HELDERSCHE COURANT VAN DINSDAO 21 MAART 1933. Julianadorp. verkiezing notabelen hollandsche maatschappij van landbouw. begrafenisvereeniging 't Zand. Breezand. Anna Paulcwna. Wieringen. gewetensgeld. haringvangst. W ieringer waard, Barsin$i orn. Texel. Holl. fóaatsch. v. Landbouw. het eerste kievitsei. Groentengerechten m den Nawinter. Nieuwe Uitgaven. 7 NEI). HERV. GEM. Zondagmorgen, na den kerkdienst, had alhier de verkiezing plaats voor de nota belen te weten 2, wegens periodieke af treding en de vervulling van 4 vacaturen wegens overlijden en vertrek. Pe aftrededen mej. D. C. Blaauboer de Bruin en de heer C. van der Eijk, beiden alhier, werden met bijna alge meene stemmen herkozen. In de vacatures werden gekozen verklaard de heeren S. Eriks en G. van Kooien, alhier, en de heer H. Klein te Huisduinen. Voor slechts een plaats bleek geen meerderheid van stemmen te zijn uitgebracht. De afd. Den Helder van de Holl. M(j. van Landbouw houdt op Woensdag a.s. een algemeene vergadering in het café ,De Blauwe Keet» van den heer C. v. d. Blink. Toegang is alleen op vertoon van lidmaatschapkaart. JD. l. e." De begrafenisvereeniging «De Laatste Eer» alhier houdt hare jaarvergadering op Woensdag a.s. in het café »'t Cen trum» van den heer H. W. Veul. Jl. Zondag speelde G. Z. I op eigen terrein tegen Berdos I van Bergen en verloor met 5—2. Aan den heer J. v. Straaten, installateur alhier, is de aanleg der electrische licht installatie voor het nieuwe eierveilings- gebouw te Den Helder opgedragen, als mede de verdere bijkomende lood- en zinkwerken. Op de op Zaterdagavond a.s. te houden Nutsavond van de vereeniging Nut en Genoegen alhier, zal behalve de traditio- neele voordrachten, ook een blijspel worden opgevoerd getiteld „de Somnabule". Piet Koster, leerling van School II, werd na gehouden examen toegelaten tot de Ambachtsschool te Den Helder. CONCERT „CONCORDIA". De muziekvereeniging „Concordia" uit Breezand gaf Zondagavond een concert in Veerburg, waarvan de baten bestemd waren voor het plaatselijk crisiscomité. Het ongunstige weer was zeker een der oorzaken, dat het bezoek maar matig was. „Concordia" speelde dezelfde nummers die we een paar weken geleden in Bree zand van haar mochten hooren. Na het concert dankte de heerC. Keij- zer namens het crisiscomité voor het loffelijk pogen van „Concordia" om op deze wijze het comité te steunen in z'n werk. Wel zou het resultaat, gezien het aantal bezoekers, niet zoo heel groot zijn, maar de goede bedoeling der vereeniging verdiende daarom niet minder waardee ring, merkte de beer Keijzer op. LEVERING LEERMIDDELEN. B. en W. van Wieringen hebben na aanbesteding de levering van leermid delen voor de nieuwe O. L.-school te Den Oever als volgt gegund perceel I (boeken e.d.) aan firma P. Out te Koog a. d. Zaan perceel 11a (schoolbehoeften) aanN.V. Grafische Kunstinrichting te Zaandijk; perceel Ilb (natuurkundige instrumen ten) aan J. Verhave te Amsterdam perceel III (leermiddelen handwerk- onderwijs) aan Critas Leermiddelenhandel te Doorn. COLLECTE. In het tijdvak 24 tot en met 29 April a.s. zal in deze gemeente een collecte W'orden gehouden ten bate van «Jeruël», Tehuis voor door armoede verzwakte kinderen, te Leiden. Ten bate van de gemeente Wieringen is een bedrag van f 150 aan gewetens- geld gestort. BOUWPLANNEN. De heer H. de Boer zal voor eigen rekening een woonhuis bouwen te Oos- terklief. Voor rekening van den heer L. Boomsma te Slootdorp zal de firma Kingma aldaar aan den Slootweg een schilderswerkplaats en garage bouwen. SLEEPBOOTEN TER Naar wij vernemen, wordt aan de haringvangst vanuit Den Oever thans ook deelgenomen door een tweetal sleep- booten, n.1. de Internos I en II van de N.V. «Internos» te Den Oever. Voorheen zijn^ deze booten in gebruik geweest bij de Zuiderzeewerken. KEURING