ELIXER HELDERSCHE COURANT VAN DINSDAG 21 MAART 1933. ECHT LA1 sssMJiiwss; vu**»*» iopro^r&mm& JL De moord op den heer Eschauzier. Oost>!ndië. De overstroomingen op Java. De nieuwe koers aan Defensie. Van links en rechts Beperking van nusi a endveestapel. Groote brand te Wamel. omdat Oplichters gearresteerd. VERSCH GEBRADEN LAMSBOUT Niet alleen in uw borrel, maar ook in Cocktails, Likeuren, Vermouth. Sherry en Cognac CATZiZn. VAN PEKEIA-GRONINGEN gelegenheid zal krijgen de door hem ont wikkelde ideeën over „oorlogs-weten- schap" in het leerplan der Pruisische scholen en universiteiten te doen opne men. Het komt ons voor, dat dergelijke ont boezemingen, ze mogen dan al of niet te officieeier plaatse worden gedeeld, niet bemoedigend kunnen zijn voor het wel slagen van de ontwapeningsconferentie. nomen was, deelde men ons mede, dat de bijzonderheden uiteraard nog met vast stonden. Misschien is er nog een export mogelijkheid te vinden, anders zal tot conserveering worden overgegaan. Op deze wijze kan men het vleesch eemge ïaren goed houden. Voor destructie, zoo als dit o.a. in Denemarken is toegepast, bleek men niet veel te gevoelen. ding heer E. eigenhandig geschreven moeten zijn. In verband hiermede bestaat de moge lijkheid, dat de verdediging heden (Dins- p„n nieuw document in het ge- dag) bij de voortzetting van het geding. Een nieuw document in net ge sc*orsing en een schriftkundig onderzoek omtrent het nieuwe document zal vragen. Het weder klaart op. Europeesche ingenieurs van den dienst INBRAAK TE ENKHUIZEN. In de zaak Eschauzier is, na het te voorschijn komen van het bekende briefje met een schuldbekentenis van den ver- slagene over den hoofdverdachte K., houd van het eerste briefje zou bevestt- openschuiving van een raam, ïngebro I gen. Het is een tweede, maar volgens de ken in het gebouw van den Gemeentely- dagteekening eerder geschreven briefje ken JlscliaJfs'aS- De br®'r I in handschrift, of nagemaakt handschrift brandkast open gehakt en bijna _000. 1 van den heer E., op-^een blaadje uit diens buitgemaakt. zakboekje De Polltie 1S de dieven> die Per auto c j)it boekje bevatte tweeërlei soort van buiten de gemeente wa.ren gekomen, der Irrigatie en Inlandsche en Europa- b de helft geperforeerde, bestemd op het spoor, sche ambtenaren van het B.B. spoedden worden uitgescheurd, de andero helft vast ingebonden. Het eerste briefje i was geschreven op een van de laatstge noemde blaadjes, waarvan er, volgens de politie, die de stukken had nagezien, oor spronkelijk maar een van het boekje ont brak, maar later, nadat K. het dossier, waarbij het boekje, in zijn geheel gehad had, twee. Op dit tweede zou K., volgens WAT IS ER MET THALMANN GESCHIED? zich naar het Krawangsche, waar Tjisadane buiten de oevers is getreden. Het water staat op sommige plaatsen vijf meter hoog. De Tjitjangoer is eveneens buiten de oevers getreden. De overstrooming begon Zaterdagmor gen oen omvang van een ramp aan te nemen. Het overstroomde gebied is moei lijk te bereiken. In Poerwakarta viel in den loop van den nacht en Zaterdagochtend nog altijd regen. Honderd huizen staan onder water, drie bruggen zijn weggeslagen. Bij Soebang n.1. bij Pasirboengkoer, wordt een groote bandjir gemeld DE ARRESTATIE VAN SNEEVLIET. Het lot van ThSlmann, den leider der Duitsche communisten, wekt groote on gerustheid in internationale communisti sche kringen en ook daarbuiten. Thal- mann zou tot de gevangenen behooren op wie zelfs reeds in de conservatieve