"itn beginnen Sal win s belevingen, die geen belevingen ziitr hij leetl het leven van den werke'o -zen kantoorbediende, zwerft langs de straat wordt moedeloos, doorleeft a.lerlei stemmingen, wandelt wat. musiceert wt m. Ti nslotte w ordt hij verheid op zijn buur meisje Marguerite. een naaistertje, dat eiken dag bij zijn moeder komt naaien. Hij doorleeft nu voor zichzelf (als werkeloos kantoorbe diende durft hij er het meisje natuurlijk niet over si reken) een paar dagen van groot, in tens geluk. Dan komt de groote catastrophe in zijn leven, de catastrophe die alles ter- woest. Die catnstrophhe is ook alweer >"n"" lijk. geestelijk van aard. en om haar te be- griji en willen wij het woord van Jezus citee- ren dat wij vinden in Mattheus en dat luidt. L w fWJartsen draait dc helman zich °T' CVenwel volgens den scheid /VLarineberichten. Marktberichten. 8 HELDERSCHE COURANT VAN DIN'SOM' 2! MAAR! 1033. Sport. K.tt.V.B -overzicht. Haven van Nleuwediep. den: hij doet het. volgend oogenbhk stra weerstand aan gevolg, dat hij Uit het hart komen voort booze bedenkin gen doodslagen.... deze dingen zijn t die den men-ch ontreinigen, maar eten met on- gew asschen handen ontreinigt den mcnsch En wat zijn nu Salavins booze bedenkingen. Daar is ten eerste zijn ziekelijke drang naar het plekje achter meneer Sureau's oor, dat hem zijn betrekking kostte. Daar is verder zijn fantasie. Op zijn vele eenzame wandelin gen heeft die fantasie vrij spel en zoo heeft hij ook een keer gefantaseerd, dat zijn moe der. die een kleine lijfrente heeft, waarvan zij 'ten dcele leven kan. was overleden, zoodat hij dat geld had gekregen. Hij fantaseerde dan door hoe hij zijn leven zou inrichten, enz. Begrijpt u goed: er is in het mnst geen ver langen in hem naar moeders dood, er is in het minst geen begeerte naar haar kleine lijfrente, alleen maar de fantasie hoe het zijn Maar dit is toch niet zoo ers zou de lezer zes-en Neen. tnaar de grootste catastrophe moet nog komen. Salavin gaat nog al eens eten bij zijn besten vriend. Hij blijft cr dan soms halve dagen, speelt wat met de baby, enz. Zoo geschiedt ook weer op zekeren dag. Zijn vriend is nog niet thuis, en zoo is hij n afwachting, dat de tafel gedekt wordt. Het is midden zomer en snikheet en zijn vrouw is dientengevolge wat luchtig gekleed.* Onder het tafeldekken gaat die kleeding een beetje open en komt een deel van den schouder der vrouw te zien. Dan komen bij Salavin „booze bedenkingen" en hij schrikt daar zelf zoo vaJ1» dat hij hals over kop het huis uit rent, de straat op.... Sindsdien is hij zwervend door Parijs. Hij is een onreine geworden, zijn moeder kan hij niet meer onder de oogen komen, daar hij haar zich immers als gestorven heeft voorge steld. Marguerite kan hij niet meer, ontmoeten, verbeeld-u, zoo'n hoogstaand meisje met iemand als hij, Salavin, die dergelijke gedach ten koestert! Hij is onrein, maar de biecht tc middernacht aan den onbekenden meneer lucht hem op Een mooi, nobel, fijn-psychologisch boekje. In de volgende deelen worden zijn lotgevallen verder beschreven. We krijgen hier bovendien van Duhamel nog het prachttvpe van een moeder. Alleen al het bezit van zoo'n moeder maakt een mensch rijk, schatrijk. U geeft het toch een eere-plaatsje in uw boekenkast, dit mooie boekje? De vertaling is vlot en vloeiend. J. Brouwer. H.R.C.—ZEEBURGIA 1—2. trok met twee invallers te velde. n.I. voor den aanvoerder Veen, die geblesseerd was, en voor Smit. die met het eerste elftal uit was. De invallers hebben wel hard gewerkt, maar het elftal was merkbaar verzwakt, met name de achterhoede. Trap speelde nu spil, terwijl de Een verdiende zege voor de bezoe- Jongh v. d. Wal als partner kreeg De l.half- t uu.eHp helft plaats was zwak bezet, waardoor de rechter- kers- Een spannend v]euge] der bezoel:ers doorloopend gevaarlijk HRC's negende en laatste thuiswedstrijd is, j_on z;jn Hollandia had een aardig elftal, het «ooals we reeds vermoedden op een nederlaag fLjnk open houden van het spel viel te loven, uitgeloopen. De kleinst mogelijke nederlaag £)eze factor heeft haar trouwens de overwin- weliswaar, maar dan ook volkomen verdiend. n;np, bezorgd, in een periode, dat Helder wel (Want hier heeft gewonnen niet alleen het Veld-sterker was, doch het voorhoede-spel te aterkite, maar ook het best spelende team. j.ort hield. Mogelijk hebben de witte reserve's Er viel stellig wat te leeren voor de Racers, wat geieerd, waarmede ze het volgende seizoen die zich evenwel niet van hun sterkste zijde heel wat kunnen bereiken. Ontegenzeggelijk hebben doen zieli. In de voorhoede consta- ;s bet goede materiaal aanwezig, de heeren teerden we wederom gebrek aan samenhang; zjjn eik voor zich bekwaaam genoeg met den van den linkervleugel ging bitter weinig uit. bal, dach tactiek en strategie moeten ze van Deze linie is stellig de zwakste van het elfta. bun tegenstanders eens afkijken. AU we de rechtsbuiten uitzonderen, heeft me- Referee v. d. Hoven laat, voor aardige be mand bijzonderen indruk gemaakt, men ver- langstelling, te half drie den Holl.