'iVctt wilt 11 Uzenl §oon m hm 1 TWEEDE BLAD HELDERSCHE COURANT VAN DINSDAG 21 MAART 1933. Stadsnieuws. BRAND-, INBRAAK-, BEDRIJFS-, LEVENSVERZEKERING 2 2 2 O Licht op voor alle voertuigen: Wintertijd. Dinsdag 21 Maart 18.42 uur. Woensdag 22 Maart 18.43 DE BEGRAFENIS VAN „TABBIE" BAKKER. 't Was een heele drukte daar in den Ouden Helder, in het buurtje waar Tabbie geleefd heeft en gestorven is, in 't har- j-enas zooals Vondel dat zoo kernachtig uitdrukte. Om half twee was er bij manier van spreken nog geen kip te zien, maar toen het tegen tweeën liep, kwamen ze van alle kanten opzetten. Al Maandagmor gen vroeg stond vast, dat van een route langs den dijk geen sprake kon zijn; er stond een stevig stuk wind, hetgeen de onderneming op zichzelf al tot een hache lijk iets maakte, maar bovendien was het tegen drie uur in den namiddag hoog wa ter. zoodat er geen sprake van was dat het plan kon doorgaan. Dientengevolge nam Öe stoet de gewone route langs den Huis- duiwerweg, maar door allerlei omstandig heden werd het eerst bij half vier eer liü op het kerkhof arriveerde. 't Was druk op onzen doodenakker de zen Maandagmiddag; twee begrafenissen gingen nog voor eer de oude zeeheld zijn spreekt woorden van groote waardeering tot zijn gestorven vriend Tabbie. Zijn le ven was een voorbeeld voor ieder, hij was steeds bereid hulp en steun te geven waar die noodig waren, en het is te hopen, dat ook aan ons een dergelijk getuigschrift kan worden meegegeven. De heer Levy Grunwald verkrijgt thans het woord. Hij sprak als volgt: Grauwe luchten, gierende stormwind, de zee dondert haar krijgslied, Tabbie, de zee man, wordt met zeemanseer begraven. Rondom zijn groeve staan de mannen van „Moed, Volharding, Zelfopoffering" met hun reddingsmedaille.s, de kapiteins van de reddingboot en reddingvlet en de Bur gemeester van onze jutterstad spreekt woorden van waardeering en stelt de da den van Tabbie den zeeman tot een voor beeld. Tabbie de zeeman is niet meer. Tabbie, Jaoob Bakker zal nooit meer, wan neer de noordwester over het Marsdiep giert, den stormhelm op het hoofd druk ken. Zijn oliejekker hangt zielig verlaten in zijn kleine huisje in de Rensteeg.... nooit meer zal hij dit ridderharnas aan trekken. Buiten op den dijk ligt zijn vlet, een zaam op de steenen. De schipper Tabbie zal nooit meer aan het roer staan, het zwaard, de riem, is aan zijn verstijfde hand ontvallen. Ridder Tabbie is dood Maar zijn daden blijven voortleven. De roem, die hij in zijn titanenstrijd tegen de woeste branding heeft verworven, die sterft nooit. De heldendaden, die hij tegen de „meneeren met wit voor" verricht heeft, blijven voortleven in de harten der Heldersche jutters. Moed, beleid en trouw stonden in het devies van dezen ruwen, „DE NEDERLANDEN VAN 1845" Kantoor „Vraag en Aanbod", Plantsoenstraat 3. De stoet in de Vlootstraat. laatsten gang kon maken; twee begrafe nissen: de Dood ontziet niemand en wij waren hier getuige van de ter aardebestel- linig van een 22-jarige, een matroos, die met militaire honneurs ter aarde werd be steld, een gebroken grijze vader, een snik kende moeder achterlatend, die door het onverbiddelliike Leven weer werden opge- éischtDaarna kwam de stoet, die het stoffelijk overschot wegvoerde van Tabbie, den man, die ruim 200 levens heeft gered en dien men, tot belooning, zijn gansche 'leven in een minuscuul huisje in 'n steegje aan d'e grens der gemeente, zijn sober be staan heeft laten leiden Voorop ging het Bestuur van „Moed, Volharding, Zelfopoffering", de vereeni ging, die ook deze begrafenis