m HELDERSCHE COURANT VAN DINSDAG 21 MAART 1933. Luchtvaart. GEfVSETOD I^EUWS Nieuwe Liigaven. ingezonden. Visschei ijbei ichten. Stoom vaarlberichten. Texel. De gearresteerde Engelschen. Een viermogendheden- conferentie Groentengerechten in den Nawinter. Legerberichten Postvluchten van en naar Indië Burgerlijke Stand van Pen Helder fêabiografisch WserbericM., De Zeemacht. DE TEXELSCHE MARKT. Nog ongunstiger moeten helaas de be richten luiden van de markt van Maan dag i.1.de toch al zoo slechte veeprjj- dalen nog steeds, vooral ook met de wolveehandel is het droevig gesteld; men verwacht blijkbaar voor de lammeren dit voorjaar ongekend lage prijzen. Door dat er heden een partij lamschapen van den heer V. Rossum geveild zouden worden, was de wol vee-aanvoer,voor dezen tijd van 't jaar, vrij groot. De lokscha pen, meest dieren van goede kwaliteit, brachten per „keppel" (2 stuks) gemiddeld i 17.50 op. Een keppel, waarbij een schaap piet 2 lammeren deed I 22.Verder werden enkele rammen aangevoerd, die f 9 a I 9.50 deden, en enkele gelde schapen, die men op ongeveer I 8.— taxeerde. De aanvoer van rundvee was aanmer kelijk minder dan vorige week, melk koeien werden niet aangevoerd, gelde koeien deden pl.m. I 85.—. In den kal- verenhandel was heel wat te doen; de prijs is helaas ook daar allertreurigst, er werden enkele vrij goede dieren ver handeld voor nog geen f 3.— per stuk, een best kalf kocht men reeds voor f 4.50. In den varkenshandel gaan de prijzen omhoog, 't eenige lichtpuntje voor de veehouders, verleden week werd hier op de boerderijen 15'/i cent besteed, thans ongeveer 16 cent. De eierenprijs aan de veiling onder vindt steeds meer den invloed van de Duitscheinvoerbelemmering, betaald werd nog ongeveer 25 cent minder dan vorige week, eieren van 60 K.G. gemengd (mid- denprijs) brachten nu op ongeveer 1 2.15 p. 100 stuks. HET EERSTE KIEVITSEI. Zondagmorgen is in Zuid-Eierland door den heer Veerman het eerste kie vitsei gevonden. De firma A. Plaatsman te Den Burg betaalde er een gulden voor. ONVOORZICHTIG. Maandag wilde de jongeheer P. N., zich op den Schilderweg van een auto vasthouden, teneinde op deze manier ge makkelijk op zijn rijwiel tegen den wind vooruit te komen. Een meisje greep den jongen vast om ook mede te komen, 't Ge volg was dat beiden op den weg vielen, waarbij de jongen zoo onzacht neerkwam, dat hij een lichte hersenschudding be kwam. Het meisje was ongedeerd. Nieuwe Engelsche stappen te Moskou. De Engelsche ambassadeur te Moskou had Zondag een nieuwe bespreking met den waarnemenden Volkscommissaris voor buitenlandsche zaken en deelde mede, dat de Engelsche regeering de ver klaring van Litwinof over de redenen voor de arrestatie van de Engelsche ingenieurs onbevredigend en ontoereikend achtte. Vandaag zouden de gearresteerde En gelschen in het bezit van de aanklacht worden gesteld. Schorsing der onderhandelin gen over het nieuwe handels verdrag met Rusland. In het Lagerhuis heeft onder-minister Eden gisteren meegedeeld, dat de regee ring besloten had de loopende onderhan delingen over het sluiten van een nieuw handelsverdrag met Sowjet-Rusland af te breken, omdat het geen doel had met een regeering te onderhandelen, die Britsche onderdanen behandelde zooals in het ge val van de 6 ingenieurs van de Vickers. Als protest tegen de tot dusver op de redelijke vertoogen ontvangen bejegening van de Russische regeering had de regee ring besloten de onderhandelingen af te breken en Sir Esmond Ovey nadere in structies te zenden. VERBODEN BUITENLANDSCHE BLADEN VOOR DUITSCHLAND. O-a. „De Notenkraker". De Rijksminister van binnenlandsche zaken heeft tot dusver op grond van art. 13 van de verordening van den Rijks- president ter bescherming van het Duit- sche