I gummi Gooi geen geld weg Heldersche Courant Sport. Ingezonden, Wieringen. Wieringei waard, Visscherijberichten. LsgerbertcMen Burgerlijke Stand van Den Helder Bij het baden verdronken. voor ondoelmatige reclame, doch adverteer in de waardoor U verzekerd bent, dat U alle kringen en gezindten bereikt. Vraagt onze advertentie- coadities. De Heldersche Courant is het meest ge lezen blad in Den Helder en omstreken. Vergund: om naar Nederland terug te kee- reu tan de luits. ter zee der ie kl. J. W. A. A. Heydt en S. Woldringh; aan de luits. ter zet 2c kl. A. R. Kiès, L. J. v. d. Veen, K. G. Tiel, K. Hofstra. B. A. W. Beyer, S. de Waal, J. C. Jurrjens, A. P. Smitt, J. v. d. Wateren, C. L. J. F. Douw v. d. Krap en F. J. A. Knoops; anade off. van den M.S.D. der 2e kl. J. v. d. Wiele en A. S. Faber; aan den off.-vlieger der 2e kl. D. Barends. De dienstpl. serg.-tit. A. de Nes, F. Bos. H. Hendriks, W. W. J. Das, W. G. Reinders en M v. d. Waarden, van het reg. kustartillerie, hebben voldaan aan het examen voor vaandrig. Generaal-majoor H. G. Winkelman, com mandant van de IVe Divisie, is benoemd tot contandcur in de Orde van den Witten Leeuw van Tsjeoho-Slowakije; kapiteins Jhr. H. La- tnan Trip, J. W. Oosterveen en A. Q. H. Dijxhoorn tot Ridder in de Orde van het Legioen van Eer van Frankrijk. De ie luits. B. Koning van het 7 regt. inf., P. Forbes Wels van II R.H., T. E. E. H. Mathon van II R.H., K. van Rijn van 2 R.V.A. en J. H. Couzij IVe Art. Brig. zijn toegelaten tot de Hoogere Krijgsschool voor algemeene krijgsk. studiën. Toelating cadetten bij de Kon. Mil. Academie. Met wijziging van een vroegere aankondi ging in de Staatscourant worden dit jaar in Nederland de volgende aantallen plaatsen be schikbaar gesteld voor toelating als cadat bij de Koninklijke Militaire Academie. Leger in Nederlandsch-Indië: 17 plaatsen voor infan terie; 1 plaats voor cavalerie; 2 plaatsen voor artillerie; 3 plaatsen voor genie; 3 plaatsen voor militaire administratie. Van deze plaat sen kan één worden ingenomen door een niet- Europeeschen jongeling. Voor het leger in Nederland: 4 plaatsen voor cavalerie en 8 plaatsen voor genie. Aan den dienstplichtige B. R. Jongebreur van het reg. kustartilerieis bij besch. van den M. v. D. uitstel van opkomst in werkelijken dienst verleend voor den tijd van een jaar. DE Xe OLYPIADE. De Nederlandsche deelnemers te New-York aangekomen. De „Statendam" van de HollandAmerika- Iijn, die 2 Juli j.1. met de Ncd. Olympische ploeg aan boord, van Rotterdam vertrok, is Zondagochtend om I uur 32 te New-York aangekomen. Op denzelfden dag is de reis voortgezet naar Washington, waar de ploeg na een treinreis van vijf uur arriveerde. Van daar is gisteren vertrokken naar St. Louis, waar de Ned. deelnemers heden (4.45 min.) kunnen arriveeren, en denzelfden, dag wordt weer vertrokken naar Grand Canj-on, waar de trein den geheelen dag blijft staan. Op 16 Juli, te 12.30 nam., wordt Los An- geles bereikt en intrek genomen in het Olym pisch dorp. De dames-deelneemsters en officials logee- ren in het Champman Park Hotel. Het programma der Olympische Spelen. Zaterdag 30 Juli: Openingsceremonie. 3031 Juli: Gewichtheffen. 31 Juli7 Augustus: Athletiek. 31 Juli13 Augustus: Schermen. 14 Augustus: Wielrennen. 17 Augustus: Worstelen: 111 Augustus: Hockey. 2—6 Augustus: Moderne vijfkamp (pentathlon). 512 Augustus: Zeilen. 6—13 Augustus: Zwemmen. 812 Augustus: Gymnastiek. O—13 Augustus: Boksen. 913 Augustus: Roeien. 1014 Augustus: Paardensport. 1213 Augustus: Schieten. Zondag 14 Augustus: Sluitingsceremonie. De Duitsche Olympische athleten in actie. Naar de „Courant" schrijft, hebben de Duitsche Olympische candidaten Zaterdag te Bremen hun „afscheidsvoorstelling" gegeven, voor hun vertrek naar Los Angeles. Het sta dion was bezet met 20.000 kijkers, terwijl het weer zeer gunstig was. We noemen de voornaamste prestaties: Dames. Speerwerpen: Branmüller 44.40 M. (een knappe prestatie); 2. Fleischer 39.54 M. Hoogspringen: Notte 1.56 M. 100 M. Ballinger 12.4 sec. Discuswerpen: Braun- miillcr 40.03 M.; 2. Hublein 38.99 M. Es tafette 4 X 100 M., de dames Braunmuller, Ballinger, Kuhlmann en Fleischer in 50.4 sec. Heeren. 