'UW* §om m km tweede blad HELDERSCHE COL'RANT VAN DINSDAG 21 MAART 1933. Stadsnieuws. BRAND- INBRAAK-, BEDRIJFS- LEVENSVERZEKERING li i. j wel was wethouder De Boer onder de Licht op voor allo voertuigen: Wintertijd. Dinsdag 21 Maart 18.42 uur. Woensdag 22 Maart 18.43 I»E BEGRAFENIS VAN „TABBIK" BAKKER. 't Was een heele drukte daar in den Ouden Helder, in het buurtje waar Tabbie geleefd heeft en gestorven ia, in 't hav- renas zooals Vondel dat zoo kernachtig uitdrukte. Om half twee was er bij manier van spreken nog geen kip te zien, maar toen het tegen tweeën liep, kwamen ze van alle kanten opzetten. Al Maandagmor gen vroeg stond vast, dat van een route langs den dijk geen sprake kon zijn; er stond een stevig stuk wind, hetgeen de onderneming op zichzelf al tot een hache- m iets maakte, maar bovendien was het tegen drie uur in den namiddag hoog wa ter, zoodat er geen sprake van was dat bet plan kon doorgaan. Dientengevolge nam Öe stoet de gewone route langs den Huis- duinerweg, maar door allerlei omstandig heden werd het eerst bij half vier eer hij op het kerkhof arriveerde. 't Was druk op onzen doodenakker de zen Maandagmiddag; twee begrafenissen gingen nog voor eer d'e oude zeeheld zijn spreekt woorden van groote waardeering tot zijn gestorven vriend Tabbie. Zijn le ven was een voorbeeld voor ieder, hij was steeds bereid hulp en steun te geven waar die noodig waren, en liet is te hopen, dat ook aan ons een dergelijk getuigschrift kan worden meegegeven. De heer Levy Grunwald verkrijgt thans het woord. Hij sprak als volgt: Grauwe luchten, gierende stormwind, de zee dondert haar krijgslied, Tabbie, de zee man, wordt met zeemanseer begraven. Rondom zijn groeve staan de mannen van „Moed, Volharding, Zelfopoffering" met hun reddiugsmedailles, de kapiteins van de reddingboot en reddingvlet en de Bur gemeester van onze jutterstad spreekt woorden van waardeering en stelt de da den van Tabbie den zeeman tot een voor beeld. Tabbie <Je zeeman is niet meer Iabbie, Jacob Bakker zal nooit meer, wan neer de noordwester over het Marsdiep giert, den stormhelm op het hoofd druk ken. Zün oliejekker hangt zielig verlaten in zijn kleine huisje in de Rensteeg. nooit meer zal hij dit ridderharnas aan trekken. Buiten op den dijk ligt zün vlet, een zaam op de steenen. De schipper Tabbie zal nooit meer aan het roer staan, het zwaard, de riem, is aan zijn verstijfde hand ontvallen. Ridder Tabbie is dood.... Maar zijn daden blijven voortleven. De roem, die hij in zjjn titanenstrijd tegen de woeste branding heeft verworven, die sterft nooit. De heldendaden, die hij tegen de „meneeren met wit voor" verricht heeft, blijven voortleven in de harten der Held'ersche jutters. Moed. beleid en trouw stonden in het devies' van dezen ruwen, „DE NEDERLANDEN VAN 1845» Kantoor „Vraag en Aanbod», Plantaoonstr De stoet in de Vlootstraat. laatstou gang kon maken; twee begrafe nissen: de Dood ontziet niemand en wij waren hier getuige van de ter aardebestel- ling van een 22-jarige, een matroos, die met militaire honneurs ter aarde werd be steld, een gebroken grijtze vader, een snik kende moeder achterlatend, die door het onverbididelliike Leven weer werden opge- e&scht.... Daarna kwam de stoet, die het Stoffelijk overschot wegvoerde van Tabbie, den man, die ruim 200 levens heeft gered en dién men, tot belooning, zijn gansche leven in een minuscuul huisje in 'n steegje aan d'e grens der gemeente, zijn sober be staan heeft laten leiden.... Voorop ging het Bestuur van „Moed, Volharding, Zelfopoffering", de vereeni ging, die ook deze begrafenis