-midvoor stond elkaar niet en scheen zich heelemaal aftrappen. Het eerste kwartier is het een niet op samenspel toe te leggen. Het bleef bij strijd, die zièh hoofdzakelijk op het midden- individueele pogingen, die maar zelden tot ve](j afspeelt. De voorhoeden doen wel man een resultaat leidden: overleg en berekening haftige pogingen om door te breken, doch de zijn zeker hoog noodig. In de middenlinie defenises znij er om elk gevaar te bezweeren. .hadden de kanthalfs, wat dan het destructieve Vooral de rood-witte rechtsback is een gedeelte van hun taak aangaat, zeker kunnen goe<je kracht. Gesteund door den wind wordt voldoen. Ze waren weer de oude beproefde ffoll. ;ets sterker, doch juist bij een prach- en niet opgevende spelers: het plaatsen (aan- tigen uitval der „w-hites" schiet Kubbe hard geven) kon echter beter verzorgd zijn ge- ;n> keeper kan niet voldoende wegwerken, weest. Het leek ons toe dat het systeem: waardoor Kooijman kans krijgt, den bal in de weg is weg! gehuldigd werd, wat voor een j touwen te schieten. Hollandia antwoordt di- halfback niet de goede manier is. De spil- rec( met een rush over rechts, waaruit de plaats blijft een zwak punt; de opvolger van r.binnen gelijk maakt. De partijen waren weer Scholten kan het, wat spelbcgrip betreft niet even ver j)e voorhoede der thuisclub kreeg halen bij dezen speler. Stuwkracht ging er nog eenige goede kansen, doch 2 schoten wa- niet van uit en een bal behoorlijk plaatsen, i ren zacht, terwijl een derde maal de we zagen het zelden. Lest best. De achter- j rechtsbinnen het doel op het Heldersche Boys- hoede en keeper hebben zich schitterend ge- „gij gjns bezoeken. Ook de rood-witte aan- weerd en vooral na rust bergen werk verzet. vallers vermochten niet Kossen te passeeren, Waren zij in dezelfde conditie geweest als de zoo(jat rust kwam met den stand 11. rest van het team, dan zo-u het een dikke ^lu had Helder den wind mee, maar door nederlaag zijn geworden. de vaart, waarmede de ballen aangegeven wer- HRC was, wat spel betreft, niet opgewassen jen, was de voorhoede absoluut gevaarloos. J.V.C.-nieuws. J.V.C. 1 KAMPIOEN N.-H. V. B. ae KLASSE D. Vergezeld van een groot aantal supporters trok JVC I Zondag naar Schagen om haar laatsten competitiewedstrijd te speplen tegen Schagcn 2. welke wedstrijd meteen de beslis sing kon brengen omtrent het kampioenschap.. Het terrein was in niet al te beste conditie, maar scheidsrecher Metselaar oordeelde, dat het bespeelbaar was. We zullen het verloop van den wedstrijd niet geheel volgen. Genoeg is, dat JVC een 4—1 overwinning wist te be halen, hoewel ze die lang niet cadeau gekre gen heeft. Daarmee is dus het kampioenschap 1 van JVC I een feit geworden en gaat zij ,t vol gende jaar haar geluk in de eerste klas bc- proeven. I Sis wij het ei'oop vna dit laatste seizoen nagaii, dan blijkt, dat JVC 1 dit seizoen slecht inzette. De eerste twee wedstrijden werden j beiden verloren, n.1. tegen Oudeslui- 1 en HRC 4. Daarna werd geen geen enkele wed- strijd meer verloren. Alleen tegen Wate vogels 1 werd nog gelijk gsj>eld. JVC 1 behaalde uit haar 14 wedstrijden 23 winstpunten. 11 wed strijden werden gewonnen, 1 gelijk gespeeld i en 2 verloren. Callantsoog-nieuws. CALLANTSOOG 1—PETTEN a 3—1. Zondag j-1. speelde Callantsoog 1 haar laat sten thuiswedstrijd voor de competitie. Gast was Petten 2. P. wint den toss en verkiest voor den wind te spelen. C. trapt af. Aan vankelijk bepalen beide partijen zich tot Het spel is inog geen 2 min. oud, als p. een penalty krijgt toegewezen door hands in het beruchte gebied. De C.-keeper weet het harde 1 schot keurig over de lat te werken. C. wordt j langzamerhand sterker, ondans den harden wind. Het P.-doel ontsnapt eenige malen nau welijks aan een doorboring. Eindelijk heeft j C. succes, als de bal, na een schot van den I C.-linksbuiten, van dc lat terugspringt en door de toestormende voorspelers wordt in geschoten (1—0). Voor rust gebeurt er geen bijzonders meer. Na rust is C. bijna voaortdurend in den aanval. Eenige prachtkansen worden schit terend gemist. Dan is het de C.-rechtsbuiten die een zeer goeden wedstrijd speelde die met een prachtigen boogbal aan Raven het nakijken geeft (2—0). Dan heeft P. Succes, als de C.-achterhoede onvoldoende wegwerkt. Uit een scrimmage voor het C.