verzorgde, en die vertegenwoordigd was door de hee ren J. van Dok, C. Reetman, K. Veenstra, Qeleisteen en Jongmans, met het vaandel der vereeniging. Onmiddellijk achter den stoet kwam Burgemeester Driessen, de heer C. Bot, schipper der reddingboot, de heer Bontes, sohipper van de reddingvlet, en vele ande ren, verwanten en vrienden van den over ledene. Het eerst sprak Burgemeester Dries sen, die in zijn korte toespraak er op wees, dat wij de nagedachtenis van dezen do ode in dankbare herinnering zullen hou den en die de levenden opwekte zijn voor beeld te volgen. Daarna kwam de heer Van Dok. voorzitter van „Moed, Vol harding, Zelfopoffering". Deze sprak het volgende: Geachte familie, burgemeester, vrienden en aanwezigen! Zoo hebben wij weer een van onze grootste Blauwe Zee ridders naar zijn laatste rustplaats ge bracht, Jaoob Bakker, algemeen bekend onder den naam van Tabbie, zooals wij hem gekend hebben in zijn leven en wer ken aan onzen Helderschen zeedijk, den eenvoudigen, stoeren vletterman, die, wan neer dte storm onze kust beukte, en de schepeling om hulp riep, zoo menigmaal zijn vrouw en kinderen verliet en zijn eigen leven in de waagschaal zette, om dat van zijn evenmensoh van een wissen dool te redden. Klaar, in d'ie woeste branding, met den dood voor oogen, heeft Tabbie en zijn mannen nooit gevraagd wie of wat zijt gij, daar was alles gelijk. Maar het was voor hen een roeping, een streven, om deze mensohen weer aan hun familie weer te geven. En als hij dan weer zijn voet op den vasten wal gezet had, was hü weel de eenvoudige, stoere vletterman, met zijn ruwe inborst, wanneer de stormen loeiden, maar met een edel hart. Laat het een troost zijn voor zijn kinde ren, dat zij met trots kunnen neerzien op de vele heldendaden, door hem verricht, wiens naam met gouden letters geschreven staat in dat groote boek van onze helden <5er zee. Tabbie is van ons heengegaan, moge hij rusten in vrede, dat is de wensch van de Vereeniging „Moed, Volharding, Zelfop offering". De heer C. B o t spreekt een kort woord als schipper van de reddingboot. Persoon lijk kan spr. niet veel zeggen, omdat Bak ker behoorde tot de oude generatie, welker arbeid spr. niet heeft meegemaakt. Maar wat (hij gedaan heeft is in de Heldersche Courant vermeld. Wel heeft spr. hem meerdere malen ontmoet en telkens weer herkende hij in hem den robusten zeeman, niet het eerlijke, trouwe karakter, die altyd «u voor ieder behulpzaam was. He heer Nieman, oud-loodsschipper, dapperen blauwen zeeridder. Het roer heeft hü losgelaten, in zijn vlet en in zijn buis. Wat hü voor de huisgenooten be- teekende, weten zü alleen. Tabbie was hun stuurman, Tabbie was hun steun. Ridder Tabbie Ga heen in vrede, rust zacht aan den voet der Heldersche duinen! Het is te ho pen, dat de vereeniging, die ik zelf heb .helpen groot maken, in deze crisistijden ook ridders, d'ie het vroeger niet noodig hadden, ,maar nu wel, zal steunen. Dat is tevens in den geest van Tabbie. De heer La Lau, sprekend namens het Helden der Zee-fonds „Doms Rijkers", wijst er op, dat het fonds meermalen van plan geweest is alle oud-redders te steu nen, maar hiervan moest afzien, daar er geen geld genoeg voor beschikbaar was. Tenslotte sprak de heer R e ii n t s na mens de familie woorden van dank en ge voelvolle woorden van waardeering en hulde. Stoffelijke belooning heeft Tabbie voor zijn arbeid niet gehad; moge de Al machtige hem de moeite en opofferingen, die hü zich getroost heeft in zijn leven om de levens van anderen te redden, beloonen! Een viertal kransen, waarvan een na