GESPRONGEN NANOEN. HELDHRSCHE COURANT VAN ZATERDAG 17 DECEMBER 1932. Luculvaai t. Postvluchten van en naar Indië Doos 30 en 60 ct. Spoorwegongeluk bij Perpignan. DEt, a». Hst luchtverkeer op Indië. Sport. Brand en paniek in een warenhuis. Marineberichten, Marktberichten. De man en de chauffeur kwamen met den schrik vrij. Het lijk van de vrouw-is naar het lyken- huisje op de algemeene begraafplaats te Putten vervoerd. De auto is ernstig beschadigd. Buitenland. Heen. sluiten de rij. Beiden hebben zeer weirug gepres- AuguSteijn. Zeven dccden, vijftien zwaar gewonden. De Parijsche sneltrein is gisterenavond, naar Reuter meldt, bij Maury, in het arrondissement Perpignan (Z. Frankrijk) ontspoord. Eén rijtuig werd geheel ver nield. Vier reizigers, twee leden van het locomotief personeel en een stoker kwamen om het leven. Vijftien reizigers werden zwaar gewond. Het ongeluk is te wijten aan hethooge water, waardoor Zuid-Frankrijk thans bedreigd wordt en dat vooral de omgeving- van Perpignan teistert. ERNSTIG AUTOBUSONGELUK BIJ BORDEAUX. Zes zwaar gewonden. In de buurt van Bordeaux is een auto bus in volle vaart tegen een boom ge reden. Zes inzittenden werden levensge vaarlijk gewond. ZES DAGEN EN NACHTEN OP EEN BALK OP ZEE GEDREVEN. Het Britsche stoomschip Oarnarvonshire heeft te Hongkong een slachtoffer van den orkaan, die onlangs Malakka heeft geteisterd, aan wal gezet. Het schip had den man in nagenoeg volkomen uitge- putten toestand op zee opgepikt. Bjj zijn aankomst te Hongkong werd de man naar het ziekenhuis gebracht. Een Reuter-correspondent heeft het slachtoffer in het ziekenhuis gesproken en de man verklaarde, dat hij, toen de orkaan losbarstte, op een plantage te Pahang werkte. Hij werd opgenomen door den hevigen wind, honderden meters ver meegevoerd, tot hij tenslotte in zee viel. De man slaagde er in zich aan een balk vast te grijpen en de orkaan voerde hem kilometers ver over de woeste zee. Na zes dagen en nachten zonder voedsel op zee te hebben rondgedreven werd hij ein delijk door de Oarnarvonshire opgemerkt en aan boord genomen. Hij was toen meer dood dan levend. EEN BEROOVING IN HET HARTJE VAN NEW-YORK. New-York is in opwinding gebracht door een drieste berooving. Vijf gemas kerde mannen hebben een inval gedaan in een filiaal van de Manhattan Trust Company in de 169de straat. Razend vlug sprongen zij het kantoor binnen, hielden de bedienden met revolvers in bedwang en dwongen den chef de kluis te openen. De roovers eigenden zich ongeveer 15.000 dollars toe en verdwenen. De inval was een werk van slechts enkele minuten ge weest. Bij het verlaten van het gebouw gooiden de roovers traangasbommen neer ten einde de achtervolging te bemoeilijken. De politie zette direct de achtervolging der roovers met gepantserde auto's in. Er ontstondeen wilde jacht door de drukste wijken van de stad. Na een vuur gevecht met de politie konden de ban dieten tenslotte nog ontkomen. cember te Medan. Leeuwarden: LeeuwardenFrisia. Meppel: Alcides—Friesland. Sneek: Sneek—Be Quick. VeendaraAchilles. N.-H. V. B ie klasse D. Wieringen: Succes 2HRC 3, v. d. Hoff Pet tenSucces. D. Smit. ae klasse E. Bolweg: Helder 4—Schagen 2, 12 u.. Metselaar. Tuindorp: HRC 5-Oudeschild 1. 10 o„ Mol Jr. Strooweg: Watervogels 1—Texel 2, H. C. Terug. De „Pelikaan" vloog 16 December van Batavia naar Medan. Een „F 20" in bestelling. Nieuw groot vliegtuig in studie. In 1936 in vier dagen naar Indië. De heer Hans Martin, algemeen secre taris van de KLM., heeft in een lezing reers[e rom voor het departement Groningen van de bb rij f Maatschappij tot Nut van 't Algemeen A een lezing gehouden, waarin hij ver scheidene bizonderheden met betrekking tot de o tte naar Indië heeft medegedeeld. Blijk e.is het verslag in de »Prov. Gro ninger Courant.» heeft de heer Martin o.a. het volgende gezegd. Nu wordt de route nog in 9 dagen vol bracht, in 1933 wil meri het bekorten tot d.W.V, 8, in 1934 tot 6 en in 1936 tot 4 dagen. Volew Dat is voorloopig het programma, dat tot dusver steeds stipt is uitgevoerd. Daar- Assenaeiii voor moet men echter eerst nog snellere vliegtuigen hebben Reeds is er een, de F 20, in bestelling bij Fokker, dat