FUR HELDERSCHE COURANT VAN ZATERDAG 4 FEBRUARI 1933. II Callantsoog. Schagen. ASPIRINhelpf steeds Breezand, Anna Fauh.wna. Wieringen. Texel. Wier in gei waard Wieringej waard. ingezonden. oudt U hanc zai Legerhe**?cLten Groote brand. HOOFDPIJN als neuralgische aandoening 307 Burgerlijke Stand van Den Helder 14 koelen omgekomen. In den nacht van Woensdag op Don derdag jj. is de boerderij van den heer G. Hoogvorst aan de Uitlandsche Weg tot den grond afgebrand. Omstreeks half twee werden de bewoners door het knet teren der vlammen gewekt. Onmiddellijk begaf de heer Hoogvorst zich naar den tigd aan een stukje blik en een Alpine muts met eenig breigaren. Aan Den Oever gevonden een paar Friesche schaatsen en aldaar verloren een motorharidschoen. Inlichtingen bij den gemeentebode te Hippolytushoef. MA RKTO VERZICHT. Beverwijk, Jhr. Strick van Linschoten was voor zijne benoeming tot burgemees ter aldaar in 1898, eenige jaren burge meester van Texel, en heeft in dien kor ten tijd enorm veel verbeteringen tot stand gebracht, o.a. de bestrating te den Burg is in die jaren geheel verbeterd, ter wijl ook ter voorkoming van ongelukken op den dijk bij Oudeschild over de ge- heele lengte een ijzeren hek geplaatst werd. Behalve burgemeester is Jhr. Str. v. Linschoten eenige jaren schoolopziener op Uitsluitend verkrijgbaar in de oranje-bandbuftjes van 20 tabL 70 ets. en oranjezakjes van 2 tabl. a 10 ets. -oDe handel in vette koeien was Don- Texel™ geland geweest, Jet onder stal om zijn vee in veiligheid te stellen, derdug wel goed maar de prjjzen vielen w')s 'lac' bijzonder zijn aandacht, oo Het gelukte hem de koeien los te snijden,niet mee en gaan nog maar niet omhoog, hier toonde hij te zijn, de rechte man op ondanks de omstandigheid, dat de staf Pe .duurste gold hoogop 30 cL Mindere de rechte plaats. reeds in lichterlaaie stond. Het noodlot wilde echter, dat een der koeien in de kwaliteit ver beneden de 30 ct. De handel in gelde- en kalfkoeien was redelijk, er i was weer meer aanvoer. De handel in deuropening dood neerstortte, zoodat het paarden had welnig te beteekenen. De overige vee een versperden uitgang vond. handel in nuchtere kalveren was aan de Jammerlijk kwamen hierdoor 11 dieren in de vlammen om. Van de vijf dieren, wel ke het gelukt was naar buiten te komen, moesten er drie wegens de verschrikke lijke brandwonden worden afgemaakt. Zoo zijn dus van den geheelen vee stapel slechts 2 koeien aan den dood ont snapt. Van den inboedel kon niets worden gered. De oorzaak van den brand is on bekend. Naar wij nog vernemen, waren slechts 10 van de 16 koeien verzekerd. Ook het huis en de inboedel waren laag verzekerd, zoodat deze brand voor den heer Hoogvorst een ramp beteekent. PREDIKBEURTEN. Evangelisatie (Ned. Herv. Qem.) 's Morgens 10 uur en n.m. 3.30 uur heer P. Boon. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Gem. v.m. 10 uur, Ds. M. A. G. Vorstman Geref. Kerk. 's Morgens 9.30 en 's middags 2 uur, Ds. S. U. Zuidema. J. V. O.