PI 'P I3S Eenstemmig P.SchaieB o.sw. Buitengewone ledenvergadering SCHOOHMA AK-TUD ■sPALTHE-TUD HTEE1T IN GE ËLBEKMIIM WEET GIJ THE HODLARS Zomermantels en Hoeden Ned. Nat. Werklieden-Vereeniging ÖE MOOISTE FOTO ADVERTEERT in de PERMANENT WAVE? CIRCU S K E Adverteeren doei verknopen. Geen 2 jaarmeer in de schuld HELDERSCHE COURANT VAN DINSDAO 21 MAART 1933. PSTTBCS, „J, WATERHOUDEND Speeltuin Vereeniging Den Helder. Voetbalwedstrijd België-Nederland 2evroonstraatn». A. COLTOF Telefoon 105. Maatschappij biedt Heerenkleeding aan TE KOOP Kat. Chr. Oeh. Onth. Koffiehuis VAN BAAREN, HEEFT U AL GEÏNFORMEERD BOUWMATERIALEN JAC. DE BOER, TE KOOP" SCHRIJFMACHINE L. DEKKER, LOOZE STREKEN VAN SNOEK1E EN BOLLEBOKS vanaf 20 cent per ons M 1 Charlotte Kohier en Albert van Dalsum BEZOEKT DE TENTOONSTELLING MUSIS SACRUM NIEUWS ACCORDEON-VIRTUOZEN Het mag gelijk wezen, maar beter adres is er niet om U van geschikte Kolen en advies te dienen. ONTVANGEN een keurige collectie Keizerstraat Per luxe Reiswagen naar Antwerpen op ZONDAG 9 APRIL. Bewijs van deelname a f 4.aan ons kantoor Loodsgracht 22 Telefoon 56. GEBR. VAN KONINGS BRUGGEN Voor reis morgen naar JAARBEURS en Amsterdam nog enkele plaatsen beschikbaar. VIERKANTE METERS STANDRUëMTE hoek Oostsiootstraat. HINDERWET. Stemmen in een andere gemeente. VLOERKLEEDEN. LINOLEUM Prima VLOERZEIL Prima VLOERZEIL Modernste patronen Zeil 57'i ct. Coupons Zeil 52 ct. pen el Magazijn Keizerstraat Een nieuw voor 'n oud Een Ford voor 'n fout Levert Uw oude Philipstoestel in f. 30.- tot f. 60.- korting geeft Philips U op den beroem den 630a, 630c, (of 620a met luid spreker 2123). Met een kans om dit toestel GRATIS te krijgen en 'n 8-cyl. Ford te winnen! Tot en met 30 April a.s TECHNISCH-BUREAU BREEWATERSTR. 5. TELEFOON 461. naar onze verlaagde Tarieven van: Fa. VAN WIJNEN AEENï voor KOEGRAS en OMSTREKEN: I. SLIKKER Ca 2 pond Gehakt 2y2 pond ROLLADE voor f 1.00. ELECTRO" BEZEM, PEKELVLEESCH voor den boterham, p. ons 9 ct. 2% pond ROSBIEF voor f 1.00. EDAMMER KAASJES IIO en 93 cent EMM ASTRAAT 61. TURENNE AN1HRACIET I INDCCARAVAAN ■BB Hedenavond Il3lf 9 Nog plaatsen verkrijgbaar Plaatsbespreking van 3 tot 5 en te 7 uur aan het loket vanaf 22 tot en met 24 Maart a.s. in het gebouw „MUSIS SACRUM". Dagelijks geopend vatj 2 tot 10 uur n.m. Het geheel wordt muzikaal opgeluisterd door mondorgelclubs en speeltuinensemble. Woensdagmiddag 2 uur zal de opening plaatsvinden. Entrée 10 cent de populaire zingende Spelend voor de RADIO en ODEON grammofoon. Opgetreden voor vele autoriteiten: o.a. Burgemeester De Vlugt; Prins Hendrik; de Amerikaansche Gezant. KOMEN ZONDAGMIDDAG en -AVOND in „MUSIS SACRUM" f 50—500behalve Ambtenaren ook hun met flinke burgerpositie ronder borg. f 100 kost f 7.60, afllossing in 10 maan- „M den, hoogere bedragen en langere ter- is het gunstig oordeel, zoowel der mjjnen evenredig. H.H. Medici als der patiënten, over de nooit falende werking van Aam- N.V. NATIONALE VOLKSBANK. Inl. adres Bloomstraat 36. beienzalf van Broeder Benedictus. I Prijs per pot f r.Verkrijgbaar bij apothekers en drogisten. op WOENSDAG 22 MAART a.s., des avonds 8 u., Militair Tehuis, Kanaalweg. AGENDA: 1. Opening. 