M'Zonnebrand HELDERSCHE COURANT VAN ZATERDAG 27 MEIJ933. Luchtvaart. Marktberichten. S™T«r»'D«.4hrtWrt™nd.rnt.^ Be provincie zegeviert over de Voetbalwedstrijd en Honkbal demonstratie op het Helder-terrein. hoofdstad. Vliegtuig verpletterd Italiaansch vliegtuig verongelukt. Ssv:4.b7^" Burgerlijke Stand van den Helder Haven van Nieuwediep. Radiografisch Weerbericht.) Uit de Indische pers. Aneta meldt uit Batavia: Hieronder volgen verschillende pers stemmen van de in Ned.-Indië verschij nende bladen Het »Soer. Handelsblad' wenscht Ned.- Indië geluk met de benoeming van den heer Colijn tot minister van kolomen, doch meent ten aanzien van liet kabinet dat dit een samenraapsel is van ci i ei - geerende opinies DE VLIEGER ARRACHART DOODGEVALLEN. Van 200 meter neergestort. Kapitein Arrachart, de bekende Fran- sche vlieger, is gisteroi hteud in dejmu't van Etampes verongelukt toen hij nut zijn vliegtuig aan het oefenen was voor den wedstrijd om den Deutsch de la Meurthe-beker, die Zondag wordt gehou den. Het vliegtuig is van een hoogte van Doos 30 en 60ct. twee honderd nieter nraBt De .Locomotief' wijst op de z# kke onmiddellyk do(>(i ertegenwoordigmg van den HJArrachart was een van neergestort, Arra- vertegenwoordiging van ue".ïll^.''"'XArrachart was een van Frankrijk's bond en de sterke representatie ian ue tete vliegers. Hü won den Michenn- vrijzir.nig-democraten. ,;eker in 1924; in 1925 vioog hij van Parijs De aanvaarding door aen ne~r i-oui" „i. - ii „on koloniën eeeft I naar Madagaskar en terug in 90 vlieg- van de portefeuille van p uren. Hij vestigde het eerste lange af- ...,,.,.i.... stand-record door zijn tocht van Pari)? tijd het elftal n;et onverdienstelijk aan. Gobel was zijn plaats ten volle waard. De wedstrijd. Onmiddellijk n i het begin ondergaat het Ainsterdainsche doei een belegering en het spel is nauwelijks vijf minuten oud als God schalk. na goed samenspel met Gobel, de score opent met een van korten afstand on- den bewindsman in stand-record door zijn tocht van Parijs score opent met een van stellingsfeer van het parlement grooten-j stain Ci8I,er0g (Rio del Ora). Wij j Houdbaar ingeschoten bal Oenartement van kolo-vluchten Parijs- I B" aanval op het nién. gelegenheid tot het voeren vaneen |=- ^-Konstantinopel; 5rS^-S"dTÏ^.PW«U».SSSl-Moeiden over Sa*..,, teleurstellen, is .Ie gevonden oplossing voor koloniën niet onbevredigend. De »Java-Bode« meent, dat er a e reden -tot voldoening is. De portefeuille van koloniën had niet in betere handen den heer Parijs Bij een aanval op het doel der Noord-Hol landers zien wij Gelderman een bal in hel doel stoppen, als dit door Kenter een oogen- blik is verslaten. Eenige corners op het doel der N.-H. leveren weinig gevaar op. Als er ongeveer Z5 minuten is gespeeld knalt Max het tweede doelpunt in het Amsterdamsche Morgen zal op het „Helden-terrein een honkbaldemonstratie gehouden worden. Honk bal. d e zomersport voor den voetballer, zooals de leuze van den Nederlandschen Honkbal Bond luidt, is een voor Den Helder zoo goed als on bekende sport. Wellicht herinneren de oudere Jutters zich nog de demonstratie die hier tij dens den Wereldoorlog gegeven werd. Nadien heeft echter niemand in Den Helder een honk bal meer aangeraakt, of zelfs gezien. We zul len dit keer niet al te veel op de finesses van het spel ingaan. Wie uwer van plan is deze demonstratie bij te wonen leze, wanneer hij ten minste in het bezit is van de eerste nummers van Noord-Holland's Sportnieuws, daarin de artikelen over dit zomerspel eens na. De wed strijd zelf is dan veel gemakkelijker te volgen. Vermoedelijk zullen één of meer bestuursleden van den Nederlandschen Honkbalhond tijdens de demonstratie uitlegging geven. Dit was ten minste steeds de gewoonte. Wij hopen vcor de net. msic Mtcus uc .-r Meermalen zien wij de Amsterdammers dan v"" v'.V., w H-a.-l ten aanval trekken, en in het bizonder Reder organ.satoren en voor den N.H.b., dat het doJ sta. d tegen bepaalde bezuinigingsplannen verwacht dan van zijn voorganger. Het A. I. D.