inplaals van gemiddeld 190 K.M., gemiddeld 225 K.M. kan doen, terwijl men rekent dat de nciucl F 20 maximaal 250 K.M. zal kunnen doen. Als de outillage van de vliegterreinen, die nu nog veel te wenschen overlaat, het toelaat, zal men later ook 's nachts teerd, en wanneer er geen verandering komt, zal klasse E. een van beiden wel als hckkesluiter eindigen. Wat de matches van morgen aangaat, zal Kin heim nog een heele dobber aan 1 OG hebben, ook al werd in Amsterdam met 51 gewonnen. Zee- burgia zal van ZVV kunnen winnen, terwijl wij naar den uitslag van DEC—WA zeer benieuwd zijn. (De eerste maal won DEC met 32). Alc- maria geven wij tegen WFC niet veel kans. 3e klasse B. Bloemendaal: BlocmendaalHFC (05). Amsterdam: DWSBaarn (101). Alphen: AlphenVelox (3—8). Utrecht: HerculesBFC (31). De cijfers tusschen haakjes geven de uitslagen de reerste ronde weer. De Spartaan en AFC enkele kilometers na deze prestatie leverden, hebben wij als sportmenschen dan ook de noo- dige achting. Het waren onze leden A. Moll, C. Heeris, J. Heeris, S. Snel en D. Kooiman, waarvan eerstgenoemde ruim de 50 jaar ge passeerd is, welke wij van harte gelukwen- schen met hun behaalde diploma. Zoo door gaan, dan kan „De Juter" behoorlijk ver tegenwoordigd zijn op de e.k. vierdaagsche te Nijmegen, Zondagmorgen 9 uur een kleine oeien- marsch, om de beenen los te houden, voor leden en hen welke gaarne weer eens een wan deling mede maken; pl.m. 25 km zal worden geloopen. Vertrek gebouw Jonkerstraat bij gunstig weer. neorie over 4e DAMMEN. Aangezien de Heldersche Damclub sinds haar oprichting nog nimmer voor wedstrijden, welke uitgeschreven zijn geworden door de Nederland- Bolweg: Helder 5—HSV. 10 u.. v d. Helde. Anna Poulawna: BKC 2HRC 6, Gouda. Oudesluis 2—Succes 3, Slot. Schagen 3—DEC 1, 11.30, Vermeulen. 4e klasse G. _..ovJ o Tuindorp: HRC 7—Petten 2, 11.30, Freeke; sche Uambond, in aanmerking kwam, hetgeen HSV 2Callantsoog 1, Bauts. haar oorzaak blijkbaar vond door de hooge lig- Julianadorp: JVC 2—BKC 3, Huijsing. gjng van Den Helder en de groote kosten welke Wieringerwaard 2—Schagen 4, De Groot. gemoeid gaan met het uitzenden van spelers per autobus naar diverse vereenigingen, is het bestuur Dan, der Held. Damclub na groote moeite erin geslaagd om in de komende competitie wedstrijden uit te 3e klasse A. DWVHollandia (3—3). Helder -Meervogels (5—3). KW—OSV (3—1). Zaandijk—De Vo- lewijckers (32). PurmersteijnAssendelft (3-2). De stand is: Hollandia O.S.V. K.V.V. Purmersteijn Zaandijk Meervogels 11 7 2 2 44—19 11 5 3 3 27 - 24 9 5 2 2 38-19 9 5 1 3 22-16 10 3 3 4 25—28 9 4 0 5 23—25 9 2 3 4 21-37 8 2 2 4 18—26 9 3 0 6 22-33 8 2 0 6 23- 38 Adspiranten P. Bolweg: Helder B—Schagen A, 12 u Adspiranten r. Bolweg: Helder DHRC D. 10 u„ Kraan. Schagen BDES A, 10,30, Anneveldt. Adspiranten S. Bolweg: Helder F—HRC E. 11.15, Kraan. HELDER I—MEERVOGELS I. Een belangrijke ontmoeting. I Dat wordt een titaten-klamp thusschen die twee! I Helaas is het geen strijd om de hoogste plaats, doch morgen moet beslist worden, welke van de twee clubs voorloopig de onderste plaats zal be- zetten. Momenteel staan de vogels met 2 punten 4 Eigenlijke kampioenscandidaten zijn de nos 1, 3 en 4. Want de 2e plaats door OSV ingenomen, is voor deze club te mooi. Tusschen DWV en Hollandia zal het spannen. o 1 wisselen zij met de withemden, die ook al een wedstrijd méér gespeeld hebben, van plaats! Men ziet dus, trouwens insiders hebben wij niets te vertellen, wat er op het spél staat, wat den wed strijd Helder 1Meervogels 1 tot een hoogst be langrijke maakt. De Helder-aanhang wordt nog maals nuitgenoodigd voltallig aanwezig te zijn en mondjesopen, s.v.p. Moedig je club enthou siast, doch gepast aan! Weet waar het om gaat; gaanvuegenen flI«l nen^weet, drtm» 2 vXmen .aan elkaar gewaagd zijn komen tegen de hierna genoemde Vereenigingen n.1.De damclub Zaandam, IJmuiden, Haarlem 2, de Haarlemsche Damclub, Beverwijk enCastricum. De eerste wedstrijd welke de Heldersche Dam- u club had te spelen was dan verschenen Dinsdag- avond tegen de Damclub Zaandam. Om half zeven vertrok het eerste tiental spelers van Den Helder per autobus naar Zaandam om aldaar haar kracht