HELDERSCHE COURANT VAN DONDERDAG 20 JUNI jgjX Sport. Marktberichten. Ingezonden. S.-ku.™ 12 /Vlarineberichten. De tijd in Europa. Haven van Nieuwediep, Radiografisch Weerbericht^ Tijdschriften en Weekbiatien. drfe"- aafiST JtJFS&SSrt&S. Burgerlijke Stand van Ban Helder Een paard 't woord aan Lui'enant ter zee 2e kl. J. H. J. Nepveu wordt l J.JÜ overgeplaatst, van Hr. Ms. pantserboot Fr,.> re Vlissingen, naar het vliegkamp de Kooy nabij Den Helder. Luitenant ter zee 2e kl. C. L. J. F. Douw van der Krap wordt 1 Juli overgeplaatst van het wachtschip te Willemsoord naar het vliegkamp de Kooy nabij Den Helder. Reserve-officier van gezondheid 2e kl. G. Hille- brand Wordt 15 Juli eervol ontheven van zijn werk- zaamstellirig bij het militair hostiptaaU te Breda en in het genot van groot verlot gesteld. Officier van den marinestoomvaartdienst lc kl. L W. Zaaijer wordt, wegens sluiting van s Rijks werf te Hellevoetsluis, 1 Juli van die werf over geplaatst bij het departement van defensie. Officier van den 'marinestoomvaartdienst 2e kl. C 8. Leeuwenburg, onlangs uit Oost-Indië terug gekeerd, wordt 3 Juli geplaatst bij de onderzee- dienstkazerne te Willemsoord. Bij Kon. besluit van 23 dezer is, met ingang van 1 Juli: I. aan den luitenant ter zee der 2de klasse bij de Koninklijke marine-reserve C. M. Schrey eer vol ontslag uit den dienst bij die reserve verleend: II. benoemd, bij het reserve-personeel der land macht, bij het wapen der infanterie, tot reserve- eerste-luitenant voor speciale diensten bij het vrij willig landstormkorps luchtwachtdienst, de eervol ontslagen luitenant ter zee der 2de klasse bij de Koninklijke marine-reserve C. M. Schrèy voor noemd. R. K. Marinepersoneel. De R.-K. Vereeniging van Marinemannen St. Christophorus heeft haar driedaagsche jaarlijksche vergadering gehouden te Bussum. De voorzitter, de heer A. P. Angenent, heeft Zaterdagavond in zijn openingsrede de gebeurtenissen bij de marine ia Indië gesproken. Veel kwaad zou z.i. zijn voor komen, indien er een krachtige groep van goed willende en plichtsgetrouwe katholieke marineman nen in de marine aanwezig ware geweest. Uitbrei ding van den christelijkeo invloed op de vloot is dan ook gewenscht. De r.-k. marinemannen moeten zich niet door de omstandigheden laten leiden, doch de loop der gebeurtenissen zelf medebepalen. In het jaarverslag worden deze gebeurtenissen eveneens besproken. Het hoofdbestuur heeft reeds lang het verkeerde van de tactiek van de moderne vakbonden ingezien. De maatregelen, die minister Deckers heeft genomen, hebben aanvankelijk St. Christophorus in moeilijkheden gebracht, doch anderzijds heeft men daardoor de verhoudingen zuiverder kunnen stellen, omdat naast St. Christo phorus als standorganisatie, nu een belangenver- eeniging van r.k. marinepersoneel is komen te staan onder patronaat van St. Joseph. De vergadering wordt bijgewoond door den hoofd-aalmoezenier kolonel Noordman en de vlootaalmoezeniers H. Alink en Albarda Jelgers- ma en door het Kamerlid Chr. van de Bilt. Er zijn telegrammen van eerbied verzonden naar de Ko ningin en den bisschop van Haarlem, Uit het jaarverslag blijkt, dat St. Christophorus PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP. Dit is Zondag definitief aan Alkmaarsche Boys gekomen, dooi dat Andtjk tegen Succes gelijk speelde (- Alkm. Boys 5 5 Andijk 4 2 1 Succes 6 I 2 3 Westzaan 5 o 1 4 23—6 15ii 2028 15-28 10 I11 den laatsten tijd is er weer heel wal te doen geweest over de afwijkende tijd rekening, die wij er in Nederland nog steeds oj> na houden. Wij meenen dat het velen /al interesseeren, de tijdrekening in de verschillende Kuropeesche landen 5 onderling te kunnen vergelijken, zoo 4 schrijft ons de A.N.W.B., Toeristenbond POSTDUIVENSPORT. Anna Paulowna. .Altijd Verder" had Zondag j.I. bij de wed vlucht