-deol weet P. den achterstand te verkleinen (21). C. voelt zich met een 21 voorsprong nog niet veilig. Er wordt gedacht gewerkt. Na een inooien doorbraak krijgt de P.-keeper geen schijn van kans (31). Met C. in den aanval blaatst de scheidsrechter einde. De scheidsrechter leidde goed. Zoo heeft C. dus van de negen thuiswedtrij- den er 8 weten te winnen. Alleen Succes 4 wist C. op eigen veld 2 puntjes af te snoepen. Als verontschuldiging is aan te voeren, dat C. toen speelde met 3 invallers. Nu nog 2 uitwedstrijden en dan....! Houdt vol jongens, we hebben de kans! Een da: van verrassingen. Kampioenen verliezen van degradat'ecandidaten. Texel. Texel-nieuws. tegien Zeeburgia, maar dat' neemt niet weg, dat de ploeg van dit seizoen betere wedstrij den heett gespeeld. Van EDO b.v. werd met o2 verloren, maar toch gaven de Racers in die match veel beter partij, tot in het laatste kwartier, toen er een volkomen ineenstorting plaats vond Wat tenslotte den wedstrijd betreft, hadden (jen Zoo kon het bestaan, dat een half uur lang in het Holl. strafschopgebied geopereerd werd, met als resultaat, dat telkens weer door de backs ingegrepen kon worden (zie boven), ter wijl daarna de bezoekers zich uit de omsinge ling loswerkten, vliegensvlug cr tussehen uit trokken en twee goede goals te noteeren had- Texel I, dat met een drietal invallers uit ging naar Alkmaar, maakte een vergeefsche reis; toen de Texelschc spelers in tenue op het veld kwamen, werd het afgekeurd. Texel 2 maakt het, nu de competitie ten einde loopt, nog vrij goed, ditmaal wtrd ge wonnen te Oudesluis met 1o. De Texelsche Boys wonnen van het Texel B-elftal met 3o. Het Texelshce A-elftal won van De Koog, ook met 3o. 13! De thuisclub gaf 't nog niet op. de Zeeburgianen voor rus-t den vrij sterken v£jf minuten voor afloop zette G. de Boer wind tot bondgenoot. De eerste aanvallen koog voor, een der backs werd goed afgehou- tvaren voor de thuisclub. Beneker kreeg van 1 den waar(foor b. de Boer de bal vrij kreeg rechts tweemaal een scoorkans, vrij was zijn en jen Sfand op 23 bracht. Het einde kwam positie wel niet, maar zijn schot had toch be- dezen uitslag, zijnde een verdiende zege ter gekund dan eerst ver over en daarna ver 1 v<K)r ,je bezoekers. De heer v. d. Hoven leidde Wieringen. Succes-nieuws. naast te schieten. Zeeburgia kwam echter spoedig in de meerderheid en heeft tot rust vrijwel gedomineerd. Het aangeven, plaatsen, combineeren en opstellen, het geschiedde schier automatisch juist en HRC's halflinie was zulk spel dikwijls te machtig. Eigenlijk goed. HELDER III—SUCCES I. De afdeelingskampioene, Succes, was te Succes 4, welke j.1. Zondag voor de compe titie naar Schagen 4 ging, maakte een ver geefsche reis, daar wegens de terugtrekking uit de competitie van Schagen 4 de wedstrijd niet door ging. Succes 1 was naar Helder 3 en won met 11-I, terwijl de Succes-adsp., welke tegen de HRC-adsp., ook te Den Helder, speelden met 61 wonnen. KORFBAL. ook de backs, maar de gasten begingen de gast bij het derde elftal van Helder. We zijn fout het spel voor doel kort te houden, men eens een kijkje gaan nemen, doch er viel wei deed het te mooi en de opzet duurde wel eens nig fraais te zien. De Helder-voorzitter hui- te lang. Op een glad en zwaar veld een ver- digde aanvoerder Nieuwbuurt en zijn manne keerde tactiek, waarvan het roode backstc) tjes met bloemen. terdege geprofiteerd heeft, al was men genood- Helder was sterk gehavend, speelde boven- zaakt menigmaal op hoekschop te redden, dien met 10 man. Succes had dan ook geen Prins heeft in deze periode, gezien Z.'s sterke moeite den wedstrijd te winnen; niettemin meerderheid, het niet zoo bijzonder druk ge- was referee Koorstra genoodzaakt den S. spe- had. Wat hij te doen kreeg, vooral in het on- Ier Rijkers het veld uit te sturen wegens un- derscheppen van een paar corners, boezemde fair spel. Het einde kwam met een n—1 ze^e spoedig vertrouwen in. Het doelpunt, dat in voor de Wieringers, die echter geen buitenge- deze periode ontstond, kwam vna de voeten wonen indruk achter lieten. Ook en Helder- van den Racing-midvoor, wiens voorhoede er speler werd tegen het einde verder medespelen op een gegeven moment snel tusschenuit trok ontzegd, en de vooruitgeschoven backs het nakijken gaf. Dat was 20 minuten voor rust. Wie gedacht had dat de Racers met het B.K.C.