HELDER SCHE COURANT VAN DINSDAG 21 MAART 1933. Visschei ij. Uit het leven der Heldersche haringtrekkers. 4 X 3 X 2 X 2 X X VPlMiADFRTMi VAN DE S D A P. Jie vrijwillig een dienstverband met hem VEROADhKIAil. \AA ut s. n. hebben aangegaan, tegen het wettige Rede van den heer J. E. W. Duys. Voor de afdeeling Den Helder van de S.D.A.P. hield gisterenavond in Casino, de lijstaanvoerder voor deze kieskring gezag in opstand komen. Dat bewijst de onderdrukking van den opstand in Kroonstad in 1921 door de Sovjets, waar bij duizenden dooden vielen. Het stond vast, aan de handelwijze van de schepelingen moest een einde worden gemaakt, maar de manier waarop dat van de S.D.A.P., Mr. J. E. W. Duys, voor Kei,eur(i jS) jS jets anders, een stampvolle zaal een rede, welke kan| njet tegen h( gelden als inleiding van de campagne voor de a s. verkiezingen. Na ingeleid te zijn door den heer P. J. Schmidt, verkreeg Mr. Duys het woord. In de eerste plaats heeft spr. dit tot de aanwezigen te zeggen, »Weest niet ont- moedigd*. Voor spr. zelf beteekent dit niet dat er neerslachtigheid in ligt opge sloten, maar hij kan zich indenken dat in den laatsten tijd velen zich afvragen, v D— het gezag, maar tegen het regime, dat op het oogenblik wordt uitgeoefend. Steeds zullen wij langs iegalen weg trachten het socialisme door te voeren. Men noemt ons revolutionnair, maar dat wil niet zeggen, dat wij wapen geweld willen gebruiken. Het lijdt voor spr. geen twijfel de oor- zaak van de muiterij ligt niet bij de muiters, die ligt bij de heeren zelf. Spr. vergelijkt het socialisme met het waar gaan w"juI christendom. Christus stelde de weerloos heid tegenover het machtsgeweld. Gees- telijke stroomingen hebben het gebruik van geweld niet noodig, zoo ook het socialisme niet. Met Paschen herdenkt de Christenheid de opstanding, de triomf van het christendom en voor het socia lisme is het heden ten dage hetzelfde. Verschillende toestanden besprak de heer Duys nog, o.a. het Russische com munisme en de propaganda voor de Ar- is wel verklaarbaar wanneer wij zien dat in de geheele wereld de reactie hoogtij viert. Zie naar Duitechland, waar de Marxis ten en Joden vervolgd worden Persoonlijke veeten worden daar uitgevochten en waar blijft nu de Christelijke Kerk die eenigen tijd terug haar stem verhief tegen de vervolgingen in Rusland? Nu hoort men Diets REGEER1XG.SMAATREGELEN INZAKE DE NIEUWE KOERS BIJ DEFENSIE. In ons bericht betreffende de ondertee- kening van een verklaring door personeel van de Marinewerf, werd door ons gezegd dat den onderteekenaar te kennen werd gegeven, dat hij geen lid mocht zijn van een socialistische vereeniging. Dit was niet geheel juist. De officieele verklaring luidt n.1.: „Ik, ondergeteekende, werkzaam bij beloof onder alle omstandig heden trouw aan de regeering. Ik verklaar niet aangesloten te zijn en mij niet te willen aansluiten bij, of eeni- gerlei steun te verleenen aan alle groe pen of vereenigingen van personen, wel ker doel of handelingen in strijd zijn met de plichten van den dienaar van den staaat". Wanneer men de uitlatingen vanrijks- vi niotor rjnrinnr lnpat ifi bpt. dan t.P VP.T*- 1 minister Göring leest, is het dan te ver wonderen dat men geen eerbied meer heeft voor het gezag Moeten wij onder dit alles nu wanhopig zijn Neen, uit het oogpunt van het socia lisme beteekent dit alles heel veel. Wat thans gebeurt is de eindstrijd die plaats grijpt tusschen het socialisme en kapita lisme, wij staan thans dichter bij het socia lisme dan ooit te voren, dat beseft ook de bezittende klasse, die wordt wanhopig en die geeft de socialisten van alles de schuld. Van den huidigen toestand in Duitsch- land geeft men den socialisten de schuld, maar in de afgeloopen