Evang. Maatschappij. KAPOK- en VEEREN BEDDEN 3-deelige Bedden Rusland. BETREKKINGEN HELDERSCHE COURANT VAN DINSDAG 21 MAART 1933. China en Japan. Ingezonden. ^dvertemtiën. Evangelisatiegebouw Vijzelstraat. Lezing over GARAGE „MANSHANDEN DIVERSEN I TE HUUR TE HUUR TE KOOP Nutsspaarba LAAT OW ADVERTEERT IN DE HELDERSCHE COURANT Aansiag op Hitier verijdeld? Hedenavond 8 u. Schoenmakerij A. NOTTELMAN Gravenstraat 38. Mag ik mij even voorstellen? Klaas Vaak. AANGEBODEN HOOGENDIJK Maak dat je bij de schuit komt Prima Eigenheimers T. BAKKER ristei morgen werden naar Wolff Idt te Müiichen in de nabijheid van Set standbeeld van Richard Wagner, dus Slak bij de tijdelijke woning van den rijkskanselier, drie mannen bemerkt van I je er een Duitsch en 2 Russisch of Tsjechisch spraken. Zij kwamen meteen auto die de letters van Berlijn droeg en legden na zorgvuldig om zich heen te hebben gekeken, drie handgranaten en eenige munitie bij het standbeeld neer. Eenige getuigen hadden dit echter gezien en waarschuwden de politie, bij wier nadering de mannen in hun auto sprongen en ontkwamen. Naar de ligging der hand granaten te oordeelen staat het vast, dat een aanslag op den rijkskanselier voor bereid was, die te 12 uur ongeveer in zijn auto uit de Prinz Regenten-straat komend, het standbeeld had moeten passeeren. Munitie en hnndgranaton zün in beslag genomen. De politie-presioent v .u iuüuchen maakt in een proclamatie aan de bevolking be kend, dat zij verplicht is van de beweging van verdachte vreemdelingen terstond bericht te geven, want dat een aanslag, zelfs een mislukte, een pogrom in Duitscti- land zou doen ontstaan, dat door geen macht of regeering ter wereld zou te stuiten zijn MOORD MET BEROOVING. Zaterdagnacht is te Essen de 65-jarige loterij-collecteur dr. Karl Volkening in zijn bureau op de Limbeckerplatz ver moord gevonden. De daders hebben uit de brandkast 450 RM. gestolen en uit de portefeuille van den vermoorde 20 tot 50 mark. NOODLOTTIGE AANVARING. Acht menschen verdronken. Ter hoogte van Aberdeen zijn een En- gelsche treiler en een tankschip op de Noordzee in aanvaring gekomen. De trei ler is gezonken; acht mannen zijn ver dronken. NA DEN AANSLAG OP ROOSEVELT. De New-York Herald heeft een bericht uit Miami, waarin wordt meegedeeld, dat de terdoodbrenging van Zangara, die bij een poging tot moordaanslag op president Roosevelt, den burgemeester van Chicago, Cermak, had getroffen welke laatste gestorven is gisteren. Maandag, zou geschieden. Toen Zangara, de dader van den aan slag op president Roosevelt, bij welke gelegenheid Cermak, de burgemeester van Chicago, doodelijk gewond is, gister bij zijn terechtstelling den electriscken stoel bemerkte, zeide hij: Houdt me niet vast. Ik ben niet bang*. Hij liep vrij naar den stoel en gaf aan den superintendant van de gevangenis een stapel papieren, waarop hij geschreven had: »Dit is het boek, dat ik aan het schrijven was*. Toen hij op den stoel zat, vroeg hij, of er een fotograaf aanwezig was, om een foto te nemen, waarop hij »neen« ten antwoord kreeg. Vlak voordat de metalen kap op zijn hoofd bevestigd werd, schreeuwde Zangara: »Alle kapitalisten zijn luizige struikroovers, addio de heele wereld, vaarwel De doctoren