« schrijft, dat de heer Colijn op den post van koloniën het ver trouwen in binnen- en buitenland ter- sterkt. De meeste bladen verheugen zich over de benoeming van jhr. De Graeff tot minister van buitenlandsche zaken in verband met de beteekenis van de Pacific- problemen; het »N. v. d. D.« ziet hierin het bewijs, dat de Belgische kwestie op den achtergrond is getreden. is het, die alles in .iet werk stelt om zijn ploeg het tempo der Noord-Holalnders op te leggen. Na een zeer spannend moment voor het A.- doel, ontstaan door een zwak ingrijpen van i den keeper, volgt eindelijk een verrassende doorbraak van de rood-zwarten, waaruit het j tegenpunt ontstaat. Meijer rent door de backs heen, komt alleen voor Kenter, deze verzuimt I uit te loopen en spoedig ligt de bal in het net. Rust gaat in met den stand 2i in het voordeel van Noord-Holland. Het vertoonde spel. I In de tweede helft geven de Amsterdam- Onder voor voetbal zeer gunstige weersomstan- mers duidelijke teekenen van vermoeidheid, dikheden vond op Hemelvaartsdag de wed-1 terwijl de Noord-Hollanders het tempo nog strijd plaats tusschen de vertegenwoordigende w*t opvoeren. Steeds zijn de open aanvallen elftallen van 3e en 4e klassers uit Noord-Hol- Amsterd,m«rhP ,W1 De voetbalwedstrijd tusschen de Noord-Hollandsche en de Amster damsche 3e en 4e klassers door Noord- Holland met 4—i gewonnen. land en Amsterdam Het was geen grootsche wedstrijd, echter was het vertoonde spel wel van zoodanige kwaliteit, dat het de aandacht van de slechts weinig talrijke aanwezigen van het begin tot het einde heeft weten te boeien. Opvallend was het groote krachtsverschil tusschen beide ploegen. Het spel van de Noord-Hollanders stond zeker een klasse bo ven dat van de Amsterdammers. Samenspel en ploegverband waren in de Noord-Holland sche ploeg zoodanig, dat het de indruk wekte, alsof het elftal reeds meerdere malen in deze samenstelling had gespeeld. Tempo, aangeven en schieten, zelfs de wil om te zegevieren wa ren factoren, die het Noord-Hollandsche spel op zooveel hóoger peil brachten dan het Am sterdamsche. Er lag over het hoofdstedelijke spel iets mats. En hoezeer enkele spelers dan ook al poogden wat leven in de brouwerij te brengen, zooals b.v. voor de rust spil Reder en Cosman, het baatte alles slechts weinig. Soms was het enthousiaste spel der Noord- Hollanders in staat, ook het vuur in de Am sterdamsche gelederen te doen oplaaien. oplaaiende vuur een regen van aan vallen op het Amsterdamsche doel. Als het de voorhoede der Amsterdammers al eens ge lukte om tot voor het doel der Noord-Hollan ders door te dringen, stond daar een achter hoede van zeer goede kwaliteit, die met het minste moeite had. De opstelling der beide elftallen was a.v.; Amsterdamsch elftal. Jacobson (RODI) v. d. Winkel Geurts (Vole wijekers) (Volewijckers) Vlak voor een stampvolle tri bune. Twee dooden. Tijdens de internationale vlieg-, auto- en motorwedstrijden te Wiesbaden op Hemelvaartsdag een zeer ernstig ongeluk gebeurd. Ongeveer halfvijf in den middag vertrokken drie Klemm-machines met be stemming naar Mannheim. De eerste twee gingen in een bocht op een hoogte van ongeveer 20 Meter, ofschoon zij kennelijk daartoe niet voldoende snelheid hadden., He. had weinig gescheeld, of de „ach,„es waren bij het nemen van de bocht afgegle den en terechtgekomen in de stampvolle overdekte tribune. Het nemen van de bochten met een zoo geringe snelheid maakte op ieder een zeer onzekeren in druk. Eenige minuten later ging het derde vliegtuig, de T. 2250 met als bestuurder Kergt uit Manheim van de Badener Luft- fahrt Verein de lucht in. Er waren twee passagiers aan boord, van wie één clan destien en buiten medeweten der commis sie was ingestapt. De piloot, die moeilijk van den grond kon loskomen, nam even eens met vrij geringe snelheid de bocht. Vlak voor de stampvolle tribune gleed het toestel af en stortte van ongeveer 25 Meter hoogte neer. Het draaide nog half om zijn as, waarop met een zwaren slag de kop zich in den grond van de renbaan boorde. Op deze renbaan, die om het vliegterrein loopt, hadden even tevoren motor- en autowedstrijden plaats gevon den. De motor spatte naar alle zijden uit een en stukken van de machine werden weggeslingerd. Eén der