DIENSTPLICHT. De keuring voor de lichting 1934 zal voor deze gemeente worden gehouden te Den Helder op 3 tot en met 7 April ln het Casinogebouw, Kanaalweg 157. Aanv; nkelijk was a s plaats van keuring aangewezen Winkel, hetgeen op verzoek van het Gemeentebestuur is gewijzigd, in verband met de slechte reisgelegenheid naar de laatste plaats. Hlppolytushoef. EEN bal-MASQUE. Men deelt r»r» e m c t\ t> rlaf VPI Den Oever. ZUIDERZEEWERKEN. Aanbestedingen. Op oensdag 12 April a.s. zal door den directeur-generaal der Zuiderzee werken, onder goedkeuring van den Mi nister van Waterstaat, in het gebouw der Zuiderzeewerken, Zeestraat 102 te 'sGra- venhage, worden aanbesteed; de aanleg van Klinkerwegen in secties F, J, K en M van de Wieringermeer, over circa 9 km lengte. Raming 48.000.—. Bestek 196 Z.W.; en de bouw van 10 bruggen in gewapeno beton, met bijkomende werken, in de Wie ringermeer. Raming 100.000.—. Bestek 197 Z.W. Op Woensdag 12 April a.s. zal door den Directeur-Generaal der Zuiderzee werken worden aanbesteed: het verhoogen en gedeeltelijk omleggen van de waterkeering voor Harlingen, ge legen tusschen de Zuiderzeekeersluis en het Noorder-havenhoofd met bijkomende werken. Raming 43000. Bestek Z.W. no. 198; en het uitvoeren van baggerwerk in de geulen voor de havens van Nijkerk en Spakenburg (Bunschoten). Raming 9500. Bestek Z.W. no. 200. BETONNING IN DE WADDENZEE. In de Waddenzee zijn de zwarte licht boeien No. 2 Boontjes en No. 9 uitge legd. UITVOERING TOONEELVEREENIGING „NIEUW LEVEN". J.l. Zondagavond gaf de tooneelvereeni- ging «Nieuw Leven» een openbare uit voering in de concertzaal «Concordia» van den heer S. Halfweeg te Hippolytushoef. De zaal was flink bezet. Opgevoerd werd «Nanda», dramatisch tooneelspel in vier bedrijven door Otto Zeegers en «Een Student buiten», Klucht in één bedrijf. De stukken werden flink weergegeven en de rolverdeeling was best. Tijdens de opvoering was het een en al aandacht en dat alles in zeer goeden smaak viel be wees het geweldig applaus dat na afloop de spelersisters) ten deel viel. De pauze werden aangevuld met muziek van de Concordia-band, zoodat 't geheel goed slaagde en de aanwezigen een ge- noegelijken avond doorbrachten, welke met een gezellig bal werd besloten. VEERTIG-JARIG BESTAAN ZANGVEREENIGING „APOLLO". In de keurig versierde zaal van den heer v. d. Woude herdacht de gemengde zangvereeniging „Apollo" Zaterdag haar 40-jarig jubileum. Medewerking aan deze feestavond werd verleend door het Jazz orkest „The Mixed Follies" van den Helder onder leiding van den directeur L. de Snayer. Ongeveer 8 uur wordt door den voorzitter, den heer K. Zander, de feest avond geopend. Spr. heet de talrijke aan wezigen hartelijk welkom, en in 't bizon der het hoofdbestuurslid van den Bond, den heer de Ridder, van Winkel en de aanwezige bestuursleden van de omlig gende zustervereenigingen. Ook het Jazz orkest wordt hartelijk welkom geheeten. Hierna kreeg den heer J. v. Ham, als directeur van „Apollo", het woord. Deze memoreerde met een kort woord wat alzoo is geschiedt in het leven van „Apollo". Daarna verkreeg de Heer Burgemeester Haringhuizen het woord. Spr. heeft met groote belangstelling het overzicht van den directeur gevolgd. Tal van herinne ringen zijn hierdoor bij hem opgewekt. Gaarne breng ik hulde, aldus spr., aan al dengenen die zich er altijd voor ge spannen hebben en vooral ook aan den tegenwoordige directeur. Uit den grond van mijn hart spreek ik den wersch uit dat de voorzitter en de directeur nog jaren de vereeniging in bloeiende wel stand zullen leiden. Spr. overhandigt den voorzitter een medaille als blijk van waar deering. Door den voorzitter wordt dank gezegd voor de gesproken woorden en het mooie cadeau en hoopt dat de Bur gemeester nog vele jaren getuige mag wezen van de opbloei van „Apollo". (Appl.) Vervolgens vraagt het Hoofdbestuurs lid, den heer de Ridder, het woord. Ook deze spr. sprak hartelijke woorden tot de vereeniging. Het hoofdbestuur heeft gemeend niet alleen met aanwezig heid blijk te geven, waarna de voorzitter een prachtige mand met bloemen wordt overhandigt. Dan wordt door den heer Klooster, voorzitter van de zustervereen. Kolhorn het woord gevoerd, ook deze feliciteert de vereen, en overhandigt een medaille. Ook doordezustervereenigingen Oudesluis en Barsingerhorn zijn voor prachtige bloemen gezorgd en vele schrif telijke felicitaties zijn ingekomen. Nadat door den voorzitter dank is gebracht aan de sprekers, wordt een aanvang gemaakt met het programma. De zangnummers werden zooals we dat van Apollo gewend zijn beschaafd en mooi zuiver gezongen- we vonden dat er vooruitgang was te bespeux-en. Ter afwisseling kragen we The Mixed Follies te hooren. Onze eerste kennismaking met dit gezelschap was van buitengewoon aangenamen aard, en het applaus bewees wel dat het gebodene bij de aanwezigen zeer in den smaak viel. De stemming kwam er dan ook dadelijk in. Nadat door de zangvereen. nog eenige liederen ge zongen waren en ook het jazz-orkest nog eenige nummers gespeeld had trad de pauze in. Na de pauze kregen we weer eenige liederen ten gehoore waarvan vooral het nummer Moederke alleen met solosopraan en begeleidendebromstemmen zeer mooi werd uitgevoerd. De soliste kreeg een dankbaar applaus in ontvangst te nemen. Als verrassing voor de directeur waren door enkele leden eenige kwar tetten ingestudeerd n.m. Boven de Starren en Slaaapliedje, wat nog gevolgd werd door een dubbelkwartet met het «Het Spinstertje», welke liederen goed ten gehoore werden gebracht. Het programma werd besloten met nog enkele muzieknummers en liederen. Na het offlcieele gedeelte, werd be sloten met een uiterst gezellige danspartij, waarvan het welslagen in hoofdzaak te danken is aan The Mixed lollies. Op uitnoodiging van de vereeniging „D.O.G." trad Zaterdagavond in de zaal van den heer A. de Graaf op de on. Letterlievende vereeniging „J. J. Creëer uit Haarlem, met het tooneelstuk „Dokter Bavino", van Henk Bakker. Verschillende tooneelvereenigingen uit de omgeving waren tot bijwonen uitge- noodigd en velen hadden daaraan gevei g gegeven. De zaal was dan ook tot in de uiterste hoeken gevuld. Van dit mooie tooneelwerk, waarin de auteur zelf de hoofdrol vervulde, is volop genoten. Wij hebben eens in een recensie van deze opvoering elders gelezen: „Dok ter Bavino" of de triomf van Henk Bak ker. En met recht. Van de mismaakte zwerver, die van zijn geboorte af schijn baar was voorbeschikt de stokslagen van het leven in ontvangst te nemen, werd een prachtige uitbeelding gegeven. Hoe tref fend was de scène tusschen Bavino en Violetta in het slot van het tweede bedrijf en hoe vol spanning de ontmoeting tus schen de beide broers, Carlo Prum en Pedro (Dokter Bavino) in het derde be drijf. Het waren oogenblikken, waarin de aanwezigen met volle aandacht en groote spanning het spel op het tooneel volgden. Een vroolijke noot in dit spel, waarin de tragiek in het leven van den zwerver op zoo duidelijke en onomwonden wijze wordt gekenschetst, was het optreden van den zich van zijn waardigheid wel bewuste dorpsveldwachter, Peel. Om zijn rake en geestige zetten, weerklonk vaak een gullen lach door de zaal. Het is feite lijk onnoodig te zeggen, dat de in dit stuk minder op den voorgrond tredende rollen eveneens op voorbeeldige wijze werden vertolkt, waardoor een geheel werd verkregen, dat boeide en bekoorde en dat nog lang in de herinnering van velen zal achterblijven. Na afloop steeg een daverend applaus uit de zaal op en meerdere malen moest worden „gehaald". En toen tenslotte de voorzitter van „D.D.G.", Dr. J. J. Wer- ner, het tooneel betrad en