Nederlartd's HELDERSCHE COURANT VAN DINSDAG 9 MEI 1933 voetbalroem gaat ten onder f X. ;,üdX( bVdV,oS„"StaI T'™d 7."40 s» f""\ v i'w aam ^Tiiwhmï: Tijdschriften en Weekbladen. ling van -- zeer aan kracht gewonnen. Op de rechtsach- terplaats heeft Dedeken heel goed werk ge daan. In de halflinie was Hellemans de uitblinker. De voorhoede, die in den vorigen wedstrijd zoo weinig had in te brengen tegen onze achterhoede, kreeg het nu wel veel ge makkelijker door de reeds genoemde factoren, n.1. het falen van van v. Run en v. d. Meuten. Gedurende bijna den geheelen wdstrijd heeft het bijna niet aan spanning ontbroken, alleen het laatste kwartier was de strijd nauwelijks het aanzien waard. Nederland. De opstelling der elftallen. van der Meulen (HFC) Weber van Run (ADO) (PSV) Breitner (ADO) Duinhouwer (Feijenoord) v. Nellen (DHC) Een krantenman die b ij wil zijn is verplicht vin de moderne verkeersmiddelen een zoo röitn mogelijk gebruik te maken. Wel staan ons trein, auto en zelfs speciale autobusdien sten ter beschikking, om de banden van hel isolement, waarin wij als bewoners van het Soorden nog immer zijn gekluisterd, zoo wei nig mogelijk te doen knellen. Wat beteekenen e"?hter deze vervoermogelijkheden voor den verslaggever, die wil trachten zijn lezers te beste te geven wat hij maar eenigszins ver mag? De trein is reeds lang niet meer het miÖdel dat in aanmerking komt als het er om £aat ons vlug te verplaatsen. Per autobus réist slechts iemand, die er gelijk een u t- gaansdagje van maakt, en zelfs een lu^e auto is op den dag van een Nederland—Belgie wedstrijd niet het aangewezen vervoermiddel. Zoodra Haarlem bereikt is. neemt het verkeer zoodanige proporties aan, dat een slakken- gangetje nog slechts in staat is de noodige waarborg te geven om het er heelhuids af tc brengen. Een vliegtuig kan niet in aanmerking komen vanwege de weinige landingsmogelijk- heden, blijft dus over zich te verplaatsen per motorrijwiel. Wat deeren regen en wind als het belang van de krant er mede gemoeid is? Dies was het de in onze omgeving reeds vermaardheid verkrijgende redactioneele „F.N.", die ons naar de Amstelstad bracht om den wedstrijd Nederland—België bij te wonen, en ons na het bijwonen van den teleurstellen den wedstrijd, huiswaarts bracht in een tijds verloop waarvan de bescheidenheid ons gebied te zwijgen. Stond mij op het oogenblik de pen ter beschikkink van onzen feuilletonnist Yvel Dlawnurg, ik ware in staat over dezen tocht de copie te leveren voor vijf of zes feuil letons, die u de haren te berge zouden doen reizen. Die „meneeren met wit voor", die im mer een dankbaar object zijn voor de feuille tons van mijn vriend Yvel kunnen in de stout ste fantasie van mijn vriend niet grooter van omvang zijn geweest, en meer water hebben bevat, dan die regenmassa's waartegen onze brave „F.N." op dezen NederlandBelgië- dag, den strijd heeft aangebonden. Het bewijs dat het schoolversje slechts verzinsel is, als het er van spreekt „dat Mei-regen grooter maakt", is tevens afdoende weerlegd, als wij zeggen dat de bakken vol Mei-regen, die zich op dezen dag over ons hoofd uitstortten, niet in staat waren om ons ook maar een enkel milimetertje te doen groeien. voortdurend in de meerderheid, en het is wel De verkeersregeling in de Hoofdstad, eigenaardig dat het juist de Belgen zijn die In de omgeving van het Stadion aangeko- voor de eerste maal het net weten te vinden men rijdt men veilig tusschen een haag van Eemge Hollandsche aanval en bebb£" het agenten, totdat de plaats bereikt is, waar j Belgische doel in groot gevaar gebracht, doch onze motor de anderhalf uur, dat wij ons ver- deels door het falen onzer voorhoede, en voor dienstelijk maken om aan het papier toe te het grootste gedeelte door het knappe spe vertrouwen datgene wat de 22 beste voetbal- van den Belgischen doelverdediger blijven Iers van Nederland en België doen of nalaten, Hollandsche doelpunten, gedurende deze als op hen gedurende dit tijdsverloop de taak periode uit. jüst, de eer van hun land op te houden. .da* lag Het elftal had, door de wederopstel-1 ontmoeting geworden, die door onze ploeg op slag lag. ^eoy<lonckx Qp <Je iinksachterplaats, I keurige wijze gewonnen werd. Hoewet de cij- Pellikaan Anderiessen (LONGA) (Ajax) Adam van der Broek (HW) (PSV) Wels (Unitas) Scheidsrechter Ohlsson (Zweden), v. d. Eynden Versyp (Beerschot) (F- C. Brugois) Saeys Desmet Voorhoof (C.S. Brugois) (Cercle) (Liersche S. K.) Claessens Hellemans van Ingelhem (U.St.Gilloise) (F.C.Mechelen) (Daring) Hoydonckx Dedeken (Exelsior. Hasselt) (Antwerpen F. C.) Braet (C. S. Brugois) België Het verloop van den strijd. Desmedt brengt den bal voor België aan het rollen"en gedurende de eerste speelthelft hebben de onzen den vrij stevigen wind in den rug. De donkere wolkenmasa's die zich op dat oogenblik boven het strijdperk samentrekken, laten dan even een zonnetje door, en doet de hoop dat het gedurende den wedstrijd droog zal blijven, levendig worden. Het blijkt dat ie opstelling van het Neder- landsche elftal een wijziging heeft ondergaan doordat de blessure van Van Heel, hem ver hindert aan den strijd deel te nemen. In diens plaats staat Breitner opgesteld. Gedurende het eerste kwartier zijn de onzen fers 4voor onze vertegenwoordigers mis schien iets geflatteerd mogen zijn, is de over winning geheel verdiend. Ons Nederlandsch B-team heeft zich met veel enthousiasme in den strijd geworpen en hard gewerkt. (Crt.) DE STEDENWEDSTRIJDEN. Traditie is het, dat op den dag voorafgaande aan den wedstrijd NederlandBelgië, de ste- denwedstrijden R'damAntwerpen en A'dam Antwerpen gespeeld worden. Door de jaren heen zijn deze wedstrijden met den interland kamp er mede samengegroeid en behooren er bij. RotterdamAntwerpen werd in het Sparta- stadion gespeeld. Het Rotterdamsche team won met niet minder dan 74. Deze cijfers zeggen reeds voldoende over de kracht van de winnende ploeg: een sterke en productieve voorhoede en een defensie, die niet licht te Heldersche Boys kampioen. Het Is wel een fraai resultaat van de Heldersche Boys, zich reeds in het eerste jaar, dat aan de Competitie van den N.H.V.B. wordt deelgenomen, kampioen te kunnen noemen van de 3e klasse. Volgend jaar zullen de Boys hun krachten dus gen leeftijd nog niet gepasseerd z|j"- 7jjj la(> oen een dagelijkschen marsch van 30 km. P b Heeren boven den zestienjarigen leeft^ Zij loopen een dagelijkschen marsch S°ckT>ames boven den zestienjarigen leeftijd. Zij loopen een dagelijkschen marsch 'Olyenu jaai de 2e klasse van den N.H.V.B. gaan be-j 4 ^jiitairen, burgerwachten enz., die met proeven en wie weet hoe vlug Den Helder zijn j ^„jkking in groepsverband marcheeren, een derde K.N.V.B. club heeft. Moed houden, mannen. I jagelijksctaen marsch van 40 km. en neemt de Boys uit de Kaasstad als voorbeeld. - -s--*— Wat zal het er a.s. Zaterdag op den feestavond van de Boys vroolijk naar toe gaan! Onderwijzers Voetbalver.Politie Voetbalver, 4—0. Donderdagavond 6 uur vond op het terrein van de Heldersche Boys de le wedstrijd van de ge- noegelljkheidscompetitie plaats en wel tusschen de Onderwijzers en de Politie. Geen wonder, dat de spelers reeds lang voor den aanvang trappelden van ongeduld en elkaar nog eenige technische wenken gaven om te trach ten Gielis in de luren te leggen of Schroevers het nakijken te geven. Nadat de heer Schippers een toespraakie had passeeren was. Deze cijfers geven ook aan, gehouden en de Heldersche Boys bedankt had dat de strijd rijk is geweest aan aantrekkelijke 'voor de beschikbaarstelling van hun terrein, floot Maar o wee als die stroom van meer dan 30.000 menschen, die zich heel geleidelijk aan, binnen de machtige wallen van de voetbal arena hebben verzameld in een groote vloed golf door de poorten gaat als de strijd gestre den is. Wie dan kans ziet los te komen uit den verkeersknoop waarin men wordt ge- Het eerste Belgische doelpunt. Als de Belgen bij een plotselingen doorbraak voor het Nederlandsche doel komen grijpt van Run, onvoldoende in en Desmedt. schiet kalm in uit een goed van links aangegeven bal. Dit doelpunt kwam wel heel onverwacht. Het gevaar voor het Belgische doel komt bijna herhaaldelijk van onzen linkervleugel, wikkeld, kan van geluk spreken. Ook wij zijn waar van Nellen aardig op dreef is. Eenmaal er tenslotte, na veel wederwaaidigheden inschiet onze linkervleugelman hard op doel en geslaagd, maar dit heeft ons veel hoofdbre-I de toeloopende v. d. Broek is juist even te kens gekost en het nam bijna evenveel tijd laat om Braet te verhinderen te kunnen in- in beslag om vanuit het Stadion de v>n grijpen. de stad te overschrijden, als wij noo^g had- I Veel te weinig wordt de Hollandsche rech- den tot het afleggen van de overige 70 km, tervleugel in het spel betrokken, hetgeen voor die ons nog van Den Helder scheidden. Neem I namelijk zijn oorsprong vindt in het feit dat het ons eens kwalijk die geen grooter drukte Adam, Wels, te veel los laat. Eenige malen gewend zijn, dan bij het afloopen van de Ma- doet v. d. Meulen goed werk, als hij eerst een rinewerf het geval is. Teveel zouden wij hetschot van