2. Besprekingen betreffende afwikkeling financieel belang bij de Maatschappij „Het Onderlinge begrafenisfonds". 3. Voorstel tot ontbinding der Vereeniging. 4. Rondvraag. 5. Sluiting. Het Bestuur. Vertrek Zondagmorgen 4 uur. Terug uit Antwerpen Zondag n.m. 6 uur. Nog eenige beschikbaar op de Eerste Heldersche Kruideniersbeurs. Firma's, die hiervan gebruik willen maken vragen inlichtingen bij onderstaande adressen: P. A. ZWIERSTRA, Langestraat 11. P. KOSSEN, Brakkeveldweg 69. Telefoon 359. I - Postrekening 53287 Burgemeester en Wethouders van DEN HELDER maken bekend, dat door hen aan de N.V. „Reederjj en Vischhandel M. A. Kolster- j Nieuwediep", alhier, en hare rechtverkrijgenden vergunning j is verleend tot het opstellen 1 van een ijsbreekmachine en een electromotor van P.K. in het perceel, gelegen aan de Achterstraat no. 74, kadastraal bekend in Sectie D, No. 2177. De voorwaarden liggen ten Raadhuize ter inzage. Den Helder, 21 Maart 1933. Te koop één of meer PERCEELEN, gelegen prima stand (plantsoen). Huuropbrengst f 480.per jaar per huis. De Woningen omvatten Vóór- en Achtertuin, (op 't Zuiden) vijf Kamers, Keuken, W. C., Badgelegenheid 7 Kasten, ruime Zolder. Brieven onder Nr. 128, aan het Bureau van dit blad. naar maat vanaf f 5.per maand Vraagt eens inzage stalencollectie beter genre. Coupeurs bezoeken U door het geheele land. Brieven onder No. 990, aan het Bur. van dit blad GEVRAAGD Ter overname gevraagd M E L K W I J K Omzet 75 a 100 liter Brieven onder Nr. 129, aan het Bureau van dit blad. Spoorgracht 40 Alléén hier! Heerlijke Champagne Cider voor Vruchten Bowl. Thans 0.90 per Literflesch. Tevens gevraagd een paar nette vaste logé's tegen zeer billijk tarief. P. J. FERNEE. De Burgemeester van Den Helder maakt bekend, dat bij de ver kiezingen voor de Tweede Kamer der Staten Generaal de Kiezer, met inachtneming van het bepaalde in de arti kelen 57b tot en mei 57j der kieswet, in plaats van in de gemeente op welker kiezers lijsthij voorkomt, in een andere gemeente aan de stemming kan deelnemen. De kiezer kan in die andere gemeente niet bij volmacht stemmen. De kiezer, die van deze bevoegd heid gebruik wil maken, deelt, UITERLIJK VEERTIEN DAGEN VÓÓR DEN VOOR DE STEMMING BEPAAL DEN DAG, in persoon ter secretarie dan een gemeente aan den Burge meester of aan den daartoe door vezen aangewezen ambtenaar mede in welke gemeente hij aan de stemming deelnemen wil. Nadere bizonderheden op de biljeten ten raadhuize. Den Helder, 22 Febr. 1933. De Burgem. voornoemd, DRIESSEN. Ontvangen een groote collectie 2 m. breed prima van Krommenie moderne patronen 155 cent 2 meter breed 115 ct. 1.82 breed 85 ct. GORDIJNEN - TAPIJTEN - MEUBELSTOFFEN hoe vuil en verschoten deze ook mogen zijn, behoeven niet te worden afgedankt maar kunnen nog jaren worden gebruikt, wanneer men deze laat chemisch reinigen, plaatselijk bijverven of geheel verven bij PALTHE. Palfhe garandeert U met hare behandeling verrassend mooie resultaten. Depót te Den Helder bij de Firma Wed. P. C. R1EKELS, Spoorstraat 45 Pertret-Ateiiarjac. ue Bwi Heldersche Courant. WELLA (speciaal) Systeem ?^P,A.ly,,FR (bu'<enverwarming) l GALLIA (spiraal) ZOTOS (het nieuwste zonder toestel) 60 cent per wikkel. De nieuwste Ondulatie en Watergolfkapsels. Haarverven in elke gewenschte nuance. Blortdeeren. Electrische mas sage. Kleimassage en Toucheeren enz. Diverse Diploma's Aanbevelend, Salon MANSHANDEN, Stakman Bossestr. 