-nieuws, windvoordeel wel meer in te brengen zouden krijgen, is bedrogen uitgekomen. De wind BKC I is Zondag naar Petten geweest. Het was belangrijk aan kracht afgenomen, wat resultaat was een 22 gelijk spel; een uitslag voor de thuisclub nu niet direct een lor- die ons werkelijk meevalt. De laatste wedstrijd tuintje was. maar waardoor de capaciteiten was dit van BKC. Hopen we dat het BKC zal van de tegenpartij op nog sprekender wijze gelukken bijv. door een succesvolle deelname aan den dag traden. Zwakker zijn zij dan aan het Schager Bekertournooi voor enkele ook niet geweest, het tempo werd geweldig aardigen wedstrijden zorg te dragen, opgevoerd en er zijn momenten geweest, dat BKC 3 was naar Held. Boys 2. 't Heeft er er feitelijk maar één elftal speelde: Zeeburgia! gespannen. BKC was niet volledig; toch was HRC werd toen volkomen overspeeld, alleen zij geruimen tijd sterk in de meerderheid. Het- het achtertrio wist zich te doen gelden, zoo- geen niet verhinderde dat de zege aan de Hel mede de linkshalf. De twee doelpunten door derschen bleef (32), waardoor BKC 1 voor de roodkragen in deze helft gescoord, waren loopig steevast op de laatste plaats ligt zeker een waardige belooning voor hun dik- BKC 2 ontving thuis Helder 5. Scheidsrech- wijls hoogstaand spel. een spel, wat nu wel ter Tigchelaar van Julianadorp. die voor deze meer opengehouden werd en waaraan de uit- ontmoeting was aangewezen, prefereerde be- muntendc vleugelspelers een groot aandeel «rijpelijk het meevieren van het kampioenschap hadden. HRC was weliswaar niet ingesloten, zijner vereeniging (JVC); al had hij oi wel zelfs niet bepaald zwakker, maar in hunne even afbericht kunnen doen. attaques zat niet de minste fut, ze miste Helder 5 was onvolledig. Bestuurslid Al en doortastendheid of men stond off-side. Te- oud-scheidsrechter Dol moesten er bij gc- g_en het einde vond de ploeg zichzelf weer en sleept worden 0111 het tot een tiental te bren- Kaptein viel op door tot tweemaal toe een gen. scherp schot te lossen, dat de Z.-doelman met BKC 2 telde 2 invallers, n.1. voor Blom en VerLbraVOUr wist te keeren- 1 barder. Het is een aardigen wedstrijd gewor- De beslissende goal ontstond eenige minu- den, die niet den indruk wekte van een strijd ten voor het einde, nadat wc reeds van tal tussehen no. 2 en nummer één na laatst, van spannende situaties voor het Racing-docl Door goed spel van Steenvoorde op de spil- getmge waren geweest. plaats is BKC tamelijk in de meerderheid. I Tot doelpunten komt het evenwel niet. Even Het was HRC's laatsten thuiswedstrijd: het voor rust scoort Helder uit een penalty (o1). totaal resultaat is a.v.: Gewonnen werd van 'va halftime pakt Helder flinker aan en Al AIcmaria ictri.-; (43), WA (3i). YVFC ^eet "}et een hard schot te doelpunten. De en (a1); gelijk gespeeld tegen linksbuiten1 vergroot den voorsprong tot 3o. Em 12senJS5'"heim ^2verloren van'. °ch blijft BKC aanpakken en ziet weldra EIX» T°G (3—4) en Zeeburgia haar werken beloond. Invaller Kaan verkleind 2); doelcijters: 2t—21. n.1. de achterstand met een kordaat schot l>e club rest thans nog 3 uitwedstriidec tegen EDO, TOG en DEC. HELDER II VERLIEST MET DE „ODD GOAL" VAN HOLLANDIA II. Een waterig staanden wi die «een mooien u °°k uitS°komen. De spelers haddon heel vee! vaardigheid noodig, om zich staande te houden; val- rn glijpartijen da nies nogal eens te „genieten" 3). ten paar minuten later wordt het zelfs 2—3. Twee minuten voor het einde geeft spil btcenvoorde een schot, dat door den H -keeper gestopt wordt. Doch door he, tocstormen van :rig veld. harde van doel tot doel Zoodtt dc "tan^d gemk aChtCr de lijn' 1 waren even zoo vele factoren, Hendriks fungeerde met 'beider a ooien wedstrijd beloofden; en zoo als (Scheidsrechter soedvinden uitgekomen. De spelers hadden Spil Steenvoorde en linksback de Jong m« tf» K wi 'ardigheid noodig, om zich staande gen vooral met cere genoemd worden HeU .«'partijen vielen deson- speelde ondanks Helder 2 partij. D.T.I.—H.K.C. 0-3. Zondag speelde HKC haar laatsten uitwed strijd voor de competitie te de Waal. Het weer was niet erg gunstig, hetgeen de Sport hou ders evenwel niet weerhield om het er op te wagen naar de Waal te vertrekken. Om half drie floot de scheidsrechter voor het begin. HKC speelde eerst met tegenwind, wat een reuzehandicap was voor het midden vak, want men kreeg er in het begin geen bal door gespepeld, later kwam men er wat beter in en vlotte het spel wat beter Het duurde ongeveer een half uur voor een sepler van HKC met een schitterenden worp zijn club de leiding gaf. (1o). De Texelaars begónnén er nu evenwel ook geducht op te zitten, maar ze kregen niet veel kansen, daar de verdediging steeds op zijn plaats was. De stand bleef tot aan de rust 1o. Na de rust speelde HKC met den wind wind: de aanval kreeg dan ook veel werk te verrichten, maar toch dluurde het zeker wel 20 min. voor het tweede punt gemaakt werd. Even voor het einde werd het derde doelpunt gemaakt; aanvankelijk