Desmedt, wegstompt en even later terrein van den feuilletonnist bestrijken, als 1 een keihard schot van Saeys stopt, wij ons waagden aan een beschrijving van de j Weer zetten de onzen eenige aanvallen op wijze, hoe wij er tenslotte in slaagden onszelf 1 touw, allen geleidt door den linkervleugel, te ontwarren uit dit Amsterdamsche warnet maar v. d. Broek, noch Duinhouwer vermogen van verkeersmofeelijk- en onmogelijkheden. de score te openen. Prachtig demonstreert zich Hoezeer de Jutterverslaggevei echter op een dan van welk een buitengewoon goed gehalte gegeven oogenblik in het nauw zat, kunt u de Belgische middenlinie is. Vooral Hellemans en emotioneele momenten elf doelpunten, waarvan er negen in de tweede helft gescoord werden, zegt in deze reeds genoeg. De kwali teit stond wel op geen hoog peil, maar was •ic scheidsrechter beginnen. De Politie had versterking van 2 manschappen van de mliitaire poliie, erwijl de Onderwijzers daarentegen zeer boeiend en spannend. La-!wee inva"ers hadden. zich indenken, toen hij zich in een straat be vond, met een lengte, die in de Nieuwediep- sche afmetingen ongeveer overeenkomt met is de ster van het veld. Tweemaal achtereen zien wij Braet schoten van Wels stoppen. Onze vleugelmenschen blijk- den afstand van het Havenhoofd tot het baar inziende, dat doelpunten niet van het Westplein, die zoowel aan het begin als het 1 binnentrio zullen komen, schieten herhaalde- einde afgesloten bleek. Er bleef dus niets an- lijk zelf op het doel. ders over, dan terugkeeren, om aan het andere Rust komt met een kleinen voorsprong einde der straat gekomen, weer het verbod voor de Belgen. van doorrijden te hooren. Dit spelletje had De tweede helft, zich reeds eenige malen herhaald. Toen heeft i Bij het ingaan van de tweede helft is de wind uw verslaggever zich tot den beminnelijkeniets in het voordeel van ons elftal gedraaid pohtedienaar gewend, die blijkbaar tot taak j De Belgen zetten er direct een flink tempo had er voor te zorgen dat die man met die in. en het blijkt duidelijk dat onze jongens gendaal was de ziel van den aanval, ongetwij feld de beste speler van 't veld; hij was snel en handig, verdeelde het spel op uitmuntende wijze en schoot veel en hard, een ideale aan valsleider. In dezen vorm heeft de Xerxes- man in het A'damsche Stadion nog niet ge speeld! Voor rust scoorde Rotterdam twee maal; na. 18 minuten spelen benutte Lagen- daal een goede voorzet van Hendriks en 16 minuten later kwam door voortreffelijk werk van den middenvoor het tweede doelpunt van de voeten van v. d. Tuyn. Na de rust be gonnen de Belgen, die in de eerste helft niet veel schoons hadden laten zien, belangrijk beter te spelen en na 12 minuten werd de achterstand verkleind door hun linksbuiten. De Rotterdammers kwamen toen opnieuw in het offensief en na een voorzet van Hendriks scoorde Lagendaal vallende met een wonder baarlijken omhaal te midden van een kluwen van spelers. Na 25 minuten verraste de Belgi sche voorhoede de R. achterhoede en onge hinderd werd de achterstand wederom ver kleind. In de volgende minuut dribbelde La gendaal zich handig vrij, loste een hoog schot, dat de keeper achter de doellijn stopte en het was Formenoy, die aan alle onzeker heid een einde maakte. Twee minuten later gaf laatstgenoemde speler een fraaie pass naar Manssen, die vrij voor doel kwam en over den uitloopenden keeper neen scoorde (52). Rotterdam was thans stukken sterker, al hielden de Belgen goed vol. Het 6e R'damsche doelpunt ontstond door goed begrijpen van Formenoy, Manssen en Lagendaal. Tien mi nuten voor het einde zakte de R'damsche de fensie ineen, wat twee doelpunten kostte. Een minuut voor het einde werkte Lagendaal bij een doelworsteling den keeper met bal en al over de -ijn, doch naast het doel.Blijkbaar was daarbij ongeoorloofd aangevallen door een Belgischen back, want Rotterdam kreeg een penalty te nemen en hieruit fabriceerde van der Tuyn het zevende doelpunt. Het einde kwam met een 74 zege voor het Rot terdamsche elftal. AmsterdamAntwerpen. Een gelijk spel (22) was het resultaat van dezen wedstrijd, die Zaterdagmiddag op het Ajax-terrein werd gespeeld. Het gladde en daardoor moeilijk be speelbare terrein kan niet als een volledig excuus gelden voor het zeer matige spel, dat aan beide zijden vertoond werd. Slechts bij korte oogenblikken viel er wat goeds' te waar- deeren en dan nog meestal door individueel spel. Aantrekkelijk, zooals in Rotterdam, is deze match dan ook geenszins geweest. Bin nen 10 minuten had Antwerpen dan ook reeds een 2o