FOTO CAMERA 11 I Oost-lndië. De marinezaken m Neé.-lndfë. - ClYSMA n. M NORTH STATE MAVRIDES ROYAL GOLD DOLLAR CLEX PIRATE BRISÏOL FLAG (10 stuks) LegerharicLfen Marktberichten. g. verklaarden, dat zij hun kameraden niet in den steek hadden willen laten Marineberichterir Burgerlijke Stand van Hen Helder Visscherijberichten. Stoom vaartberichten. ROLFILM CAMERA FABR. KODAK Foto maat 6x9 cM. voor moment en tijd opnamen op langen of korten afstand. GRATIS gedurende de maan den Juli en Augustus 1933 voor het zeer gereduceerde aantal van slechts 300 6ATCO COUPONS 0mm Aanzetten tot opzettelijke onge hoorzaamheid. Aneta meldt uit Soerabaja: Voor den Zeekrijgsraad is tegen den korporaal-schrijver J. van der Linden, wegens het aanzetten tot opzettelijke on gehoorzaamheid zes maanden gevangenis straf geëischt, onder aftrek van preventief met ontslag en ontzetting uit de bevoegd heid om bij de gewapende macht te dienen. Het gebeurde aan boord van de „Evertsen". Aneta meldt uit Batavia: Het Hoog Militair Gerechtshof heeft een aanvang gemaakt met de behandeling van de appèlzaken van 24 dienstweige raars van Hr. Ms. „Evertsen". Het betreft het geval van het niet baksgewijs aan treden, gevolgd door het niet opvolgen van een persoonlijk door een officier ge geven bevel. Het gebeurde op de „Evertsen" voor het Hof. Be motiveeringen van de daad en van het appel. Aneta meldt uit Batavia: De behandeling voor het Hoog Militair Gerechtshof van de dienstweigering aan boord van Hr. Ms. „Evertsen", betrof beklaagden, waarvan de meesten nauwe lijks 20 jaar oud waren en de oudsten 20 a 30 jaar. Allen betuigden spijt. De kwartiermeester M. K. bekende zijn schuld ten volle. Dat hij hooger beroep aanteekende was ook niet gericht tegen de hem opgelegde straf, doch om zijn gezinslasten. De kwartiermeester T. de V. had hooger beroep aangeteekend wegens de bijkomen de straf. Hij verklaarde zijn optreden uit de ontactische wijze waarop de salaris korting werd bekend gemaakt, nl. vlak voor vier vrije dagen. De kwartiermeester A. van de K. ver klaarde, dat hij veel omgang had gehad met den aanstoker P. De korporaal-machinist A. B. van der P. gaf als reden voor zijn dienstweigering op, dat hij zijn kameraden niet in den steek wilde laten. De korporaal-machinist P. J. E. ver klaarde dat hij in hooger beroep was ge gaan wijl hij na zijn ontslag uit den dienst geen tehuis meer zou hebben. Beklaagde bekende volmondig fout te zijn geweest. De korporaal-machinist A. J. P. N. heeft dienst geweigerd wijl »de atmosfeer aan boord verpest was«. De torpedomaker O. F. L. verklaarde niet accoord te kunnen gaan met den door HET FEUILLETON „DRIE GULDEN OF TWEE DAGEN einig hadden wij kunnen vermoeden, tot het slippertje van onzen medewerker Yvel Dlawnurg de belangstelling van zoo veel autoriteiten zou trekken. Bij het verschijnen van dit feuilleton is ons dit echter afdoende gebleken. Daarom besloten wij het in boekvorm uit te geven, niet twijfelende of vele onzer lezers zullen dit boekje gaarne in hun bezit hebben. Mr. Dr. N. Muller, politierechter bij de Arrondissements-Rechtbank