betrekkingen mw Doorzitten PUROL R1CHTEMI Tandarts Schreuder vraagt MEISJES. Arts J. van Veen WJ. BAKKER, Arts BETREKKINGEN STUDIEFONDS Evangelisatie^ Palmstraat TE HUUR TE KOOP DIVERSEN TE HUUR TE KOOP Oliekoeken Nieuwe Uitgaven. Sport. Visschei ijbei ichten. R. A. B. OOSTERHUIS, aangeboden ook in rollen hervat MAANDAG de praktijk. Flink MEISJE gevraagd, Koorstraat 35 Alkmaar van 3 tot 7 Juli. GEVRAAGD Te koop nieuwe WIEG. NUTSSPAARBANK Pakkisten en Manden. Tijdschriften en Weekbladen. Ingezonden mededeellng. Zonnebrand en Stukloopen van Huid en Voeten verzacht en geneest Doo» 30 Tube SOct Bq Apoth 6 Dro; neo De wedstrijd vangt aan om 2 uur. Door ver-1 schillende omstandigheden kan het Tezelsche elf I KaVdn Vail NieUWediöP. tal niet zoo sterk uitkomen als velen dat zouden j Iu]. wenschen. o.a. kan Vroegen dezen wedstrijd ook niet medespelen. Wij verwachten evenwel een mooien wedstrijd, die vermoedelijk wel door HRC zal worden gewonnen, doch waarvan de Tezelsche spelers veel kunnen leeren voor de a.s. compe titie. Texel 1 komt als volgt uit: Doel: Gras Backs: Zuidewind. Pijpers. Midden: Kiljan. De Graaf. Gem. Dros. Voor: E. Lap, Keur. Winter, Gielis, Stern. Naar de secretaris van de Sportver. ons mede deelt. speelt Zondag 10 JuH Assendelft 1 alhier Vertrokken voor toezicht op de visscherij de politievaartuigen „Vulcanus" en „Nau tilus". Aangekomen van Danzig en bestemd voor Amsterdam de Duitsche m.s. „Charlotte Grappendorf". 2 Juli 1932. Aangekomen van Terschelling en weder vertrokken, het opleidingsschip „Bestevaêr". v. Dijk; kleermaker A. Lucas: barbier L. Eppen; [e -pexej j tamboer 2e kl. P. H. J. Knufman; matroos le kl. consul v d N V£., de heer BoulÜon beeft W. Meesterman. I de2er het terrein van de Sportvereeniging 10 Aug. 1932 per „Marn. v. St. Aldegonde van hezocht en het voor bondswedstrijd geschikt be- Priok: maj.-torpdt. Kater; maj.torpdm. J. Jansen; oordeel ailen moeten de borden achter de beide maj.-macht. J. Lan; maj. vl.mB. W. H. Anknnga; <joeien {ets worden achteruit gezet sergt.-maj. d. mars. H. Kampborst; korpl.-macht. P. J. Fraanje. Opgaven van schepelingen wier aanwijzing, om naar Nederland terug te keeren. is ingetrokken. Per „Chr. Huygens" 8 Juni 1932 van Priok: kwartm. J. B. Qrk. Per „Indrapoera" 15 Juni '32 van Priok: sergt.- mont. J. Westhof: korp.timm. W. G. Ezel: matr.. le kl. L. J. Hordijk: Stoker le kl. R. S. v. d. Wal. Per „Dempo" 6 Juli 32 van Priok: sergt.- torpdm. J. Steenaard. Wieringen. Succes-nieuws. ATHLETIEK. DE OLYMPIADE. Succes 3 gaat Zondag a.s. naar MLD 2 (Den der), voor een vriendschappelijke wedstrijd. Zondag 3 Juli geen thuiswedstrijden. Uit gaat Succes 2. naar MLD 1 (den Helder) voor het Schager Beker-tournooi. GYMNASTIEK. GYMNASTIEK VEREENIGING „WIERINGEN". Op het sportterrein van den Heer Bruul te Hippolytushoef. geeft bovengenoemde Vereeni- ging Zondag 3 Juli a.s. des n.m. 2 uur een open luchtuitvoering. De muziekvereeniging „Harmonie" Peeters gaat! za' hierbij haar medewerking verleenen. POSTDUIVENSPORT. POSTDUIVEREEN. „HET NOORDEN" Onder dit hoofd schrijft de Telegr., dat na j eenige dagen van intensieve propaganda in Zwolle en elders, kan het thans als vaststaan KSmfc Boor boveng.no.mek v.re.niging is Zon We, d. kosten betref, „jn elk bel.