voorsprong, welke verdiend was, om dat de bezoekers steeds een groot overwicht gehad hadden. Het laatste half uur is de strijd verdeeld geweest. Van Dijck en Roeg maak ten nog voor rust gelijk. Na de pauze is er weinig te genieten geweest, vooral het plaat- Een getrouw verslag van dezen wedstrijd te geven is niet noodig. Men had voor een dubbeltje dezen wedstrijd kunnen zien. De eerste aanvallen waren voor de politiemannen, maar ze werden steeds afgeslagen. Daarna waren de onderwijzers aan de beurt, die een meer technisch spel te zien gaven. De druk op 't politiedoel was tenslotte zoo groot, dat Klap geen raad meer wist en den bal onhoudbaar in eigen doel knalde. Geleidelijk werd de score nu opgevoerd tot 4—0, ondanks 't sublie me werk van de motorbrigade. Met dezen stand kwam het einde van dezen stevig gespeelden wed strijd. De onderwijzers hebben nu de eerste twee punten binnen. De volgende keer wordt gespeeld tegen de HRC-veteranen. Commentaar overbodig. Namen als ter Burg, Hoenderdos, Luyt, spreken boek- deelen. Succes-nieuws. Wieringen. De uitslagen der j.1. Zondag door Succes gespeelde wedstrijden zijn als volgt: Groepen moeten uit minstens tien personen bCDe start heeft plaats om uur v.m. Prcc'®s voor individueelen en groepen met een dage lijkschen marsch van 50 km., om 6.30 uur voor militairen enz. met een marsch van 40 kin., om 6.45 uur v.m voor-dames met een 40 km marsch, om 7-'5 uur v.m. voor jongens en meisjes. Een uitzondering wordt gemaakt voor hen, die wegen3 reisgelegenheid of godsdienstige bezwaren eerst later kunnen starten. Men wordt echter verzocht dit van te voren op tc geven. De opgave voor deelneming geschiedt voor individueel marcheerenden door schriftelijke opgave aan den secretaris der vereeniging M. G. A. G. Regoor, Paramaribostraat 95, Am sterdam-West, onder bijvoeging van 4-50 inschrijfgeld per persoon, logies en voeding inbegrepen. Wi, voor eigen voeding en logies zorgt stort slechts 2. Het parcours moet afgelegd worden binnen een tijd gerekend n.m. 5 km per uur. Ver dere inlichtingen kan men bekomen Joubert- straat 34, alhier. ZEILEN, PERIODIEKE ZEILWEDSTRIJDEN VAN DE KONINKLIJKE MARINE. De wedstrijden zullen worden gehouden op Vrijdag 19, 26 Mei, 2, 9, 16, 23, 30 Juni, 7 Juli. Deelname is opengesteld voor sloepen ge tuigd met model- en fantasietuig, gestuurd door Officieren, Onderofficieren of Schepe lingen van de Koninklijke Marine. De baan zal zijn Wierhoofd, Rood drijf- baken No. 1 Texelstroom, Rood drijfbaken No. 2 Malzwin of omgekeerd. De afvaartlijn zal zijn Roode ton Haven ingang en Wierhoofd (vlaggestokken in één) van west naar oost: de lijn van aankomst zal dezelfde zijn, doch van oost naar west. De wedstrijden zullen worden gehouden volgens het reglement der internationale zeil wedstrijden, welk reglement met een kaartje van de baan bij den portier van het Koninklijk Instituut voor de Marine verkrijgbaar is. Er zijn vier klassen en wel: Eenheids Fan- DE MEI. O, zoete Meie, volgelaan, Ik zie uw knopjes zwellen gaan, Het groent mij allerwegen, In frissche blijheid tegen. Als ik 's morgens vroeg ben opgestaan. Zie ik de bloemen opengaan, 't Tjilpend muschje fladdert rond, Pikt fluks 'n kruimpje van den grond. De blanke meeuwen wieken aan, Waar d' eerste huizen bij ons staan, 't Wordt daarbinnen toch te klein, Naar buiten! zingt 'n zac.it refrein. Komt! snellen wij naar 't vrije veld. Of.... waar de zee ons iets vertelt.. Bij 't kabb'lend golven-kruinen, En bij den top der duinen. De Mei zingt weer haar jubel-lied Van blauwe lucht en blij verschiet, Van groei en bloei en leven, Wil z' overvloedig geven. S. N. B. Succes-adsp.Helder-adsp. 41 voor Suc- j taslesloepen Bi, idem B», Nieuw modelsloep ses-adsp. Succes 4—Callantsoog 1 4—3 voor j en g. in de klassen wordt geen handicap Succes 4. 'toegepast. Bij onvoldoende deelname kunnen Beide wedstrijden hadden trots het vrijklassen worden vereenigd en wordt handicap natte terrein een vlot verloop. I toegepast. Het tuig der sloepen moet beantwoorden Texel-nieuws aan de voorschriften van de K. M. wat de i uitrusting en afmetingen betreft. Geen wijzi- De wedstrijd Texel 2Oudeschild 1 is Zon- J gingen mogen in het tuig worden aangebracht, dagmorgen niet gespeeld, omdat de Zeemeeu-noch extra zeilen worden gevoerd, noch rond- wen zich terugtrokken. In plaats daarvan i houten of tuigdeelen worden gebruikt, afwij- werd een match gespeeld tusschen Texel 2—kende van de voorgeschrevene. Tex. Boys 1. Deze wedstrijd, die onder hevige Voor jachten vat de B- en C-klasse van de regenbuien plaats had, werd gewonnen door K.M.