H T INI SP1IL Sproeten komen vroeg in Bestuursverkiezing. Er is gewoon Krentenbrood j en er is Krentenbrood van Krigée Marln»beriöhten. LegerbSfricMen Haven van Nieuwedlep. Burgerlijke Stand van Den Helder het voorjaar, koop tijdig een pot Sprutol. Bij alle Drogisten. RADIO-PROGRAMMA. Bij het punt bestuursverkiezing wordt tloor den secretaris medegedeeld., dat er 8 vacatures te vervullen zijn. In de eerste plaats de opengekomen plaats van den heer Jac. de Vries. Deze plaats wordt ech ter automatisch ingenomen door den heer I. J. Schroevers. In de tweede plaats is periodiek aan de beurt van aftreden de heer G. W. Jim- jnink Wz., die niet terstond herkiesbaar Je, en in de derde plaats de vacature, ont staan door het vertrek van den heer L. M. F. Rudcr. Over deze twee laatste vacatures moet èus gestemd worden. De uitslag van de eerste stemming was, dat de heer J. Bier steker Sz. gekozen was, doch deze meent te moeten bedanken. Bij de tweede stem ming werd gekozen de heer J. Kossen, die deze benoeming aanneemt, en bij de herstemming werd de heer C. Maters ge kozen, die ook accepteert. Bespreking schoolfeesten. Vervolgens is aan de orde de bespre king voor de te houden Schoolfeesten. Het bestuur had dienaangaande geen voorstellen. De heer J. Hoogschagen Az. wilde het weer op dezelfde manier doen als het vorige jaar. De heer J. Kossen vraagt inlichtingen hoe lang het geleden 4s dat een reisje naar Amsterdam is ge maakt. Hem wordt geantwoord van twee jaar. De heer J. Biersteker Sz. zou het reisje eventueel willen uitbreiden met een bezoek aan den Wieringefmeerpolder. De heer P. Kuit stelde Bloem en daal en Haar lem als doel van de reis. De heer L. Tig- chelaar stelt voor geen te groote onkosten te maken. De tijdsomstandigheden zullen ook hun invloed op de in. toeken] ijsten doen gelden. Hij geeft in overweging een en ander op bescheiden voet te houden. Hii prefereert, als het meest aaftigename voor de kinderen het reisje naar Schoorl en Bergen, echter met dien verstande, om dan de lunch te laten vervallen, dat kost te veel. Deze reis is niet ver en de kinde ren daar niet meer aan hebben. Mej. E. de Vries zou dan ook naar een plaats aan zee willen gaan, b.v. Bergen of Egmond aan Zee. De heer Schroevers prefereert in dat geval Egmond aan Zee, terwijl in Bergen en Schoorl uitstekende speeltuinen zijn. In Haarlem is alleen ,,'t Kraantje Lek" en voldoet niet zoo goed als de bovengenoem- den. Men zou terug ook den Alkmaarder Hout kunen aandoen. Na al deze besprekingen wordt thans vastgesteld, dat de reis zal gaan naar Schoorl en Bergen en Egmond aan Zee, echter met deze ristructie, dat het naar Eg mond aan Zee gaan uitgemaakt zal worden door het bestuur op-den dag zelve, of het de moeite zal loonen daar wel of niet naar toe te gaan. Het bovenstaande geldt voor de leerlin gen van de 4e tot en met de 7e klasse en diegenen, die in dit jaar van school ziin gegaan, in totaal 124 leerlingen. Zoo moge lijk zal de reis gemaakt worden met parti culiere auto's, die daarvoor vergoeding van benzine krijgen en zoonoodig aanvulling met autobussen. Dit zal het bestuur nader uitwerken. Als datum voor dezen tocht wordt vastgesteld Dinsdag 7 Juni. De kinderen van de drie jongste leer jaren zullen op Dinsdag 14 Juni, des mor gens naar Huisduinen gaan en 's middags hun spelletjes op het dorp houden, terwijl het niet uitgesloten is. dat een wandeling door de Donkere Duinen mede in het pro gramma zal worden opgenomen. Dit alles zal het bestuur echter nader regelen. Daarna worden de lijsten en wijken be sproken, want van de dubbeltjes die bin nenkomen zal veel afhangen. Bij de rondvraag wordt er op gewezen, om in het vervolg de convocaties te adres- seeren en worden inlichtingen gevraagd omtrent een ander reisje, waarvoor de kin deren 10 cent per week betalen. De heer Shroevers licht een en ander toe en zegt, dat dit niets uitstaande heeft met datgene wat hedenavond in het belang van de kin deren is besloten. Daar