-BERICHTEN. De houtvester van het Staatsboschbe- heer heeft Donderdag in pension „Bosch en Duin" een openbare houtverkooping gehouden, pl.m. 450 perceelen staakhout, A.s. Zondag beginnen de byeen,^-.,sten slieten, brandhout, enz. Het beste hout weer gewoon. Bijeenkomen drie uur in de was reeds verkocht voor de Zuiderzee- TARIEF VERLAGING ELECTRISCH BEDRIJF. Iniien de Raad in de vergadering, die stugge kant, als gevolg van het feit dat J de vette kalveren zeer laag in prijs zijn.hed™a(k« ^houden wordt, W S De handel in nnde sianhtwhln cincr vaardigde in de aanöeelhoudersvergaae- De handel in oude slachtschapen ging wel en deden van 817 gld. Overhouders stug en minder in prijs. Vette schapen werden er niet aangevoerd, wel een paar koppels fokschapen, dezen konden 17 gld. opbrengen. De aanvoer van vette varkens ging nogal. De handel was vlug tot 15 ets. Veel biggen en schrammen waren aan gevoerd de handel was echter matig. Op ring van de T. E. M. opdracht geeft vóór te stemmen, zullen binnenkort de tarieven van den electrischen stroom ver minderd worden. Er is naar gestreefd voor elke groep de verlaging voor middelmatige lichtgebruikers gelijk te maken. De een heidsprijs voor den gemiddelden lichtge bruiker is gesteld op 30 ct. per kWh, ge splitst in vastrecht en 10 ct. per kWh voor Vonk. Burgerlijke Stand van Wieringen van 20 Jan.2 Febr. GEBOREN: Aafje, d. v. Jn. Lont en R. Bogaard; Marinus Johannes, z. v. M. v. Ginneken en G. Heijnen; Arrien, z. v. R. Doevendans en W. Schoenmaker; Peter Johannes Gerardus, z. v. M. A. Janssen en G. A. A. Keysers; Hendrik, z. v. G. van Linschoten tegen 1 Juni van dit jaar Bakker en N. Jager; Rense, z. v. F. Hoek- ontslag aangevraagd als burgemeester van stra en G. Groenewoud. ONDERTROUWD: Th. Boersen en A. Klein; A. v. d. Walle en A. Dekker; H. Veuger en G. Rotgans. GEHUWD: S. Gorter en G. Lont. OVERLEDEN: Jac. Bakker, 49 j„ echt- genoote van G. Heyblok. de kippenmarkt geen verhooging" van v,°'gens vertrekkentarief A en B aarige- „„ttc, e slotenen en 3 cent boven het vastrecht por kWh voor aangeslotenen volgens F en G. Thans bedraagt de stroomprijs respect. 15 en 5 ct. per kWh. Ook het vastrecht zal gewijzigd worden. Daar er naar gestreefd wordt, zooveel mogelijk aangeslotenen vol gens het 3 cents tarief te krijgen, worden perceelen met meer dan 11 vertrekken al leen volgens dit tarief aangesloten, terwijl die verlaging van het vastrecht voor per ceelen met een groot aantal vertrekken minder is dan die met weinig vertrekken. Voor een woning met 2 vertrekken moet volgens de bestaande tarieven 22.60 aan vastrecht en meterhuur betaald worden, en volgens het nieuwe ontwerp 16, voor een woning met 6 vertrekken zijn de be dragen respect, 40.40 en 37, en voor 9 vertrekken zou de vermindering slechts van 51.50 op 51 komen. Aansluitingen volgens het Lichtpunten- tarief met meer dan één vertrek krijgen minder verlaging, men wil voor grootere huizen dit tarief geheel afschaffen. Ook zal het stroomtarief voor kleinkrachtver- bruibers belangrijk verminderd worden. Hoewel met de gemeente een contract van 10 jaar was aangegaan over stroom- levering voor straatverlichting is de T.E.M. bereid voor- hetzelfde bedrag meer stroom te leveren, waardoor te Den Burg en mis schien op andere dorpen nachtverlichting wordt ingevoerd. prys_ Wij zullen hopen dat wij binnenkort weer eens een flink en opbeurend over zicht van de markt kunnen schrijven. Op de stallenmarkt is het de moeite waard een kijkje te nemen, dat gaat wer kelijk vooruit. Burgerlijke Stand van Schagen van 26 Jan.2 Febr. OVERLEDEN: Jan Zeeman, 59 j., echt genoot van Treintje Grooters, te Texel. POLITIE. Gevonden: een paar handschoenen en een heerenhandschoen. HOUTVERKOOPING STAATSBOSCHBEHEER. werken, dus