van at Chateauroux (afst. 720 km) 26 duiven in concours. De duiven werden om 6 u. 30 gelost; de eerste is om 7 u. 3 n»- 50 sec. gecon stateerd: de laatste prijswinnaar om 9 u. 20 min. •10 sec. Prijzen behaalden: Gebr. van Steyn, le, 3e en 5e: N. Spigt 2e; W. Blaauboer de en 6e; Jb. Cornelissen 7e en 8e. POSTDUIVEN VEREEN. VICTORIA. Zondag ,25 Juni hield onze vereeniging hare 6de buitenlandsche wedvlucht vanaf Chateauroux, <it- I stand 718 K.M. In concours 54 duiven, los te 6.30 uur, wind daar Z.W., hier N.O. De duiven heb ben wederom een zware reis gehad met veel regen en waarschijnlijk onweer. Prijzen werden behaald Th. de Wit 1,3, 4, 17, 18, Duinker 2. 5, 8, Geus 6. 11, De Ruiter 7, Fillerup 9. 10, 12. Brian 13.16. Bunckl4.15. De eerste duif werd geconstateerd Zondagavond 7 uur 2 min., de 18de Maandagmor gen 10 uur 6 min. Zaterdag 4 Juli inkorven van 7 tot 8. uur voor Limoges. Stand der punten tot en met Chateauroux is 1 h. de Wit 275. Duinker 206, Bunck 146, Brian 108. Geus 102, J. Kramer 94, Fillerup 86. K. Kramer. 85, G. J. de Wit 81, Goosen 63, de verderen onder de' 50 punten. Nog 3 vluchten, dan is het con cours oude duiven afgeloopen. POSTDUIVENVER. „HET NOORDEN". Bovengenoemde vereeniging hield Zondag een wedvlucht vanaf Chateroux, afstand 720 K.M. Ia concours waren 72 duiven, zij werden gelost te 6 uur 30 min. met Z.W. wind en bewolkte lucht. De duiven hebben de heele vluchtlijn met slecht weer te kampen gehad: dat bewijst wel aan hun thuiskomst. De eerste werd geconstateerd om 7 uur 30 min. Zondagavond, de laatste of wel de 20ste. te 1 uur Maandagmiddag. De prijzen werden als volgt verdient. Schotting 1 4, 8, 11; Hankes 2, 3, 13. 14; C. v. Doorn 5, 9; P. Dirks 6, 17, 18, 20; L. ten Kate 7; Hoo- ger 10, 19; H. Holst 12, 16; Borttes 15. Zaterdag a.s. inkorven voor Schagen voor jonge duiven van 46 uur. voor Nederland. Ook in verband met het I Het volgende artikel is a.s. reisseizoen zal er voorde aangelegen- Beuschcm, kinderarts heid meer dan gewone belangstelling be staan. AMSItKOAMSCH» WINTERTIJD WEST-EUROPEFSCKE WINTER-TIJD Het Icatst verschenen nummer van „Du Huishouding", halfmaandelijksch tijdschrift voor de moderne huisvrouw (Adm. W etering- schan- 117 te Amsterdam) opent met een arti kel vin mej. .li. M. K J. de Hol!, waarin zij een nabeschouwing wijdt aan de door di Verg. „Nederla ndsch Fabrikaat te Maas Hicht belegde vergadering. -Mevr. E. J. van Wav ren-Resing vertelt thans van d| hand van foto's en teekeningen van de inrichting der werkkast uit haar, reeds in enkele vorige besproken, „Rationeelc Keuken van mevr. Eibink-van te Amsterdam, over „Moderne voeding van den zuigeling Mw. flermien Manger wijdt een artikel aan dc on langs 'te Amsterdam gehouden tentoonstelling „Voeding en Hygiëne", terwijl mevr. J'r. van Celderen—de Witte ons vertelt van het leven van de gehuwde Hollandschc vrouw in Indie. Onder den iitcl „Uit de practijk" helpt mej. de Holt de lezeres bij het vervaardigen van eemge zakken" voor het opbergen van naai-, brei- of haakwerk. Verder zijn er nog de rubrieken lijk; helpt ons dan ook en geeft uw kap- liet vertrouwen, dat het wel kan. dan ook, dat in onzen tyd per nummers geloof - van ontwikkeling en beschaving geei mensch met een gezond verstand dit niet zal begrijpen en ons zijn hulp hierby zal onthouden. Tot de patroons zouik willen zeggen: werkt op dit eene punt samen en geeft aan uw innerlijken wensen ge volg, vraagt en spreekt met uw cliënten en u znlt zien, dat ze allemaal een beetje hulp willen verleenen en u niet in oen steek laten, om één keer in het jaar twee dagen niet te werken! Maakt uw balans op als het jaar om is, en u zult zien dat u geen schade hebt geleden Wij hopen dan ook dat met algeheele samenwerking onze vacantie tot stand zal komen. Aan het verzoek onzerzijds een woord van aanbeveling bij bovenstaand pleidooi „Mnuk iivy patronen zelf" van mej. C. I'euvcj»|te willen schrijven willen wij natuurlijk „Gêhcfhien uit de keuken" van mej. de gaarne voldoen. Wij meenen evenwol te sleutel- vveteil> (lat indertijd door de en dc nuttige wenken-rubrick „De mand". Met het feuilleton wordt dit .goed ver zorgde nummer, dat op aanvraag gratis ter kennismaking wordt toegezonden, besloten. 