„eten geheven. Italië vogels werden om 6 uur 20 m. met N.O. wind j in vrijheid gesteld en de eerste duif werd om zal door een groot aantal deelnemers ver-1 uur min jp sec. geconstateerd, tegenwoordigd worden. Daaronder zijn 11 prijzen werden door de volgende leden athleten. 'gewonnen: M. Klaassen i, 12, 14, 20; S. Schel- linger 2, 3; G. Schotting 4. 5, 10, 11, 19; P. HET WERELDRECORD SPEERWERPEN Dirks 6_ l8; Koger K Holtz 8> ,7; Bontes 74.0a M! 9, 21; IJ. Hankes 13, IS! Porto 16. De stand van het kampioenschap over de fors'^voor de' Olympische Spden, slaagde Jar-^heele oude duivenvluchten tot en met Cha- teauroux luidt: M. Klaassen 463, K. Holtz 444, vinnen er in zijn eige.n wweldrecord speer- j Schdli^Tsi, G. kb-ingS. KffSS.» Schotting „6. P. Dirk, t.n K,,« .8., Porto 123, Koger 121 punten. De andere leden ^Noch^de beste Duitschers of wel de Zweden hebben minder dan 100 punten zijn er ooit in geslaagd het verder dan hoog stens 60 a 65 M. te brengen. De Finsche ath- Zaterdag inkorven voor jonge duiven 35 uur voor Wormerveer. leten zijn daarin eenig en op de vorige Olym- POSTDUIVENVEREENIGING VICTORIA. 30 Juni. Aangebracht door kordes: 4540 tongen p. st. ƒ0.30O.tj 3610 kleine tongen 0.05o.ov 41 kisten schol I p. k 6.30—4.50 37 kisten schol II „2.001.00 86 kisten shcar 2.752.00 Door haring- en geepvisschers: 22 tal haring p. tal 4.50 32 tal geep „2.400.85 2181 kg ansjovis p. kg 0.05 1 Juli. Aangebracht door kondes: 3795 tongen p. st. ƒ0.170.10 3428 kline tongen 0.040.02 2 tarbotten 5.00 I 22 kisten schol I p. k. 26 kisten schol II 1.751.00 31 kistet^ schar „2.502.10 Door haring- en geepvisschers: 11 tal haring p. tal 3.30 14 tal geep p. tal 1.100.80 1409 kg ansjovis p. kg „0.05 Fam. WENOEL, a.b. „Marnix v.St. Aldegonde". t. a. 30-6-'82. Da Heer an Mevrouw WESTERVELD—NIJLAND VISSER, a.b. M.S. „Marnix v. St. Aldegonde p.p.c. 30 Juni 1932. ZONDAG, v.m. 10 uur Os. J. HOEK van Den Haaf. Hom. Arts, houdt wol Woensdag 6 en 27, niet 13 en 20 Juli, j v. 2—4, spreekuur te Alkmaar. N.V. StoomwasschorIJ „DEN HELDER", Wilhelmlnastraat 63—67, Aanmeldingen aan inrichting. Flinke Dag-Dlenstbodo ge- Adrest KAAN, Joubertstr. 22. N/vVAN 9LOOT6N - LEEUWARDEN Den 9deo Juli a.s. hopen F 5.754-25mijn geliefde Oom en Tante, J. VEENSTRA en y, A. VEENSTRA—MOLENAAR, L den dag te herdenken b waarop zij vöór 25 jaar in den Echt zijn verbonden, ft Dat zü nog lang gespaard k mogen blijven is de wensch b van hun liefhebbende, ff ALI. f| Den Helder, 2 Juli 1932. jl Spuistraat 8. j§ T WWWWWTOÏ piade te Amsterdam legden zij dan ook be slag op de drie ie prijzen. DE NEDERLANDSCHE ATHLETIEK- KAMPIOENSCHAPPEN. Bovengenoemde vereeniging hield op Zon dag 26 Juni haar 7e buitenlandsche wedvlucht en wel vanaf Chateauroux, afstand 718 K.M. In concours 55 duiven; los te 6.20 uur, wind N.O., hier later Z.W. Przijenen werden behaald: Goosen 1, De jaarlijksche wedstrijden voor de natio- 2; Th. de Wit 3, 8, 11; Duinker 4, 10; nale kampioenschappen worden heden