100 M.: Jonath in 10.5 sec.; 2. Borchmeijer 10.6 sec. (Körnig startte niet). 400 M.: Metzner 49.2 sec.; 2. Büchner 50.5 sec. (dr. Peltzcr werd niet geplaatst). 110 M. horden: Wcgener 15.5 sec. (een slechte tijd). 800 M.: Pochath 1 min. 57.3 sec. (dr. Pcltzer startte niet). 4 X 100 M. estafette: de Olympische ploeg in 41.3 sec. (ondanks slecht aflossen). 3 K.M.: Syring in 8 min. 37-1 sec. Dit was een zeer spannende race, welke den overwinnaar zeer veel strijd gekost heeft, daar Schilgen hem hardnekkig op den voet bleef volgen. De laatste 30 M. bracht een prachtigen eindstrijd, die Syring slechts met een uiterst gering verschil wist te win- "fn- Speerwerpen: Weimann 65.95 M. Discuswerpen: Sievrt: 44.36 M.; 2. Hirsch- 42.92 M. Kogelstooten: Hirschfeld 15-38 M. (een bescheiden prestatie); 2. Sie- vert 14.61 M. Het aantal Duitsche deelnemers bedraagt in totaal (alles meegerekend) 87. Dit gezelschap is inmiddels met de „Europa" naar New-York 4. de Tsjechen en Letten zijn met dit schip vertrokken. ZWEMMEN. ROTTERDAM—ANTWERPEN. Twee Ned. records verbeterd. De door de Rotterdamsche Zwemclub (RDZ) georganiseerde stedenwedstrijd 1* een groot succes geweest, niettegenstaande dat, wat de dames betreft, de besten ontbraken (Braun, Vierdag, den Ouden, Er werden 2 records verbeterd. MeJ. Brou wer (RDZ) zwom de 200 M. schoolslag in 3 min. 8.6 sec., zoodat het record van mej. Kastein met 0.4 sec. verbeterd werd. Ze bleef op dezen afstand de meerdere van de Belgi sche kampioene Bussens. De Nederlandsche kampioen schoolslag over 200 M., Korpershoek (RDZ) zwom de zen afstand in den mooien tijd van 2 min. 55.6 sec., zoodat hij zijn eigen record met 3.4 sec. verbeterde. De Schiedammer van Woerkom deed er precies 3 minuten over, wat ook geen slechte tijd is. Mej. Baumeister (RDZ) won de mos. 100 M. vrije slag en rugslag. (In het eerste no. werd mej. Selbach 3e). In totaal behaalde Rotterdam 72 en Ant werpen 64 punten. ROEIEN. DE NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN. De inschrijvingen. De volgende inschrijvingen zijn binnenge komen voor de nat. roeikampioenschappen: Vierriemsgieken: Njord, Triton, W illem III. Twee zonder stuurman: Nereus. Skiff: Argo( v. d. Scheer), Arsa (Boerma), Laga (v. Dongen), Nautilus (De Vries), (Timmermans). Twee met stuurman: De Laak, Njord, Tri ton, Willem' III. Vier zonder stuurman: Laga. Dubbelscull: Nautilus, Spaarne. Achtriemsgieken: Laga, Njord, Nereus. De loting vindt plaats in n Juli, des avonds om 8 uur in het clubgebouw van de „Amstel". ATHLETIEK. BELGIE—NEDERLAND. De Belgische ploeg, welke 24 Juli a.s. op het Beerschot-terrein tegen Nederland zal uit komen, is bereids gekozen. Hier volgende bekendste athleten: Dujar- din, Lhoste, Geeraert, Maréchal, Charlier. Niel, Leemans, Etienne, Herremans, Vos en Binet. VIJFKAMP VOOR OFFICIEREN EN ONDEROFFICIEREN VAN LAND EN ZEEMACHT. Bovengenoemde kampen vonden dit Jaar plaats op 5, 6. 7 en 8 Juli te Amersfoort. Op Dinsdag v.m. vond de opening plaats, die geschiedde door Jhr. Godim de Beaufort, welke de deelnemers een welkom toeriep. De vijfkamp bestond uit schieten, zwemmen, schermen degen om 1 touché, handgranaatwerpen ver en juist heidsworp en veldloop van ongeveer 3000 M. Het aantal inschrijvingen ging het aantal van vorige jaar ver te boven: officieren thans 33, vorig jaar 9, ond.off. thans 60 vorig jaar 30 deel nemers. Door de Marine werd deelgenomen door luit. t. z. 2e kl. Jhr. A. v. Geen en off.-vlieger H. Schaper voor korps officieren en personeel. Voor het korps onderofficieren Marine en tevens voor personeel kwamen uit, de sergt.-konst. D. J. Matze en de sergt. der mariniers H. P. v. Etteger. De le luit. der mariniers H. Lieftink, kwam per soneel uit. Onmiddellijk na de opening van de wedstrijden werd aangevangen met schieten, waarbij ,de luit. Lieftink het ongeluk had bij 100 M. snelvuur I treffer te weinig te behalen en dientengevolge zich de kans voor het behalen van een diploma daar door zag ontglippen, (voor het behalen van een diploma moet men voldoen aan de gestelde mini- mun eischen in alle takken). In den n.m. vond het tweede gedeelte plaats, bestaande uit 300 M. vrije slag zwemmen, dit nummer werd een totaie marine-overwinning: le prijs le luit. d. mars. H. Lieftink, 2e pr. off.