niemand meer het woord ver langde, zei de voorzitter de aanwezigen dank voor de aangename besprekingen. In het bijzonder een woord van dank aan de afgetreden bestuursleden voor alles wat zij voor deze vereeniging hebben gedaan, waarna sluiting volgde. GEVAARLIJKE AUTO-UITSTEEKSELS. o.a. Radiatormascottes. De A.N.W.B. deelt ons mede: Een recent ongeval heeft er weder eens de aandacht op gevestigd:, hoe gevaarlijk het is, wanneer op of aan automobielen en andere voertuigen onnoodige scherpe uitsteeksels voorkomen. Soms krijgt een of andere aanrijding de ernstigste gevol gen alleen omdat de aangereden persoon met zijn hoofd tegen een radiatormascotte tereohtkomt. Het gebruik van de onge twijfeld zeer elegante vogels op den radia- tordop moet dan ook ten stelligste ont raden worden, terwijl ook mascottes van glas zeer gevaarlijk zijn. Voorts komt het voor, dat nummerplaten, bumpers, zoek licht of bagagedrager van zeer scherpe uisteeksels voorzien zijn; met geringe moeite en kosten kan men deze voorwer pen, die de oorzaak van andermans dood kunnen zijn, ongevaarlijk maken. Afza gen, rondvijlen of ombuigen is in den regel afdoende. Men zie zijn auto eens even na! HR. MS. „VAN MEERLANT". Hr. Ms. mijnlegger Van Meerlant is, onder bevel van luit. ter zee ie kl. P. A. Gallas, van Rotterdam naar Vlissingen vertrokken tot het houden van vaartochten op de Noordzee met adelborsten uit de 2e en 3e afdeeling van het Koninklijk Instituut voor de marine. Bij Kon. besluit van 4 Aug. 1931 is aan den kap.-luit. ter zee E. A. Vreede vergunning ver leend tot het aannemen van de orde van offi cier van de Kroon van België, hem geschon ken door Zijne Majesteit den Koning der Belgen. Luit. ter zee 2e kl. J. M. L. Chömpff is ver gund uit Oost-Indië te repatrieeren en 4 dezer aan boord van de Sibajak van Tandjong-Priok vertrokken. Bevordering. 1 Mei '32: serg.-konstabel A. J. G. den Braak bev. tot majoor-konstabel. 1 Mei '32: kwartiermr. G. M. Hoogendoorn bev. tot bootsman. 1 Mei '32: korp.-konst. Q. G. Feij bev. tot sergeant-konstabel. 1 Mei '32: id. G. D. C. Smit bev. tot idem. 1 Mei '32: id. E. P. Erfmann bev tot idem. eni Mei '32: korp.-pijper P. de Wit bev. tot sergeant-pijuper. 1 Mei '32: vltmr. M ie kl. D. Zeilstra bev. tot korp.-vliegtmr. M. 1 Mei '32: id. C. Grolich bev. tot idem. 17 Mei '32: korp. der mars. J. H. P. Oors bev. tot sergeant der mars. 1 Mei '32: korp.-tamboer S. J. Jonker aan gesteld tot korp.-schrijver. 1 Mei '32: matroos 2e kl. M. Verhoog bev. tot matr. ie kl. 1 Mei '32: id. 3e kl. M. v. d. Meulen en T. de Jong tot matr. e2 kl. 1 Mei '32: mariniers 3e kl. J. W. van Dam, J. den Besten en J. C. Krijntjes tot id. 2e kl. Overplaatsingen. Serg.-konst. Q. G. Feij van Kaz. Ozdt. naat Gelderland, 21 Mei '32. Idem E. P. Eerfman van id. naar v. Spejjk, 21 Mei '32. Idem G. D. C. Smit van id. naar Wacht schip Willemsoord, 21 Mei '32. Idem D. Bakkum van id. naar id., 21 Mei '32. Ondervolgende schepelingen zijn geslaagd voor korporaal-konstabel: Matroos ie kl. J. Tebbes, id. J. H. Treffers, id. B. Gierman, id. E. Wallert, id. F. W. Keg ge, id. D. A. Hofland, id. F. A. v. Cleemputte, id. P. M. Luijken, id. L. J. v. d. Heijden, id. W. T. J. Kochi, marinier ie kl. P. v. d. Helm. id. J. H. Herdt, matroos 2e kl. A. v. d. Berg, id. R. Overdijkink. Ondervolgende schepelingen zijn aangewe zen, behoudens onvoorziene omstandigheden, naar Nederland terug te keeren: Per m.s. P. C. Hooft, 27 April van Tj.-Priok: Matroos ie kl. D. M. Onkenhout, id. M. C. W. Akkermans. Per m.s. Marnix van St. Aldegonde, 11 Mei 1932 van Tj.-Priok: Majoor-machinist B. A. Nichting, bootsman J. v. d. Ende, kwartiermeester J. H. Krauwel, id. J. A. Schouten, korp.-schrijver H. MinolL korp.-monteur H. v. d. Meulen, Td. G. J. Gleuwink, korp.-vltmr. H G. Kraaijenbrink, korp.