te Amster- In den luguberen schouwburg waren de logescellen. dam, Prof. Dr. H. Doogeweerd, rector- magntificus a. d. Vrije Universiteit, Hoog leeraar in de rechtsphilosophie, Vlootaal- moezenier H. J. M. Alink, Ds. P. H. Bor- gers en Rabbijn L. H. Sarlouis te Amster dam schreven in dit werk van Yvel Dlaw nurg zeer interessante beschouwingen. Het boekje is rijk geïllustreerd met tee- keningen betrekking hebbende op het ver blijf in het Huis van Bewaring te Alkmaar. Wij twijfelen dan ook geenszins, of vele onzer lezers zullen reeds nu aan ons bureau Koningstraat verzoeken om toezending van deze premie-uitgave. De prijs behoeft geen belestel te zijn. Waarschijnlijk zal het werk binnen 8 10 dagen verschijnen. Heldersche Boys-nieuws. (Nederlaagwedstrijd). HELD. BOYS I—H.R.C. III Zondagmorgen om 10 uur komt HRC 111 op bezoek, dit zal zeer zeker een mooie partij voetbal den Zeekrijgsraad opgelegde straf. Hij worden. HRC III zal het hun 4e elhal natuurlijk verklaarde dat, toen de commandant hem het bevel gaf aan het werk te gaan, bij willen verbeteren deze uitslag was 42 in het voordeel van HRC IV daarentegen zullen de hoorde fluisteren: «Wie het doet krijgt 5°^ hu^tz2? duur -mogelijk verkoopen. De een mes tusschen de ribben weshalve!^ daua[.enHRC m op h« TgexSfik een zë'r hij antwoordde 'Commandant, als lk het i goed spelend elftal is. Gezien bovengenoemde doe, ben ik er geweest.» De salariskor- factoren, kan het niet anders of het zal een zeer ting was voor beklaagde geen aanleiding spannende wedstrijd worden. Intusschen zijn wij tot zijn optreden. j zeer benieuwd naar den uitslag. De spelers zullen De matroos N. L., teekende hooger be-.Pezkaart worden aangeschreven, roep aan, omdat hij zijn straf onrecht-e..ults'f9®n der 9ffR^id® ^^aagwedstrij- vaaW achtte in vergelijking „e. die.J^X «0^» welke aan zijn collega S werden opgelegd, j Gespeeld moet nog worden tegen: HRC op 23 Hij verklaarde dat bij met de groote Juii; Watervogels op 27 Juli; JVC op 30 Juli. hoop meeliep. De raatrozen J. E. N. en C. de W. ver klaarden onder massahypnose te hebben gehandeld. De korporaal v. D. zou tegen laatst genoemden hebben gezegd: „Je moet gaan loopen naar het secretariaat, dat staat beter", hetgeen betrekking had op het voornemen van beklaagde om per motorfiets te gaan, hetgeen in dezen tijd als een weeldeartikel zou zijn opgevat. Beklaagde bevestigde dat bij een jaar lang zonder gage zou willen doordienen, indien hij daardoor alles ongedaan kon maken. N. A. S. B. Het eerste elftal van N.S.A.B. hield zic'n kranig door een 11 resultaat tegen Stormvogels. Het kan nu zoo goed als zeker worden aangenomen, dat Atlas I kampioen wordt, ook al verliest ze hedenavond van Stormvogels. Zeker zal dit weer een spannende strijd worden, temeer daar Atlas niet zijn rechtshalf in de gelederen heeft. Een kleine Atlas-zege ligt ons toch nog het meest in 't verschiet. Atlas II gaat morgenmiddag Zeemeeuw weer twee puntjes rijker maken, hoewel op Texel een gelijk spel het einde bracht. In afd. II staat HDC voorloopig aan den kop door een mooie Fabr. Kodak GRATIS voor Uw