bestond het aangebodene in hoofdzaak uit licht hout. De tijdsomstan digheden in aanmerking genomen, bracht dit nog een flinken prijs op. Er waren zeer veel liefhebbers opgekomen. De totaal-opbrengst bedroeg 728.75. JHR. STRICK VAN LINSCHOTEN. Naar wij vernemen heeft jhr. Strick Burgerlijke Stand van Texel van 31 Jan. tot en met 3 Febr. 1933. GEBOREN: Johanna Theodora, d. v. IJsbrand Witte en Elisa Margaretha Bak ker; Afina Catharina, d. v. Cornelis Smit en Anna Maas; Geertje Maartje, d. v. Jan Martinus Vlaming en Grietje Bremé'T; Nicolaas, z. v. Johannes de Penning 'én >6Ii Lena van 't Hof. ONDERTROUWD: Henidrika Maas. Willem Maas 9V s PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Gem. (Hippolytushoef), 's Morgens 10 u., Ds. J. van Beek Ned. Herv. Gom. (Den Oever). 's Middags 2 uur, Ds. rvan Beek Hervormde Kerkelijke Vereeniglng (in de Kapel te Den Oever) VERGADERING VAN DE RUNDVEEFOKVEREENIGING TE WIERINGERWAARD. Op Donderdagmiddag 2 Febr. Voorzitter, den heer Jb. Kaan opent met een woord van welkom, verzoekt secr. voorlezing der notulen, welke onder dank vastgesteld worden. De penningmeester vraagt volledige 's Morgens 10 uur, de heer O. Deen verantwoording te mogen doen in den Zomervergadering in verband met de nog niet alle ingekomen rekeningen. De omslag per koe is in totaal f 4. Evangelisatie (Ned. Herv. Gem., H.Hoef) 's Morgens 10 uur, de heer Franck 's Middags 4.30 uur, de heer Deen Doopsgezinde Gemeente. Hippolytushoef 's Morgens 10 uur, Proponent Nolthenius, van Heemstede Geref. Kerk. (Den Oever). 's Morgens 10 en 's middags 3 uur, dienst. Ger. Kerk (Beltstraat). Hippolytushoef 's Morgens 10 en 's middags 3 uur, dienst EEN LEZING. Donderdag 9 Febr. a.s., des avonds half De heer P. Saai vindt dit hoog. De heer. C. R. Blaauboer wil 4/s van het aantal koeien welke men melkt, laten onderzoeken. De penningmeester, de heer D. Kaan antwoord, dat het bedrag per koe dan automatisch hooger wordt. Bij acclamatie worden de aftredende bestuursleden herbenoemd. Als afgevaar digde naar de Bondsvergadering wordt gekozen den heer Jb. Sleutel. Naar aanleiding van het door den heer C. R. Blaauboer uitgebrachte verslag van de laatste Bondsvergadering merkt den heer H. J. E. van Hoorn op dat onge veer '/3 van de stieren, welke door Bonds leden gebruikt worden, niet op exterieur gekeurd worden, die dus alleen wat af stamming betreft goed zijn, vraagt of dit op den duur wel goed is. De heer Jb. Kaan zal over dit punt in de regelingscommissie spreken. Volgt verslag melkjaar 1931. POLITIE. Gevonden: 2 portemonnaie's. PREDIKBEURTEN. Zondag 5 Februari 1933 Ned. Herv. Gemeente Den Burg, v.m. 10 uur, Ds. Visser Oosterend, v.m. 10 uur, Ds. Kok Wa a 1, v.m. 10 uur, Ds. van 't Hooft Den Hoorn, 'sav. 7u., Ds. v. Petegem De Cocksdorp, v.m. 10 u., Ds. Plug! Z u i d-E i e rl a n d 's mid. 3.30 u., Ds. Plug Oudeschild, v.m. 10 u., Ds. v. Petegem 1 Koog, geen dienst Doopsgezinde Gemeente. Den Burg, 'Bav. 7 uur, Ds. Vis Oosterend, v.m. 10u.,Ds. Vis Gereformeerde Kerk. Den Burg, gebouw Tex. Fanfare, 's av. 7.30 u., Ds. v.d. Leer Oosterend, v.m. 10 en n.m. 3 uur, Ds. v.d. Leer Gereformeerde Kerk (H.V.). Oost erend, v.m. 10 en n.m. 3 u., de heer M. Fokkuma, van Amsterdam BEVOLKING OVER DE MAAND JANUARI. Vertrokken: K. Boksde Wit, naarj Heerlen; J. Schipper, naar Graft; J. i Noach, naar Medemblik; P. Zander, naar Heiloo; P. Dissel, naar