en Hubregtsen 5; Geus 6; Fillerup 7, Bunck 9. morgen gehouden op de Sintelbaan te Am- De eerste duif werd geconstateerd om 5-39, sterdam. Het aantal inschrijvingen in buiten- J de laatste om 6 uur 9 min., zoodat het con- gewoon groot; vooral de loop- en wandel- cours, gezien de groote afstand, vlot verliep, nummers. Zondagavond mankeerden nog wel eenige Met uitzondering van Chr. Berger, Peeters duiven, doch deze kwamen Maandag vlot bin- en rnej. Schuurman zijn alle grootheden op nen. Zaterdag van 4 tot 6 uur inkorven jonge athletiekgebied present. VOETBAL. FINALE RAUCHBEKER N.-H. V. B. K.V.V. wint met 32. De beslissingswedstrijd tusschen KW en Zilvermeeuwen om den Rauchbeker is door KW met 32 gewonnen. De wedstrijd werd 23 Juni gespeeld en geleid door den heer H. Brussel. De Zaandammers hadden met de rust een 2o voorsprong. Er is nogal forsch gespeeld. PROGRAMMA NACOMPETITIE ADSPIRANTEN (N.-H. V. B.) Afd. J. Bolweg: Helder AHRC A, Kraan. De stand is: Helder A 5 5 0 H.R.C. A 650 Helder B 7 3 o H.R.C. B 5 13 Helder C 500 Afd. K. 10 uur P. 0 1 4 4 5 45—0 21—4 Tuindorp: HRC CDelder D, 10 uur, C. J. Mol Jr. De stand is: Heldre D 5 H.R.C. D 8 H.R.C. C S Helder E 6 H.R.C. E 6 duiven voor Wormerveer. Anna Paulowna. Voor de wedvlucht vanaf Chateauroux (712 KM.) waren 40 duiven van de vereeniging „Altijd verder" in concours. Zij werden om 6 u. 20 ge lost 21 arriveerden denzelfden dag. De eerste duif werd om 5 u. 26 m. 50 sec., geconstateerd, de laatste prijswinnaar om 6 u. 12 m. 31 sec. Prijzen werd behaald door Gebr. Van Steyn, 1, 2 en 5; W. Blaauboer 3: Jb. Cornelissen 4 en 9: N. Spigt 6; G. de Boer 7 en 8: R. Geerings 10. Zaterdagmiddag van 56 uur inkorven van jonge duiven voor Dordrecht en Woensdag avond van 89 uur van oude duiven voor Li- moger. ZEILEN. KONINKLIJKE MARINE-JACHTCLUB. Uitslag periodieke zeilwedstrijd no. 7, d.d. 1 Juli. Modelsloepen B I 3 I matr. ie kl. G. van Houten, Mar. kazerne, 5 punten; idem B Ha 4, 2125 I bootsman H. Riksman, Hr. Ms. Gelderland, 624 S 5 pnt-> D schipper H. J. Stein, Hr. Ms. van o44 Speijk, 4 pnt.; model sloepen B II 2 I serg.- konst. A. H. T. Fontijn, Hr. Ms. Gelderland, 6 pnt.; fantasiesloepen B II 5 I serg.-konst. A. de Wolf, Hr. Ms. Gelderland, 5 pnt.; II kwartierm. J. C. v. Kempen, Hr. Ms. Schor pioen, 4 pnt. 5 4 •4 2 O 38^1 3316 27—5 1225 0—53 Helder-nieuws. Helder A—HRC A. (Aanvang 10 uur). Morgen vindt bovengenoemde derby plaats op het terrein aan den Bolweg, voor de na-compe- titie der adspiranten. Als de thuisclub deze match weet te winnen zijn de witjes kampioen van deze competitie, hetgeen de stand van deze belde riva len duidelijk aangeeft: Helder A 6 6 0 0 55—0 12 HRC A 6 5 0 1 21—4 10 Wanneer de (jiuisclub haar spel speelt,, zooals wij dit van haar gewend zijn, zal succes niet uit blijven. Dus witjes, een flink en open spel op de vleugels, waarbij het noodige enthousiasme, want dit is ook een van de voornaamste factoren van je tegenstander, en wij gelooven wel dat dan de wlt-zwarte kleuren zegevierend uit den strijd zullen komen. Op dit zelfde tijdstip zal Helder D den strijd aan binden tegen HRC C, terrein