BATCO wïq!LD COUPONS Zomertijd is fototijd. Hebt U nog geen toestel? Bat co helpt U met haar speciaal zomeraanbod. Een enorm aantal foto camera's, fabrikaat Kodak, worden gedu rende de maanden Juli en Augustus 1933 H gratis beschikbaar gesteld voor het zeer gereduceerde aantal van slechts 300 1 Batco Coupons. En fotofilms zijn reeds I verkrijgbaar vanaf 50 Batco Coupons. Maakt gebruik van deze bijzondere zo- I meraanbieding! Begint nog heden deze coupons te sparen. Batco-de V/ereld-Cou- pons worden verpakt bij de volgende sigarettenmerken van hooge kwaliteit: Als voren naar Hr. Ms. van Speijk: Majoor-machinist J. W. van Toledo en serg. idem M Kerkhoff. Behoudens bijzondere omstandigheden aan gewezen om thuis te varen: Per Marnix van St. Aldegonde, den i2cn Juli '33 van Priok: Gew. stoker ie kl. W. Salverda, marinier 3e kl. C M. A. Cools, idem ie kl. H. van Leeuwen. Per Baloeran, den I9en Juli '33 van Priok: Marn. ie kl. J. Schreuder, korp.-mont. C. B. Niël. korp.-kok J. A. van Tol, mam. ie kl. H. Wolf, idem 3e kl. A. Lens, iden! J. van Gen- deren en gew. matr. ie kl. J. T. Peppinck. Per Chr. Huijgens, den 2en Aug. '33 van Priok: Korp.-v'iegtmr. (M) C. F. Stolk. De aanwijzing voor thuisvaren per Indra- poera, den 9en Aug. '33 van Priok is inge trokken van: majoor-torpmr. L. L. Ellerman. De res.-officieren A. D. Vink, P. A. de Wolf, W. F. van Iterson, G. M. v. d. Maesen, Ir. P. M. C. Geerkens, Ir. W. K. Krabbe, Mr. R. P. J. Derksema, G. A. J. Bleeker, S. C. Verbrugge, W. F. Bijl, Mr. C. J. du Croo, B. J. v. d. Peet en H. Simon van het regt. kustart. voor het volgen van een gecomprimeerden cursus onder de wa penen zullen op heden met groot verlof vertrek ken. De reserve-sergt.-maj. adm. M. Speijer is op 20 dezer voor herhalingsoefeningen onder de wa penen gekomen. Aan den vaandrig L. W. Jansen van het regt. kustartillerie is met ingang van 19 Juli eervol ont slag uit den dienst verleend. Aan den dienstpl. K. Bos van het regt. kust artillerie is bij beschikking van den M. v. D. uit stel van opkomst in werkeüjken dienst verleend voor den tijd van een jaar. De dienstplichtigen B. K. de Ruiter en B. A. Zwijnenburg in opleiding voor den rang van dienstpl. korporaal. HELDERSCHE EIE,RVEILING. 52—54 kg 1.95, 55—57 kg 2.20—2.40, 58—60 20 Juli. Aangevoerd 20,587 kippeneieren: kg 2.002.50, 6163 kg 2.202.60, 6467 kg 2.602.80; 142 eendeneieren 1.651.70. Alles per 100 stuks. De Graanprijzen. ALKMAAR, 21 Juli 1933. Aangevoerd 182 HL. waarvan de prijzen als volgt: 3 HL. voertarwc 4.50; 80 H.L. haver 4.25—2.75; 35 H.L. boo- nen, w.o.: bruineboonen 1113, duivenboonen 11.25 en witte boonen 1315; 21 H.L. karwij- zaad 26; 33 H.L. erwten, w.o. groene erwten (groote) 1820, grauwe erwten 1115; alles per 100 K.G. Handel goed. De Kaasmarkt. ALKMAAR, 21 Juli 1933. Aangevoerd waren in totaal 69 stapels, wegende 125.000 K.G. kaas, waarvan de prijzen als volgt: Fabriekskaas: 46 stapels Kleine 19; 3 stapels Commissie 17, 1 stapel middelbare 16.50. Boerenkaas: 10 stapels Kleine 18, 9 stapels Commissie 18.50. Alles met rijksmerk. Handel goed. Amsterdam.schc aardappelprijzen. AMSTERDAM, 21 Juli 1933. Aanvoer 320 H.L. Prijzen onveranderd. BROEK OP LANGENDIJK, 21 Juli 1933. 