Laatste berichten. Sport Marineoench en. Marktberichten HELDERSCHE COURANT VAN DINSDAG 3 APRIL 1934. Een vijfjarenplan van den burgemeester van Le Havre. Wat het Duitsche volk waard is. Samuel Insull wordt uitgeleverd. Een villa uitgemoord. Na Loebe, Severing. „Mein Weg zu Hitier". De nationale rouw in België. Tot drie maanden beperkt, Burgerlijke Stand van Den Helder Ernstig motorongeluk te Hippolytushoef. Een doode, een zwaar gewonde. afdeeling i. Stoomvaartbsrichten Haven van Nieuwediep. Toen de politie kwam, kon deze niet tusschenbeide komen, want de nazi s, die versterking hadden gekregen van 10 anderen, bedienden zich als wapenen van stoelen en tartten de politie. Nadat de heer Cecil bewusteloos was geslagen en zijn drie gasten, o.w. een dame, ernstig waren afgeranseld, slaagde een specia.e afdeeling van de stormtroepen er in, de vier menschen uit het cafe te krijgen. Toen ik aldus de correspondent van de Daily Telegraph te Munchen giste ren den. heer Cecil bezocht, had hij nog een flink blauw oog en kon hij mij een duidelijk zichtbare plek toonen op het achterhoofd, waar men hem geschopt had. „Ik wensch geen opschudding, aldus ver klaarde de heer Cecil, maar ik eisch excuses van de nazi's. Zij molestreerden een Duitsche dame en natuurlijk be moeide ik mij er mee. Ik zou mijzelf best hebben kunnen verdedigen, maar het was tien tegen één. Ik eisch scheidevergoe ding De kleeren van de dame zijn ver nield, zij zelf ligt thans te bed en is onder dokters behandeling De heer Ton) Rumbold, zoon van den voormaligen Britschen ambassadeur te Berlijn, was in hetzelfde café verscheiden weken geleden door de nazi's aangevallen. De burgemeester van Le Havre, Leon Meyer, heeft, naar Reuter meldt, een vijf-jarenplan uitgewerkt, dat, naar hij gelooft, de crisis kan overwinnen, zonder nieuwe lasten op te leggen aan de belas tingbetalers. Meyer stelt voor om jaarlijks twee milliard francs op te brengen gedurende 5 jaar door: io. De draagwijdte van de productie belasting uit te breiden tot 500 millioen francs, per jaar. 20. Een jaarlijksche leening aan den staat, door het sociaal verzekeringsfonds van 11/2 milliard francs. Meyer wilde dit geld bestemmen voor aflossing van leeningen, uitvoerpremies, premies voor het bouwen van koopvaar dijschepen, scheepvaartpremies, steun aan den landbouw en wijnindustrie en deel neming door den staat aan den leenings- dienst voor nieuwe openbare werken. 30 tot 40 duizend mark per mensch. Prof. dr Reiter, voorzitter van het rijksbureau voor de volksgezondheid, heeft in een lezing over «biologische staatsop vatting» o.a. gezegd, dat Duitschland «harde menschen» van noode heeft en geen karakterlooze gezellen. Menig arts heeft verleerd zijn patiënt te beschouwen als een mensch, die voor het algemeen van groote beteekenis is. Daarom wil men in het derde rijk geen medici kweeken, maar artsen, die biologisch kunnen denken. De mensch is het kostbaarste stuk in den staat, veel kostbaarder dan goederen. Iemand in de kracht van zijn leven is op 30.000 k 40.000 R.M. waarde te schatten. Houdt men aan deze «ietwat liberalisti sche berekening» vast, dan staat tegen over een waarde van 350 milliard R.M. aan goederen een «menschenmateriaal» ter waarde van 2000 milliard. De waarde van den mensch is voor den staat van zeer groote beteekenis, als men te doen heeft met menschen, die nuttig werk verrichten voor den staat. In Duitschland zijn er thans echter een millioen minder waardige lieden die den staat niets geven, doch van hem nemen. Tot dusver hebben de Duitsche gemeenten slechts weinig geld uitgegeven voor de gezondhouding van de bevolking. Dat zal anders worden, want de komende wetgeving zal met opzet alles bevorderen wat op het Duit sche gezin een opbouwenden invloed heeft. De Turksche