Duitsche pers aangeduide 2000.gestolen. I gen onder hun gevangenschap zouden 'zijn toegepast. De Humanité spreekt zelfs de verdenking uit, dat hij Zondag in de gevangenis zou zijn vermoord. Dit rran- sche communistische orgaan roept naar aanleiding daarvan op tot gemeenschap pelijke socialistisch-communistische be toogingen tegen het Duitsche gezant schap te Parijs. Het artikel van het blad is uiterst fel en heeft blijkbaar ten doel, als antwoord op de vragend geuite beschuldiging, in lichtingen over het lot van Thalmann af te dwingen. Blyft gehandhaafd. De Officier van Justitie te Amsterdam, mr. dr. J. A. van Thiel, heeft van den minister van Justitie een telegram ont- Een ongecontroleerd bericht meldt een De maatregelen met betrek- doorbraak van de Tjitaroenem op 3 plaat- :ing tot de burger-corveeërs en sen, n.1. bij Teloek-Noengal over 100 meter, i bij Kertalaja in het district Rengasdeng- den loodsdlenst. JKedawmig. vlak bil in het «0-treed. onderdistrict Batoedjaja, Het tweede Driuje de stelling van den verdachte, mogelijk vangen, waarin mededeeling wordt ge- met behulp van een ouden jaargang van daan, dat er naar het oordeel van den de Prins (waaruit hij enkele in het boekje minister geen termen aanwezig zijn, om voorkomende Maleische woorden zou heb- den onlangs gearresteerden voorzitter ben geput) „de schuldbekentenis" van den van het N.A.S., Sneevliet, in vrijheid te heer E. hebbben nagemaakt. Omtrent de stellen. geperforeerde blaadjes is op de zitting van het Hof een vraag gedaan, waardoor is komen vast te staan, dat de politie niet wist, hoeveel van die blaadjes er nog in het boekje aanwezig waren, toen K. het Aan Het Volk wordt uit Leiden ge meld, dat daar Vrijdag alle burger-cor- veeërs, die bij de militaire schoenmake rijen werkzaam zijn, aan een verhoor zijn onderworpen. Verschillende vragen zijn gesteld in verband met hun politieke overtuiging, hun lidmaatschap van poli tieke en vakorganisatie, hun krant kort om al hetgeen in verband staat tot de soc.-dem. arbeidersbeweging in Neder land. i Er werd van allen, voor zoover zij op ëén of andere wijze deel uitmaken van de soc.-dem. beweging, geëischt, dat zij di rect elk contact zouden verbreken, op geen enkele wijze de sociaal-democrati sche beweging meer steunen. Abonné's op de s.d. Arbeiderspers moesten den zelfden dag hun ibonnement beëindigen en mochten ook geen kranten meer ont vangen. Leden van de S.D.A.P. moeten als zoo danig bedanken. Verboden is het lid te zijn van een moderne vakorganisatie, van de V.A.R.A. of eenige andere instelling. Het is ook verboden donateur te zijn van een arbeiders-muziek- of tooneelvereeni- ging. Ook werd gezegd, dat het verboden is lid van de coöperatie te zijn. Een S.D.A.P.-er heeft in verband met deze verhooren een verklaring afgelegd, dat hij aan deze eischen onmogelijk zou kunnen voldoen. Hij werd daarop uit zijn betrekking geschorst tot 1 April a.s., waarop ontslag volgt. Een dergelijk bericht ontving het s.