HELDERSCHE COURANT VAN DINSDAG 21 MAART 1933. Visschei ij. Uit het leven der Heldersche haringtrekkers. GaatVm oïaeToof.Te'oude"''l Kan weze? Kan weze? 't Is zoo ztuve 8""*; mo' J« toV'Vertik 'iX'""?'" zeker Ook bij de andere .'eds.raden bleeidijJezeg, wenijnt de ander een tikje boos. bf ~L„e Tt 'J"IM 4 X 3 X 2 X 45—42 2 X 45—38 4 X 44—42 2 X VERGADERING VAN DE S. D. A. P. Rede van den heer J. E. W. Duys. Voor de afdeeling Den Helder van de S.D.A.P. hield gisterenavond in Casino, de lijstaanvoerder voor deze kieskring van de S.D.A.P., Mr. J. E. W. Duys, voor een stampvolle zaal een rede, welke kan gelden als inleiding van de campagne voor de a s. verkiezingen. Na ingeleid te zijn door den heer P. J. Schmidt, verkreeg Mr. Duys het woord. In de eerste plaats heeft spr. dit tot de aanwezigen te zeggen, »Weest niet ont moedigd*. Voor spr. zelf beteekent dit niet -dat er neerslachtigheid in ligt opge sloten, maar hij kan zich indenken dat in den laatsten tijd velen zich afvragen, »waar gaan wij naar toe?* En deze vraag is wel verklaarbaar wanneer wij zien dat in de geheele wereld de reactie hoogtij viert. Zie naar DuilüChland, waar de Marxis ten en Joden vervolgd worden Persoonlijke veeten worden daar uitgevochten en waar blijft nu de Christelijke Kerk die eenigen tijd terug haar stem verhief tegen de die vrijwillig een dienstverband met hem hebben aangegaan, tegen het -wettige gezag in opstand komen. Dat bewijst de onderdrukking van den opstand in Kroonstad in 1921 door de Sovjets, w aar bij duizenden dooden vielen. Het stond vast, aan de handelwijze van de schepelingen moest een einde worden gemaakt, maar de manier waarop dat gebeurd is, is iets anders. Wij zijn niet tegen het gezag, maar tegen het regime, dat op het oogenblik wordt uitgeoefend. Steeds zullen wij langs legalen weg trachten het socialisme door te voeren. Men noemt ons revolutionnair, maar dat wil niet zeggen, dat wij wapen geweld willen gebruiken. Het lijdt voor spr. geen twijfel de oor zaak van de muiterij ligt niet by de muiters, die ligt bij de heeren zelf. Spr. vergelijkt het socialisme met het christendom. Christus stelde de weerloos heid tegenover het machtsgeweld. Gees telijke stroomingen hebben het gebruik van geweld niet noodig, zoo ook het socialisme niet. Met Paschen herdenkt de Christenheid de opstanding, de triomf van het christendom en voor het socia lisme is het heden ten dage hetzelfde REGEERINGSMAATREGELEN INZAKE DE NIEUWE KOERS BIJ DEFENSIE. In ons bericht betreffende de ondertee- kening van een verklaring door personeel van de Marinewerf, werd door ons gezegd dat den onderteekenaar te kennen werd gegeven, dat hij geen lid mocht zijn van een socialistische vereeniging. Dit was niet geheel juist. De officieele verklaring luidt nJ.: „Ik, ondergeteekende, werkzaam bij beloof onder alle omstandig heden trouw aan de regeering. Ik verklaar niet aangesloten te zijn en mij niet te willen aansluiten bij, of eeni- gerlei steun te verleenen aan alle groe pen of vereenigingen van personen, wel ker doel of handelingen in strijd zijn met de plichten van den dienaar van den staaat". vervolgingen in Rusland? Nu hoort men faeer Duys nog Q a het Kussische Com Ook de storm heeft nog niet de aan- Verschillende toestanden besprak de voeren gebracht, die men daarvan ver- niets. munisme en de propaganda voor de Ar- Wanueer men de uitlatingen van ryks- minister Göring leest, is het dan te ver wonderen dat men geen eerbied meer heeft voor het gezag Moeten wjj onder dit alles nu wanhopig zjjn? Neen, uit het oogpunt van het socia lisme beteekent dit alles heel veel. Wat thans gebeurt is de eindstrijd die plaats grijpt tusschen