-J.V. en het Koninklijk Instituut vooi Nederl. Zuid-Afrikaansche Vereeniging. 1 Texel 2 met 62. HOCKEY. Amsterdam Hockeykampioen van Nederland. Deventer beslissend geslagen. v. d. Berg scoort 5 doelpunten. Het hockey-kampioenschap van Nederland werd Zondag j.1. gewonnen door Amsterdam, dat in den returnwedstrijd haar Oostelijken mededinger De venter met beslissende cijfers wist te slaan (60). Met de rust was de stand 20. („Crt."). TENNIS. Davis Cup-wedstrijd, Nederland wint van Polen en komt in de tweede ronde. In een strijd tusschen twee tegenstanders, die „F.N." niet meer uit die vermaledijde straat mocht. Een vriendelijk woord van onze zijde, gepaard aan de verzekering dat wij onzen voorraad literatuur zouden uitbreiden met hiertegen niet zijn opgewassen. De aanvallen van Belgische zijde zijn veel gevaarlijker. Nog meer dan voor de rust komt in het Nederland sche elftal tot uitdrukking, dat het over alle een werk over verkeersproblemen, vermocht kanten rammelt. Er wordt 'hard gewerkt maat tenslotte onze bewegingsvrijheid terug te ge- de homogeniteit in de ploeg ontbreekt. Daar ven. Toen wij eenmaal de grens der stad had- komt nog bij dat er zeer slecht geplaatst wordt den bereikt, was het tripje naar Den Helder Aan deze fout maken vrijwel alle spelers zich in vergelijking met die rit door de stad nog 1 schuldig. Steeds komen de Belgen dan ook slechts een stap. Wat er binnen plaatsvond. de Stadionmuren Na de clementie der lezers te hebben inge- roejren, die zich thans afvragen of zij nog iets te 'hooren krijgen van hetgeen zich binnen de Stadionmuren afspeelde, merken wij allereerst het bezit van het leder. Als onze jongens dan niet vlug uit een ander vaatje gaan tappen zijn wij er op dat moment van overtuigd, den kous op den kop te zullen krijgen.' Het publiek schreeuwt om een Hollandschen goal. maar de spelers trekken zich hier weinig van aan. Di gelijkmaker. Ongeveer 20 minuten is de tweede speelhelft op, dat het van Hollandsche zijde vertoonde n 7 T ah 'T Heette speeiheltt spel voor ons een teleurstel^ is geweest h 71' T TT- ploTllns het H-t „lot cv V J.Y 1 aoor Braet verlaten doel schiet P oeg. Menige kans ging verloren ^"datU neSfSt^r'en^^^lS1 elkaar niet begreep. Het plaatsen was over het algemeen slecht. Kortom hetNederiand'- I T' Tt,Veld WOrdt s'adder e" spoe" sche elftal heeft de traditie, dat zij op eigen ^p^hër^ bodem de slechtste wedstrijden speelt wel op j sporen h ervan. zeer solide wijze gehandhaafd. Het was een 1 v 11 j. wedstrijd die ci,e,dijk „teer vertoonen de witte broekjes onzer spelers poren hiervan. Het publiek schreeuwt dan om de winnende het genre van voor „de Lotsy-periode". Mo gelijk was het feit, dat Duinhouwer, die o.i. een mislukking was, en het invallen van Breitner, voor van Heel, afbreuk deden aan de eenheid in de ploeg. Konden wij ons tevo ren vereenigen met het standpunt der Keuze- Commissie, thans durven wij dit met een ge- hart te zeggen, dat als Bonsema en van teg aanval maar het is alles te doorzichtelijk om ook maar eenigszins gevaarlijk te kunnen zijn. Het pleit beslecht. Als er nog ongeveer 10 minuten te spelen is brengt Voorhoof den stand op 1—2 met een er k 1 schuivertje, dat van der Meulen ge- V v V-11UUI ttio J-"JtJ3tltld LU Villl 1 1 1*'1 1 1 1 Heel hadden meegespeeld, dit de homogeniteit kunnen stoppen. sen was slecht: doelpunten' zijn er toen niet ten °Pzichte van elkaar vrijwel geen zwakke pun- gevallen. De uitslag geeft de goede verhou- ten hadden, een partij met series lange rallies, ding weer. Charles Lungen, de A.F.C.-er, was doch niettemin in een snel tempo gespeeld, heeft individueel de beste speler; hij was echter niet Timmer aan Nederland het derde punt bezorgd en erg gelukkig met zijn schot. BUITENWEG'S AFSCHEID VAN HET ACTIEVE VOETBAL. Wouter Buitenweg, eenmaal Hollands beste international, die in de jaren 1913 en echter na de rust, ondanks een voorsprong van 1914 met Jan Vos een duo vormde van extra 20, de vierde met 6-3 en hoewel het er in de klasse, weergaloos in hun samenspel en doo- vijfde somber uitzag toen Tloczynski op 20 e ijk schot, bejubeld en bewonderd als geen kwam, slaagde Timmer er in een pittgien aanval snorthlTri rwt aS,en' w'®ns conterfeitsel in geen ,n te zetten, waarvan het resultaat zes achtereen sportblad ontbrak en wiens capaciteiten in ver- 1 a schi lende variaties zijn bezongen gewor- V°'9Cnde 93meS W3S' den, wij herhalen: Buitenweg speelde Za- daarmee ook de overwinning in den Davis Cup wedstrijd tegen Polen. Hij speelde een feillooze eerste set, won die met 61, verloor daarna de tweede tegen het sterker wordende spel van den Pool met 36, kon zich juist handhaven in de derde set met 64, verloor terdag zijn laatste match tegen De Spartaan. Het was de laatste competitiewedstrijd van de 2e klasse B en tevens het laatste optreden van Buitenweg als actief voetballer, die hier mede een 25-jarige loopbaan heeft afgesloten. Het was bij deze gelegenheid dat hij door het WANDELSPORT. AFSTANDSMARSCH DER E.H.W.V. „DE JUTTER". Hercules-bestuur gehuldigd werd Fen"hul'di' m™ ver?