-d. orgaan uit Dordrecht, waar de burger werklieden van het korps pontonniers en torpedisten de bekende verklaring van trouw aan de regeering moesten onder teekenen. Bij niet-opvolgen van dit bevel, zouden maatregelen genomen worden, aldus werd medegedeeld, hetgeen op ont slag zou wijzen. Den betrokkenen werd voorts gezegd, dat het teekenen van deze verklaring een verbod van het lidmaatschap van S.D.A.P. en V.A.R.A, en van een abonnement op De Arbeiderspers inhoudt. Nadat op de werven van het loodswe zen het in het bezit hebben van de bladen van De Arbeiderspers was verboden, vernam Het Volk voorts, dat ook op de schepen van den loodsdienst, waarvoor, zoolang zij niet op de werven lagen, het verbod niet gold, De Arbeiderspers niet werd toegelaten. De inspecteur-generaal vdn het loodswezen deelde aan het blad mede, dat Zaterdag j.L het verbod is uit gebreid zoodat thans ook op de schepen de krant niet meer gelezen mag worden. zou op een derge- De dessa oaiassa, nauy ue nuita vau|ti"vpr d eerst .reproduceerde Krawang, staat geheel onder water. Twee dan het eerst geproduceerde OdIassa nabil de kotta vani'd^ blaadje geschreven zijn en nog posi- Udiassa, naoij ue kouu_ Vdii oorat cfAnrodneee.rde een vrouwen zijn verdronken. verklaring van den heer E. bevatten, dat 100.000 schuldig was. Vol- De regenval gL* den ve/dachte K. had hij het bestaan droeg Vrijdag 1 mm, Zate d g g |TrOT> "hrviofio anTnrnniralTnr znn vroeg 131 mm. Het weer is thans opkla rend. Latere berichten melden, dat het water in het Tjikarangsche zoo ver is gezakt dat de weg Tjikarang-Meester Cornelis ge heel begaanbaar is. van dit briefje aanvankelijk vergeten, zou het in een envelop hebben gesloten, die bij zijn vrouw in bewaring was en heeft pas later, toen hij reeds in preventieve hechtenis zat, de aandacht van zijn advo caat, mr. Nederveen, op deze envelop ge vestigd. De envelop is daarna ten huize van zijn echtgenoote in beslag genomen en in handen gesteld van mr. von Weiier, den president van het Hof. Dr. Hesselink zou reeds na een uitge breid onderzoek tot de conclusie zijn ge komen, dat het tweede briefje (evenals volgens zijn inzicht et eerste) dat door den naar Konstantinopel gevlucht zijn. Buitenland. HUN KINDEREN MET BIJLSLAGEN GEDOOD. Het Hof vail assiezen in het departe ment der Vogezen heeft een wever uit St. Maurice aan de Moezel, die, op aan dringen van zijn vrouw en door ellende gedreven, hun drie kinderen met bijsla gen gedood heeft, tot twintig jaar dwang arbeid veroordeeld. De vrouw, die als medeplichtige terecht stond, is tot dezelf de straf veroordeeld, GENERAAL PLASTIRAS NAAR KONSTANTINOPEL GEVLUCHT. Een V.D.-bericht uit Konstantionopel meldt: Naar verluidt, zou generaal Piasti ras, die veertien dagen geleden in Grie kenland de dictatuur wilde uitroepen, DE RAMP VAN HET NOORSCHE S.S. „HINNOY" IN DEN INDISCHEN OCEAAN. Binnenland. Boerderij in de asch gelegd. Veel vee in de vlammen omge komen. In den nacht van Vrijdag op Zaïeruag is een felle brand uitgebroken in de boerderij van den landbouwer L. Beek, in de Dorpstraat, te WameL De rijks veldwachter Tummen bemerkte omstreeks één uur, dat het dak van de hoeve vlam had gevat. Onmiddellijk waarschuwde hij het gezin bestaande uit zeven personen, die juist bijtijds het brandende perceel konden verlaten. Het vuur werd aange wakkerd door den krachtigen wind en nam zoo snel toe, dat de hoeve spoedig in lichte laaie stond. Toen de brandweer op hét terrein van den brand verscheen bleek, dat er niets meer te redden viel. De geheele boerderij is in de asch gelegd. In allerijl poogde men nog het vee in veiligheid te brengen, doch het bleek, dat de stallen ook reeds hadden vlam gevat daardoor was dit niet meer mogelijk. De geheele veestapel bestaande uit een paard, 16 koeien, 30 varkens en een groot aantal kippen in de vuurzee om. Het vuur tastte ook de nabij gelegen landbouwschuren van den landbouwer B. aan. Deze gingen eveneens in vlam men op. Alle daarin aanwezige landbouw