regeering heeft besloten gevolg te geven aan het verzoek van de Amerikaansche regeering om Samuel Insull.. uit te leveren. Nadat het parket een bevel tot inhechtenisneming tegen hem had uitgevaardigd, werd hij in hotel „London" te Instanboel, waar hij zijn intrek had moeten nemen, gearresteerd. Huilend werd hij naar het huis van be waring overgebracht. Insull's Turksche advocaat heeft tegen de gevangenneming van zijn cliënt protest aangeteekend. Het ziet er naar uit, dat thans aan den zwerftocht van den Ametikaanschen ban kier een einde is gekomen. Na zjjn sen sationeel vertrek uit Athene, zijn aan houding op zee en zijn hernieuwd vertrek met de „Meotis zwalkte hij dagenlang rond, in de hoop, dat ten slotte een land hem zou vergunnen voet aan wal te zetten, ïonder gearresteerd te worden en naar de Ver. Staten gezonden, waar men zijn Uitlevering verlangt in verband met de krach van zijn maatschappijen. Dat het schip eenigen tijd in Turksche ateren vertoefde voor het innemen van proviand werd hem noodlottig, want de Turksche regeering belette de „Meotis" te vertrekken en arresteerde Insull en den kapitein, die aanvankelijk op het gchip bleven, waar een politieman voor Insull s hut werd geposteerd. In een villa te Bremecton (Washington), aan de kust van den Stillen Oceaan, heeft de politie een heele reeks moorden ont dekt. De eigenaar van de villa, de mil- lionnair Lieder, zijn vrouw, twee bedienden en het dienstmeisje, zijn gedood met een schot in den nek, na ernstig te zijn mis handeld. Bij eenigen hunner waren de handen op den rug gebonden. In de keuken was al het vaatwerk kort en klein geslagen, muren en vloer waren met bloedspatten bedekt. Vermoedelijk is de villa door een bende misdadigers over vallen en hebben de bewoners getracht, zich te verdedigen. Naar de „Rheiniscli-Westfaelische Zei- tung" meldt, zal te Berlijn binnenkort een brochure verschijnen, getiteld „Mein Weg zn Hitier", van de hand van den vroegeren Pruisischen minister van bin- nenlandsche zaken, Karl Severing. Het blad schrijft verder, dat Severing in deze brochure wil bewijzen, dat van een „overgang" naar de nationaal-socia- listen eigenlijk niet gesproken kan wor den, daar hij in het diepst van zijn gemoed altijd sympathie voor Hitier heeft gehad. De correspondent van deNw. Rott. Crt. te Brussel meldt: Koningin-moeder Elisabeth, koning Leopold en koningin Astrid hebben door middel van een officiéél bericht in den Möniteur Beige de bevolking van het rijk hun diepgevoeldeu dank betuigd voor de blijken van belangstelling en deelneming bij den dood van koning Albert onder vonden. Deze blijken waren zoo talrijk, dat het materieel onmogelijk was ze indi vidueel te beantwoorden. In verband met de schade door den handel, vooral in de hoofdstad, geleden tengevolge van den nationalen rouw, heeft koning Leopold besloten dezen rouw van zes op drie maanden te brengen. De periode van •halven rouw* zou dus Zondag j.1. aan vangen en 17 Mei a.s. eindigen". Aan het Hof zelf zal de gewone rouwtijd evenwel tot het einde toe in acht worden genomen. JAPAN EN RUSLAND. Japan denkt er niet aan Rus land aan te vallen. De verklaringen van den Japanschen minister-president Saito waren in den laatsten tijd in de Russische pers aldus uitgelegd, dat in het voorjaar van 1934 Japan de militaire operaties tegen Rus land zou beginnen. In opdracht van den Japanschen minister-president wordt in verband daarmede medegedeeld, dat deze interpretatie van de redevoeringen van Saito niet in overeenstemming is met de feiten. Van een optreden, welk ook, van Japan tegen Rusland kan geen sprake zijn. Japan denkt er niet aan Rusland aan te vallen. SMOKKELAARS VERBANNEN. Krasse maatregelen. Naar uit Moskou gemeld wordt, werd in den laatsten tijd aan de Russisch- Mantsjoerijsche