inzittenden van net vliegtuig viel er uit, voordat dit den grond had geraakt. De tweede kon spoe dig uit de overblijfselen bevrijd worden. Men had eenige moeite om den piloot los te krijgen. De beide inzittenden waren ter stond dood De bestuurder werd zeer zwaar gewond. Na den slag, waarmede het toestel den grond raakte, was het even stil op het ter rein, dat door duizenden bezocht werd. Daarna hoorde men allerwege gillen en schreeuwen. Leden van de S.A en S.S. gaven elkaar een hand en formeerden een kring om de overblijfselen van het toestel, waaruit de benzine vloeide. Onder een grooten toeloop van nieuws gierigen werden de lijken en de gewondne weggedragen. Per luidspreker werd be kend gemaakt, dat de verdere wedstrijden werden afgelast. een gevaar voor het Amsterdamsche doel. terwijl de Amsterdammers maar steeds hun kracht zoeken in een kort spelletje, waar mede de witte achterspelers goed raad weten. Kenter weet eenige malen achtereen zijn doel op sublieme wijze voor een doorboring te be hoeden. Spoedig na rust ontstaat het derde doelpunt voor N.-H.; als Haring eenmaal van vrij groo ten afstand keihard inschiet, stopt de rood zwarte keeper onvoldoende De bal springt in het veld terug en het is Max die gemakke lijk het derde doelpunt voor d? witten scoort Het vierde doelpunt ontstaat uit een doel- woriteling, waaruit Schagen plolse'ing in schiet. Dit schot wordt echte' gekeerd dnor een der backs, die zich in het doel heeft op gesteld, echter schiet deze den bal tegen den binnenkant van den paal, wiarbij het leder over de doellijn rolde. Goal constateerde scheidsrechter Swart, hetgeen ongetwijfeld een onaanvechtbare beslissing zal zijn, hoewel wij het van de tribune af niet hebben kunneh constateeren. Als het einde komt heeft Noord-Holland verdiend met 4I gewonnen. De zeer slechte toestand, waarin het ter rein zich bevindt, was oorzaak dat kort na elkaar twee spelers het veld moeten verlaten, voor spierverrekkingen. Als het gemeentebe stuur niet spoedig maatregelen neemt tot ter reinverbetering, zal het werk, dat door de be sturen der plaatselijke clubs wordt gedaan om korte spelletje van de rood-zwarten niet te Pen Eelder uit zijn isolement te verlossen, door middel van het organiseeren van sport evenementen. spoedig vergeefsche moeite zijn, want officeele wedstrijden speelt men natuur lijk bij voorkeur op een terrein, dat de gije- genheid tot goed spel biedt, hetgeen op Helder-terrein is uitgesloten. Scheidsrechter Swart heeft den wedstrijd gemoedelijke wijze tot een goed einde gebra Swart (Oosterpark) v. d. Hilst (Volew.) Ploegers (W.meer) Reder Cosman (DWV) (W.meer) Kuiper v. d. Duin Meijer Gobel (OSV)- J. Godschalk (Helder) (SDW) O (ZRC) v. Lochum (ODE) in alle opzichten bereikt zal worden; dat honk bal ook in Den Helder vasten voet zal ver krijgen. WIE ER ZONDAG A.S. NAAR DEN HELDER KOMEN Van den lieer E. Bleesing, voorzitter van den Nederlandschen Honkbalbond, ontvingen wij de opgave van de spelers, welke morgen, hetzij op voetbal, hetzij op honkbalgebied zullen demonstreeren. Onder deze spelers bevinden zich eep aantal „ras"-honkballers. Uit Haarlem zijn Figee, v. d. Landen, J. Baas, v. d. Jutten, Hunik, Parson, Vrugt, Wulfhorst en Veenhof van de partij. De spelers uit Amsterdam afkomstig, zijn: J. Blomvliet, H. Blomvliet, Schubert, Bakker, Dooti, Landsaat, Brons, Meyer, v. Leersum, Corts, Stam. Uit deze spelers worden nu twee negentallen samengesteld, terwijl het voetbal team er als volgt zal uit zien. DoelLandsaat (ZRC). Achter: Parson (Bloemendaal), Vrugt (RCH). Midden: v. d. Putten (EDO), Doon (Ajax), Bakker of Hunik. Voor: Stam (Ajax), Brons (ZRC), H. Blom vliet (Ajax), Schubert (Ajax), Meyer (ZRC). Zooals ge ziet een team, waaraan Helder haar handen vol aan zal hebben. Aanvang 2.30 u. Anna Paulowna. B.K.C.-nieuws. Voor de plaatselijke competitie kwam BKC 2 tegen ADO uit. De Kleine Sluizers handhaafden zich aan het hoo.'d der ranglijst door een 43 overwining. Deze zege echter was in genen deele overtui gend. Het spel viel tegen en alleen de ADO backs en haar linkervleugel hebben op goed peil gespeeld. BKC nam de leiding, voerde de stand op tot 41. maar toen is er verder niets gepresteerd. ADO drong op tot 43- B.K.C.