machines, gereedschappen, wintervoor raden benevens een partij hooi en stroo werden door het vuur vernield. Ook het huisraad, verbrandde, waarbij tevens een aanzienlijk bedrag aan geldswaarden en Geen destructie als in Dene- contanten verloren gingen. Een geldtrommeltje waarin gouden tientjes werden bewaard is nog uit het huis gered kunnen worden maar de geld stukken waren tot een goudklomp ver smolten. Omstreeks vijf uur was men den brand meester. De oorzaak van den brand is niet bekend. De schade, die zeer aanzien lijk is wordt door verzekering gedekt. in tegenstelling met vele ,Ersatj°-preparaten, Aspirin een beter functioneeren van het hart bewerkt, door dat het den bloedsomloop gunstig beinvloedf, de kleinste bloedvaten verwijdt en zoo den bloeds omloop vergemakkelijkt, hetgeen bij griep en an dere infectie-ziekten van niet geringe befeekenis is, is Aspirin onschadelijk en tast noch hart noch nieren aan. Uitsluitend verkriiobear in de oranje-bandbuisjes van 20 tabl. 70 ets. en oranjezakjes van 2 tabl. a 10 ets. in marken. Het Nederl. correspondentiebureau Den Haag meldt: Naar aanleiding van het bericht van de centrale landbouworganisaties en den Algeineenen Nederlandschen Zuivelbond inzake een beperking van den rundvee stapel, hebben wij in welingelichte krin gen nader geinformeerd omtrent de be- teekenis en de uitvoering van de ge- wenschte maatregelen. Uit gedane mededeelingen is ons ge bleken, dat de betrokken organisaties z-ich op het standpunt stellen dat het niet onbillijk is te achten, dat de consument den voor-oorlogschen prijs voor het rund- vleesch betaalt. De prijzen van thans liggen daar ech ter ver beneden en sluiten een aanzien lijk verlies in. Men wenscht thans een heffing in te voeren, waardoor dit ver schil tusschen den huidigen prijs en den vooroorlogschen prijs zooveel mogelijk verdwijnt, en de opbrengst van deze hef fing te storten in een fonds. Uit de mid delen van dit fonds zal dan rundvee uit de markt worden genomen. Men zal daartoe in de eerste plaats melkgevend vee nemen, opdat tevens de overproduc tie van melk en zuivelproducten wordt beperkt. el licht zal er ook toe overgegaan moeten worden jong vee op te koopen, w aardoor ook in de toekomst een bepaal de vermindering blijft doorwerken. Men oordeelde ingrijpen zeer noodig, i;Verba!1<1 met de crisis-zuivelwet en met de crisisvarkenswet. Wanneer de prijs van het rundvleesch steeds lager wordt, zal dit vleesch in grootere hoeveelheden gebruikt worden en een mindere consumptie van varkens- vleesch zal e- -t gevolg van zijn. Algemeen ..s men er van overtuigd dot liet moest komen tot een beperking van den rundveestapel, en men hoopte dat de regeering deze meening zou dee- len en spoedig de noodige maatregelen zou treffen. Op een vraag wat er met het De Amsterdamscne pouue neeit Zater dag een Oostenrijker en een Duitscher, beiden directeuren van een automaten- fabriek gearresteerd, verdacht van op lichting van 1000. Ze zijn op het bureau Singel te Amsterdam opgesloten. Men meldt nader, dat de benadeelde is een gepensionneerd hooggeplaatst Oos- tenrijkseh regeeringsambtenaar is. Hij had gesolliciteerd op een adverten tie, waarbij een algemeen vertegenwoor diger voor Oostenrijk van de Nederland- sche Automatenfabriek werd gevraagd, en stortte 1000 als garantie. De bedoe- ling van de firma heette te zijn een groot aantal automaten in Oostenrijk te plaat sen, met welke automaten men door in- werping van een klein bedrag (6 a 10 cent) een goede wegenkaart