°ekt "Og even de aandacht te crincr Hif> 7pi-pr \r 1 Willen vestigen op de afstandsmarschen, die v. Ho ci f .w. an jlJn door bovengenoemde vereeniging worden ge- V B en ir;terS7emg,(n!' van den UP- 0r«aniseerd op Hemelvaartsdag (23 Mei). Buitenweg speeldr'LhuJéënvolgenT^vóo; 1 tTT iS de inschri-'vin3 °>)en'^ BVC (9 iaart tivv rc ee,uolIt'ens ^°or steld voor volwassenen, en gaat over een tenue* crnnrHe w inJ-. H 1 „Centraal op dei Kanaalweg en vervolgens Hercules met 8—1 *ev nn pun tev'en.s gaat de te volgen weg over Middenweg, tenweg schoorde he® laatste 'doëlpunt 'ievëës StrOOVT, 6" vervolffe"s 1^8* d™ duinrand zijn laatste doelpunt. "aar. Callantsoog waar rus zal worden ge houden. Dan gaat het van Callantoog via Stol- „TT_^T 1 pervlotbrug, Schagerbrug en Keinsmerbrug DE ENGELSCHE LAGUE-WEDSTRIJDEN naar 't Zand, waar wederom zal worden ge- I rust. De laatste etappe gaat langs het Noord- De competitie beëindigd. Hollands Kanaal naar Den Helder, ziin rJo j I Een ieder die den tocht volbrengt komt in r-J e, wedstrijden j het bezit van een fraai bekertje met inscrip- Zaterdag j JJ voor de ie divisie der Engelsche league he-f1-' in de ploeg althans "ten goede zou rijT'ge-1 Hier.mede is het pleit beslecht, en de strijd in Keeft elke club 42 wedstrij- i ex™* 7S'prijs komen. 1 >s verder hetaanzien met meer waard. De 1 de" «espeeld. Kampioen is Arsenal geworden hesrhëkhaar ia ëes^ld J Van de Hollandsche achterhoede was van ?rlJze lucht en de inhoudende regen druk-T 58 p"nten (score "8—61). gevolgd doorDescmKöaar sesteia. Run totaal uit vorm. 1 V nll 1 Van der Meulen heeft Ken zwaar op de. stemming van alles wat zich binnen het Stadion bevindt. Spelers zoowel betere degen gekend. Over Weber niets dan goeds. In de halflinie hebben Pellikaan cn als Publiek, alles verlangt naar het einde. Andriessen individueel heel goed werk ge- het elnde van dit verslag rest ons nog daan. Breitner heeft ons niet kunnen bekoren I vrnas' Hebben wij met al onze overwin- hij is veel te langzaam. Pellikaan maakte nlngen van den 'aatsten tijd eigenlijk meer gt- veelal de'fout 0111 als derde back de fungeeren.kregen:. dan. ons toekwam en is het spelpeil Dit had ook tengevolge dat Adam, zich als u-erke''jk n'ct hooger dan wij j.1. Zondag za- rechtsbinnen genoodzaakt zag, tot bijna in dc Ken' kad ket e'ftal in dezen naargeestige» haminie terug te trekken. Hierdoor werd het I WC1dstrijd T,°ffday? noodzakelijke contract tusschen binnenspeler1 de Be'«cl1 °nze meesters zijn hebben en vleugel bijna totaal verbroken. Dc voor-1 f' ai' Zonda« ze-T duidelijk getoond, zonder hoede was eigenlijk de grootste mislukking dat W1J kunnen zeggen dat ook hun spel vnomnmAiiii- bliem is, maar w»it elftal gepresteerd Rcrtiimen tijd in vuuin.imeiijK door de opneming van Duin-1 IS' maar wat ons eIf houwer en doordat v. d. Broek duidelijk blijk !lccft' brenst ons, nadat wij t. gat niet de aangewezen middenvoor te zijn. hooRer Heeren hadden geleefd na zooveel van Nellen was o.i. de beste man in den1 overwinningen, wel op harde wijze met beide aanval. Na dezen wedstrijd is de Keuze-1 voeten °P den grond, commissie voor een moeilijke taak gesteld 1 De wedstrijd nas in vele gevallen precies FRAAIE ZEGE VAN DE NED B-PLOEG het tegenovergestelde van den wedstrijd in Antwerpen. V at nu de Belgen waren, waren m Antwerpen de Hollanders, Alleen hadden de Hollanders toen nog wat meer geluk, dan nu de Belgen. Koeden stijl. Alles wat hij deed ging met een Dc De Belgische reserves met 41 geslagen. Nagels—Vente op dreef. ITT de. ontmoeting der B'aCt 's -ee"-doe'verdediger van een zeer Bclgisch-Nederlands'ch7'BVo^gën gespeeld. weersgesteldheid was oorzaak, dat de bc- v s. "IV I V_L.II Wtci -T:de,rTwaa,:difie elegance en soepelheid, langstelling zich bepaalde tot plu's' mïnuwsm aan icderen toeschouwers. Ondanks den gtorm en den en duidelijk was het merkbaar, dat aa_ «estopten bal zuivere berekening ten grond- striemende-» regen is het echter een geslaagd Aston Villo (54 p.) en Sheffield Wednesday 151 p.). Naar de 2e divisie degradeeren Bolton Verder wordt een marsch gebonden voor - - 1 personen van 12 tot 16 jaar en gaat over een Wsndérers Bl.nckpool 1°OY™pÓ'dïrw«D'' d"e" der 2e Divisie. K. N. V. B. AFDEELING I. 2e klasse A. Hercules—Spartaan 8—1. Promotie res. 2e klasse. RC H 2De Spartaan 2 74. Promotie res. 3e klasse. BFC 2Volewijckers 2 2- -3; DEC 2—DVVS N.