65. Zelf weer aanwezig. Telefoon 514. tegen scherp concurreerende prijzen! Beton- en Tuingrint Beton- en Metselzand Steen - Kalk Cement - Gips Buizen - Kolken en Tegels Kantoor en opslagplaats a/d. FABRIEKSGRACHT, toegang over de terreinen Houthandel OORTGIJSEN, Janzenstraat. Telefoon 477 van 7$—12 uur v.m. van IJ—uur n.m. Al Uw FOTQ-a rt I k e Ien van een vakman. Keizerstraat 75. Een vakkundig en goedkoop adres voor aanleg van electriciteit, is bij J. REEKERS, Polderweg 2 (huis). Te koöp of te huur gevraagd een ruim Pakhuis of Huis met erf. Adres: P. KALIS, Gravendwarsstraat 1. AANGEBODEN Te koop wegens vertrek SpSegelkastje, Vulkachel, Spiegel, Salontafel, Gang-, Trap- en Keuken- looper, Jongens Zeilscheepje. Adres: Loodsgracht 24. Na 6 uur. 3 pond OSSENLAPPEN voor 85 ct. CHR. GOES, Oostsiootstraat 22. Te koop of te huur 4 ruime solide WONINGEN in de Goudsbloemstr. No. 37-39-41-43 Adres: W. VENEMA, Basstraat 14 of Makelaar DIJKSHOORN, Molengracht. (half-om-half), 40 ct. CHR. GOES. TE KOOP Indische PAKKEN, maat 54. Adres Bureau van dit blad. Te koop een goed onderhou den AM. ORGEL. Adres: Californiestraat 1. CHR. GOES. •T LIJKT WEL, OF ER BRAND IS als ik Jou met die slangen zie trekken. Kan ml) niet meer ge beuren. Een paar maanden geleden trok ik met zoo'n slang een tafeltje om. Chinee- sche vaas in puin. Een vteek later viel Me vrouw over de slang. Blauwe plekken. Toen Was het uit. Den vol genden dag had ik een „Electro-Bezem". Geen slangen. Geen buizen. En zuigen zeg ik je! Het heele ding weegt 51* pond. Ik wandel er gewoon het huis mee door. Tapijten, gordij nen, trappen, meube len, alles piek-fijn en in de helft van den tijd. Zie dat je er een op proef krijgt voor een dag of watDuur? Geen sprake van. Een „Electro-Bezem" kost compleet 65.— en je hebt twee jaar garantie. Stofzuiger Imp.: Klisser en Citroen. Amsterdam verkrijgbaar bij A. Hildering, Spoorstraat 88 E. N. Heijligenberg, Keizerstr. 118 Te koop twee Ameuble menten, een Queen Anne, 4 stoelen, 2 Crapeauds met mod. j pluche. Een huiskamer, 2 fau- j teuils en 4 stoelen met uitnb. j zitting. Spotgoedkoop.1 Adres: Langestraat 22. Goedkoop Autorijden. Aangeboden: Kleine 4-persoons gesloten 2-deurs „OPEL", loopt 14 Km. per Liter benzine. Minimum wegenbelasting. Keurig in bekleeding en lak. Spotprijs. Te bevragen Hoofdgracht 72, Telefoon 606. Te koop een WOONHUIS 2e Emmadwarsstraat 8. Te bevragen bij: ZEEMAN, Looiersteeg 2. CHR. GOES. Werkbankje te koop aan geboden met Bankschroefje, ge schikt voor huisvlijt, wegens overcompleet. Adres: De Rujjterstraat 8 Keurig onderhouden f 65 Bez.Weststraat 5. 1 pond BIEFSTUK 60 cent 2 pond f 1.— CHR. GOES. Te koop het flinke Burger woonhuis Vijzelstraat 153, be vattende voorkamer, achter kamer, keuken en ruime zolder. Leeg te aanvaarden. Te bevragen bij den makelaar C. J. BOSCH, Weststraat 100. Te koop een weinig gebruikt goed onderhouden DAMES RIJWIEL, prijs f 12.50 's avonds na 6 uur. Adres: Joubertstraat 67. STUDIE PIANO zonder gebreken voor slechts f 60.