volk van 4 Februari 1933 de ver spreiding in Duitschland verboden tot en met 10 September 1933 o.a. van het Ne- derlandsche weekblad ,.De Notenkraker WETGEVENDE MACHT VOOR DUITSCHE REGEERING. Voorstel aan Rijksdag. He Duitsche regeering heeft bij Jen Rijksdag een wetsontwerp ingediend daardoor de wetgevende macht, zelfs die ^elke in strijd zou komen met de Rijks- grondwet, voor den tijd van vier jaar ™j- haar zou berusten. Hindenburgs handteekening wordt niet meer vereischt, e van Hitier is voldoende. De gewone v'ctgevende machine blijft daarnaast be staan. CONCENTRATIEKAMP BIJ v MUNCHEN. Voor linksehe leiders, a (^e huurt van Miinchen zal Woens- 'g een concentratiekamp worden ge pend, ruimte biedend voor 5000 men de^" vaar'n communistische en soe.- bralj leiders zullen worden vnderge- SCHERP JOODSCH PROTEST. Boycott van Duitsche waren voorgesteld. Een groote vergadering van joodsche kandelaren te Wilna heeft in een motie naar verontwaardiging uitgesproken over net anti-semitisme in Duitschland en Vu0V een °P™ep te richten aan alle joodsche economische organisaties ter wereld om zich gereed te houden voor een boycott van Duitsche koopwaren. OUD-STRIJDERS IN ONTWAPENINGSCONFERENTIE, Indrukwekkende betooging. Gisteren heeft een omvangrijke dele gatie der groote internationale oud-strij dersorganisaties, welk acht millioen leden teilen, een vredespetitie aan de Ontwa pen ingsconferentie overhandigd, waarop Henderson met een welsprekend pleidooi voor vrede en ontwapening heeft geant woord. Naar aanleiding van een telefonisch onderhoud met den Franschen ambassa deur te Rome, Henry de Jouvenel, heeft de Iransche minister van buitenlandsche zaken, Paul Boncour, zich Zondagmiddag naar minister-president Daiadier begeven. Omtrent den inhoud van het telefoon gesprek met Rome is officieel niets bekend, doch de „Paris-Soir" verklaart te weten, dat het betrekking zou hebben gehad op een uitnoodiging van Mac Donald en Mussolini aan de Pransche regeering om aan de besprekingen te Rome deel te nemen. Tegelijkertijd zou ook de Duitsche regeering zijn uitgenoodigd, haar minister van buitenlandsche zaken naar Rome te zenden, zoodat de door Mac Donald ge- wenschte viermogendheden-conferentie direct in aansluiting op de besprekingen te Rome gehouden zou kunnen worden. OVERBOORD GEVALLEN. De korporaal-bottelier L. Posthuma van „De Zeven Provinciën die zich na pas sagieren met een collega in een roeiboot naar het schip begaf, is over boord ge vallen. Hij wordt vermist. NOODLOTTIG AUTO-ONGEVAL. Jhr. ir. G. H. van der Mieden van Opmeer overleden. De leeraar aan de H.B.S. te Malang, jhr. ir. G. H. van der Mieden van Op- I meer, is Zondagochtend het slachtoffer geworden van een auto-ongeval op de j grens van Malang. Het slachtoffer brak j beide dijbeenen en is gisterenmiddag aan de gevolgen overleden. ERNSTIGE VERDUISTERING TE SEMARANG. Een Menadoneesch employé van de „Internationale" heeft verduistering met valschheid in geschrifte gepleegd tot een bedrag van 136.000, loopende over den tijd van vijf jaren. Zaterdagnacht is hij gearresteerd. De man is in volle confessie. Hij schreef bonnen voor hem toekomende provisie voor gefingeerde transacties en voorzag die bonnen van een valsche handteekening. De groenten, die we gewoon zijn eiken dag in ons middagmaal te ontmoeten, gaan ons nu wel is waar niet bepaald ver velen, maar we zien ze toch wel eens graag op een andere manier voorgediend dan de van oudsher gebruikelijke. De kap. A. B. Mulder van he ie reg. on bereden artillerie, wordt met ingang van i April a.s. overgeplaatst van Gorinchem naar Den Helder bij het reg. kustartillerie. Gezin door Zr. R. Terwey den; „Electrische toestellen in huis" door Ir. A. D. Mesritz E. Ir.; „Een belangrijk