HELDERSCHE COURANT VAN DINSDAG 2! MAART 1933. K.fti.W B -overzichft. Sport. Marineberichten. Marktberichten. 8 en K,ijpa^en Haven van Nieuwedlep. alleen maar de fantasie hoe het zijn weerstand aan bieden; hij doet het, met het er is KCV..U, dat hij het volgend oogenblik o,» straat dJt tQch n,et ZQO erg zou de lezer lt at. ,rry,1 \een maar de grootste catastrophe 1»*« bc-tom® ï-f ië-ft ^Te^en van den I moet nog kernen. Salavin gaat nog al eens belevingen zi.tn. hij Ie-ft het leien van a beften vriend. Hij blijft er dan werke oozen kantoorbediende zwerft langs de Uem bu z.,n b^ten speelt wat met de baby, straat, wordt :^el°?S" muÏrt wal "enz enz.' Zoo geschiedt ook weer op zekeren dag. stemmingen, wandelt wat. musiceert wat e vriend is no- niet thuis, en zoo ts hij m LifsSKiaysï sg vrouw is da nu voor a i,»—» n,ii,n Hii doorleeft midden zomer en snikheet en zijn b,j ztjn moeder komt naaien._ Hij I dientengevolge wat luchtig gekleed. Onder J.V.C.-nieuws. J.V.C. i KAMPIOEN N.-H. V. B. ae KLASSE D. Vergezeld van een groot aantal supporters trok JVC i Zondag naar Schagen om haar laatsten competitiewedstrijd te speplen tegen Schagen 2. welke wedstrijd meteen de beslis sing kon brengen omtrent het kampioenschap.. Het terrein was in niet al te beste conditie, muur scheidsrecher Metselaar oordeelde, dat meisic'°natuur"iik"nietSeVVafHdekkén gaat die kleeding een beetjebespeelbaar was. We zullen het verloop dagen van groot in-open en komt een deel van den schouder der d .n wedstrijd niet geheel volgen. Genoeg ox r m reken) een paa catastrophe vrouw te zien. Dan komen btj Salavin ..booze da{ jVC ee)) overwinning wist te be tel» geluk. Dan rëtastrophe die alles ver- bedenkingen" en hij schrikt daar zelf zoo van ha|en hoewel zc die lang niet cadeau gekre- i.i zijn leven de cata*'r?ph®'k inner- dat hij hals over kop het huis uit rent, de - Daarmee is dus het kampioenschap woest Die catastrophhe i ookal"«r straat op.°an JVC I een feit geworden en gaat zij ,t vol- Iijk geestelijk van aard,en o Sindsdien is hij zwervend door Parijs. Hij haar ,uk in de eerste klas be grijpen „illen wij het woord van je/us J ,g een Qnreine geworden, zijn moeder kan hij ren. dat wij inden in bedenkin- niet meer onder de oogen komen, daar hij ,-l'it. hf' hart komen voqrt booze bed immers als SCstorven heeft voorge- w he[ ejyo(jp v„a dit ]aatste selZoen gen. doodslagen.... deze d j J^ MargueHte kan hij niet meèr ontmoeten b,.jkt da( JVC dit sejZ(,e„ slecht den mensch ^'reinigt den mensch verbeeld-u, zoo'n hoogstaand meisje met D tc twee wedstrijden werden gewasschen nanden ontreinigt den iemand als hij. Salavin, die dergelijke gedach- ver,oren nl tegen Oudesluis I en ten koestert! Hij is onrein, maar de biecht tC|jjRC Daarna werd geen geen enkele wed- middernacht aan den onbekenden meneermeef verioren. Alleen tegen Wate vogels IJ T\ T T* k rvk -i 1 1 Il!t Een dag van verrassingen. Ka.apioenen verliezen van de'radat'ecandidaten. F";i wat zijn nu Salavin s booze bedenkingen? Daar i-' ten eerste zijn ziekelijke drang naar I miMernacnt aan he; plekje achter meneer Sureau's oor, dat hem zijn betrekking kostte. Daar is verder zijn fantasie. Op zijn vele eenzame wandelin gen heeft die fantasie vrij spel en zoo heeft' hij ook een keer gefantaseerd, dat zijn moe der, die een kleine lijfrente heeft, waarvan zij ten deele leven kan. was overleden, zoodat hij dat geld had gekregen. Hij fantaseerde dan door hoe hij zijn leven zou inrichten, enz. Begrijpt 11 goed: er is in het mnst geen ver langen in hem naar moeders dood, er is in het minst geen begeerte naar liaar kleine lijfrente, H.R.C.ZEEBURGIA i—a. werd nog gelijk gspeld. JVC i behaalde uit Een mooi, nobel, fijn-psychologisch boekje. wedstrijden 23 winstpunten, li wed- In de volgende deelen worden zijn lotgeval.cn werden gewonnen, i gelijk gespeeld verder beschreven. We krijgen hier bovendien ^verloren, van Duhamel nog het prachttype van een A'M moA/lar Callantsoog-nieuws. CALLANTSOOG i—PETTEN a 3—1. Zondag j.ï. speelde Callantsoog I haar laat ste» thuiswedstrijd voor de competitie. Gast was Petten 2. P. wint den toss en verkiest voor den wind te spelen. C. trapt af. Aan vankelijk bepalen beide partijen zich tot van een Vctll i/uuawiw. "vo - moeder. Alleen al het bezit van zoo n moeder maakt een mensch rijk, schatrijk. U geeft het toch een eere-plaatsje in uw boekenkast, dit mooie boekje? De vertaling is vlot en vloeiend. J. Brouwer. trok met twee invallers te velde. n.1. voor den Net Spej js inog geen 2 min. oud, als 1 een aanvoerder Veen, die geblesseerd was, en voor penalty krijgt toegewezen door hands in het Smit. die met het eerste elftal uit was. De beruchte gebied. De C.