verzorgde, en die vertegenwoordigd was door de hee ren J. van Dok, C. Roetman, K. Veenstra, Geleisteen en Jongman®, met het vaandel dei' vereeniging. Onmiddellijk achter den stoet kwani Burgemeester Driessen, de heer C. Bot, schipper der reddingboot, de heer Bontes, schipper van de reddingvlet, en vele ande ren, verwanten en vrienden van den over ledene. Het eerst sprak Burgemeester Dries sen, die in zijn korte toespraak er op wees, dat wij de nagedachtenis van dezen doode in dankbare herinnering zullen hou den en die de levenden opwekte zün voor beeld te volgen. Daarna kwam de heer Van Dok, voorzitter van „Moed, Vol harding, Zelfopoffering". Deze sprak het volgende: Geaohte familie, burgemeester, vrienden en aanwezigen! Zoo hebben wij weer een van onze grootste Blauwe Zee- ridxftrs naar zün laatste rustplaats ge bracht. Jacob Bakker, algemeen bekend onder den naam van Tabbie, zooals wy hem gekend hebben in zün leven en wer ken aan onzen Helderschen zeedijk, den eenvoudigen, stoeren vletterman, die, wan neer de storm onze kust beukte, en de schepeling om hulp riep, zoo menigmaal zün vrouw en kinderen verliet en zün eigen leven in de waagschaal zette, om dat van zijn evenmensch van een wissen dooi te redden. Klaar, in die woeste branding, met den dood voor oogen, heeft Tabbie er. zijn mannen nooit gevraagd wie of wat zijt gij, daar was alles gelijk. Maar het was voor hen een roeping, een streven, om deze menschen weer aan hun familie weer te geven. En als hü dan weer zijn voet op dien vasten wal gezet had, was hij weer de eenvoudige, stoere vletterman, met zijn ruwe inborst, wanneer de stormen loeiden, maar met een edel hart. Laat liet een troost zün voor zün kinde ren, dat zii met trots kunnen neerzien op de vele heldendaden, door hem verricht, wiens naam met gouden letters geschreven staat in dat groote boek van onze helden der zee. Tabbie is van ons heengegaan, moge hij rusten in vrede, dat is de wensch van de Vereeniging „Moed, Volharding, Zelfop offering". De heer C. B o t spreekt een kort woord als schipper van de reddingboot. Persoon lijk kan spr. niet veel zeggen, omdat Bak ker behoorde tot de oude ger.eratte, welker arbeid spr. niet heeft meegemaakt, Maar wat hij gedaan heeft is in de Heldersehe Courant vermeld. Wel heeft spr. hem meerdere malen ontmoet en telkens weer herkende hij in hem den robusten zeeman, met het eerlijke, trouwe karakter, die alti.id tu voor ieder l>ehulpzaani was. 'De heer Nieman, oud-loodsschipper, wezenlijkt worden. Ten slotte moet de aangestelde een zeker kwantum van et artikel afnemen en direct betalen. Het niet verkochte kan retour worden gezonden en wordt daarvoor volgens belotte het geld terugbetaald. Genoemde persoon laat echter, na zijn eerste bezoek, niets meer van zich hooren. terwijl het artikel niet beantwoordt aan de opgewekte verwachtingen, INSCHRIJVINGEN HANDELSREGISTER. In de week van 14 tot en met 20 Mrt. 1933 werden in het handelsregister te Alkmaar o.m. de volgende opgaven inge schreven Nieuwe zaken: N. Kaan Pz„ handel in oliën en vetten en scheepsbevrachting, Kerkstraat no. 18, Hippolytushoef, Wieringen. Maison "Moderne», de Vos Roep, dames-hoedenwinkel, Hoogzijde no, 102, Schagen. Wijzigingen: Fa. N. de Wit, bloembollenkweekers- bedryf, Middenweg, Anna Paulowna. In- en uittreding vennoot. P. de Jager en zonen, bloembollen- kweekerij en -handel, Ryksstraatweg no. 384. In- en uittreding vennoot. DE VOORSTELLING VAN „CIRCUS KNIE". Voor de voorstelling van hedenavond zün nog goede plaatsen beschikbaar. TWEEDE WINTERCONCERT „STED. MUZIEKCORPS". (Dir. Joh. F. Pala). Voor een ditmaal zeer aandachtig ge hoor voor dergeljjke concerten mag dat wel eens speciaal vermeld worden vond Zaterdagavond in een goed gevulde „Casino"-zaal het tweede en laatste win- tereoncert plaats van bovengenoemd en semble. Van het zestal stukken op het programma voorkomende, was alleen het laatste niet nieuw voor de vereeniging, terwyl no. 3 door ziekte van den solist vervallen moest en vervangen werd door de ouverture „Orphée aux enfers". Het geheel heeft wel kunnen voldoen; de stemming was in orde een zeer voor naam ding! en technisch heeft men er zich aardig doorheen geslagert. No. 2 van het programma vroeg de speciale aandacht, n.L een geheel nieuw dapperen blauwen zeeridder. Het roer werkj wat een duur heeft van precies 18 heeft hü losgelaten, in zjjn vlet en in zyn huis. Wat hü voor de huisgenooten be- teekende, weten zij alleen. Tabbie was hun stuurman, Tabbie was hun steun. Ridder Tabbie.... Ga heen in vrede, rust zacht aan den voet der Heldersehe duinen! Het is te ho pen, dat de vereeniging, die ik zelf heb helpen groot maken, in deze crisistijden ook ridders, die het vroeger niet noodig hadden, .maar nu wel, zal steunen. Dat is tevens in den geest van Tabbie. De heer La La u, sprekend namens het Helden der Zee-fonds „Doms Rijkers", wijst er op, dat het fonds meermalen van plan geweest is alle oud-redders te steu nen, maar hiervan moest afzien, daar er geen geld genoeg voor beschikbaar was. Tenslotte sprak de heer R e ii n t s na mens de familie woorden van dank en ge voelvolle woorden van waardeering en hulde. Stoffelijke belooning heeft Tabbie voor zijn arbeid niet gehad; moge de Al machtige hem de moeite en opofferingen, die hii zich getroost heeft in zijn leven om de levens van anderen te redden, belooneh! Een viertal kransen, waarvan een na mens de Ver. „Moed- Volharding, Zelfop offering", dekte de baar. LEZING OVER RUSLAND. Hedenavond in de Luth. Kerk. Blijkens een in dit nummer voorkomen de advertentie zal hedenavond 8 uur, in de Luth. Kerk, in de Weezenstraat. een Russisch zendeling, Pred. L. Rosenberg, spreken over ..Mijn ervaringen in Rusland onder het Tsaristisch en Sowjet-bewind De zendeling Rosenberg heeft eenige jaren geleden in het Evangeliesatiegebouw in de Palmstraat gesproken en werd toen. door de vele en interessante bijzonder- heden die hij op boeiende wijze wist te klare reproductie, we zouden haast vertellen, met groote aandacht gevolgd. I zeggen feilloos en in de juiste opvatting Ongetwijfeld zal er ook vanavond be-verklankt, langstelling voor de lezing van dezen Werd het concert geopend met een van ooqqetuiqe van de Russische toestandenSehubert's „Militaire Marschen", beslo- ral Ho lozinn met1 ten werd met een marsch van onzen stad- £)egenoot Joh. van Glabbeek: „De Een dracht", waarmede opnieuw geconsta- minuten. Het was een eerste uitvoering en is een compositie van den Russischen symphonicus Alex. Glasoenof (geb. 1865); „Stenka Razina", een z.g. „syinphonisch gedicht", een jeugdwerk van dezen mees ter, door hem op 20-jarigen leeftijd ge schreven. Het hoofdthema van dit opus is het bekende lied der Wolgasleepers; dat is de basis waarop het geheel rust, en wat men in diverse schakeeringen en nuances steeds hoort terugkeeren en waaraan alle registers van het apparaat deel hebben, om aan het slot in een ge weldig fortissimo haar climax te hebben. Een machtig en imposant werk wat niet naliet indruk te maken. De zeer kundige Pierre Dupont verzorgde het schitterend geïnstrumenteerde arrangement, feitelijk voor een groot bezet harmoniecorps