Anna Paulowna. Ingekomen: Gr. Wit, van Den Helder; R. Boer, van Alkmaar; H. Hoogeveen, van Barsingerhorn; J. Hekkema, van Schagen; J. Lak en gezin, van St. Maar tensbrug; P. Koopmans, van Anna Pau lowna; G. Baas, van Nieuw en St. Joos- land. Burgerlijke Stand over de maand Januari. GEBOREN: Nele, d. v. B. Waiboer en van N. A. v. Herwerden; Maria Aleida, d. v. J. Polman en A. M. Polman; Hen- drikus, z. v. H. Hoogeveen en Aaltje Hart suiker. OVERLEDEN: J. N. J. Zeeman, 38 jaar. PREEKBEURT. Ned. Herv. Gem. 's Morgens 10 uur, Ds. Eikema KANTONGERECHT TE ALKMAAR. Schandelijke overlading! 2 Zeugen, 10 varkens, waarvan 2 met ge broken goot en een zeug van 600 pond! Uit het verslag stippen we aan. De beste melkvaarzen zijn: kg. m kg. v. Matje 18 van den heer Groneman 5122 176 Kroontje 32 van den heer Groneman4111 153 Sarah 29 van den heer Groneman 3372 147 Clara 38 van den heer C. Spaan 5653 177 Betsy 12 van den heer P. Saai 5173 163 Clara 40 van den heer Jn. Schenk. 3780 144 Antje 24 van den heer K. L. Waiboer 3815 160 Marie 25 van den heer D Jimmink 4737 186 Metta 14 van den heer N. D. Kaan 4437 155 Een paar goede vaarzen van onerkende afstamming waren: 8 u., zal voor de „Vrije Groep" als spreker Grietje K 1 van den heer A. Rezelman optreden, in het café van den heer C. J Dieuwertje van den heer A. Rezelman Scheltus, te Hippolytushoef, de heer J. Hoving, redacteur van de „Vrijdenker" te Halfweg. BENOEMING. 4199 4327 Van de twenters waren goede melkgeefsleis: 5715 5001 4932 4720 4622 4430 4663 Pietje 14 van den heer Groneman Kroontje 27 van den heer Groneman Mathilda 7 van den heer K. Schenk Maartje 93 van den heer Jn. Schenk Dieuwertje 67 van den heer Jn. Schenk Bontje 13 van den heer Jb. Kaan Greta 19 van den heer N. D. Kaan NIEUWBOUW. nemers de heeren D. D. Bakker en Zoon, te Den Oever. UITVOERING DER MANDOLINECLUB „O. K. KV' 6140 5746 Men deelt ons mede, dat in de bestuurs vergadering der afd. van den R.K. Volks bond in de vacature van den heer P. L. Vroone, die als secretaris had bedankt, als j Goede derdkalvers zijn zoodanig is gekozen de heer J. Koster Jr., Mfl 6 van den heer c Spaans en tot 2e secretaris de heer K. de Ridder, Dieuwertje 56 van den heer D. Jimmink Beiden namen het aan. a i i t Een goede derdkalver zonder erkende afstamming is: Johanna van den heer A. A. Rezelman 5376 Beste oudere koeien van erkende afstamming zijn De bouw van een nieuw burger woon-Kroontje van den heer Jb. Kaan huis voor rekening van den heer S. Jb. I Maartje 73 van den heei Jn. Schenk. Tijsen, aan de Zwinstraat, te Den Oever,1 Maartje 31 van den heer N. Kaan Kz. is onderhandsch opgedragen aan de aan- Marie 6 van den lieer N. Kaan Kz. Kroontje 20 v. d. heer F A. F. Groneman Jacoba 10 van den heer K. L. Waiboer. Cornelia 7 van den heer K. L. Waiboer Jacoba 8 van den heer K. L. Waiboer Johanna 14 van den heer C. Spaans Corneliske 9 van den heer D. Jimmink Dieuwertje 7 van den heer D. Jimmink. BoveiigenQemde ^vereeiugmg,^ n.;vnp Nee]tjP 37 van den heer C. R Blaauboer heer P. Jongkind, heeft hare uitvoe- yan de|) heer c R Blaauboe ring bepaald op Zondag 5 Febr. a.s. in Concertzaal „Concordia", van den heer 5955 6838 5897 7127 61 95 6062 5677 6041 5989 5780 6177 5947 6021 148 149 203 189 176 178 176 182 171 224 188 •96 212 251 203 233 214 225 217 206 208 213 215 212 218 °l 0 3.44 3.72 4.36 3.13 3.15 3.81 4.19 