-kok H. Stellingwerf, marinier ie kl. C. J. Smit, id. H. Waaijenberg, id. K. Meijer, id. J. H. W. Janszen, id. P. Savelkouls, id. J. H. Leder, id. C. de Vos, id. J. S. de Jong, id. L. Schipper, stoker ie kl. G. J. Meenhorst, id. J. H. But, id. K. Duijf. De aanwijzing om naar Nederland terug te keeren per m.s. P. C. Hooft, 27 April 1932 van Priok, van den matroos ie kl. C. P. Bek- ker is ingetrokken. K. N. V. B. Overzicht van de wedstrijden voor Zoodag. Nog steeds voetbal! Gelukkig echter zijn wij bijna aan het einde; nog enkele wedstrijden om het kampioenschap van Nederland, een paar promotiewedstrijden en wat Bekerwedstrijden. En dan zijn wij aan het eind en hebben de zomersporten het rijk alleen tot September. Kampioenschap van Nederland. Het programma vermeldt: Enschedé Veendam en FeijenoordPSV. De stand is: Ajax 7Sil 28—10 u Feijenoord 7421 2211 10 Enschedé 6231 1411 P.S.V. 7124 1016 4 Veendam 7106 632 2 Na deze wedstrijden moet allen nog ge speeld worden AjaxEnschedé. Mocht Feijenoord morgen onverhoopt ver liezen, dan is Ajax reeds kampioen. Zoo dit niet het geval mocht zijn, dan moet de match op het Ajax-veld de beslissing brengen. Waar op het hoogstwaarschijnlijk wel zal uitdraaien, zoodat dan in den laatsten wedstrijd het na tionale kampioenschap een feit zal worden. Om x plaats in de 2e klasse. B e slissingsc ompetitie. Op het AFC-terrein zal de eerste beslis singswedstrijd gespeeld worden om 1 plaats in de 2e klasse A. De Amsterdamsche clubs De Spartaan en OWO zullen alsdan tegenover elkaar komen. Het verdere prorgamma luidt: 29 Mei, Wormerveer, WFC-terrein: OSVverliezer, De SpartaanOSV. 6 Juni, Koog, KFC-terrein: OSVwinnaar, De SpartaanOSV. Om 1 plaats in de 2e klasse. Te Leiden, op het terrein van ASC, vindt den beslissingswedstrijd plaats tusschen Zandvoort en Alphen. Zal Zandvoort zich handhaven? Om 1 plaats in de Res. ie klasse. EDO 2 is er Maandag j.1. in geslaagd degra datie te ontloopen; de Haarlemmers blijven in de reserve ie klasse. Te Hilversum werd 't Gooi 2 met 31 geslagen. De eindstand is: EDO II 4301 95 6 't Gooi II 4202 78 4 KFC II 4103 47 2 Om 1 plaats in de Res. 2e klasse A. De West-Frisia-reserves hebben de res. 3e klasse verlaten. Een zege op eigen veld tegen DWS heeft dit bewerkstelligd; met 42 werd gewonnen. West-Frisia II zal dus het volgende seizoen in de res. 2e klasse uitkomen. Om de K.N.V.B.-beker. U De dienstplichtigen 1932 ie ploeg infanterie officiersopleiding, die bij het vooroefenings instituut inden rang van sergeant-titulaii aangesteld, aan het examen voor vaandrig vol daan, doch in dien rang niet zijn aangesteld en zijn toegewezen aan de IV Divisie zullen op 6 Juni a.s. voor eerste oefening in werkelijken dienst komen. De dienstplichtigen lichting 1931 2e ploeg luchtvaartaf deeling zullen op 31 Mei a.s. in het genot van groot verlof worden gesteld. De korporaal-stoker H. J. Bruijsten van het reg. kust-artillerie is met ingang van 21 Mei overgeplaatst bij het korps pontonniers en torpedisten te Gorinchem. Aan den reserve-sergeant B. M. Hoeks, van het regiment kustartillerie, is bij beschikking van het D. v. D. vergunning verleend zich tot 1 October 1933 in Nederlandsch-Indië op te houden. Vissoherijberichten. 19 Mei. Aangebracht door korders: 2088 tongen p. st. 0.150.12 2440 kleine tongen 0.05—0.0A 109 kisten schol p. k. 4.902.40 10 kisten schar 2.35—1.00 Door haring- en geepvisschers: 204 tal haring p. tal 0.500.10 187 tal geep 17.004.60 1667 kg ansjovis p. kg 0.070.05 20 Mei. Aangebracht door korders: 1165 tongen p. st. 0.180.13 890 kleine tongen 0.050.03 4 tarbotten 4.003.00 38 kisten schol p. k. 4.102.40 7 kisten schar 1.500.70 Door haring- en geepvisschers: 122 tal haring p. tal 0.350.10 106 tal geep „n-503.3c f715 kg ansjovis p. kg 0.070.05 19 Mei '1932. Aangekomen van Londen en vertrokken naar Harlingen Eng. s.s. „Leeuwarden". van 19 en 20 Mei. ONDERTROUWD W. H. J. Mengedé en C. 1. Johanssen. W. O. Mets en G. O. S. Liihr. O. Bruijn en D. Rotgans. GETROUWDH. A. Ran en J.C. Latjes. A. de Boer en F. Post. J. de Vrij en D. S. Buijs. W. J. G. Maas en T. Hoog land. W. Tb. J. Kochi en M. v. d. Laan. BEVALLEN: C. A. GommersEngel, z. M. M. Looijengoedde Waard, z. J. ButPama, d. OVERLEDENP. Oosthof, 20 j. Voor de 6e ronde zijn de volgende wedstrij den vastgesteld: Huizen: FVCWest-Frisia; Eindhoven^-: KFC; StormvogelsLANGA (Tilburg); GffA ningen: VelocitasHermes-DVS; Apeldoorn: AGOVVExcelsior; DFCVitesse. N.