ge schreven, maar toch ook wel door een kleiner ensemble te maken. Wat het debuut door het „Stedelyk" betreft, moet direct gezegd worden, dat deze hooge eischen stellende compositie een redelyk goede vertolking heeft ge kregen, maar in het middendeel werd nog IS STICHTING VAN EEN TEHUIS VOOR OUDEN VAN DAGEN MOGELIJK Door het Bestuur van het Genootschap „Liefdadigheid naar Vermogen" waren waren verschillende ingezetenen uitge- noodigd tot hü woning eener vergadering, waar bovenstaand onderwerp zou worden besproken. Een aantal dames en heeren had aan den oproep gevolg gegeven en bevond zich gisterenavond half negen in het Kegelhuis. Onder de aanwezigen waren de Burgemeester, de heer Kamman, ge meentesecretaris, wethouder De Boer, de heer Biersteker, enz. Zü werden welkom geheeten door de Voorzitster van „L. n. V.", mevrouw De Boe rJ ongkees, die een inleiding hield, waaraan wjj het volgende ontleenen: Het doel van dezen avond is de bespre kingen zóó te leiden, dat na deze alge- meene inleiding en nadat de penning meester eenige nadere ramingscyfers heeft gegeven, vragen kunnen worden gesteld, en wellicht nadere aanwijzingen gegeven en onderling overleg zal vol gen. De verzorging van ouderen van dagen trekt in onzen huldigen tyd, nu de tijds omstandigheden toch wel eenigszins ver anderd zyn, onze aandacht. Immers, de maatschappelijke toestanden zijn in de laatste jaren zeer veranderd en ook is dat het geval met de eischen, die men stelt aan de verzorging der ouderen van dagen. Breeder en breeder worden de kringen, waaruit de behoefte voor betere verzorging opkomt; de bestaande diaco nale ouderwetsche oude mannen- en vrou wengestichten, hoeveel goeds die ook ge daan hebben, geraken meer en meer uit den tijd. Het is daarom, aldus spr., dat wy ge meend: hebben goed te doen U als belang stellenden bijeen te roepen om de vraag onder de oogen te zien of in Den Helder niet ook urgent is: de stichting van een „Tehuis", waarin oudjes uit alle klassen der maatschappij kunnen worden onder gebracht. Ik zeg „uit alle klassen" der samen leving. Dat wordt het groote verschil met vroeger. Niet alleen de oudjes of de iet wat ouderen, die weinig of geen midde len van bestaan hebben, vragen om ver zorging. Die vraag komt thans op uit alle lagen der maatschappy. De maat schappelijke toestanden van heden heb ben daartoe geleid. Vroeger was het mo gelijk, dat ieder, die het nog kon betalen, de hulp kon krijgen, die noodig was. Tegenwoordig is die hulp bijna niet meer aanwezig. De vraag of verzorging der ouderen van dagen kan geschieden, is niet meer alleen afhankelyk van de vraag of er voldoende middelen daar voor aanwezig zyn, maar daarnaast ook van de vraag of die verzorging te krij gen is. En wy moeten die vraag helaas ontkennend beantwoorden. Mevrouw de Boer antwoordt, dat deze Stichting geheel wat anders zal j worden dan bedoeld Rusthuis. Van leeg staande kamers weet spr. niets af: maar gezien de uitstekende resultaten overal elders, meenden wy, dat een dergelijke1 stichting ook liier zou kunnen rendeeren. De heer Biersteker meent, dat de voornaamste vraag deze is: of er aan een dergelijk tehuis behoefte bestaat. Spr.' meent van wel; voor heel veel menschen is het zeer moeilyk een geschikt tehuis te vinden en als we nagaan dat vereeni- gingen als Pro Senectute e.d. altyd veel aanvragen krygen. kan daaruit wel de behoefte worden afgeleid. Denemarken is ons in deze allang voorgegaan en kent deze gezamenlyke tehuizen, en Alkmaar en andere plaatsen waar ze bestaan, moeten geregeld aanvragen afwijzen om dat er