het socialisme en kapita lisme, wij staan thans dichter bij het socia lisme dan ooit te voren, dat beseft ook de bezittende klasse, die wordt wanhopig en die geeft de socialisten van alles de schuld. Van den huidigen toestand in Duitsch- land geeft men den socialisten de schuld, maar in de afgeloopen jaren hebben deze betrekkelijk weinig de hooge staats ambten bekleed. Hitier en Goering krijgen nu een groot gedeelte van het volk achter zich en daaronder ook vele proletariërs. Dat is jammer, want de groote massa van het Duitsche volk is gelukkig nog niet zoo als het thans naar buiten schijnt. Maar toch zal er een tijd moeten komen dat de beloften aan dat volk moeten worden omgezet in daden, men moet eens met wat positiefs komen, men kan niet steeds in het negatieve voortgaan. Spr. heeft eenige jaren geleden, toen Hitier nog niet op den voorgrond trad, een boek van hem gelezen „Mein Kampf". Het is hem daaruit gebleken dat er wel degelijk rekening met Hitier moet worden gehouden. Dat was geen boek van een warhoofd, maar van een slimme man. Het mooiste is, dat van de dertig pro grampunten die in het boek zijn neer gelegd, 25 onvervalscht als socialistische idealen kunnen gelden, dat is zuiver socialisme. Er wordt een critiek geleverd op het kapitalisme die Marx zelf ge schreven kon hebben, er staat o.m. in, socialisatie van de banken. Daarbij blijft hij het nationalisme op den voorgrond stellen, want hij begrijpt heel goed dat de Duitsche arbeider tenslotte een product van zijn land is, die van jongst af gedrild is. Ongetwijfeld bestaan er vele gerecht vaardigde grieven in Duitschland tegen over het buitenland, in verband met het i beiderspers. Door twee der aanwezigen werden een tweetal vragen gesteld, die geen direct verband met het gesprokene hielden. Evenals voor den aanvang liet aan het einde van den avond de zangvereeniging „Kunst aan het Volk" zich hooren. PLAATSING BRUG AAN HET EIND VAN DE BINNENHAVEN. Gisterenmiddag te pl. m. 4 uur zou het losse gedeelte aan de oeververbinding RijkswegBinnenhaven geplaatst worden. De Heldersche Courant was met vulpen en fototoestel aanwezig, doch onze bericht gevers stonden ruim een uur voor niets in de Maartsche koude! Het losse brugge- deelte, met een gewicht van 50 tot 60 ton, hing al aan de touwen van den bok, toen wü aankwamen, maar de schipper stond voor den goeden afloop niet in en liet het „vrachtje" weer zakken. Het vaartu:g, waar de bok op staat, was dan ook tot 30 cm van den rand af, onder water, en dat, als men bedenkt, dat in onbelasten toestand die schuit VA a 2 m boven water uitsteekt. Eerst moest alles wat los op de brug zat of lag verwijderd worden. Volgens experts zou dat een heel poosje duren, zoodat het plaatsen op denzelfden dag dubieus werd Edoch, te half negen gisterenavond is men toch gereed gekomen. Onder groote publieke belangstelling werd het zware bruggedeelte, na eerst ontdaan te zijn van pl. m. 4 ton hout en pl. m. 5 ton ijzerwerk, door den bok opgeheschen; prachtig hing het in balans, zoodat het plaatsen vlot ver liep. Op haar ligplaats aangekomen, werd de brug precies gesteld, waarna de werk zaamheden voor dezen dag beëindigd werden. Deelen wü nog mede, dat de brug ver vaardigd is door de Ned1. Scheepsbouw- Maatschappü te Amsterdam en electrisch gedreven zal worden. KEGELEN. wachtte, Nu was het aan de vletten, door den zee-aanslag niet wel mogelijk het bedrijf ongehinderd te kunnen uitoefenen, zoo dat daarop de conclusie nog niet ge grond zou kunnen worden, maar de kom men hadden eveneens nog weinig resul taat. Voor de kuilers was de zee voor het uit oefenen van hun bedrijf te ruw, zoodat er door hen nog geen afsteker