de vereeniging ,,J. J. Cremer" hartelijk dank zegde voor het gebodene, was hij zeer zeker de tolk van allen, die zich in de zaal bevonden. Het gebruikelijke „bal na" hield de aan wezigen nog langen tijd bijeen. Gisterenavond werd in hotel „De Oranje boom" een buitengewone algemeene ver gadering van de afd. Texel en Eierland v. d. H. M. v. L. gehouden, waarin voor namelijk in bespreking zou komen een „Steunregeling v. d. Schapenhouders". De L. T. B. vergaderde ook dezen avond tot ditzelfde doel. De Voorz. van de afd. Texel, de heer O. Keijser Hz., deelde eerst mede, dat enkele stukken waren ingekomen, o.a. een schrijven van het Gem. Best. dat de heer H. J. Keijser had bedankt voor zijn functie als lid van de Contact-commissie. Door de afd. werd in zijn plaats aangewezen de heer Jac. Keijser Dz. Verder deelde de Voorz. mede dat door de afd. gecorrespondeerd was met den heer Govers en het hoofdbestuur, naar aanleiding van een bedrag van f 15. dat de heer Keesom naar zijn bewering voor uitvoerrecht per schaap naar Frank rijk moest betalendit bedraagt inder daad f 12.50, een regeling door de z.g. Eransche commissie ingesteld. Dit be treft evenwel geen controleschapen, deze zijn vrij. De afd. stelt nu pogingen in het werk om ook den invoer van z.g. wilde fokschapen vrij te krijgen. De heer Govers had medegedeeld, dat daar voor zijnerzijds geen medewerking was te wachten. Van het Hoofdbestuur was nog een schrijven ingekomen dat het Dag. Best. niet accoord ging met de adhaesiebetui- ging aan het adres v. d. L. T. B. Het Bestuur zou zich nu nog wenden om een beslissing daarover tot het geheele Hoofd bestuur. Van de afd. Den Burg v. d. L. T. B. was nog een schrijven ingekomen waarin weder 't volle vertrouwen werd uitge sproken in het Bestuur en in't bizonder in den Voorz., zoodat de samenwerking was hervat. De Voorz. bracht vervolgens de steun a. d. Schapenhouderij in bespreking. Dit was uitgewerkt door een commissie be staande uit de heeren S. J. Keijser, H. J. Keijser, J. Schraag, W. Reuvers en M. D. Dijt. De heer S. J. Keijser bracht in deze vergadering rapport uit over de gehou den besprekingen. Er waren drie plannen in behandeling geweest, 't eerste betrof 't afmaken van 1 lam bij tweelingen. 't Tweede was een plan van den heer C. Boon Pz. en dit betrof alleen de wol van alle schapen in Nederland. Deze heer zou de regeering willen verzoeken de wol te laten verwerken tot 200.000 wollen dekens en daarvoor de wolprjjs vast te stellen op f 1.62J per kg. 't Eerste plan werd direct door de commissie verwor pen. 't Plan van den heer Boon bevat zeer veel goeds, doch de commissie heeft nog een derde plan waarvan men meer resultaat verwacht. Dit betreft het uit den handel nemen van 16.000 lammeren en 10.000 mokken (oude schapen) hier voor zou een maximum prijs van f 5. voor een lam en f 8.voor een schaap worden betaald; 't doel zou dan zijn door 't wegnemen van deze dieren uit de markt de prijs voor betere dieren boven de f5.— en f 8.— te houden. De schapen houderij kan nog niet rendeeren bij een prijs van f 5.doch in de toekomst mocht men dan verbetering verwachten. Men zou trachten de uit de markt ge nomen dieren in 't binnenland te plaat sen of indien dit niet gaat laten ver werken in de Thermogenische fabrieken tot vleeschmeel. Een steun zou daarvoor worden gevraagd van de regeering van f 200.000, waarbij gerekend wordt op een reserve van f 52.000. Uitvoerig werd dit plan ix\ de verga dering besproken; sommigen waren van meeuing, dat de minimumprijs van f5. voor de z.g. rommel die elke boer in zijn veestapel heeft, te hoog was. De com missie wou daarbij echter eenige speling hebben. De heer S. L. Keijser deelde mede, dat door dit plan geheel in den geest der Regeering werd gewerkt omdat een sterke inkrimping 't gevolg zou zijn en doordat de slechtste uit den veestapel worden genomen, een mooie selectie wordt gehouden. Verder toonde spr. met cijfers aan, dat het eiland «Texel» voor de scha penhouderij «het» Fokdistrict van Neder land is, waarom men van de Regeering steun verwachten mocht. Door sommigen aanwezigen werd in overweging gegeven om het plan Boon tegelijkertijd in te die nen. 