geen plaats is. Het initiatief van L. n. V. mag op hoogen prijs worden gesteld, en voor mevr. de Boer moet het ongetwyleld voldoening geven te zien, dat er wat gang in de zaak komt. De nadere uitwerking van het plan moet komen van L. en V., met steun van andere personen; zeker zal een uitgewerkt plan met sympathie worden ontvangen. Het allereerst is noodig een geschikte plaats, zooals spr. nader uiteenzet. Het flnancieele gedeelte acht spr. niet onoverkomelijk, als we zien dat een licham als de Joodsche Invalide bijv. jaarlijks heel wat geld uit de zakken van het pu bliek weet te halen, zal dat ook hier wel meevallen. Spr. stelt voor hedenavond tot de op richting in beginsel te besluiten en wet houder de Boer aan de commissie toe te voegen. De heer Poortman deelt nader mede, dat blykens ingewonnen informa ties, de stichtingskosten circa f1300 per persoon zullen bedragen en gaat nog nader op de flnantieele berekeningen in. De heer Engelmann is wat minder optimistisch over het flnantieele. Het is niet zoo gemakkelijk daarin groot kapi taal geplaatst te krygen. Spr. zal gaarne de meening van anderen eens vernemen. Met de Alkmaarsche stichting «Wester- licht» was het een ander geval, daar had men medewerking van de omliggende diaconieën en die is hier niet in die mate aanwezig, zoodat wy grootendeels op par ticulieren zijn aangewezen. De heer Kamman is daarentegen van meening, dat wij met een grond- kapitaal van f 50.000.een voorsprong hebben op Alkmaar, dat met niets begon. Zou verder, vraagt spr., niet samenwer king met de gemeente kunnen worden gezocht? Het Tehuis op de Kerkgracht is op den duur toch ook niet voldoende. In ieder geval is over deze zaak met het Gemeentebestuur te praten. De heer Saai, architect te Alkmaar, geeft uitvoerige bijzonderheden omtrent verschillende tehuizen, die spr. kent. Hoorn byv. begon met slechts 3 verpleeg den, maar reeds binnen 3 maanden was de ruimte, waarover men beschikte, bezet. Zoo is't ook elders gegaan; „Westerlicht" (Alkmaar) telt thans 150 verpleegden, maar er zyn wel een kleine 100 aanvra gen, waaraan men niet kan voldoen. De diaconieën hebben een bepaald, maar zeer beperkt bedrag, gestort; de rest is geheel door particulieren bijeengebracht. „Westerlicht" heeft bijv. circulaires daar- wilt Uzcni Buitenlandsch Overzicht pag. t FeuilletonI Radio-programmaJ De nieuwe Icoers van Defensie. De maatregelen met betrekking tot de burger-corveeërs en den loodsdienst,2 Beperking van den rundvee stapel. Geen destructie als in Denemarken2 De overstroomingen op fata. Eenige personen omgekomen 2 Wat is er met den Duitschen communist Thalmann geschied? 2 Zeven wethouders te Keulen ge schorst wegens groote corruptie 2 Een nieuw document in het ge ding in de moordzaak-Eschauzier 2 Een Amerikaansch beroep op Europa inzake de ontwapenings conferentie 'f De bankcrisis in Amerika snel overwonnen. Het vertrouwen te ruggekeerd 'f De arrestatie van Sneevliet blijft gehandhaafd,2 Een nachtelijke indringer te Over- schie na een hevige vechtpartij gegrepen en aan de politie over geleverd J Bij een inbraak te Rotterdam is een bedrag van 1200 gulden ge stolen M Zondagmiddag is in onze haven een stuurlooze logger binnenge bracht „4 De oorlog tusschen China en Japan. Duizend Chineezen ge dood i Een aanslag op Hitier verijdeld? 