-H. V. B. 3e klasse E. Held. Boys 1—DES 1 3—0. Held. Bovs kampioen van haar afdeeling. HRC 6—Oude- sluis 2 is—0. Schagen 3—BKC 2 o—s 4e klasse G. Succes 4—Callantsoog i 4—3. Middenweg, langs den naar Julianadorp, waar gerust wordt, en vervolgens gaat het langs School- yaart en Noord-Hollands Kanaal naar Den Helder. Degenen, die dezen toch volbrengen, komen in het bezit van een fraaie herinne ringsmedaille, terwijl tevens groepsprijzen be schikbaar zijn gesteld. Voor de 45 km wordt gestart des voormid dags 10 uur en voor den 25 km marsch te 12.30 uur, vanaf Café „Centraal". De inschrijving sluit op 13 Mei. TWEEDAAGSCHE AFSTANDS MARSCHEN TE AMSTERDAM. Op 4 en 5 Juni a.s. (Pinksteren). De Amsterdamsche Wandelsport-Vereeni ging „All Correct Tippelaars" organiseert bo vengenoemde marschen en wekt o.a. alle wan del-liefhebbers uit Den Helder op om deel te nemen. Wij geven hier een gedeelte uit regle ment en bepalingen: Aan de marschen kunnen deelnemen indi vidueelen en groepen. De deelname is opengesteld voor: a. Jongens en meisjes, die den- leeftijd van 14 jaar bereikt hebben en die den zestienjari- de Marine zal, wanneer daarvoor liefhebbers zijn. tegelijkertijd gelegenheid worden gegeven tegen elkaar uit te komen. Deze jachten zeilen een andere baan dan de sloepen. Als afvaartsein zal een kanonschot worden gelost en vlag Z gestreken. De afvaarttijden worden aangekondigd in het wachtlokaal en op de schepen tijdig bekend gemaakt. De deelnemers schrijven zich in bij den por tier van het Koninklijk 'nstituut voor de Marine zoo spoedig mogelijk; in elk geval op den dag voorafgaande aan den eersten wed strijd waaraan zijn deelnemen en krijgen dan het nr. van hun sloep. Bij verhindering kan ingeschreven worden op den dag zelf, tijdig voor den wedstrijd. De deelname blijft dus open voor nieuwe inschrijvers tot >6 Juni voor de laatste vier wedstrijden. N.B. De laatste wedstrijd zal een meer uit gebreid karakter dragen. De wisselprijzen zul len dan in afzonderlijke nummers worden ver zeild, waartoe ve moedelijk op Zaterdag 8 Juli wedstrijden worden uitgeschreven, waarvan aankondiging nog nader zal geschieden. POSTDUIVENSPORT. P.V. HOLLANDS NOORDPUNT. Bovengenoemde vereeniging hield j.1. Zon dag haar eerste concours voor oude duiven vanaf Oudenbosch, afstand 153 km. De eerste vlucht was niet een van de mooiste, het slechte zicht deed de vogels stukken uit elkaar komen. Tenslotte toch nog weinig of geen verliezen. De eerste duif werd getoond om 10.38.9. de laatste prijsvliegende duif om 10.52.31. De uitslag is als volgt: F. Scholten ie pr., 25 put.; A. Felkers 2e 11e, 23e pr., 42 pnt.; H. J. Bok 3e, 17e pr., 32 Pnt.; R. F. Mulder 4e, 5e, 16e pr., 53 put.; M. v. Dijk 6e, 8e. 24e pr., 40 pnt.; J. M. Pepers 7e, 14e pr., 31 pnt.; H. Prins 9e, 10e pr., 33 pnt.; J. Riemers 12e, 16e pr., 14 pnt.; H. J. v. d. Wal 13e, 19e pr., 20 pnt.; Gebr. Buis 15e, '8e, 21e, 22e. 25e pr., 29 pnt.; J. v. Riel 20e pr., 6 pnt. A. Felkers ie, 8e pr., 17 pnt.; H. J. Bok 2e pr., 11 pnt.; R. F. Mulder 3e pr., 10 pnt M. v. Dijk 4e, Se pr., 17 pnt.; H. Prins 6e, 7e pr.. 13 pnt.; J. Riemers 9e pr., 4 pnt.; H. J. v d. Wal 10e pr.. 3 pnt.; J. M. Peters ne pr2 pnt.; Gebr. Buis 12e pr., 1 pnt. Alzoo is de eerste vlucht geweest, moge het weer wat beter worden. De punten gezamen lijk deelen hoor, dan blijft de spanning er in Denkt er om Dinsdag 8 Mei vergadering. POSTDUIVENVEREEN. VICTORIA. Zondag 7 Mei hield onze vereeniging haar eerste buitenlandsche wedvlucht vanaf Lier. De duiven werden te 8 uur gelost met Z.Z. westenwind. In concours 237 duiven afstand 203 km. Prijzen werden behaald: J. Kramer r, 4, 13; Duinker 2, 3, 6 15 16' K. Kramer 5; Bunck 7, 10, 11; K. Bak' 8"' Koorn 9; Th. de Wit 12; Geus 14, 17. w'. Fil!eru)> 18; Goosen 19; Brian 20. De eerste duif werd te 10.33 en de 20ste te 10.42 uur geconstateerd, zoodat trots het slechte weder de duiven heben heel wat re gen gehad het concours vlot verliep Vrijdag a.s. van 6 tot 8 uur inkorven voor Omevrain, tevens bondsconcours, allen veel succes. Anna Paulowna Bij de wedvlucht vanaf Vilvoorde (asftand 220 km) had de vereeniging „Altijd Verder" 51 duiven in concours. De duiven zijn om 8 uur gelost. De eerste is 0111 10 u. 54 m. 17 sec. geconstateerd; de laatste prijswinnaar om 11 u. 38 m. 13 s Prijzen behaalden: Gebr. van Steijn 1 1 6 en 7. N Su^t 2 en 5; P. de Vries 4: J. IVute 8, Jb. Cornehsse 9. 