te beproeven. Alhoewel de vereeniging de toe zegging had van alle tien leden, zag hetbestnur zich teleurgesteld dat bij het vertrek uur niet alle spelers opgekomen waren, zoodat met twee reserve krachten er op uit getrokken werd. Om ongeveer negen uur arriveerde men te Zaandam, waar wij direct aan de slag konden gaan, zonder eenige woorden van ontvangst, hetgeen onze spelers niet gewend zijn bij dergelijke wedstrijden. Er zijn dan ook niet veel woorden verspild en om twaalf uur was dan onze eerste wedstrijd verspeeld met het resultaat dat van de tien partijen er twee werden verloren en vijf partijen remise werden en drie partijen afgebroken, welke partijen opgezonden zullen worden ter oplossing. Gezien de standen dezer afgebroken partijen, kan het mogelijk wor den voor de Held. Damclub dat de gespeelde Idem J. Th. Besancon en P. F. Brand» teft idem ie kl. op 1 Dec. '32. Overplaatsingen. Schipper C. W. Drechsler van Heemskered naar Wachtschip Willemsoord, 7 Jan. '33. Serg.-konst. P. de Blieck van id. naar i&, 3 Jan. '33. Serg.-macht. P. P. Neefjes van Medusa naaf Wachtschip Vlissingen, 7 Jan. '33. Schipper W. H. F. Martinus van Kaz. O.zdt naar Heemskerck, 3 Jan. '33. Serg.-konst. W. F. de Klijne van Wacht schip Willemsoord naar id., 13 Jan. '33. Serg.-hofmr. N. M. v. d. Giessen van Schor pioen naar id., 22 Dec. '32. Schipper P. J. S. Slegtenhorst van kernb. Vulcanus naar kernb. Banckert, 6 Jan. '33. Maj.-konst. J. Rottier van van Speijek naar kernb. Gruno, 6 Jan. '33- Serg.-macht. J. Eekhart van van Speijk naar Kaz. O.zdt., 19 Dec. '32. Id. A. J. Kling van id. naar Schorpioen, 7 Jan. '33. Id. L. C. Metsch van id. naar Medusa, 7 Jan. '33- Maj.-monteur J. van de Vuurst van de Kooij n. Wachtschip Willemsoord, 9 Jan. '33. WINTERVERLOF 1932/33. Regeling winterverlof 1932/33, vastgesteld door den Commandant der Marine te Willeins- t begrijpen: geen inzinkingen, geen slap begin z, uuui ulc vuuiuiucu aan cirvaci cwaa u zi u neen, mannen, de zaken overdonderend aangepakt ook nu eigenlijk tnaar 3'/2 dag in het|m"nu'^e^elljkTX'dtfere)*. wTToTdèiThet'op en volgehouden 't Zou toch te gek zijn als er geheel vliegt en de rest van den tijd DWV OSV zal KW er voor de tweede morgen weer verlenfin, met spanning wach- stilstaat, dan kan men begrijpen, dat men keer onderhouden, terwijl Volewijckers er wel in ten w.ij den wedstrijd en het resultaat af. Mogen later de reis gemakkelijk in vier dagen zal slagen revanche te nemen. Wat ook wel moet, de jvit-zwarte kleuren zegevieren. anv.11 g zal kunnen doen. daar de Amsterdammers in dat geval in de run ning blijven. Als Purmersteijn, welke er in slaag de alleen haar eerste twee wedstrijden te winnen, dat het tot een gelijk spel weet te brengen, kan ze nog best tevreden zijn. Met Helder blijft het huilen; de club moge dan ook veel tegenspoed in het spel hebben, daarop onze jongens moéten winnen. Laten ook de spelers wedstri:d als ejnd r6suitaat kan boeken gelijken 't 1Iwrltrlrm AAn HOPI1 éljl H 000111. stand, n.1. 10—10. Om kwart over twaalf vertrokken onze spelers weer even opgeruimd als zij waren gekomen en was men twee uur in den nacht weer in Den Helder. K. N. V. B. Overzicht van de wedstrijden voor Zondag. AFDEELING I. ie klasse. ZFC speelt op eigen grond tegen het pechvolle Biauw-Wit, de club, die zich geweldig inspant om van ze natuurlijk 1 daar de Amsterdammers in dat geval in de run- de match: 2 uur. 1 - - - Het Helder-elftal is in de voorhoede gewijzigd. H.R-C.-nieuws. Morgen spelen de reserves thuis en wel tegen a v. Ajax 3. De reserves die ontegenzeggelijk een alléén kan de nederlagenreeks toch niet geschoven groote rol in hun afdeeling spelen, zullen mor- worden. Aan het team zelf zal ook genoeg man- gen een zwaren dobber hebben tegen de AJacic- keeren (achterhoede!) wat het weinige succes ver- den, die als altijd een prima partij voetbal ten klaarbaar maakt. Meervogels scheelt nog maar bes'.e geven. Laten de roodjes dus ook hun part'l 2 punten en deze club komt morgen op bezoek voetbal spelen, zooals zij dit kunnen, dan wacht bij de witten. Verliest H. ook deze match, dan is ons een fraaie, spannende strijd. Komaan reser- de laatste plaats geenszins meer denkbeeldig. Aa"v "n lrl'"r"v tnr nnn qt s Spoedig zal men zich dienen te herstellen. 