—R.C.B. fiffSSk» nisoog 1 Scto- Jn 3 verliep ka.m en leverde een gelijk spel f N i X 7Vi min. verlenging veran derde de stand niet. Het lot was Schagen gun stig zoodat S. met den len prijs ging strijken. Ni afloop reikte de voorzitter van Callants 00e de heer H. J. Schut, met een toepasse lijk 'woord de prijzen uit. Vooral Callantsoog2 kreeg veel woorden van lof. Als vroolijke noot herinnerde hij aan het bad van den S.- rechtsbuiten, die bij een botsing over het gaas k pje onder in de sloot dood Zoo behooren deze wedstrijden weer tot -iet verleden. Het regenachtige weer was met aanlokkelijk, zoodat de belangstelling ver be neden de verwachtingen bleef. Hier laten we den einduitslag volgen: Callantsoog r—Heldersche Boys 2 S—1. Cal- Inntsoag 2Schagren 3 i2» Callantsoog 2 Helcersche Boys 2 21,_ Callantsoog J Schagen 3 1—1 (Schagen wint bij loting). De prijzen, die gewonnen werden, waren: ie prijs. Schagen 3. een beker, aangeboden door de voetbalver. Callantsoog; 2e prijs: Cal lantsoog 1, een lauwertak, aangeboden door den heer J. Luiker Butter; 3e prijs: Callants oog 2. een lauwerkrans, aangeboden door den heer J. Denijs; 4e prijs: Heldersche Boys 2, een plaquette, aangeboden door de voetbalver. Callantsoog. 't Zand. Geel Zwart-nieuws. GENOEGLIJKHEIDS COMPETITIE. W edstrijdprogramm; i (Zaandijk) W. Winter (T exel) D. Stiemer D. Max (KW) Onrust J. Haring (Meervogels) (Hollandia) (Purmersteijn) Gelderman Jb. de Wit (Meervogels) (OSV) Kenter (Helder) Noord-Hollandsch elftal. Hoe er gespeeld is door de Amster dammers. Jacobson toonde zich in het - Amsterdam- De eerste wedstrijd van de serie nederlaag- wedstrijden der M.S.V. Zeemacht mocht zich sche doel een weinig betrouwbare keeper, het ln zeeij Sroote belangstelling verheugen. Er is wil er niet .bij ons in, dat hij de sterkste ver- geuPef 4^sen Succes 1 onder leiding van tegenwoordiger is onder de keepers van het j er,. Koorstra. Reeds enkele minu- Deze ontmoeting om de „eer van den Pol- let der" trok aardig volk. En met recht, want BKC dat niet al te veel tegenstand had drie- hoekte en plaatste af en toe lekker. De voor hoede is vrij aardig. Barend de Boer maakt daar furore op de rechtsbinnenplaats tusschen Tauber en Post, die na maandenlange rond zwervingen door het elftal eindelijk weer rechtsbuiten en midvoor staan. Werkelijk BKC boert nu niet s'echt. Het Maandag 29 Mei. terrein HRC, aanvang 7 zou te verheugen zijn als de overschrijving van de Boer voor September a.s. afkwam Interessant was het spel door de talrijkt. duels tusschen het BKC-aanvalskwintet en de familieachterhoede van RCB. Deze drie Lijn- akkers werken buitengewoon. Wat jammer, dat die door de ook op sportgebied doorge voerde verdeeldheid ook voor BKC verloren zijn gegaan. In RCB tenminste in de hui dige samenstelling komt hun spel niet tot haar recht. We zullen u den strijd niet uitvoerig schet sen. Het is 5o geworden voor BKC, dat middels de Boer, Post, Wiggers (2 X) en Post scoorde. Wieringen. Succes-nieuws. uur: HRC-vet.Politie S.V., C. D. Swart. o c Terrein Helders.he Boys, 8 uur: Scheids- cz rechtersPosterijen, J. Augustein. Zaterdag 3 Juni, terrein 4 uur: W. en L. Bedrijven—Politie S.V., J. Vermeulen. Dinsdag 6 Juni, terrein Helder, 8 uur: Hel- der-vet.Posterijen, H. v. d. Heyden. Woensdag 7 Juni. terrein Helderscne Boys, 7 uur: W. en L. Bedrijven— HRC-vet., Gouda. Zaterdag 10 Juni, terrein Helder, 5 uur: O.V.V.Scheidsrechters, Bauts. NEDERLAAGWEDSTRIJDEN M.S.V. „ZEEMACHT". lagere hoofdstedelijke voetbal De beide achterspelers, die in hun club steeds een goed figuur slaan, vielen wel eenigszins tegen. In de halflinie was Cosman de beste. Reder heeft vooral voor rust heel goed werk gedaan, doch zag geen kans het tempo van de Noord-Hollanders gedurende den geheelen wedstrijd te volgen. Swart is een veelbelovende jonge speler. De voorhoede was als geheel onvoldoende. Ploegers toonde ten na den aftrap maakte Succes door Op het sportterrein van Succes te Hippo- lytushoef zullen Zondag 28 Mei a.s. geen Succes 1 gaat naar Westzaan 1 voor hei spelen van een kampioenswedstrijd. Vertrek nog steeds over voldoende snelheid, balcontrole 1 voora' 'n de tweede helft nogal stevig ge en uithoudingsvermogen te beschikken, echter spceld- 1- 1. 