kon worden gemaakt. Hun vischresultaat, althans voor de kotters met grootere motorkracht was niet onfortuinlijk, want tegen den afsluit- dyk en daaromtrent schijnt zich wel flink haring op te houden. De prijzen zyn echter in die omgeving al heel wat gezakt, hetgeen er op wijst, dat het buitenland niet genoeg kan ont vangen. Voor de botters met minder motor- kracht zyn de uitkomsten uiterst gering. Hun sleepvermogen schijnt niet voldoen de te zyn om de snelle haring te kunnen achterhalen. Misschien dat de storm, die het water wat troebeler maakt, de kansen voor deze vaartuigen wat verbeterd. Dat is te hopen want deze schuiten boekten in den haringtyd ook al weinig succes. ENGELSCHE MOTORSCHOENER MET MACHINEDEFECT BINNENGELOOPEN. Heel langzaam voer het schip de haven binnen. Het was een vuile driemastschoe ner. Van den achterspiegel woei een sme rige Union Jack, de romp was roestig en verveloos. sukkelen. Haal den schipper maar, zei de kwartiermeester tegen een matroos, <!an kunnen de heeren er met een sleepboot naar toe worden gebracht. Het was alscf de motor hierop had gewacht, want plot seling sloeg hü non. De schipper kan nu wel wegblijven, werd er gezegd, en de mo tor hield weer op. Er hielp niets aan, de schipper moest komen en toen deze in aantocht was plofte de motor weer dat het een aard had, doch het hielp niet meer, de sleepboot van de Marine werd klaar gemaakt en wrü stoom- het schip aan den grond was geloopen. den naar den overkant van de haven, waar Kolossaal, wat is dat schip vuil. Eenigen der bemanning hangen over de verschan sing, het lijkt wel of het vaartuig alleen met zwarte Pieten is bemand. Nu de sleepboot er toch is, zal zij meteen maar probeeren om het gestrande schip vlot te sleepen, welke pogingen gelukkig met succes worden bekroond. Vanaf het Havenkantoor wordt geblèrd, dat er maar aan de eerste twee palen moet worden ge meerd, welke order stipt wordt opgevolgd. Onderwijl zijn de douaneambtenaren, de heer Bakker en de verslaggever met t v,„t ,i/a, hun Zondagsche plunje aan boord geklau- pJÏtu t li douane- tprd- Een aangename conversatie ontspint de heer Bakker met een tweetal douane ambtenaren op een motorbootje van de Marine gegaan. De bemanning daarvan probeerde tevergeefs het vaartuigje op gang te krijgen. De verslaggever rook wat nieuws er. voegde zich ook bij de bemanning van het minuscule bootje. Ijverig werd er aan den aemechtigen motor gedraaid, die het een voudig vertikte om te gaan loopen. Onder- tusschen voer het schip de haven verder in en liep op het Kemperbankje tegenover de kolen-loodsen aan den grond. Wij zaten nog steeds met de motor te zich met den kapitein, die. ondanks zyn zwart uiterlijk over een nogal zonnig hu meur blijkt te beschikken. Met z'n vieren dalen wij in de kapiteinshut af. Het is hier ook niet al te proper, maar je went aan alles en we vinden allemaal een plaatsje. De kapitein dompelt zijn hoofd in een bak warm water en komt daar blank uit te voorschijn. Daarna is hü dmk bezig om zijn gasten op onvervalschte whisky te ont halen. Vier groote glazen worden klaar gezet, hij zelf neemt een klein glaasje. P"" !s b°t de beurt van de douane-amb- door YVEL DLAWNURG. (Nadruk verboden). HOOFDSTUK V. De rotten- en bonzing-jagers ln het middernachtelijk uur. Het is elf uur in den avond. De meeste Heldersche jutters liggen al op één oor, maar Wullem staat nog met een pa'ar andere Blauwe Zeeridders by den wind- wyzer op den dyk. Koud, lui, zeg ik. Vreeselyk koud. Ik denk, dat ik ook maar onder de wol kruip, zegt de Geep; eerst neem ik een bakkie warme leut en dan: maf ze. Je heit gelyk. As je maft, hei je temunste geen erg d'r in, dat