3.93 3.49 3 52 3.44 2.03 3.78 3.57 3 77 3.81 4.11 3.67 3.65 327 3.65 3.56 3.67 3 44 3.27 3.63 3.73 3.82 3.41 3.47 3 69 3.48 3.57 3.62 mdg. 323 315 304 280 280 Op welk een hoogst onbehoorlijke wijze er met aan de ruwheid en willekeur der veehouders en expediteurs overgelaten^ weerlooze marktdiieren wordt omgespron gen, moge leeren de voortgezette behan deling der strafzaak tegen den vrachtrij der Jan N. uit Sohagerbrug, die op Maan dag 30 October op de veemarkt te Alkmaar was gearriveerd met een als hierboven aan geduid, beladen vrachtauto. De agent Webster, die deze schandelijke overlading had opgemerkt, trad onmiddellijk, na den directeur van het gem. Slachthuis, oen heer Voorthuijzen, ter geneeskundige controle op de markt aanwezig, te hebben gewaar schuwd, krachtig handelend op en liet de auto ontladen. Hij nam een plattegrond van dezen wagen, heden bü de voortgezette behandeling, door hem overlegd en waar uit hij kon aantoonen, dat ieder der inge stampte krulstaarten slechts over een ruimte van 38.5 bij 43 centimeter kon be schikken. De varkens moesten dan ook i ^2g half op 't achterdeel zittende den lijdens- 980 wes afleggen, waarbij nog moet worden aangemerkt, dat twee varkens ieder 'n pootj gj., hadden gebroken, welke invaliditeit reeds I zou hebben bestaan vóór het inladen in den wagen van Cor Nierop, wiens vrac-ht- 280 auto te Zijpersluis een panne had gekre- j 303 gen. Uit collegialiteit had de heer Jan N., j wiens vracht slechts uit twee zeugen be- 323 stond, de lading overgenomen en kreeg hij t 305nu de klappen, die feitelijk voor zijn col- j 309 lega Nierop bestemd hadden moeten zijn.1 282 De heer Webster releveerde, dat laatst-1 3111 genoemde vrachtrijder niet zoo best he 314 kend staat door zijn onberispelijke vervoer j 280lDü was deswege door verbalisant gewaar- 1 schuwd. Het was intusschen duidelijk, dat „21 de verdachte er onopzettelijk was ingeloo- j *280,)ei1' Dh het bepalen der strafmaat werd j daarmede rekening gehouden en de heer N. veroordeeld tot slechts 6 boete of 314 6 cagen. Bovenomschreven wantoestanden mogen 323 echter een aansporing zijn voor ieder, die 302 j z'ïn menschziin respecteert, om met woord 327 I en daad mede te werken tot de zoo nooiige 298 bescherming der (Heren. 280 318 - J 294 329 280 280 305 2 en 3 Februari 1933. Goede oudere koeien zonder erkende afstamming zjjn S Halfweeg, te Hipolytushoef. Het pro-1 Neeitje 5 van den lieer Saai gramma bevat een 4-tal muzieknummers 1 Breeo van den heer J. A. Mooy. en een blijspel in 3 bedrijven, getiteld ,J)e J Klaartje van den heer J. A. Mooy. Hanebalk", van Joh. W. Broedelet, zoodatFroukje van den heer C. Spaans de bezoeke'rs(sters) een mooien avond staat Jo van den heer A. Rol 6112 5019 5173 6114 5915 203 203 202 222 217 3.32 4.04 3.90 3.63 3.69 300 308 280 te wachten. Hippolytushoef. POLITIE. Gevonden: een fietsplaatje, beves- P'a Voorzitter brengt dank aan samen steller, zegt verder dat hjj als lid van j het. Boudsbestuur moet aftreden. Bij de aangesloten fokvereenigingen is In zjjn nbevolen de heet D. Kaan Kz. GETROUWD: D. H. Pot en M. W. Koeten. ONDERTROUWD: O. Uffen en A.1 B. A. Kooiman. 