1 j:i I f" mooien kopbal uit een hoekschop het eerste I p.er bu.® om 11 uur X'm' s"PP°rters kunnen coelpunt. Door Zeemacht werden hierna een paar mooie scoork nsen gemist, waarna 't suc-? ces weer kwam van de andere zijde. Kort voor de rust maakte de rechtsbinnen van Zeemacht een tegenpunt. Na de rust werd niet meer ge doelpunt, zoodat, daar met den stand 1—1 was begonnen, deze wedstrijd door Succes 1 met 3—2 was gewonnen. De wedstrijd werd Twee dooden. Een Itaiiaan-sch watervliegtuig, dat den dienst onderhoudt tusschen Marignane (Marselile) en Genua, is Donderdagoch tend bij stormweer, kort na zijn vertrek uit eerstgenoemde plaats, in het water neergestort. De twee bestuurders, de mon teur, de radio-telegrafist en een Spaan- sohe passagier zijn uit het water gehaald kunnen worden, de radio-telegrafist over zeil echter na korten tijd. Een Ameri- kaansch© passagier is omgekomen. Sfn W0I'lf>opig onderzoek schijnt te hebben uitgemaakt, dat het ongeluk op de volgende manier kan ziin veroorzaakt. Het toestel had een afsluit-inrichting, waar- JRee het funcionneeren van eenige hef- boomen belet kon worden wanneer het !±!?fvr ank«r las. Tijdens de vlucht schunt, tengevolge van den storm, deze liet zijn plaatsen dikwijls te wenschen over. Van het binnentrio was er niemand opgewas sen tegen de beide robuste N.-H. achterspe lers. Kuiper van der Duin is niet de aangewe zen middenvoor in zware wedstrijden, daar is hij te licht voor gebouwd. Meijer was o.i. de beste in den aanval. Van Lochem is in zijn club wellicht een heel aardige buitenspeler, maar niet geroutineerd genoeg om deel uit te maken van een vertegenwoordigend elftal. De Noord-Hollanders. Kenter toonde zich een doelverdediger van heel goede kwaliteit. Hij hoede zich voor „galleryplay want ook zonder de fantasie van die mooie boogballetjes is zijn werk be wonderenswaardig. Het getuigt van weinig doorzicht van het rood-zwarte binnentrio, dat zij dat kunstje van Kenter, om den bal over de hoofden van de spelers heen te gooien De tweede wedstrijd zal plaats vinden Vrij dagavond 7 uur tegen Helder het terrein Ankerpark. 3, eveneens op zich bij den secretaris, den heer Nieuwbuurt, Kerkplein 10, opgeven. Uitslagen van de Donderdag 25 Mei gehou den wedstrijden: Helder 5—Succes 3 28, HRC 8Succes 4 25, HRC-adsp. C-Succes-adsp. A 42. J.V.G-nieuws. Julianadorp Uitslagen 25 Mei (Hemelvaartsdag). N.-H. 3e en 4e kl. elftal—Amsterdamsche 3e en 4e kl. elftal 4— 1. COMPETITIE. 3e klasse E. HRC 6DES 1 2—2, Helder 5Succes 3 28, Kolhorn 1Held. Boys 10. 4e klasse G. HRC 8Succes 4 25. Adspiranten R. HRC D—DES A 1—0, HRC CSucces A om hem. na om den speler te zijn heengeloo- 1 4' J C A~Schagen B 6—0. JVC A is kam pen, weer op te vangen niet verhoedden door P'°en van haar aMeeling. j hein een klein duwtje te geven. Slechts een maal zagen wij een speler een poging in die richting doen, welke tevens bijna met succes werd bekroond. Gelderman en de Wit toon den zich een paar echte backs van het goede Noord-Hollandsche ras. De halflinie bestond uit een drietal harde werkers, die voor een „w, uiLriin, ueze ?r00t Kcdeelte hebben bijgedragen in de over- i kk Plotseling gefunotionneerd tewinnl"s van hun team. Van de voorhoede hebben, zoodat de bestuurder zijn boomen niet meer kon gebruiken. MILITAIR VLIEGTUIG NEERGESTORT. hef- was de rechtervleugel de beste. Schagen en vv inter pasten verwonderlijk goed bij elkaar. Met hun snelle aanvallen brachten zij menig maal de achterhoede van de Amsterdammers tot vertwijfeling. Max toonde zich de man die Twee dooden. Seriewedstrijden V.V. Callantsoog. Callantsoog 1Heldersche Boys 2 5r Cal lantsoog 2—Schagen 3 1—2, Callantsoog 2— Helcersche Boys 2 2—1, Callantsoog j_ Schagen 3 1t (Schagen wint bij loting). Genoeglijkheidscompetitie „t, scheidsrechters-elftal 6—4. PTT-elftalPolïtie-elftal o5. Texel-nieuws op voortreffelijke wijze7ê'n""deoVpun't weet "te teJe^^ur^ heef Ho'le.walsweS ln°Jeu' ,ma®r daarcntegen ook weet hoe een voetbalwedstrijd nhau u® t.6" Vervolgens traden in het veld Schagen 3 en voor het grijpen liggende kans om zeep wordt'eerste elf ,1 v n nlmL d„.