4e klasse A. TexelUitgeest (24) BeverwijkZilvermeeu- (21), SchagenVrone (30). DTS- Tien dooaen en meer dan hon derd gewonden. Naar Reuter meldt, heeft een brand in een warenhuis van acht verdiepingen te Tokio acht dooden en honderd gewonden geëischt. De vlammen grepen razend snel om zich heen, doordat zij rijkelijk voedsel vonden in groote voorraden celluloid. De oorzaak is tot dusver onbekend. Op het oogenblik, dat de brand uitbrak, bevonden zich ongeveer 2000 menschen in het gebouw, hoofdzakelijk vrouwen en kinderen. De paniek, welke onder hen ontstond, was verschrikkelijk, daar allen in uiterste vertwijfeling naar de uitgangen holden. Velen verloren het bewustzijn of werden onder den voet geloopen. Aan herstel van de orde viel niet te denken. Een groot aantal klanten en verkoopsters vluchtte het dak op. Terwijl de brand weer werkte wat zij kon om deze men schen te redden, hadden politie en troepen de grootste moeite om de geweldige me nigte nieuwsgierigen op een afstand te houden. Vijf militaire vliegers hielpen de brandweer door reddingstoestellen op het dak te werpen. Ten slotte is men het vuur meester geworden Het warenhuis is volkomen uitgebrand en de schade wordt op 5 mil- lioen yen geschat, dat is ongeveer twee- en half millioen gulden. Van de ruim honderd gewonden zijn er al spoedig twee overleden, zoodat het aantal dooden nu tot tien is gestegen. Vjjftig hunner zijn er verder heel ernstig aan toe. Vaz Dias meldt uit Tokio: Het warenhuis, waarin de geweldige brand is uitgebroken, is het nieuwe ge bouw van de Sjirokaya, de grootste Japan- sche warenhuisonderneming. Het gebouw was pas kort geleden in gebruik genomen en is een der grootste bouwwerken van het Verre Oosten. De brandweer stond vrijwel machteloos tegenoverde vlammen zee. De militaire vliegtuigen, die boven het gebouw cirkelden, deden pogingen om te zien of er nog een uitweg voor de op de bovenste verdieping ingeslotenen was te vinden, doch tengevolge van den rook konden de militaire vliegers niets waarnemen. Tusschen het gekerm der opgesloten menschen klonk het vreeselijk gebrul der dieren. Omtrent het totale aantal slachtoffers verkeert men nog in het onzekere. Veertien dooden. Naar volgens V. D. uit Tokio gemeld wordt, zijn bij den brand in het waren- huis tot dusver 14 personen om het leven gekomen. Honderden menschen, die naar het dak waren gevlucht, konden op het laatste oogenblik gered worden. Vlieg tuigen hebben kabels op het dak van het warenhuis geworpen, waarmede de men sehen zich konden redden. ves, denk aan je kleine, toch nog steeds bestaan' ae kans. Veel succes. Het elftal ziet er als volgt uit. van Es. van Til de Wijn Post Stompedissel Boot Steffens Roobol Looinga Gast Hondelink. de laatste plaats af te komen, waardoor j i, ,7' nlr - een lastige I, A»' d. I. sterdam won ZFC in een matig gespeelden wed- d strijd met gering verschil (12), hetgeen weinig 01 overtuigende cijfers zijn. De Zaand. zullen dus op j Reserve ie klasse. hun tellen dienen te passen, ook al om nog niet I AFC 2—ZFC 2 (De Zaandammers hebben de meer bij de leiders op achter te komen. Een kleine ieiding van de2e afdeeling). HFC 2—EDO 2. Hil- overwinnnig voor de roodwitten ligt inmiddels het versura 2—Ajax 2. Blauw Wit 2—Stormvogels 2. meest voor de hand. HDVS ontvangt ADO. De Haarlem 2Zeeburgia 2. eerste ontmoeting tusschen deze clubs bracht een gelijk spel (22); dit keer zal terreinvoordeel de Reserve 2e klasse A. Schiedammers wel beide punten brengen. DHC De reserves van HRC spelen morgen de re- gaat bij 't Gooi op bezoek. Dat is een lastige trip turnmatsch tegen het derde van Ajax. Zooals men voor de Delftenaren, al erkennen wij, dat de Hil- weet, werd in Amsterdam met 41 gewonnen en versummers in Delft zelfs met 61 gekraakt wer- spelen de roodjes met dezelfde doortastendheid als den. Niettemin kan wel op een zege voor de be- den vorigen Zondag, dan zullen de Amsterdam zoekers gerekend worden. HBS speelt thuis tegen mers wel zonder winstpunten naar hun home VSV. In Velsen wonnen de Hagenaars met 0—1, wederkeeren. De Racers zijn de laatste weken zoodat ook thans wel een succes voor de Kraaien aardig op dreef: niet alleen wisten zij hun laatste kan worden verwacht. Ten slotte gelooven wij 3 wedstrijden te winnen, maar de voorhoede wist dan ook ten volle moeten geven niet, dat RCH op eigen grond in staat is zich niet minder dan 14 maal het net der tegenpartij res„ taat op de leiders te behalen. betoonde deelneming Feijenoord van het lijf te houden. In Rotterdam te vinden: Wat zeker reden tot tevredenheid geeft. 