't Bestuur had hiertegen evenwel bezwaar. Tenslotte werd met algemeene stemmen 't plan der commissie goedge keurd. Met den L.T.B. zou men na afloop dezer verg. de zaak nader bespreken om dat er haast bij was. Bij de rondvraag informeerde de heer D. G. Bakker naar de uitbetaling van het z.g. Schapenpotje. De Voorz. kon daar omtrent niets verder mededeelen. De heer H. C. Dijt wees op de onvoor zichtigheid van verschillende veehouders die nu kuikalveren aanhouden. De heer A. Dros gaf in overweging om, indien de schapenhouderij is ingekrompen, aan de Regeering te verzoeken op 't vrijko mende land tarwe te mogen verbouwen, zooals nu de koolboeren gaan doen. De Voorz. deelde mede, dat men in die rich ting al besprekingen heeft gevoerd. Hierna werd de verg. gesloten. DE TEXELSCHE MARKT. Nog ongunstiger moeten helaas de be richten luiden van de markt van Maan dag j.l.de toch al zoo slechte veeprij- zen dalen nog steeds, vooral ook met de wol veehandel is het droevig gesteld; men verwacht blijkbaar voor de lammeren dit voorjaar ongekend lage prijzen. Door dat er heden een partij lamschapen van Vrijheidsbond heeft daar haar stem aan gegeven, omdat werd begrepen, dat de dubbele pensioenen en door Gemeente- Indischen dienst onbillijk zijn. De heer Louwens besprak ook nog even de muiterij op de „Zeven Provinciën" en toonde aan, dat ook de Vrijheidsbond voor krachtig ingrijpen in den bedorven geest op de vloot is. Van de-gelegenheid tot debat werd ge bruik gemaakt door den heer Braam. De heer Parlevliet vroeg de meening van spr. in verband met het verstrekken van loontoeslag op loonen, die bij de land bouwers worden betaald. Ook de heeren D. G. Bakker, Kerkhof en Frank stellen nog enkele vragen. De bijeenkomst werd daarna gesloten door den heer M. D. Dijt. Zondagmorgen is in Zuid-Eierland door den heer Veerman het eerste kie vitsei gevonden. De firma A. Plaatsman te Den Burg betaalde er een gulden voor. Tot candidaten voor een lid van de commissie van toezicht van de „Vooruitgang is ons doel", zijn gesteld de heeren Jac. Daalder en C. G. Schoen maker ten Den Burg. Op Donderdag 23 Maart zal in een openbare vergadering hierover stemming gehouden orden. De groenten, die we gewoou zjjri eiken dag in ons middagmaal te ontmoeten, gaan ons nu wel is waar niet bepaald ver velen, maar we zien ze toch wel eens graag op een andere manier voorgediend dan de van oudsher gebruikelijke. Vooral in den tijd, die ons scheidt van den zomerovervloed, begint ons groente- xnenu eenigszins aan taaiheid te lijden; we hebben de kool, de wortelen, de uien en de rapen nu al zooveel maanden achter elkaar gegeten, dat we eerlijk gezegd wel verlangen naar iets anders. Laten wij u daarom eens helpen aan een paar nieuwe idees, die de thans min of meer versmade wintergroenten beter tot hun recht doen komen. Hebt u b.v. al eens geprobeerd om bie ten klaar te maken op de manier van roode kool, in samenvoeging n.1. met zure appelen? We snijden op de gewone ma nier de gekookte bieten in dunne plakjes, doen ze dan met eenige in vierdepartjes gesneden appelen, een gesnipperd uitje, een klontje boter en een scheutje water in een pan en laten alles met elkaar op een zacht vuur stoven, tot de appelen in vereen. moes zijn veranderd en de bieten daar door voldoende gebonden zijn. Met gebak ken bokking erbij vormen deze bieten een smakelijk maal. .De volgende recepten toonen aan, dat ook met prei (of uien) en met zuurkool nog wel variaties mogelijk zijn, die kans hebben om in den smaak te vallen. Burgerlijke Stand van Texel. 