„ tusschen ,fhet Callantsoog 2. De voorspelling van het pu- Op Hemelvaartsdag, 's middags één uut, kregen de JVC-adspiranten bezoek van de S hagen B adspiranten voor het spelen van hun laatsten competitiewedstrijd. Er stonden voor de JVC-ers groote belangen op het spel. Wanneer zij wonnen, waren zij kampioen van hun afdeeling. Geen wonder dat de JVC- adspiranten vastbesloten waren, zich deze kans niet te laten ontglippen. Het spel was dan ook nog maar een paar minuten aan den gang, of de bal. lag al achter den Schagei keeper. JVC A wits voor de rust den stand op 40 te brengen en na de rust nog op te voeren tot 6o. Hiermede kwam het einde en tevens het voor de jongens zoo fel begeerde kampioenschap. Callantsoog. Cailan tsoog-nieuws. Donderdag j.1. hield Callantsoog haar jaar- lijksche seriewedstrijden. Op het laatste nip pertje kreeg Callantsoog nog de toezegging van Heldersche Boys 2 tot deelname. Een teleurstelling was evenwel, dat hat bondsbe- stuur geen toestemming kon verleenen voor de deename van Gee-Zwart ('t Zand). Op aandringen van de speers van Callantsoog werd besloten om het tweede te laten mee spelen. Om 12 uur werd de strijd aangebonden tus schen Callantsoog 1 en Heldersche Boys 2. Na een 1—o voorsprong van C. maakte H. met een penalty gelijk. Na rust wist C. nog 4 maal te doelpunten, zoodat C 1 zich met een S1 overwinning in de winnaarsronde plaatste J.1. Donderdag bond G.Z. 2 te Warmenhui- zeii den strijd aan tegen Vios 2 aldaar en moest daarbij het onderspit delven met een 13 nederlaag. A.s. Zondag speelt G.Z. I op eigen terrein een wedstrijd tegen R.W. van 't Veld. Voor deze ontmoeting is b chikbaar gesteld een zi veren lauwertak. PLAATSELIJK TENNISTOURNOOI OP PANORAMA. Reeds lang was over het plan, een tennis wedstrijd te organiseeren op Panorama, ge broed. Velen zouden graag eens tegen ande ren dan tegen leden van hun eigen club spe len. Het tournooi op Hemelvaartsdag voor zag dat ook in een „behoefte". Om zeven uur góót het en de keurige ce- mentbaan, door den heer Griek zelf gemaakt, glom als een spiegel. Toen het echter tijd tot beginnen was, was de lucht gebroken en de baan droog gedweild. Kwart voor acht begon de eerste match, die geslagen werd tusschen C. Louman en M. Griek. Deze spelers, die door loting aan elkaar waren toevertrouwd, waren aan elkaar gewaagd. Niet dan na zeer hardnekkigen tegenstand te hebben overwon nen, geukte het Louman Griek te verslaan. De nederlaag van Griek werd door alle deel nemers betreurd, omdat z'n gevarieerd spel een zeer fijnen indruk maakte. De lobs van Louman warei. echter voor Griek de grootste hinderpaal. Op de B-baan voltrok zich de strijd tus schen Meeuwsen en v. d. Woude. Eerstge noemde werd na een matig verweer ingelepeld na een zwak verweer. Vlak erop sloeg Kiljan tegen De Zeeuw. Hoewel Kiljan goed partij gaf, kon hij toch niet verhinderen, dat hij in de beslissende partij met een straight set wérd geslagen. Inmiddels waren Bakker en Selbach op de A-baan bezig elkaar te bekampen. Ook deze heeren waren hoewel een van hen dacht een „makkie" te hebben aan elkaar ge waagd. Hun spel was echter hoewel sterk zeer monotoon. Alles werd geduwd en lang geslagen. Over d?ze spelers pakten zich echter don kere wolken samen en plotseling werden de sluizen des hemels ten tweede male geopend. Na eenig beraad werd besloten den strijd om 2 uur te vervolgen Na de rust, die geforceerd was. De rust scheen de heeren Bakker en Sel bach te hebben goedgedaan. Ze kwamen althans terug met forsch breed spel. In de beslissende set moest Selbach het onderspit delven na een voorstand van 52 met 5—7- De match van Gorselen—Trous- selot werd door de beide heeren als een oefen partijtje opgevat, zoodat de. door het betere weer aangelokte toeschouwers, een niet zeer appetijtelijk spel te zien kregen, dat met een matige zege van Trousselot eindigde. Van hetzelfde gehalte was de partij Veen Schellinger, waarin Veen triumpheerde. De tweede ronde. Deze kenmerkte