661 leden telt. derd. De aanvoer bedroeg 28200 kg. De uitgaven over het aigeloopen jaar bedroegen j f 11.000, de inkomsten 9750. De secretaris de. T MccMnnr' ac t az r beer C. W. Moester, is herkozen. I BR<pEK OP LANGEN DIJK 28 Juni 33. Lan- De dag van Zondag is hoofdzakelijk aan ont- gea dijker Groenteveiling,Hp^smks bloemkool spanning besteed. Maandag is de vergadering e s- 3 per rtqezet; op b vangst plaats gehad. Arnstecdamsche Zomertijd Des zomers alléén in Nederland. Arnstecdamsche Wintertijd Des winters alléén in Nederland. West-Europeesche Zomertijd: Des zomers in België, Engeland, Frank rijk, Luxemburg en Monaco. West Europeesche Wintertijd: Des winters in België, Engeland, Frank rijk, Luxemburg en Monaco. Het geheele jaar in Spanje en Portugal. Midden-Europeesche tijd: Het geheele jaar in Dantzig, Dene marken, Duitschland, Hongarije, Italië, Joego-Slavië, Liechtenstein, Polen, Roe menië, Saargebied, San Marino, Tsjecho- Slowakije, Vaticaanstad, Zweden en Zw it serland. Oost-Europeesche tijd: Het geheele jaar in Bulgarije, Estland, Finland, Griekenland, Lettland, Sowjet-' Rusland (Europeesch gedeelte) en Turkije (Europeesch gedeelte). Jaarverslag K.L.M. Verschenen is het Jaarverslag der Kon. Lucht vaart-Maatschappij voor Nederland en Koloniën, over 4932. Bezien in het licht van de uiterst on gunstige omstandigheden, die hun invloed zeker niet in de laatste plaats op het internationale ver keer doen gelden, geven de in 1932 verkregen bedrijfsuitkomsten aanleiding tot tevredenheid, Het reizigersvervoer steeg met 5 het postvervoer ïiiet 18. Daarentegen liep het goederenvervoer achteruit; ten opzichte van 1931 inet 29%, ten opzichte van 1930 slechts 13%. In 1932 werd voor het eerst de AmsterdamBatavia-dienst ge- j durende het geheele jaar wekelijks gevlogen. Het bleek in dat jaar. dat het vertrouwen in het lucht verkeer in sterke mate is toegenomen. De be reikte resultaten met den Indischen weekdienst stemmen tot tevredenheid, zoowel technisch als commercieel. De AmsterdamBatavia verbinding zal, aldus het verslag verder, nog meer tot haar j recht komen, wanneer een doorverbinding naar Australië mogelijk is. i 28 Juni. Aangekomen van Harlingen en vertrokken naar Hiii! het Engelsche motorschip „Prima". Aangekomen van Harlingen en vertrokken naar Londen het Eng. stoomschip „Groningen Heldersche kapperspatroons al het besluit genomen is in den vacantietjjd hun zaken een dag te sluiten, teneinde aldus het personeel in de gelegenheid te stellen dien dag vacantie te nemen. Of de mogelijkheid bestaat dien eenen dag uit te breiden tot twee dagen, kunnen wij niet beoor Jjiar waarnemingen verricht in den morgen van 28 Juni. 1 Meegedeeld door het Kon. Nederlandseb Meteorologisch Instituut te De Bilt. /Jongste stand 765.0 le J.a Coruna. .aagste stand 748.6 te Wisby. V er w achting: Zwakke tot matige N.W. tot W. wind /waar bewolkt tot betrokken, later lijde' deelen^zëker'za? he'rwel'uiteVsTmöënp fik opklai end, waarschijnlijk nog zijn die beide dagen dan op Maandag eif'^es, weinig verandering in temper». Dinsdag te stellen, teneinde alzoo toteeiflluI- vacantie van drie volle dagen te komen Intusschen is dit een aangelegenheid welke door de betrokkenen zelf zal moetej de worden geregeld. Met wat goeden wil e onderlinge medewerking is op dit gebie veel te bereiken; men zou bijv. de reg ling zoodanig kunnen maken, dat 1 toerbeurt voor elke zaak zoo'n vacant sluiting werd ingevoerd. ij meeiT zeker namens de Heldersche burgerij® spreken, indien wij zeggen, dat een danige regeling haar volle svmpath medewerking zou hebben. Redact/ TIEN GEBODEN VOOR DE AUTOMOBILISTEN. 