-vlieger H. Schaper, terwijl de luit. t. z. Jhr. A. v. Geen zich no. 3 wist te plaat sen. Bij de ond.-off. bezette Matze de 4e en Etti- ger de 17de plaats. Het schermen nam de twee volgende dagen in beslag, er werd geschermd op dagen, om 1 treffer. Bij de officieren werd luit. t. z. v. Geen no. 1, luit. d. mrs. Lieftink 8 en off.-vlieger Schaper 15. Bij de ond.-off. werd Ettiger no. 3 en Matze 13. Ettiger bezette hier dus de derde plaats voor Faber, de bekende Internationale kracht. Het handgranaatwerpen was een nummer waar op de Marine over alle boegen de meerderheid der Landmacht moest erkennen. Off.-vlieger Scha per werd 4e; luit. d. mars. Lieftink 14e, en Jhr. v. Geen 19e. Bij de ond.-off. werd Matze 36 en Ettiger 37, terwijl Ettiger door één secondete lang noodig te hebben zich het diploma zag ont gaan. Als laatste nummer ging in de n.m. onder zeer groote belangstelling de veldloop. De luit. Lief tink werd bij de officieren 2e, off.-vlieger Schaper 5e en Jhr. v. Geen 6e. Bij de ond.-off was Matze winnaar met onge veer 150 m voorsprong op no. 2, terwijl Ettiger zich na een feilen strijd 7e wist te plaatsen. De uitslag totaal was voor officieren: le korpsprijs. Kon. Marine vertegenwoordigd door luit. t. z. 2e kl. Jhr. A. v. Geen en off.-vlieger H. Schaper. Onderofficieren: le korpsprijs, Kon. Marine vertegenwoordigd door sergt. d. mars. H. P. v. Ettiger en sergt.- konst. D. J. Matze. Personeel Officieren, le pr. luit. t. zee 2e kl. Jhr. A. van Geen: 2e pr. off.-vlieger H. Schaper; 3e pr. 2e luit. Art. D. W. v. d. Bosch (garnizoen Den Helder, 4. luit. Boutny, 5. Dulfer, 6 de Leeuw, 7. Ie luit. d. mars. H. Lieftink, 8. luit. Poll. eii 9 luit. v. Hoorn. Personeel Onderoffcieiren: 1. Leegsma, 2. Tukker, 3: v. Dalen. 4 sergt- konst. D. J. Matze. 5. Nederveen. 6 Geuzendam, 7. de Vos, 8. Hort. 9. sergt. der mars. H. P. v. Et tiger. 10 Tap. Voorts behaalde de deelnemers van de Marine: le prijs zwemmen luit. d. mars. Lieftink, 5 min! 22 sec. le prijs schermen luit. t. zee Jhr. v. Geen. Ie prijs, veldloop sergt.-konst. Matze. Diploma's met het door het N.O.C. ingestelde kruis werd behaald door: Luit. t. zee v. Geen, off.-vlieger Schaper en sergt.-konst. D. J. Matze. De luitenants D. W. v. d. Bosch en Feith, beide behoorende tot het garnizoen te Den Helder, don gen eveneens mede, eerstgenoemde werd reeds bij den totaaluitslag genoemd, de gespecificeerde re sultaten van deze heerên zijn als volgt: ann an ?°S.Ci?A sc*lietcn' pistool no. 2, geweer 300 m no. 7. 100 m snelvuur 23, totaal klasse ment schieten no. 12. De luit Feith resp. 15. 1. 21. totaal 14. Schermen v. d. Bosch no. 55; Feith 16 Handgranaatwerpen. totaalklassement van den Bosch no. 9, Feith no. 17. Veldloop: van den Bosch no. 3 en Feith no. 4. 't Zand. Wij vernamen dat op de j.1. Zondag te Bever wijk gehouden athletiekdag. waaraan ook werd deelgenomen door onze plaatselijke R.-K. athletiek- ver. S.S.S., door een tweetal leden dezer vereeni ging. verdienstelijk werd is verricht, o.a. werd door den heer P. Slijkerman een tweede prijs voor- polsstokhoogspringen en een idem voor loshooo- spnngen gewonnen. Door het lid A. Lichthart; in H, fIm?SmiZen WC,rd een P"is gewonnen in de afd. 1500 meter hardloopen. VOETBAL. NEDERLAAGWEDSTRIJDEN ten bate van het M-S.F, Herwonnen Levens kracht en Zonnestraal. Donderdag 7 u 30 min. a.s. zal de M.S.V. „Zee macht" een revanchematch spelen tegen het eerste elftal van Succes. Beide vereenigingen komen zeer waarschijnlijk volledig uit. zoodat men van een spannende match getuige kan zijn. Na afloop van dezen wedstrijd zullen de prijzen op het terrein worden uitgereikt door den Voorzitter van de M.S.V. „Zeemacht". Allen dus naar het terrein Ankerpark en bin nen het hek. M.L.D.