18 tot en met 20 V4MX v van GEBOREN: Elisat th, d Heerwaarden en A. du Por.. Gevonden; een vulpotlood. ONVOORZICHTIG. Maandag wilde de jongeheer P. N., zich op den Schilderweg van een auto vasthouden, teneinde op deze manier ge makkelijk op zyn rijwiel tegen den wind vooruit te komen. Een meisje greep den den heer V. Rossum geveild zouden J°ngen vast om ook mede te komen.'t Ge volg was dat beiden op den weg vielen, waarbij de jongen zoo onzacht neerkwam, dat hij een lichte hersenschudding be kwam. Het meisje was ongedeerd. "^-BESCHERMING. worden, was de wolvee-aanvoer,voor dezen tyd van 't jaar, vrij groot. De fokscha pen, meest dieren van goede kwaliteit, brachten per „keppel" (2 stuks) gemiddeld f 17.50 op. Een keppel, waarbij een schaap met 2 lammeren deed f 22.Verder werden enkele rammen aangevoerd, die f 9.a f 9.50 deden, en enkele gelde schapen, die men op ongeveer f 8. taxeerde. De aanvoer van rundvee was aanmer kelijk minder dan vorige week, melk koeien werden niet aangevoerd, gelde koeien deden pl.m. f 85.In den kal- verenhandel was heel wat te doen; de prijs is helaas ook daar allertreurigst, er werden enkele vrij goede dieren ver handeld voor nog geen f 3.per stuk, een best kalf kocht men reeds voor f 4.50. In den varkenshandel gaan de prijzen omhoog, 't eenige lichtpuntje voor de veehouders, verleden week werd hier op de boerderijen 15'/2 cent besteed, thans ongeveer 16 cent. De eierenprijs aan de veiling onder vindt steeds meer den invloed van de Duitsche in voerbelemmering, betaald werd nog ongeveer 25 cent minder dan vorige week, eieren van 60 K.G. gemengd (mid- denprjjs) brachten nu op ongeveer f 215 p. 100 stuks. LIBERALE STAATSPARTIJ „DE VRIJHEIDSBOND" Gerecht van prei met leverworst (4 personen). 1 a 2 bossen prei (afhankelijk van de grootte), 2 kg aardappelen, 50 gr. Cl' ons) reuzel of boter, 400 gr. (4 ons) bakleverworst, on geveer 10 gr. (1 eetlepel) zout, 2 theelepels Maggi's Aroma. Maak de prei schoon en snijd ze in niet te kleine stukjes; voeg er de geschilde, in vierdepartjes gesneden aardappelen bij en laat beide met het zout de reuzel (of de boterolie) en liter kokend water ii? een gesloten pan op een zacht vuur gaar worden (een klein half uur). Leg er na 10 minuten de gewasschen leverworst op en laat die meekoken; prik nu en dan in de worst, om te voorkomen dat het vel barst. Roer de aardappelen en de prei losjes door elkaar (niet stampen), druppel er de Maggi's Aroma door, brengt het gerecht over in een dekschaal en presenter er Onze v.ucgexü plaatsgsnoot, de heer J. op een vleeschschotel de wor»-* Lezing van den heer H. Louwers. De opkomst in deze vergadering, die Vrijdagavond in hotel „Texel werd ge houden, werd sterk beïnvloed door het stormachtige weer der laatste dagen; wij schatten 't aantal aanwezigen op 75 personen. Een kort openingswoord werd gesproken door den heer M. D. Dijt. De heer Louwens zal in 3 punten zijn lezing indeelen. lo. „Duidelijk geloof in het Liberale Beginsel", 2o. „Nooden en belangen van het Platteland3o. „Wat spr. voor de belangen van den boeren stand zal kunnen doen". Tot heden toe bracht men zonder meer zijn stem uit op de politieke partij waar toe men behoorde. De crisis heeft de plattelandsbevolking wakker gemaakt. Men moet echter om iets te bereiken, daarvoor niet de partij verlaten om zich te voegen bij een z.g. neutrale partij. Ver laten de landbouwers de groote partijen, dan behoeft men immers daarmee geen rekening meer te houden en geraakt het platteland tegenover de steden nog ster ker in de minderheid. Spr. wijst er daarom op, dat men zijn landbouw-candidaten in eigen partij naar voren moet brengen en zich door begin selen moet laten lijden; hij wijst er op, dat het liberale