voor automo bilisten zou kunnen verkrijgen. De winst zou zitten in de advertenties langs de kaart en op de voor- en achter zijde van de map, waarin de kaart ver pakt was. De garantiesommen, die zoo wel in Oostenrijk als in Duitschland door gegadigden .gestort, waren geïnd, maar van de uitvoering van het plan kwam niets. Dit gaf in Dusseldorp, waar de hoofdvertegenwoordiger voor Duitsch land zat, aan de justitie reeds aanleiding, m te grijpen. oud-hoofdambtenaar wenschte het kwaad echter aan den w h« h!" v6 .tas,tenJenu diende een klacht by de Nederlandsche justitie. Dit had tengevolge, dat. de Duitscher die te Am wor- ïn WOENSDAG 22 MAART. Hilversum, 1875 m. VARA-uitzending. 8.00 Grammofoonpl. 10.00 Morgenwijding VPRO. 10.15 Uitz. v. Arb. in de Continu-Bedr. VARA- Kleinorkest o.l.v. Duchant, J. Hekkert-van Eysden (sopraan), J. Lemaire (declamatie), grammofoonpl., J. de Jager (causerie). 12.00 Concert door „De Notenkrakers", o.l.v. D. Wins en grammofbonpL I.45 Zenderverzorging. 2.00 Voor de vrouwen. 3.00 Voor de kinderen. 5-30 Orgelspel door J. Jong. 6.15 Grammofoonpl. 6.30 RVU. 7.00 Causerie door J. Oudegeest. 7.20 Concert door het VARA-Orkest o.l.v. H. de Groot. 7.58 Herh. SOS-berichten. 8.00 Mattheus-Passion, m.m.v. „De Stem des Volks", afd. Den Haag, jongenskoor „De kleine stem", het Residentie-Orkest, To v. d. Sluys (sopraan), Annie Woud (alt), M. Gobets (tenor), W. Ravelli (bariton), D. Weiman (bas), Gravelotte (orgel), M. Filip- se (clavecimbel)Leiding: P. Zwager. 9.30 Causerie door F. v. Meurs. 9-50 VervoLg Mattheus-Passion. II.00 Vaz Dias en VARA-Varia. ii*i512.00 Grammofoonpl. Huizen, 296 m. NCRV-uitzending. 8.00 Schriftlezing en meditatie. 8.159.30 GrammofoonpL 10.00 NCRV-Damesko :r. 10.30 Morgendienst. 11.00 Viool-recital mevr. M. Meyer-Verhoe- ven, m.m.v. J. Troostwijk (piano). 12.15 Trio v. d. Horst m.m.v. mevr. C. v Ra* venszwaayMöllenkamp (zang). 2.00 Landbouwuurtje. 3.00 Chr. lectuur. 3.30 Orgelspel. 4*oo GrammofoonpL 4*30 Orgelconcert 5.00 Kinderuur. 6.00 Grammofoonpl. 6.15 Causerie door H. Amelink. -* 6.30 Engelsche les. 700 Afgestaan. 7 45 Ned. Chr. Persbureau. 8.00 Samenkomst van het Leger des Heils te Goes o.l.v. Comm. Bouwe Vlas. M.m.v. Mu ziekcorpsen en zangbrigades o.l.v. Adi. G Claeijs. 9-30 Orgelconcert Jan Zwart 10.30 Vaz Dias. 10.4011.30 Grammofoonmuziek. DONDERDAG 23 MAART. Hilversum, 1875 m. AVRO-uitzending. 8.00 Grammofoonpl. 10.00 Morgenwijding. 10.15 Grammofoonpl. 10.30 Concert. P. de Geus Jr. (piano), Dini Mielart-Brouwer (zang) en Egb. Veen (be geleiding) 11.00 Knipcursus. n.30 Vervol® concert 12.002.15 Omroeporkest o.l.v. N.Treep m.m.v. Gino Balma (tenor). 2.30 GrammofoonpL 3.00 Naaicursus. 3.45 GrammofoonpL 4.00 Voor zieken en ouden-van-dagen door mevr. A. van Dijk. 4.30 Concert, v. d. Derff (zang) en D. Appeldoorn (piano). 5.00 Voor groote kinderen, door mevr. A van Dijk. 5.30 Omroeporkest o.l.v. N. Treep. 6.30 Sportpraatje H. Hollander. 7.00 Vervolg Omroeporkest. 7.30 Engelsche les door F. Fry. 8.00 Vaz Dias. 8.05 Grammofoonpl. 8.15 Concertgebouw-Kleinorkest o.l.v. P. Monteux m.m.v. Charles Panzera (bariton), ca. 9.30 Uit Tuschinsky te Amsterdam: Op treden van Jeannette MacDonald. 10.00 Uit Tivoli te Utrecht: Kovacs Lajos en zijn orkest. Refreinzang: Bob Scholte, m.m.v. The Harmony Kings. 11.00 Vaz Dias. 11.1012.00 Grammofoonplaten. De overlevenden van de ramp aan boord van het Noorsclie s.s. „Hinnoy zijn Zaterdagavond te Colombo aange komen. De „Hinnoy" was met chemica liën geladen. In den avond van den 14den op 300 mijl afstand van Colombo, zag de bemanning rook uit een der ruimen komen. Voordat men een S.O.S.