grenzen een levendige smokkelhandel gedreven. Reeds is men cr in geslaagd een bende van 60 smok kelaars te arresteeren. De gearresteer den zijn door de gepoe veroordeeld tot verbanning naar Minoessink. I)E BEMANNING VAN DE TSJELJOESKIN. Het Russische vliegtuig, dat van Notne Alaskagestart was om de leden der expeditie van prof. Schmidt. die op het Poolijs kampeeren, te helpen redden, heeft tengevolge van een hevigen sneeuw storm op 40 mijl afstand van Kaap Van Karen een noodlanding moeten maken. van 31 Maart. BEVALLEN: W. VerhageHartman* d. P. J. van Norren—Westhoff, z. OVERLEDEN: T. de Boer, 67 j. Gisterenavond is alhier op de hoek van den Slingerweg een motorrijwiel in volle vaart tegen een uit tegenovergestelde nchting komende vrachtauto gereden. De motorrijder S. de Groot en de op de den ?t dame' H".vgens, bei den uit Groningen afkomstig, sloegen tegen den grond. Mej. H., oud 25 jaar verkreeg daarbij diepe hoofdwonden en «as op slag dood. De heer de G. verkreeg een beenf ractuur. Het stoffelijk overschot van1 mej. H. 13 alhier in een der gemeen telijke gebouwen opgebaard. De heer de G. is per taxi naar Groningen vervoerd. 2e klasse A. Hoe vlug onheilsberichten de ronde dóen, is haast ongeloofelijk maar nauwelijks zal ide wedstrijd tusschen Alcmaria Victrix en HRC in Alkmaar ten einde zijn geweest, of reeds ot> hetzelfde oogenblik wist heel Den Helder, dat HRC met 42 had verloren. Dat bericht vlas als een donderslag bij helderen hemel. Dj>of dezen uitslag zijn dus HRC en Alcmaria' Vïc- trix in puntenaantal gelijk gekomen, zoodat een beslissingswedstrijd noodzakelijk is ge worden tusschen deze beide clubs. Naar wij ■vernemen zou deze wedstrijd op 15 April ^.s. op het terrein van EDO te Haarlem worden gespeeld. Er is dus nog hoop dat de rond hemden zich in dezen wedstrijd de kaasmep- schen van het lijf zullen weten te hoiidéu. Overigens heeft het er veel van alsof AË-- maria Victrix eerst nu haar vorm heeft ge vonden want hoewel de roodhemden voor treffelijk hebben gespeeld in Alkmaar was jtr voor hen echter geen doorkomen aan, zcjo solide was het spel van Alcmaria. Wij hopén van harte, dat HRC er in moge slagen de spor tieve eer van Den Helder op waardige wijde hoog te houden in den zeer zwaren strijd dje hen wacht. Wordt ook de beslissingswedstrijd verloren, welnu als er dan maar alles gedaajn is om zulks te voorkomen. En komt het zóó ver dan volgen ipimers nog degradatie wed- strijdenv waarin HRC zeker geen onderge schikte rol zal spelen. AFDEELING II. ie klasse. In een spannenden en fraaien wedstrijd hebl- ben Excelsior en Hilversum uitgemaakt wij: van beiden degradatiewedstrijden moet sper ten. Reeds het feit, dat tweemaal verlenging van den speeltijd noodig was bewijst wel hoe spannend het geweest is. Het was een volko; men gelij'k opgaande strijd, en het leek er in het geheel niet op, dat hier twee clubs in actie, waren, die de zwakste hunner afdeeling warenj Excelsior had het reeds tot een 2o voor-! sprong weten te brengen, doch toen de regle-j mentaire speeltijd van 90 minuten was ver streken, wat de stand 2<2 zoodat verten ging noodig was. De eerste verlenging van 71/». minuut bracht nog geen verandering 111 den stand. Nadat van doel was verwisseld slaagde Excelsior er echter in, in dc dertiende minuut het verlossende doelpunt te scoren. Hilversum staat dus nu voor de zware taak haar eerste klasse-schap te moeten verdedigen tegen RFC en vermoedelijk Overmaas. AFDEELING IV. Doordat Willem II met 10 in Eindhoven van PSV verloor en Longa haar wedstrijd tegen BW won, zijn beide clubs thans in ptjn- aantal gelijk gekomen zoodat de in eerste in- aantal gelijk gekomen. De in eerste in- stantiegespeelde wedstrijd is op reglmentaire gronden ongeldig verlaard waardoor deze wedstrijd dus nogmaals