jaren hebben deze betrekkelijk weinig de hooge staats ambten bekleed. Hitier en Goering krügen nu een groot gedeelte van het volk achter zich en daaronder ook vele proletariërs. Dat is jammer, want de groote massa van het Duitsche volk is gelukkig nog niet zoo als het thans naar buiten schijnt. Maar toch zal er een tijd moeten komendat de beloften aan dat volk moeten worden omgezet in daden, men moet eens met wat positiefs komen, men kan niet steeds in het negatieve voortgaan. Spr. heeft eenige jaren geleden, toen Hitier nog niet op den voorgrond trad, een boek van hem gelezen „Mein Kampf". Het is hem daaruit gebleken dat er wel degelijk rekening met Hitier moet worden gehouden. Dat was geen boek van een warhoofd, maar van een slimme man. Het mooiste is, dat van de dertig pro grampunten die in het boek zijn neer gelegd, 25 onvervalscht als socialistische idealen kunnen gelden, dat is zuiver socialisme. Er wordt een critiek geleverd op het kapitalisme die Marx zelf ge schreven kon hebben, er staat o.m. in, socialisatie van de banken. Daarbij blijft hij het nationalisme op den voorgrond stellen, want hij begrijpt heel goed dat de Duitsche arbeider tenslotte een product van zijn land is, die van jongst af gedrild is. Ongetwijfeld bestaan er vele gerecht vaardigde grieven in Duitschland tegen over het buitenland, in verband met het verdrag van Versailles, maar als Duitsch Door twee der aanwezigen werden een tweetal vragen gesteld, die geen direct verband met het gesprokene hielden. Evenals voor den aanvang liet aan het einde van den avond de zangvereeniging „Kunst aan het Volk" zich hooren. PLAATSING BRUG AAN HET EIND VAN DE BINNENHAVEN. Gisterenmiddag te pl. m. 4 uur zou het losse gedeelte aan de oeververbinding RijkswegBinnenhaven geplaatst worden. De Heldersche Courant was met vulpen en fototoestel aanwezig, doch onze bericht gevers stonden ruim een uur voor niets in de Maartsche koude! Het loss*; brugge- deelte, met een gewicht van 50 tot 60 ton, 'hing al aan de touwen van den bok, toen wij aankwamen., maar de schipper stond voor den goeden afloop niet in en liet het „vrachtje" weer zakken. Het vaartuig, waar de bok op staat, was dan ook tot 30 cm van den rand af, onder water, en dat, als men bedenkt, dat in onbelasten toestand die schuit lM a 2 m boven water uitsteekt. Eerst moest ailes wat los op de brug zat of lag verwijderd worden. Volgens experts zou dat een heel poosje duren, zoodat het plaatsen op denzelfden dag dubieus werd Edoch, te half negen gisterenavond is men toch gereed gekomen. Onder groote publieke belangstelling werd het zware bruggedeelte, na eerst ontdaan te zijn van pl. m. 4 ton hout en pl. m. 5 ton ijzerwerk, door den bok opgeheschen; prachtig hing het in balans, zoodat het plaatsen vlot ver liep. Op haar ligplaats aangekomen, werd de brug precies gesteld, waarna de werk zaamheden voor dezen dag beëindigd werden. Deelen wij nog mede, dat de brug ver vaardigd is door de Ned. Scheepsbouw- Maatschappü te Amsterdam en electrisch gedreven zal worden. KEGELEN. Ook de storm heeft nog niet de aan voeren gebracht, die men daarvan ver wachtte. Nu was het aan de vletten, door den zee-aanslag niet wel mogelijk het bedrijf ongehinderd te kunnen uitoefenen, zoo dat daarop de conclusie nog niet ge grond zou kunnen worden, maar de kom men hadden eveneens nog weinig resul taat. Voor de kuilers was de zee voor het uit oefenen van hun bedrijf te ruw, zoodat er door hen nog geen afsteker kon worden gemaakt. Hun vischresultaat, althans voor de kotters met grootere motorkracht wa niet onfortuinlijk, want tegen den afsluit dijk en daaromtrent schijnt zich wel flink haring op te houden. De prijzen zijn echter in die omgeving al heel wat gezakt, hetgeen