zei men, dat het niet zuiver was, maar de scheidsrechter zei dat hetabsoluut goed was. HKC heeft dezen wed strijd verdiend gewonnen. De heer Kievit leidde op voortreffelijke wijze dezen wedstrijd. De opbrengst van de entréegelden had DTI bestemd voor HKC om de reiskosten te helpen bestrijden, hetgeen door deze club met graagte geaccepteerd werd. TEXELSCHE KORFBALBOND. Uitslag van den Zondag gespeelden wed strijd: De Waal. DTS—HKC 1—3. Programma voor a.s. Zondag: Den Helder: HKCDTS; de Cocksdorp: HSV—Verdo Nigro; Oudeschild: OKCde Zwaluw. HET PROGRAMMA VAN DE ZWALUWEN De Zwaluwen hebben dit seizoen nog enkele interessante wedstrijden op -hun pogramma staan, aldus „De Sportkroniek". Op Donderdag 6 April wordt 's avonds op i het VUC-veld te Den Haag een wedstrijd ge speeld tussehen een Zwaluwenploeg, als hoe danig vermoedelijk het Nederlandsche R-elfta! zal fungeeren, en de Engelsche Corinthians. De beide Paaschdagen spelen dc Zwaluwen tegen de Grashoppers. Op Zondag 16 April op het Go Ahead—veld te Deventer, waar het Oostelijk elftal de sterke Zwitsersche club partij zal geven. En op Maandag 17 April konit een andere combinatie te Den Haa-g in t veld tegen de club van Adam. Tenslotte vindt op 23 Mei (Hemelvaarts- aag) dc returnwedstrijd Zwaluwen—Roode Duivels vermoedeijk in Den Haag, plaats. Zeeburgia 36 32 0 4 42- 39 24 Kinheim 35 33 1 3 38—27 23 E.D.O. 35 30 2 3 47—23 22 Z.V.V. 35 5 4 6 34-27 14 H.R.C. 35 5 3 7 27-34 13 T.O.G. 33 6 0 7 23-33 12 WF.C. 33 4 4 5 23-24 12 Alc. Victrix. 35 4 4 7 4445 12 V.V.A. 34 3 1 30 21-35 7 D.E.C. 35 3 1 11 33-61 7 ]n de 2e klasse B is Baarn definitief hekke- sluiter geworden door een 7o nederlaag tegen Veiox. BFC deed uitstekend werk door dè kamjjioenen een punt te ontnemen (11); dat hadden de Bussummers trouwens noodig, want ze konden niet weten wat Baarn zou ddëri. Nog werd gespeeld BloemendaalHer- culéi, door de thuisclub met 21 gewonnen. De staart ziet er als volgt uit: B.F.C. 15 4 4 7 2541 12 Baarn 16 2 2 12 3064 6 In de derde klasse A en vierde klasse A ging geen enkele wedstrijd door. Hollandia 15 10 3 2 61—24 23 Volew. 15 9 2 4 37-24 20 O.S.V. 15 8 4 3 42 - 34 20 Zaandijk 16 6 3 7 42—41 15 K.V.V. 15 6 2 7 38-42 14 Helder 15 6 2 7 38-45 14 D.W.V. 15 5 3 7 44-42 13 Assendelft 15 4 4 7 37—44 12 Meervogels 13 4 1 8 32—51 9 Purmersteijn 14 2 4 8 28-52 8 AFDEEL1NG 1. ie klasse Feijenoord. dat reeds kampioen i- van haar, afdecling. en tot nu toe ongeslagen was, j kreeg haar eerste nederlaag in dit seizoen, hetgeen een bewijs te meer is voor de waar heid van hat spreekwoord, dat een in het nauw gedreven kat rare sprongen kan maken. Nu weten we wel, dat men gaarne geneigd zal zijn de door Feijenoord geleden o2 ne derlaag uit een oogpunt te beschouwen, welke in strijd i- met de opvattingen van sportiviteit, doch een ieder, die getuige is geweest van dezen wedstrijd, zal allerminst durven zeggen, j aat Feijenoord ook maar eenigen kans had i tégen dc taaivolhoudende Schiedammers. Met uitzondering van de eerste minuten na den aanvang was H-DVS gedurende den geheelen wedstrijd in de meerderheid. Eerst -in de tweede helft maakte H-DVS beide doelpunten. Het gaat er met dat al voor Blauw it, dat zelf door terreinafkeuring niet speelde, steeds slechter uitzien, mede doordat ZFC in Zaan dam van HBS won. Dat de Kraaien van de Zaandammers zouden verliezen, had ook wel gen mensch durven voorspellen. Het is over het algemeen een onaangename, veel te forsch gespeelden wedstrijd geworden. Het zeer gladde veld droeg er ook toe bij. den strijd niet aantrekelijker te maken. ZFC, dat voor rust dv- leiding nam, en deze tot halftinme wist te behouden, moest al spoedig na de rust toe zien, dat de Kraaien den gelijkmaker scoorden. Even voor het einde namen de Zaandammers weer de leiding en stonden deze niet meer af. trots alle hardnekkige pogingen der Ha genaars om gelijk te maken. RCH en 't Gooi deelden in Haarlem de beide punten in een van beide kanten zeer goed gespeelden wedstrijd. Deze 1I uitslag en de overwinningen van H-DVS en ZFC hebben voor de Hilversummers tengevolge gehad, dat zij in het hoekje terecht zijn ge komen, waar de klappen vallen. Wel hebben zij hier nog gezelschap van Blauw Wit, maar het wordt toch danig oppassen. DHCADO eindigde in een 23 overwinning voor de Ha genaars, die eerst met 2o hadden echter gestaan. I11 de tweede en derde klasse is er dezen keer al heel weinig belangrijks voorgevallen, waarvan de oorzaak voornamelijk ligt in de vele terreinafkeuringen. In de tweede klasse A vond alleen de wed strijd plaats tussehen HRC en Zeeburgia, welke door de Amsterdammers verdiend met 21 werd gewonnen. Door dezen uitslag staat Zeeburgia bovenaan met 24 punten uit 16 wedstrijden. Op de tweede plaats Kinheim met 23 punten uit 15 wedstrijden en op de derde plaats staat EDO met 22 punten uit 15 wedstrijden. Aan de noodige spanning ont breekt het hier niet. Reserve ie klasse HFC 2Blauw Wit 2 3—4! Stormvogels 2 —EDO 2 2—1. Reserve ae klasse A. TOG 2—HRC 2 1—3; Alcm. Victr. 