2e ?n^a,"9 °m Ja,ur leiders are verloren de Haarlemmers dit jaar met 2-0. De positie van beide teams is als volgt: deeling, n.1. Callantsoog. Nog steeds wachten we Heldersche Boys-nieuws. Aangezien ook de naam HSV niet goed bleek te zijn, is onze naam thans herdoopt in Helder sche Boys. Het adsp. elftal speelde Zondag j.1. tegen Hel der f en moest in dit elftal met 2—0 hun meer dere erkennen. Voor rust waren de witjes steeds sterker en reeds na 7 minuten spelen hadden zij een 20 voorsprong. Na de rust waren onze jongens onophoudelijk in den aanval, maar tot een doelpunt kwamen zij niet, zoodat zij met 20 het onderspit moesten delven. Zondag a.s. speelt het eerste om tien uur op het Helder-terrein tegen Helder V. Helder V is niet voor de poes en onze Zaandam 2 J. Dekker G. Luttik N. Dekker J. Doorgeest C. J. Grabyn P. D. Pos J. Blees Gaarenstroom J. Albers J. Koerse 1 1 I 1 11 1—1 2—0 1—1 2—0 9-5 Den Helder Stoll D. Disset C. W. Rab A. J. Josee S. Slort P. Kwast L. Simonse ie. Willemsoord. Hr. M. Heemskerck, Marine-kazerne Willems oord, Hr. M. van Speijk met toegevoegde vaartuigen, Hr. M. Z 1 en Hr. M. Z 2, Hr. M. Schorpioen, Torpedoatelier Willemsoord, Vliegkamp de Kooij. In één partij van Zater- dag 24 December 1932 tot Maandag 2 Januari 1933 laatste gelegenheid. Kampwacht A de Mok ie partij. Van Dins dag 20 December tot Donderdag 29 December 1932 laatste gelegenheid. Kampwacht B de Mok 2e partij. Van Zater dag 31 December 1932 tot Maandag 9 Januari 1933 laatste gelegenheid. Kampwacht C de Mok 3e partij. Van Woensdag 11 Januari tot Vrijdag 20 Januari 1933 laatste gelegenheid. Kazerne voor den Onderzcedienst. In twee partijen van Dinsdag 20 December 1932 tot Donderdag 29 December 1932 laatste gelegen heid en van Zaterdag 31 December '32 tot Maandag 9 Januari '33 laatste gelegenheid. Hr. M. Wachtschip (Gelderland) te Wil lemsoord. In meerdere partijen. Marine-Hospitaal. Alsvoren. 2e. Amsterdam. Monteursopleiding. Van Zaterdag 24 De cember 1932 tot Maandag 2 Januari 1933 laat ste gelegenheid. Marine-Kazerne en Vliegkamp Schelling- P.H.C.Groenemeyer woude In twee partijen van Dinsdag 20 De- P. J. Smolenaar P. Slort P.S. De tweede ontmoeting welke de Helder sche Damclub zal spelen wordt Zondag 18 De cember (morgen) gespeeld in het Kegelhuis, des morgens ongeveer half twaalf en wel tegen de Haarlemsche Damclub 2. De toegang tot deze wedstrijden zijn geheel vrij. TERAARDEBESTELLING H L. WICHERS. Gistermiddag is op de Nieuwe Begraafplaats te Apeldoorn het stoffelijk overschot tei aarde besteld van den heer H. L. Wichers, in leven oud-kapitein ter zee. Bij het graf hebben gesproken de heeren J. v. d. Hoop (Baarn) als directeur van de levensverzekeringsmaat schappij Conservatrix; de heer Wichers was commissaris van deze maatschappij, H. A. jongens zullen zich van Schoonhoven (Apeldoorn), mr. Gualthèrie n";/Tr' 7vZ j r ven om een eervol van Weezei (Deventer), J. G. Esser. Maan<la« 9 Ja"«a» Een familielid van den overledene dankte De stand der leidende clubs is als volgt: HRC II 10 6 1 3 3324 13 Feijenoord 10 8 2 0 30—14 18 1 Ajax III 9 3 2 4 25—26 8 DHC 8 6 1 1 31-20 13 RCH 2 ,nog ongeslagen, brengt een visite aan ZFC en VSV volgen dan met ieder 10 punten WA 2, waarvan in eerste instanüe met liefst uit 9 wedstrijden. Blauw-Wit sluit de rij met 2 punten uit 7 wed strijden. 2e klasse A. Velsen: KinheimTOG. Amsterdam: ZeeburgiaZW. Amsterdam.' DEC—WA. Alkmaar: Alcm. VlctrixWFG. HRC en EDO zijn vrij. De stand is: E.D.O. 10 8 2 0 35—13 18 Kinheim 10 7 0 3 27—23 14 Zeeburgia 8 6 0 2 to 1 00 12 T.O.G. 9 5 0 4 18-21 10 WF.C. 9 3 3 3 17-16 9 Z.V.V. 9 3 2 4 20-17 8 H.R.C. 10 3 2 5 18-26 8 Alc. Victrix. 