1 'j I nd KINDEREN IN SPANNING. Arnstecdamsche aardappelprijzen. AMSTERDAM, 28 Juni 1933. Prijzen overan Van het maandblad ..De Litteraire Gids" ver scheen het 100-ste nummer. Het biad werd voor zeven jaren opgericht door Gerben Coimjon en Lex Verbraeck, en is een uitgave van de N.V. cuaimuiu „Litteraire BoekwinkelKorte Voorhout, 's-Gra- voortqezet; op het raadhuis heeft een officieele f 1.60—2.30 per 100 bos; 2600 kg Roode kool le venhuge. Het is opgericht als een soort overzichts- ontvaiigs. plaats gehad. f» aftltt 'AS d"h.»"'d kleine f 0.400.50, alles per 100 kg. Geachte Redacteur, Ruim tweehonderd kinderen ziftt 1 spanning! Ruim tweehonderd rais/'^ kinderen van „Hulp voor Onbehti1®11 te Amsterdam. Zullen ze weldra onder de gro< va_ cantie naar Nunspeet mogen om (kam pveren of zal het dit keer ,,thuidven worden? Pesthuys hunke/ 200 Uit het hoofd te loeren alvorena vacantie-reis te beginnen. zult andere ntenschen naast u In het oude kinderharten! Elk jaar nog „Onbehuisden" kindervrienden! was het kinderhip van een geschenk n ve'e Want het ((belaste butget der Vereeniging kan de ken voor het kamp zonder hulp niet drap De eerste gave is er reeds een 100 stuks; 4500 bos wortelen TEXEL, 26 Juni 1933. Aanvoer 91948 eieren. 5862 kg p tot 2.40; 62—64 kg f 2.30—2.60; 2.403; kleine eieren 5056 kg f Kippen (vorige veiling) p. kg f 0.40; kuikens id. 0.50-0.53. 100 2.10 64—70 kg 1.75—2.15. Bij beschikking vn den sie is de luit. ter zee 2e kl. marine-reserve P. F. M. van de Lint, i Juli a.s. geplaatst aan boord van Hr. Ms. Gelderland. Bij Kon. besluit vn 26 Juni is aan den off.- vlieger der 2e kl. D. Barendse, met ingang van 1 Juli, eervol ontslag uit den zeedienst verleend. Overplaatsingen. Sergt.-ziekenverpl. K. Kwak, van Heemskerck, naar v. Speijck, 1 Juli '33; idem J. N. van der Bijl, van v. Speijck, n. Heemskerck 1 Juli. Bootsman M. Matthijsse v. Medusa n. W.s. Vliss. 26 Juni; idem. H. H. Velting v. W.s. Vlis singen n. Medusa 26; idem C. M. Aveling v. Nau- tilus n. W.s. W.oord 4 Juli; idem H. Jobse van pen*| 0.60—0.805 korven jar. hanen 0.10—0.30. W.s. W.oord naar Nautilus 4 Juli. Adjdt.-o.off. d. Mrs. J. Kroese v, Kaz. Amster dam 13 Juli tijdelijk geplaatst. Sergt.-zvpl. P. C. de Bruijn v. Mar.-hospitaal n. afd. Mrs. Rotterdam 26 Juni. spoedig. naar de redactie mededeelt, een zelfstandig maand blad. Evenwel klaagt de redactie in dit nummer, dat de pers geen notitie meer van het tijdschrift neemt (wij merken ook tusschen haakjes op. dat Uisie sur 1'Opéra Faust", de N.V. Litteraire Boekwinkel niet voorkomt on- jjeude stukken maai' Mag ik mijn bewondering mededeelen ais toonkunstenaar naar aanleiding van een concert, gegeven op 34 Juni 1.1. in den Schagernmziektuin door het Stafmu-i ziekcorps der Koninklijke Marine uit Den ^hlP' dat de kinderen kosteloos er het Helder. lIJsselmeer zal brengen naar r-,r9- VVie Het programma bevatte uitgelezen '311111-volgen er nu met hun bijdrage tuers. Ten gehoore werden gebracht o.a. j Wie doet mede om deze «tichtskin- (hjverture „L>ie schöne Galathé", „Un deren een viertal heerlijke wn van blij jour d'été en Norwège", „Souvenir Fan- wel zeer be- nog nimmer door L Gü dulden, 2. Gjj zult de nachtrust van uw naao. ten eerbiedigen, en niet, wanneer gjj dt-s nachts voor het hotel aankomt horen cu sirene laten huilen. 3. Gy zult niet verwachten, dat hy uw aankomst het geheele hotelpersoneel, van in hotelier en directeur, tot liftboy toe, voor e uw pels i»r watei proof zal zorgen. De an dere hotelgasten hebben ook nog kleeren. 