2— Ajax 3 5—8. Reserve 3e kl. A. ZVV 2OSV 2 5—3; Helder 2—Hollandia 2 AFDEELING II. ie klasse. Stormvogels heeft zich twee kostbare pun ten afhandig laten maken door Ajax, dat, 1111 het einde steeds meer in zicht komt, steeos meer animo krijgt om de kampioensvlag voor den dag te halen. Het enthousiasme, waarmee de Aajaxcieden speelden zal niet alleen een direct gevolg zijn geweest van de kans op een te behalen kampioenschap, doch de te IJmuiden geleden 5o nederlaag moest worden gewroken. Ajax nam de leiding door Volkers, doch reeds twee minuten later lag de gelijkmaker in het net der Amsterdammers. Met dezen stand kwam de rust. Na 20 minu ten spelen nam Ajax uit een strafschop ten tweede male de leiding. Vijf minuten voor het einde zorgde Volkers voor de finishing touch door de score tot 31 op te voeren. De hekkesluiters VUC en West-Frisia bon den in de Residentie den strijd met elkander aaan en deze vrijwel laatste kans voor de West-Friezen is helaas geëindigd in een 5I nederlaag. Dat West-Frisia thans nog aan het spelen an degradatie-wedstrijden zal ontko- mert gelooft wel niemand meer. Vrijwel den geheelen wedstrijd domineerden de gasthee- ren. Reeds voor de rust stond VUC met 20 voor. Daarna voerden zij den stand op tot 4o. Hierna kreeg West-Frisia een doelpunt cadeau, dat door een der VUC-achterspelers in eigen doel werd gewerkt. Hierna depo neerden zij nog S aan den overkant weer in het net en spoedig daarna kwam het einde met een 51 overwinning voor VUC. Sparta, dat ook nog niet geheel kansloos is voor de bovenste plaats, won in Dordrecht met 43 van DFC. Aanvankelijk zijn de Dortenaren vrij stek in de meerderheid, zon der dat zij dit in doelpunten weten uit te drukken. Rust komt met een 31 voorsprong voor de bezoekers. Na rust is Sparta bijna gedurende 45 minuten in de meerderheid. Spoedig is de stand 14. Dan halen de Dordte- naren op tot 34, met welken stand het einde komt. Door deze nederlaag van West-Frisia loopt Haarlem, dat met 52 in Hilversum haar meerdere moest erkennen, weinig gevaar. Hetzelfde kan gezegd worden van KFC, dat met 21 van Xerxes verloor. AFDEELING III. ie klasse. VitesseEnsch. Boys 41; AGOVVPEC o1; TubantiaRobur et Vel. 21; Wage- ningenGo Ahead 13; EnschedeHeracles 21. AFDEELING IV. ie klasse. MVVBleyerheide 11; MiddelburgWil lem II 44; LongaEindhoven 24; NAC BW 3—2. AFDEELING V. ie klasse. AchillesAlcides 23; FrieslandLeeuwar den 26; VeendamVelocitas 36; GVAV Be Quick 31; SneekFrisia 11. N. H. V. B. ie klasse D. Helder 3Succes 1 111; Petten 1BKC 1 22; MLD jWieringerwaard 1 terr. afgek. 2e klasse E. J.V.C. kampioen. Schagen 2JVC 1 14; Oudesluis 1— Texel 2 o1. 3e klasse E. HRC 6Held. Boys 1 o1; BKC 2Helder 5 33; DES 1Schagen terrein afgekeurd. 4e klasse G. Heldersche Boys 2BKC 3 3—2; Schagen 4 Succes 4 (Schagen 4 is uit de competitie te ruggetrokken) JVC 2Wieringerwaard 2 terrein afgekeurd. Adspiranten P. Schagen AHRC A terrein afgekeurd. Adspiranten R. JVC ASchagen B terrein afgekeurd; HRC DSucces A 16; Helder CHelder D 11—o. mars. J- H. van 'Beek, tambober ie kl. p Schrcuder, marinier ie kl. C. van de Ketterij' id. J. Dingemanse. id. J. Hillebrand, id. H Wasbauer. id. T. de Puit, id. F. A. Scinc j,l' A. Beetz, id. J. de Keizer, id. F. J. Rob^/ id. H. M. A. Mollij, marinier 2e kl. N Ezechiels, id. J. M. Nagelkerken, id. K. Boer" id. J. Spaans, id. N. van Niel, marinier 3e L-t' J. H. Sallons, id. E. H. van Eer, id. A. J Goveia, id. E. E. Agerkop, kwartiermr. H a" van Amersfoort, id. S. Jonker, id. A. Schoon hoven, korp.-konst. P. Mak, id. J. Tebbcs korp.-telegr. T. Stom, seinersmaat R. j, q de Bruin, korp.-monteur J. C. Meinhardt' korp.-timm VV. Molijn, serg.-schrijver Ockhuijsen, korp.-hofmr. F. A. v. der Linden matroos ie kl. M. P. van Boven, id. J. Hosse laar, id. J. de Kam, id. A. v. den Berg, id. H Drenth, matroos 2e kl. A. J. Hoek, id.' W. C* Norden, id. G. L. van Bergen, id. J. J. VV Klumper, id. H. A. Donk, id. H. van der Blom" id. A. Hamelinck, id. L. Karman, id. G. dé Hart. id. J. van Hal, id. H. Groen, id. M. Bod- de, id. J. P. vna Dalen, id. W. Kramer, id. c" Freijer, id. P. Gootjes, id. J. B. de Wolff, id' H. v. den Eist, id. J. W. de Grijs, id. F. d Lange, id. A. Voogd, id. H. H. Kruize, maj< macht. J. H. Noppenij, korp.