-H. V. B 21 Mei. Amsterdam, terrein Olympia-plein: AVB KNVB-etftail versus N.-H.VBKNVB-elftal (2e klassers)aanvang half drie. De opstelling der elftallen is als volgt: AVB. Erkelens (DEC), doel; v. Stokken (DWS), v. Eijsden (CVV), achter; Neseker (AFC), midden; Kammeijer (WA), Burgei (AFC), Braam (Avanti), Slot (DWS), Roeg (DEC), voor. N.-H.VB. Dijkstra (ZFC), doel; Brou wer (WFC), Dil (ZVV), achter; Rootring (Alcm.), Duinmeijer (WFC, Sanders (HRC), midden; Kaptein (HRC), Mein (OSV), Max (KW), Bleeker (WFC), Hamstra (Alcm.), voor. De samenstelling van het N.-H.VB-elftal is nog niet definitief; vermoedelijk zullen de Helder-spelers Kenter en Burgers alsnog van de partij zijn. 22 Mei. Rauchbeker. EVC 1—ZFC 3, Wulff; DTS—KW, Meer man en WFC 2Helder 2, J. de Visseh, aan vang half drie (15 Mei werd nog gespeeld KWPurmersteyn 52). Kampioenscompetitie ie klasse. AlkmaarTexel, Buntsma. De stand is momenteel: Texel 3300 115 6 Alkmaar I o o I I4 0 JVV 2002 4—7 o Nacompetitie Adspiranten. Afdeeling J. Tuindorp: HRC BHRC A, 10 u., Gouds waard. Bolweg: Helder CHelder B, 10 u., van Dam. Afdeeling K. Tuindorp HRC EHRC C, 11 u., Gouds waard. Bolweg: Helder EHelder D, 11 u., van Dam. Buiten de competitie. Zaandam, 2.30 uur: ZFC INicholson (Weenen). Helder-nieuws. W.F.C. II—HELDER II. Deze reeds eerder vastgestelde, doch wegens ongunstig weer niet gespeelde Rauchbeker- wedstrijd WFC 2Helder 2 zal morgen wel doorgang vinden. Het wordt voor de Helder- sche jongens een zware strijd daar in Wor merveer, daar WFC 2 in de reserve 2e klasse K. N. V. B. uitkomt. Doch dat zal hen juist tot uiterste krachtsinspanning aanzetten en we mogen verwachten, dat zij hun kansen heusch wel zullen verdedigen. Witte reserves, er wordt iets goeds van jullie verwacht, zorgt dat er een succes (je) geboekt wordt! Aan pakken en volhouden, hoor! Helder 3Wieringerwaard 1. Deze wedstrijd, die vastgesteld was op mor genmiddag, kan niet doorgaan, wegens ver- t hindering van Wieringerwaard. Morgenmiddag wordt op het terrein aan den Bolweg een wedstrijd gespeeld tusschen twee junioren-elftallen der wit-zwarte kleuren; Hieruit wordt door de E.C. van „Helder" het elftal gekozen, dat op Zondag 5 Juni a.s. te Zaandam, op de aldaar te houden Juniorendag van den N.-H. V. B. de wit-zwarte kleuren moet verdedigen. Daar er echter ook nog een paar junioren met het tweede elftal morgen in Wormerveer mee moeten spelen, zal dus het officieele elftal pas later worden samen gesteld. De aanvang van den wedstrijd is be paald op half drie. H.S.V.-nieuws. Daar de naam DWS in den N.-H. V. B. niet toegestaan wordt, zag onze vereeniging zich genoodzaakt in een pas gehouden vergadering haar naam te veranderen. De keuze viel op den naam HSV (Heldersche Sport Vereeni ging), onder welken naam zij hoopt ha den N.-H. V. B. te treden. Voor dit doel is het vroegere Geel Wit-terrein gehuurd, waarvan Zondag a.s. de opening plaats heeft. Om 10 uur speelt HVS 1 tegen een HRC- combinatie, terwijl om 12 uur de wedstrijd HSV 2Zeemeeuw 2 vastegesteld is. Texel-nieuws. A.s. Zondag moet Texel vermoedelijk den laatsten competitie-wedstrijd in dit seizoen spelen: op het programma staat de kampioensmatch tegen Alkmaar te Alkmaar. Het elftal komt ditmaal met verschillende invallers uit en is als volgt samen gesteld: Gras, doel; Zuidewind, Pijpers, achter: Gem. Dros, De Graaf, Vroegen, midden; Kiljan, Gielis, Dapper, Winter, Stern, voor. JAARVERGADERING SPORTVEREEN. „TEXEL". Donderdagavond had in hotel „De Oranjeboom" te Den Burg de jaarvergadering van de Texelsche Sportvereeniging plaats; de belangstelling voor deze bijeenkomst was ditmaal zeer goed: 27 leden en lldonateurs