-keeper weet het harde invallers hebben wel hard gewerkt, maar het schot keurig over de lat te werken. C. wordt elftal was merkbaar verzwakt, met name de langzamerhand sterker, ondans den harden achterhoede. Trap speelde nu spil, terwijl de wind. Het P.-doel ontsnapt eenige malen nau- Fen verdiende zege voor de bezoe- Jongh v. d. Wal als partner kreeg. De l.half- welijks aan een doorboring. Eindelijk heeft „„„„„„j,, tweede helft plaats was zwak bezet, waardoor de rechter-c. succes, als de bal. na een schot van den kers- Een spanne vleugel der bezoekers doorloopend gevaarlijk C.-linksbuiten, van de lat terugspringt en HRC's negende en laatste thuiswedstrijd is, kon zjjn Hollandia had een aardig elftal, het door de toestormende voorspelers wordt in- «oo.ils we reeds vermoedden op een nederlaag fiink open houden van het spel viel te loven, geschoten (1—o). Voor rust gebeurt er geen uitgeloopcn. De kleinst mogelijke nederlaag i)eze factor heeft haar trouwens de overwin- bijzonders meer. weliswaar, maar dan ook volkomen verdiend. n;ng bezorgd, in een periode, dat Helder wel Na rust is *C. bijna voaortdurend in den iWant hier heeft gewonnen niet alleen het Veld-sterker was, doch het voorhoede-spel te aanval. Eenige prachtkansen worden schit- tterkste, maar ook het best spelende team. kort hield. Mogelijk hebben de witte reserve's terend gemist. Dan is het de C.-rechtsbuiten Er viel stellig wat te leeren voor de Racers, wat geieerd, waarmede ze het volgende seizoen die een zeer goeden wedstrijd speelde die 'die zich evenwel niet van hun sterkste zijde kee] wat kunnen bereiken. Ontegenzeggelijk met een prachtige» boogbal aan Raven het hebben doen zien. In de voorhoede consta- js kef goede materiaal aanwezig, de heeren nakijken geeft (2o). Dan heeft P. Succes, teerden we wederom gebrek aan samenhang; zjjn ejk voor Z;ch bekwaaam genoeg met den a]s de C.-achterhoede onvoldoende wegwerkt, van den linkervleugel ging bitter weinig uit. hal, dach tactiek en strategie moeten ze van uit een scriinmage voor het C.-deol weet P. Deze linie is stellig de zwakste van het elfta. jlun tegenstanders eens afkijken. den achterstand te verkleinen (21). C. voelt Als we de rechtsbuiten uitzonderen, heeft nie- Referee v. d. Hoven laat, voor aardige be- zich met een 2I voorsprong nog niet veilig, tnand bijzonderen indruk gemaakt, men ver- langstelling, te half drie den Holl.-midvoor Er wordt gedacht gewerkt. Na een mooien stond elkaar niet en scheen zich heelemaal aftrappen. Het eerste kwartier is het een doorbraak krijgt de P.-keeper geen schijn van niet op samenspel toe te leggen. Het bleef bij strij<l, die zich hoofdzakelijk op het midden- kans (31). Me't C. in den aanval blaatst de individueele pogingen, die maar zelden tot veid afspeelt. De voorhoeden doen wel man- scheidsrechter einde. De scheidsrechter leidde een resultaat leidden: overleg en berekening haftige pogingen om door te breken, doch de goed. zijn zeker hoog noodig. I11 de middentinie defenises znij er om elk gevaar te bezweeren. Zoo heeft C. dus van de negen thuiswedtrij- .hadden de kanthalfs, wat dan het destructieve vooral de rood-witte rechtsback is een deM er 8 weten te winnen. Alleen Succes 4 gedeelte van hun taak aangaat, zeker kunnen goede kracht. Gesteund door den wind wordt wist C. op eigen veld 2 puntjes af te snoepen, voldoen. Ze waren weer de oude beproefde u0U. iets sterker, doch juist bij een prach- Als verontschuldiging is aan te voeren, dat C. en niet opgevende spelers; het plaatsen (aan- tigen uitval der „whites" schiet Kubbe hard toen speelde met 3 invallers, geven) kon echter beter verzorgd zijn ge-de keeper kan niet voldoende wegwerken, Nu nog 2 uitwedstrijden en dan....! Houdt weest. Het leek ons toe dat het systeem: waardoor Kooijman kans krijgt, den bal in de Vol jongens, we hebben de kans! weg is weg! gehuldigd werd, wat voor een touwen te schieten. Hollandia antwoordt di- halfback niet de goede manier is. De spu- rect met een rush over rechts, waaruit de plaats blijft een zwak punt; de opvolger van r binnen gelijk maakt. De partijen waren weer Scholten kan het, wat spelbegrip betreft niet even ver_ De voorhoede der thuisclub kreeg halen bij dezen speler. Stuwkracht ging er nog eenjge goede kansen, doch 2 schoten wa- niet van uit en een- bal behoorlijk plaatsen, ren te zacht, terwijl een derde maal de we zagen het zelden. Lest best. De achter- rechtsbinnen het doel op het Heldersche Boys- exc' f.' lllet een °rl€ta' invallers uit- hoede en keeper hebben zich schitterend