mens de Ver. „Moed- Volharding, Zelfop offering", dekte de baar. LEZING OVER RUSLAND. Hedenavond in de Luth. Kerk. Blijkens een in dit nummer voorkomen de advertentie zal hedenavond 8 uur, in de Lutfi. Kerk, in de Weezenstraat. een Russisch zendeling, Pred. L. Rosenberg, spreken over „Mijn ervaringen in Rusland onder het Tsaristisch en Sowjet-bewind De zendeling Rosenberg heeft eenige jaren geleden in het Evangeliesatiegebouw in de Palmstraat gesproken en werd toen. door de vele en interessante bijzonder heden die hij op boeiende wijze wist te vertellen, met groote aandacht gevolgd. Ongetwijfeld zal er ook vanavond be langstelling voor de lezing van dezen ooggetuige van de Russische toestanden zijn. Waarschijnlijk zal de lezing met lichtbeelden worden geïllustreerd. De toegang is vrij. EVANGELISATIE-ZANGDIENST. Wij vestigen de aandacht op een in dit nummer voorkomende advertentie, waarin een evangelisatie-zangdienst wordt aan gekondigd, in het Evangelisatiegebouw. Vijzelstraat, op morgen (Woensdag avond 8 uur). Het ligt in de bedoeling om bij voldoende belangstelling deze avonden op regelmatige tijden te organi- seeren. WAARSCHUWING. De burgemeester van Waalwijk waar schuwt tegen de praktijken van een zeke ren F. J. Bleeksma. Bleeksma geeft zich uit als directeur van het Chemisch Pharmaceutisch Bureau „Auto Polich" te Bussum. In werkelijk heid is hij verkooper van een middel „Maline" om het beslaan van glas ruiten tegen te gaan. Hij stelt voor den verkoop van dat artikel agenten aan tegen flinke provisie en doet daarbij allerlei be loften en toezeggingen, welke niet .ver wezenlijkt worden. Ten slotte moet de aangestelde een zeker kwantum van het artikel afnemen en direct betalen. Het niet verkochte kan retour worden gezonden en wordt daarvoor volgens belofte het geld terugbetaald. Genoemde persoon laat echter, na zijn eerste bezoek, niets meer van zich hooren, terwijl het artikel niet beantwoordt aan de opgewekte verwachtingen. INSCHRIJVINGEN HANDELSREGISTER. In de week van 14 tot en met 20 Mrt. 1933 werden in het handelsregister te Alkmaar o.m. de volgende opgaven inge schreven Nieuwe zaken: N. Kaan Pz., handel in oliën en vetten en scheepsbevrachting, Kerkstraat no. 18, Hippolytushoef, Wieringen. Maison »Moderne«, de y°sRoep, dames-hoedenwinkel, Hoogzüde no. 102, Schagen. Wijzigingen: Fa. N. de Wit, bloembollenkweekers- bedryf, Middenweg, Anna Paulowna. In- en uittreding vennoot. P. de Jager en zonen, bloembollen- kweekerü en -handel, Ryksstraatweg no. 384. In- en uittreding vennoot. DE VOORSTELLING VAN „CIRCUS KNIE". Voor de voorstelling van hedenavond zü'n nog goede plaatsen beschikbaar. TWEEDE WINTERCONCERT „STED. MUZIEKCORPS". (Dir. Joh. F. Pala). Voor een ditmaal zeer aandachtig ge hoor voor dergelüke concerten mag dat wel eens speciaal vermeld worden vond Zaterdagavond in een goed gevulde „Casino"-zaal het tweede en laatste win- terconcert plaats van bovengenoemd en semble. Van het zestal stukken op het programma voorkomende, was alleen het laatste niet nieuw voor de vereeniging, terwyl no. 3 door ziekte van den solist vervallen moest en vervangen werd dooi de ouverture „Orphée aux enfers". Het geheel heeft wel kunnen voldoen; de stemming was in orde een zeer voor naam ding! en technisch heeft men er zich aardig doorheen geslageft. No. 2 van het programma vroeg de speciale aandacht, n.1. een geheel nieuw werk, wat een duur heeft van precies 18 minuten. Het was een eerste uitvoering en is een compositie van den Russischen symphonicus Alex. Glasoenof (geb. 1865) „Stenka Razina", een