3 Omtrek nieuws7j Marineberichten ..8 Marktberichten 4 Daarom komt de verdere vraag: zoujtoe over 't heele land verspreid. De helft het mogelijk zyn voor deze moeilijkheid der aldaar verpleegden betaalt zeer wei een oplossing te vinden? Wy voor ons j njg_ Ook overal elders bestaat tekort aan zyn van oordeel, dat het mogelijk is, wij ruimte. meenen, dat het geregeld kan worden eni De heer Klerk meent, dat men toch daarom riepen wy U allen op om met ons njet behoeft te wachten, tot dit groote te overleggen of U, dit met ons eens zijn de, mede wilt overwegen op welke wijze die hulp het best te verschaffen is. bedrag bijeen is; met het kapitaal van f 50.000.dat men bezit, kan worden begonnen en men kan dan geleidelyk uit- Spr. gaat op dit punt nog nader in; op breiden, den voorgrond sta, dat van het kazerne-J De heer Heeroma daarentegen wil systeem, het samenleven in groote zalen, maar liever op wat grooter voet begin- eens voor al afstand moet worden gedaan lnen< Een bedrag van IJ ton is voor zoo'n by dit nieuwe systeem. 1 stichting toch niet te veel. Ook uit hygiënisch oogpunt is het fen slotte stelt de Burgemeester leven veel beter te regelen. voor een commissie van voorbereiding te Het is de bedoeling, dat in het te stich- benoemen, die de plannen nader kan uit ten Rusthuis iedereen terecht kan. De werken. Uit het College van B. en W. Dinsdag 21 Maart. Luth. Kerk. 8 uur. Pred. L. Rosenberg over: Mijn ervaringen in Rusland onder het Tsaristisch en Sowjet-bewind Vijfde abonnementsvoorstelling „Cir cus Knie", Casino. 8.30 uur. Woensdag 22 Maart. Marine-concert. Casino8.30 uur. Evangelisatiegebouw Vijzelstraat, 8 u.. Evangelisa tie-za ngdienst. 22, 23 en 24 Maart. T entoonstelling Speeltuinvereen- ging. Musis Sacrum. van 2 tot 10 uur. Zaterdag 25 Maart. Uitvoering Sportvereen. „Zeemacht", Casino. 8 uur. Feestavond Speeltuinvcreeniging. Mw sis Sacrum. 8 uur. ouden, die maar juist genoeg hebben voor een zeer sober bestaan kunnen dan voor hetzelfde geld, dat nu besteed wordt, een veel betere verzorging krügen. De kleine middenstand heeft op zijn ouden te weinig gedurfd gespeeld, men kan hetj^ag 0ok een moeilyk bestaan als de oude zelfs „angstig" noemen, terwijl de heeren echtparen geheel op zichzelf zyn aange- saxophonisten voor een moment de kluts kwijt waren. Waarom zoo nerveus, men kan het toch? Vrijer worden, hoor heeren! Overigens niets dan lof voor deze prestatie. Wederom vermeldde het programma een compositie van den heer Pala; dit maal een wals in groot formaat „Souvenir de Concert"; zooals alles van dezen direc teur, een vlot en melodieus geschreven stukje muziek, de vaardige en gerouti neerde hand verradende. Het beste van alles vonden wy nog de vertolking van Grieg's beroemde en po pulaire le „Peer Gynt"-suite (naar Ib- sen's drama van dien naam). Een gave en zijn. Waarschijnlijk zal de lezing lichtbeelden worden geïllustreerd, toegang is vrij. EVANGELISATIE-ZANGDIENST. Wij vestigen de aandacht op een in dit nummer voorkomende advertentie, waarin een evangelisatie-zangdienst wordt aan- teerd werd, dat onze Marinekapel niet al leen uitsluitend uit blazers en strijkers bestaat, maar ook musici bezit, die meer in hun mars hebben. Dit kan dezen heer als een compliment beschouwen, een compliment wat verdiend is. Dit wat het concert betreft. Vermelden gekondigd, in het Évange isa 'e9e ouwno^ (|a^ vereeniging thans een drie- Vijzelstraat. op morgen (Woensdag- jta[ vrouwelijke executanten in de gelede- avond 8 uur). Het ligt in de bedoeling ren }ia(j^ welk aantal binnenkort nog uit- om bij voldoende belangstelling deze gebreid zal worden. Het „Stedelyk" kan avonden op regelmatige tijden te organi- daar nog plezier van beleven, want juist dezen zyn allen van goeden wille, van WAARSCHUWING, veel ijver en ambitie en bezield met de ware studiezin! Het