ge-j veld ging bezoeken. Ook de rood-witte aan- Sing naar Alkmaar, maakte een vergeefsehe weerd en vooral na rust bergen werk verzet. vajjers vermochten niet Kossen te passeeren, 1 re's' }^er} iexelsche spelers in tenue op Waren zij in dezelfde conditie geweest als de ZOodat rust kwam met den stand i1. ve^ kwamen, werd het afgekeurd, rest van het team, dan zou het een dikke Nu had Helder den wind mee, maar door Texel 2 maakt het> nu de competitie nederlaag zijn geworden. de vaart, waarmede de ballen aangegeven wer- AFDEEL1NG 1. ie klasse. Feijenoord, dat reeds kampioen is van haar afdecling, en tot nu toe ongeslagen was, kreeg haar eerste nederlaag in dit seizoen, hetgeen een bewijs .te meer is voor de waar heid van hat spreekwoord, dat een in het nauw gedreven kat rare sprongen kan maken. Nu weten we wel. dat men gaarne geneigd zal zijn de door Feijenoord geleden 02 ne derlaag uit een oogpunt te beschouwen, welke 1 in strijd is met de opvattingen van sportiviteit. I doch een ieder, die getuige is geweest van 1 dezen wedstrijd, zal allerminst durven zeggen, uat Feijenoord ook maar eenige» kans had tegen de taaivolhoudende Schiedammers. Met uitzondering van de eerste minuten na den aanvang was H-DVS gedurende den geheelen wedstrijd in de meerderheid. Eerst in de tweede helft maakte H-DVS beide doelpunten. Het gaat er met dat al voor Blauw Wit, dat zelf door terreinafkeuring niet speelde, steeds slechter uitzien, mede doordat ZFC in Zaan dam van HBS won. Dat de Kraaien van de Zaandammers zouden verliezen, had ook wel gen mensch durven voorspellen. Het is over het algemeen een onaangename, veel te forsch Respeelden wedstrijd geworden. Het zeer gladde veld droeg er ook toe bij. den strijd niet aantrekelijker te maken. ZFC, dat voor rust de leiding nam, en deze tot halftinme wist te behouden, moest al si>oedig na de rust toe zien, dat de Kraaien den gelijkmaker scoorden. Even voor het einde namen de Zaandammers weer de leiding en stonden deze niet meer af, trots alle hardnekkige pogingen der Ha genaars om gelijk te maken, RCH en 't Gooi deelden in Haarlem de beide punten in een van beide kanten zeer goed gespeelden wedstrijd. Deze 11 uitslag en de overwinningen van H-DVS en ZFC hebben voor de Hilversummers tengevolge gehad, dat zij in het hoekje terecht zijn ge komen, waar de klappen vallen. Wel hebben zij hier nog gezelschap van Blauw Wit, maar het wordt toch danig oppassen. DHCADO eindigde in een 23 overwinning voor de Ha genaars, die eerst met 20 hadden echter gestaan. In de tweede en derde klasse is er dezen keer al heel weinig belangrijks voorgevallen, waarvan de oorzaak voornamelijk ligt in de vele terreinafkeuringen. In de tweede klasse A vond alleen de wed strijd plaats tusschen HRC en Zeeburg-ia, welke door de Amsterdammers verdiend met 21 werd gewonnen. Door dezen uitslag staat Zeeburgia bovenaan met 24 punten uit 16 wedstrijden. Op de tweede plaats Kinheim met 23 punten uit 15 wedstrijden en op de derde plaats staat EDO met 22 punten uit 15 wedstrijden. Aan de noodige spanning ont breekt het hier niet. Texel. Texel-nieuws. Zetbuigia 16 12 0 4 42-19 24 Kinheim 15 11 1 3 38—27 23 E.D.O. 15 10 2 3 47—23 22 Z.V.V. 15 5 4 6 34-27 14 H.R.C. 15 5 3 7 27-34 13 T.O.G. 13 6 0 7 23-33 12 WF.O. 13 4 4 5 23-24 12 Alc. Victrix. 15 4 4 7 44—45 12 V.V.A. 14 3 1 10 21-35 7 D.E.C. 15 3 1 11 33-61 7 ten einde loopt, nog vrij goed, ditmaal wtrd ge- tegen Zeeburgia, maar dat neemt niet weg, dat de ploeg van dit seizoen betere wedstrij den heeft gespeeld. Van EDO b.v. werd met o2 verloren, maar toch gaven de Racers in die match veel beter partij, tot in het laatste kwartier, toen er een volkanen ineenstorting plaats vond. De Texelsche Boys wonnen van het Texel B-elftal met 3o. Het Texelshce A-elftal won Wieringea Succes-nieuws. HRC was, wat spel betreft, niet opgewassen derl) was de voorhoede absoluut gevaarloos, wonnen te Oudesluis met 1 o. rr 1 41 n *-»-% 4- i.af XX T O O" rj - - 1 111* 1 l I rx l a v nl a I a ire 11~\ 1*11-1 o tl /.oo kon het bestaan, dat een half uur lang in het Holl. strafschopgebied geopereerd werd, met als resultaat, dat telkens weer door de van E>e Eo°S, ook met 3 o. backs ingegrepen kon worden (zie boven), ter wijl daarna de bezoekers zich uit de omsinge ling loswerkten, vliegensvlug er tusschen uit trokken en twee goede goals te noteeren had- Wat tenslotte den wedstrijd betreft, hadden den j_3, De thuisclub gaf 't nog niet op, de Zeeburgianen voor rust den vrij sterken vjj£ minuten voor afloop zette G. de Boer Succes 4, welke j.1. Zondag voor de compt- wind tot bondgenoot. De eerste aanvallen