de haring niet meer naar Kapermeule reist, zegt een stoere visscherman, in zware blauwe wollen trui. Dacht je dat die beesies 't niet in de gate hebben, dat ze de Zuierzee hebbe afgeslote? Ze zegge: een haring is stom, maar dat is ie voor de dooie dood niet. Geen een beest is d'r stom wat ik je brom! Dacht je, as de vogels in de boome zinge, dat ze dat alleen maar doene om te zinge? As je dat denkt, hei je 't mis, glad mis. heb ik myn grootste lol om op die rotte te jage. Deze hond, die hier by me staat, is een sul, die is niks waard, maar we hadden vroeger een witte hond, dat was me d'r eentje. Dat was een jaaghond! In de mombelisasie, hadde de soldate in het fort, by Huisduine, ok reuze last van de rotte. Zeit zoo'n korporaal teuge me: Die witte hond van jou, Wullem, zeit-ie, die al die rotte kapot byt, kenne we die voor voor de vissies, hoe beter. Nou, dan kwamme we met die robbe thuis, by moe der de vrouw en die had lol hè, om die cente voor de voorpoote en wy hadde nog meer lol met die dooie rob; want die sneje we in reepe en braden de stukken uit. Om de traan, snap je, om de traan was 't ons te doen. Die traan verkochte we an, hoe hiette ie ok alweer, o ja, an Kelkhove, zoo hiette die snurker, die woonde naast Burgers, de koekbakker in de Middenstraat. Ruze-traan! We smeer den er zelf onze hooze en vlet mee in. Sommige mensch zyne gek op de kane. Weet je wat 't fynste van die rob was? Dat was 't hart en lever! As de buurt wist, dat we een rob gevonge hadden, dan kwamme ze allemaal opzette en vroege om de kompie koope voor 25 gulden? Ik zeg, een moppie van de lever. Ik zal me an Het 8-daagsche kegelfestyn is Zondag verdrag van Versailles, maar als Duitsch- avond 12 uur geëindigd. Dit voorjaars- ^s de vogels in de boome kwettere, dan land den oorlog had gewonnen, zou de concours heeft een zeer spannend verloop zeS8e ze elkaar wat, vertelle ze iets an InAniAnJ 4 .«nUn/l itt aILa - -i _i r» -i ni fllrooi» Ac* /ja lrilrlrano ïrv /ia c?lAn+ V li' Q toestand veel erger zyn geweest. De party van Hitier drijft op een oorlog aan cn daarbü zal ons land het ook moeten ontgelden. De fascistische partyen die contact zoeken met de partyen in Duitsch land heulen met den vyand van ons volk. Ook wjj hebben ons land lief, maar op het terrein van het internationalisme. Dat is de groote fout, dat men zich nationaal oriënteert. Men heeft een Bond van Nationaal Herstel, maar nati onaal valt er niets meer te herstellen, wy kunnen ons niet isoleeren, het geheele wereldverkeer grijpt in elkaar. Het middel is erger dan de kwaal, lap middeltjes zyn het, het systeem deugt niet. Er is geen Nederlandsche werkloos heid, er is geen malaise in den Neder- iandschen tuinbouw, het is een onderdeel van de groote wereldcrisis en met Neder landsche maatregelen komen we er niet. Wy moeten in de richting van een inter nationale voortbrenging. gehad, welke spanning vooral des Zondags mekaar. As de kikkers in de sloot kwa- voor geen 250 gulden kreg je 'm. Dat beest, daar hou ik veuls te veul van. Ik mag me an me pypie een bochel rooke, as 't niet waar is, zegt de Kromme. Maar wil je wel geloove, dat een mensch meer trouw heb an een hond, as an een mensch? 't Was een reuze-beest, dat was ie; ik heb menige stuiver met 'm ver diend, as ik 'm met me mee nam op vangst. Op vangst, zeg ik. Op haringvangst? Nou neem je me in 't ootje! Dacht je dat we alleen op de haringvangst ginge, datte we daarvan konde leve? Die paar maande in 't jaar? Nee, wy vonge ok op de steene van de dyk wat er loos was, en iy zee vange we ok vaak andere beesies as haringe. Weet je wat wy binne, wat wy doene, wat wy vange? Wullem telt op z'n vingers. Wy vange: één: haringe, twee: me pypie misselyk rooke as 't niet waar is. Maar je proeft geen onderscheid tus schen een varkenslever en een robbe- lever. 