zich door pittig spel. v. d. Wonde, die geenszins tegen Louman was opgewassen, verweerde zich ferm en sloeg open. Hij moest echter een nederlaag van 36, o6 incasseeren. De match Bakkerde Zeeuw was span nender. Bakker hield taai vol. Vooral door het handig vepakken van zijn racket voor rechtsche en linksche ballen, op de wijze van de Italianasche primus. De Stefani. wist hij het zijn tegenspeler moeilijk te maken, terwijl de Zeeuw meer ingeschoten was op rechtsche ballen en back handwerk. Veen, nog eenigszins vermoeid van z'n eer ste match, kon met veel moeite Trouselot voor hem doen wijken. Toch was het spel van beiden slap en gaf den indruk van groote ver moeidheid. Hiermede was de tweede ronde gespeeld en begon de Finale. Door loting kwam Louman (Panorama I) tegen de Zeeuw (Panorama I) te spelen. Deze match was hoewel niet de fraaist gespeelde t terrein was door den regen zwaar bespeel baar geworden) dan toch wel de meest span nende. Deze dag zou dan ook niet zonder ver rassingen voorbijgaan. De Zeeuw wist van Louman te winnen in sets 6—3, 6—4. De fa voriet van den dag Louman was geslagen en rjfnÜ1 Zu- mCt eeL" laKere plaats Inreden stellen. Hij moest het afleggen tegen de vlot- tende taktiek van zijn tegenspeler die nu eens fe le lange strokes gaf, dan weer lob^e Veen sloeg vervolgens tegen den nu vrijwel uitgeputte Louman, die bovendien met racket- pech te kampen had. Even scheen het dat de laatstgenoemde speler die technisch voel meer waarde heeft dan z'n bekamper het onderspit zou delven, maar nadat hit 3—3 stond, vond hij z'n ouden vorm terug maakte de set tot 6—3 uit. Na afloop reikte de heer Griek, Sch, «gen. GYMNASTIEK VER. ..LYCURGUS" Lycurgus hield op ^Dinsdagavond Noo'rd-Hollandsch Koffiehuis haar j;iUrv 4 gadering onder leiding van den voorzit^' den heer A. Knol. Uit deze vergadering we,/' slecht was bezocht, memoreeren we het V(4 gende. Het jaarverslag over het afgeloopen jaar tuigde van een gestadigen groei en van groou bloei der vereeniging. Onder de leden heer,-u steeds een goeden geest, iets wat het vereen? gingsleven ten goede komt. n' De uitgaven over het boekjaar 1932—.'3, dragen 124SM de inkomsten I2,7 e* alzoo een nadeelig saldo groot 28.19 Dn» nadeelig saldo geeft geen reden tot onqc-,s heid. Bijzondere uitgaven zijn van een en anl der oorzaak. De begrooting 1933—1934 werd gesteld 0n 1331,80. - Ja Het bezit der vereeniging bedroeg 0[, Maart 1933 58,59. Het bestuur onderging in samenstelling ReeB verandering. Tot vaandeldrager werd benoemd -de heer A. Willemse. tot vaandeldraagster mevr. Knol. Het werkprogramma voor 1933—!934 werd vastgesteld. Opgericht werd een vaandelfonds en een jubileumfonds, waarin deelen van het geldelijk bezit zullen worden belegd. KORFBAL. HELDERSCHE KORBAL VER. E.L.T.o De pas opgerichte korfbalvereeniging begint met Zondag a.s. haar nog zoo weinig bekend zijnde sport populair te maken. Daar de club de laatste paar weken aanmerkelijk in leden tal is gegroeid, heeft het bestuur besloten de zaken maar dadelijk fli.ik aan te pakken. Zondag a.s .opent zij haar terrein, gelegen aan den Huisduinerweg, t.o. de boerderij van den heer Terra, met een wedstrijd tegen den kampioen van den Texelschen Korfbalhond D.O.H. Hopende dat het Zondag een wed strijd moge worden van ware sport, met eep ongekenden sportieven feest en tot bloei van de korfbalsport in Den Hedler. De wedstrijd vangt aan on? 1 uur. Het twaalftal is als volgt samengesteld: Aanval: W. Hessels, R. Kust. J. Snieder, G. van Doorn: middenvak: T. v. d. Oord, Lj Joffer, H. Nieuwland, J. Kuit; verdediging} A. Zondervan, J. Joffer, G. Luyck. B. Jansen. Deze wedstrijd zal worden gespeeld onder: 'eir ig van den heer Kwast. ZEILEN. KON. MARINE JACHTCLUB. Uitslag van den Periodieken Zeilwedstrijd No. 2 op 26 Mei 1933- Modelsloepen No. I. Aantal deenemers 3. 1. Schipper H. Steijn, Hr. Ms. Schorpioen, 5 pnt.; 2. Kw.- meesterj. Breevoort, Mar. Kazerne, 3 pnt. Modelsloepen No. II. Aantal deelnemers 5. 1. Luit. ter zee G, A. Bik, O.Z.kazerne, 4 pnt.; 2. matr. ie kl. H. v. Lunsen, Hr. Ms. Wachtschip, 4 pnt.; 3. Kw.- meester F. Steijn, Hr. Ms. Wachtschip, 2 pnt. Fantasiesloepen. Aantal deelnemers 4. 