29i BEVALLEN: M. M. Ras—Kost. d.; 330 P. v. d. Klokde Graaf, z. W. Brinkman 1 Met de behandeling van de beschrü-^,u's' d': P, S. de Vrij Buijs, z.: M. C. virigsbrief komen geen bijzonderheden ebbes Ghristiani, d. naar voren, na de rondvraag sluit voor-i OVERLEDEN: A. Th. Prosper, 7 zitter onder dank voor prettige samen- mnd.; S. Roodhof, 40 j. werking I OPERA-CONCERT „DER FREISCHÜTZ". Betreffende de recensie over het opera concert van „Kunst aan het Volk" in dit blad (25 Januari j.1.) wenschen wij het volgende onder de aandacht der lezers te brengen. De vereeniging „Kunst aan het Volk" wordt sinds jaren niet verwend wat be treft de beoordeeliag van bij haar con certen optredende solisten ook niet waar het gold solisten, die kunnen wijzen op 'n reeks van gunstige beoordeelingen in de groote bladen, van de hand van speciale muziekrecensenten zelfs niet, wanneer zij, elders in deze plaats optredend, uit- bundigen lof mochten oogsten in dit blad. Wij hadden dan ook omtrent de beoor deeling van de bij het genoemde opera concert optredende medewerkenden, de onderscheidene solisten en de „Haarlem- sche Orkestvereeniging" geen al te hooge verwachtingen. Maar dat het peil der beoordeeling zou dalen tot het bij deze gelegenheid bereikte, hadden wij toch niet verwacht. De betreffende recensie toch geeft naar onze meening blijk van zoodanige onkieschheid, dat wjj dit alleen kunnen verklaren uit vóóringenomenheid (beter gezegd tégeningenomenheid), al of niet beïnvloed door even onwelwillend gestemde raadgevers. Wij meenen daarom een woord van protest niet achterwege te kunnen laten. Maar wij wenschen geenszins met den recensent in discussie te treden ter ver dediging van de reputatie der gasten onzer vereeniging, te meer, daar wij gelooven, dat door een dergelijke beoordeeling minder de reputatie van de betrokken medewerkenden dan die van den recensent zelf wordt geschaad. Wij bepalen ons er toe, voor belangstellenden de pers-kritie ken, die deze medewerkenden verwierven in bladen van allerlei richting in binnen- en buitenland, ter inzage beschikbaar te stellen. En overigens meenen wij ons wel te kunnen beroepen op het oordeel van hen, die onbevangen onze gasten, solisten H.O.V., hebben beluisterd. Ten slotte de mededeeling, dat dit „Ingezonden" niet eerder kon worden aangeboden, daar overleg ten dezen eerst dezer dagen kon plaats hebben. Met dank voor de plaatsing. HET BESTUUR. Het spijt mij zeer, dat het bestuur van K. a. t. V. niet tevreden is over mijn recensie ter zake van het door haar uit gezonden concert. Het betrof hier niet minder dan zes solisten, een orkest en een zangvereeniging, waarover eventueel de beoordeeling had moeten gaan. Over de solisten hadden wij al verschillende uiterst gunstige kritieken geplaatst, welke ons waren aangeboden door het bestuur van K. a. t. V. Daar mijn eigen oordeel voor een deel niet in overeenstemming was met verschillende dezer kritieken en ik niet opzettelijk onvriendelijk wilde zijn, meende ik, gezien het vele gunstige, dat wij al over hen hadden opgenomen, niet al te diep meer op de zaak te moe ten ingaan. Wat de schr. bedoelt met de onkiesche bejegening der solisten weet ik niet; eenige verduidelijking ten deze lijkt wel wenschelijk. Is het het feit, dat ik de dames-solisten niet met name heb genoemd, maar hen heb omschreven als »een sta tige blonde* en een »kleine zwarte*?Er stond mij geen ander middel open: beide dames waren sopraan en het programma (of juister tekstboekje) vermeldde niet I hun zangrol. 