z.g. „symphonisch gedicht", een jeugdwerk van dezen mees ter, door hem op 20-jarigen leeftüd ge schreven. Het hoofdthema van dit opus is het bekende lied der Wolgasleepers; dat is de basis waarop het geheel rust, en wat men in diverse schakeeringen en nuances steeds hoort terugkeeren en waaraan alle registers van het apparaat deel hebben, om aan het slot in een ge weldig fortissimo haar climax te hebben. Een machtig en imposant werk wat niet naliet indruk te maken. De zeer kundige Pierre Dupont verzorgde het schitterend geïnstrumenteerde arrangement, feitelijk voor een groot bezet harmoniecorps ge schreven, maar toch ook wel door een kleiner ensemble te maken. Wat het debuut door het „Stedelük" betreft, moet direct gezegd worden, dat deze hooge eischen stellende compositie een redelyk goede vertolking heeft ge kregen, maar in het middendeel werd nog IS STICHTING VAN EEN TEHUIS VOOR OUDEN VAN DAGEN MOGELIJK Door het Bestuur van het Genootschap „Liefdadigheid naar Vermogen" waren waren verschillende ingezetenen uitge- noodigd tot bijwoning eener vergadering, waai- bovenstaand onderwerp zou worden besproken. Een aantal dames en heeren had aan den oproep gevolg gegeven en bevond zich gisterenavond half negen in het Kegelhuis. Onder de aanwezigen waren de Burgemeester, de heer Kamman, ge meente-secretaris, wethouder De Boer, de heer Biersteker, enz. Zü wei-den welkom geheeten door de Voorzitster van „L. n. V.", mevrouw De BoerJongkees, dde een inleiding hield, waaraan wü het volgende ontleenen: Het doel van dezen avond is de bespre kingen zóó te leiden, dat na deze alge- meene inleiding en nadat de penning meester eenige nadere ramingscüfers heeft gegeven, vragen kunnen worden gesteld, en wellicht nadere aanwijzingen gegeven en onderling overleg zal vol gen. De verzorging van ouderen van dagen trekt in onzen huidigen tü'd, nu de tyds- omstandigheden toch wel eenigszins ver anderd zü'n, onze aandacht. Immers, de maatschappelüke toestanden zijn in de laatste jaren zeer veranderd en ook is dat liet geval met de eischen, die men stelt aan de verzorging der ouderen van dagen. Breeder en breeder worden de kringen, waaruit de behoefte voor betere verzorging opkomt; de bestaande diaco nale ouderwetsche oude mannen- en vrou wengestichten, hoeveel goeds die ook ge daan hebben, geraken meer en meer uit den tüd. Het is daarom, aldus spr., dat wy' ge meend: hebben goed te doen U als belang- stellenden bijeen te roepen om de vraag onder de oogen te zien of in Den Helder niet ook urgent is: de stichting van een „Tehuis", waarin oudjes uit alle klassen der maatschappij kunnen worden onder gebracht. Ik zeg „uit alle klassen" der samen leving. Dat wordt het groote verschil met vroeger. Niet alleen de oudjes of de iet wat ouderen, die weinig of geen midde len van bestaan hebben, vragen om ver zorging. Die vraag komt thans op uit alle lagen der maatschappü. De maat schappelijke toestanden van heden heb ben daartoe geleid. Vroeger was het mo gelijk, dat ieder, die het nog kon betalen, de hulp kon krü'gen, die noodig was. Tegenwoordig is die hulp by'na niet meer aanwezig. De vraag of verzorging der ouderen van dagen kan geschieden, is niet meer alleen afhankelyk van de vraag of er voldoende middelen daar voor aanwezig zün, maar daarnaast ook van de vraag of die verzorging te krij gen is. En wy' moeten die vraag helaas ontkennend beantwoorden. Daarom komt de verdere vraag: zou het mogelijk zün voor deze moeilijkheid een oplossing te vinden? Wü voor ons zijn van oordeel, dat het mogelijk is, wy meenen, dat