zal worden vastge steld. De overige uitslagen luiden: NOAD NAC i—1; BW-LONGO 3—4. AFDEELING V. Aft ie klasse. Velocitas—Veendam 37; FrisiaVelocitas 2S, GVAVLeeuwarden 32. Promotie competitie afd. V. De KooiAlcides 1 Vriendschappelijke weistrijden. Voor de eerste maal is Ajax er in geslaagd het door haar zelf georganiseerde Paasch- voetbal-tournooi te winnen. De eerste wedstrijd tegen SC Brugeois werd met l'o gewonnen door Ajax, terwijl in de finale met 2o werd gewonnen van Go Ahead, dat zich had weten te plaatsen door een overwinning op de Bo- hemian FC. K.N.V.B. BEKER. 3e r o n d e. DWSVSV 24; ZeeburgiaAlkmaar 3o; DFCElinckwijk 6—p; WageningenSMLj/ Spatram 31; ZACËnsch. Boys 1—2; FVC' Achilles 4—1. Electra tournooi. -> i ,i Stormvogels—ZFC 1—1. (Na strafschop pen gew. door Stormvogels). O.S.V. LEGT BESLAG OP HET. KAMPIOENSCHAP VAN DE DERDE KLASSE. i Dat OSV het kampioenschap, dat voor haar in den laatsten wedstrijd tegen Helder op het spel stond, niet cadeau zou krijgen, daarover waren de geleerden het vrijwel eens; dat de tegenstand, die Helder zou bieden, echter zoo groot zou zijn als nu het geval was, neen, dat had wel niemand kunnen denken. Heel lang heeft de overwinning, en daar mede het kampioenschap, aan een zijden draad- gehangen. De wedstrijd droeg zuiver het beeld, alsof voor Helder zoowel als voar OSV, de uitslag de beslissing moest brengen voor de hoogste eer, Het is niet eens de sterk ste geweest, die in dezen wedstrijd de zege heeft behaald, hoewel men in aanmerking diene te nemen, dat waar er voor OSV alles- op het spel stond en voor Helder niets dan alleen de sportieve eer van een overwinning meer, de omst ndigheden voor de bezoekers veel en veel moeilijker waren. Voor een uitverkocht huis hebben beide partijen echter een wedstrijd gespeeld, waarin zoowel van spel-technische zijde bezien, als wat betreft de spanning die er heerschte', zeer veel te genieten was. Met rust had de thuis- dub, tegen den wind spelende, een o voor sprong, zoodat het er tot op dat oogenblik lang met rooskleurig voor OSV uitzag. Toen het echter spoedig daarna 1—1 werd, week de glimlach wel even van de gezichten der hon derden Kennemers-aanhangers, die voor deze gelegenheid naar het hooge noorden waren ge komen. Onnoodig te zeggen, hoe de stemming onder hen was, toen Barend de Boer, dc eenige fout die hij in den wedstrijd maakte, gestraft zag men een doelpunt, dat de zege van OSV beteekende. Het verloop van den strijdt Onmiddellijk na den aanvang zette de thuis club een teinpo in, zoo hevig, dat de verbazing zich werkelijk een oogenblik afteekende op de gezichten der OSV-ers. Prachtig combinee- rend gaan de witten cr keer op keer vandoor en ternauwernood ontkomt liet doel der bo- zoekers aan een doorboring. Tweemaal ach- tereen faalt Iviesewetters anders zoo dood - lijk schot. Godschalk, die weer als gewoon- liik keurige staaltjes voetbal ten beste geett, schiet eenmaal rakelings naast het doel uit een afgemeten voorzet van Dirk Bak. Een vrije trap oP het OSV-doel wordt door Kiesewetter Uoos over geschoten. Als er ongeveer 20 mi nuten is gespeeld, is de thuisclub steeds ster ker geweest. Een moment van hevige span ning breekt dan aan, als een strafschop wegens hands binnen het strafschopgebied moet wor den genomen op het doel van Helder. Het keiharde schot belandt echter tegen dui onderkant van de lat en daarna wordt de van den grond opspringende bal door (len- zelfden speler, die den strafschop had geno men over het doel gekopt. Het is toch Helder, die na ongeveer 25 mi nuten spelens, door een prachtschot van God schalk uit een even mooien voorzet van Dirk Bak. dat het eerste de leiding neemt. Met rust is de stand nog 1—0 voor Helder. Onmiddellijk na de hervatting blijkt, dat OSV in het minst niet ontmoedigd