163000 K.G. aardappelen: Eigenheimers 1.602, Sch. muizen f 0.751, BI. Eigenheimers f 1.20 1.70, Drielingen 0.750.80; 48000 K.G. roode kool f 1—2.10; 85 kg gele kool f 1.90—3.40; 2100 K.G. Uien: zilverdrielingen 2.703.50, zilvernep 4.80—6.20; 415 K.G. Slaboonen 16.70—17.80, alles per 100 K.G.; 38,00 bos Peen 1.60—3.80 p. 100 bos en 6000 stuks Bloemkool 1e s3.80 8.60, 2e s. f 15C—7 <0 --Pc. De matrozen P. V. L., F. W. J. C. T., 21 zege op Stormvogels II. Atlas III speelt J. H. de W., H. L., H. B., J. H. K., en W. B. verklaarden nog niet te weten waarom zij dienst hadden geweigerd dan wel dat zij hadden nagedaan wat ande ren deden. De matroos W. B. staakte als protest tegen de salariskorting, hetgeen ook het geval was met den matroos J. H. K., die zeide zijn straf volkomen verdiend te achten. De matroos L. J. R. verklaarde gehan deld te hebben onder den indruk van de toespraken van P. en S., die, hoewel op de «Java» thuisbehoorende, de «Evertsen1 herhaaldelijk een bezoek brachten. De matroos H. G. handelde uit solida riteit. Hij verklaarde dat G. met hem sprak over de mogelijkheid van dienst te weigeren, waarbij G. iets zou hebben ge zegd als «die niet meedoet, knuppelen wij.. De matroos L. P. R. verklaarde even eens dienst te hebben geweigerd uit soli dariteit. Beklaagde kon er met zijn gage wel komen. De matroos-telegrafist J. H. achtte zich, in vergelijking met zijn collega's te zwaar gestraft. P. had hem en zijn maats aan gespoord het werk neer te leggen, waarbij beklaagde zou zijn bedreigd met maat regelen indien hij niet mee zou doen. De seinersmaat K. M. T. verklaarde zijn dienstweigering uit een samenloop van omstandigheden. De stoker-olieman A. R. zeide, dat by niet gestaakt had om de salariskorting. Hij had thans bijzonder veel spijt van het gebeurde, wijl zijn vader een oud ambtenaar is, die hpm steeds het goede voor oogen heeft gehouden. Ook de stoker-olieman P. van G. heeft berouw wegens de schande, die bij hier mede zijn ouders heeft aangedaan. De stokers-olieman E. W. H. P. A. F. Cz. beriepen zich op flnancieele moei lijkheden. De stokers-olieman M. van H. en n. morgenmiddag om 5 uur tegen Ster, welke laatst genoemde wel zal winnen. Verder wordt er niet gespeeld, mede doordat N.A.S.B. op reis gaat naar Alkmaar. P.V. HOLLANDS NOORDPUNT. Bovengenoemde vereeniging hield j.I. Zondag haar 9e concours voor oude duiven vanaf Limoges, afstand 834 km.In concours 38 duiven. De vogels werden gelost Zaterdagmorgen om 5.30 uur, wind Noord. In Amsterdam om 18.30 uur N.W. Plaat selijk om 19.56 uur stil. De eerste duif werd getoond om 19-56-9 uur. Zaterdag 2 duiven thuis, de eerste Zondagmorgen om 4-57-30 uur. Het concours sluit Zondag om 13-1-41 uur. De prijzen werden verdiend als volgt: A. Fel- kers le en 7e pr., 44 punten; R. F. Mulder 2e en 3e pr., 47 p.; Gebr. Buis 4e en 8e pr., 40 p.; F. Scholten 5e pr., 21 p.; H. Prins 6e pr., 20 p.; H. J. Bok, 9e pr., 17 p.; J. Riemers, 10 pr., 16 p. Aangewezen duiven: R. F. Mulder, le, 12 p.; H. J. Bok, 2e, 11 p.; J. Riemers, 3e, 10 p.; F. Scholten, 4e, 9 p. Nog een vlucht Bordeaux, en dan de jonge duiven. Deze hebben inmiddels Dordrecht gehad en Zondag hun eerste concours voor de afd. Denkt er om, hij wordt groot en wordt geschat op 9000 vogels. Doet je best! P. P. C H.R.C.