9 2 3 4 28—30 7 V.V.A. 9 1 1 7 11-24 3 D.E.C. 9 1 1 7 19-37 3 i 122 werd gewonnen. Ook nu ligt egen Haar lemsche zege in het verschiet, waardoor haar punten-aantal zal klimmen tot 13 (uit 8 wedstrij den) De Kooger reserves zijn ook nog ongeslagen; zij hebben momenteel 13 punten uit 7 wedstrijden, wat dus een keurige verrichting is. Thuis spelen zij nu tegen TOG 2, wat op papier een opge legde overwinning is. Verder wordt nog gespeeld: WFC 2Alcmaria Victrix 2 (14) en VSV 2West-Frlsia 2 (22). Reserve 3e klasse A. Hier luidt het programma: De Kennemers 2—Helder 2 (7—5), ZW 2— APGS 2, Hollandia 2—ZFC 3 (2—7), WFC 3— Alcm. Victrix 3 (3—4). OSV 2—QSC 2 (6—1). op de eerste overwinning van onze jongens wie weet komt die Zondag. De adspiranten zijn vrij. SCHEIDSRECHTERS-VEREEN. VOOR DEN HELDER EN OMSTREKEN. Op initiatief van eenige Heldersche scheids rechters opgericht, met een voorloopig ledental van 18. ie klasse. AFDEELING II. Hier vraagt de aandacht de wedstrijd tusschen de twee Noord-Hollandsche clubs. West-Frisia Texel-nleuws. krijgt bezoek van KFC. Dit wordt een zeer be langrijke strijd, omdat beide clubs de punten best kunnen gebruiken. De Enkhuizenaren moeten het Wttluc el wel, in hoofdzaak van hun thuiswedstrijden hebben; zij mi iswaar nog lang niet, doch ze TtaaTer^óclT^ve^rre'- 1,ebben cr tllans no9 4 voor de boeg, waarbij twee Texel ging toen echter uit zonder Winter en D. weg het beste voor. Met Kinheim is reeds af- ze5r 'asti9e (n.1. Ajax en Stormvogels), waarmede Zuidewind moest al spoedig vervangen worden Een tweede kampioenschap voor EDO begint al vaster vorm aan te nemen. De ploeg is er wei- rechters van K.N.V.B. en N.H.V.B der en omgeving. Doel en streven der vereeniging is, de beharti ging van de scheidsrechtersbelangen, en bevorde ring van de voetbalsport. Het bestuur der vereeniging bestaat uit de vol gende personen: A. v. d. Heide, de Wetstraat 3, Den Helder, voorzitter. P. Kraan, Langestraat 132, Den Helder, Secr. G. v. d. Kooij, Kerkgracht 43, Den Helder, Penningmeester. C. J. Mo! Jr. en J. Augusteijn, commissarissen. Aan luits. ter zee 2e kl. D. J. van Door- en ninck en R. Stuffken is vergund uit Oost- Indië naar Nederland terug te keeren. Luits. ter zee 2e kl. F. Viersen, A. M. Val kenburg en J. H. J. Nepven, worden aan boord van de Chr Huygens 20 dezer uit Oost-Indiè te Amsterdam terugverwacht. Bij Kon. besluit van 15 dezer, met ingang van 1 Januari: ie. aah den kap. ter zee J. C. M. Warn- sinck, op zijn verzoek, eervol ontslag uit den uii Dei Hei 2e. zijn bevorderd tot kap. ter zee de kap.- luit. ter zee J. S. C. Olivier en tot kap.-luit. ter zee de luit. ter zee der ie kl. L. A. C. M. Doorman. .de .alle-sch^ds- zeediénst verleend wegens langdurigen dienst; cember tot Donderdag 29 December 193* laatste gelegenheid en van Zaterdag 31 De cember 1932 tot Maandag 9 Januari 1933 laat ste glegenheid. Marine-kustwacht. Van Dinsdag 20 Decem ber tot Donderdag 29 December 1932 laatste gelegenheid. Radiodienst en opleidingen van officieren, telegrafisten, telegrafisten en seiners. In een partij van Zaterdag 24 December '32 tot Maandag 2 Januari 1933 laatste gelegenheid. 3e. Vlissingen. A. Hr. M. Wachtschip. ie. Opleiding met het ingedeelde kader In één partij van Zaterdag 24 December 1932 tot Maandag 2 Januari 1933 laatste gelegenheid. 2e. De overige bemanning in twee partijen van Dinsdag 20 December tot Donderdag 29 December 1932 laatste gelegenheid en van Za terdag 31 Decemeber '32 tot Maandag 9 Ja nuari '33 laatste gelegenheid. B. Hr. M. M I en M IV. Van Dinsdag 20 December tof Donderdag 29 December '33 laatste gelegenheid. C. Hr. M. Medusa. Alsvoren. D. Hr. M. Douwe-Aukes. Van Zaterdag 31 ste gelegenheid. E. Hr. M. Friso. Van Zaterdag 24 Decem ber '32 tot Maandag 2 Januari '33 laatste ge legenheid. F. Officieren van gezondheid. In onderling j overleg te regelen. 