Tuindorp. Ook hier gaat het om het kampioenschap van hun afdeeling en weten de Bolwegbewoners de racers te kloppen, dan is ook dit elftal der wit-zwarte kleuren kampioen, hetgeen de stand dezer beide elftallen hieraantoont: Helder D 5 5 0 0 381 10 HRC C 5 4 0 1 27—5 8 Als de witjes hun Allcmaarschen vorm weten te ontplooien, zullen wij hun zeer zeker na af loop als kampioen kunnen begroeten. Verleden week wist dit Helder elftal in Alkmaar op den adspirantendag van den N.H.V.B. een overwinning van 110 en 120 te behalen, welke 23 goals in een uur tijd werden gescoord. Op het mooie succes, dat de Heider-elftallen in Alkmaar hebben behaald, komen wij in het nummer van Dinsdag a.s. nader terug. Zij hier even vermeld, dat de witjes wederom als nummer één uit dit tournooi te voorschijn kwamen, wat dus een mooie prestatie is. Zeemeeuw-nieuws. Zondag a.s. speelt Zeemeeuw tegen HRC 3. Op het terrein Strooweg. Aanvang 10 uur. Zondag a.s. speelt Zeemeeuw 2 tegen Zwa- luwe 2. Op het terrein Strooweg. Aanvang li uur. Texel-nieuws. Texel. Heldersche Eierveiling. 30 Juni. Aangevoerd 19,7335 kipeieren: 52—54 kg 2.40, 55—57 kg 2.402.80, 58—60 kg 2.503.00, 6163 kg 3.003.10, 6467 kg 3.30; 453 eendeieren 1.502.000. Alles pervioo stuks. Eierveiling Schagen. 30 Juni. Aangevoerd: 125,000 kipeieren; 55—57 kg 2.30—2.70, 58—60 kg 2.50—2.80, 6163 kg 2.70—3.10, 6467 kg 2.903-30, ongewogen wit 2.302.90, ongewogen bruin 2.603.40; 2400 eendeieren 2.002.10; 15 kalkoeneieren 5.00. Alles per 100 stuks. BROEK OP LANGENDIJK, 1 Juli. 1300 stuks bloemkool te s. 3.606.40 per 100 stuks; 12,000 bos wortelen 4.105.20 per 100 bos; 1500 kg roode kool ie s. 6.209.80; 5200 kg. tomaten: A 2124.40, B 17.50 21.10, C 22.30, CC 15.10; 450,000 kg. aard appelen: Schotsche muizen 2.106.10, blau we 4.50, drielingen 1.503.40, alles per 100 kg. ALKMAAR, 1 Juli. I' Kaasmarkt. (Voorloopig bericht.) Aange voerd 75 stapels, wegende 166,000 kg. Fabrieks- kaas: 46 stapels kleine .2250; 4 stapels com missie 22. Boerenkaas: 53 stapels kleine 23.50, 12 stapels commissie 25, alles met rijksmerk. Handel matig. ALKMAAR, 1 Juli. Graanmarkt. Aangevoerd 142 hl's als: 18 hl Z tarwe 45; 53 hl gerst chav. 5.506.25; 25 hl haver 77.75; 35 hl boonen, w.o.: brunne boonen f 512; citroenboonen 13; duivenboonen 510 en witte boonen 5; 2 hl. blauwmanazaad 27.50; 3 hl diversen; 6 hl erwten, w.o. groene erwten (groote) 12 en grauwe erwten 8, alles per 100 kg. Handel goed. NOORDSCHARWOUDE, 1 Juli. 170,600 kg aardappelen: groote Schotsche muizen 2.404.80, Schotsche muizen 2 4.10, drielingen 1.60—2.50; 30 kg tuinboonen 10.20; 10 kg peulen 24; 225 kg zilvemep 89, alles per 100 kg. AMSTERDAM, 1 Juli. Aardappelprijzen. IJpolder muizen 4.80 5.80, drielingen 4.205.30, West. zandmui- zen 57, Noord, muizen 3-80—5.40, Noord, drielingen 35, alles per 100 kg. Algemeene kennisgeving. Heden overleed, na een ernstige ongesteldheid, onze geliefde Zoon en Broeder, LEENDERT DE WOLFF, in den jeugdigen leeftijd van ruim 16 jaar. Zijn diepbedroefde Moeder, Broers en Zusters. Den Helder, 30 Juni 1932. Flink DAGMEISJE gevraagd. Adres: Kanaalweg 6. Adres: Binnenhaven 37. Gevraagd een nette COIFFEUSE, Adres: Salon Schoonhoven. HERVAT 2 Juli weder de praktijk Spreekuur: Zaterdags V8n 8-12 uur. t./o. het Postkantoor. Afwezig De praktijk wordt door de andere doktoren waargenomen. Te HUUR GEVRAAGD. Rijksambt. vr. van 4 t./m. 9 Juli een Gem. Kamer met voll. pension te huur. Brieven m. prijsopg. L. A. ENGELKAMP, Pahudstraat 27, Den Haag. Heden overleed ons aller Vriend, LEENDERT DE WOLFF, in den ouderdom van 16 jaar. Den Helder, 30 Juni 1932. Personeel Firma S. HERSCHEL. Qelleve geen geld of goederen op mijn naam af te geven daar door mij niota wordt betaald. P. N. A. v. d. SPEK p/a, WULFFELÉ. 2e Wilhelminadwarsstraat 4. De Burgemeester van DEN HELDER brengt ter kennis, dat een uittreksel van de voor loopig vastgestelde lijsten van kiezers (afdeeling Grootbedrijf en afdeeling Kleinbedrijf) voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Hollands Te huup „evpaagd HUIS Noorderkwartier te Alkmaart Erkar T n einde JulL tot en met 14 Juli a.s. voor een Huurpriijs hoogstens 17 a 18 ieder ter Secretarie ter inzage is gelegd. Den Helder, 1 Juli 1932. ALG. COÖPERATIE. In de afdeeling manufactu ren wordteen FiLiAALHOUD- STER gevraagd. Wonen in de zaak is vereischte. Een jongmensch. oud 20 jaar» zoekt een BETREKKING in N.-H. onverschillig waar, ook genegen om ais reiziger op te treden. Brieven onder Nr. 905, aan het Bureau van dit blad. GEVRAAGD AANGEBODEN Te koop 7 Inmaakpotten en een Baby-Box, na vijf uur. Adres: S. DIJKSHOORN, Middenstraat 149 Te koop «Sanati» LUIO- SPREKER, als nieuw 5.—. Bevr.: BROUWERS, Schip, Molenplein. Tegen elk aannemelijk bod te koop, een BOK met TUIG en WAGENTJE. Bevr.; J. VERWIJK, Schip, Molenplein. Eenig MEUBILAIR te koop, geen opkoopers. Adres: Middenstraat 108. Wegens plaatsgebrek een pracht eiken ORGEL te koop. Moet weg. Adres: Westgracht 34. Te koop jonge KONIJNEN k 50 cent. VI. R. Adres: Balistraat 18. Adres: Bureau van dit blad. KOOPJE. KINOERLEDIKANTJE en WIEQ te koop- Adres: Keizerstraat 46. Te koop jonge HERDERS HOND, billijke prijs. Adres: Molenstr. 194 i. d. Steeg. Moeder en Dochter vragen PENSION van Zat. 9 Juli tot Zat. 16 Juli, 7 dagen. HELDER of HUISDUINEN. Brieven met opgaaf dagprijs Woningbureau «Holland», Hartestraat 11, Amsterdam. Heden overleed onze jongste Bediende, LEENDERT DE WOLFF. Wij verliezen in hem een trouwen en eerlijken Jongen. Fa. S. HERSCHEL. Heuser, kampioen van Europa. De Duitsche bokser Heuser sloep zijn tegenstander Martlnez de Alfaro in 42. se conden knockout, en werd daarmede Euro- peesch kampioen halfzwaargewicht. Zooals wij reeds hebben medegedeeld, speelt het bijna volledige HRC 1 van den Helder, mor gen op het sportterrein te Den Burg een voetbal wedstrijd tegen Texel 1. Sensationeele overwinning van den wereldkampioen Cochet De Engelshman Collins verslaat den wereldkampioen Cochet te Wim- bledon. („Sporting Life"). Stoomvaart Mij. Nederland Marnix v. St. Aldegonde, 30 Juni v. A'dam. Christiaan Huijgens, t., 29 Juni v. G,enua. Poelau Laut. u., 29Juni v. Belawan. Poelau Tello, t., pass. 29 Juni Perim. P. C. Hooft, u„ 30 6 te Colombo. Poelau