4. G ij zult uw stoffigen reismantel of druipende waterproof niet in de holel- zalen medenemeii. Doucbes belmoren in een badkamer thuis en alle dames j hang voor stof op hun kleeding j 5e. Gy zult indachtig zyn, dat luxe- meubelen geen droog rekken zjj j voor motorkleedir.g. die nat van olie o' benzine is. en dat lakens en handdoeken er niet zy'11 om uw snieeroliehande» mede te rei nigen. zyn TEXEL, 26 Juni 1933. 5 koeien f 80130; 1 pink, 1 kalf. 11 nuchtere kalveren 510; 2 schapen; 948 lammeren 3.50 tot 5.50; 10 biggen 610; 2 korven oude kip- PURMEREND, 27 Juni. Kaas. 22 stapels fabrieksk.tas !4, 22 sta- Met ontslag uit den zeedienst. Korpl. der Mrns. F. J. S. Smits, 1 Aug. '33. Korpl.-vlieger M. F. H. L. Lienaerts, 1 Juli '33. Marinier 3e kb W. Leeflang, 1 Juli '33. Behoudens bijzondere omstandigheden vergund naar Nederland terug te keeren aan: Officier M.S.D. der le kl. G. den Hertog, per Slamat de» Den Juni '33 van Priok. Mariniers der le kl. J. S. Berg en G. Vermeulen per Dempo, den 7en Juni '33 van Priok. De Bootsman W. van Baars, Sergeant-machinist S. W. Anema en Sergt.-geschutmr. H. van Varik hebben het examen voor hoogeren rang met gun- stigen uitslag afgelegd. Juni Olympisch Kampioen (Max Izaaks). Fei ten en commentaren. Body-line Bowlen. Einde pels boerenkaas 24; 6 stapels Goudsche 25, iooze herrie in Australië. (C. J. Groothoff. per 50 kg. In totaal 50 stapels, wegende Rondom den grooten prijs van Nederland (H. 72000 kg. Handel matig. 2964 kg boter 1.50 Vuyck). Golf. Open Kampioenschap van Ne der de „erkende zaken) maar zij incent, dat dit 1 u isolement niet anders dan een gunstigen invloed 1f j kan uitoefenen. In dit jubileumnummer is een gchooic gcbi'acllt. In deze 1111111- bloemlezing gegeven uit de vroegere jaargangen, liaddeil de UlUSici gelegenlieid, te welke in hoofdzaak boekaankondigingen bevatten; tOQlien lloe llOOg Zij staan in Solo- en de zaak die het uitgeeft, is georganiseerd tot een j vooral ensemblesptd, en dat alles gaf On- uitsluitend buitenlandschen boekhandel en nu zal ;der de rustige leiding van den hoogst be- het blad drie maanden niet verschijnen. Daarna kwamen dirigent, eeil hoog kunstgenot :nTUetk37enderUaaren V°°rtaan sameuval!en het publiek, dat geen andere gelegen- heid had, ont zijn dank aan het. corps te Revue der Sporten. 26 Juni. Inhoud: Onge- ,uUen' da» dM'' een luid applaus, dat ZOO wenschte critiek. Haagsche Chronyk Voet- JaliS aanhield tot de dirigent en .zijne bal: De Juniores-coinpetitie in K.N.V.B.-verband (Otto de Vries). Kroniek van de week. „25 geluk te schenken? Het antwoord is thans aden Lezer! Adres en gironummer zijn^ereeniging „Hulp v. Onbehuisden 2-onst- Huy- genstraat 35. Amsterdamyest. Post giro No. 32534: Gem.gir dam V 207; Bank-rekening: Ass. CasA dam. DE OPROEP V DEN ALGKMEËNEN UjGSCHEX INVALIÜEVND. Vergun ondergeteel'e als alyonné uwer courant eenig«Pmerkingen te 1 65 per kg. LegerbaHcl^ten De luit. der art. van het Nederlandsch-In- disch leger A. W. van de I.ogt wordt met in gang van 22 Augustus a.s. gedetacheerd bij het reg. kustartillerie alhier. Aan dc dienstplichtigen J. H. Moorus en J. L. Roost van het reg. kustartillerie is bij besch. van het D. v. D. uitstel van opkomst voor herhalingsoefeningen verleend tot 1934. Bij beslissing van den inspecteur der artil lerie zijn overgeplaatst bij den staf van het wapen der artillerie te 's Gravenhage adj.-oa>. J. H. de rics en serg.-maj. instr. C. T. A. Verduin van het reg. kustartillerie. De dienstplichtigen van de lichting 1927 5e reg. veldartillerie die op 1 April 1933 van de trcinafdeeling der IV artillerie-brigade naar dit regiment zijn overgegaan moeten op 10 Juli voor herhalingsoefeningen onder de wa pen komen; onderofficieren op 3 Juli plaats van opkomst Utrecht. Aan den reserve ie luit. J. J. Deegenaar van het reg. kustartillerie is bij beschikking van den M v I). vergunning verleend zich in Ne- derlandsch Indië op te houden tot 1 Dec. 1934. NOORDSCHARWOUDE, 28 Juni. 150.700 kg aardappelen: groote Schotsche 0.801.40, Schotsche muizen 0.753.20, drielingen 0.751.20, kleine 3060 ct.; 175 kg ziivernep 4.60—5: 121/. kg peulen 16, al es per joo kg.; 100 stuks bloemkool 6.50; 500 stuks sla 50 cent per 100 stuks. SCHAGEN. 