-sein kon uitzenden, had een ontploffing plaats. Daarna ontploften eveneens de olietanks van het schip en de vlammen sloegen tot boven de masten uit. De eenige onbe schadigd gebleven boot werd door de 14 overlevenden van de 26 man sterke be manning uitgeze't. Een van hen stierf m>g in de reddingboot; de anderen dreven twee dagen zonder voedsel of water rond. Toen werden ze door het Japansche ss.. „Naples Maru" gered. De Japansche matrozen vonden de dertien man in de boot liggen, verbrand door de zon, met wonden, die uitgebeten waren door het zoute water en de brandende zonnestra len. HET ANTI-MILITARISME ONDER DE STUDENTEN. De studenten van Oxford, Londen en Manchester, die in krachtige of gematigde (Londen) moties uiting hebben gegeven aan hun anti-militarisme, vinden thans steun bij de meerderheid van hun col lega's te Glasgow. Hier is het anti-mili tarisme tot uiting gekomen in een nega tieve uitspraak, en wel door verwerping van een motie, luidende»dat deze ver gadering bereid is voor Koning en Vader land te vechten». Voor de motie stemden 568, er tegen 634 studenten. De anti militaristen waren dus met 66 stemmen in de meerderheid. De moties van Oxford en Manchester hadden geluid: dat deze vergadering niet bereid is te vechten voor Koning en Vaderland». DRIE FRANSCHE VOORTVLUCHTIGE BANKIERS. Een tekort van 8 a 9 miüioen francs Drie Fransche bankiers, die te Parijs samen de leiding hebbeu van een bank, bleken dezer dagen, toen men hen noodig had, onvindbaar. Bij onderzoek van hun bankonderneming bleek deze een passief van acht a negen millioen te hebben. De drie bankiers bleken voortvluchtig te zijn en hebben een goed heenkomen gezocht naar het buitenland. GROOTE CORRUPTIE TE KEULEN. Zeven wethouders geschorst. Het gemeentebestuur van Keulen deelt mede, dat reeds bij het eerste onderzoek van afgevaardigde Schalier groote cor ruptie is bewezen. Minister Goehring heeft opperburge meester dr. Riesen, tot staatscommissaria benoemd en hem vérgaande volmachten verstrekt. Op grond van de rapporten van den commissaris van onderzoek, Schalier, heeft de opperburgemeester zich genood zaakt gezien nog gisteravond 7 wethou ders op staande voet in hun functie te schorsen en nieuwe commissoriale wet houders te benoemen. Alle nieuwbenoemde commissoriale wethouders hebben zich bereid verklaard voor den duur van hun werkzaamheden hun functie als een eerebaantje te be schouwen zonder eenige verplichting voor de stad. 21 Maart. Engelsche rechters heb ben den faam, zoo vei boven het aard- sche gevoel verheven te zijn, dat zy met hun hoofd in de wolken leven. Ik heb nooit precies begrepen waarom Engel- sche rechters op die reputatie zoo trotsch zijn, maar ze zijn liet; ze doen welbewust niishandelin- al het mogelijke 0111 haar aan te wakke ren. Is het deftigdoenery, wanneer een Engelsche rechter zich door een getuide laat uitleggen, hoe een voetbalwedstrijd gespeeld wordt? Waartoe de goal dient hoeveel spelers er aan een wedstrijd mee doen en waarom er een free-kick gege ven wordt? Ik wil niet ontkennen, dat ik hier voor een psychologisch raadsel sia. De Nederlandsche rechter immers is precies de antipode van zijn Engelschen collega, zoodat ik 111e zelfs wel eens heb afgevraagd of het voor een net ma gistraat niet compromiteerend is om zóó goed op de hoogte te zijn van het argot en de