hebben geconstateerd, dat de hersens van Zangara volkomen nor maal waren. DE WAPENS VAN HIRTENBERG. Een der wagons, waarmee de wapens teruggezonden worden, geopend en beroofd. De Berliner Zeitung am Mittag meldt uit Innsbruck, dat de wapens van Hirten- berg dezer dagen naar Italië teruggezon den zullen worden. Gisteren zijn te Inns bruck, op het Centraal station, twee wagons met geweren uit Hirtenberg aan gekomen, met als plaats van bestemming Verona. De eerste wagon kwam 's ochtends, de ander 's middags aan. Bij het controleeren der wagens bleek, dat de eerste wagen was opengebroken en ten deele van zijn. inhoud was beroofd. Er ontbraken 7 kisten met 175 geweren. ENGELSCHE GEESTELIJKEN TEGEN DEN OORLOG. In de Westminster Abbey is Vrijdag avond een bijeenkomst gehouden van de leiders van vijftig verschillende kerken en congregaties, teneinde een gemeen schappelijke actie tegen den oorlog te be ramen. Besloten werd een verklaring te publiceeren, die o.a. de volgende vier punten inhoudt: 1. God wenscht dat de naties in dezen tijd als één gezin leven. 2. De Volkenbond is het beste voor handen zijnde middel om de beginselen der leer van Christus tot staking van den oorlog en tot het brengen van den vrede in toepassing te brengen. 3. De toepassing van deze beginselen is in dezen tijd de eenige practische poli tiek. 4. De Christenen zullen bidden dat door deze middelen de trouw behouden blijft, het vertrouwen wordt hersteld en de oorlog verhinderd. De vergadering besloot tot het instel len van een commissie, die terstond stap pen zal doen om een pacifistische cam pagne te beginnen onder de Christenen en samenwerking.op dit gebied te ver krijgen tusschen Christenen der geheele wereld. DE STAKING IN DE TEXTIELINDUSTRIE IN HET 1.1 DISTRICT LODZ. Ernstige onlusten te Pabianlce; vijf dooden, vele gekwetsten. De staking van de textielarbeiders in het district Lodz duurt voort. De onder handelingen om tot een vergelijk te komen, zijn mislukt daar de industriee- Jen blijven vasthouden aan een loonsver- laging van 15—25 procent. i textielstad Pabianice bij Lodz is net tot ernstige onlusten gekomen. Uit een stoet van ongeveer 2000 demonstree- rende arbeiders zijn revolverschoten op ae politie gelost. Tegelijkertijd zijn van ue daken en uit de vensters steenen naar de politie gegooid. De politie-ambtenaren moesten, volgens de officieele lezing, uit noodweer van hun vuurwapens gebruik maken. ijf menschen zijn gedood, vele demonstranten gekwetst. TEIMOERTASJ VEROORDEELD. Drie .jaar gevangenisstraf. I eimoertasj is, naar Reuter uit Tehe ran meMt, veroordeeld tot drie jaar ge vangenisstraf wegens misbruik van zijn functie van minister van het hof. Voorts kreeg hij een boete van een half millioen rialen. Duizend Chineezen gedood. Blijkens een bericht uit Tokio hebben de Japanners Sahotsjiao bezet, welke plaats gelegen is ten Zuidwesten van Hsifenkou. De Chineezen lieten duizend dooden op het slagveld. Het heet, dat een Japansch detache ment Zaterdag tot voorbij den Grooten Muur is getrokken, teneinde Chineesche aanvallen op Hsifengkou te kunnen tegen gaan. Een aanslag op een trein. Reuter meldt uit Ilarbin, dat er 38 dooden zijn en 71 gewonden, die slacht offers zijn van