i!00g Voor, een der backs werd goed afgehou- titïe naar Schagen 4 ging, maakte een ver waren voor de thuisclub, Beneker kreeg van den> waardoor B. de Boer de bal vrij kreeg! geefsche reis, daar wegens de terugtrekking rechts tweemaal een scoorkans, vrij was zijn cn den stand op 23 bracht. Het einde kwam uit de competitie van Schagen 4 de wedstrijd positie wel niet, maar zijn schot had toch be- mej dezen uitslag, zijnde een verdiende zege niet door ging. ter gekund dan eerst ver over en daarna ver voor d€ bezoekers. De heer v. d. Hoven leidde Succes 1 was naar Helder 3 en won met naast te schieten. Zeeburgia kwam echter goed spoedig in de meerderheid en heeft tot rust vrijwel gedomineerd. Het aangeven, plaatsen, combineeren en opstellen, het geschiedde HELDER IIISUCCES I. schier automatisch juist en HRC's halflinie was zulk spel dikwijls te machtig. Eigenlijk De afdeelingskampioene, Succes, was te ook de backs, maar de gasten begingen de gast bij het derde elftal van Helder. We zijn fout het spel voor doel kort te houden, men eens een kijkje gaan nemen, doch er viel wei deed het te mooi en de opzet duurde wel eens nig fraais te zien. De Helder-voorzitter hul- te lang. Op een glad en zwaar veld een ver- digde aanvoerder Nieuwbuurt en zijn manne-z^g speelde HKC haar laatsten uitwed- keerde tactiek waarvan het roode backste» tjes met bloemen strijd voor de competitie te de Waal. Het weer terdege geprofiteerd heeft al was men genood- Helder was sterk gehavend speelde boven- WJ nict erg gunsti& hetgee„ de Sportbon- zaakt menigmaal op hoekschop te reddem dlen met 10 man. Succes had dan ook geen ders evcnwef niet weerhield om het er op te Prins heeft in deze periode, gezien Z. s sterke moeite den wedstrijd te winnen; niettemin wl™„ nnnr dp Waal te vertrekken meerderheid, het niet zoo bijzonder druk ge- was referee Koorstra genoodzaakt den S. spe- Om half drie floot de scheidsrechter voor had. Wat htj te doen kreeg, vooral in het on- Ier Rijkers het veld uit te sturen wegens un- het begin HKC speelde eerst met tegenwind s^eCdioeP^rntronwminin ^n^hiun^daMn' Spel-H.et.einde kwam met een n_t zege ^t een mizehandicap was voor het middel T, d ferioCder°ontes ond. kwam'vnHe voet" 'LHl "ht6^e" vak, want men kreeg er in het begin geen bal 111, terwijl de Succes-adsp., welke tegen de HRC-adsp., ook te Den Helder, speelden met 6I wonnen. KORFBAL. D.T.I.—H.K.C. o—3. deze periode ontstond, kwam vna de voeten wonen indruk achter lieten. Ook en Helder- door ges^peld late? kwam men er wat hete van don Racinz-midvoor. wiens voorhoede er cnpl» .rj v,«> 1uoor gespepeia, later Kwam men er wat neter in en vlotte het spel wat beter Het duurde ongeveer een half uur voor een sepler van HKC met een schitterenden worp zijn club de leiding gaf. (1o). De Texelaars begonnen er nu evenwel ook geducht op te zitten, maar ze kregen niet veel kansen, daar de verdediging steeds op zijn plaats was. De stand bleef tot van den Racing-midvoor, wiens voorhoede er speler werd tegen het einde verder medespelen op een gegeven moment snel tusschenuit trok ontzegd, en de vooruitgeschoven backs het nakijken gaf. Dat was 20 minuten voor rust. Wie gedacht had dat de Racers mèt het windvoordeel wel meer in te brengen zouden krijgen, is bedrogen uitgekomen. De wind B.K.C.-nieuws. 20 min. voor het tweede punt gemaakt werd Even voor'het einde werd het derde doelpunt gemaakt; aanvankelijk zei men, dat het niet op voortreffelijke BKC I is Zondag naar Petten geweest. Het was belangrijk aan kracht afgenomen, wat resultaat was een 22 gelijk spel; een uitslag voor de thuisclub nu niet direct een lor- die ons werkelijk meevalt. De laatste'wedstrijd aan rust 1 tuintje was, maar waardoor de capaciteiten was dit van BKC. Hopen we dat het BKC zal .^a c'e rust spee'<'e HKC met den wind van de tegenpartij op nog sprekender wijze gelukken bijv. door een succesvolle deelname wi™?: de "aanval kreeK da" °°k Ved Werk te aan den dag traden. Zwakker zijn zij dan aan het Schager Bekertournooi voor enkele ve^^lc.'lten, maar toch dluurde het zeker wel ook niet geweest, het tempo werd geweldig aardigen wedstrijden zorg te dragen. 1 1 opgevoerd en er zijn momenten geweest, dat BKC 3 was naar Held. Boys 2. 