tooneelstukje na de pauze moest De burgemeester van Waalwijk waar-vervallen, waarvoor in de plaats kwamen schuwt tegen de praktijken van een zeke- eenige voordrachten van mevr. Joustra en ren F. J. Bleeksma. jden heer Nico Janzen, wien dat wel toe- Bleeksma geeft zich uit als directeurvertrouwd was. van het Chemisch Pharmaccutisch Bureau! De verloting bleek ook nu geen strop te „Auto Polich" te Bussum. In werkelijk- j zü'n en het bal besloot dezen mooien heid is hij verkooper van een middel i avond. u i „i,„ De burgemeester was verhinderd, maar Mahne om net beslaan van qlas- _j„„ a ruiten tegen te gaan. Hij stelt voor "en aanwezigen, zoomede de heer Van Loo, verkoop van dat artikel agenten aan tegen '(,p eere.Voorzitter; alsook de h.h. Leewens flinke provisie en doet daarbij allerlei be- (gedeeltelijk) en Tj. Dito, muziekleeraren, loften en toezeggingen, welke niet ver- alhier. wezen. Middelgegoeden en meergegoe- den kunnen op ouderen leeftijd ook niet meer voor 't geheele huishouden zorgen of doen dat liever niet. De meergegoeden, in deze tehuizen verblyvende en mede bijdragende aan de algemeene kosten der huishouding, helpen bovendien mede aan de instandhouding dezer tehuizen. In andere gemeenten, spr. noemt Haar lem, Alkmaar en Hoorn, bestaan deze te huizen en zii voldoen goed. Het oude huis van „Liefdadigheid naar Vermogen" vol doet niet meer aan de eischen, die daaraan in onzen ty'd gesteld; mogen worden. Wat den financieelen opzet betreft, hier omtrent geeft 9pr. en de heer Poort man nadere uiteenzettingen. De inlich tingen, die elders zyn ingewonnen, zyn zeer gunstig ten opzichte van de moge lijkheid eener exploitatie. „Liefdadigheid naar Vermogen" bezit zelf een grondkaDi- taal van 50.000, daarnaast zou nog 100.000 noodig zijn, die wellicht uit een obligatieleening kunnen worden verkre gen. Het Bestuur van „L. n. V." zou de verantwoordelijkheid niet alleen willen dragen, en stelt zich dan ook voor, dat uit de burgerij medewerking wordt verkregen. Een oommissie van voorbereiding zou hiervoor kunnen worden opgericht. Desgevraagd deelt de heer Poortman iets meer mede omtrent pensionpry'zen; in Alkmaar b.v. betalen onvermogenden, dat zijn dus zii, doe door Burg. Armbestuur of Diaconieën wesden ondersteund, 550 voor 1 persoon, die daarvoor zit-slaapka- mer krijgt; man en vrouw betalen 1000. Verder zyn er zeer uiteenloopende tarie ven. Oneer de prijzen is geneeskundige behandeling begrepen (behalve specialis- tenhulp). De heer de Vries (Julianadorp)heeft al jarenlang het ideaal gekoesterd, dat hier ter stede eens iets zou kunnen ge beuren in den geest als te Alkmaar en elders is geschied en was blij te hooren, dat L. n. V. de koe eens bij de horens pakte. Maar nu werd aan spr. verteld, dat een dergelijk tehuis hier niet noodig was, omdat het Rusthuis op het Dijkje al leeg stond en ook de kamers in het Tehuis van L. n. V. niet alle bezet zijn. Hij wil Helder's Belang, hierover gaarne nadere inlichtingen. 1 zal een der leden worden toegevoegd aan deze commissie. De bedoeling is voorts een speciale Stichting in het leven te roepen, zoodat L. n. V. niet de geheele verantwoordelykheid heeft. Nadat de Burgemeester een woord van dank heeft gebracht aan het bestuur in het algemeen en mevr. de Boer in het bizonder voor het genomen initiatief, wordt de byeenkomst gesloten. GEORGANISEERD OVERLEG BIJ DEFENSIE. De bijzondere commissie voor georga niseerd overleg voor de ambtenaren, werk zaam bü diensten en instellingen, ressor- teerende onder het departement van de fensie, vergaderde 17 dezer ter bespreking