1. Luit. ter zee R.- J. Hendrikse. de Kooij, 5 pnt.; 2. Serg.-konst, A. de Wolf, Hr. Ms. Schorpioen. 4 pnt.: 3, Kw.meester J. C. Kuiper, Hr. Ms. Schorpioen, 3 pnt. ALKMAAR, 26 Mei. Kaasmarkt Aangevoerd 102 stapels, we-, gende 174.000 kg. Fabriekskaas: 49 stapels kleine 24.50; 6 stapels commissie, R. 22, bl. 19; midelbare 19. Boerenkaas: 11 stapels kleine 22.50, 35 stapgls commissie 25, Alles met rijksmerk. Handel matig. ALKMAAR, 26 Mei. Graanmarkt. Aangevoerd 189 hl's, als: 13 hl voertarwe 3-305; 50 hl gerst chev. 4— 4.50; 51 hl haver 3 754! M hl boonen 9— 11, citroenboonen 313, witte boonen 11 13; 55 hl karwijzaad 24.80—725; 6 hl erw ten, w.o.: grauwe erwten 816 en vale erwten 7. Alles per 100 kg. Handel goed. BROEK OP LANGENDIJK, 26 Mei. 11.000 kg tomaten: A 31.5032.50, B 30.20—31.80, C 30.50—31.50, CC 16.60^ 17.20; 23,000 kg rabarber 5060 cent; 200 kg aardappelen: Schotschem uizen 13.10i3-60i drielingen 11.7012.20, kriri 56, alles per 100 kg. HELDERSCHE EIERVEILING. 24 Mei. Aangevoerd 20,013 kipeieren: 5254 kg 1.90—2.00, 55—57 kg 1.95—2.10, 58—ho kg 2.002.30, 61—63 kg 2.202.30, 64—67 kg 2.40; 960 eendeieren 1.451.65. Alles per 100 stuks. elftal bliek luidde: Op liet militaire ,.Een^ verpletterende nederlaag Wie beschrijft de verbazing nam gebracht. Jammer"* was Tet clf*|. van de Tex- <-'« een «Sr****.*, >1 Beide inzittenden vierden gedood. om 'j?"1 'n de gelegenheid te stellen opverdediging "siieelde' el'f^h a,ardls. Part|J' de penalty gelijk en neemt zelfs de leiding, door- li der verongelukten trachtte neg met w,)ze de score "penen. Daarna voorlinie wist ai Li h1eel,goed' doch de-dat de C.-linkshalf in eigen doel trapt (a-n parachute naar beneden te springen,?ie er LrL^en I" purmersteijn), benutten g kansen nlet te 1 N'a rust hierin geen verandering meer] valscherm ^opende niet, zoodat LLL,s°LVL1troopTnkMestL,tLlUiT"ï *a de' r"st voora' ^ek het militaire elftalZ°?-dat.Schage" 3 s,echts met te pletter vieL /[T i u.sosure. H. de Boer verre in He "a1 V r," "1"Jtaire elttal Na de rust betreden de verliezers het veld (Helder) vulde gedureude den resteerenden slotte met 3—k WOn ten Calalntsoog 2 en He'dersche 1 wedstrijd eindigde in Boys 2. Deze een 21 overwinning inan (t korte toespraak de aan den wedstrijd1 ver- bonden pnjzen u,t. Het is te hopen dat deze wedstr.jd die, hoewel door hij door regen werd gehandicapt, toch uitstekend geslaagd mag heeten, nog vele navolgingen mag vinden Hier volgende officieele uitslagen: ie Ronde. ri.tewsï'ttS''r^De9!^ d. Woude L-1, bakker si. Selbach 7J.5" Trousselot Gorselen 8-6, 4-6 L?-' Veen sl. Schellinger 62, 62. 2e Ronde. Louman si. v. d. Woude fy-4 r>—o- n, 3e Ronde. FinaL"™ Sl' LOUm'1n 6~X 6-4Veen vr'i- Louman sl. Veen 6—3. Einduitslag: No. 1 De Zeeuw (Panorama I); no. 2 Lou- van 2426 Mei. ONDERTROUWD: A. Scheffer en M. Graaft; P. Rijkers en A. Reijnhout; B. de Boer en D. C. Groen; M. Cabboort en P. Maat; K. Volkers en N. Mieldijk; G, Grotewal en A. Vink; W. Blaauw en L. Broek. GETROUWD: N. J. Ravesloot en O. E. de Roo; J. A. Kuit en A. A. Bot; H. Meijers en E. Bontes. BEVALLEN: C. P. de Wijn-Groen, z.; E. A. Grunwald-Frankenberg, z.; G. v< Gaans-Oosterwold, z.; J. M. Muller-Bik, d.; J. v. d. Ende-v. d. Kuijl, z.; C. S. Coete- Bouwens, z.; I. P. Bakker-Möller, z.; B. Gerssen-Bak, d.; OVERLEDEN: B. Bosman-Bakker, 56 j.; C. Baas, 8 maanden. anoiama); no. 3 Veen (Pro P,,r;T "HIK enkele regenl] Uro Putna), 'verandering in temperatuur. 25 Mei 1933. Aangekomen van Harlingen en vertrokken naar Londen de Ned. motorschoener „Neer- landia". 26 Mei 1933. Aangekomen van Meppel en vetrokken naar Londen de Ned. motorschoener „Kwiek". 26 Mei '33. Aangekomen van Kertominde de palingkot- tcr „Moedersminde", bestemd voor Aker sloot. Naar waarnemingen verricht in den morgen van 27 Mei. Medegedeeld door het Kon. Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt. Verwachting: Zwakke tot matige W. tot N. wind, zwaar bewolkt met tijdelijke opklaringen, waarschijnlijk enkele regenbuien, weinig verandering in fpmnorotim*»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1933 | | pagina 6