het geregeld kan worden en daarom riepen wij U allen op om met ons te overleggen of U, dit met ons eens zijn de, mede wilt overwegen op welke wijze die hulp het best te verschaffen is. Spr. gaat op dit punt nog nader in; op den voorgrond sta, dat van het kazerne- systeem, het samenleven in groote zalen, eens voor al afstand moet worden gedaan bü dit nieuwe systeem. Ook uit hygiënisch oogpunt is het leven veel beter te regelen. Het is de bedoeling, dat in het te stich ten Rusthuis iedereen terecht kan. De ouden, die maar juist genoeg hebben voor een zeer sober bestaan kunnen dan voor hetzelfde geld, dat nu besteed wordt, een veel betere verzorging krijgen. De kleine middenstand heeft op zijn ouden te weinig gedurfd gespeeld, men kan het dag ook een moeilijk bestaan als de oude zelfs „angstig" noemen, terwyl de heeren echtparen geheel op zichzelf zün aange- saxophonisten voor een moment de kluts wezen. Middelgegoeden en meergegoe- kwü't waren. Waarom zoo nerveus, men den kunnen op ouderen leeftüd ook niet kan het toch? Vryer worden, hoor heeren! Overigens niets dan lof voor deze prestatie. Wederom vermeldde het programma een compositie van den heer Pala; dit maal een wals in groot formaat „Souvenir de Concert"; zooals alles van dezen direc teur, een vlot en melodieus geschreven stukje muziek, de vaardige en gerouti- neerde hand verradende. Het beste van alles vonden wü n°8 de vertolking van Grieg's beroemde en po pulaire le „Peer Gynt"-suite (naar Ib- sen's drama van dien naam). Een gave en klare reproductie, we zouden haast zeggen feilloos en in de juiste opvatting verklankt. Werd het concert geopend met een van Schubert's „Militaire Marschen", beslo ten werd met een marsch van onzen stad- Igenoot Joh. van Glabbeek: „De Een dracht", waarmede opnieuw geconsta teerd werd, dat onze Marinekapel niet al leen uitsluitend uit blazers en strükers bestaat, maar ook musici bezit, die meer in hun mars hebben. Dit kan dezen heer als een compliment beschouwen, een compliment wat verdiend is. Dit wat het concert betreft. Vermelden we nog dat de vereeniging thans een drie- jtal vrouwelijke executanten in de gelede- ren had, welk aantal binnenkort nog uit gebreid zal worden. Het „Stedelijk" kan daar nog plezier van beleven, want juist dezen zyn allen van goeden wille, van veel ijver en ambitie en bezield met de ware studiezin! Het tooneelstukje na de pauze moest vervallen, waarvoor in de plaats kwamen eenige voordrachten van mevr. Joustra en jden heer Nico Janzen, w ien dat wel toe- vertrouwd was. De verloting bleek ook nu geen strop te zijn en het hal besloot dezen mooien avond. De burgemeester was verhinderd, maar wel was wethouder De Boer onder de aanwezigen, zoomede de lieer Van Loo, de eere-voorzitter; alsook de h.h. Leewens j(gedeeltelyk) en Tj. Dito, muziekleeraren, alhier. meer voor 't geheele huishouden zorgen of doen dat liever niet. De meergegoeden, in deze tehuizen verblüvende en mede bijdragende aan de algemeene kosten dei- huishouding, helpen bovendien mede aan de instandhouding dezer tehuizen. In andere gemeenten, spr. noemt Haar lem, Alkmaar en. Hoorn, bestaan deze te huizen en zü voldoen goed. Het oude huis van „Liefdadigheid naar Vermogen" vol doet niet meer aan de eischen, die daaraan in onzen tijd gesteld; mogen worden. Wat den financieelen opzet betreft, hier omtrent geeft spr. en de heer Poort- m a n nadere uiteenzettingen. De inlich tingen, die elders zijn ingewonnen,. zün zeer gunstig ten opzichte van d'e moge lijkheid eener exploitatie. „Liefdadigheid naar Vermogen" bezit zelf