beginsel, waarvan de Vrij heidsbond de drager is, de groote per soonlijke vrijheid waarborgt. Spr. betreurt het, dat de Vrijz. Dem. zich van de overige liberalen hebben afgescheiden; hij spreekt den wensch uit, dat de heer Mar- chant en zijn mannen, die ontegenzegge lijk liberaal gevoelen, doch een weinig op hol zijn geslagen, den weg tot de eenheid zullen terugvinden. Spr. toont dan aan, op welke wijze de Vrijheidsbond denkt de belangen van den Drijver, thans te Santpoort, heeft Zater dag in het Koloniaal Instituut te Am sterdam, tijdens de vergadering van de vereeniging tot behoud van Natuurmo numenten in Nederland, een lezing ge houden over «vogelbescherming». De vergadering werd bijgewoond door H.K.H. Prinses Juliana. Het dochtertje van den heer Drijver bood H.K.H. bloe men aan. PROPAGANDA-AVOND MODERNE LAND ARBEIDERSBOND. Afd. De Koog. De voorzitter heet de aanwezigen wel kom, waarna de Mandolineclub «Kunst na Arbeid», een 3-tal nummers speelde. Eenige meisjes zongen «Broeders verheft U ten vrijheid; tooneelver. «P.A.L.V.U.» speelde «Het loon van den arbeid». Daarna was het woord aan den heer P. S. van der Vaart, wethouder van Den Helder. Spr. zeide met veel plezier een spreekbeurt te hebben aanvaard, omdat er op Texel steeds zoo kameraadschappe- D. lijk wordt gewerkt en het werk niet aan enkelen wordt overgelaten. Het is thans een tijd van groote span ningen. Aan de eene zijde de arbeiders klasse, die omhoog streeft en strijdt voor planmatige productie, aan de andere zijde de bourgeousie, die de huidige kap. wan orde wil handhaven. En het is nuttig erop te wijzen dat alleen de moderne arbeidersbeweging deze strijd krachtig voert. De vakbeweging heeft zich tot taak gesteld te ijveren voor betere levensvoor waarden, betere werkloosheidsvoorzie ningen. Wij moeten onze geestelijke vrijheden niet vergeten Het algemeen kiesrecht en het vrije woord zijn in gevaar en daar voor hebben wij op de bres te staan. Wij leven in dagen van groote onrust. In normale lijden zouden wij moeten oor- deelen over de politiek der regeering in de afgeloopen 4 jaar. En dit oordeel zou niet gunstig luiden, ook bij de Kath. en Chr. arbeiders. En de regeering vreest dan ook, dat ze er bekaaid zal afkomen. Alleen een vereenigde arbeidersklasse kan de bourgeousie weerstaan. Wij moe ten echter voorzichtig zijn, want één on voorzichtigheid kan onze actie doen mis lukken. Wij zullen deze felle en taaie strijd voeren, want een beweging die in een week tijd f 85.000.bijeen kan brengen voor de verkiezing, is tot grootsche prestaties in staat. Wij zijn dan ook vol goeden moed en verwachten ook op Texel een succesvolle campagne. Vele jongeren gaan thans voor 't eerst naar de stem bus. Laten zij hun plicht beseffen en stemmen op de S.D.A.P., om mee te hel pen bouwen aan de vorming van een betere Maatschappij, waarin vrede en Uien met aardappel? (4 personen). 1 kg uien, 2 kg aaruapj-eien, 400 gr. (4 ons) doorregen spek, ongeveer 10 gr. (1 afgestreken eetlepel) zout, 2 theelepels Mag gi's Aroma. Wasch het spek in lauw water en zet het op met liter kokend water; voeg er na V2 uur zachtjes koken de in vieren ge sneden uien en aardappelen bij met het zout. Laat alles samen verder gaar wor den (nog een klein half uur), leg het spek op een vleeschschotel en roer de uien met de aardappelen losjes door elkaar (niet stampen); druppel er de Maggi's Aroma in en breng het gerecht over in een dek schaal. Zuurkoolschotel (4 personen). 