-nieuws. Zondag j.1. moest MLD 1 naar DTS 1, te Oud- Karspel, voor het Schager Beker-tournooi. Daar DTS 1 een goede 4e klasser is, werd al direct verwacht, dat MLD met een flinke nederlaag thuis zou komen. Nu, een nederlaag is het geworden, doch nu niet zoo erg groot. Over den wedstrijd een kort overzicht. Om 7 u. fluit scheidsrechter van der Hoven beginnen. M.L.D. trapt af, en werpt zich vol enthousiasme in den strijd. Het schijnt, dat DTS in den beginnen eenigszins overrompeld is, want het spel is nog geen 5 minuten oud of de midvoor van MLD geeft zijn club de leiding. Nu komt DTS flink opzetten. Kort daarop een gevaarlijke handsbal vlak voor het strafschopgebied voor MLD. De vrije schop wordt genomen, en keihard geplaatst in den hoek (1—1). Het spel gaat nu geruimen tijd gelijk op en neer. Totdat de M.L.D.-keeper, na een hard schot op zijn doel den bal niet goed kan vasthouden en langzaam het doel in rolt (2-1) voor D.T.S. Spoedig wordt deze goal gevolgd door een derde, welke van uit een corner keurig wordt ingekopt (31). Met dezen stand gaat de rust in. Na de rust pakt M.L.D. flink aan, zoodat DTS geheel ingesloten wordt, en het doel als het ware bekogeld wordt, wat tot resultaat heeft, dat spoedig na den aanvang de achterstand door MLD wordt verkleind. Het spel gaat nu weer gelijk op en neer, met MLD vaak in de meerderheid. Prachtige kansen gaan voor MLD voorbij, door steeds maar naast te schieten. In de stand 3—2 voor DTS komt geen verandering meer, zoodat MLD haar laatste wed strijd vooor het Schager Bekertournooi heeft ge speeld. Volgens onze meening had een gelijk spel beter de verhouding weergegeven. Succe» 4 speelde 's morgens tegen Voor waarts 2 van den Oever en wist met .O man Voorwaarts met 82 te slaan. Succes 3 was op bezoek bij Kolhorn i voor de door Kolhorn uitgeschreven nederlaagwed strijden. Enkele minuten voor het einde moest de wedstrijd gestaakt worden wegens gebrek aan materiaal; de stand was toen 6—2 voor Succes 3- Donderdagavond a.s. speelt Succes i een revanchewedstrijd tegen Zeemacht i op het terrein Ankerpark, welke wedstrijd gespee d wordt den bate van het M-S-F., H"w0"n<=« Levenskracht en Zonnestaal. Zeemacht zal nu waarschijnlijk een volledig elftal in het veld brengen, dus belooft het een spannende wed strijd te worden. Na afloop van den wedstrij heeft de prijsuitreiking plaats van de uitge schreven nederlaagwedstrijden. Succes i komt den eersten prijs. De half acht. Vertrek schrammen 7—12: biggen 4—8: 5 kor ven oude kippen 0.700.90; i korven jonge hanen 0.150.45. PURMEREND, 12 Juli. Koeien totaal 529 stuks: per kg. 0.660.74, 110170, hier in het bezit van wedstrijd vangt aan om kwart voor zeven precies 't Zand. aanvankelijk aange- en 2 tegen het le en Door afbericht gingen de kondigde wedstrijden G.R. I 2e elftal van Oudorp niet door en werd in de plaats van deze wedstrijden thans een wedstrij gespeeld nJ. tusschen G.R.-comb. S.R.C.-comb. G.R.-comb. wist hierbij te winnen met 8—1. Men deelde ons mede, dat het 2-tal spelers van G.R. 1. welke j.1. Zondag te Warmenhuizen in den Dekanaat-wedstrijd tusschen Schagen en Alkmaar speelden, zich kranig hebben gehouden. Hoewel rayon Alkmaar dooor hun technisch overwegendr beter spel met 9—1 van rayon Schagen wist te winnen, heeft de keeper H. Konijn (G.R. speler) zich buitengewoon geweerd, anders had het aantal doelpunten zeker nog overweldigender geweest. Aan den G.-R. speler P. de Wit Pz. viel de eer te beurt het tegenpunt te hebben gemaakt. ARBEIDERS VOETBALBONDEN. De plannen om een internationale voetbal competitie der arbeidersvoetbalbonden in het leven te roepen, nemen vasten vorm aan. Op de te Berlijn door de arbeiders-sportinterna- onderhandelingen hebben 310 vette koeien stug; 76 gelde koeien r nu-./», stug; 80 melkkoeien 180—260. stug; 63 stieren per kg. 0.46—0.58; 32 paar^ den 75—140, matig; 117 vette kalveren p. kg 0.70—0.90, stug; 362 nuchtere aklveren: voor de slachte 4-16. stug, voor de fok 8-14, stusr 474 vette varkens: voor de zouterij p. 0.25, voor de slacht per kg 0.25 0.29, ma tig; 97 magere varkens 7-19, stug; 261 btg- gen 5—8, stug; 296 schapen 14—18. stug, 20 bokken 3—11, matig; 263 lammeren 6— 10, stug; friepkuikens 0.650.75 per kg. Eierveiling. Kipeieren 2.60310; alles per 100 stuks. eeneieren P.10, VESTIGING FILIAAL, I