29 Juni. 7 paarden 150—350; 14 geldekoeien (ma gere) 80T20; 80 idem (vette) 130- kalfkoeien 120180; 53 nuchtere kalveren S—13; 201 sdiapen (magere) 913.50; 138 lammeren 69; 10 varkens (magere) 12 21; 27 idenv (vette) p. kg 0.21—0.33; 230 big- gen 7—13; 3 konijnen 0.25—0.40; 45 kip pen 0.35—0.75. Eierveilng. 102,000 kipeieren: 52—54 cg f 2.00, 55—57 kg j 2.102.20, 58—60 kg 2.202.60, 61—63 kg 2.30-2.50, 64—67 kg 2.50—2.80; 4000 eendeieren 1.40—1.60; 17 xalkoeneieren f 3.70 derland. Voetbal. De „Olympische voetbal wedstrijd (C. J. Groothoff). Olympische dag (S. Vaz Dias). Athletiek Commentaren. Ber- harmoniccorpseil! Hulde ger over zijn overwinningen in Berlijn (Max Izaaks). Goif. Over „toppen". Van Onze Clubs. En diverse kleinere artikelen. Illustra ties; Amsterdamsch home van de K.N.A.C. Mi nister Marchant op de publieke tribune met eenige momentkieken. Kiekje van den zeemijlwedstrijd van Zandvoort. Huldiging van den kampioen G. A. de Ridder. Een paar aardige opnamen van sportmomenten. Op de zevende green van L-p!r„'r„„ Haagsche Golfclub. Twee opnamen van het wielerkampioenschap en nog wat kleingoed. aanhield tot de dirigent en korpsleden, die reeds opgerezen waren van hun zitplaatsen om een afscheids saluut te geven, wederom de instrumen Geachte Redactie, ten, opnamen ont een fraaien marsch toe te geven. Nog eens: als beroepsmusicus, kan ik niet anders getuigen: mijn totaalmaken naar aanelidin®11 het ingezon- indruk was, het Stafmuziekcorps der Kon. Ieae hoor den Alg. H,('Iien Invaliden- Marine neemt een eereplaats in, van allei '»ond, in uw blad vaid'herdag 22 Juni aan orkest en D®'»-»- By voorbaat da vooral, den kranigen dirigent! i legen punt 1 var'' gemelde pro- Tot slot dit: het Heldersche publiek j graimna van dien lx55 geen enkel be- mag trotsch zyn op zoo een mooi, in alle zwaar. Anders is het ecl met Punt 2. Veel 6. Gy zult slechts dan in een wolk van benzien- en oliestak aan de taMe d'hita verschijnen, als een erkend fynproe.er geconstateerd heeft, dat deze oveiheer- iyke parfum juist by het menu en den wijn past. 7. Gij zult aan tafel uw rit zoo pittig het bloedbad pakkend en geweldig, d;m vergaat den gasten den eetlust, en' gjj wordt beste maatjes met den waard. 8. Gy znlt niet begeeren uws naasten pomp, sleutel, tang of schroevendraaier, noch iels wat uws naasten is. want het zou nog wel kunnen gebeuren, dat gy een en ander zelf noodig hebt. 9. Gy zult bedenken dat uw 60 i'K. op den straatweg misschien veel. maar in de zaal van het hotel hcc! weinig impor.ee- ïen. Daar beoordeelt men de automnlFlis. ten naar hun manieren. 10. Gy zult, wanneer gy bij het krieken van den dag opbreekt voor het hotel uw motor minstens 20 minuten lafen draaien, wat behoeven anderen te slapen als gü al op zyL 27 en 28 Juni. ONDERTROUWD: A. Tevel en ,T C Damman. P. Bremer en G. J. v. d. Stoep', D. Kokkelink en W. H. Vis. E. M. H Krautli en J. P. Cup. BEVALLEN: J. C. Wolf-Ran, d. G. Taal—Spits, d. M. v. d. Weterink—Brig- geman, z. 0\ KKLEDFiN: E. K. A. Theinert, 34 j. H, Rijmers, G1 j. van Dijk, uiaaiidcii. „Wij paarden eischen nooit iets, maar „wij zijn den heeren achter het autostuur „heel dankbaar, als ze niet Z09 vlak „langs ons stuiven. En mijn collega's, „die een zwaren kar trekken, vragen U „vriendelijk om hen niet noodeloos te „laten stoppen. „Toe, wilt U niet een klein beetje reke ning met ons houden? Elk paard, dat „voor mag gaan, ook ai heeft hij er „eigenlijk geen recht op, zal U met een „dankbaren blik beloonen." Sport in Beeld, 27 Juni. Tekst: Het gouden jubileum van den Wielrijdersbond (H. A. Me er am Terwogt). De Nederlandsche T.T.