boek voor de Vrouw" en „Geheimen uit de keuken door H. M. S. J. de Holl. Verschenen bij Van Holkema Waren- dorf's Uitg. Mij. te Amsterdam: i. Het Februari-nummer van „De Kern", uit welks zeer gevarieerden inhouden wij noemen; Het vraagstuk der technocratie; Hoe lang Heen. De „IJsvogel" vertrok 20 Maart van Bagdad en arriveerde eveneens 20 Maart te Djask. Terug. De „Pelikaan" vloog 20 Maart van Cal- cutta naar Jodhpoer. Aan boord; 229 kilo post en een post pakket van 1600 gram. VLIEGTUIGONGELUK. Drie dooden. Gisteren geraakte een militair vliegtuig, met drie officieren bemand, nabij Peters burg, in Virginië, in brand en viel. De drie inzittenden werden gedood. LICHTBAKENS VOOR VLIEGTUIGEN Naar de „Sunday Express" meldt, heb ben Engelsche ambtenaren dezer dagen bij de Internationale commissie voor de luchtvaart te Zurich een plan ingediend voor een uitgebreid net van lichtbakens voor de luchtvaart in Engeland. De 65 vliegvelden zouden voorzien worden van vuurtorens met een vast wit licht, dat 8 K. M. ver zichtbaar is. Daarnaast komt dan een roode lamp, die twee letters in morseschrift uitzendt, welke den vlieger te kennen geven boven welk vliegveld hij zich bevindt. De terreinen zelf worden met zoeklichten ruimschoots verlicht. Voorts zouden er op de vaste luchtroutes vaste witte geleidelichten komen. Terrei nen, die ongeschikt zijn voor landing zoudenflikkerlichten krijgen,terwijl voorts gevaarlijke punten, verkeersobstakels, door roode lichten worden aangegeven, gelijk ook thans reeds geschiedt. De kos ten van het heele plan worden op een millioen pond geschat. Engeland telt reeds 981 vliegtuigen voor particuliere doeleinden, waarvan 42 groote verkeerstoestellen en 70 z.g. luchttaxi's. Men schat het kapitaal, in de niet-militaire luchtvaart belegd, op 3 millioen pond. Er zijn 3000 menschen in de burgerluchtvaart werkzaam. Op 20 dezer komen bij het reg. kustartille- orie voor herhalingsoefeningen onder de wa- nue i Vooral in den tijdT die ons Scheidt van ?fn'ell: 9tS'ïvaPr *t? Grondijs res. ie luits. leven staten?; Waarom ik in oorlog geloof en den zomerovervloed, begint ons groente-1 Zt; w c°ug' J' DeeKe~ I Waarom ik in vrede geloof; Wat is de oor menu eenigszins aan taaiheid te lijden; maiinstr H J BooiaaS' r serg.- zaak van fading?; Marie Curie; Lag het Para- wp hfihhfin flp kool do wnrtolor, J' Bo°Saar<1 en de serg. J. van dijs in Andalusie; De corecte minister; en ISiberië's tragiek. 2. Het Februari-nummer van vp z rvpm a.s. zuiien ue n.v. onoerotjicieren van het reg. kustartillerie den dienst verlaten onder toekenning van pensioen: ad.o.o.a. B. J. Lorette, ad.o.o.i. A. A. J. Schippers, serg.- maj.-adm. H. B. van Steenbergen, adj.o.o.- schipper J. J. Vogelaar; mag.beh. der ie kl. J. H. Kubbe. we hebben de kool, de wortelen, de uienjReenen. en de rapen nu al zooveel maanden achter elkaar gegeten, dat we eerlijk gezegd wel verlangen naar iets anders. Laten wij u daarom eens helpen aan een paar nieuwe idéés, die de thans min of meer versmade wintergroenten beter tot hun recht doen komen. Hebt u b.v. al eens geprobeerd om bie ten klaar te maken op de manier van roode kool, in samenvoeging n.1. met zure appelen? We snijden op de gewone ma nier de gekookte bieten in dunne plakjes, doen ze dan met eenige in vierdepartjes gesneden appelen, een gesnipperd uitje, een klontje boter en een scheutje water i in een pan en laten alles met elkaar op een zacht vuur stoven, tot de appelen in moes zijn veranderd en de bieten daar door voldoende gebonden zijn. Met gebak ken bokking erbij vormen deze bieten een smakelijk maal. De volgende recepten toonen aan, dat ook met prei (of uien) en met zuurkool nog wel variaties mogelijk zijn, die kans hebben om in den smaak te vallen. SANEERING