een aanslag op een trein, op zoowat 60 mijl ten noorden van Soe- pingkai. Alle slachtoffers zijn Japanners of burgers van den staat Mansjoekwo. «Bandieten* hadden tusschen Soepingkai en Taonan, dicht bij het spoorwegknoop punt met de lijn naar Tsjengtsjiatoen, rails losgemaakt. Bij dit punt ontspoorde 's nachts een trein, die zich naar het noorden begaf. De wrakhoop werd door «bandieten* onder vuur genomen. BInuealand. NACHTELIJKE INDRINGER TE OVERSCHIE. Na een hevige vechtpartij ge grepen en aan de politie overge leverd. Zaterdagavond laat is de groentekoop man C. H. C. uit Rotterdam, heimelijk in de woning van de familie R. te Overschie, die reeds in diepen slaap was gedompeld, binnengedrongen. De indringer sloop de gang door, kwam plotseling met opgeheven revolver de kamer binnen, waar de kinderen te bed lagen, en riep„Nou gaan jullie d'er allemaal aan 1" Dat veroorzaakte een ge weldige consternatie in het vertrek en wekte den vader van het gezin, die op het gegil kwam toegesneld, met één blik de situatie overzag, een pook greep en daarmede C. een geduchten klap op het hoofd gaf, zoodat de indringer, die reeds zijn wapen had gericht op den heer des huizes, er net niet toe kwam den trekker over te halen en de revolver liet zakken. Er ontstond een verbitterde worsteling. Al vechtende kwamen C. en R. op het plaatsje achter de woning terecht, waar het R. gelukte zijn belager de revolver afhandig te maken. Door het rumoer was een aantal om wonenden gewekt, die zich naar de be dreigde woning begaven. Het had maar een haar gescheeld, of de indringer was gelyncht. Beklagenswaardig toegetakeld werkte men hem weer het huis binnen en door de gang heen de deur uit, waar de inmiddels ontboden politie den aan valler arresteerde en voor den burge meester van Overschie bracht. Bij het verhoor bleek, dat hij een tijd lang met de vrouw van R. had saam- geleefd, in een periode, dat deze wettig gescheiden was van haar man. Tijdens dit concubinaat was een kind, waarvan C. de vader was, geboren, dat thans met de kinderen R. wordt opgevoed. Men had C. verboden zijn kind te zien, waarop hij besloot het thans op deze manier te probeeren. C. is ter beschikking van de justitie gesteld. HET STOOMSCHIP „RONDO" AAN LAGER WAL. De Noorder sluis te IJmuiden beschadigd. Het stoomschip Rondo, dat de Stoom vaart-Maatschappij «Nederland* naar Ita lië heeft verkocht, zou Zaterdag onder Italiaansche vlag met Italiaansche beman ning aan boord, voor goed uit de Amster- damsche haven vertrekken. In verband met het stormachtige weer bleef het schip tot Zondag te IJmuiden liggen. Hoewel het weer toen wat beter was, stond er nog een stevige bries en dit was oorzaak, dat de Rondo aan lager wal raakte. In de Noordersluis kwam het stoomschip in botsing met het remmings- werk aan de Noordzijde, dat dientenge volge ernstig beschadigd werd. Het schip zelf heeft oogenschijnlijk geen schade opgeloopen. De haven-autoriteiten te IJmuiden heb ben de Rondo echter onmiddellijk naar binnen laten gaan, omdat geen borgtocht voor de aangerichte schade kon worden gesteld. INBRAAK TE ROTTERDAM. Een bedrag van 1200 gulden gestolen. Zondagnacht is ingebroken in café restaurant „La Confiance" aan de Korte Hoogstraat