er op wijst, dat het buitenland niet genoeg kan ont vangen. Voor de botters met minder motor kracht zijn de uitkomsten uiterst gering. Hun sleepvermogen schijnt niet voldoen de te zijn om de snelle haring te kunnen achterhalen. Misschien dat de storm, die het water wat troebeler maakt, de kansen voor deze vaartuigen wat verbeterd. Dat is te hopen want deze schuiten boekten in den haringtijd ook al weinig succes. ENGELSCHE MOTORSCHOENER MET MACHINEDEFECT BINNENGELOOPEN. Heel langzaam voer het schip de haven binnen. Het was een vuile driemastschoe ner. Van den achterspiege! woei een sme rige Union Jack, de romp was roestig en verveloos. In den toegang van het natte dok was de heer Bakker met een tweetal douane ambtenaren op een motorbootje van dc Marine gegaan. De bemanning daarvan probeerde tevergeefs het vaartuigje op gang te krijgen. De verslaggever rook wat nieuws er. voegde zich ook bij de bemanning van het minuscule bootje. IJverig werd er aan den aemechtigen motor gedraaid, die het een voudig vertikte om te gaan loopen. Onder- tusschen voer het schip de haven verder in en liep op het Kemperbankje tegenover de kotenloodsen aan den grond. Wij zaten nog steeds met de motor te sukkelen. Haal den schipper maar, zei de kwartiermeester tegen een matroos, can kunnen de heeren er met een sleepboot naar toe worden gebracht. Het was al sol de motor hierop had gewacht, want plot seling sloeg hij aan. De schipper kan na wel wegblijven, werd er gezegd, en de mo tor hield weer op. Er hielp niets aan, de schipper moest komen en toen deze in aantocht was pl°fte de motor weer dat het een aard had, doch het hielp niet meer, de sleepboot van de Marine werd klaar gemaakt en wij stoom- het schip aan den grond was geloopen. den naar den overkant van de haven, waar Kolossaal, wat is dat schip vuil. Eenigen der bemanning hangen over de verschan sing, het lijkt wel of het vaartuig alleen met zwarte Pieten is bemand. Nu de sleepboot er toch is, zal zij meteen maar probeeren om het gestrande schip vlot te sleepen, welke pogingen gelukkig met succes worden bekroond. Vanaf het Havenkantoor wordt geblèrd, dat er maar aan de eerste twee palen moet worden ge meerd. welke order stipt wordt opgevolgd. Onderwijl zijn de douaneambtenaren, de heer Bakker en de verslaggever met hun Zondagsche plunje aan boord geklau terd. Een aangename conversatie ontspint zich met den kapitein, die. ondanks zijn zwart uiterlijk over een nogal zonnig hu meur bliikt te beschikken. Met z'n vieren dalen wij in de kapiteinshut af. Het is hier ook niet al te proper, maar je went aan alles en we vinden allemaal een plaatsje. De kapitein dompelt zijn hoofd in een bak warm water en komt daar blank uit te voorschijn. Daarna is hij druk bezig om zijn gasten op onvervalschte whisky te ont halen. Vier groote glazen worden klaar wzet, hij zelf neemt een klein glaasje. is h°t de beurt van de douane-amb- door YVEL DLAWNURG. (Nadruk verboden). HOOFDSTUK V. De rotten- en bon zing-jagers ln bet middernachtelijk uur. Het is elf uur in den avond. De meeste Heldersche jutters liggen al op één oor, maar Wullem staat nog met een pa*ar andere Blauwe Zeeridders bij den wind wijzer op den dijk. Koud, lui, zeg ik. Vreeselijk koud. Ik denk, dat ik ook maar onder de wol kruip, zegt de Geep; eerst neem ik een bakkie warme leut en dan; maf ze. Je heit gelijk. As je maft, hei je temunste geen erg d'r in, dat de haring niet meer naar Kapermeule reist, zegt een stoere visscherman, in zware blauwe wollen trui. Dacht je dat die beesies 't niet in de gate hebben, dat ze de Zuierzee hebbe afgeslote? Ze zegge: een haring is stom, maar dat is ie voor de dooie dood niet. Geen een beest is d'r stom wat ik je brom! Dacht jej,as de