-nieuws. PROPAGANDA WEDSTRIJD OP HET B.K.C.-TERREIN TE ANNA PAULOWNA. Succes 1H.R.C. 2. Aanvang half vier. De reserves spelen morgen een propaganda- wedstrljd tegen Succes I op het veld der Ver. BKC te Anna Paulowna. Daar deze wedstrijd tevens voor de racers een oefenwedstrijd beteekent en ook als zoodanig moet worden beschouwd, verwachten we dat er met animo gespeeld zal worden. Daar de tegenpartij zeker zal trachten de roodjes te verslaan moet door goed tegenspel het juiste antwoord hierop gegeven worden, m.a.w. reserves toon in „De polder dat de training jullie goed De stoker M. M. protesteerde tegen de gcdaan heefti spCe! je partij voetbal zooals het korting behoort en tracht door krachtig samenwerken te De Stoker J J D., de marinier W. K. bereiken, dat het door jullie vertoonde spel inder- en de tamboer H. H. V. handelden uit lsp°r' kameraadschap. I alleen doch ook voor je 1 Reserves, doe Je best. Veel succes. Doel: Goudswaardt. Achter: van Til, de Wijn. Midden: Scholten, Geervliet, Post. Voor: Steffens, Roomeijer, Marsman, Dissel, Beneker Jr. I Verterk per autobus van half drie vanaf het clublokaal. Het derde speelt Zondagmorgen op het Held. Boys-veld tegen de Held. Boys 2, voor de neder laagwedstrijden georganiseerd door de H. B. Ook van het derde verwachten we goed spel, met de noodige animo, zoodat zij met genoegen op dezen wedstrijd terug kunnen zien. Heeren, doet je best. Veel succes. Helder-nieuws. ONDERLING ATHLETIEK- WEDSTRIJDEN DER H.F.C. „HELDER". Morgen zullen op het terrein der H.F.C. „Helder" aan den Bolweg, onderlinge athletiek- wedstrijden plaatsvinden voor de adspiranten dier vereeniging. De wedstrijden nemen om tien uur v.m. een aan vang en duren tot 12 uur. Om 2 uur zal weer worden aangevangen. De volgende nummers staan op het programma: 100 M. hardloopen voor de oudste groep en 80 M. voor de jongeren.: Hoog- en verspringen met en zonder aanloop, baldribbelen, bul-ingooien en touwtrekken. Er bestaat bij de adspiranten zeer veel animo om aan deze wedstrijden deel te nemen. Het bestuur van de vereeniging verzoekt ons te willen mededeelen, dat het aanbeveling verdient, dat heeren bestuurs- en commissieleden om half- tien op het terrein aanwezig zijn. TRAINING. Onder verwijzing naar de advertentie in dit blad aangaande, de training, maken we alle leden en adspiranten er op attent, dat er volgende week niet op het veld geoefend zal worden, daar de oefenmeester door vacantie verhinderd is. GENOEGLIJKHEIDSCOMPETITIE. OVVHelder 5—1, W. en L.-bedr.Posterijen 11—0. De stand is: OVV 8 6 2 0 19—11 'H W. en L.-bedr. 9 4 2 3 41—23 11 HRC 5 3 2 0 12—6 8 Helder 8 3 1 4 19—20 7 Politie-S.-V. 7 1 2 4 16—20 4 Posterijen 5 0 0 5 431 P Programma. Dinsdag half acht NASB-terrein: OVVW. en L.