waren opgekomen. Voor de ver gadering werd geopend sprak de voorzitter, de heer Dopper, ter nagedachtenis van wijlen André Ran het volgende: Aan het einde van onze twintigjarige loopbaan is onze vriend en clublid André, door het nood lottig ongeval van ons weggerukt. Wij allen, die dagelijks met hem omgingen, hem kenden als een vroolijken, prettigen jongeman, wetende welk een groote liefde hij de S.V. toedroeg, met welk een vuur hij onze wedstrijden speelde, wij beseffen het groote verlies voor onze club ten volle. Hij was een gaarne geziene persoonlijkheid en had vele vrienden. Zeer velen zijn er, die met ons van droefheid vervuld zijn. De Sportver. „Texel", als ook onze getrouwen, die zoo vele malen van zijn werk getuigen waren, zijn diep onder den indruk van dit tragisch gebeuren. Wij hebben hem als bewijs van onze vriendschap, van ons medeleven in dit smartelijk verlies, naar zijn laatste rustplaats vergezeld. Hij, die eens een onzer steunpilaren was, die als eerlijk sportmakker vele vrienden ook onder de tegenstanders telde, is van ons heengegaan. De Sportver. „Texel" zal hem nimmer vergeten, terwijl als dankbare herinnering in een speciale aan hem gewijde bladzijde, dit gebeuren voor ons bewaard zal blijven. Het zal de familie van onzen overleden vriend, aan wien wij nog zoovele jaren geluk en vreugde hadden gegund, een troost zijn, dat in hun verlies al zijn vrienden diep medegevoelen en aan hem een prettige herinnering blijven behouden. Dat alle leden der Sportver. „Texel" een deel van zijn werk overnemen en trouw blijven aan onze club. André rust in vrede!" Deze inleiding werd door de aanwezigen staan de aangehoord. Daarna sprak de voorz. een kort openingswoord. Hierin werd medegedeeld, dat de Sportver. klaar is om te worden opgenomen in den Ned. Voetbalbond, niettegenstaande Texel's zeer geïsoleerde ligging. Hierna las de secr., de heer A. Dros Az., de notulen voor, die onveranderd werden vastgesteld. De voorz. bracht hierna nog even de feestelijke herdenking van het 20-jarig bestaan in herinne ring; de secretaris van het feestcomité kreeg een extra complimentje voor zijn omvangrijk werk. Volgde jaarverslag van den penningmeester, den heer N. de Graaf, 't Bleek dat er in het afgeloo- pen jaar geweldig veel extra uitgaven zijn geweest, een direct ongunstig slot had de rekening even wel niet. Het jaarverslag van den secretaris gaf een kort overschot van de gespeelde wedstrijden en andere belangrijke zaken, die in 1931 in de vereeniging zijn gepasseerd. Besloten werd om een poging aan te wenden om meer donateurs te werven; voorloopig gaven hiervoor zich de volgende leden op: Jo. Vroegen, D. Zuidewind en D. Keijser. Bij de bestuursmededeeling gaf de voorz. kennis van een schrijven van den eigenaar van het sport terrein, waarin werd medegedeeld, dat, wanneer de fin. uitkomsten in 1931 slecht, waren, de land- huur met 40 mag worden verlaagd. Ook werd medegedeeld, dat de verhoogde bijdrage van de gemeente van 25 tot 75 was aanvaard, voor een jaar. Dén heer Parlevliet wordt dank gebracht voor zijn steun aan het verzoek, in den Raad gegeven. Verder doet de voorz. nog enkele mededeelingen omtrent de verplichtingen, die het spelen in de K.N.V.B. met zich brengt en wijst op de hooge kosten. Bij de gehouden bestuursverkiezingen werd de heer G. Dros in de plaats gekomen voor den heer N. de Graaf, die als penningmeester niet langer wenschte op te treden; de heer N. de Graaf werd later als commissaris gekozen in de plaats van den heer Gem. Dros. Tot consul van den K.N.V.B. werd aangewezen de heer D. Dros Azn.. die deze functie ook heeft vervuld in den N.