vogels in de boome zinge, dat ze dat alleen maar doene om te zinge? As je dat denkt, hei je 't mis, glad mis. heb ik mijn grootste lol om op die rotte te jage. Deze hond, die hier bij me staat, is een sul, die is niks waard, maar we hadden vroeger een witte hond, dat was me d'r eentje. Dat was een jaaghond! In de mombelisasie, hadde de soldate in het fort, bij Huisduine, ok reuze last van de rotte. Zeit zoo'n korporaal teuge me: Die witte hond van jou, Wullem, zeit-ie, die al die rotte kapot bijt, kenne we die voor voor de vissies, hoe beter. Nou, dan kwamme we met die robbe thuis, bij moe der de vrouw en die had lol hè, om die cente voor de voorpoote en wij hadde nog meer lol met die dooie rob; want die sneje we in reepe en braden de stukken uit. Om de traan, snap je, om de traan was 't ons te doen. Die traan verkochte we an, hoe hiette ie ok alweer, o ja, an Kelkhove, zoo hiette die snurker, die woonde naast Burgers, de koekbakker in de Middenstraat. Ruze-traan! We smeer den er zelf onze hooze en vlet mee in. Sommige mensch zyne gek op de kane. Weet je wat 't fijnste van die rob was? Dat was 't hart en lever! As de buurt wist, dat we een rob gevonge hadden, dan kwamme ze allemaal opzette en vroege om de kompie koope voor 25 gulden? Ik zeg, een moppie van de lever. Ik zal me an voor geen 250 gulden kreg je 'm. Dat' je m. beest, daar hou ik veuls te veul van. Ik mag me an me pijpie een bochel rooke, as 't niet waar is, zegt de Kromme. Maar wil je wel geloove, dat een mensch meer trouw heb an een hond, as an een mensch? 't Was een reuze-beest, dat was ie; ik heb menige stuiver met 'm ver diend, as ik 'm met me mee nam op vangst. Op vaagst, zeg ik. Op haringvangst? Nou neem je me in 't ootje! Dacht je dat we alleen op de haringvangst ginge, datte we daarvan konde leve? Die paar maande in 't jaar? Nee, wij vonge ok op de steene van de dijk wat er loos was, en in zee vange we ok vaak andere beesies as haringe. Weet je wat wij binne, wat wij doene, wat wij vange? Wullem telt op z'n vingers. Wij vange: één: haringe, twee: Het 8-daagsche kegelfestijn is Zondag-, avond 12 uur geëindigd. Dit voorjaars- As de vogels in de boome kwettere, dan land den oorlog had gewonnen, zou de concours heeft een zeer spannend verloop zeKge ze elkaar wat, vertelle ze iets an toestand veel erger zijn geweest. gehad, welke spanning vooral des Zondags mekaar. As de kikkers in de sloot kwa- Da partij van Hitier drijft op een oorlog bij de eerekorpswedstrijden haar hoogte-ken> dacht je> dat ze daarmee alleen be-"J". ...hnrM,p vHf. aan en daarbij zal ons land het ook mo0*"" nnnt virtrfon -,n Hnelp crplniH te oeve? 7.e doene 't ok om p ansjoop, vier. zeenonoe, vyi. ontgelden. De fascistische partijen contact zoeken met de partijen in land heulen met den vijand van Ook wij hebben ons land lief, maar op ons blad van Zaterdag jl. zijn gepubliceerd. rmge niet an elkaar vertelle: Die plek »-•Met slechts enkele punten verschil wist!waar we vroeger kuit schote, is dichtge- ook in dezen wedstrijd het eerste vijftal1 messeld? me pijpie misselijk rooke as 't niet waar is. Maar je proeft geen onderscheid tus schen een varkenslever en een robbe- lever. 