knepen van de onderwereld als onze wereldwijze rechters dat meestal blijken. Indien het deftig is 0111 geen kranten te lezen en dus niet op de hoogte te zijn van wat in de wereld het gewichtigste is dan komt de eerepalm toe aan den rech ter, die indertijd de Engelsche pers een pikant entrefilet verschafte door niet 'n onnoozel gezicht aan een getuige te vra- gen: at is dat, een schoonheids koningin? De humoristische bladen maakten zich van het onderwerp meester. In „Punch" verscheen een prent, voorstellend „een cursus in nieuwe vindingen, ten behoeve van onze rechters". Een zaaltje vol toga's en pruiken, en daarvóór een schoolbord met teekeningen en de vol gende onderschriften: „Russian boots" (kaplaarzen). „Omnibus". „Sardines". „Badkuip". „Vliegende hollander of step". „Blik conserven". „Veiligheidsscheermes". „Alpin-muts" „Warmwaterkruik". Maar nu is er iets heel vreemds beurd. Een kapster in Northampton heeft een aanklacht ingediend tegen een dame, die een bepaald uur gereserveerd had om zich te laten permanenten en niet ver schenen was. De kapster zei, dat ze daar door schade had geleden en eischte ver goeding. Nu ware het logisch geweest, als de rechter gevraagd had: „Wat is dat, een permanent wave? Zijn de krullen van de dames dan niet echt? Sedert wanneer gaan ook vrouwen naar den kapper? En als ze niet tevreden zijn over hun haar, waarom dragen ze dan niet een pruik, net als ik? Maar nee, niets van dat al! Hij wist, wat „permanenten" was! Hij wist zelfs, dat honderden vrouwen elk jaar afspraken by den kapper maken en deze niet nakomen! Als de kapper een drukke zaak had, vond hij dat minder erg, maar een kleine zaak had tevergeefs 3 a 4 uur gereserveerd en daarom recht op schadevergoeding. En hy wees een pond sterling toe. De cursus in nieuwe begrippen heeft geholpen. Maar de wereld is een pitto reske figuur en een illusie armer gewor den eigen werk. Allen zijn gekleed als zee- roovers. In plaats van een rekening aan de gasten te overhandigen, eischt de roover- kapitein, een bijna twee meter lange kunstschilder, zijn geld op, terwijl zijn lijfwacht met groote houten pistolen dreigt. De kunstenaars hebben nooit zooveel geld verdiend met hun kunst, als thans in hun restaurant. 462e STAATSLOTERIJ DE KOPEREN BAL OP ST. PIETER. DEN w™sr^SiTel- 33®- Huizen, 296 m. 8.00—9.15 KRO, 10.00 NCRV, n.00 KRO, 2.0011.30 NCRV. 8.009*15 en 10.00 Grammofoonpl. 10.15 Morgendienst. 10.45 GrammofoonpL 11.3012.00 Godsd. halfuurtje. 12.15 Orkestconcert en grammofoonpL 2.00 Handwerkcursus. 3.003.30 Vrouwenhalfuur. 4.00 Bijbellezing m.m.v. zang en orgeL 5.00 Zang door W. Snoeks (tenor) m.m.v. F. Boshart (piano). 5.45 Cursus Handenarbeid v. d. jeugd. 6.15 Causerie door S. Postmus. 6.45 Knipcursus. 7.00 Weekoverzicht C. A. Crayé. 7.45 Ned. Chr. Pesbureau. 8.00 GrammofoonpL 8.30 Ds. L. D. Poot: „De Macht der Duiter nis" van L. TolstoL 9.00 GrammofoonpL 9.15 Vervolg causerie. 9.45 Orkestvereeniging „Joseph Haydn" o.l.v. D. H. Ph. Kiekens, ca. 10.20 Vaz Dias. 11.0011.30 GrammofoonpL Naar Reuter meldt, zal op aandringen van den Paus, de groote koperen bal op den koepel van de St. Pieterskerk, die (groot genoeg is om 16 menschen te be vatten, omlijst worden met een raam van houtvezel, 0111 den bal koel te houden. Des zomers wordt de bal n.1. zoo heet, dat bezoekers, die naar boven gaan om het schitterende uitzicht over Rome te beschouwen, het niet kunnen uithouden van de warmte. ALAIN GERBAULT. Alain Gerbault, de beroemde, eenzame