een grondkani- taal van 50.000, daarnaast zou nog 100.000 noodig zyn, die wellicht uit een obligatieleen>ing kunnen worden verkre gen. Het Bestuur van „L. n, V," zou de verantwoordelijkheid niet alleen willen dragen, en stelt zich dan ook voor, dat uit de burgerij medewerking wordt verkregen. Een commissie van voorbereiding zou hiervoor kunnen worden opgericht. Desgevraagd deelt de heer Poortma n iets meer mede omtrent pensionprüzen; in Alkmaar b.v. betalen onvermogenden, dat zijn dus zü, die door Burg. Armbestuur; of Diaconieën woeden ondersteund, 550 voor 1 persoon, die daarvoor zit-slaapka- mer krijgt; mail en vrouw betalen 1000. Verder zijn er zeer uiteenloopende tarie ven. Onder de prijzen is geneeskundige behandeling begrepen (behalve specialis tenhulp). De heer de Vries ïJulianadorp)heeft al jarenlang het ideaal gekoesterd, dat hier ter stede eens iets zou kunnen ge beuren in den geest als te Alkmaar en elders is geschied en was blij te hooren, dat L. n. V. de koe eens by de horens pakte. Maar nu werd aan spr. verteld, dat een dergely'k tehuis hier niet noodig was, omdat het Rusthuis op het Dykje al leeg stond en ook de kamers in het Tehuis van L. n. V. niet alle bezet zyn. Hy wil hierover gaarne nadere inlichtingen. Mevrouw de Boer antwoordt, dat deze Stichting geheel wat anders zal worden dan bedoeld Rusthuis. Van leeg staande kamers weet spr. niets af: maar gezien de uitstekende resultaten overal elders, meenden wy, dat een dergelyke stichting ook hier zou kunnen rendeeren. De heer Biersteker meent, dat de voornaamste vraag deze is: of er aan een dergelyk tehuis behoefte bestaat. Spr. meent van wel; voor heel veelmenschen is het zeer moeilük een geschikt tehuis te vinden en als we nagaan dat vereeni- gingen als Pro Senectute e.d. altüd veel aanvragen krygen. kan daaruit wel de behoefte worden afgeleid. Denemarken is ons in deze allang voorgegaan en kent deze gezamenlyke tehuizen, en Alkmaar en andere plaatsen waar ze bestaan, moeten geregeld aanvragen afwyzen om dat er geen plaats is. Het initiatief van L. n. V. mag op hoogen prys worden gesteld, en voor mevr. de Boer moet het ongetwijfeld voldoening geven te zien, dat er wat gang in de zaak komt. De nadere uitwerking van het plan moet komen van L. en V., met steun van andere personen; zeker zal een uitgewerkt plan met sympathie worden ontvangen. Het allereerst is noodig een geschikte plaats, zooals spr. nader uiteenzet. Het financieele gedeelte acht spr. niet onoverkomelyk, als we zien dat een licham als de Joodsche Invalide büv. jaarlyks heel wat geld uit de zakken van het pu bliek weet te halen, zal dat ook hier wel meevallen. Spr. stelt voor hedenavond tot de op richting in beginsel te besluiten en wet houder de Boer aan de commissie toe te voegen. De heer Poortman deelt nader mede, dat bhjkens ingewonnen informa ties, de stichtingskosten circa f1300 per persoon zullen bedragen en gaat nog nader op de finantieele berekeningen in. De heer Engelmann is wat minder optimistisch over het finantieele. Het is niet zoo gemakkelyk daarin groot kapi taal geplaatst te krygen. Spr. zal gaarne de meening van anderen eens vernemen. Met de Alkmaarsche stichting »Wester- licht* was het een ander geval, daar had men medewerking van de omliggende diaconieën en die is hier niet in die mate aanwezig, zoodat wü grootendeels op par ticulieren zyn aangewezen. De heer Kamman is daarentegen van meening, dat wy met een grond- kapitaal van f 50.000.een voorsprong hebben op Alkmaar, dat met niets begon. Zou verder, vraagt spr., niet samenwer king