-bedr., Goudswaardt. PolitieHelder, terr. Helder, Gouda. Zaterldag 8 uur. terr. HRC: PosterijenHRC, C. D. Swart. Uit den stand kan men nagaan, dat slechts HRC de Onderwijzers kan overtroeven. HRC is wel eenige wedstrijden achter, maar toch gelooven wij stellig dat het een zeer spannende eindspurt zal worden. Succes-nieuw». Zondag 23 Juli a.s. worden geen thuiswedstrij den gehouden. Uit gaan naar Anna Paulowna om aldaar deel te nemen aan de voetbalwedstrijden te Kleine Sluis Succes I en Succes II. Succes I zal spelen tegen HRC II en Succes II tegen BKC I. DE OLYMPISCHE ZWEMKAMPIOEN RABBE OVERLEDEN. Uit New York wordt gemeld, dat de bekende Amerikaansche zwemmer Crabbe tengevolge van Hyperamie ic overleden. Crabbe heeft vele successen behaald, vooral op den langen afstand vrije slag. Na de laatste Olymepische Spelen volgde hij het voorbeeld van Johny Weismuller door voor de film te gaan spelen. In „De Koning der Wilder nis" speelde hij o.a. de hoofdrol. VERSLAG VAN DEN POLOWEDSTRIJD H.Z.V. IM.L.D. I. Vrijdagavond werd de wedstrijd HZV 1MLD I gespeeld. MLD Was versterkt met een paar spe lers van Erfprins, terwijl HZV één invaller had. Direct na 't begin komt HZV sterk opzetten en binnen een minuut scoort de middenvoor het eerste doelpunt. HZV blijft in de meerderheid, die ze dan ook door nog een doelpunt weet uit te drukken. Rust gaat in met 20. Na de rust zit HZV dadelijk weer voor het MLD-doel en spoedig wordt no. 3 in het net ge plaatst. MLD wijzigt haar opstelling. Maar ook dit helpt niets HZV weet nog 3 maal te doel punten, zoodat het einde komt met een 60 over- winningn voor HZV. Dit resultaat is voor een groot deel te danken aan het slechte keepen van den MLD-doelverde- diger. Hedenmiddag om 3 uur vertrekt HZV I naar Schagen, om daar een wedstrijd tegen Schagen te spelen. Veel succes heeren! (Ongecorrigeerd). CULBERTSON-PLOEG VERGROOT VOORSRONG. De Amerikanen hebben bij de inter nationale bridge-mach EngelandAmeri ka te Londen hun voorsprong vergroot tot 7520 punten. Na het 230ste spel waren de totaal-cjjfers Amerika 75.050, Engeland 07.530. FINALE 1NTERZONE-WEDSTRIJD DER DAVIS-CUP. Op den eersten dag van den eindstryd van den interzone-wedstrijd tusschen En geland en Amerika te Parijs, behaalden Austin en Perry overwinningen, zoodat Engeland met 20 leidt. HR. MS. „JOHAN MAURITS VAN NASSAU". Donderdag bevond Hr. Ms. Johan Mau- rits van Nassau, onder bevel van luit. ter zee le kl. W. van den Donker, op uitreis naar West-Indië, zich 27 mijl N.N.O. van Barbados. HR. MS. „VAN MEERLANT". Hr. Ms. mijnlegger van Meerlant, aan boord waarvan zich ingescheept de adel- j borsten, is gisteren te Zeebrugge aange komen. Kap. ter zee J. J. Dikkers, werkzaam bij het departement van defensie, is aangewezen voor het hevel over Hr. Ms. Wachtschip te Wil lemsoord. Aan off. van den M.S.D. A. D. Jongkees der te en J. G. Sevenhuijsen der 2e kl. is vergund uit Oost-lndië naar Nederland terug te keeren. Eerste luits der mariniers L. Langeveld en J. A. J. de Bruijn is vergund van hun deta cheering bij den zeedienst in Oost-lndië naar Nederland terug te keeren. Luit. ter zee 2e kl. J. F. van Duim, onlangs uit Oost-lndië teruggekeerd, is ter beschikking gesteld. Off. van den M.S.D. 2e kl. M. A. W. Bos, van de onderzeedienstkazerne te Willemsoord, is aangewezen voor den dienst in Oost-lndië en zal 9 Augustus met de Sibajak uit Rotter dam die bestemming volgen. Overplaatsingen. Serg.