BLOEMBOLLENBEDRIJF. Een erediet van 6 millioen gul den gevraagd. De vergadering der Algemeene Ver- eeniging voor Bloembollencultuur heeft zich gisteren in principe vóór saneering uitgesproken. In het desbetreffende plan wordt aan de regeering een erediet ge vraagd van zes millioen gulden. EEN MISLUKTE PROEFNEMING. Te IJmuiden zijn vanwege de Noord- Zuid-Hollandsche reddingmaatschappij proeven genomen met een nieuwe uit vinding om een verbinding tot stand te brengen tusschen een gestrand schip en een reddingboot op den wal. De uitvinding was gedaan daar den heer M. Saaf te Bussum en bestaat uit een soort van vliegende parapluie,die wordt afgeschoten en zoo een lijn moet overbrengen. Voor deproefneming had hetbestuurderN.Z.H. reddingmij. te IJmuiden beschikbaar ge steld de reddingsmotorboot »Neeltje Ja- coba«, die gisterenmorgen bij slecht weer in zee ging. Aan boord bevond zich de heer C. v. d. Boom en de heer H. de Booy Jr., lid van het hoofdbestuur der Noord-Zuid-Hollandsche reddingmaat schappij, en de heer D. Moerman, wal kapitein van bureau Wijsmuller té IJmuiden. De proefneming is niet geslaagd, tot twee maal toe is de lijn van den vlieger gebroken, waarna de reddingboot is terug gekeerd. De uitvinder zal het toestel ver beteren, waarna nieuwe proefnemingen zullen worden gedaan. De serg. O. Ottervanger van het reg. kust artillerie wordt met ingang van 20 dezer ge detacheerd in de Legerplaats bij Oldebroek. Onze Aarde". J. Sibinga Mulder vertelt veel eigenaardigs over Assoean en Philde aan de Zuidgrens van Opper-Egypte. Prof. Dr. F. W. Hudig wijdt een artikel aan „Vitemba", de pauselijke resi dentie in de Xlle en XlIIe eeuw. Dan vinden we een artikel van J. L. de Kramer, die het op vaderlandschen bodem zoekt, n.1. in het „land der spijkers", (oorspr. opslagplaats voor oogst, later versterkt heerenbuis) de Achter hoek. A. W. Francken vertelt een „Merkwaar dige spoorwegherinnering", terwijl J. F. Baer van Hemmerweil zijn loflied op het „Alham- De serg.-maj.-adm. J. H. van Tour, van het "ra" vervolgt, reg. motor-artillerie, is met ingang van 2 April a.s. aangesteld tot adj.-onderoff.-adm. Het Maart-nummer van „Ons Zeewezen" onder gelijktijdige te werkzaamstelling bij de brengt het slot van het artikel over de Huis- VlIIe Afd. van het D. v. D. van 1820 Maart 1933. Gerecht van prei met leverworst (4 personen). 1 a 2 bossen prei (afhankelijk van de grootte), 2 kg aardappelen, 50 gr. Cl' ons) reuzel of boter, 400 gr. (4 ons) bakleverworst, on geveer 10 gr. (1 eetlepel) zout, 2 theelepels Maggi's Aroma. Maak de prei schoon en snijd ze in niet te kleine stukjes; voeg er de geschilde, in vierdepartjes gesneden aardappelen bij en laat beide met het zout de reuzel (of de boterolie) en */3 liter kokend water in een gesloten pan op een zacht vuur gaar worden (een klein half uur). Leg er na 10 minuten de gewasschen leverworst op en laat die meekoken; prik nu en dan in de worst, om te voorkomen dat het vel barst. i BEVALL N: C. ReindermanMooij, d. G. M. PlaatsmanOlaassen, z. D. A. GeervlietLont, d. J. M. BakkerIIu- bregtsen, d. A. M. Hoolmans-I,atensteins A. OVERLEDEN; A. O. Stompedissel Kruit, 57 j. Wed. K. Goos, 86 j. J. Bakker,werp. 80 j. houding en Tucht aan boord der Galeien van Lodewijk XIV, door S. P. L'Honoré Naber, waarin het nut van de Galeien in vergelijking met de oorlogsschepen van toen ter tijd, wordt behandeld. Behalve de vaste rubrieken, die elke maand voorkomen, bevat dit nummer een interes sante verhandeling overde diverse typen Mid- deleeuwsche zeeschepen van N.W. Europa door Ir. A. Roorda, welk artikel een groote reeks illustraties op dit gebied bevat. Alpha vertelt van de diverse „schatgrave- rijen" op den bodem der zee en een vervolg artikel over de Bebakening in Indië brengt wederom vele origineele foto's over dit onder- Naar waarnemingen verricht in den morgen 21 Maart. Medegedeeld door het Kon. Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt. Hoogste stand 775.7 te Parijs. Laagste stand 747.6 te Vestmanör. Verwachting; Zwakke tot matige, later toenemende „Ons Nederland". Februari-nummer. .,Ons Nederland", het officieel orgaan der „Ons Nederland", officieel orgaan van de Alg. Ned. Vereeniging voor Vreemdelingen verkeer van Maart wijdt veel aandacht aan Vlissingen, „de poort tot den tuin van Neder land", in verabnd met het komende A.N.V.V. congres, dat in deze oude Scheldestad gehou den zal worden. Als antwoord op het verwijt, dat Nederland te veel schermt met zijn klee derdrachten als attractie voor (Amerikaansch) vreemdelingenbezoek, waardoor volgens som migen aan den overkant verkeerde denkbeel den over ans land gevestigd worden, open baart G. H. Ravelli, dat alle andere landen in Europa dezelfde soort attracties uitbuiten, hetgeen hij met mooie foto's illustreert. Zelfs Zwitserland, dat toch genoeg trac- ties heeft, versmaadt dit propaganda-middel niet. Belangwekkend is ook de opinie van Dr. W. P. Hubert van Blyenburgh over een offi cieel of semi-officieel verkeersbureau in na volging van het buitenland, naar aanleiding van de plannen tot stichting ervan in Amster dam. Een reisverhaal, getiteld per „Nederland" naar Nederland brengt den lezer in aanraking met het leven aan boord van onze groote oceaanstoomers. Tenslotte houdt het blad be langstellenden op de hoogte met wat de A.N.V.V. deed in het belang van het vreem delingenverkeer naar Nederland. Een veel omvattende arbeid! T1 i W. tot Z. wind, toenemende bewolking, Roer de aardappelen en de prei losje»aanvankelijk weinig of geen regen, stij- door elkaar (niet stampen), druppel er de gjng van temperatuur. Maggi's Aroma door, brengt het gerecht over in een dekschaal en presenteer er op een vleeschschotel de worst bij. Uien met aardappelen en spek (4 personen). 1 kg uien, 2 kg aardappelen, 400 gr. (4 ons) doorregen spek, ongeveer 10 gr. (1 afgestreken eetlepel) zout, 2 theelepels Mag gi's Aroma. Alg. Ned. Verg. v. Vreemdelingenverkeer vallen (Meerum'Terwogt). Dagboek van Wasch het spek in lauw water en zet heeft haar reeks speciale edities onderbroken een leek. Hoe de voetbal rolde. Bijblad het op met Va liter kokend water; voeg er ™°r een algemeen nummer. In een hoofdar- Reissport- Stockholm. Illustraties zijn er na V, uur zachtjes koken de in vieren ge- IL offiS"oudeTk Va" het elftal Va\ PhhpS Sportvereniging, j j -w i. x -t>lona.en aan de nand van oiiicieeie oude stuit- van een cross-country, in de omgevine van sneden uien en aardappelen bjj met het ken; bewijzen van de aanhankelijkheid en Breda gehouden, van korfbalwedstrijden, van ZOUt. Laat alles samen verder gaar wor- trouw der Limburgers bij Belgigë's afschei- den wedstrijd RotterdamHongarije, van den (nog een klein half uur), leg het spek ding in 1830. De bekende tooneel-criticus C. Baarnsche en andere voetbalwedstrijden, van op een vleeschschotel en roer de uien met A. Schilp vertelt, hoe het in Utrecht met het hockeywedstrijden, van ping pong en veld je aardappelen losjes door elkaar (niet tooneel gesteld is, en mr. P. C. J. A. Boelen loopsport, stampen); druppel er de Maggi's Aroma beschrijft, wat er in het Friesche Museum te in en breng het gerecht over in een dek- Leeuwarden aan moois en zeldzaams gevonden SChaal' d.e Ver. Staten, G. H Ravelli, causeert over plhuTde MortangeV)" h«et afnemende transatlantische vervoer en ver- - - Sport in Beeld, 14 Maart. Tek-st: Getikte in- VROUW IN BRAND GERAAKT. Bij het aanmaken van de kachel ge raakte gistermorgen een dienstbode, in betrekking bij de