't Heeft er er feitelijk maar één elftal speelde: Zeeburgia! gespannen. BKC was niet volledig; toch was HRC werd toen volkomen overspeeld, alleen zij geruim en tijd sterk in de meerderheid Het- zu'vcr was> maar de scheidsrechter zei dat het achtertrio wist zich te doen gelden, zoo- geen niet verhinderde dat de zege aan de Hel-ketabsoluut goed was. HKC heeft dezen wed mede de linkshalf. De twee doelpunten door tlerschen bleef (32), waardoor BKC j voor- 5tr''d verdiend gewonnen de roodkragen in deze helft gescoord, waren loopig steevast op de laatste plaats ligt. .Pe keer Kievit leidde zeker een waardige belooning voor hun dik- BKC 2 ontving thuis Helder 5. Scheidsrech- w'ize dezen wedstrijd, wijls hoogstaand spel, een spel, wat nu wel i ter Tigchelaar van Julianadorp/die voor deze De op,,renSSt van de entréegelden had meer opengehouden werd en waaraan de uit-ontmoeting was aangewezen, prefereerde be- bestemd voor HKC om de reiskosten te muntende vleugelspelers een groot aandeel grijpelijk het meevieren van hét kampioenschap i ke'pen bestrijden, hetgeen door deze club met hadden. HRC was weliswaar niet ingesloten, zijner vereeniging (JVC)al had hij o i wel graaSte geaccepteerd werd. zelfs niet bepaald zwakker, maar in hunne even afbericht kunnen doen. attaques zat niet de minste fut, ze miste Helder 5 was onvolledig. Bestuurslid Al en doortastendheid of men stond off-side. Te- oud-scheidsrechter Dol moesten er bij ge- g_en het einde vond de ploeg zichzelf weer en sleept worden om het tot een tiental te bren- Kaptcin viel op door tot tweemaal toe een gen. BKC 2 telde 2 invallers, n.1. voor Blom en Harder. Het is een aardigen wedstrijd gewor den, die niet den indruk wekte van een strijd TEXELSCHE KORFBALBOND. van den Zondag gespeelden wed- scherp schot te lossen, dat de Z.-doelman met veel bravour wist te keeren. De beslissende goal ontstond eenige minu ten voor het einde, nadat we reeds van tal tusschen no. 2 en nummer één na laatst van spannende situaties voor het Racing-doel getuige waren geweest. Uitslag strijd: De Waal. DTS—HKC 1—3. Programma voor a.s. Zondag: Den Helder: HKCDTS; de Cocksdorp: HSVVerdo Nigro; Oudeschild: OKCde Zwaluw. Door goed spel van Steenvoorde op de spil- plaats is BKC tamelijk in de meerderheid. j Tot doelpunten komt het evenwel niet. Even Het was HRC'. laatsten thuiswedstrijd* het voor rust scoort Helder uit een penalty (o— i).!HET PROGRAMMA VAN DE ZWALUWEN totaal resultaat is a.v.: Gewonnen werd van Na haIftime pakt Helder flinker aan en Al Alcmaria Victrix (4—3), WA (3—1). WFC ^eet n}et een hard schot te doelpunten. De .en 7-W (2r); gelijk gespeeld tegen ''nksbuiten1 vergroot den voorsprong tot 3o. é-JlSv 'A en 2) verloren van 'och blijft BKC aanpakken en ziet weldra EDO (26), TOG (34) 2) doelcijfers: 2121. De club rest thans nog 3 uitwedstrijd tegen EDO, TOG en DEC. en Zeeburgia 'iaar werken beloond. Invaller Kaan verkleind De Zwaluwen hebben dit seizoen nog enkele interessante wedstrijden op hun pogramma staan, aldus „De Sportkroniek". Op Donderdag 6 April wordt 's avonds op HELDER II VERLIEST MET DE „ODD GOAL" VAN HOLLANDIA II. Een waterig veld, harde van doel tot doel staanden wind, waren even zoo vele factoren, die geen mooien wedstrijd beloofden; en zoo is het ook uitgekomen. De spelers hadden heet vee! vaardigheid noodig, om zich staande riachterstand met een kordaat schot het VUC-veld te Den Haag een wedstrijd ge- -H— en paar minuten later wordt het zelfs speeld tusschen een Zwaluwenploeg, als hoe- m,nute" VOPr het einde geeft spil danig vermoedelijk het Nederlandsche B-elftal gestoot woëHetenrv>C 1,° a u°°r den H.-keeper zal fungeeren. en de Engelsche Corinthians. (Ie rkt «e dpor het toestormeii van De beide Paaschdagcn spelen de Zwaluwen met bafr^om ?ven V'N de ^e,ma" zich t«e" dc Grashoppers. Op Zondag 16 April op rechter en één e' volgens den scheids- Het Go Ahead-vcld te Deventer, waar het Sï aChtEr de 'Hatelijk de ^erke Zwits'ersche club Hendriks fungeerde nëe beider a t l gWfn' E" ?-P Maanda« '7 April als scheidsrechter «oedvinden komt een andere combinatie te Den Haag in Spil Steenvoorde en linksback de Ion. 1 T w?" de C]"b Va" Adam' „I j ae. m°- Tenslotte vindt op 25 Mei (Hemelvaarts I11 de 2e klasse B is Baarn definitief hekke- sluiter geworden door een 70 nederlaag tegen Velox. BFC deed uitstekend werk door de kampioenen een punt te ontnemen (11); dat hadden de Bussummers trouwens noodig, want ze konden niet weten wat Baarn zou doen. Nog werd gespeeld BloemendaalHer cules, door de thuisclub met 21 gewonnen. De staart ziet er als volgt uit: B.F.C. 15 4 4 7 25—41 12 Baarn 16 2 2 12 30—64 6 In de derde klasse A en vierde klasse A ging geen enkele wedstrijd door. Hollandia 15 10 3 2 61—24 23 Voletv. 15 9 2 4 37-24 20 O.S.V. 15 8 4 3 42 - 34 20 Zaandijk 16 6 3 7 42—41 15 K.V.V. 15 6 2 7 38-42 14 Helder 15 6 2 7 38-45 14 D.W.V. 15 5 3 7 44-42 13 Assendelft 15 4 4 7 37—44 12 Meervogels 13 4 1 8 32- -51 9 Purmersteijn 14 2 4 8 28-52 8 Reserve ie klasse HFC 2—Blauw Wit 2 3—4! Stormvogels 2 EDO 2 2—1. Reserve ae klasse A. XOG 2—HRC 2 1—3; Alcm. Victr. 