-. Te zien: Janzenstraat 10. CHR. GOES. Billijk te koop WOONHUIS. Adres: Brakkeveldweg 42. Aangekomen nieuwe lading Zeeuwsche Aardappelen en Uien. Prima Bonte 85 ct. p. 35 kg. Blauwe Eigenheimers 65 ct. p. 35 kg. Witte Eigenheimers 55ct.p.35kg. Bevelanders 45 ct. p. 35 kg. Bonte Drielingen (pootgoed), 50 k.g. in balen 100 ct. Uien, er baal v. 50 k.g. 100 ct., p. k.g. ct. Aardappelen, per k.g. 3 en 4 ct. 35 kg. franco thuis. Ligplaats Werfbrug. Schipper Verheij. Met onze Aardappelen wordt niet gevent. dat de Sanguinose zulk een voortreffelijk middel is? Voor allen die zwak en moede zijn; die lusteloos en zonder energie; die gedurig vermoeid zijn of lijden aan pijn in het hoofd, in den rug of de Jenden; die te moe zijn om te eten, of te zwak om te slapen, is de Sanguinose een opwekkend en versterkend middel, waarvan de uitwerking snel en verrassend is. VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c/4,Den Haag. Prijs per flacon f 2.6 fl. f II.12 fl. f 21. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. Te Den Helder bij: A. TEN KLOOSTER, Keizerstraat 93. Nederlandsch Fabrikaat. Stofzuigers van f 10.- tot t 35.-. Keuze uit 30 bekende merken. Volle garantie. Alléénverkoop ELECTRO-FORT, f 35.-, f 42.50 en f 50; een zuigwonder met 3 jaar garantie. Geruischloos. Radio storing vrij. Het bekende Amster- damsche Stofzuigerhuis, Vijzelstr. 5 boven Ova. Amsterdam. Tel. 31761. Aanleg van Electriciteit, solied en concurreerend. JO DORTMUNDT, 2de Vroonstraat 85. HEDEN ONVANGEN een partij zeldzaam fijne oude 40 Haast U, dit koopje komt niet alle dagen voor! De Griffier der Arr.Recht- bankte Alkmaarmaakt bekend, dat op 18 Maart 1933 te zijner Griffie zijn nedergelegd, ter inzage van partijen, als ook dei- derde belanghebbenden, het proces-verbaal, bedoeld bij art. 34 der Onteigeningswet, zoo mede het advies der des kundigen in de Onteigenings procedure van da Gemeente Den Helder, ten deze vertegenwoordigd door den Burgemeester dier Gemeente, die voor haar ter fine van onteigening optreedt, wonende te Den Helder, tegen PIETER DE BEURS, wonende te Haarlem. De Griffier voornoemd, L. A. van den BRAN DELER. f 1.50 per H.L I Fa. H. BOOIJ ZOON 1 Tel. 235 en 479. j Tekst van J. M. Plaatjes van BARTOLID 31. Wacht even, daar kwamen ze bij een motorbootje, dat aan den kant lag. .Spring!" fluisterde de lange, en, zoo gezegd, zoo gedaan. Ze vouwden hun handen samen en bonkten met h"" - del in het ruim van het ijzeren motor vaartuig neer. „Au!" zei de lange, en greep naar zijn hoofd, loen .,jj het bootje los, greep het stuurrad, en. rrr! daar gingen ze, terwijl de oogen van den veldwachter van pure woede heen en weer rolden. Met zóó'n vaart schoten ze vooruit, dat ze in nog geen tien minuten droogge- w aaid waren. 32 „Honderdduizend Domuien en gra naten!" raasde de veldwachter en schoot als 'n bruinvisch naar de eerste de beste boerderij en belde vandaar de politie in Klontenburg op. Nu, daar waren ze bij de pinken, en nog geen kwartier latei- kwam de heele motorbrigade, bestaande uit zes man en drie motorfietsen, het motorbootje achterop. De lange slikte van schrik zijn tabakspruim in, toen hij het zag, en prutste wat hij kon, om bootje harder te doen varen. het

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1933 | | pagina 4