4e. Rotterdam. Afdeeling Mariniers Rotterdam. In twee partijen van Dinsdag 20 tot en met Donder dag 29 December 1932 en van Zaterdag 31 j December '32 tot Maandag 9 Januari '33 laat ste gelegenheid. Se. Hellevoetsluis. Torpedoatelier. In één partij van Zaterdag 24 December '32 tot Maandag 2 Januari 1933 laatste gelegenheid. De Geneeskundige Buitendienst. t, De chef van den Geneeskundigen Dienst Bij Kon. besluit van 13 Dec. is de heer H. der Zeemacht, deelt mede dat de geneeskun- r. Hamelberg, met ingang van 21 Decmber, dige buitendienst te Den Helder van 13 t/ra ^!?;d,t0t_0ff- Van 8ez' der 2e k'" b'i de 22 Januari a.s. zal worden waargenomen door den off. van gez. ie kl. P. C. M. v. d. Velde, adres: Singel 25, Den Helder. Koninklijke marine. Kap. ter zee A. Vos wordt binnenkort, van zijn plaatsing bij den dienst in Oost-Indié, hier te lande terugverwacht. Luit. ter zee ie kl. F. J. van de Poll is per particuliere gelegenheid uit Oost-Indië hier ie lande terugekeerd. De te Amsterdam tot arts bevorderde semi doende a werd gewonnen zou nog wel zoomede 1 EDO een loopig hebben ut naanemmers een voorsprong "~uu.uc«u, w van 4 punten op Kinheim. Deze laatste heeft na- !ya em met 4 verloren werd. Het is met de tuurlijk nog niet afgedaan, maar toch kunnen wij °rtenaren sukkelen en het zou ons niet verbazen, moeilijk gelooven, dat deze club met de eer aaat ïndien °°k thans de zege aan. de Haarlemmers T> 1 1 1 ,.r v lnwam 11 tltv Morgen krijgt Texel I voor de competitie be zoek van Uitgeest I; tegen deze club heeft het _J eerste elftal op een uitwedstrijd verloren met 4-^2. 2e kl. bij de Kon. Marine. Ondervpigende officieren en schepelingen Heldersche Eierveiling. 15 December. Aangevoerd 4836 kipeierenf 52—53 kg 4.00—4.60, 55—57 kg 4.20—4.8o. arts C. de Boer is bestemd tot off. van gez. f 4'7°5-40, 6163 kg 5.706.00; strijken. Bezien wij de doelcijfers van beide clubs, dan is er wel verschil te zien. Een verschil, dat beslist ten nadeele van de Beverwijkers uitvalt.' Voorts als Dritte ln bunde Zeeburgia! De kans van deze Amsterdammers achten wij serieuser dan die van Kinheim. Dit team heeft nog achterstand en alleen verloren van Kinheim (thuis) eu EDO (uit). Voorhoede en achterhoede zijn van uitste kende kwaliteit en we gelooven niet voorbarig te cr'rw-, e'f'a' a's de grootste concurrent van EDO te beschouwen. TOG, WFC en ZVV en HRC behooren tot de middenmoot, hoewel het aanvankelijk scheen dat de Zaansche clubs groote plannen hadden. Doch WFC liet zich op eigen grond beslissend door Zeeburgia kloppen (04) wat zich herhaalde tegen TOG (1-2). Daartus- schen wisten de Wauwwitten WA me tmoeite te kloppen (2—1). ZW deed al niet veel beter en Y/erd haar laatste twee thuiswedstrijden met 3—1 (Kinheim) en 3—2 (HRC) het kind van de rekening. Met HRC ging het langen tijd allerminst naar den vleeze. De rooden kregen klap op klap Toen tegen DEC werd een wijziging ln het team ge bracht, maar het veld was te slecht om een defi nitief oordeel te vellen: echter werd tegen ZVV een nog ingrijpender wijziging aangebracht. Het gevolg was, dat de sterke Zaandamsche club na een spannenden strijd met 32 overwonnen werd gevolgd na een zeer onregelmatig verloop door een draw tegen Alcmaria .Door een en an der hebben de Racers uit hun laatste 3 wedstrijden 4 kostbare punten weten te bemachtigen. Maar al met al is de voorhoede nog lang niet de produc tieve van voorheen. kwam. Stormvogels speelt thuis tegen Xerxes. In Rotterdam wonnen de Stormpieten met overtui- Stern. Doel: Gras. Achter: Zuidewind, J. Ran. Midden: Vroegen, De Graaf, R. Ran. Voor: H. Ran, Br. Stern, Winter, J. Gielis, Chr. kleine eieren 3.90—4.00. Alles per 100 stuk». Eierveiling Schagen. 15 December. Aangevoerd 51,000 kipeiereni .70—4.20, 55—57 kg 4.00—4.40, •70—5.oo, 6163 kg 4.905.20, •305.60, ongewogen wit 4.70 3.403.90; 750 broedeieren - --- eerideieren 4.00. Alles per 100. id. A. E. Ernste. ALKMAAR. 