fam. H. aan den Am- steldijk te Nieuwer-Amstei, in brand. Hoewel de brandende kleeren spoedig werden gedoofd, kreeg het meisje brand wonden over het geheele lichaam. Zij werd in ernstigen toestand naar een zie kenhuis te Amsterdam overgebracht. EEN LAFFE AANSLAG. Uit Granada wordt gemeld, dat twee on bekenden op straat een jongetje van zes jaar vroegen een voorwerp, dat veel op een steen geleek, neer te leggen aan den ingang van de kazerne. Daarna liepen zij snel weg. Het kind deed, wat hem gevraagd werd, doch toen hij bij de kazerne kwam ont plofte de „steen", welken hij in zijn hand had, waardoor hij ernstig werd gewond. Zuurkoolschotel (4 personen). Revue der Sporten,^» Maart. Inhoud: Fei- wordt De vertegenwoordiger (kr A.N.V.V. m ten en Coimmentaren (Willy den Ouden en Turners hereenigd. - Gymnastiek. De v i Kroniek van de week. bind daaraan een beschouwing over abnor- Ruw spelj oorzaak en beteugeling. - De 1 kg zuurkool, 40 gr. (2 afge- B^l's'rife^ mrie ^rwiil viirte keren do,kter e? de./?or,t' Voetbal: Onbelang- streken eetlenels) reuzel 300 ur -1 storae, terwijl veel te leere ke we(jstn:|(} in >t Oosten (C. J. Groothoff). ril nus? 2? rooksoek 2 Mae" '7 - Tan en t Amenkaansche Voetbal: Wat het Hongaar sehe spel ons ons) mager rOOKSpek, l Mag- toeriste, die enkele nuttige wenken geeft over „eieer{i ),eeft rr T GroothofD De viifde gi's bouillonblokjes met 4 deci- wat er in het belang van het vreemdelingen- testmatch (J A/B.). Wat voor 1936 noo- llter kokend water. bezoek non te verbeteren valt. Het nummer d-g ;s (0verste Scharroo voor de Amsterdam- Knijp na het wasscheil de zuurkool goed 1V -n- v sportpers). Nog eens hte geval Lagen- Hrnncr nit zo hii dp heete reuzel in De Wanuelaar. Februari. 1 daal. Rvue interviews. A.T.B. en secr. Stuf- aioog Uit, VOvzg ze DB oe neete reuzel jan Strjjk0s -1S jn >t afgeloopen jaar naar fers jubileerden (M. I.). Revue-schichten, de pan, schud ze er goed dooi heen en giet Camargue in Zuid-Frankrijk getrokken en er dan den Maggi S bouillon op. Laat de vertelt nu onderhoudend van zijn avonturen 1j zuurkool zachtjes een uur koken, leg dan met vogels, vooral de stehkluten. ook het gewasschen spek in de pan en Interessant is eveneens wat W. Meijer zet het koken nog een uurtje voort, tot n.1. Cluwen meedeelt omtrent wildwallen en wild- alles gaar is en het vocht er ZOO goed als graven, die nu nog op de Veluwe kunnen geheel op is verkookt (de zuurkool moet worden vastgesteld er glanzend, vettig maar „let „at uitzien). tiimeio dr.il. Breng de zuurkool over op een scho- dooj. en deelt nu in een uitvoerige causerie tel en leg er het m nette plakjes gesneden me€> hoe hjj die dagen heeft verluierd en.... i spek op. Presenteer hij deze groente een besteed aan 't waarnemen van 't rijke vlinder leven. Naar de oude havenzate De Klenke liet J. H de Boer, die de natuurontsluiering, welke op tal van plaatsen is vast te stellen, betreurt, zijn aandacht uitgaan. De heuvelrrug van Amersfoort tot Soester- berg is het onderwerp eener geologische schets van P. v. d. Lijn, de moeilijke proble men der astronomie worden aangeroerd door A. C. de Koek, terwijl H. F. Wiegman belang- 1 stelling vraagt voor nachtbloemige jasmijn en Naar aanleiding der openbare raads-tooverhazelaar, twee bloeiende heesfers in den schaal aardappelpurée. Kon. Luchtvaart-Maatschappij. De K L.M. zond ons wederom haar folder voor de luchtverbindingen gdeurende het jaar zijn 1933. n.1. gedurende de maanden Maart en RADIO-DISTRIBUTIE. Europeesche jongens als matroos. Naar het A. I. D. verneemt, hebben zich bij den militie-ambtenaar ten residentie- kantore te Bandoeng tot dusver 18 Euro peesche jongelieden uit het regentschap Bandoeng aangemeld, die zich als dienst- 1 plichtige vrijwillig