2— Ajax 3 5—8. Reserve 3e kl. A. ZVV 2OSV 2 53; Helder 2Hollandia 2 AFDEELING II. ie klasse. Stormvogels heeft zich twee kostbare pun ten afhandig laten maken door Ajax, dat, 1111 het einde steeds meer in zicht komt, steeos meer animo krijgt om de ka 111 pioen sv lag voor den dag te halen. Het enthousiasme, waarmee dc Aajaxcieden speelden zal niet alleen een direct gevolg zijn geweest van de kans op een te behalen kampioenschap, doch de te IJmuiden geleden 5o nederlaag moest worden gewroken. Ajax nam de leiding door Volkers, doch reeds 'twee minuten later lag de gelijkmaker in het net der Amsterdammers. Met dezen stand kwam de rust. Na 20 minu ten spelen nam Ajax uit een strafschop ten tweede male de leiding. Vijf minuten voor het einde zorgde Volkers voor de finishing touch door de score tot 31 op te voeren. De hekkesluiters VUC en West-Frisia bon den in de Residentie den strijd met elkander aaan en deze vrijwel laatste kans voor de West-Friezen is helaas geëindigd in een 51 nederlaag. Dat West-Frisia thans nog aan het spelen au degradatie-wedstrijden zal ontko men gelooft wel niemand meer. Vrijwel den geheelen wedstrijd domineerden de gasthee- ren. Reeds voor de rust stond VUC met 2O voor. Daarna voerden zij den stand op tot 4o. Hierna kreeg West-Frisia een doelpunt cadeau, dat door een der VUC-achterspelers in eigen doel werd gewerkt. Hierna depo neerden zij nog 5 aan den overkant weer in het net en spoedig daarna kwam het einde met een 51 overwinning voor VUC. Sparta, dat ook nog niet geheel kansloos is voor de bovenste plaats, won in Dordrecht met 4-3 van DEC. Aanvankelijk zijn de Dortenaren vrij stek in de meerderheid, zon der dat zij dit in doelpunten weten uit te drukken. Rust komt met een 31 voorsprong voor de bezoekers. Na rust is Sparta bijna gedurende 45 minuten in de meerderheid. Spoedig is de stand 14. Dan halen de Dordte- naren op tot 34, met welken stand het einde komt. Door deze nederlaag van West-Frisia loopt Haarlem, dat met 52 in Hilversum haar meerdere moest erkennen, weinig gevaar. Hetzelfde kan gezegd worden van KFC, dat met 21 van Xerxes verloor. AFDEELING III. ie klasse. VitesseEnsch. Boys 41; AGOVVPEC o1; TubantiaRobur et Vel. 21; Wage- ningenGo Ahead 13; EnschedeHeracles 21. AFDEELING IV. ie klasse. MVVBleyerheide 1—1; MiddelburgWil lem II 44; LongaEindhoven 24; NAC BW 3—2. AFDEELING V. ie klasse. Achilles—Alcides 2—3; FrieslandLeeuwar den 26; VeendamVelocitas 36; GVAV Be Quick 31; SncekFrisia 11, N. H. V. B. ie klasse D. Helder 3Succes 1 111; Petten 1BKC 1 22; MLD 1Wieringerwaard 1 terr. afgek. 2e klasse E. J.V.C. kampioen. Schagen 2JVC 1 1—4; Oudesluis 1 Texel 2 o1. 3e klasse E. HRC 6Held. Boys 1 o1; BKC 2hlelder 5 33; DES 1-Schagen terrein afgekeurd. 4e klasse G. Heldersche Boys 2BKC 3 32; Schagen 4 —Succes 4 (Schagen 4 is uit de competitie te ruggetrokken) JVC 2Wieringerwaard 2 terrein afgekeurd. Adspiranten P. Schagen AHRC A terrein afgekeurd. Adspiranten R. JVC ASchagen B terrein afgekeurd; HRC DSucces A 16; Helder CHelder D 11o. mars. J- H. van Beek. tambober ie kl. p Schreuder, marinier ie kl. C. van de Ketterii! id. J. Dingemanse, id. J. Hillebrand, id. vj" VVasbauer, id. T. de Puit, id. F. A. Seine' i± A. Beetz, id. J. de Keizer, id. F. J. RobCI!t" id. H. M. A. Mollij, marinier 2e kl. N Ezechiels, id. J. M. Nagelkcrken, id. K. Boer id. J. Spaans, id. N. van Niel. marinier 3c w' J. H. Sallons, id. E. H. van Eer, id. A. i Govcia, id. E. E. Agcrkop. kwartiermr. H. a! van Amersfoort, id. S. Jonker, id. A. Schoon hoven, korp.-konst. P. Mak, id. J. Tebbeï korp.-telegr. T. Stom, seinersmaat R. J u de Bruin, korp.-monteur J. C. Meinhardt. korp.-timm W. Molijn, serg.-schrijvcr v Ockhuijsen, korp.-hofmr. F. A. v. der Linden matroos ie kl. M. P. van Boven, id. J. Bosse! laar, id. J. de Kam, id. A. v. den Berg, id. u" Drenth, matroos 2e kl. A. J. Hoek, id. W, c" Norden, id. G. L. van Bergien, id. J. J. \y' Klumper, id. H. A. Donk, id. H. van der Blom" id. A. Hamelinck, id. L. Karman, id. dó Hart, id. J. van Hal, id. H. Groen, id. M. Bod- de, id. J. P. vna Dalen, id. W. Kramer, id. <S Freijer, id. P. Gootjes, id. J. B. de Wolff, id] H. v. den Eist, id. J. W. de Grijs, id. F. dc Lange, id. A. Voogd, id. H. H. Kruize, maj, maciht. J. H. Noppenij, korp.-macht. A. J, Lukassen. matroos ie kl. J. H. Keijzer, ma troos 2e kl. B. H. v. der Meulen, id. P, V;vn Leeuwen, id. J. Lourens. Onderstaande off. en schepelingen zijn den 20en Maart 1933 gedetacheerd op het vlieg kamp „de Mok": Luit. ter zee ie kl. S. Woldringh, off.