met de gemeente kunnen worden gezocht Het Tehuis op de Kerk gracht is op den duur toch ook niet voldoende. In ieder geval is over deze zaak met het Gemeentebestuur te praten. De heer Saai, architect te Alkmaar, geeft uitvoerige by'zonderheden omtrent verschillende tehuizen, die spr. kent. Hoorn büv. begon met slechts 3 verpleeg den, maar reeds binnen 3 maanden was de ruimte, waarover men beschikte, bezet. Zoo is't ook elders gegaan; „W esterlicht" (Alkmaar) telt thans 150 verpleegden, maar er zyn wel een kleine 100 aanvra gen, waaraan men niet kan voldoen. De diaconieën hebben een bepaald, maar zeer beperkt bedrag, gestort; de rest is geheel door particulieren Ifijeengebracht. „Westerlicht" heeft byv. circulaires daar toe over 't heele land verspreid. De helft der aldaar verpleegden betaalt zeer wei nig. Ook overal elders bestaat tekort aan ruimte. De heer Klerk meent, dat men toch niet behoeft te wachten, tot dit groote bedrag byeen is; met het kapitaal van f 50.000.dat men bezit, kan worden begonnen en men kan dan geleidelyk uit breiden. De heer Heeroma daarentegen wil maar liever op wat grooter voet begin nen. Een bedrag van IJ ton isvoorzoo'n stichting toch niet te veel. Ten slotte stelt de Burgemeester voor een commissie van voorbereiding te benoemen, die de plannen nader kan uit werken. Uit het College van B. en W. zal een der leden worden toegevoegd aan deze commissie. De bedoeling is voorts een speciale Stichting in het leven te roepen, zoodat L. n. V. niet de geheele verantwoordelijkheid heeft. Nadat de Burgemeester een woord van dank heeft gebracht aan het bestuur in het algemeen en mevr. de Boer in het bizonder voor het genomen initiatief, wordt de by'eenkomst gesloten. GEORGANISEERD OVERLEG BIJ DEFENSIE. De bjizondere commissie voor georga niseerd overleg voor de ambtenaren, werk zaam bü diensten en instellingen, ressor- teerende onder het departement van de fensie, vergaderde 17 dezer ter bespreking van die door den minister van defensie om advies in haar handen gestelde algemeene regelen voor dte eventueele overplaatsing, het ontslag en het op wachtgeld stellen van personeel in verband met de opheffing van de rijkswerf te Hellevoetsluis en de reorganisatie van de rijkswerf te Willems oord. Behoudens een enkel punt in de rang orde der te verleenen ontslagen, kon de oommissie zich in het algemeen met de ontworpen regelen vereenigen. Enkele gedurende de besprekingen naar voren gekomen wenschen zullen ter ken nis van den minister worden gebracht. „ONS LEGER". Vergadering in Den Helder. De algemeene vergadering van de Koninklyke Nederlandsche Vereeniging Ons Leger zal 30 Juni en 1 Juli a.s. te Den Helder worden gehouden. De eigenly'ke vergadering op 30 Juni zal worden gevolgd door een officieele ontvangst op het gemeentehuis, waarna het gemeentebestuur van Den Helder den deelnemers aan de vergadering een noenmaal zal aanbieden. Verder zullen dien dag het vliegkamp De Mok en de in de haven aanwezige oorlogsbodems worden bezichtigd. De eerste dag wordt besloten met een gezamenlyken maaltijd. Op 1 Juli zal een tocht worden onder nomen naar de werken aan den Wie- ringermeerpolder, aangeboden door de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer Helder's Belang. Buitenlandsch Overzicht Feuilleton pag- t I Radio-programma De nieuwe koers van Defensie. De maatregelen met betrekking tot de burger-corveeërs en den loodsdienst - I Beperking van den rundvee stapel. Geen destructie als in Denemarken De overstroomingen op Java. Eenige personen omgekomen Wat is er met den Duitschen