-maeht. A. X 1 Lukassen, matroos ie kl. J. II. Keijzer, ma troos 2C kl. B. H. v. der Meuten, id. P. Van I Leeuwen, id. J. Lourens. l Onderstaande off. en schepelingen zijn den 20en Maart 1933 gedetacheerd op het vlieg kamp „de Mok": Luit. ter zee ie kl. S. Woldringh, off.-vHe- ger 2c kl. T. J. van Midde, id. K. J. A. Mees ter. luit. ter zee 2e kl. V. Nederhorst, id. M J. M. de Gorter, id. H. Kolff, id. M. G. Smalt' id. J. E. ten Klooster, id. R. Hofstra, serg.- monteur A. E. Oolie, serg.-vltmr. M G. H. Bakker, id. J. Sijmons, id. J. M. Zeegers, id! 1 B. ^Yrens, id. A. J. Wiemeijer, id. W. F. I Roomer, id. W. Groven, id. C. van Beveren, i korp.-vüegm. M H. A. van Bebber, id. K. dé i Vries, id. L. C. Brandenburg, id. D. Zijlstra, id. P. Kroes, id. A. G. Magendans, id. O. E. a! Saeij, id. A. Walta, serg.-vliegtm. H K. Tol serg.-macht. J. Jongschaap, stoker re kl. d! Kiekenbos, korp.-kok P. A. J. van den Berg, barbier Z.M. J. Veldhuis, matroos Z.M. J. G. Vlietstra, id. M. Fijge, id. A. van der Wal vilegtmr. M Z.M. K. Oord, id. P. Kwast, id'. J. P. C. Konings, id. M. J. van den Berg, id, W. C. C. de Bruijn, id. A. L. van der Ree, id. J. C. Roos, id. A. A. F. Schonowater, vliegt.- inr. H Z.M. C. J. van den Adel, id. J. L. Born, vliegtmr. B Z.M. A. H. C. van den Brink, opper-konst. G. W. Brouwer, korp.- telegr. G. P. C. de Vree, id. G. P. Mientjes, korp.-monteur L. Schalier, id. H. C. van Loon! 1 korp.-bott. A. Lalleman, id. W. de Jong! matr.-schrijver J. H. Roos, korp.-kok J. Phié lippo, serg.-t-imm. K. Leijen, matr. ie kl. D. J. E. Geiler, matr. 2e kl. L. Bouwer, id. P. C. Kerkhove, id. J. C. Verwoert, id. G. M. v. der Werf, id. J. A. Appeldoorn, id. S. YV. Groot, stoker ie kl. H. Groen, id. J. P. Puper, id. L. Reinderman, id. A- de Vries, id. A. J. C. H. Weissenbrüch, id. J. de Wolff, id. C. Zwart, id. R. S. van der Wal. id. F. H. Kern, korp. der mars. J. A. Hellema, marn. ie kl. P. Sa- velkouls, id. G. J. Westendorp, id. A. G. J. Wittenburg, id. H. Colijn, marn. 2e kl. J. Overmeer, stoker Z.M. D. Wesselsz, id. T. van de Reep. id. A. Rozenberg, matroos Z.M. J. van der Vlist, id. R. India, id. D. van den Bosch, id. D. den Hartog, id. C. A. H. de Bruin. (Ongecorrigeerd). Luit. ter zee ie kl. P. Kronenburg, die ter be schikking is gesteld, is bestemd voor den diens- in Oost-Indië en zal 29 dezer aan boord van het m.s. Chr. Huygens uit Amsterdam derwaarts ver trekken. (Verbeterd bericht). Luit. ter zee 2e kl. H. W. A. Madsen, dienen de bij de marinekazerne te Amsterdam, is aange wezen voor den dienst in Oost-Indië en zal 19 April met de Johan van Oldenbarnevelt uit Am sterdam zijn nieuwe bestemming volgen. Luit. ter zee 2e kl. G. E. A. Daane Bolier en luit. ter zee 3e kl. J. Meerman worden 3 April ge plaatst aan boord van Hr. Ms. opnemingsvaar tuig „Eilerts de Haan", welke bodem op dien da tum te Willemsoord wordt in dienst gesteld. Bij beschikking van den minister van defensie zijn de volgende plaatsingen gelast: met 15 Maart 1933: de luit. ter zee 2e kl. C. ter Poorten bij de onderzeekienstkazerne te Willems oord: met 16 Maart 1933: de luit. ter zee 2e kl. E. C. J. van der Korst a.b. van Hr. Ms. Wachtschip te Willemsoord en de luit. ter zee 2e kl. A. van Miert a.b. van H. Ms. Wachtschip te Willemsoord: met 3 Apwil 1933: de luit. ter zee le kl. P. J. G. Kuijer bij de onderzeedienstkazerne. Willemsoord. Luit ter zee 2e kl. A. van Miert, onlangs uit Oost-Indië teruggekeerd, zoomede luit. ter zee 3e ki. P. S. Agema, dienende op H. Ms. pantserschip „Heemskerck worden 3 April geplaatst aan boord van H. Ms. opnemingsschip „Hydrograaf", welke bodem op dien datum te Hellevoetsluis wordt in dienst gesteld. Geplaatst bij -het departement der marine de luitenant-ter-zee der 3e klasse L. E. H. Reeser. bij het marine-vliegkamp Morokrcmbangan de officier van den marine-stoomvaartdienst der 2e klasse P. de YY'intcr; bij het station voor on derzeebooten de luitcnant-ter-zce der 2c klasse B. J. G. Schokking cn de luitenant-ter-zec der IC klasse J. A. Rauws; bij de marinekazerne Oedjong, de officier van administratie der ie klasse C. J. Grijscels, allen verwacht uit Neder land. Overgeplaatst van het departement der marine I naar Hr. Ms. „De Zeven Provinciën" de luit.- ter zee der 2e klasse E. A. Lahoucherc. Overplaatsingen. Serg.-telegrafist G. A. J. Erkens van Wacht schip YY'illcmsoord n. YY'alsLatkui. 27 Mrt '53. Idem W. Henderson van Walstation Wil lemsoord 3 April gedetacheerd aan boord van hte opnemingsvaartuig Eilerts de Haan. Majoor machinist J. Moen van van Spcijk, 3 Apripl '33 als voren. Serg.-telegrafist P. J. H. Nelissen van Kaz. A'dam, 3 April gedetacheerd als voren Hydro graaf. Bootsman R. Neimeier van Heemskerck, 20 Maart '33 gedetacheerd bij de Kaz. voor den Onderzeedienst. Serg.