-races 1933 (Bert Prinsen Geerligs). Dagboek van een leek. De afgeloopen week in spurtstijl. Kam pioen van Nederland (een versje van Kroes). Leidsche roeimeiskes op de „Thames". Het bij blad („Reissport" bevat een artikel over het En- gandin in den zomer. Illustraties; Overzicht van de startplaats der T.T.-races. Ruiterfeesten op Duindigt. Een aantal snapshots betreffende deze rennen. Idem van paardensport. Een overzichtsfoto van de Nederlandsche wielerkam pioenschappen. Een serie betreffende den Olympischcn dag. Een dames voetbalelftal in actie. En nog verschillende fraaie opnamen, waarvan wij noemen een overzichtsfoto betrouw- baarheidstocht van kanowedstrijden op den Amstel. Door de Alg. Nederi. Ver. voor Vreemdelingen verkeer. Lange Voorhout 102. 's-Gravenhage, is een folder uitgegeven betreffende de badplaatsen langs de Nederlandsche kust. Tot nu toe eindigde zoo'n rcclame-geschriftje steeds bij Alkmaar en werd onze badplaats qenegeerd. Op herhaald aan dringen van onze V.V.V. „Helders Belang" is thans eindelijk ook rekening gehouden met het boven Alkmaar gelegen gedeelte van de Noord zee, zoodat ook ons strand, Callantsoog en de Waddeneilanden erin voorkomen. Het geschriftje is vergezeld van een tarieflijst voor hotels en [>en- sions. en keurig uitgevoerd en zal, in dezen vorm ongetwijfeld zijn werking doen. Oudernummer „De Boeg". Van „De Boeg", maandblad van den Bond van scholen voor neutraal bijzonder onderwijs in Ne derland, is een speciaal ouder-nummer verschenen, hetwelk de bedoeling heeft propaganda te maken voor dit onderwijs en verschillende artikelen met een zoodanige strekking bevat. Het belangrijkste artikel daartoe vormt wel „Ons Neutraal Bijzon der Onderwijs In totaal bestaan er circa 130 dezer neutrale bijzondere scholen, welke, naar in dit artikel gezegd wordt, „onderwijskundig en op voedkundig" aan de spits staan van het onderwijs in Nederland en door den goeden geest die er heerscht, de gunstige omstandigheden waaronder gewerkt wordt (kleine kassen, kinderen uit intel- lectueele kringen, steun der ouders, verlangen naar middelbaar en hooger onderwijs, financieel gunstiger omstandigheden voor geselecteerd per- j soneel), staan ze wijd open voor moderne opva;- i bugen op onderwijskundig eu puedagogisch ge- bied. opzichten geschoold muziekcorps, Hoogachtend, J. A. Heuckeroth. Amsterdam. VACANTIE VAN KAPPERS KAPPERSBEDIENDEN. beter is het immer/'' zo° bier in Den Helder invaliden g'd®" worden, die er van doordrongeJ" dat ook hier ter stede iets voor lip611' gedaan to wor den, zy zich ans'll''en en zelve komen tto de opr"S van een Helder: EN schen Invaliden!)pA' kunnen zich dari 0111 advies, enz. ('en '°t den Haag- schen- of Amsterscllen Inval idenbond. Verzoek om medewerking van daar een zelfst,'^ organisatie blijven vormen en zier' oplossen in den het Heldersche publiek. Namens de Heldersche Kappersbedien den wordt ons geschreven: Naar wij vernamen in een interview met den voorzitter van de vacantie-com missie voor Kappers, hebben deze beslo ten om in samenwerking met Kappers- patroons een gezamenlijke vacantie van twee dagen voor patroons en personeêl in te voeren. Op onze vraag of dat wel kon in liet Kappersbedrijf antwoordde hij: •Als het Heldersche publiek, de cliën- tèle van de Kappers, zyn medewerking verleent, dan is de groote moeilijkheid opgelost. Hebben de schoenmakers, groen tehandelaren, kruideniers, bouwvakarbei ders, werf- en marinepersoneel ook niet allemaal vacantie, die zy liet heele jaar met blijdschap tegemoet zien. Het zou voor ons kappers ook geen overbodige weelde zynstaan wij ook niet het ge heele jaar van 's morgens tot 's avonds