't Zijne anders kwaje krenge, die robbe. We wilde ze wel deres levendig vange en ze opsture naar Artis, naar die dierentuin, dan gaffe we ze een lichte tik met de helmstok op z'n kop en asse we 'm dan an boord getrokke hadden en dan beet ie van kwaadheid door je hooze heen. Groote gate derin! Ze hebbe een bek met tande, om te schrikke, wat ik je zeg, en ze zijne zoo wijs as een school meester. Want asse ze 't half kenne lap- pe, dan schuive ze ongemerkt de poote over de vletrand en tjompe weg; dan zegge ze saluut en de complemente an Artis en ga jij daar maar zelvers voor rob of aap zittewij plassen liever in het Marsdiep. Bonzings kenne ok lillijk bijte. Ik hou d'r niet van datte ze me bijte, ik blijf lie- mensche spanning tot het laatst; Boerdyk, die de geheele week no 1 had gestaan zag zich voorbij gestreefd door Rosa en Woiters, Eerekorpswedstrtyd: le prq's: Duim in 't Gat I het terrein van het internationalisme. Dat is de groote fout, dat men zich nationaal oriënteert. Men heeft een Bond van Nationaal Herstel, maar nati onaal valt er niets meer te herstellen, wy kunnen ons niet isoleeren, het geheele wereldverkeer grijpt in elkaar. Het middel is erger dan de kwaal, lap middeltjes zijn het, het systeem deugt niet. Er is geen Nederlandsche werkloos heid, er is geen malaise in den Neder- landschen tuinbouw, het is een onderdeel van de groote wereldcrisis en met Neder landsche maatregelen komen we er niet. Wy moeten in de richting van een inter nationale voortbrenging. In 1914 hebben wy het in Frankrijk gezien, dat de socialist Jaurès werd ver moord, omdat hy het waagde zyn stem tegen den oorlog te verheffen en de toe stand is thans precies eender. In Duitsch land worden door de oorlogsdry vers de sociaaldemocraten vermoord, omdat deze zich tegen het oorlogshitsen verklaren Hard Gaat Ie I Maar daarmede vermoordt men het socia- Persoonl- eereprijsS. Koorn lisme niet. Men denkt, dat het socialisme door menschenhanden gemaakt is en dat wanneer wij redevoeringen houden het socialisme een stap verder is gebracht. Neen, het socialisme is er niet omdat wy er altyd maar over spreken, maar wij spreken erover omdat het er is. Het is een phase in de geschiedenis van de menschheid. Na den gildentyd kregen we het kapitalisme, dat thans af gedaan heeft en plaats moet maken voor een collectivistische en coöperatieve pro ductiemethode. Het kapitalisme loopt vast. Een radicale wijziging moet in de pro- ductiemethode komen. Thans wordt er geproduceerd om winst te maken en in de toomelooze zucht naar groote dividen- ten verliest men alles uit het oog, zoodat de productie op een débScle uitloopt, zooals wy het heden kunnen zien. De Kerken en de pers zyn machtige steun tonen voor de bourgeoisie, zy hebben in Pun macht de socialistische beweging aan banden te léggen. eenez«n l°n A" tegenwo<>rdig kan niet fn hPt n»H 'T'et geneesmiddelen die i in het oude teruggrijpen. Wij moeten nieuwe wegen in de economie gaan zoe- g.biUe." 0rde «F- Dat men begrypt dat men in de rich ting van het internationalisme moet gaan wordt bewezen door het feit, dat vele commissies naar het buitenland worden gezonden, om daar over zaken den export c.a. betreffende te confereeren. 1 hans komt de heer Duys op de zaak van Duim in 't Gat de eerepalm te be-'t Kan weze, zegt Wullem, de Krom halen, op den voet gevolgd door Hard me- en heeste goeie liever gezond, wat jy? tlaat, zegt Wullem, bonzings geweest. Wy gaffe ze een mep 'k sta bier maar te klesse, te klassineere. op d'r kop met de helmstok, dat ze direct Gaat Ie en Onder Ons, de oude rivalen.'I Kan weze? Kan weze? 't Is zoo ik Ook by de andere wedstrijden bleef de Je Keë> venijnt de ander een 1 Alles hèt verstand, doch je dat dood wasse, want je mot een beest niet late lije en dan trokke we 't vel van zyn bast en verkochte 't voor zes of zeuve 'gulde. Zes of zeuve gulde, mot je niet De kust lijkt wel erg te veranderen, hier bij Den Helder, zeg ik tegen den ouden haringtrekker. Dat doet-ie zeker, dat doet-ie zeker. t IS ZOO IK v 0 i uui i» varen en \\r i tikie boos lIltP°eze! Dat geve ze nou niet meer voor 1 weet, weet ik t, daar ken je me!ongeveer tien miil ten Noorden onze Lieve 200 °'?1 van een Ruling, maar in de m geloove. Ik ken de zee. Ik heb heelnoemd lichtschip opgepikt. JJICVC