-hofmr. H. Kruik van Wachtschip Willemsoord, 17 Maart '33 gedetacheerd in de Mar.kaz. te Willemsoord. Bootsman J. W. Scheer, serg.-bottel. J. Bouw en korp.-hofmr. R. Nienhuis 23 Maart '33 geplaatst bij den afbouw van de Johan Maurits van Nassau te YrIissingen. Serg.-kok J. G. Laukens, G. G. Akkerman, J. P. C. van Hout en idem P. P. d'Hulst 3 April 1933 als voren. Bevorderingen. Matroos 2e kl. I. Leijnse tot idem ie kl. 11 Maart '33. Pijper 3e kl. G. C. Kunst tot idem ze kl I Maart '33. Marinier 3e kl. S. Molenkamp idem 2e kl 1 Maart '33. Met ontslag uit den zeedienst: Marinier 3e kl. M. Immel, 23 Maart '33. 14 Maart '33 per mailschip Christiaan Huy gens in Nederland teruggekeerd: majoor-tor- pedomaker J. H. Schenke. Onderstaande schepelingen worden, behou dens geneeskundige geschiktbevinding, bij in- dienststelling op 6 April 1933, aan boord van Hr. Ms. Johan Maurits v. Nassau geplaatst: w c'uPCr P' H' T' Commelter, bootsman j. W. Scheer serg.-konst. J. J. Heijstek, korp.- konst. P. Visser, serg.-telegr. J. P. v. der Leehe, serg.-geschutmr. H. van Varik serg- monteur W. A. Gemert. korp.-monteur J. C Hoogstraten, scr.g.-bott. J. Bouw, korp- schrijver A. van Hecke, korp.-hofmr. R. Nien huis, matroos ie kl. A. de Kam, id. M G P Arkenbout, id. M. H de Wit. id. G. J. Klab- bers, id. J. J. Bronder, serg.-macht. S. W. Anema, id. G. R. Henar, korp.-macht. R G Snijders, stoker ie kl. J. A. Kruisland, id. A. H. Henschcn. id. C. Joziasse, maj.-z.verpl. A. VV. redenbregt, serg.-kok J. G. Laukens, korp.-kok P YV. d'Hulst, id. G. C. Akkerman! ■a t ?.oISfrs' stoker o.man G. Malipaard, id. L. P. b. Coossens. id. J. L. van Bladel, id. G. van Harten, id. H. H. C. Olivieira, id L H Desar, stoker ie kl. J. A. Schouten, id' W van Putten, id. E. Hatenbocr. id. H. de jon<- id. C. Otten, id. L. van der Wal, id. C. Pleijte' id. T. Regelink. id. B. van der Vlis, stoker 2e kl. YV. Groen. id. K. Rosbeek, id. J. Ho'- lander, id. C. J. Vrijvogcl. id. J. Flink. id. J. Groen, serg. der mars. S. Mulder, korp. der BROEK OP LANGENDIJK, 20 Maart. 28000 kg roode kool, le s. 2.103.50, 2e s. 1.30—3.50. 44000 kg gele kool' lc s. 1.10-1.80, 2e s. 0.601.30, 53000 kg witte kool le s. 0.60, 3500 kg uien: gle uien 0.801.40, gele drielin gen 0.80 en grove uien 1.20. Alles per 100 kg. N.V. Eierveiling voor Hollands Noorderkwartie*. ALKMAAR. 18 Maart 1933. Aangevoerd 265000 stuks kipeieren: 5860 22.20, 6062 2.10— 2.30, 62—64 2.20—2.50, 64—66 2.30—2.70. alles per 100 stuks. Eendeieren 1.601.85 p. 100. ALKMAAR, 20 Maart 1933. Veemarkt. 55 vette koeien 110240, 4 vette kalveren 2055, id. p. kg 0.500.75; 240 nuchtere kal veren (slacht) 210. fok 614; 253 vette varkens (zware) p. kg 3035 cent. Handel goed. Amsterdamsche veemarkt. AMSTERDAM, 20 Maart. 555 vette koeien le kw. 5662 cent, 2e kw. 4254 cent, 3e kw. 3040 cent per kg slachtgew.; 1 140 melk- en kalfkoeien 100160, 163 vette kal veren le kw. 5058 cent, 2e kw. 4248 cent, 3e kw. 3440 cent per kg levend gewicht; 231 nuch tere kalveren 24.50, 440 schapen 1218, 719 varkens, vleeschvarkens 90110 kg, 3738 cent, zware varkens 3436 cent, vette vatkens 5554 cent per kg slachtgewicht; 38 paarden 60—90. Er waren 3 wagons geslachte runreren wit Denemarken aangevoerd. NOORD-SCHARWOUDE, 20 Maart. Aanvoer en prijzen: 2000 kg uien: uien 1.2® 1.50, grove uien 1.30:; 1400 kg roode kool 2.50; 85.200 kg D. wittte kool 60 et; 6000 kg gele kool 1.601.80, d.s. 11.20, alles per 100 kg. Doorgedraaid 65.500 Deen. PURMEREND, 21 Maart. 1245 kg boter 1.40—1.60; 584 koeien; 210 vette koeien 5458, matig; 135 gelde koeien 130, stug; 240 melkkoeien 90210, stug; 19 stieren 0.440.48, stug; 27 paarden 60— 130, matig; 43 vette kalveren 0.600.80, stug; 937 nuchtere kalveren v. d. slacht 3 10, vlug; idem v. d. fok 514, vlug; 295 vette varkens v. d. slacht ƒ0.30—0.34, matig; 34 magere varkens 818, stug; 167 biggen 6—11, matig; 542 schapen 619, stug; 11 bokken 29, matig; piepkuikens 0.80—92* per kg. TEXEL, 20 Maart. 1 paard, 1 koe, 20 nuchtere kalveren f 15, 2 rammen, 27 schapen 81-1, 4 biggen, 1 korf oude kippen. Texelsche Eieren veiling. 20 Maart. Aangevoerd 108.665 eieren. Prijzen: 1.702.30; extra zware eieren 2.40 3.75. Piepkuikens (vorige week) p. kg 0.87s> (Onpreoorrifjeerd). 18 Maart. Aangekomen van Harllngen en vertrokken naar Huil, het Duitsche s.s. „Margot", Aangkomen van Harlingen en vertrokken naar Londen het Eng. s.s. „Groningen". Aangkomen van Harlingen en vertrokken naar Gooi het Eng. s.s. „Lowland". 20 Maart. Aangekomen van Londen en vertrokken naaf Harkagen het Eng. ».s. „Groaiugea

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1933 | | pagina 12