l'ransche zeiler, is naar Reuter meldt, na een tocht van 21 dagen uit Casablanca te St. Vincent op de Kaap-Verdische eilanden aangekomen. Het moeilijkste deel van den tocht ligt nu nog voor hem. Hij wil thans den At- lantischen Oceaan oversteken naar West- Indië en vandaar door het Panamakanaal- naar den Stillen Oceaan. KUNSTENAARSLEED EN -VREUGD. Een aantal werklooze kunstenaars te Belgrado heeft, naar Reuter meldt, in het atelier van een bekend architect een res taurant geopend, Het Zeerooversschip genaamd. De kellners, zijn allen werk looze dichters en schrijvers en onder het opdienen reciteeren zij stukken van hun (Niet officieel) le klasse, le H)st Trekking van Maandag 20 Maart 1933 HOOGE PRIJZEN f 1000 9751. f 400 5059. f 200 9562, 16423. f 100 122, 4582, 7130, 14558. 18221, 19755 Prijzen Van f 20 18 34 47 104 105 173 330 336 364 395 725 749 757 789 910 963 1013 1098 1283 1313 1324 1342 1379 1532 1640 1644 1652 1838 1880 1885 1891 2111 2215 2232 2318 2678 2771 2774 2835 3215 3227 3254 3294 3412 3486 3522 3699 4133 4139 4394 4395 4611 4682 4753 4788 5323 5382 5407 5442 5747 5840 5844 5928 6158 6178 6202 6233 6601 6706 6751 6769 7068 7080 7145 7230 7432 7444 7487 7569 7866 7874 7903 7958 8261 8293 8366 8426 8534 8557 8559 8573 8701 8712 8734 8878 8992 9058 9110 9113 9338 9372 9398 9470 9597 9601 9690 9762 9976 10061 10124 10203 10241 10403 10408 10462 10571 16000 10602 10647 10670 10712 10727 10841 10951 11029 11039 11078 11167 11181 11229 11251 11333 11431 11439 11517 11549 11564 11647 11663 11695 11844 11933 11937 11958 11990 12104 12131 12138 12149 12157 12174 12241 12341 12367 12404 12510 12737 13032 13045 13065 13114 13119 13167 13209 13221 13233 13239 13326 13337 13358 13364 13373 13536 13660 13692 13693 13703 13712 13776 J??20 13928 13943 13957 13995 14022 14044 I 14130 14136 14192 14213 14238 14267 14384 J4425 14508 14593 14614 14618 14625 14632 14640 Jsfo? ,=271 14781 14783 15012 15076 15219 152za ÏsIto 15310 16415 15636 15555 15636 15?t$ J=2J2 15728 15742 15806 15949 16033 16152 ,S?i7 16403 16424 16441 16508 16530 16537 1R7Q2 Jro2? !6687 16710 16720 16724 16770 167®2 17117 17220 843 16850 16884 16891 17089 17 i7ao? J2722 17258 17279 17370 17386 17396 174J2 17R7Q Ï?R?R 7508 17529 17557 17566 17601 172i? 177RR ,2o?2 17650 17677 17692 17725 17767 1772r ïsnna 7860 17882 17953 17954 17989 17?2n 18907 JRSor J 299 18124 18135 18172 18175 18122 187R9 J8218 18220 18274 18288 18297 1832? 18704 Ïnt22 J8437 18450 18453 18468 18478 18ï?f 18R89 ,or22 18529 18587 18620 18623 18639 18651 18856 99 18716 18718 18753 18754 18 19768 J2221 18966 19126 19249 19328 1932ü 19544 S ?qr?2 !9469 19471 19487 19509 19528 J2569 19613 19615 19986 9007R n2661 19676 19758 19798 19829 199?,1 20278 90700 22239 20102 20121 20137 20175 202ü 70467 onA22 20310 20320 20341 20362 20364 20366 70699 90700 22209 20528 20548 20580 20608 206?J '0932 20954 20768 20817 20822 10878 209 491 811 1130 1471 1685 1904 2320 2871 3334 3731 4407 4943 5529 5953 6402 6780 7256 7632 7982 0430 8602 8887 9115 9496 9775 558 835 1157 1479 1739 1986 2325 2898 3343 3815 4465 4944 5575 6071 6515 6875 7288 7680 8005 8434 8607 8910 9224 9520 9896 183 611 869 1162 1491 1772 2045 2495 3134 3368 3882 4485 5159 5594 6096 6532 6986 7387 7692 8027 8501 8643 8940 9269 9547 9908 184 655 888 1253 1520 1786 2074 2520 3174 3374 3896 4487 5308 5647 6143 6595 6997 7425 7766 8088 8502 8692 8946 9282 9573 9925

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1933 | | pagina 2