Bras, u„ 1 Juli te Genua. Tanimbar, t., 1 Juli v. Barcelona. Tarakan, u„ pass. 1 Juli Dakar. Tabinta, t„ 30 Juni te Londen. Kon. Ned. Stoomboot Maatschappij. Merope, pass. 30 Juni Gibraltar. Ulysses, 29 Juni v. Piraeus. Amazone, 30 Juni te R'dam. S Cottica, u„ 29 Juni te Paramaribo. Ganymedes 29 Juni n. Algiers. Iris 28 Juni te Stettin. Simon Bolivar, t„ 29 Juni n. Plymouth. Ajax 30 Juni te Barcelona. Aurora 1 Juli te Rotterdam. Barneveldl, t„ 29 Juni n. Liverpool. Boskoop, u„ 30 Juni n. Liverp. Ceres 30 Juni te Hamburg. Fauna 1 Juli te Rotterdam. Hermes 30 Juni te Gibraltar. Orpheus 1 Juli te Amsterdam. Oranje Nassau, t„ 30 Juni naar Madeira. Pluto 1 Juli te Rotterdam. Poseidon. 1 Juli te Aarhus. Baarn, u., pass. 30 Juni Bevezier. Euterpe 1 Juli n. Kopenhagen. Helder, u„ 29 Juni v. Buenaventura. Obeson 1 Juli n. Grangemouth. Venezuela 1 Juli n. W. Indië. Kon. Paketvaartmaatscbappij. Houtman, 29 Juni v. Lorenzo. Kon. Holl. Lloyd. Pcrnambuco, u„ 28 Juni v. Santos. Waterland, u„ pass. 30 Juni Fernando Noronha. Flandria, t„ 3 Juli te IJmuiden verw. Fontferland, t„ 29 Juni v. Bahia. Orania, u 29 Juni v. Las Palmas. HollandAfrika Lijn. Amstelkcrk, u., pass. 28 Juni Gibraltar. Klipfontein 30 Juni n. O.-Afrika. Heemskerk, t., 29 Juni te Mombassa. Nijkerk 30 Juni te Rotterdam. HollandAmerika Lijn. Damsterdijk 1 Juli te Rotterdam. Lochgail 28 Juni v. Los Angeles. Volendam 3 Juli nam. 12.20 te Plymouth verw. HollandBritsch-Indië Lijn. Streefkerk, u., pass. 30 Juni Gibraltar. Holland—O.-Azië Lijn. Arenskerk 1 Juli n. Japan. Gaasterland, u„ 29 Juni te Bordeaux. JavaNew-York Lijn. BengaUn, u., 29 Juni te Calcutta. Polyheraus 29 Juni van. Singapore. Peisander 30 Juni te New York. Biitar pass. 1 Juli Perim. Siantar 27 Juni n. Boston. Eenige en algemeene kennisgeving. Met droefheid geven wij kennis van de geboorte van een levenloozen Zoon. J. K. v. Hartingsveld. M. H. v. Hartingsveld Grotewal. Den Helder, 1 Juli 1932. Wilhelminastraat 93. OUDERS SPAREN VOOR EEN STUDIE FONDS HUNNER KINDEREN. DEN HELDER 6200 SPAARDERS per week. Brieven onder Nr. 907, aan het Bureau van dit blad. Te koop een mooie KINDER WAGEN. Zonder gebreken. AdresBinnenhaven 10. TE KOOP KINDERSTOEL en WERK- FIETS. Beide in goeden staat. Adres: Bureau van dit blad. Te koop FN MOTOR, Sahara, met wegenkaart. Adres: Breestraat 47. Wegens plaatsgebrek op ruiming van een groote partij Kisten en Kratten, zeer ge schikt, voor brandhout tegen spotprijs. Adres: Kanaalweg 194. Te koop aangeboden, wegens vertrek naar Indië, HD MOTOR, sportief model, voor elk aan nemelijk bod. Te bevragen Garage Sanderse, Hertzogstr. f 10.belooning. Te huur gevraagd WONING, huurprijs f 5.f 6.—. Brieven onder No. 910, aan het- Bureau van dit blad. Te koop eenige beste ZADELPAARDEN, tevens ge schikt voor alle werk, bij G. W. WAIBOER, Kleiweg 3, Anna Paulowna. Net KOSTHUIS aangeboden, met vrije Slaapkamer. Adres: 2de Vroonstraat 71. Onderwijzeres met ervaring Te huur gevraagd een Winkelhuis of Woonhuis in te richten als Winkel, liefst Sluisdijkstraat. Brieven onder no. 911, aan MOTOR-ONDERDEELEN en 1 AUTO- Te koop riant HEERENHUIS, a. d. Javastraat. Groote Suite, Serre, Kelder, enz. AdresMakelaar R. DlJKS- HOORN, Molengracht 35. Te koop 1 ONDERSTEL van Ford auto, I Douglas MOTORRIJWIEL, het Bureau van dit blad. AANGEBODEN Voor de maanden Juli en Aug. te huur Huisduinen 45. Te bevragen bijS. COLTOF, Kanaalweg. Te huur goed onderhouden leidt kinderen, die 1 Sept. '32 WOONHUIS, Oranjestraat40. 