communist Thalmann geschied? Zeven wethouders te Keulen ge schorst wegens groote corruptie Een nieuw document in het ge ding in de moordzaak-Eschauzier Een Amerikaansch beroep op Europa inzake de ontwapenings conferentie De bankcrisis in Amerika snel overwonnen. Het vertrouwen te ruggekeerd De arrestatie van Sneevliet blijft gehandhaafd Een nachtelijke indringer tc Over schie na een hevige vechtpartij gegrepen en aan de politie over geleverd 2 Bij een inbraak te Rotterdam is een bedrag van 1200 gulden ge stolen S Zondagmiddag is in onze haven een stuurlooze logger binnenge bracht ,6 De oorlog lusschen China en Japan. Duizend Chineezen ge dood S Een aanslag op Hitier verijdeld? 3 Omtrek nieuws.7 Marineberichten 8 Marktberichten Dinsdag 21 Maart. Luth. Kerk. 8 uur. Pred. L. Rosenberg over: Mijn ervaringen in Rusland onder het Tsaristisch en Sowjet-bewind. Vijfde abonnementsvoorstelling „Cir cus Knie', Casino, 8.30 uur. Woensdag 22 Maart. Marine-concert, Casino, 8.30 uur. Evangelisatiegebouw Vijzelstraat, 8 u„ Evangelisatie-zangdienst. 22, 23 en 24 Maart. T entoonstelling Speeltuinvereenijing Musis Sacrum, van 2 tot 10 uur. Zaterdag 25 Maart. Uitvoering Sportvereen. „Zeemacht Casino. 8 uur. Feestavond Speeltuinvcreeniging, Mu sis Sacrum, 8 uur. DE SIEGFRIED-SAGE VERFILMD. Zondagmorgen had wederom de n.uan- delü'ksohe voorstelling plaats in liet Ti- voli-theater, die als een soort avant garde- voorstelling is bedoeld en wat andere genre films wil geven dan het gebruike- ljjke. Het blijkt ook wel, dat het experi ment in den smaak valt van het publiek, want steeds meer bezoekers zün er voor deze voorstellingen. Ditmaal bracht de heer Van Twisk ons een verfilming van de be kende Siegfried-sage. De door Thea von Harbou hiervoor gebruikte tekst was die zooals hü in het Nibelungenlied voorkomt, maar met de noodige dichterlijk, ("filmi sche?) vrijheden. Interessant was de film zeer ztker. niet het minst ook om de wyze waarop de ver schillende tafereelen zijn opgenomen. Zoc- als bekend, doodt Siegfried den draak, en, door het bad in het drakenbloed., maakt hy zich onkwetsbaar (op een klein plekje van den schouder na, waar tijdens zijn bad een boomblad op gevallen is en welk pl kje dan ook later Siegfried's dood veroorzaakt doordat de lans hem daar treft). De regie had voor dezen draak een zeer aanneme lijke oplossing gevonden, waarbü 't beest, zooals dat voor een behoorlijken dvtak past, zelfs vuur spuwde. Siegfried k 'ijgt ook. zooals men weet, de Tarnkappe. de helm. die hem onzichtbaar maakt, v. iar- door hü onoverwinnelijk is. Aardig u s de wijze, waarop dit cinematografisch was weergegeven en Siegfried langzamerhand in nevelen verdwijnt. Grootsch was de ensceneering van het geheel; speciale middeleeuwsche buvo. ten met ophaalbruggen, zware muren e.i to rens, breede deuren enz., waren er oor opgericht. De medespelenden geheel in de klassieke middeleeuwsche dracht; wij mo gen aannemen, dat een en ar.deé n t de noodige zorg en historisch getrouw zul zyn geschied. Ook de natuuropnamen w. ter. grootsch, het bosch met den jachtstoet, e 1 vlammende steenen rondom de burcht van Brunhild, enz. Ook de muziek bij deze film was inte ressant en de heer Elias van Praag cda meer de aan liet begin eenige verzen raar aanleiding van het verhaal. In het vervolg Ier geschiedenis zweeg deze ster.. t v el. Tenslotte kregen we Willem Mei ge berg met zyn orkest, die ook in co Witte op trad vanwege het twintigjarig bestaan, ais toegiftje hier.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1933 | | pagina 5