-vlie- ger 2e kl. T. J. van Midde, id. K. J. A. Mees ter, luit. ter zee 2e kl. V. Nederhorst, id. M J. M. de Gorter, id. H. Kolff, id. M. G. Smalt id. J. E. ten Klooster, id. R. Hofstra, serg.- monteur A. E. Oolie, serg.-vltmr. M G. H. Bakker, id. J. Sijmons, id. J. M. Zeegers, id] B. Arens, id. A. J. Wiemeijer, id. W. j] Roomer, id. W. Groven, id. C. van Bevercn, korp.-vliegm. M H. A. van Bebber, id. K. de Vries, id. L. C. Brandenburg, id. D. Zijlstra id. P. Kroes, id. A. G. Magendans, id. O. E. a! Saeij, id. A. Walta, serg.-Vlieigtm. H K. Tol, serg.-macht. J. Jongschaap, stoker ie kl. D. Kiekenbos, korp.-kok P. A. J. van den Berg] barbier Z.M. J. Veldhuis, ihatroos Z.M. J. (j, Vlietstra, id. M. Fijge, id. A. van der WaL vilegtmr. M Z.M. K. Oord, id. P. Kwast, id. J. P. C. Konings, id. M. J. van den Berg, id] W. C. C. de Bruijn, id. A. L. van der Ree, id] J. C. Roos, id. A. A. F. Schonowater, vliegt> mr. H Z.M. C. J. van den Adel, id. J. L. Born, vliegtmr. B Z.M. A. H. C. van den Brink, oppcr-konst. G. W. Brouwer, korp.- telegr. G. P. C. de Vree, id. G. P. Mientjes, korp.-monteur L. Schalier, id. H. C. van Loon] korp.-bott. A. Lalleman, id. W. de Jong] matr.-schrijver J. H. Roos, korp.-kok J. Phfl lipjio, serg.-t-imm. K. Leijen, matr. ie kl. D. J. E. Gelier, matr. 2e kl. L. Bouwer, id. P. c] Kerkhove, id. J. C. Verivoert, id. G. M. v. der Werf, id. J. A. Appeldoorn, id. S. W. Groot, stoker ie kl. H. Groen, id. J. P. Puper, id. L. Reinderman, id. A. de Vries, id. A. J. C. H. Weissenbrücih, id. J. de Wolff, id. C. Zwart, id. R. S. van der Wal. id. F. H. Kern, korp. der mars. J. A. Hellema, marn. ie kl. P. Sa- velkouls, id. G. J. Westendorp, id. A. G. J. Wittenburg, id. H. Colijn, marn. 2e kl. J. Overmeer, stoker Z.M. D. Wesselsz, id. T. van de Reep, id. A. Rozenberg, matroos ZAL J. van der Vlist, id. R. India, id. D. van den Bosch, id. D. den Hartog, id. C. A. H. de Bruin. (Ongecorrigeerd), v.. s'.ji'.utij! 11 vit; cnnïc* eens te „genieten". Luit. ter zee le kl. P. Kronenburg, die ter be schikking is gesteld, is bestemd voor den dienst in Oost-Indië en zal 29 dezer aan boord van het m.s. Chr. Huygens uit Amsterdam derwaarts ver trekken. (Verbeterd bericht). Luit. ter zee 2e kl. H. W. A. Madsen, dienen de bij de marinekazerne te Amsterdam, is aange wezen voor den dienst in Oost-Indië en zal 19 April met de Johan van Oldenbarnevelt uit Am sterdam zijn nieuwe bestemming volgen. Luit. ter zee 2e kl. G. E. A. Daane Bolier en luit. ter zee 3e kl. J. Meerman worden 3 April ge plaatst aan boord van Hr. Ms. opnemingsvaar tuig „Eilerts de Haan", welke bodem op dien da tum te Willemsoord wordt in dienst gesteld. Bij beschikking van den minister van defensie zijn de volgende plaatsingen gelast: met 15 Maart 1933; de luit. ter zee 2e kl. C. ter Poorten bij de onderzeekienstkazerne te Willems oord; met 16 Maart 1933: de luit. ter zee 2e kl. E. C. J. van der Korst a.b. van Hr. Ms. Wachtschip te Willemsoord en de luit. ter zee 2e kl. A. van Miert a.b. van H. Ms. Wachtschip te Willemsoord; met 3 April 1933: de luit. ter zee le kl. P. J. G. Kuijer bij de onderzeedienstkazerne, Willemsoord. Luit. ter zee 2e kl. A. van Miert, onlangs uit Oost-Indië teruggekeerd, zoomede luit. ter zee 3e kl. P. S. Agema, dienende op H. Ms. pantserschip „Heemskerck", worden 3 April geplaatst aan boord van H. Ms. opnemingsschip „Hydrograaf". welke bodem op dien datum te Hellevoetsluis wordt in dienst gesteld. Geplaatst bij bet departement der marine de luitenant-ter-zee der 3e klasse L. E. II. Reeser. bij liet marine-vliegkamp Morokrembangan de officier van den marine-stoomvaartdienst der 2e klasse P. de Winter; bij liet station voor on- derzecbooten de luitenant-ter-zee der 2e klasse B. J. G. Schokking en dc luitenant-ter-zee der ie klasse J. A. Rauws; bij de marinekazerne Oedjong, de officier van administratie der ie klasse C. J. Grijseels, allen verwacht uit Neder land. Overgeplaatst van het departement der marine naar Hr. Ms. „De Zeven Provinciën" de luit.- ter zee der 2c klasse E. A. I.ahouchere. Overplaatsingen. Serg.-telegrafist G. A. J. Erkens van Wicht- schip Willemsoord n. Walstaticui. 27 Mrt. 'jj. Idem W. Henderson van Walstation Wil lemsoord 3 April gedetacheerd aan boord van hte opnemingsvaartuig Eilerts de Haan. Majoor machinist J. Mocn van van Speijic, 3 Apripl '33 als voren. Serg.-telegrafist P. J. H. Nelisser. vin TCaz. A'dam, 3 April gedetacheerd als voren llvdro- graaf. Bootsman R. Neimeier van Heemskerck, 20 Maart '33 gedetacheerd bij de Kaz. voor den Onderzeedienst. Serg.