't Zyne anders kwaje krenge, die robbe. We wilde ze wel deres levendig vange en ze opsture naar Artis, naar die dierentuin, dan gaffe we ze een lichte tik met de helmstok op z'n kop en asse we 'm dan an boord getrokke hadden en dan beet ie van kwaadheid door je hooze heen. Groote gate derin! Ze hebbe een bek met tande, om te schrikke, wat ik je zeg, en ze zyne zoo wys as een school meester. Want asse ze 't half kenne lap- pe, dan schuive ze ongemerkt de poote over de vletrand en tjompe weg; dan zegge ze saluut en de complemente an Artis en ga jy daar maar zeivers voor rob of aap zittewy plassen liever in het Marsdiep. Bonzings kenne ok lillyk byte. Ik hou d'r niet van datte ze me byte, ik blyf lie- by de eerekorpswedstryden haar hoogte- j ken, dacht je, dat ze daarmee alleen be-j Jv' ZPphondp vHf. P™'™^ee.g- Aan d,ezen wedstrijd mocht j doele geluid te geve? Ze doene tok ver met ?Ue ^ensehe en heeste goeie vijftallen, welk" ind^fCpsweds^d een nou, dat die haring waarvan vroeger hier |J°°*de JJ5- '^Tjonge,is^Maa^T^t WuUem Met slechts enkele punten verschil wist waar we vroeger kuit schote, is dichtge ook in dezen wedstryd het eerste vyftalmesseld? van Duim in 't Gat de eerepalm te be-j 't Kan weze, zegt Wullem, de Krom- op d'r kop met de helmstok, dat ze direct dood wasse, want je mot een beest niet He kust lykt wel erg te veranderen, late lüe en dan trokke we 't vel van zyn lder by Den Helder, zeg ik tegen den bast en verkochte 't- voor zes of zeuve 0llden haringtrekker. tenaren. haaifyu willen zü weten wat c> kapitein aan boord heeft. Sigaren, 9p;ró tualiën, wapens, patronen, emz„ enz. De sigaren, de revolver van den kapiteir en verder alles wat ingeklaard moet wor' den wordt in een kast gedaan, welke wordt verzegeld. De inhoud mag niet eerder wor den aangesproken, dan wanneer het schin op zün uitreis de uiterton weer is gepas seerd. En probeer maar niet om er wai stiekum uit te halen, want de ambtenaren van de „Zeemeeuw" kunnen elk oogenbük opdagen om het zegel te controleeren Wü leeren verschillende wetenswaar digheden betreffende het schip. Het is <R driemastschoener „Hawarden Castle". af. komstig uit Cheeter en op weg van Ki'ngsl land in het graafschap Norfolk naar Ant werpen, geladen met ongeveer 20 ton witte boonen. Het schip meet 205 bruto register- tonnen en 148 ton netto en heeft een be- manning van zes koppen. Het i6 reeds gedurende een vüftal dagen onderweg en heeft tekort aan brandstof gekregen. Bovendien was er een defect aan den motor ontstaan, zoodat slechts m-n zeer matige vaart kon worden gevaren. Kapitein Worrell was van Tüan om IJmuiden aan te loopen, dooh daar hij vreesde, dat hü deze plaats niet meer kop bereiken, is hü hier maar binnengevallen Door te geringe capaciteit van den motor kon 't schip byna niet meer manoeuvre^ ren en door dit feit waren er al direct eenige blauwe zeeridders naar het schip gegaan om hun assistentie aan te bieden. Voordat wy' aankwamen waren zü ai bezig om een lün over de haven te bren gen, dooh dit had niet veel om het ljjf en het was maar gelukkig, dat wü er aan kwamen, want de eb stond op het punt om door te komen, waardoor de positij van het schip op het Kemperbankje niet erg aangenaam zou zyn geweest. Alle formaliteiten zün zoo langzamer hand vervuld. De heer Bakker blijft nog aan boord' om zün zaken af te wikkelen, doch de drie overigen begeven zich we» aan boord van de sleepboot en een pa® minuten later liggen wü weer bü de groot* brug gemeerd. Het eerste vermeldenswaar dige feit