16 Dec. 1932. B F0ri°anal~fnn/r k Voorloopig kaasbericht. Aangevoerd 89 stapels, thuisvaren' i ^trekking aanwijzing voor wegens 86238 K.G. kaas. waarvan de prijzen als thmSpVaren per m.s. J. de Witt, 4 Jan. '33 van volgt: Fabrieksbaas: Kleine 25.50, Commissie gende cijfers (15), zoodat de theorie hier een nieuw succes voor de IJmuidenaren voorspelt. Toch zijn wij daarvan niet geheel zeker, omdat Stormvogels blijkbaar alweer over haar hoogte punt heen is, blijkens de prestatie van Zondag j.1. Een gelijk spel zou ons daarom niet verbazen. Hilversum trekt naar Sparta, dat nog een kans op de le plaats heeft. De eerste ontmoeting in Hil versum bracht een goede 52 overwinning voor de thuisclub, zoodat de Rotterdammers nu wel gaarne revanche zullen nemen, hetgeen o.i. wel gelukken zal. Ajax zal op eigen veld met VUC niet te veel moeite hebben, want in Den Haag werd reeds met 26 gewonnen. Texel 2 gaat uit naar Watervogels en heeft m.s. Indrapoera, 30 November 1932 van weinig kans tegen dit elftal te Den Helder te 1 Marinier ie kl. A. P. Overduijn. Wieringen. De aanwijzing voor uitzending naar de tro- Succes-nieuws. pen op 25 Januari met het mailschip J. van Oldenbarnevelt op 25 Januari '33 van den majoor-telegrafist C. P. Bakker is ingetrokken. Aangewezen om met genoemd naar Nederl.-Indië te vertrekken: Majoor-telegrafist K. van Dalen, te klasse. AFDEELING III. Apeldoorn: AGOVVTubantia. Wageningen: WageningenVitesse. Enschede: EnschedeEnsched. Boys. Deventer: Go Ahead—Rob. et Vel. Zwolle: PECHeracles. AFDEELING IV. ie klasse. Tilburg: Willem II—Longa. Eindhoven: Eindhoven—MVV. 's-Hertogenbosch: BVV-NOAD, Bleyerheide: Bleyerheide—PSV Middelburg: Middelburg—NAC. AFDEELING V. ie klasse. Groningen: Velocitas—GVAV. Op het Succes-terrein te Hippolytushoef zal Zondag 18 Dec. a.s. te 2 u. voor de competitie worden gespeeld Succes 2HRC 3. Uit gaat Succes 1 naar Petten 1 Succes 3 naar Oudesluis 2; beide elftallen ver trekken om een uur van Hippolytushoef. De aanwijzing voor keuring voor uitzending in de maand Februari a.s. van den majoor- 't Zand !con9tabH I-. D. Zuiderwijk en J.M. Harms is Geel-Zwart-nieuws. 1 In8etr°kken. Aangewezen om met het mailschip Indra- GZ 1 gaat a.s. Zondag spelen tegen ZAP j Poera, den nen Januari a.s. van Rotterdam te Spoorbuurt, Anna Paulowna. naar Nederl.-Indië te vertrekken Het 2e eltfal heeft a.s. Zondag vermoedelijk geen wedstrijd. Majoor-konst. J. M. Harms. Bevorderingen. De matrozen der 2e kl. N. Schuitemaker, Essen en B. de Boer worden met inganj van 1 Jan. '33 bevorderd tot matroos-hofmr. Mariniers der 3e kl. H. van Merkenstein, E. H. W. S. VEREEN. „DE JUTTER". Zooals wij verleden week mededeelden heb ben 5 van onze leden deelgenomen aan den 85 km langen afstandsmarsch Haarlemn. Den Haag en weer terug. Voorzeker is het Rietd,jk. C. van Baarle, J. C. Schulpen en voor hen in den snerpenden Oostenwind van van Woerkom bevorderd tot idem 2e Zaterdag op Zondagnacht en den dag d.a.v. m-l v' 1 Dec- '32. (er is pl .m. 12 uur gemarcheerd) een behoor- Stoker ie kl. C. A. Damen tot idem stoker hjke meeting geweest van hun uithoudings- o.raan op 1 Dec. '32. sxoxer- vermogen èn voor hen, die den tocht met goed Stoker 2e kl J A Kr.,isl,„^ gevolg volbrengen, èn voor hen, welke op '32 tot idem Te ki. Krmsland m"l v f 23. Boerenkaas: Kleine 25: Commissie 25.50. Alles met rijksmerk. Handel goed. ALKMAAR. 16 Dec. 1932. De Graanmarkt. Aangevoerd 612 H.L. graan, waarvan de prijzen als volgt: 15 H.L. tarwe 3.50 —4.50; 128 H.L. rogge 3.60; 45 H.L. gerst chav. 4.50-/ 4.75: 176 H.L. haver £-6; 95 H.L boonen, w.o.: bruine boonen 12—16 dtroenboo- mailschip nen f '722, duivenboonen 1722, duiven- boonen f 7.50—9.50, witte boonen 14.—20; 27 H.L..mosterdzaad: rood 22 en geel 8; 1 H.L. blauwmaanzaad; tuinboonen 14—20- 125 HL "^ten' w'°"' flroene: kleine 12—15;, groota T^ t-9Aau^e f 6-18 en vale ,5—22. Alles per 100 K.G. Handel stug. BROEK OP LANGENDIJK, 16 Dec. 1932. Langendijker Groentenveiling. 4300 stuks bloem.- lec?;,/ 4-80—7.10, 2e s 3.10-3.60 per 100 stuks: 5400 r.ude irvol le s. 2.70 4.10. <Vr\ /11i°-2 10: 37000 K G' Gele kool le s. 1 30.000 kg Deensche witte kool 0.60 —1-30: 11000 K.G. Uien: Uien f 3.80—4.10, Drie- hngen 4.10—4.40. Nep 3-4.60; 7000 K.G. Bieten f 0.60-1.70; 2000 K.G. Peen 1.20; alle» per JOU K.C. NOORD-SCHARWOUDE. 16 Dec. Aanvoer en prijzen: 65.500 K.G. aardappelen: Schotsche muizen 40—60 ct.. r. duken 50 ct.; 700Ó K.G. uien: drielingen 4.20—4.50, uien 3.90—4, grove uien 3.60—3.70: 800 K.G. peen. f 0.60— I.90; 29.200 K.G. roode kool, 1.70—3.20; 14.300 K.G. D w:tte kool. 0.60—1; 19.900 K.G. gele i Nov. kool, 1.402, alles per 100 K.G.: doorpdraald 3650 K.G. D. witte kool.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1932 | | pagina 6