Door den lieer P. Mienis van Heer Hugowaard is ten huize van den heer R. Rezelman een filiaal gevestigd van diverse soorten klokken, pendules, wek kers, barometers, enz., enz., zoodat de Haukes weer een zaak rijker is geworden en ook op dat gebied vooruit gaat. Wjj wensehen de ondernemers veel succes. EEN JUBILEUM. Woensdag 13 Juli a.s. hoopt den heer M. Minnes, Corr. dr Rott. Bank Ver., al hier, den dag te herdenken dat hij V00r 25 jaar is aangesteld als hoofd-agent dr Lev. Verz. Mij. „Victoria" te Amsterdam. Burgerlijke Stand van Wieringen. GEBOREN Theodorus Hendricus, z. v. 0 Boersen en A. J. M. Numeijer; Evert, 1 v J Bais en C. D. de Wit; Durk, z. AAN HET PLAATSELIJK S. R. S.ÏES CRISIS STEUNCOMITÉ. Smit; Cornelis, z. v. F. v. d. Kreeke en Al zeer spoedig na de oprichting van Hegeman; Hendrik, z. v. H. Moes en het Plaatselijk Crisis Steun-comité alhier j. L. Gerrijts; Wjjtze, z. v. D. de Jong vernam ik, dat velen van meening waren, en g. v. d. Meulen; te Alkmsar, Rita, d. dat eenige collega's van mij en ook on- v. Tj. Terpstra en A. Molenaar; Harm, z. v. A. Bos en A. Kragt; Douwe, z. v. Texel. Texel-nieuw». TEXEL I—ASSENDELFT I 4—4. Van Zaterdag tot Zondagavond zijn de spe lers van het eerste elftal der voetbalclub uit Assendelft (3e klasse K.N.V.B.) de gasten ge weest van de leden der Sportvereen. Texel. Onge twijfeld is bij het prachtige zomerweer dit uit stapje naar Texel voor de voetballers uit Assen delft een prettig reisje geworden. Zondagmiddag te kwart over twee werd op het sportterrein een voetbalwedstrijd gespeeld, waar in niettegenstaande het feitelijk veel te warm was om te voetballen, zeer veel actie zat. omdat de krachten vrijwel tegen elkander opwogen en de clubs om beurten de leiding hadden. Texel kwam lang niet met dat elftal uit, dat door de elftal-commissie was samengesteld, doch de verschillende jeugdige invallers gaven blijk hun plaats zeer goed te kunnen vervullen. Langen tijd bleven doelpunten uit, hoewel voor beide doelen zeer goede kansen werden gefor- meeerd. Ongeveer een kwartier voor de rust ech ter. gaf Keur op keurige wijze een bal af aan Winter, die een geheel onverwacht hard schot loste, dat den Assendelft-keeper te machtig was, 10 voor Texel. Even voor half-time gelukte het den rechtsbin nen der gasten den achterstand in te halen. Na de pauze gaf Texel aanvankelijk het beste spel; in deze periode gelukte het Stern tweemaal op verrassende wijze dooor te breken, tweemaal werd ook zijn doorbraak met een goed schot be kroond, waardoor Texel de leiding kreeg met 31. Assendelft begon nu beter aan te pakken en toen Winter, die 't spel in de voorlinie bij deze hitte blijkbaar te warm werd, eens achter ging spelen (waar hij in t geheel niet op zijn plaats bleek) kwamen twee keurige doelpunten voor de gasten. Daarna volgde twee off-side-ballen van I exel, één van Keuf- en één van Bruin. Assen delft maakte in deze periode ook een doelpunt, dat ook niet geheel zuiver was, doch daar het werd toegekend, leidde zij "daardoor met 43. Heel kort daarna gaf Stem weder een prachtig schot op vrij grooten afstand, waar de A-keeper niet bij kon (44). Nog moet na dit mooie doelpunt ongeveer een kwartier worden gespeeld; aan weerszijden moest in deze periode de keeper nog handelend optre den, maar doelpunten bleven uit. De wedstrijd werd slechts door weinig publiek bijgewoond; het meerendeel van de Texelsche sportliefhebbers had blijkbaar meer voorkeur ge geven aan een verblijf op 't strand, dan een be zoek aan 't sportterrein. Naar men ons mededeelt is het bestuur dan ook voornemens voorloopig de voetbalwedstrijden te staken. Wieringen. Succes-nieuws. definitief toegestemd aan wedstrijden len deelnemen de arbeiderssportbonden van Duitschland, Finland, Noorwegen, Polen, Hongarije, Oostenrijk, Duitsch Bohemen, België, Denemarken en Zwitserland. POSTDUIVENSPORT. Anna Paulowna. Voor jonge duiven van de vereeniging „Altijd Verder" werd een wedvlucht gehouden vanaf Dordrecht (afstand 125 km). In con cours waren 134 duiven, die om 8 uru werden losgelaten. De eerste duif werd geconstateerd om 9 n 56 m.; de laatste prijswinnaar om 9 u. 58 m. 39 sec. Prijzen behaalden: Gebr. van Steijn I, 2, 3, 5, 7. 