1 kg zuurkool, 40 gr. (2 afge streken eetlepels) reuzel, 300 gr. (3 ons) mager rookspek, 2 Mag gi's bouillonblokjes met 4 deci liter kokend water. Knijp na het wasschen de zuurkool goed droog uit, voeg ze bij de heete reuzel in de pan, schud ze er goed doorheen en giet er dan den Maggi's bouillon op. Laat de zuurkool zachtjes een uur koken, leg dan ook het gewasschen spek in de pan en zet het koken nog een uurtje voort, tot n.1. alles gaar is en het vocht er zoo goed als geheel op is verkookt (de zuurkool moet er glanzend, vettig, maar niet nat uitzien). Breng de zuurkool over op een scho- tc' en leg er het in nette plakjes gesneden spek op. Presenteer bij deze groente een schaal aardappelpurée. Belijdenis te middernacht (ConfeS- sion de minuit), door Georges Du- hamel. Vertaald door J. Fransen. Amst., N.V. J. Emmering's Uitg. Mij., 2.25, geb. 2.99. Georges Duhamel is een van Frankrijks fijnste geesten. Eenigen tijd geleden hebben wij op deze plaats den inhoud weergegeven van het Januari-nummer van Mork's Maga zijn, waarin H. W. Sandberg. bekend Parijsch correspondent van verschillende bladen een interview weergaf, dat hij met dezen schrijver had. Duhamel heeft al een omvangrijk oeuvre op zijn naam staan; hij geldt in Frankrijk als een auteur van den eersten rang en vooral om zijn figuur Salavin heeft hij bekendheid ge kregen. Deze Salavin is de hoofdpersoon van een vijftal romans. In zijn onderhond mei den heer Sandberg (en wij willen er hier terloops op wijzen, dat het „Volksblad" van 1 Maart, derde blad een bespreking bevat van het hier bedoelde werk van de hand van dezen zelfden H. W. Sand berg) zeide Duhamel, toen hij over Salavin welvaart zal heerschen, tot heil der j vr7^d ^rd:"3r'zijn drie söorten men- menscllheid. I scherl) die niet van Salavin houden; zij, die In de pauze werden 2 taarten verloot, geen inwendig, geestelijk leven hebben, zij die die gewonnen werden door de heeren C. I hem niet kennen en over hem hooren spreken veehouder te kunnen behartigen; hij be- j <reiaciien Eelman en A. Kiewiet. Daarna speelde «P.A.L.V.U.» nog «Sul- leman heeft Trouwplannen» en «Een huis met commensaals«, waarom daverend werd spreekt de werking van de Zuivelcrisis wet, Tarwewet en Varkenscrisiswet, aL kleven daaraan nog fouten, 't is bewezen, j dat met de Zuivelwet b.v. de veehouders toch min of meer geholpen worden. Verder behandelt de heer Louwers een zeker streven in ons land om een kracht figuur te stemmen: dit zou dan de heer Colijn zijn; men moet wel bedenken, dat men, wanneer men dezen oud-Minister stemt, feitelijk zijn stem uitbrengt op de Anti-Rev. Partij. Spr. wijst ook op een onjuistheid in den Pensioendienst. De heer Albarda heeft hierover indertijd een motie ingediend; de Voor de afd. een zeer geslaagden avond' en tenllotte zij, die hem volkomen gelijken, die in hem onophoudelijk hun eigen persoon terugvinden". Deze „Belijdenis te Middernacht" vormt het eerste avn de Salavin-serie, zooals wij in dit boekje het is in omvang slechts gering met hem kennismaken. Hij biecht hier de ge schiedenis van de afgeloopen maanden aan een (verondersteld) toehoorder in een of an der café. Wat hem in die maanden over- Burgerlijke Stand van Hen Helder komenLis, niets, althans niets wezenlijks, 0 J want het betreft geestelijke dingen, balavin is namelijk een stille; u kent ze ook wel in uw omgeving: stille wateren, diepe gronden zegt men meestal van hen. Hij >s kantoor bediende, maar hij heeft wonderlijke belevin gen (zielsbelevingen dus, wel te verstaan). Pathologieën noemt men dat. Hij heeft een baas, die nu niet erg sympathiek is en nu is Salavin's vurigste verlangen zijn patroon eens eenmaal in zijn leven te mogen aanraken op een bepaald plekje achter zijn oor, dat hem van 1820 Maart 1933. BEVALLEN: C. ReindermanMoojj, d. G. M. PlaatsmanClaassen, z. D. A. Geervliet—Lont, cl. J. M. Bakker—Hu- bregtsen. d. A. M. Hoohnans-Latenstein, d. OVERLEDEN: A. C. Stomped-issel- Kruit, 57 j. Wed. K. Goos, 86 j. J. Bakker, LilFjd irriteert. Dat is een ziekelijke drang ge- 80 j. worden en op zekeren dag kan hij er geen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1933 | | pagina 11