't Eenige ware geweest in de pauze naar hen toe te gaan en vragen: t wie van u is dame a en wie dame b? En dat vond ik nu weer een beetje onkipsch, ziet-u Ook ten aanzien van bet Haurlemsch orkest wilde ik, om verschillende ledenen, liever niet de puntjes op de i zetten. Ook nu nog blijf ik daar bezwaar tegen maken 1 en laad dan liever het odium van onwel-1 willendheid eventueel onkunde op mij. j Wel kan ik mededeelen dat mij denzelf den avond bleek dat anderen wellicht méér deskundigen dan ik mijn inzicht deelden. Ten derde het koor. De medewerking daarvan bepaalde zich tot slechts enkele koornummers, bijna alles was solozang. Daarover viel dus niet te veel te zeggen en wat wij daarover zeiden was niet dan gunstig. Tenslotte. Een fragmentarische opvoe ring als deze (er waren lieele stukken j weggelaten) en dan bovendien nog in concertvorm als hier geschiedde is nu niet bepaald het aangewezen object voor uitvoerige besprekingen- Zelfs voor den heer Rusting was deze wijze van concer- teeren, n.1. zonder toelichtende verkla ringen, een der redenen dat hij zijn me dewerking opzegde. Zou men dan gewild, hebben, dat de criticus van de Helder- sche Courant het toch maar allemaal goed gevonden had? Dat is wel een beetje veel gevergd. Radio uitzendingen worden trou wens nergens gerecenseerd. Het lijkt mij ook nu niet wenschelijk dieper op de zaak in te gaan. Ook niet op de bedektelijk te kennen gegeven meening, dat de beoordeeling beïnvloed wordt door het feit, dat K. a. t. V. het concert of de uitvoering geeft. Een der gelijke mentaliteit is niet de onze. Wèl ben ik bereid aan belangstellenden na dere mondelinge (en dus vertrouwelijke) mededeelingen te doen Mijn reputatie zal door het bewuste verslag niet worden geschaad, daarover kan het bestuur ge rust zijn. Verslaggever. Helder, 3 Febr. '33. Mijnheer de Redacteur. Gaarne had ik, dat U onderstaande regelen in Uw veel gelezen blad zou willen plaatsen, waarvoor mijn vriende lijken dank. Het ingezonden siukje van den heer de Zeeuw gelezen hebbende, zou ik de gemeente aanraden, en wel uit naam van honderden radiobezitters in den omtrek van de gasfabriek, liet aanbod van den heer de Zeeuw, met beide handen te aan vaarden, opdat wij zoo spoedig mogelijk bevrijd zullen worden van die ontzettende storing, die de radio voor ons ondragelijk maakt. Tevens moet het mii van het hart. dat ik mij ten zeerste verwonder, dat trots alle klachten aan de fabriek door verscheidene menschen, de directeur en onder-directeur dier fabriek, gezamenlijk de bevoegdheid bepaald niet bezitten, om dat euvel op te heffen, en dat een buiten staander zich vrijwillig daarvoor aangeeft. M. i. had dit toch op hun weg gelegen. Hopende op spoedige oplossing, zoo teeken ik, nogmaals mijn dank betuigende Hoogachtend, J. G. KOOIJMAN. ACTIE COMITÉ VOOR EEN IJSBAAN. Onder verwijzing naar de oproepen voor een bijeenkomst in „Casino" op Maandag 6 Februari a.s. en de door u geplaatste ingezonden mededeeling in uw blad van Dinsdag 31 Januari jj„ verzoeken wy u beleefd het onderstaande ter nadere toe lichting op te willen nemen. Dat het voor een stad als Den Helder zeker gewensöht is een terrein te bezitten voor ijsbanen, zal zeker wel door niemand ontkend worden. Welke voordeelen er aan ysbanen op ondergespoten land verbonden zijn, be hoeft eigenlijk geen nadere uiteenzetting, maar toch laten we hieronder de belang rijkste volgen. Ie. Veiligheid. Daar steeds Den Helder één week minstens achter is met ijs, door de aanwezigheid van brak- en zoutwater, gaat men er te spoedig toe over het ijs te probeeren. Het aantal natte pakken, dat gehaald wordt, is legio, zonder nog te spre ken van de ernstiger gevolgen. 