9, 10, 16, 26, 27, 28 en 31; A. Spigt 4, 6, 12 en 15; P. de Vries 8, n, 20, 24 en 32; Jb. -Cornelissen 13, 18, 22 en 29; J. de Boe 14 en 21; R. Geerings 17 en 25; W. Blaauboer 19 en 30; J. Meilink 23. KON. MARINE JACHTCLUB. Uitslag perioieke zeilwedstrijd. Fantasiesloepen. Aantal deelnemers 4. 1. kwartiermeester C. Kuiper; 2. korp.-konstabe! A. P. de Wit. Modelsloepen B I. T Aantal deelnemers 3. 1. matr. ie kl. K. Pilgrin. Modelsloepen B II a. Aantal deelnemers 7. 1. bootsman H. Riksman; 2. schipper H. J. Steen; 3. schipper A. Overduin. Modelsloepen B II b. Aantal deelnemers 4. 1. serg.-konstabel A. H. F. Fonteijn. Zeevaartschool. Aantal deelnemers 2. 1. stuurman G.S.V. J. Kerkhow. De einduitslag van de periodieke zeilwed strijden zal nader worden bekend gemaakt. Prijsuitreiking Zaterdag 16 Juli op het Kon. Inst. v. d. Marine nam. 2 u. 30. dat eenige collega dergeteekende van dit Comitc steun ge- noten. Dit heb ik enkel als nieuwsgierig heid van de groote „men" beschouwd en er daarom niet op gereageerd. Nu echter iemand, die heeft medegewerkt steun voor het Comité in te zamelen, n.1. de Directeur van Helder's Fanfarecorps, bij een vriend van m« hiernaar kwam infor- meeren, kan ik geen nieuwsgierigheid meer veronderstellen, maar moet of zal dit belangstelling zijn. Het publiek, dat medewerkt aan de steunverzameling, weet niet aan welke crisisslachtoffers dit geld wordt verstrekt, omdat het Comité tionale gevoerde onderhandelingen heDDer, geheim houdt. Daar men toch gaarne te zul- niGn ort/lrivcifoiinf nrPof wil weten, wie men ondersteunt, gaat men aan het veronderstellen en worden dikwijls ten onrechte namen genoemd van personen, waarvan men Vermoed dat zij gesteund worden. Zoo het daarom niet gewensoht zijn, ook om de populariteit van het Steun-comité te vergrooten, dat er openlijk wordt bekend gemaakt wie steun geniet? Het is toch heusch geen D. v. d. Zwaag en H. v. d. Meulen; Maria Alida, d. v. D. Bakker en A. de Graaf. ONDERTROUWD: A. Gielis en M. V. Bakker en G. Rotgans; P. Keijzer en S. Ridden: H. Bugel en A. Kuik. GEHUWD: A. Baving en Z. Bloem; A Schilderman en M. J. Vermeulen; C. J.' van der Made en P. Verbiest; T. v.d. Tuuk en M. Pruimboom; A. Gielis en M. Schwede. OVERLEDENF. Meulman, 111., 36 j., eohtgen. v. G. Buntjer; G. M. Smit, vr., 19 j., echtgen. v. R. J. Blaauboer; als levenloos aangegeven kind van JBoersen en G. Hermans. Vertrokken: F. Mik en gezin naar Nieuwe-Pekela; H. Wolters, naar Akker- woude; O. Klink en gezin, naar Eefde; H. J. van Engelen en gezin naar Lithoyen; wed. D. Veling, naar Schagen C. Blink, naar Ten Boer; K. Swaneveld en gezin, £e" naar DordrechtF. J. ter Borg en gezin, Uvl Hf!11 - If nr TVif T T7arm aulnn schande crisis-slachtoffer te zijn. nei ----- »rp(1pmblik'. Mw m. J. Vermeulen veroordeelt slechts een samenleving, naar Medemnnicmw. m. j. vermeuien, waarin zooiets kan plaats vinden naar Anna PaulownaC. Singer, naar Indien het Crisis Steun-comité, om J ^"«[horn ;H. J. G. gj»™ J» welke reden dan ook, van oordeel is, deze d M Hkaksma, naar Groote- vraag niet, of met gunstig.te wed. p. Meulman, naar Rotterdam; den, dan verzoek ik het Comité openlijkT Bo' g Groen te willen mededeelen of ondergeteekende A- .Kiel» "a»roJ.®° Xf*' uroen en ooit om steun heeft verzocht. Mijnheer de Redacteur, bovenstaande meende ik in het openbaar te moeten be handelen, om te voorkomen voortaan, dat niemand meerdere onwaarheden van het publiek in ontvangst behoeft te nemen. H. JOUSTRA, Lompen- en metaalhandel. gezin, naar Barsingerhorn. KAMPEEREN OF THUISBBLÏJVEN In het groote gezin der Vereeniging „Hulp voor Onbehuisden" nijpen de zor gen. Het geld is nog niet bijeen om met de 240 schoolkinderen (de andere ver pleegde kinderen zijn kleuters, papkinde ren en zuigelingen) onder de groote va- cantie te gaan kampeeren. Als deze kinderen de geheele vacantie thuisblijven, dan is het binnenplein van het Oud-Buitengasthuis hun eenige speel plaats en ieder kind heeft dan, precies be rekend, 2Vï nr speelruimte! Neen, deze kinderen moeten naar bui ten, naar