opgaven voor een tij delijke plaatsing bij de zeemacht. Vier hunner hebben totdusver daarna een oproeping ontvangen van het departe- ment van marine om zich in werkelijken dienst te melden. MARINE EN LEGER. Het commando te Soerabala. Het Soer. Hbl. schrijft; Volgens ge ruchten is het gebeurde bij de marine voor j de regeering aanleiding geweest om den l knoop door te hakken en aan het leger de bevelvoering te geven over de verdedi ging Soerabaja. Het blad kon terzake nog geen officieele bevestiging erlangen. Dit bericht geeft aan het Bat. Nbl. aan- leiding er eens op te wijzen, dat het diri- geeren van troepen naar Soerabaja in ver band met de moeilijkheden bij de marine er toe leidde, dat drie radiozend- en ont-1 vangstations moesten worden ingericht te Magelang, te Malang en te Soera-! baja! teneinde het commando te Mage lang in de gelegenheid te stellen in direct contact met de lagere aanvoering te blijvenl vergadering van Dinsdag 14 Maart, zou Wlnter- Belijdenis te middernacht (Confes- sion de minuit), door Georges Du- hamel. Vertaald door J. Fransen, Amst., N.V. J. Emmering's Uitg. Mij., 2.25, geb. 2.90. Georges Duhamel is een van Frankrijks p fijnste geesten. 18 Maart. A Door haringtrekkers: 144 tal haring 19 Maart Door haringtrekkers: 88tal haring 20 Maart. Door haringtrekkers: 236 tal haring Door garnalenvisschers: 195 kg gekookte garnalen 'm- p. t. 2.90—2.05 p. t. 2.35—1.85 p. t 2.80—1.75 p. kg 0.16 ïlr Hit nrirlor ils nanHnrlit Noemen wij tenslotte nog het artikel van p. njnste geesten. Eenigen tijd geleden hebben lk zoo graag even dit ondei de aandacht Rusticus over de werkzaamheden, te ver- wé °P plaats den inhoud weergegeven van de Heldersche luisteraars Willen richten in den Februaritmn en van D. J. Hol- van het januan-nummer van Morks Maga zijn, waarin H. W. bandberg, bekend Panjsch correspondent van verschillende bladen een interview weergaf, dat hij met dezen schrijver had. Duhamel heeft al een omvangrijk oeuvre daarmede geëindigd was, leek het mij j over avonturen met sperwers en torenvalken op zijn naam staan; hij geldt in Frankrijk als geciuuigu waa, iociv iwi I ordt geschTeven een auteur van derl eersten rang en vooral om Tal van fraaie'afbeeldingen 00 nagenoeg ZÖ" fi«uur' Salavin heeft hij bekendheid ge- brengen. I steijn over het Welsumer hoen. Toen ik vanaf de publieke tribune den ©ok nu weer gelijk steeds is er een brief van P.T.T. hoorde voorlezen door uitvoerige rubriek ..Van en voor de lezers" den voorzitter van den raad, en de zaak i (natuurhistorisch allerlei), waarin onder meer Stoomvaart Mij. Nederland. Poelau Tello, u.. 19 Maart te Londen. Talisse, 19 Maart te Hamburg. Johan de Witt, 18 Maart te Batavia. Tabinta, t., 17 Maart v. Port Said. Poelau Bras, u., 17 Maart v. Sabang. Poelau Laut, t., 17 Maart v. Belawan. Kon Pakeivaarimaatschappij Barentsz, 17 Maart v. Morrtbassa. N.-Holland, 17 Maart v. Singapore. Van Rees, 17 Maart v. Sydney. Rotterdamschf l.loyd. Dempo, t., 19 Maart v. Sabang. Kertosono, u., pass. 19 Maart Ouessant. Kota Nopan, t., pass. 19 Maart Sagres. Kota Tjandi, u., pass. 18 Maart Perim. Indrapoera, 20 Maart te R'dam. Sibajak, u., 20 Maart te Belawan. Sitoebondo, u.. pass. 19 Maart Gibraltar. Tosari, t., 20 Maart v. Port Said. nu aan 3 maanden ongeveer, volgens het schrijven uit Den Haag, dat is zoowat f 24 000 in het laadje bij den tegenwoor- digen exploitant, voor nog steeds 2 sta tions met ongenietbare muziek. De com missie van onderzoek in zake de radio In zijn onderhoud met den heer Sandberg (en wij willen er hier terloops op wijzen, dat het „Volksblad" van 1 Maart, derde blad een bespreking bevat van het hier bedoelde werk van de hand van dezen zelfden LI. W. Sand berg) zeide Duhamel, toen hij over Salavin