opgesloten in haar en parfumreuken, in vele gevallen zonder daglicht? zjjn de kappers niet te herkennen uit duizenden door hun «gezonde kapperskleur« Neen, dat is geen weelde, twee dagen, met den Zondag mee drie volle dagen in' de buitenlucht, in de zon, onze longen vrijmaken voor de ver van gezonde kie men het heele jaar opgezameld in ons vak De juiste oorzaak, dat wij nog nooit vacantie hebben gehad, is dat de patroons buiig waren dat hun klanten ontevreden zouden worden en de eene kapper voor deel zou trekken, omdat de andere ge sloten was, en zoodoende geen een kap per de zaak twee dagenclurfde te sluiten waardoor wij zoo'n paar heerlijke daeon missen moesten, die wij allemaal zoo graag zouden willen hebben. Wij zouden bet willen uitschreeuwen aan de Helder sche inwoners: vindt u uw vacantie heer- M zie Haagschen bon's zelfstandige organi satie kan dan «Hdersche burgerij be werkt worden )arm worden gemaakt voor doel en hunner organisatie en aansluitinoObht worden by andere I inval idenbond1. Nederland. Punt 3. Hefichten van consultatie bureau ligt jWeer op liet terrein van de A.V.O. (V"iging voor Onvolwaar dige»), welkfemging i„ Den Haan- al een consuAbi'eau bezit. Punt 4. Is 'edrschrijven, maar ver diend een klP®m'ulling, daar liet de», gene, die hf'k der invaliden finan cieel of and8 wil steunen, toch niet ongevoelig M"> '>oe b.v. zij,, bijdrage wordt benuf kunnen wy hier in Den Helder confaen of het geld in DPn Haag nuttigt besteed en óók, heeft een Helder111 valide hulp noodig dan verdiend c>c'i bij ons Helderschen voor te giJ)"8 Heldersche Invaliden orgamsee^sgewenscht tot een plaat- selyke oift'e- Ondergende kan de omstandig heden eu aantal invaliden hier stede ni^prdeelen, Iaat dus bu 1 'kHykheid e dergelyl^ai1'satie hier dringend 1 '"aar daar dit zoo zc hü deze regelen ter eenei ïen .zijt1'0 zakelijk Viscr 58. Kun- nodd- f'fs. v. Loosen. (OnL'ee,err:r,„„.„i7 POST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONDIENST. Het hoofd- en het btf post-, telegraaf- telefoonkantoor zy'11 respectievelijk ge opend op werkdagen van 8.— u. tol 19 30 h.feLVM,8'80 tot 5-5° U. 's Zondags is het hoofdkantoor geopend van 8 11 lot 9 11. van 13 tot 14 u.; het bykantoor is op Zon- en Feestdagen gesloten. Het hoofdkantoor is voor den telc- g'aaf- en telefoondienst opengesteld van 21 Het locale Rijkstelefoou- in.iuf' W)'ctvoor hot verkeer met verschil- grootere plaatsen, voor aangeslote- eu ug en nacht onafgebroken geopend Do kantooruren zjjn op werkdagen: Vooï» de frflnkeering, het debiet van P stwaarden en de aanneming en afgifte an aangeteekende stukken, dagolyks van tót 16u' en ^a'ordags van 7.30 u. 00r dienst der postwissels, qui lt _j5"ueu 1ti'C9v*rzekeringsbank van 8J30 hani ^°°r dcn d'eö9t der Rjjkspostspaar- d. Voor den dienst der pakketpost van tót Ui'— ii 1 <J:J° U' Zaterdags van 8.— tweed erf f^.n,nder'tik loket wordt op 16 11—17 oenRdag van elke maand koon U' 0,,enSea'e!d voor den l)ost '1," P°slwaarden ten beh icve van Postzegelverzamelaars (loket 110. 3'. den'n!)6^011^6!^ lf)t afhalen van correspon- on f«! wordt gegeven de„s Zondagt (niet I» feestdagen) van 8.30—0.30 u. held'? 'h'htlng der stadshrlevcnbussen 14.20 Ren "'aats 5.15 u., 10.15 u 21.30 den van ver- b.. 16 40 11. en 19.10 u. (Zaterdags "°vendien geschiedt op Maaii- 11 daag" - - K tmg te 3.30 ..t en ii ,ags na een feestdag eene iicli- oens een rebu». "e-el aemaklceljjfe, Op' PASS: EN OPPASSEN. Dnnk, <w «an achter h®» stuur Vfl„ auto "totor ol liets? ste brb'vó', 1 '">e 0,) atatlon geplaat- vertreE 1 n, •SjWOrdt 10 voor h"t in lederen posttrein gelicht. 'iibiissen zyn respectievelijk Keizerstraat Kerkgraebt. Lan totutioimpiein. N/straat, Spo 1 I'i.'t Heinstrc it, yesLraal» Ly'kstraat eü

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1933 | | pagina 12