van dezen Zondagmiddag is r/G ter den rug. BELGISCHE VISCHLOGGER BINNENGEBRACHT. Op de „Hawarden Castle" hoorden wü reeds, dat er nog meer was beleefd. Dooi de sleepboot „Utrecht" van bureau Wys- müller was denzelfden middag binnenge bracht de Belgische vischlogger O. 218 „Marie Johanna", afkomstig uit Ostende, bemand met 5 koppen. Ook dit vaartuig heeft te kampen ge- liad met een motordefect en bovendien met voedselgebrek. De logger bevond zich al gedurende veertien dagen op zee. Daar de vangst goed ging, was men langer weg gebleven, dan men oorspronkelijk van plaa was geweest en hierdoor raakte het voed sel op, welk feit dien omvang van een hon gersnood dreigde aan te nemen, daar er geen kruimel voedsel aan boord was. De bemanning heesch toen het internationale sein, waarmede aan passeerende schepen om voedsel wordt gevraagd, doch zü móest ervaren, dat hier geen aaniaoht aan werd geschonken. Achtereenvolgens zag de bemanning een drietal stoomschepen, naar zü meende van Duitsche nationaliteit, voorbijvaren, en hoewel het sein volgens de bemanning duidelijk zichtbaar was, zün de schepen doorgevaren en hebben zich niet om don logger bekommerd. Jammer genoeg heb ben zü de namen van die schepen niet kunnen lezen. Tot overmaat van ramp kre gen zü nog pech met den motor, waardoor het vaartuig stuurloos ronddreef. Dit ge beurde ter hoogte van het „Haaks" licht schip en door wind en golven werd de O. 218 naar de Texelsche krist gedreven. Radio-telefonisch is toen aan den toren te Kijkduin om assistentie gevraagd, waarop de „Utrecht" Zondagmorgen om ongeveer edstrijdenBP spanning tot het laatst; Boerdyk, die de! Alles hèt verstand, doch je dat onze Lieve geheele week no 1 had gestaan zag zich Heer alleen an de mensche verstand voorby gestreefd door Rosa en Wolters,geeft? Docht je dat, dan sla je de plank die beiden op den laatsten concoursdag Verstand! De haring heit verstand, K II 1 TA r» n# A n, T* —v I1 1 - - negen uur is uitgevaren en <je logger op - me (ongeveer tien mjjl ten Noorden van ge-i zoon vel van een bonzing, maar in de 111 geloove. Ik ken de zee. Ik heb heel1 noemd lichtschip opgepikt mombelisasie krege we, of ik zal me dood- wa.* afgepeild; 20 jaar lang heb ik ge- roke an me pypie tabak, zes of zeuve Peild- Van Kaaphoofd naar 't Badhuis is buitengewoon in vorm bleken te zyn. Het persoonlyke kampioenschap van den bond werd gewonnen door T.C. Govers met 115 houten, terwyl van de dames Mevr. Dallinga no. 1 werd. Voor de uitslagen van den korpswed- finrl iromiTn^AA ïn 1914 hebben wy het in Frankrijkstrü'd verwyzen wy naar ons blad van gezien, dat de socialist Jaurès werd ver- Zaterdag. De overige uitslagen luiden moord, omdat hy het waagde zyn stem als volgt tegen den oorlog te verheffen en de toe stand is thans precies eender. In Duitsch land Eerekorpswedstrijd; Persoonlijk kampioenschap: 1. T. C. Govers 115 2. J. W. Biersteker 114 (6 X 9) 3. P. Spruit 114 (4 y 9) dames: Mevr. Dallinga 94 land worden door de oorlogsdrijvers de sociaaldemocraten vermoord, omdat deze 1 e PriJs: Duim in 't Gat I zich tegen het oorlogshitsen verklaren Hard Gaat Ie I Maar daarmede vermoordt men het socia-persoonl* eereprys: S. Koorn lisme niet. Men denkt, dat het socialisme door menschenhanden gemaakt is en dat wanneer wy" redevoeringen houden het socialisme een stap verder is gebracht. Neen, het socialisme is er niet omdat wy er altyd maar over spreken, maar wij spreken erover omdat het er is. Het is een phase in de geschiedenis van de menscbheid. Na den gildentyd kregen we het kapitalisme, dat thans af gedaan heeft en plaats moet maken voor een collectivistische en coöperatieve pro ductiemethode. Het