ondervraagd werd: „Er zijn drie soorten men- toe dat alle raadsleden onder een koude w°Id,t geschreven. douche gezeten waren. Want wat was| Tal van fraaie aiDeeiaingen op nagenoeg Salavin i!Tde hoofdpersoon van G elke bladzijde vormen een sierlijke aanvulling "'cgcii nut oaiavm 1» het gevolg? Er kon dien avond metsvan den gevarieerdei1 tekst. een vijftal romans. besloten worden. Met het gevolg, dat er voor onbepaalden tijd Concessie aan den j verschenen bij C. J. van Houten Zoon heer Mensink tverd verleend. Nemen we (e Weesp: het Maart nummer van Eigen Tijdschrift." Op omslag en titelpagina een paar aardige foto's. We vinden artikelen over de Passar gambibs van 1932 te Batavia; over „De bios- scheen,' nièï"van" Sala-vïn "houden; coop in de kinderschoenen 8 Dec. 1895; over geen inwendig, geestelijk leven hebben, zij die iijiööic van uiiuciziucn m aoiac uo lauiu- "Kersenbloesem en kersendansen (in Japan)-• hem niet kennen en over hem hooren spreken digfrihntio hnri do zaak toch nitopwerkt over ..PieSapmakers"- Verder shcetsen: ,X>e en tensiotte zjj, die hem volkomen gelijken, d stributie had de zaak toch l man zonder hoofd" door Ernst Vermeer; „Tot di h onophoudelijk hun eigen persoon en het financieele zoowel aks het tech-niets meer bekwaam" door Wilh. Zieren en ^u^inden" nische gedeelte in orde, althans goedL.Baby Bianca's dagboek" door Sorella; een Deze .Belijdenis te Middernacht" vormt het bevonden voor een beslissing in den raad. j gedichtje van J. Cats Jr.: „De levensreis" en eerste a'v„ de Salavin-serie, zooals wij in dit Toen de voorzitter der gemeente en de zeer goed verzorgde jeugdafdeeing. boekje het is in omvang slechts gering tevens voorzitter der commissie van On- met hem kennismaken. Hij biecht hier de ge- derzoek, in den Haag is geweest terbe-| Verschenen bij W. de Haan te Utrecht: de schiedenis van de afgeloopen maanden aan Spreking der radiokwestie, was llij toch nrs. 7, 8 en 9 van „Kie-ke-boe" weekblad voor een (verondersteld) toehoorder in een of an- Dat de I<ie jeugd. De ondeugende pop Kiekeboe be- der café. Wat hem in die maanden over leeft weer spannende avonturen samen met komen is, is... niets, althans niets wezenlijks, zijn vriend de teddybeer. Hansje maakt ken- want het betreft geestelijke dingen. Salavin nis met den tuinkabouter, die eigenlijk een is, namelijk een stille; u kent ze ook wel in echte kabouter is. Verder vinden we aardige uw omgeving: stille wateren, diepe gronden gedichtjes, knutselwerkjes en een teekenwed- zegt men meestal van hen. Hij is kantoor- bediende, maar hij heeft wonderlijke belevin- genoeg bekend met de zaken luisteraars nu nog voor onbepaalden tijd deze slechte muziek hebben te beluisteren voor hun 50 ct. kan door tusschenkomst van B. en W. in samenwerking met de controlecommissie uit den Haag, in den strijd, kortst mogelijken tijd opgeloét worden j Igen (zieïsbelevingén dus, wekte verstaan), en zouden we nog in deze maand een Verschenen bij den Nederlandschen Vrou- Pathologieën noemt men dat. Hij heeft een beslissing tegemoet kunnen zien. Iwenbond- voor huishoudingsorganisatie: het baas, die nu niet erg sympathiek is en nu is U Mijnheer de Redacteur, hartelijk Maart-nummer van „De Huishouding". Salavin's vurigste verlangen zijn patroon eens We noemen uit den inhoud; „De keuring eenmaal in zijn leven te mogen aanraken op van gasverbruikstoestellen" door D. Mcvers; een bepaald plekje achter zijn oor, dat hem „Het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid" altijd irriteert. Dat is een ziekelijke drang ge- door Anna Polak; „Ziekenverpleging in het worden en op zekeren dag kan hij er geen dank voor de verleende plaatsruimte Een luisteraar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1933 | | pagina 7