de heideveldden en de dennen- bosschen, waar ze naar hartelust kunnen spelen en ravotten, waar ze levenslust en gezondheid opdoen voor een heel jaar! Het Vacantiekamp onzer 240 kinderen, vier w eken lang, kost drie duizend gulden. Kindervrienden! Helpt mede dezen ge- stichtskinderen, wier jonge leventjes vaak al heel wrat leed kenden, die vreugde te bereiden! Zendt uw vacantiegift voor het Vacan tiekamp aan Jonker's schoolkinderen! Adres en gironummers zijn: Vereeni ging „Hulp voor Onbehuisden", 2de Con- stantiin Huygensstraat 35, Amsterdam; Postgiro 32534, Gem. Giro Amsterdam V 207. Zondag j.1. speelde Succes 1 haar 4en wed strijd voor het Schager Beker-tournooi. Vol gens het programma moest Succes op bezoek naar Beverwijk i doch daar Beverwijk zelf kw'~7<>—78*"centT"2e ~kw. 6o^-6o"ct.T nederlaaswedstrijden heeft georganiseerd, moest zij voor deze wedstrijden spelen. Om' het programma even goed af te werken, stuur de Berverwijk haar 2e elftal naar Wieringen Beverwijk 2 speelt ie klasse Haarlemschen Voetbalbond. De bezoekers waren door een verkeerde verbinding wat laat gekomen, zoo dat om bijna drie uur scheidsrechter Lutje- harms de elftallen in het veld blaast. De B - aanvoerder wint den toss en de S.-midvoor brengt den bal aan het rollen. De eerste aan vallen zijn voor S. De B.-verdediging staat eerst raar te schutteren, toch weten zij met een beetje geluk hun doel schoon te houden Langzamerhand komt B. er toch even beter in en wordt de S.-verdediging op de proet gesteld, deze geeft echter ook niet thuis. Bij shcermutseling voor het B.-doel is het tenslotte de S.-linksbuiten, welke zijn club de leiding bezorgt (i—o). B„ niet ontmoedigd, pakt flink aan, er wordt nu uitstekend een ALKMAAR, n Juli. Veemcrkt. Aangevoerd: 78 vette koeien 1502bo; 18 vette kalveren 2485, vette kalveren per kg 5070 cent; 44 nuchtere kal veren, slacht 412; 734 vette varkens (zwa re) per kg 2531 centt; zouters per kg 2426 cent. Handel stug. AMSTERDAM, 11 Juli. Veemarkt. Aangevoerd: 390 vette koeien, ie 3e kw. 3550 cent, mindere soorten 2030 cent per kg, slachtgewicht; 80 melk- en kalfkoeien Emmen_ye E p 170—c6o; 217 vette kalveren, ie kw. 40—45 Sp.hipr t G f, n v cent, 2e kw. 3039 cent, 3e kw. 2029 cent per kg, levend gewicht; 61 nuchtere kalveren 3—6; 31 schapen 12—15; 18 lammeren 1214; 1050 varkens, vleeschvarkens, we gende van 90110 kg, 3638 cent, zware var kens 3335 cent, vette varkens 3032 cent per kg slachtgewicht; 38 paarden 80120. Ter veemarkt werden heden aangevoerd 6 wagons geslachte runderen ut Denemarken. Marktverloop: Runderen met geringe aan voer, stugge handel en prijshoudend. Vette kalveren voor den Maandag, groote aanvoer, stugge handel en prijshoudend. Varkens met groote aanvoer, stugge handel en prijshou dend. BROEK OP LANGENDIJK, 11 Juli. 9000 stuks bloemkool ie s. 1.304 per speeld. Bij een der aanvallen op het S -dool ,100 stuli-5: *>os wortelen 5.90per 100 maakt een der S.-backs hands, scheidsrechter \50'00,0 s" ro?de k°o1 Ie s' f 0.70—2.60; ontgaat dit niet en kent een penaltv toe De 7'5 F zilvernep j 5.50—8.90; 4500 kg toma- c' ten: A t8.to—19.90, B 18.20, C 17.50, toe. De dooh weer i -3-000 kg aardappelen: Schotsche mooie i ,T'.ZCn /:_I:9<?~3T8o; schoolmeesters 3- B.-midvoor zal het vonnis voltrekken zonder resultaat. Even later komt B terug en als de B.-rechtsbinnen een mooie m 1 u trouchpass geeft is het de midvoor welke I ®lauwe eigenheimers 4.20-5.50; daar dankbaar van profiteert en keihard onder 3l'50-2'"°' per 100 kg' dc lat schiet, de stand is gelijk (1-1). Het NOORDSCHARWOUDE, 11 Jnli spel gaat nu vrijwel gelijk op en neer. gelijken stand gaat de rust in. Na de thee gaan de gelijk van 9 en 11 Juli. BEVALLEN: T. Ruiter—Stroet, z-, M. E. v. d. MeerKroon, d., A. W. M. -Vegers, z., E. P. N. Luiting— Schier, z., G. v. d. KetterijSchroevers, d., M. C. GünthertBreet d. OVERLEDEN: Wed. J. C. Meeuwsen, 74 jaar. H. Kok, 42 jaar. 3.80; drielingen Met partijen weer vrijwel op. Het is weer Succes, welke de lei ding neemt (2—1). Lang heeft zij hier echter 210,600 kg aardappelen: Groote Schotsche muizen j—2.30, Schotsche muizen 1.70— 3.20, drielingen 2.10—2.50, 190 kg tuinboo- nen 2.50, 625 kg zilveruien: zilverncp 5 60 —6.80. 