10 en i3: R. Geerings 11 Wij ontvingen het Verslag van het Hoofd bestuur van de Nederl. Zuid-Afrikaansche Vereeniging oevr het jaar 1932. De algemene vergadering heeft plaats op Zaterdag 22 Mei a.s.. des n.m. 2 uur in gebouw „Industria", Vijgendam 2—6, Amsterdam. „Natuur en mensch", populair geïllustreerd maandblad gewijd aan natuurwetenschappen. April 1933. Inhoud: „Meteorologische en an dere waarnemingen op een reis langs de Westkust van Noorwegen" door Chr. A. C, Nell (vervolgartikel); „Supra-normale ph0- to'j", door J. W. N. le Heux; „Het stedelijk Schoolmuseum te Gent", door Michel Thiery; „Struma (krop) en bodemgesteldheid", door M. N. Ocket, ined. docts., arts; „Broednestcn van eenzaam levende bijen" door R. P. van der Pant Jr.; „Iets over paddenstoelen" door A. Joman; „De Grondslagen der Koelsyste men" door J. C. Alders (vervolgartikel); „Heeft de maan invloed op den plantengroei?" (beantwoording van een vraag), en nog en kele kleine artikelen, Vragenbus, enz. De meeste artikelen zijn geïllustreerd. „Holland op Reis officicci orgaan van de Alg. Reisvereeniging voor Nederland (niet te verwarren met de Nederlandsche Reisvereeni ging!). Inhoud: „Keulen, Aken en de Eifel" door A. E. N. Bakker; „Schleiden, het heer lijke Eifeloord", „Gemünd en Omgeving", „Hotels voor Hollanders"; vereenigings- en ander nieuws, zomerreizen-schema's, enz. Dit nummer bevat verschillende illustraties. „Sport in Beeld', 2 Mei. Inhoud: Een praatje over Lawntennis" door H. A. Mee- rum Terwogt; „De Anglo-Indians in Neder land" door J. Hoven; „Dagboek van een Leek; „Hoe de Voetbal rolde"; Bijblad: Bijblad: „Reissport: Met de vliegmachine over de Alphen"; officieele mededeelingen. Van de illustraties noemen wij het elftal van de Haagsche Voetbalvereeniging deelneemsters aan den schermwedstrijd, een mooie overzicht- photo van zwemwedstrijden te Overveen, als mede van het nieuwe Sportfondsenbad te Arnhem; hockey- en voetbalkieken, alsmede kieken van baan en wegwedstrijden, cricket en vliegsport, van deze laatste verschillende kieken uit Eindhoven. „Revue der Sporten," 1 Mei. Inhoud: „Adtnira-admiratie" door v. d. B.; „Bedenke lijke Schrijverij". Schermen: „De knoop doorgehakt in den Kon. Ned. Amateur- Schermbond' door J. A. B.; „Het Oostenrijk- sche Spel. Een nuttige les voor het Neder landsche Voetbal" door J. J Groothotf. „Feiten en Commentaren"; Prof. Conen over uitsluiting der Joden in Duitschland. Voet bal: „Voetbal in Indië" door C J. Grootboff; Golf: „Van onze Golfclubs Paardensport: „Gala-uitvoeringen der Amsterdamsche Rij- societeit" door J. H.; Voetbal: „Om het Kam pioenschap van Nederland" door C. J Groot boff. Aan illustraties zijn er een opname van het bestu.r van den F.I.F.A. te Pa rijs, hockeykieken, roeiwedstrijden van Ne- reus, e.a. „De Huishouding," halfmaandelijksch tijd schrift voor de moderne huisvrouw, tevens officieel orgaan van den Nederlandschen Vrou wenbond voor Huishoudings-orgnnisatie. Mei 1933- De daden van het kind, door Mr D S. Jessurun Cardozo. Maak Uw patronen zelf, door C. Heuvel. Nuttige reclame-artikelen, door E. J. van Waveren-Rcsink. Als de hor tensia ontwaakt, door J. Huisman. Geheimen uit de keuken, door H. M. S J. Holl. De sleu telmand. Nederl. Vrouwenbond voor Huishou- dings-Organisatie. Feuilleton: Als de leücn des velds. „De Watersport", geïll. tijdschrift vooi de zeil-, roei- en motorbootsport voor Nederland, Ned. Oost-Indië en België. 30 April. Inhoud: Zeilen „Met de Fram naar Helgoland" (ver volgartikel) door N. Max; Friesche water sport: „Onze Friesche hardzeilers' 1T. door H.; artikeltje ter nagedachtenis van „Tt'.sc Sietsema", een eenzaam wonende kluizen r op een eilandje aan het Rommertsmeer, door de Stoppelaar hekend gemaakt in zijn verha len; Roeien: „Speyer-Heidelberg-Hanrlem per wherry", door Sien Spier. Er wordt voort aan een rubriek geopend „Vaarwater in beeld", als eerste^ opname vinden we een fraaie kiek van het Kornwerderzand. „R.S." Rijwielen. Van den rijwielhandel H. van der Wijst, Hoofdgracht 24, alhier, ontvingen wij een fol dertje betreffende het R. S. Stokvis-rijwiel, dat geheel compleet geleverd wordt tcrer, den prijs van 36. 'L-LQhjT Z.AX'F \l ld op 1>/\n tï u\v h!ü fdtttv TECtbJ DLKlj^UUP^V Iti DIT BL^D lm betere, ft uur

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1933 | | pagina 8