-H. V.B. De rondvraag leverde weinig belangrijks op, waarna de vergaderinn werd gesloten. NEDERLAAGWEDSTRIJDEN TEN BATE VAN HET MARINE SANATORIUM FONDS, HERWONNEN LEVENSKRACHT EN ZONNESTRAAL. Voor de bestrijding van de tuberculose kan nooit genoeg gedaan worden. Niettegenstaande de groote aandacht, welke de bestrijding van deze zoo gevreesde ziekte, de laatste jaren vooral, heeft van de verschillende bonden en vereenigingen, die den strijd hebben aangebonden, ziet men nog steeds geen kans om deze ziekte op afdoende wijze het hoofd "te bieden. Dit komt door gebrek aan geld. Daarom moet een ieder er van door drongen zijn, dat men zedelijk verplicht is, steun te geven daar waar dit mogelijk en gewenscht is, om het werk van hen, die zich ten doel stellen genezing of verlichting van smart te brengen aan hen. die door de t.b.c. zijn aangetast, lichter te maken. Met het oog hierop heeft de Marine-Sportver. „Zeemacht" zich er dit jaar wderom voor ge spannen om nederlaagwedstrijden te spelen voor hoogergenoemde fondsen. Bij deze pogingen heeft het bestuur als altijd weer zeer veel medewerking ondervonden bij hare voorbereidende werkzaamheden. In de eerste plaats werd door den schoutbij-nacht, commandant der marine, toestemming verleend tot het heffen van entrée tot het voetbalterrein ankerpark. De vereenigingen, die werden aangezocht hun steun te geven, door het spelen van een wedstrijd tegen het le elftal van „Zeemacht", gaven spon tane medewerking. De Nood-Hollandsche Voetbal-Bond gaf toe stemming tot het houden van de wedstrijden en zag af van de 8%, die voor dergelijke wedstrij den behoort te worden gestort in de kas van den Bond. De Vereeniging „Helder" bood haar terrein aan voor het spelen van de westrijden; terrein en tri bune werden belangeloos afgestaan. Voorwaar een mooi aanbod, hetgeen door „Zeemacht bij wijze van proef gaarne werd aanvaard. In verband met het feit, dat, wanneer de wed strijden op het Ankerpark gespeeld worden, er altijd een massa menschen zijn, die buiten het hek blijven staan en de minder goed opgevoede Hel dersche jeugd het zelfs den spelers enz. nogal eens lastig maakt, zal dus worden aangevangen met het spelen op het „Helder"-terrein. Wij hopen en vertrouwen, dat onze getrouwe bezoekers en zij, die willen steunen, de wandeling naar net terrein gaarne zullen maken. De entrée blijft, zooals gebruikelijk, voor vol wassen 0.25, kinderen 0.10, terwijl voor de tribune 0.10 extra berekend zal worden. „Zeemacht" hield een vergadering voor bespre king van verschillende zaken met de wedstrijden verhand houdende en voor de loting. De loting bracht ons het volgende resultaat: Alle elftallen van de plaatselijke vereenigingen spelen tegen Zeemacht. 24-5-'32 Zeem.MLD 1, 27-5-'32 JVC 1. 31-5- 32 Helder 4. 3-6-'32 Suc ces 1, 7-6-'32 HRC 3, 10-6-'32 MLD 2, 14-6-'32 Helder 3, 17-6-'32 Succes 2, 21-6- 32 HRC 4. Voorts zal na afloop der wedstrijden in Neder- laagverband nog een wedstrijd gespeeld worden tegen WMP 1 voor hetzelfde doel. Hiervoor zal door M.S.V. „Zeemacht" een medaille beschik baar gesteld worden. Allen Dinsdag a.s. naar het voetbalterrein aan den Bolweg. Steunt het edele doel. POSTDUIVENSPORT. Anna Paulowna. Bij de wedvlucht vanaf Noyon (afstand 390 km) waren 46 duiven van leden der vereeni ging „Altijd Verder" in concours. Prijswinners waren: N. Spigt 1 en 10; Jb. Cornclissen 2, 3, 4, 6 en 8; Gebr. van Steijn 5; W. Blaauboer 7 en 9; G. de Bo 11. ZEILEN. ZEILWEDSTRIJDEN KONINKLIJKE MARINE JACHTCLUB. In verband met de weersomstandigheden (geen wind) werd de periodieke zeilwedstrijd no. 1 gisterenmorgen afgelast. ZEILWEDSTRIJDEN OP HET ALKMAARDER MEER. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de „Zaanlandsche Zeil- vereeniging" op 15 en 16 Mei. Aan deze wedstrijden werd ook deelgeno men door een sloep van de Zeevaartschool alhier, in de klasse „Groote sloepen". Beman ning waren leerlingen van de ie klasse n.1. K. Goos, F. Berting en W. P. Coolhaas (stuurman). De tegenstanders waren het jachtje „Hol land", eigenaar D. Tienreyer, voorzitter van de Z.V.V. en met handicap het jachtje „Rob bedoes", eigenaar D. v. Zijp. Zondag was de ie wedstrijd en werd om 12 uur gestart. De „Holland" maakte een schit terende start, sloep II een minder fraaie (40 sec.). De driehoekvormige faam moest 2 maal ge