kapitalisme loopt vast. Een radicale wyziging moet in de pro ductiemethode komen. Thans wordt- er geproduceerd om winst te maken en in de toomelooze zucht naar groote dividen- ten verliest men alles uit het oog, zoodat de productie op éen débScle uitloopt, zooals wy het heden kunnen zien. De kerken en de pers zyn machtige steun- &rne":oor. d.e bourgeoisie, zy hebben ïfJÏJSr" m bun macht de socialistische beweging aan banden te leggen. t?enP-/«n ™°S /a" te6enw°°rdig kan niet fn ui? *°rden met geneesmiddelen die I fIUfgrijPen* W« moeten 1- M. Rosa 2. C. Bot 263 hout 260 65 45 3 X 45 3 X 45 44 44 44 nieuwe wegen in de economie gaan zo<> ÜM.»p- Dat men begrypt dat men in de rich- ting van het internationalisme moet gaan wordt bewezen door het feit, dat vele' commissies naar het buitenland worden gezonden, om daar over zaken den »xport e.a. betreffende te confereeren. 1 hans komt de heer Duys op de zaak betreffende »de Zeven Provinciën*. On- Vrijebaanwedstrijd: heeren: 1. M. Rosa 2. H. Wolters 3. J. Boerdyk 4. C. Bot 5. Jac. de Boer 6. J. W. Biersteker 7. Jb. Smit 8. G. de Beurs 9. J. D. Brandt 10. A. G. Lensen Dames: 1. Mej. G. Thysseu 2. Mevr. Heyligenberg 3. Mevr. Helder 4. Mevr. Govers Yrijebaanwedstrijd Hamburger telling: 120 3 X 120-102 120— 86 43—42 2 X 44—41 2 X 42-41—40 2 X 42-41-38 41 40—49 2 X 40-39-38 39-37 2 X die heit herses; mot je oplette, asse ze zwemme, doene ze net, as de legers van soldaten. Eerst 'n voorhoede van verkenners, 'n stuk of twalef, dan niksdan een school van 100 haringe en ver daarachter de eigelijke troep. As die eerste haringe onraad ziene, zwemme ze terug en zegge ze 't an die andere. Asse de eerste ziene, de Zuierzee is dichtgemesseld, dan seine ze: „De Zuierzeedeure zyne geslote!" En dan gane ze niet meer over Kapermeule en komme ok niet meer in onze nette. Zoo is 't en nou ""«n ik naar me kooi... zooi is 't. Niettegenstaande de spreker reeds' eenige malen medegedeeld heeft, dat hij naar zün kooi zal gaan, blijft hy rustig staan, doet een paar trekken aan zyn PÜPje en vervolgt dan: gulden! Wullem lacht. t water dieper geworre. Nou peil ik niet meer, dat doet de Gorrel een paar keer in de week. 't Beste is alleen met mooie weer te peile; want de diepte-gang mot angeteekend worre, om elke tien meter mot t angeteekend worre hoe diep 't is. Met rot weer, gaat dat slecht. Och och, alles wat op zee te verhapstukke is, heb :k meegemaakt. Altüd heb ik me portie kenne vange. De Gorrel, die nou peilt, is ok al 55 jaar haringtrekker geweest, die ;s nou 78 jaar. We leve en sterve op zee. t Land ken van myn uitdroge, dat kan 't, maar de zee die leeft die zeit wat teuge ons, da's onze kameraad. Al heb ik menigmaal met er gevochte, as d'r een vuurpyl de lucht inging en wij d'r naar toe gonge om die lui te redde, want dan is de zee lang niet misselyk. Ze zegge wel ens, niks veranderlyker as een vrouw, maar ik zeg: niks veranderlyker dan de zee, d'r was brei van haring. Daar heit je gelük in, valt Wullem hem bü. Daar nou is d'r geen draadje b°kkepruik op en wil ze je naar de haaie ik niet meer te vissche gaan. plank of met de rieme een mep. ..T^?i1_:Weet-je Yat we die. bonzing- voo^dT, ramde'd:r 'altijd"nmf'rS Wanneer de logger weer zal vertrekken, is nog niet zeker, daar er een speciale monteur uit Antwerpen moet overkomen om den motor te repareeren. De logger had ongeveer 100 manden visch aan boord, welke lading voor IJmui den bestemd was. LEGER DES HEILS. Vanwege het Leger des Ileils, Spoor- gracht, zyn officieren cn soldaten druk bezig te collecteeren voor de „Jaarlyk- sche Zelfverloochenings-Aanvrage". Deze collecte wordt over het geheele land ge houden en dient tot instandhouding van den arbeid hier te lande en in Ned.