'den leeftijd van 5è jaar be- Met 16 Juli te aanvaarden. Huurf 32.50, inbegr. water leiding. Te bevragenSingel 114. Hiermede betuigen wij onzen hartelijken en walgemaenden dank, voor de groote blijken van deelneming ondervonden, in het voor ons zoo smartelijk verlies. Mede namens wederzijdsche Familie: A. NIJHOFMellema. 'Den Helder, 1 Juli 1932. v. Galenstraat 83. reikt hebben, op voor 2de klas L.S. Inlichtingen 's avonds na 8 uur. Aders: Bureau van dit blad. I 25.belooning, die pas getrouwd paar tegen half Juli aan een WONING Te huur een nette SLAAPKAMER. Adres: Bureau van dit blad. Tehuurgevr.met ing. 1 Aug' helpt, t 5.50 a f 6 50 p. w. kleinHeerenhuisofBen.huis, Brieven onder No. 909, aan omtrek Onderzeedienstkaz het Bureau van dit blad. BOET. BijD. BAKKER. Proeftuinweg 5, Julianadorp. GEVRAAGD Te koop gevraagd een in goede staat zijnde HEERENFIETS. Brieven onder no. 912, Bureau van dit blad. Tegen billijken prijs ter over name aangeboden een HERDERS HOND (teef). Te bevragen: Hoofdgracht 71. Verloren: een PRISMAKiJ- Brieven met voll. inl. onder 0. 888, aan het Bureau van dit blad. KER, tegen hooge belooning i terug te bezorgen. IADVERTEERT in de Bij J« GRAS, l sluisdijkstraat 82. neiu0rscne uourdnt. Het oude en meest bekende adres voor Oliekoeken, dat jaarlijks was geplaatst bij de Postbrug, is vanaf Maandag 4 Juli t/m. Zaterdag 9 Juli gevestigd in de winkel MOLENPLEIN 174. Steeds versche Oliekoeken verkrijgbaar! Bestellingen worden aan huis bezorgd. Aanbevelend, G. DE JAGER. JavaChinaJapan Lijn. Tjikembang 29 Juni te Batavia. Tjibadak 29 Juni n. Amoy. Tjinegara, 28 Juni v. Hongkong. SilverJava Pacific-lijn. Batoe, 28 Juni v. Los Angeles. Silverbeech 29 Juni v. Belawan. Silverguava, 27 Juni v. Manilla. Rotterdamsche Lloyd. Tapanoeli, t„ pass 1 Juli Sagres. Kertosono, u„ pass. 30 Juni Perim. Kota Radja, t„ 30 Juni v. Colombo. Kota Pinang, t„ pass. 30 Juni Gibraltar. Modjokerto, t., 29 Juni v. Singapore. RotterdamZuid-Amerika Lijn. Aludra 30 Juli te Rotterdam. Alwaki 29 Juni te B. Ayres. Alphacca 1 Juli n. B.-Aaires. Alcinous, 30 Juni te A'dam. Stoomvaart-Mij. Oceaan. Myrmidon, 30 Juni v. A'dam. Melampus, 28 Juni v. Belawan. Achilles 1 Juli n. Rotterdam. Aeneas 1 Juli n. Sjanghai. Diomed 28 Juni v. Colombo. Laertes 29 Juni v. Pt. Said. Ajax pass. 1 Juli Bevezier. Eurylochus n. Hamburg. Idomeneus 1 Juli te Penang. Emzetco-Lijn. Jonge Anthony 29 Juni te Bougie. Jonge Elisabeth 29 Juni te Londen. Jonge Johanna 29 Juni te Port Talbot. Flying Irishman 30 Juni n. Falmouth. Kon. Nederl. Middenstandsbond. Door den Kon. Ned. Middenstandsbond is uitgegeven een vlugschrift, getiteld „Een mis lukte aanval", hetwelk een critische beschou wing is van het boekje van den Amsterdam- schen wethouder de Miranda, „De