wa* aforpnp. s- on aor 1Q„^ ;I^ „iM tenaren. Haariyn willen zij weten wat kapitein aan boord heeft. Sigaren, s,, tualiën, wapens, patronen, enz„ enz. De sigaren, de revolver van den kapitein en verder alles wat ingeklaard moet Wo' den wordt in een kast gedaan, welke wordt verzegeld. De inhoud mag niet eerder wo* dien aangesproken, dan wanneer het scivn op ziin uitreis de uiterton weer is gpna, seerd. En probeer maar niet oin er vvai stiekum uit te halen, want de ambtenaren van de „Zeemeeuw" kunnen elk oogen}j]jk opdagen om het zegel te controleeren Wii leeren verschillende wetenswaar digheden betreffende het schip. Het is <jö driemastschoener „Hawarden Castte", af. komstig uit Ohester en op weg van Hing/ land in het graafschap Norfolk naar Ant werpen, geladen met ongeveer 20 ton witte boonen. Het schip meet 205 bruto register tonnen en 148 ton netto en heeft een be manning van zes koppen. Het is reeds gedurende een vyftal dagen onderweg en heeft tekort aan brandstof gekregen. Bovendien was er een defect aan den motor ontstaan, zoodat slechts m-n zeer matige vaart kon worden gevaren. Kapitein Worrell was van plan oro IJniuiden aan te loopen, doch daar hij vreesde, dat hij deze plaats niet meer kon bereiken, is hy hier maar binnengevallen Door te geringe capaciteit van den motor kon 't schip byna niet meer manoeuvree- ren en door dit feit waren er al direct eenige blauwe zeeridders naar het schip gegaan om hun assistentie aan te bieder, Voordat wii aankwamen waren zy ai bezig om een lyn over de haven te bren gen, doch dit had niet veel om het lyf en het was maar gelukkig, dat wy er aan kwamen, want de eb stond op het punt om door te komen, waardoor de positie van het schip op het Kemperbankje niet erg aangenaam zou zyn geweest. Alle formaliteiten zijn zoo langzamer hand vervuld. De heer Bakker blijft nog aan boord om zyn zaken af te wikkelen, doch de drie overigen begeven zich we® aan boord van de sleepboot en een pa» minuten later liggen wy weer bij de groot» brug gemeerd. Het eerste vermeldenswaar dige feit van dezen Zondagmiddag is nt<. ter den rug. BELGISCHE VISCHLOGGER BINNENGEBRACHT. Op de „Hawarden Castle" hoorden wy reeds, dat er nog meer was beleefd. Dooi de sleepboot „Utrecht" van bureau Wijs muller was denzelfden middag binnenge bracht de Belgische visohlogger O. 218 „Marie Johanna", afkomstig uit Ostende, bemand met 5 koppen. Ook dit vaartuig heeft te kampen ge had met een motordefect en bovendien met voedselgebrek. De logger bevond zich al gedurende veertien dagen op zee. Daar de vangst goed ging, was men langer weg gebleven, dan men oorspronkelijk van plaa was geweest en hierdoor raakte het voed. sel op, welk feit dien omvang van een hon gersnood dreigde aan te nemen, daar er geen kruimel voedsel aan boord was. De bemanning heesoh toen het internationale sein, waarmede aan passeerende schepen om voedsel wordt gevraagd, doch zij moest ervaren, dat hier geen aandacht aan werd geschonken. Achtereenvolgens zag de bemanning een drietal stoomschepen, naar zy meende van Duitsche nationaliteit, voorbijvaren, en hoewel het sein volgens de bemanning duidelijk zichtbaar was, zijn de schepen doorgevaren en hebben zich niet om den logger bekommerd. Jammer genoeg heb ben zij de namen van die schepen niet kunnen lezen. Tot overmaat van ramp kre gen zy nog pech met den motor, waardoor het vaartuig stuurloos ronddreef. Dit ge beurde ter hoogte van het „Haaks" licht schip en door wind en golven werd de O. 218 naar de Texelsche kust gedreven Radio-telefonisch is toen aan den toren te Kijkduin om assistentie gevraagd, waarop de „Utrecht" Zondagmorgen om ongeveer negen uur is uitgevaren en <le logger op van ge- geeft? Docht je dat, dan sla je de