- Tndië. Echter blykt, dat er terzelfder tijd ge colporteerd wordt door het „Nationaal Reddingsleger", waarby natuurlyk ook giften gevraagd worden. Het publiek wordt daardoor in de war gebracht en denkt in de meeste gevallen, dat hetgeen zü geven, ook ten goede komt van het Leger des Heils. Wij wyzen er echter op, dat dit niet het geval is, daar het Leger des Heils in as ik in 't water kom. En as ik an'cle rare kSstgan^er's. Nou VdiThuwï k°0i' li'"1 neme trek, dan komme me breuke uit; I geen cent meer waard SPOtv!n ,de ,!le.t' nee ik - Weet -ie ook goed spul 'was, dat den HHt ?7 n kuiere over *'asse de robbe, zegt de Kromme. Tjonge, mait il óiY-i r na/ar me-k,°°1 ga, tjonge, asse we zoo'n beesie vonge, dan nnar 't Qtri d 7" °"ln!et-le mpt nl hond gaffe we 'm een klap op zyn neus met een de kiit in me eent;|e lanSs Plank- met de helmstok of wat we maar vvot i, v. j ite Pahke hadden en dan namme we 'm W,.iiom -ije daaraan' 111 Je eentje,'mee naar ouwe Raadhuis op 't Dykie. Je wis oIT'if nou,noS verloofd mot eerst naar de vischafslag met dat n je maakt met een knap vrouws- dooie ding, zeie ze daar. Wij naar de /n,k?" 'k r "'-i"»cb«fSl4!DaarsD,ieTe-raV"toor- huis crinor' S at naar 1 had- poote of en dan krege we een briefie voor An mii., ik* iKaadhuis en daar krege we ok eente Wiillem u mnt polonaise, zegt voor de voorpoote. De romp mogge we da's niks as ast hebbe' ,nee naar huis nemen- D'r «are zeerobbe 2. Mevr. Gove« en'/dubTdl noV* t "^<7 ba»»^SSdifüt ik ^zeg^De 3. Mevr. Dammers en J. Dammers 44 4° wilde" zeer" tl"® di! _r!fee^gaf Pavoor elke dooie mot niet ben je voor nou heb ik naar myn 3. C. Kansen 4. J. Boerdük 5. H. Wolters 114 106 2 X Paren wedstrijd: l' mI'" ®,likker en J. de Jong 47-42 2. Mevr. Govers en J. D. Rranat ah visch meer. Ap éen kant ben ik bly, dat hulde deje: nou, die werde bereid en dan Ik zee- ik hiü'hY k» neme'|uei gevai is, tiaar net Jbeger maakte ze d'r bonte krolle van die misse bant ^an zee- 8een enkel opzicht hiermede in verband --- -- V3n - Pus??e .hent er voor ons en wü niet voor jou en i-staat. Elke colectant van het Leger des Heils draagt de bekende roodgele band, door de politie verstrekt, en is voorzien van een volmacht, geteekend door Kom- mandant Bouwe Vlas. AUTO IN BRAND. Toen Zondagmiddag de zoon van den heer Bakker in de verlengde Spoorstraat, bezig was met schoonmaken van een auto, geraakte deze plotseling in brand. De oorzaak hiervan was doordat een belang stellend toeschouwer bü de werkzaam heden een brandende sigaar in de hand j bad, waarvan een vonk op den motor viel ;toen hiervan de kap was afgenomen. Het zich onder den kap bevindende licht ont- (brandbare mengsel had tengevolge dat zich een groote vlam ontwikkelde, welke gelukkig spoedig kon worden gebluscht, zoodat het ongeval geen ernstige gevol- 1 gen met zich bracht. mers 44 die ons niks anders "aó 'rob.~ Want "dïe Vjjne dë pé'voor de nette! voorwaardelyk keurt hü het'gebeurde'af ®e8telyke prijsuitreiking heeft dr kiKt"!!!' r°je Zdn dr ,ar|gs die vrete ze subiet in gorrelemorrie; voor wat het Cambo ook heeft gedaan Ge'»» kwart na s Z £8 dezer' des av°n<Is s „a.-hts \aJ iw*k wemel) t er al op ansjovisnette zyne ze fel. 't Is voor E ■taat, welke ook, kan dulden dat personen I Kegelhuis. eousies en dl' !u r mPi Ze of °P de h"n kinderspel, die nette stuk te vrete, Jl "*0? ee" wilden en aai personen,, Ion 't VranU wi®'168 AieJe ™nnsehen want van sommige nette zyn de drade kri^dans uit om het brandende vat. e Nou man, dan zoo fyn as zy. Want hoe onzichtbaarder (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1933 | | pagina 6