van de door den minister van defensie om advies in haar handen gestelde algemeene regelen voor de eventueele overplaatsing, het ontslag en het op wachtgeld stellen van personeel in verband met de opheffing van de rijkswerf te Helievoetsluis en de reorganisatie van de rijkswerf te Willems oord. Behoudens een enkel punt in de rang orde der te verleenen ontslagen, kon de oommissie zich in het algemeen met de ontworpen regelen vereenigen. Enkele gedurende de besprekingen na te voren gekomen wenschen zullen ter ken nis van den minister worden gebracht. „ONS LEGER". Vergadering in Den Helder. De algemeene vergadering van de Koninklyke Nedrrlandsche Vereeniging Oys Leger zal 30 Juni en 1 Juli a.s. te Den Helder worden gehouden. De eigenlijke vergadering op 30 Juni zal worden gevolgd door een offlcieele ontvangst op het gemeentehuis, waarna het gemeentebestuur van Den Helder den deelnemers aan de vergadering oen noenmaal zal aanbieden. Verder zullen dien dag het vliegkamp De Mok en de in de haven aanwezige oorlogsbodems worden bezichtigd. De eerste dag wordt besloten met een gezamenlijken maaltijd. Op 1 Juli zal een tocht worden onder nomen naar de werken aan den Wie- ringermeerpolder, aangeboden door de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer DE SIEGFRIED-SAGE VERFILMD. Zondagmorgen had wederom de n.aau- delüksohe voorstelling plaats in het Ti» voli-theater, die als een soort avant garde- voorstelling is bedoeld en wat andere genre films wil geven dan het gebruike lijke. Het blijkt ook wel, dat het experi ment in den smaak valt van het publiek, want steeds meer bezoekers zijn er voor deze voorstellingen. Ditmaal bracht de heer Van Twisk ons een verfilming van de be kende Siegfried-sage. De door Thea vori Harbou hiervoor gebruikte tekst was die zooals hii in het Nibelungenlied voorkomt, maar met de noodige dichterlijk (filmi sche?) vryheden. Interessant was de film zeer z „er. niet het minst ook om de wyze waarop de ver schillende tafereelen zün opgenomen. Zoc- als bekend, doodt Siegfried den draak, en, door het bad in het drakenbloed, maakt hy zich onkwetsbaar (op een klein plekje vau den schouder na, waar tijdens zijn ba 1 em boomblad op gevallen is en welk pl kje dan ook later Siegfried's dood veroorzaakt doordat de lans hem daar treft). De regio had voor dezen draak een zeer aanneme lijke oplossing gevonden, waarbü 't heest, zooals dat voor een behoorlijken draak past, zelfs vuur spuwde. Siegfried krijgt ook, zooals men weet, de Tarnkappe, de helm, die hem onzichtbaar maakt, v. tar- door hy' onoverwinnelijk is. Aardig vv s de wyze, waarop dit cinematografisch was weergegeven en Siegfried langzamerhand in nevelen verdwijnt. Grootsch was de ensceneeiing van het j geheel; speciale middeleeuwsche burchten J met ophaalbruggen, zware muren en to- j rens, breede deuren enz., waren er vor.r I opgericht. De medespelenden geheel in de klassieke micdeleeuwsche dracht: wy' nio- ,gen aannemen, dat een en ander n t de noodige zorg en historisch getrouw zul zijn t geschied. Ook ce natuuropnamen w ree. grootsch, het bosch met den jachtstoet, de 1 vlammende steenen rondom de burcht van Brunhild, enz. Ook de muziek bü deze film wus i::tt- ressant en de heer Elias van Praag c ca- meerde aan het begin eenige verzen 'aar aanleiding van het verhaal. In hei vervolg der geschiedenis zweeg deze sten; v .vel. Tenslotte kregen we Willem Me. erg met zijn orkest, die cok in ce Wit' - op trad vanwege het twintigjarig bestaan, als toegiftje hier.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1933 | | pagina 9