zeild worden. De lengte bedroeg 15-5 K.M. De baan werd met zon gezeild, zoodat het stuk naar de ie boei ruimschoots was, het tweede stuk in de wind, het 3e voor den wind en van de vrind en het 4e wel halve wind. Er woei een matige koelte uit het Z.O. en het was schitterend weer. Sloep II verloor veel bij het ronden van de 1 boeien op de jachtjes, daar deze veel gemak kelijker draaien en ook met het opkruisen wonnen de jachtjes, die veel hooger aan de wind lagen. Alleen voor de wind en met halve wind zei lend liep sloep II weer in. Na de eerste ronde was 't sloep II gelukt naast de Holland 11 komen; de Robbedoes was ver achter. Toen verflauwde de wind en kwam sloep II weer achter. De „Holland" kwam als ie door de finish (2.8.37) en sloep II als 2e (2.11.17), maar door de handicap was de Robbedoes no. 2. De bemanning van sloep II liet de moed niet zakken maar hoopte den volgenden dag op een stijve bries, die gelukkig kwam uit het Z.W. ZONDAG aa MEI. Maandag ae wedstrijddag. Ook nu werd om 12 uur gestart en weer was de Holland het snelst weg Sloep II maak te nu een betere start, n.1. 25 sec., dan volgde de Robbedoes. Aanvankelijk was er zeer weinig wind, zoo dat 5 min. per gezeild uur voorgift werd ge geven. Doordat de wind aanwakkerde werd de voorgift later ingetrokken. Daar de wind nu Z.W. was, waren het ie en 2e stuk te be zeilen, 't 3e in den wind, terwijl 't 4e wer be zeild kon worden. Na de start liepen de „Hol land" en „Robbedoes" onmiddellijk in en in sloep II ontstond groote verslagenheid. Bij de 2e boei was de „Holland" 5 min. voor op sloep II en de „Robbedoes" lag even voor sloep II. Bij het begin van de 2e ronde was de „Rob bedoes" achter en had sloep II iets op de „Holland" ingeloopen. Bij de op 1 na laatste boei kwam er een krachtige bries opzetten tot blijdschap van de bemanning van sloep II. De „Holland" en „Robbedoes" moesten steeds oploeven en hun schoot laten vieren, wilden zij niet omslaan; sloep II echter schoot door het water en lag bij de laatste boei reeds naast de „Holland". Nu werd een hevige strijd gevoerd, wie het eerst door de finish zou gaan. De „Holland" verloor echter meer en meer en sloep II kwam als eerste aan (2.2.19) en de bemanning was verrukt. De „Holland" paseerde als 2e de finish (2.3.10) en de „Robbedoes" werd no. 3, on danks de handicap. Na de wedstrijden was de prijsuitreiking op het bekende eilandje. De ie prijs bestond uit een zilveren medaille, uitgeloofd door Z.K H. Prins Hendrik der Nederlanden. Het bestuur van de Z.Z.V. vond het zeer aardig, dat de Zeevaartschool had deelgeno men en zich zoo goed had gehouden en hoopte dat ze meer aan hunne wedstrijden zouden meedoen. INGEZONDEN. Julianadorp, 20 Mei. Geachte Redactie. Gaarne zag ondergeteekende onderstaande regels geplaatst, waarvoor hij u dankt. Dat men als scheidsrechter de club die uit- noodigt, de uitgeschreven wedstrijden te 'ei- den gaarne naar den zin maakt, is te begrijpen. Maar doe dat dan niet ten koste van de be zoekende clubs om over den gespeelden wed strijd een ingezonden stuk te plaatsen, als voorkomt in het nummer van Zaterdag 14 Mei j.1., over den wedstrijd Helder 4JVC 1. Die weg vind ik niet de goede. Mijn leuze, en ik geloof van meer met mij, is: tracht onder de sportclubs een goede verstandhouding te brengen. J. BLAAUBOER, Voorzitter J.V.C, Hilversum, 296 M. 8.1512.00 VARA, ia.00500 AVRO, 5.0a 6.00 VARA, 6.00—8.00 VPRO, 8.00—12.00 AVRO. 8.15 Gymnastiekles. 9.00 Postduiven- en voetbalnieuws. 9.15 Tuinbouwhalfuur. 9.30 VARA-orkest o.l.v. H. de Groot. 10.00 Voordracht door M. Beversluis. 10.20 Vervolg VARA-orkest. 11.00 Uit Zürich: Ontwapeningsconferentie! der Soc. Arbeiders Internationale. 11.30 VAR A-strijkorkest. 12.00 Omroeporkest o.l.v. N. Treep en gram- mofoonpl. 2.00 Boekenhalfuur. 2.30 Kamermuziek door het Helman-kwartel 3.00 „Salto mortale", hoorspel van Georg en Kober. Vertaling: G. Czopp. 4.30 Grammofoonpl. en Vaz Dias. 5.00 Kinderuur. 6.00 Boekbespreking door Dr. K. F. Proost. 