plank roke an me pijpie gulden! die beiden op den laatsten concoursdag1 mis. Verstand! De haring heit ver-stand, wfn' i v,* buitengewoon in vorm bleken te zyn. |die heit herses; mot je oplette, asse ze "'ie111 ïacnt. Het persoonlijke kampioenschap vanzwemme, doene ze net, as de legers van den bond werd gewonnen door T.C. Goversj soldaten, met 115 houten, terwijl van de dames Mevr. Dallinga no. 1 werd. Voor de uitslagen van den korpswed- stryd verwijzen wy naar ons blad van Zaterdag. De overige uitslagen luiden als volgt 263 hout 260 65 Heer alleen an mensche verband mombelisasie krege we, of ik zal me dood- wat afgepeild; 20 jaar lang heb ik ge neer aneen an ue menscne verstand Qf peild Van Kaaphoofd naar 't Badhuis is t water dieper geworre. Nou peil ik niet meer, dat doet de Gorrel een paar keer in de week. 't Beste is alleen met mooie weer te peile; want de dieptegang mot angeteekend worre, om elke tien meter mot t angeteekend worre hoe diep 't is. Met rot weer, gaat dat slecht. Och och, alles wat op zee te verhapstukke is, heb ik meegemaakt. Altijd heb ik me portie kenne vange. De Gorrel, die nou peilt, is ^k al 55 jaar haringtrekker geweest, die i is nou 78 jaar. W e leve en sterve op zee. t Land ken van mijn uitdroge, dat kan 't, Persoonlijk kampioenschap: 1. T. C. Govers 115 Biersteker 114(6X9) 114 (4X9) 94 2. J. W 3. P. Spruit damesMevr. Dallinga 45 3 X 45 3 X 45 Vrijebaanwedstrjjd: heeren: 1. M. Rosa 2. H. Woiters 3. J. Boerdyk 4. O. Bot 5. Jac. de Boer 6. J. W. Biersteker 7. Jb. Smit 8. G. de Beurs 9. J. D. Brandt 10. A. G. Lensen Dames: 44 44 45-42 45-38 44—42 43-42 44—41 42-41—40 42—41-38 4 X 44 1. Mej. G. Thijssen 2. Mevr. Heyligenberg 3. Mevr. Helder 4. Mevr. Govers 41 40—49 2 X 40 -39-38 39-37 2 X Trijebaan wed strijd Hamburger telling; Eerst 'n voorhoede van verkenners, '11 j stuk of twalef, dan niksdan een school van 100 haringe en ver daarachter de eigelijke troep. As die eerste haringe onraad ziene, zwemme ze terug en zegge ze 't an die andere. Asse de eerste ziene, de Zuierzee is dichtgemesseld, dan seine ze: „De Zuierzeedeure zyne geslote!" E11 dön gane ze niet meer over Kapermeule en komme ok niet meer in onze nette. Zoo is 't en nou ^"ii ik naar me kooizoo is 't. Niettegenstaande de spreker reeds eenige malen medegedeeld heeft, dat hij naar zyn kooi zal gaan, blijft hij rustig staan, doet een paar trekken aan zijh Pijpje en vervolgt dan: Wanneer de logger weer zal vertrekker, is nog niet zeker, daar er een speciale monteur uit Antwerpen moet overkomen om den motor te repareeren. De logger had ongeveer 100 manden visch aan boord, welke lading voor JJmid den bestemd was. LEGER DES HEILS. Vanwege het Leger des Heils, Spoor- graeht, zijn officieren en soldaten uruk bezig te collecteeren voor de „Jaarlyk- sche Zelfverloochenings-Aanvrage". Deze collecte wordt over het geheele land ge- is de zee lang niet misselijk. Ze' zegge wel jdens, niks veranderlyker as een vrouw, v - asse we op de steene bonzinps of zee- zee. Zoo ilfzè poesliVf^epft'(!an.<le }-.r°!.?!ru!.'aR_r e2nsmak harin8 in>honde zacpie, dan paffe we ze met een en ansjoop enrobbeen zoo plank of met de rieme een mep.... en r0DDe en z<*> neb ze de maar de zee die leeft... die zeit wat houden en dient tot instandhouding van teuge ons, das onze kameraad. Al heb den arbeid hier te lande en in Ned.