te Rotterdam. De inbrekers hebben zich vermoedelijk met een val- schen sleutel toegang tot het huis ver schaft, waarna zij in het kantoor hebben getracht een brandkast te forceeren, het geen hun niet gelukt is. Uit een la van het bureau werd echter een bedrag van 1200 gestolen. De justitieele dienst van het bureau Pauwesteeg heeft de zaak in handen. WIELRIJDER TE GOUDERAK GEDOOD. Door aanrijding met auto. Zaterdagmiddag had op den IJsseldijk ouder de gemeente Gouderak een ernstig ongeluk plaats, waarbij een jongeman het leven heeft verloren. Uit de richting Gouda was per rijwiel op weg naar huis de 18-jarige W. van Meieren, wonenae te Gouderak. Door den sterken tegen wind had de wielrijder zich over zijn stuur gbbogen en daardoor zag hij niet dat van den anderen kant een luxe auto naderde, bestuurd door den 19-jangen C. Rozendal uit Gouda. Vlak voor de auto stak de fietser den weg over, inj reed daardoor als het ware recht op den wagen in. Een botsing volgde, welke zoo hevig aankwam, dat de jongen op slag werd gedood. De automobilist trachtte tevergeefs het ongeluk te voorkomen. Door het sterke remmen vloog hij met zijn arm door de voorruit, doch hij werd niet gewond. Het stoffelijk overschot van het slacht offer is naar de ouderlijke woning over gebracht. INBRAAK IN EEN R.K. PASTORIE. Verschillende voorwerpen van waarde buitgemaakt. In den nacht van Zaterdag op Zondag is bij de marechaussée te Grave aangif-j te gedaan, dat dien nacht in de R.K. Pastorie te Velp (bij Grave) was inge broken. Omstreeks 2 uur 's nachts werd de pastoor gewekt door verdachte gelui den in het benedenhuis. Hij haastte zich naar beneden, teneinde een onderzoek in te stellen. Hij zag eenige personen door den tuin van de pastorie vluchten. Door uitsnijding van een ruit hadden de in dringers zich tot de pastorie toegang verschaft en uit verschillende kasten voorwerpen van waarde buitgemaakt. Geachte Redactie. Maandag waren we getuigen van den laatsten gang van den heer Bakker, een eenvoudig man maar groot held. Het was, gelijk het leven van dezen ontslapene een eenvoudige, doch misschien juist daarom i grootsche plechtigheid. Zelfs de eerste j magistraat van Den Helder, de burge- I meester had het zich als een plicht ge voeld dezen mensch de laatste eer te bewyzen. Honderden gemeentenaren had den ook gemeend daar aanwezig te moeten zijn, uit alle lagen was belangstelling. Wie we er echter niet opmerkten was een vertegenwoordiger der Marine. In die kringen, waar men altijd den mond vol heeft over heldenmoed en zelfopoffe ring als hoogste deugden, had men het niet noodig geoordeeld om bij de ter aardebestelling van dezen held, waarin genoemde deugden als verpersoonlijkt waren, van zijn deelneming blijk te geven. Dit gebrek aan belangstelling is met een dooddoener niet te verontschuldigen. Maar het is reeds boven gezegd, het was maar een eenvoudig man welke werd ten grave gedragen. U, geachte Redactie dankend voor de ruimte. O. van Poelje, Gep. Adjudant K.M. Helder, 21 Maart 1933. Eenige plaatselijke kennisgeving. Heden overleed onze lieve Vader en Behuwd- vader, de Heer JEAN GILTJES, in den ouderdom van ruim 85 jaar. Bloemendaal, A. BUHSE-Gictjes. H. BUHSE. Term uzen, lr. C. GILTJES en Verloofde. Den Helder, B. H. GILTJES. EDen Helder, 19 Maart,'33 Dijkstraat 45. De ter-aarde-bestelling J zal plaats hebben Donder dag 23 Maart, te 1 uur. Geen bezoek, geen bloemen. 