2e. Voorkoming van ongelukken. Daar de grachten bereden worden door hard rijders, schoonryders, beginnelingen in de schaatssport en kinderen, komen vele bot singen voor, welke gedurende de laatste vorstperiode nogal schrikbarende gevolgen hadden. Door het aanleggen van afzonderlijke banen voor de diverse groepen wordt het elkander hinderen voorkomen, en zal het aantal ongelukken tot een minimum be perkt blijven 3e. Vlugger ijsvermaak. Ook dan zal het in Den Helder mogelijk zijn bij 2 da gen vorst te rijden, terwijl dit nu één a twee weken duurt, of meestal in 't geheel niet. Het is dus o. i. in het belang van de ge- heele burgerij, dat de plannen, welke op bovengenoemde vergadering nader zullen worden toegelicht, zoo spoedig mogelijk worden verwezenlijkt. De bedoeling van de openbare vergade ring op Maandag 6 Februari a.s., te 8 uur, in „Casino", is, door uw aller aanwezigheid te toonen, dat het streven van het Actie- Comité ten volle door u wordt onder schreven. Het woord is dus nu aan u, ingezetenen van Den Helder; laat deze gelegenheid niet voorbijgaan. U dient met uw opkomst niet alleen uw eigen, maar ook het belang van het algemeen. Laat „Casino" daarom blijken te klein te zijn, om 11 allen op dien avond1 te kunner bergen. Mevr. de BoerBrouwer. Mevr. Pesman—van Bergen. Joh. Bakker. J. Hilhrands. W. F. Langerak, Secretariaat Brakkeveldweg 196. P. Luyckx. P. H. L. Maas. H. Roevers. J. W. Thijssen, K. J. Westhoeve. F. N. Winter. BE WINTER EN DE „ONBEHUISDEN" De Vereeniging „Hulp voor Onbehuis- den", die eiken dag de zorg heeft voor ruim 800 mannen, vrouwen en kinderen, voelt, in haar gebouw, het halfgesloopte „Pesthuys", de straffe hand van den strengen winter. Niet, dat er ook maar één verpleegd kind er iets te kort zou komen aan warmte of koestering. Niet, dat ook maar één asylkachel er een schep kolen minder zou krijgen of dat de opgenomen mannen en vrouwen hongerig zouden rondloopen! De moeilijkheid schuilt elders! En daar voor ontbreekt het nervns rerum: „Het Geld". Wie derhalve thans een goede daad wil doen, zende onverwijld een extra- wintergift aan „Onbehuisden" en werke mede, dat dit nuttig en onmisbaar maat schappelijk werk ook in deze barre diagen „uit de kou" kan blijven. Adres en gironummers luiden: Ver eeniging „Hulp voor Onbehuisden", 2e Const. Huygenstraat. 35, Amsterdam. Postgiro No. 32534; Gem. Giro Amster dam: V. No. 207. met Pur Harde, ra of gesprongen handen worc in één nacht, gaaf en zacht r 't Beste voor de hande. Doos 30 en 60 ct. Tube 80 ct. Bij Apothekers en Drogisten. Toela:ingsexamen tot de Hoogere Krijgsschool Het toelatingsexamen tot de Hoogere Krijgsschool zal in 1933 voor officieren van het leger hier te lande worden gehouden van 15 t/'m 20 Mei a.s. Er worden opengesteld voor: a de krijgs kundige studiën 10 plaatsen en wel 5 voor officieren der infanterie; 3 voor officieren der artillerie; 1 voor officieren der cavalerie; I voor officiereu Ier genie; b. de intendance studiën 2 piaa>- 1. Aan het examen kan worden deelgenomen voor U'qt de V ri - cl'iiiwti.» «tnd.ië*. Kef r»Te.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1933 | | pagina 11