weg van producent tot consument", en is geschreven door dr. E. J. Tobi. Reeds korten tijd na de verschijning van dit boekje heeft Dr. E. J. Tobi te 's Gravenhage, in het Bondsorgaan, het Algemeen Weekblad „De Middenstandsbond", daarop in een drie tal artikelen gereageerd. Deze artikelen zijn thans tot een geheel omgewerkt. Het vlugschrift is a 10 cent aan het Bureau van den Middenstandsbond, Noordeinde 35, 's Gravenhage, verkrijgbaar. Dental Projector, no. 2, 3e jaargang, Juni. Inhoud: Het Sterilisatievraagstuk; Zakelijke overpeinzingen voor d. Tandarts; Billijke en goede reparatie v. hand- en hoekstukken en spuiten; Iets over het zitten tijdens de behan deling; Nieuws van de Maand. Nederlandsch—Belgische betrekkingen. Van de hand van prof. H. Burger is een vlugschriftje verschenen, getiteld „De Neder- landschBelgische betrekkingen". Schr. komt daarin tot de volgende conclusie: AU grondslag voor den opbouw van behoor lijke Nederlandsch—Belgische betrekkingen moeten wij eens en vooral afscheid nemen van de hopelooze zucht naar „toenadering" en over gaan tot nuchtere, betrouwbare zakelijkheid. Komt hier een man aan het bewind, die het Nederlandsche standpunt ten volle handhaaft, dan zal Brussel eindelijk weten, waar het aan toe is met Nederland. Dan zullen bangmakerij en overvragen verrassend sne! ophouden. Dan zal het uit zijn met het sprookje, dat het ver drag van 1839 „versleten" en algeheele her ziening ervan een op ons rustende plicht zou °nS "ati?naal werkprogramma voor de eerstkomende jaren moet, naar ik het inzie een voorname plaats worden ingeruimd aiti entd7aHSStUk BerKen'op-Zoom—Scheldediaven samenhangende kanalisatie van West-Brabant. Een nieuwe Rijn-Schelde-ver- komèn8 ^or'ooP'K niet weer aan de orde Boek Sfcfii8?.66-? biï de A^sterd. AC h' E»"™" Hor™ J De Opbouw. Wij ontvingen van dit democratisch tijd schrift voor Nederland en Indië, no. van den I5den jaargang. Inhoud: Mr. A. M. Joekes in memonam Albert Thomas; G. Bolkestein, Mi- mster de Visser en het middelbaar onderwijs; f - H. Rbbels, Het wetsontwerp tot steun aan de veehouderij; Mr. Dr. J. H. van Zanten, De Indische in- en uitvoer in I93I; Herman Poort De lustone van den vier Heemskinde- j Pr'.B' vap Raait, Buitenlandsche kro niek; Boekbespreking. De Wandelaar Juni. Dr. Nico Tinbergen NeXrfandZ'Jr art'k€p°Ver de Roofvosel3 van rifn ki g C'.van R'Jsinge geeft het slot van zqn beschouwmgen over Voorne's duinstreek, hemel 'Je?tJ-jriS' K'S-' tracht belangstelling te wekken voor gesteenl t n, de zoogenaamde zwerfsteenen, zoo op den weggevonden Zijn artike] ig we'er i 1 van het Kezegde, dat poëzie overal men,ze"laar weet te vinden. Prachtig JtefM'ho' ,7e-"1" f"™"' "E™ Bouma; h« Sfe 'l a npgesteW heV Udt.'S gen A R W1" wuorden pluvieren gevan- het'Kijkglas"Vn"v,anJbeschouwt Reeën „doop net a-ijicglas en heeft ze voor de lens gehad r J or!s mede genieten Iaat. Dez« zingt: Z'Jn 316 Jke diertjes' waarvan Lioba' Reeen, gij luchtige stoet, i Met de vluchtige j Kluchtige bokjes en hindekens klein.... j (Frederik van Eeden)'.-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1932 | | pagina 6