3 9 Algemeene kennisgeving. Den I7en Maart overleed te Amsterdam, onze beste Vader en Grootvader, de Heer JEAN J0SEPH DE LA MAR, in den ouderdom van 78 jaar. L. C. KRAAN. G. KRAAN- de la Mar. MARY. Jü. Spoorstraat 42. De crematie vindt heden, Dinsdag 21 Maart, plaats op „Westerveld". I Hiermede vervullen wij den treurigen plicht U kennis te geven van het overlijden van onzen lieven Man en Vader, den Heer U. BUIK, gep. Stationsambtenaar Ned. Sp. in den ouderdom van 58 jaar. Uit aller naam J. BUIK SCHELLINGER. Den Helder, 20 Maart 1933. Trompstraat 41. De ter-aarde-bestelling heeft plaats Donderdag 23 Maart, ten 3 uur, op de Algem. Begraafplaats te Huisduinen. Heden ontsliep, zacht en kalm, onze lieve Man, Vader en Behuwdvader, de Heer HENDRIK I. J. LEEMANS, in den ouderdom van 72 jaar. Namens de Familie: A. P. LEEMANS- Krug. Den Helder, 21 Maart 1933. Klaas Duitstraat 40. Kjx X*X xtx x+x. xfx X+X, xt^ xtx X*X xtx. Den 25sten Maart a.s. hoopt onze geliefde Vader, Groot- en Overgrootvader jjt C0RNELIS B0NTES, zijn 90sten verjaardag te k vieren. Dat hij nog lang moge leven is de wensch i* van zijn Kinderen, Klein- en Achterkleinkinderen, k Uit aller naam: D. BONTES, si Kromme Elleboogsteeg 2. Den Helder, t i? ïii.'vivvfwjx'xjx'viïrvi*. vjv 'xjx vjx' xi A Den 2en April a.s. hopen *S! onze Zuster en Zwager, jsj Oom en Tante, Cl P. J. van Keimpema *j en tij J. van Keimpema Muntjewerf, hun 25-jarige Echtvereeniging ,y- |i te herdenken. B. VAN HARTEN. *j A. VAN HARTEN— Muntjewerf. GIJS en Verloofde. |i BAB. N Den Helder, 19 Maart 1933. VJx 'x{x' V±x' V£x' 'vix' >ix' "xjx'Vix' VJ5C Geboren JEANNE, Dochter van J. M. BAKKER— Hubregtsen en C. BAKKER. Den Helder, 18 Maart 1933. Basstraat 25. Eenige plaatselijke kennisgeving. De Heer en Mevrouw H OOLM ANSLatenstein geven hiermede kennis van de geboorte van hun Dochter ANNIE. Den Helder, 19 Maart 1933. Spoorstraat 82. Algemeene kennisgeving. Geboren HUUB, Zoon van H. J. J. v. Koningsbruggen en A. O. v. Koningsbruggen v. Haaren. Den Helder, 21 Maart 1933. Loodsgracht 53. DANKBETUIGING. Langs dezen weg betuigen wij onzen hartelijken dank aan Dokter LOESBERG en Zuster DE GROOT voor de zorgvul dige behandeling, ondervonden bij de geboorte van onzen Zoon. Fam. J. C. BROUWER, Violenstraat 84. Morgen (Woensdagavond) 8 uur: Evangelisatie Zangdienst. Toegang vrij. leder hartelijk welkom. spreekt in de Luthersche Kerk pred. L. Rosenberg over: „Mijn ervaringen in Rusland onder het Tsaristisch- en Sowjetbewind". Toegang vrij. leder welkom. Zangbundel van Joh. de Heer meenemen. PER 2.0 NS* Nougathopjes, Mocca- koekjes, Mexicaantjes, Citroenkransjes, Choc. Pinda's, Sinaaswafels, Dominowafels, Koffie- stangen,Nougatwafels, Gemberstangen, Huis- houdboonen, Cream- crackers, Froufroubis- cuits. 