6.30 Orgelconcert door A. v. d. Horst. 7.00 Albert Schwitser over J. S. Bach. 8.00 Concertgebouw-orkest o.l.v. E. v. Beinum Theo v. d. Pas (piano). O.a. 2de piamy concert, Rachmaninow. 9.00 Zangdeclamatie met luitbegel. door Ma- riete Serlé. 9.20 Kovacs Lajos en zijn orkest. Refreinzangl B. Scholte. 10.00 „De klapekster", blijspel van René Ben-! jamin. 10.30 Kovacs Lajos en zijn orkest. 11.1012.00 Grammofoonpl. Huizen, 1875 M. 8.30 KRO, 9.30 NCRV, 12.15 KRO, 5.0a NCRV, 7.4511.00 KRO. 8.30 Morgenwijding. 9.30 Orgelspel door F Marx. 9-45 Kerkdienst uit de Ned. Herv. Kerk U Bussum. Hierna vervolg orgelspel. 12.15 Sextetconcert. 1.30 Lezing. I.55 Grammofoonpl. 2.10 Lezing. 2.30 Koor- en orkestconcert. 4.30 Ziekenhalfuur. 5.00 Kerkdienst uit de Nwe. Zuiderkerk te Den Haag. Hierna zang door Geref. Zang koor o.l.v. S. P. Blom. Orgel: C. Vos. 7.45 Lezing. 8.10 Lezing. 8.15 Orkestconcert. 9.15 Vaz Dias. 9.30 Zang en piano. 9.50 Orkestconcert. 10.40 Epiloog. MAANDAG 33 MEI. Hilversum, 296 M. Algemeen programma, verzorgd door d« AVRO. 8.00 Grammofoonpl. 10.00 Morgenwijding. 10.15 Gewijde muziek. 10.30 Voordracht. II.00 Orgelspel door P. v. Egmond. Jeanne de Ruyter (zang). 12.002.15 AVRO-kamerorkest o.l.v. L1. Schmidt, m.m.v. Boris Lensky (viool) en Egb. Veen (piano). 2.30 Causerie over Rossini door Max Tak. 3.30 Franz Osenegg en zijn orkest. 4.30 Kinderuur. 5.30 Kovacs Lajos en zijn orkest. Refreinzangf Bob Scholte, m.m.v. Annie Prins (zang), Pierre Palla (orgel) en grammofoonpl. 7.00 Boekenhalfuur. 7.30 „The Three Hawkcourts" (accordeon). 8.00 Fransche operettemuziek. Omroeporkest o.l.v. N. Treep, m.m.v. Grethe Weynschenk- Hogenbirk (sopraan), o.a. uit „Orphée aux enfers", Offenbach. 8.45 Kon. 's-Hertogenbosch Mannenkoor o.l.v. P. Kadlenbach. 9.00 Vervolg concert. Weensche operette muziek, o.a. uit „Der Bettelstudent", Mtt- löcker en „der Graf von Luxemburg", Lehar. 9-45 Vervolg Mannenkoor. 10.00 Vaz Dias. 10.10 Omroeporkest o.l.v. N. Treep, o.a. Beittf Welzerkönig Strauss, potp. Weber. 11.0012.00 Grammofoonpl. Huizen 1875 M. 8.00 Schriftlezing. 8.159-30 Grammofoonpl. 12.30 Orgelconcert Janj Zwart. 2.00 Grammofoonpl. 2.45 Causerie over gezinsvoeding. 3.153-45 Knipcursus. 4.00 Ziekenuur. 5.00 Grammofoonpl. 5.30 Chr. Liederenuurtje door Joh. de Heer. 6.30 Vragenuur. 7.30 Polietieberichten. 7.'45 Ned. Chr. Persbureau. 8.00 Concert door de H.O.V. o.l.v. F. Schuur man, m.m.v. Dameszangkoor o.l.v. Lauenroth, o.a. Siegfried-odylle, Wagner. 9.00 Causerie door Johs. Visser. 9.3010.30 Vervolg concert, o.a. Ouv. Mann- fred, Schumann. ca. 10.00 Vaz Dias. 10.3011.30 Grammofoonpl. DINSDAG 34 MEI. Hilversum, 296 M. Uitsl. AVRO-uitzending. j 8.00 Grammofoonpl. 10.00 Morgenwijding. 10.15 Grammofoonpl. 10.30 Concert mevr. G. Ankersmit-Stratinal (piano), Jo Toet (zang), Egb. Veen (begel.). (begel.) 11.00 Kookpraatje. 11.30 Vervolg concert. 12.002.15 Omroep kleinorkest o.l.v. N. Treeft m m.v. G. Holthaus (zang). 2.15245 Causerie „Apah-Mati". 3-oo Knipcursus. 4.00 Pianorecital door Greet Wortman. 4-30 Radiokinderkoorzangles o.l.v. J. vy Hamel. j 5.00 Dinermuziek door het ensemble SarkÖzzl. 6.00 Grammofoonpl. 16.30 Orgelconcert (vanuit het Kurhaus) dooij Pierre Palla. Zang door Albert de Booy. 7-30 Causerie over een reis naar Griekenland. 8.00 Omroeporkest o.l.v. N. Treep. Egon Petri (piano). Pianoconcert in a kl. t. op. 54, Schumann. 8.30 „Dolores Divine schuldig of onschuldig", radio-roman van Kenneth M. Ellis. 9.15 Omroeporkest o.l.v. N. Treep, o.a. Ouv. eichte Cacalerie, Suppé. 10.00 Vaz Dias. 10.15—T2.00 Kovacs Lajos en zijn orkest. Re freinzang Bob Scholte. In de pauze grammo foonpl. Huizen, 1875 M. Uitsl. KRO-uitzending. 8009.15 en 10.00 Grammofoonpl. 11,30 Godsd. halfuurtje. 12.15 Trioconcert. I.45 Grammofoonpl. 5.00 Omroepconcert. 7.10 Causerie. 7-45 Lezing. 8.0011.00 Orkest- en koor-concert. II.0012.00 Grammofoonpl.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1932 | | pagina 11