- ïk menigmaal met er gevochte, as d'r eenIndië. lucp.t '"8'ns en wij d'r naar| Echter blijkt, dat er terzeftder tyd ge- -e. i".1 te,.r.edle' wan* danHolporteer*! wordt door het „Nationaal zee, d'r was brei van haring. Daar heit je gelijk in, valt Wullem hem by. Daar nou is d'r geen draadje j bokkepruik op en wil ze je naar de haaie trekken. Ik mot niet, ik ben niet bang Reddingsleger", waarbij natuurlyk ook giften gevraagd worden. Het publiek wordt daardoor in de war gebracht en denkt in de meeste gevallen, dat hetgeen ZÜ geven, ook ten goede komt van het Leger des Heils. Wy wyzen er echter op, dat dit niet éé?1_kant be^ !k MtiV'dathuideEdejefnou, die AVd^Lre^l^S irLg/'i^ldn"? baas^S het ^eval" ia>"daar héTLeger des Heils in ik niet meer te vissche gaan. T. maakte ze d r bonte krolle, van die pusse bent er vnnr nno Hei de zee ajusies gezegd, Wul-'van, voor wijve, en die droege dan die ik heb 't zei? lk. Jh. 7.nnn crphanMo i6 JK f,eo 1 S '1 "J En ik.a» fcostgangsters. N<„, zij,, Z huX S""" de zee. Jy y niet voor jou en tem zeg ik. Jy, zoo'n gehaaidekeeman,hulde'op* dte'k^AnTe z'eggT „og" weT hanfzü,!- fWOn"e' "iet te stink,, dan 'aegge ae: ga naar myn rieme trek, dan komme me breuke uit; geen cent meer waard dan zit ik voor spot in de vlet, nee ik - Weet je wat ook 'goed spul was dat faan ,A?navo"d ee" Deetje kuiere over wasse de robbe, zegt de Kromme. Tjonge, llifldL- ib qiY** i 00r lk naar me kooi ga, tjonge, asse we zoo'n beesie vonge, dan aak ilv altyd een ommetje met m.n hond gaffe we 'm een klap op zyn neus met een de kust °°P 'k in me eentje IanS* Plank' met de helmstok of wat we maar I te pakke hadden en dan namme we '111 w„ii -,Je daaraan> in je eentje, inee naar ouwe Raadhuis op 't Dijkte. Je uiiem, zeg ik; as je nou nog verloofd mot eerst naar de vischafslag met dat Al 011 Je nia:;d<t.niet een knap vrouws- dooie ding, zeie ze daar. Wij naar de dpnkpn" dn*"- P e' (lan, kan lk me in- vischafslag! Daar sn< je ze 'm twee voor- Ken dat je s avonds laat naar 't bad- poote of en dan krege we een briefie voor Kmg. |'t Raadhuis en daar krege we ok cente \v„n«. iiA" geen P°lon.aise, zegt voor de voorpoote. De romp mogge we J11"1 van. vrouwe niks hebbe, mee naar huis nemen. D'r ware zeerobbe 2- Mevr.' Govers en" jVlrïdl £l42 t pL^een''ï^d mtoder^at fkje^eg'De 3. Mevr. Lammers en J. Lammers 44 l wilde zeerotte die S^kTaSdeS rege-ing Raf ee" primie V°°r elke dooie 1. M. Rosa 2. C. Bot 3. C. Kansen 4. J. Boerdyk 5. H. Woiters Paren wedstrijd; 1. 2. 3 120 3 120fl)2 320— 86 114 106 2 A betreffende >de Zeven Provinciën» n,, Ilnet n'~. x."""" 'JB! »»am uic tync ue pc vuur ue ne voorwaardelijk keurt hij het uebeurdp if nln«»o ®ef,l.elUke Prijsuitreiking heeft ide k-n t - rotje zlJn dr langs die vrete ze subiet in gorrelemorrie; vc ".mbo hfett g7d„„ o,.'' kw.rl 2 8 \T "1 i? "Tr' ""3 fniS "njlA"™1 """S 1 «F emjovisnelte zijn,, ze rel. 'I 1. v staat, welke ook, kan dulden dal personen i Kegelhuis. 'soumies en Ho 1 TA op de,hun kinderspel, die nette stuk te vreie, ]<rWa„d -y y 11 at Personen, i |Smi^sende baHetjes d,e Ie mennschenwant van sommige nette zyn de drade ArlJ^sdans om het brandemte vat. 1 a e tegge. Nou man, dan zoo fijn as zy. Want hoe onzichtbaarder geen enkel opzicht hiermede in verband staat. Elke colectant van liet Leger des Heils draagt de bekende roodgele band, door de politie verstrekt, en is voorzien van een volmacht, geteekend door Kom- mandant Bouwe Vlas. AUTO IN BRAND. Toen Zondagmiddag de zoon van den heer Bakker in de verlengde Spoorstraat, bezig was met schoonmaken van een auto, geraakte deze plotseling in brand. De oorzaak hiervan was doordat een belang stellend toeschouwer bij de werkzaam heden een brandende sigaar in de hand had, waarvan een vonk op den motor viel j toen hiervan de kap was afgenomen. Het zich onder den kap bevindende licht ont- brandbare mengsel had tengevolge do' zich een groote vlam ontwikkelde, welke gelukkig spoedig kon worden gebluscht, zoodat het ongeval geen ernstige gevol gen met zich bracht. mare een wilden (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1933 | | pagina 10