1/ geeft 'n blijft gevestigd Tijdelijk 's middags gesloten tusschen 12— V/2. Het bestuur van de Alg. Begrafenis vereenig'ing Den Helder maakt bekend dat van heden af de Begrafenisdien sten kunnen worden uitgevoerd. Adres voor aangifte hij den uitvoerder 6. REMELINK, Schagen- straat 22. Luxe Verhuur eerste klas Tel. 533. Chauffeurs in Uniform. Het adres voor Trouwrijden met Palfrenier. Ondertrouwrjjden gratis. STELT U DUS IN VERBINDING MET TELEFOON 533 Het goedkoopste adres voor Buitenritten. Ik zwaai - U weet het natuurlijk - den scepter in het rijk van den slaap. Maar ik laat mij nu persoonlijk even aan U zien om U een bijzondere mededeeling te doen. Auping uit Deventer heeft zijn uitmuntend fabrikaat - de Origineele Aupingmatras - nu verkrijgbaar gesteld voor iedere beurs. U zult voortaan kunnen kiezen uit vier Origineele „Aupings": Auping Gaudmerk van ƒ22.50 tot ƒ31.50 - Auping Roodmerk van ƒ16.50 tot ƒ24.75 - Auping Groenmerk van ƒ15.-- tot ƒ21.-- en Auping Paarsmerk van ƒ13.50 tot 18.75, naar gelang een of tweepersoons. Voor iedere beurs dus een origineele Auping I Het onderstaande Auping-merk is in de hierboven genoemde kleuren „ingeweven" in elke origineele Aupingmatras. Als dat merk niet aanwezig is, hebt U geen origineele Auping. Let U daar dus terdege opl Geïll. prospect gratis op aanvraag aan fabriekt „Auping" - Deventer. Openbare verg. op DONDERDAG 23 MAART a.s ten 8ul5 in „USO". Spreker: Ds. v. d. POEL. Onderwerp Onze taak als Protestant tegenover Rome's invloed. Weggeloopen: Zaterdagmorgen een FOXTERRIER, Adres: NEBBELING, Huisduinen. VERLOREN: Portemonnaie met inhoud, gaande van West gracht, langs Molengracht n. Casino. Terug v. Casino: langs Molenstr. en Biersteeg. Tegen belooning terug te bezorgen. D. DE BEER, West gracht 3. Ned. Vereen, van Dierenbe scherming. Afd. Den Helder Te verkrijgen: twee mooie jonge Honden. Prins Hendriklaan 13. VERLOREN: Zaterdag morgen op het Postkantoor een VULPEN (gedachtenis). Tegen belooning terug te bezorgen: Lorentzstraat 107. Onderwijzer biedt zich aan voor Privaatles of bijwerken van leerlingen. Brieven onder Nr. 132, aan het Bureau van dit blad. Gevraagd een flinke Dag-Dienstbode. Adres: Jonkerstraat 22. Zich aan te melden na 7 uur. AANGEBODEN Te huur, Loodsgracht 37, BENEDENHUIS v. klein gez. f 30,33 p. m., water inbegrepen. Adres: SMIT, Havenplein 24. Te Huur aangeboden 2 nette SLAAPKAMERS, met of zon der Pension omtrek Station. Adres: Bureau van dit blad. Te huur mooie ruime ZiT- SLAAPKAMER, zeergeschikt voor twee vrienden. Adres: Ruijghweg 191. In amtenaarsgezin z. k. aan geboden Pension, met vrije slaapkamer. Brieven onder Nr. 131, aan het Bureau van dit blad. Te huur het mooie moderne WOONHUIS, Soembastraat 13, vlak bij de Singel, p.w. f 8.50. Adres: Emmastraat 88. Gem. Zit-Slaapkamer te huur. Adres: Bureau van dit blad. WONING te huur. Loodsgracht 24. Te bevr.Breewaterstraat 70. Nette wed., 28 jaar, knappe verschijning (P.G.), wenscht ernstige kennismaking met be slist net, eenvoudig persoon, of wedn. met kind. Liefst K.M. Brieven onder Nr. 133, aan het Bureau van dit blad. E Gevraagd een flink MEISJE, van 's morgens 8 tot 12 uur. Adres: Kanaal weg 186. Gevraagd net MEISJE voor eenvoudige Boekhouding (Winkel). Salaris f 25.per maand, eigenhandig geschre ven brieven. Adres: Bureau van dit blad. Jong gehuwden vragen voor direct een flinke Dienstbode, goed kunnende koken, voor dag of voor dag en nacht. Adres: Plantsoenstraat 3. Gevraagd een flinke DAG