-telegr. H. Verhage van Wachtschip Willemsoord naar Walstation, 28 Juli '3.1. Serg.-zvpl. N. Kruik vin ld. naar Mar.ho.spt., 28 Juli '33. Serg.-konst. Y. Wijbrands van id. naar Gel derland, 31 Juli '33. Id. J. G. Friederich van id. naar id. Serg.-kok A. H. T. E. M. Beussen van Wachtschip Willemsoord naar Kaz. O.zdt., 19 Juli '33. Schipper H. Dijkstra van Wachtschip Wil lemsoord naar Mijnenveger III, 21 Juli '33. Maj.-macht. A. M. Havers van van Speijk naar id., 21 Juli '33 en 2 Aug. '33 terug naar v. Speijk. Adjdt.o.offic.-macht. J. M. Ober van van Speijk naar M III, 1 Aug. '33 Serg.-bottel. P. Boot van Wachtschip Wil lemsoord naar Kon. Instituut, 21 Juli '33. Op 26 Juli '33 van Hr. Ms. van Meerlant naar het Kon. Instituut voor de Marine: Schipper G. J. Salemink, bootsman P. M. Vreeswijk, serg.-konst. M. C. de Lange, sergt.- telegrafist C. Nieuwpoort, serg.-hofmr. G. J. L. Kennis, serg.-kok J. Visser en serg. van de mariniers J. Breel. van 20 en 21 Juli 1933. GETROUWD: D. Kokkelink enW.H. Vis; J. v. Gastel en E. W. M. v. d. Bilt W. K. F. Neidhöfer en A. A. Klooster; M. de Wilde en B. v. d. Reijden H. Mast en M. A. Henrich; C. J. Endenburg en M. Smit; L. W. Meijer en M. J. v.Dalen; E. M. H. Krautb en J. P. Cup; J. W. Biersteker en A. P. J. SnoerwangP. A. Vermeulen en J. C. A. Visser. BEVALLEN: J. Oost-v. Dijk, d.; Z. BommelVermeer, d.; N. Smid—Beneker, z.M. G. Mesman—Loogman, z.G. de Vries—Visscher, d.; T. Linning— de Vries, d.J. M. Nieuwkamp—Rietel, d. OVERLEDEN: N. C. Bakker, 20jaar; P. Hubbeling, 67 jaar; E. G. Heesters— Quax, 30 jaar; K. Luijt, 70 jaar. 20 Juli: Aangevoerd door korders: Tongen Tarbot Tarbot Schol I Schol II Scharren 21 Juli: Aangevoerd door korders: Tongen Tarbot Schol I Schol II Scharren p. kg 140—0.80 1.10—0.90 1.00—0.80 7.50—5.15 4.10—1.60 1.85—0.85 p. kg. p. kg. p. kist p. kist p. kist p. kg. 1.25—0.80 p. kg. 1.00—0.80 p. kist 6.354.25 p. kist 3.301.70 p. kist 1.70-0.85 Stoomvaart Mij. Nederland. Johan de VVitt, t., 22 Juli te A'dam verwacht. Poelau Bras, t., 20 Juli te Penang. I Ta ja doen, u., 20 Ju'i v. Suez. Christiaan Huijgens, u., 21 Juli te Tandjong Priok. iTabiaa, 21 Juli te Batavia. Christiaan Huygens, 20 Juli te Tandjong Priok I Johan v. Oldenbarnevelt, u., 21 Juli v. Genua. Rotterdamscbe Lloyd. I Sibajak, t., 21 Juli v. Gibraltar Dempo, u., 20 Juli te Southampton. Kota Agoeng, t., pass. 19 Juli Perim. Soekaboemi, u., pass. 19 Juli Sagres. Kota Pinang, u., pass. 20 Juli Suez. Kota Nopan, t., 20 Juli te Bremen. Baloeran, t., 21 Juli v. Sigapore. I Indrapoera, u., 20 Juli v. Coombo. Soekaboemi, u., pass. 20 Juli Gibraltar. Siantar, t., pass. 21 Juli Perim. Sitoebondo, 21 Juli v. R'dam. Kon. PaketvaartmaatschappiJ. N. Zeeland, 19 Juli v. Melbourne.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1933 | | pagina 11