14 kg peulen 4, alles per 100 kg- 250 bos wortelen 1.90 per 100 bos: 1750 stuks bloemkool 2.303.20 per 100 stuks. TEXEL, n Juli. Eierenveiling. Aangevoerd 144,616 eieren: gen pleizier van, want als de B.-linksbinncn hard in schiet, laat de S.-keeper den hal onder zich door gaan en de stand is wee- gelijk <*72>; S. maakt even later 3-2 en spoedig 58-62 kg 2.60-3.25, 62^66 k2* dirh»K~ '1 m nlet op en van kleine eieren 2.00—2.60, eendeneieren f 1 V dichtb'j maalct 4-3. De S.-midvoor maakt a"es per .00 stuks; oud; kippen (vorige veh E"ke e sPe'ers van B. vinden het be- Hng) 0.45 Per kg. 8 VC' paald welletjes S. weet den stand te voeren. B. tot 7—3 op c maakt 7—4 en even later maakt het^de komt!1" 8-4 V3n' waarmcde spoedi* TEXEL, n Juli. 8 koeien ito170; '830; 10 nuchtere schapen 14—20; 330 Door het bestuur van Staatspensionee- nng is weder zooals andere jaren het plan geraamd een autorit van ouden van dagen te organiseeren. el heeft het bovengenoemd bestuur gezien de minder goede omstandigheden, zich de vraag gesteld: Hoe of wat moeten wij dit jaar doen. Doch waar de ouden van dagen reeds verlangend uitzien naar dien prachtige dag, twi,jfelen we geenszins of door de ingezetenen zal weer op voldoende finan- cieelen steun gerekend mogen worden, alsmede men de schoone zinspreuk allen wel kent: „Ik ga op voor hen, wiens le- venzon ondergaat". Door het bestuur van de harddraverii- vereeniging, alhier, is in hare gehouden %ergadenng vastgesteld, de jaarlijksche harddraverij te houden op Zondag 21 Augustus e.k. h De jongejuffr. R. Nicoila is geslaatrd voor toelating tot de le klasse der H.B.S. te Alkmaar, ook de jongejuffr. E. Lan- kV" ""«Mwen van Stoomvaart Mij. Nederland. Marnix van St. Aldegonde, u., 8 Juli v. Genua. Poelau Bras, u., 9 Juli v. Suez. Poelau Telia, t., 8 Juli te Marseille. Tabian, t., 8 Juli v. Belawan. Tabinta, 10 Juli te Hamburg. Poelau Roebiah, 10 Juli te A'dam. Kon Paketvaartmaatschappij. N. Zeeland, 8 Juli te Sydney. Rotterdamsche Lloyd. -Baloeran, u., pass. 9 Juli Ouessant. Indrapoera, t., 12 Juli te R'dam verw. Kota Pinang, 8 Juli v. R'dam. Tapanoeli, t., 8 Juli te Livcrpool. Kota Radja, t., pass. 8 Juli Perim. 9 Juli. Aangebracht door korders: 5649 tongen 4995 kl. tongen4 6 tarbotten 42 kisten schol I 49 kisten schol II 54 kisten schar Door haring- en 4 tal haring 53 kisten geep Juli. per stuk 0.400.08 0.05-0.01 4.50-3.75 kist 5.50-4.75 2.75-0.80 2.50-1.25 geepvisschers: per tal 5.10 3.20—1.05 11 Aangebracht door haring- en geepvisscherst 3 tal haring per tal 5.70 52 tal geep 2.201.05 4 kalveren Te Angeren. Zondagavond tusschen zeven en acht uur gingen drie jongens baden in het Zand- gat bij de Steenfabriek te Angeren. Een der knapen sprong midden in het water en zonk onmiddellijk. De twee anderen gingen hulp halen. Een schipper kwam eenige oogenblikken later met een dreg en haalde den drenkeling, den 15-jarigen J. Ingendaa, op het droge. Geruimen tijd werd kunstmatige ademhaling toegepast. De dokter uit Angeren was spoedig ter plaatse, maar het gelukte hem niet de levensgeesten op te wekken. Te Dordrecht. Gistermiddag was de 20-jarige J. W. v. S. te Dordrecht, met 2 vrienden aan het baden in de Merwede achter de munitie fabriek. Hij werd door de golven van een passeerende stoomboot meegesleurd en verdween in de diepte, 's Avonds is zijn lijk opgehaald. Tc Gorinchcm. Gistermiddag is de twaalfjarige N. Baars bij het baden in de Merwede te Gorinchem nabij een krib verdronken. De jongen kon niet zwemmen. Te Werkendam. I" den Biesbosch onder de gemeente erkendam is de 17-jarige O. bij het baden verdronken. Zaterdag is te Dieden aan de Maas de 22-jarige Bijl bij het baden in de Maas verdronken. Zijn lijk is gistermiddag opgehaald. Zaterdagavond is de 22-jarige Suycker- buyck uit Schandeler bij het baden in een zgn. bruinkoolvijver te Brunssum verdronken. Hij was ongehuwd en kost winner. Zijn vader is enkele maanden geleden bij een mijnongeluk om het leven gekomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1932 | | pagina 8