DIENSTBODE, hoog salaris. Adres: Bureau van dit blad. Keukentafels f 1.75 Huistrappen 30 ct. p. trede Wringerbokkenf2 50 99 KEIZERSTRAAT 99 Te huur Autobox, Breestraat, ook voor andere doeleinden. Adres: LONDON, Hertzogstraat 52. Te huur: modern Huis Langestraat 143, nabij Singel, f 7.50 per week, w.1. inbegr. Adr.LONDON, Hertzogstr.52 Te huur te Texel: gedeelte Boerderij 16 H.A., Woning met 4000 M2. Tuin voor gepension- neerde f 3.p. week, meer land f 50.per H.A., Woonhuis in dorp Den Burg met Tuin f 4.50 p. week. Brieven no. 56, Boekhandel REIJ, Den Burg (Texel). GEVRAAGD 10 GULDEN BELOONING. Te huur gevraagd een WONING voor jonge menschen, huur prijs 4 a 5 gld. p.w. Brieven onder Nr. 130, aan het Bureau van dit blad. AANGEBODEN TE KOOP: Het keurig ingerichte Hoeren huis Kanaalweg 21, prachtige hal, badkamer, groote garage, tuin, 4 flinke slaapkamers met vaste waschtafels en desver- langd met geheele inrichting voor centrale verwarming. Leeg te aanvaarden. Een blok van 9 prachtige Woningen a. d. Joubertstraat. Buitengewoon beleggings object. Het groote en ruime Woon huis Keikgracht 47, met zeer groote tuin. Koopsom billijk. Bevr. bij den Makelaar O. J. BOSCH, Weststraat 100 Tel. 540. Te koop een zoo goed als nieuwe Singer Trapnaaimachina en een inzinkbare Pfaff Naai machine, Dressoir f 15.12 els Kleed f 4.00, 2 Fauteuls en 4 Stoelen f 13.50, 6 Keukenstoelen f 6. gebloemd Fornuis f 12.50, eiken Ledikant met spiraal en bedden, Huiskamertafel, Mangel, Luidspreker, Waschmachine met wringer, 2 stel Overgordijnen, Kachel, Divan en Tafelkleed, Harmonica enz. Adres: K. SCHUURMAN, Californiestraat 3-5. Te koop schitterende Mai- thezer Leeuwtjes, 8 weken oud, iets zeldzaams. Adres: Keizerstraat 59. Tevens mooie Herdershonden. Te koop: Paletot, Tuniekpak, Cape, b.w. 105, lang 175 en een Wieg. Adres: Breewaterstraat 14. TE KOOP het mooie Woonhuis Sluis- dijkstr. 25, ook voor Winkel huis zeer gunstig. Direct te aanvaarden, prijs billijk. Woonhuis Ruijhgweg 165, voor lagen prijs. Riant Woonhuis Ruijhgw. 40. Direct leeg te aanvaarden. Mooi Woonhuis Crocusstr. ruim uitzicht. Het mooie Woonhuis Ruijhg weg 44, zeer goed onderhouden. Voor billijken prys, het gunstig geleg. Woonhuis 2e Vroonstr. 59. Prettig ingericht Woonhuis, Ruijhgweg 38. Te Huisduinen, voormalig Tehuis v. Meisjes, heel billijk. Cafè-Lunchroom, pens. Golfzang. Bouwterrein aan Doggers vaart en Rijksstraatweg. Mooi ruim HUIS in de ver lengde Hoogstraat. Gunstig gelegen solied Huis aan de Laam___ Te bevragen: Makelaars- en Assurantiekantoor „VRAAG EN AANBOD" Plantsoenstraat 3. Telef. 300. Bijna ingezetenen te I Helder sparen re bij de 75 ct per zak van 35 K.Q. Janzenstraat 49. Te huur 100 M. KIP- PENERF met 10 M. REN en NACHTHOK. Adres: M. v. d. VAART, Begoniastraat 25. Te huur het HEERENHUIS Ankerpark 29 Te bevragenKanaalweg 149 Te huur een modern HUIS Langestraat 143. f 7.50 p.w., w.1. inbegr. Adres: LONDON, Hertzogstraat 52. Te huur, per 1 April a. het mooie, moderne WOON HUIS aan den Polderweg 58. Adres: Emmastraat 88. Goed gem. Zit-Slaapkamer te huur met pension, bill. pr. Adres: Weststraat 41. veranderen tot MAGAZIJN KEIZERSTRAAT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1933 | | pagina 3