-hofmr. H. Kruik van Wachtschip VV ïllemsoord, 17 Maart '33 gedetacheerd in de Mar.kaz. te Willemsoord. Bootsman J. W. Scheer, serg.-bottel. J. Bouw en korp.-hofmr. R. Nienhuis 23 Maart '33 geplaatst bij den afbouw van de Johan Maurits van Nassau te Vlissingen. Serg.-kok J. G. Laukens, G. G. Akkerman, J. P. C. van Hout en idem P. P. d'Hulst 3 April 1933 als voren. Bevorderingen. Matroos 2e kl. I. Leijnse tot idem ie kl., II Maart '33. Pijper 3e kl. G. C. Kunst tot idem 3e kl 1 Maart '33. Marinier 3e kl. S. Molenkamp idem 2e kl 1 Maart '33. Met ontslag uit den zeedienst: Marinier 3e kl. M. Immel, 25 Maart '33. 14 Maart '33 per mailschip Christiaan Huy gens in Nederland teruggekeerd: majoor-tor- pedomaker J. H. Schenke. Onderstaande scheiwlingen worden, behou dens geneeskundige geschiktbevinding, bij in- dienststelling op 6 April 1933, aan boord van O -s' J°han Maurits V. Nassau geplaatst: ,„Sffer p- H- T- Commelter, bootsman J. W. Scheer serg.-konst. J. J. Heijstek, korp.- konst. P. Visser, serg.-telegr. J. p. v der Leelie, serg.-geschutmr. H. van Varik. serg.- monteur W. A. Gemert, korp.-monteur J C Hoogstraten, serg.-bott. J. Bouw, korp schrijver A. van Heckc, korp.-hofmr. R. Nien- huis, matroos ie kl. A. de Kam, id M G P Arkenbout, id. M. H de Wit, id. G. J.' Kiab- bers, id. J. J. Bronder, serg.-macht. S. W. Anema, id. G. R. Henar, korp.-macht. R. G. Snijders, stoker ie kl. J. A. Kruisland, id. A. w w"SaC U Joziasse, maj.-z.verpl. A. W. Vredenbregt, serg.-kok J. G. Laukens, korp.-kok P W. d Hulst, id. G. C. Akkerman ■a V" o »Acrs' stokcr o man G Malipaard, id. L. P F. Coossens, id. J. L. van Bladel, id. G. van Harten, id. H. H. C. Olivieira, id L H Desar, stokcr ie kl. J. A. Schouten, id w' van Putten, id. E. Hatcnboer, id. H. de jon<- id. C. Otten. id. L. van der Wal. id. C. Pleijte id. T. Regelink, id. B. van der Vlis, stoker 2e kl. W. Groen. id. K. Rosbeek, id. I Hol lander, id. C. J. Vrijvogel, id. J. Flink. id. J Groen, serg. der mars. S. Mulder, korp. der BROEK OP LANGENDIJK, 20 Maart I 28000 kg roode kool, le s. 2.103.50, 2e 3. 1.30—3.50, 44000 kg gele kool le s. 1.10-1.80, 2e s. 0.601.30, 53000 kg witte kool le s. 0.60, 3500 kg uien: gle uien 0.801.40, gele drielin- 1 gen 0.80 en grove uien 1.20. Alles per 100 kg. N.V. Eierveiling voor Hollands Noorderkwartiefc 1 ALKMAAR, 18 Maart 1933. Aangevoerd 265000 stuks kipeieren: 5860 22.20, 6062 f 2.10— 2.30, 62—64 2.20—2.50, 64—66 2.30—2.7a alles per 100 stuks. Eendeieren 1.60—1.85 p. 1(X). ALKMAAR, 20 Maart 1933. Veemarkt 55 vette koeien 110240, 4 vette kalverea 2055, id. p. kg 0.500.75; 240 nuchtere kal veren (slacht) 210, fok 614; 253 vette varkens (zware) p. kg f 3035 cent. Handel goed. Amsterdamsche veemarkt. AMSTERDAM, 20 Maart. 555 vette koeien le kw. 5662 cent, 2e kw. 4254 cent, 3e kw. 3040 cent per kg slachtgew^ 140 melk- en kalfkoeien 100160, 163 vette kal veren le kw. 5058 cent, 2e kw. 4248 cent, 3e kw. 3440 cent per kg levend gewicht; 231 nuch tere kalveren 24.50, 440 schapen 1218, 719 varkens, vleeschvarkens 90110 kg, 3738 cent, zware varkens 3436 cent, vette varkens 3334 cent per kg slachtgewicht; 38 paarden 60—90. Er waren 3 wagons geslachte runreren vit Denemarken aangevoerd. NOORD-SCHARWOUDE, 20 Maart. Aanvoer en prijzen: 2000 kg uien: uien 1-20 1.50, grove uien 1.30;; 1400 kg roode kool 2.50; 85.200 kg D. wittte kool 60 ct; 6000 kg gele kool 1.60—1.80, d.s. 1—1.20, alles per 100 kg. Doorgedraaid 65.500 Deen. PURMEREND, 21 Maart. 1245 kg boter 1.401.60; 584 koeien; MO vette koeien 5458, matig; 135 gelde koeien 130, stug; 240 melkkoeien 90210, stug; 19 stieren 0.440.48, stug; 27 paarden 60 130, matig; 43 vette kalveren 0.60—0.80, stug; 937 nuchtere kalveren v. d. slacht 31 10, vlug; idem v. d. fok 514, vlug; 256 vette varkens v. d. slacht ƒ0.300.34, matig; 34 magere varkens 818, stug; 167 biggen 6'I, matig; 542 schapen 6—19, stug; U bokken 29, matig; piepkuikens 0.80—92* per kg. TEXEL, 20 Maart. 1 paard, 1 koe, 20 nuchtere kalveren f 2-5, 2 rammen, 27 schapen 811, 4 biggen, 1 korf oude kippen. Texelsche Eieren veiling. 20 Maart. Aangevoerd 108.665 eieren. Prijzen: f 1.702.30; extra zware eieren f 2.40 3.75. Piepkuikens (vorige week) p. kg 0.87i« (Onsfecorrigeeixl). 18 Maart. Aangekomen van Harllngen en vertrokken naaf Huil, het Duitfsche s.s. „Margot", Aangkomen van Harlingen en vertrokken naaf Londen het Eng. s.s. „Groningen", Aangkomen van Harlingen en vertrokken nanf Gooi het Eng. s*. „Lowland". 20 Maart Aangekomen van Londen en vertrokken naaf Harhngeti het Eug. ».s. „Giouiugea'1,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1933 | | pagina 8