is, want enkele malen stichten haar aanvallen deerlijke verwarring in de witte achterhoede, die zich echter kranig van haar taak kwijt. Vooral Burger valt op als linksback. Tien minuten na de hervatting moet Barend ce Boer den gelijkmaker uit zijn net visscheh, als de voortreffelijk spelende linksbuiten uit een voorzet van rechts, onhoudbaar inschiet. Schotting brengt dan bijna den stand op 12 als hij een bal verkeerd op zijn hoofd krijgt, waardoor hij tegen de lat van zijn eigen doel kopt. Helder weet dan weer geruimen tijd een meerderheid te ontplooien. Eenmaal treedt de paal als bondgenoot der blauw-zwarten op, bij een prachtschot van Kiesewetter. Als er nog 10 minuten te spelen zijn rolt de bal, bij een doelwQrsteling voor het Hel- derdoel, tot bijna bij de achterlijn op ongeveer 5 meter naast het doel. Als ieder denkt dat de bal uit zal loopen, is de aalvlugge linksbuiten er op toegevlogen en voor men beseft wat er gebeurt, heeft hij met een klein tikje den bal scherp, misschien enkele centimeters, over de doellijn gewerkt, buiten bereik van den ver bluften Barend de Boer. Zoo dit al mogelijk ware, pakt Helder de resteerende 10 minuten nog nog wat harder aan, waarbij alles naar voren gaan. OSV be paalt zich gedurende het verdere verloop tot verdedigen en uittrappen van den bal. Tot de laatste minuten belaagt Helder nog het doel der gasten, totdat voor de laatste maal een fluitsignaal weerklinkt Plotseling is dan de hevige spanning ge broken, de OSV-aanhang stormt het veld op, handen worden gedrukt, spelers oaiheiz-a elkaar, en als bij tooverslag is ieder OSV- aanhanger getooid met de blauw-zwarte vlag en een kaart vermeldende: H.R.C. II—V.S.V. II 4—2. Deze competitiewedstrijd, van welks resul taat zooveel voor het thuisspelende elftal af hing, vind gisterenmiddag plaats op het Tuin- dorp-veld en is door de Racers op verdiende wijze gewonnen, waardoor het gevaar voor de laatste plaats vrijwel verkeken is. Best is er nu niet direct gespeeld; de straffe Oosten wind maakte het spelen zeer moeilijk, waar bovendien door de spelers te weinig rekening mede gehouden werd. Te hoog, veel te hoog, werd de bal telkens gespeeld en het plaatsen was 0111 deze reden dan ook voor veel verbe tering vatbaar. Voor rust, toen HRC den wind mee had, wilde het maar niet vlotten; wel waren zij het meest in den aanval, maar men speelde te peu terig en stelde zich voor doel niet altijd juist op. De VSV-ploeg brak wel eens door, maar ook hier was de afwerking niet wat je noemt en de keeper had het dan ook niet druk. Er j was. bovendien weinig spanning en geestdrift, waardoor dat gedeelte geenszins interessant was. 1 Deze laatste factoren kwamen meer naar voren, toen de gasten, nadat de 2e helft juist 4 minuten oud was, de leiding wisten te ne men, door een laog ingezonden schot, waar de doelverdediger tevergeefs naar greep. Er i kwam toen even meer vuur in en nog geen 3 minuten later was de stand met een pracht schot gelijk. VSV was iets in de meerderheid, is -m3 gevaarlijk ook, maar de H-keeper liet zich niet onbetuigd, die op zijn bekende koel- jbioedige wijze enkele malen fraai stopte. Toen jechter de H.-verdedigng na 23 min. spelen iverwachtte de referee voor buitenspel zou jfluiten, wat niet gebéurde, gaf de rechtsbinnen jvan VSV zijn club opniquw de leiding, zonder idat iemand der Racers en hand of voet uit stak. Een goedkoope goal dus! HRC 2, waar schijnlijk gedachtig aan de fatale plaats, zette toen alles op alles, had lak aan den wind en Jcwam onstuiming naar voren, wat tot gevolg jiad dat de Velzenaren raar begonnen te schut teren. Het werd. voor een oogenblik een waar bombardement, op het doel der bezoekers, waar het echter de doelman was, die zich bij zonder onderscheidde. De stand werd wel ipoedig gelijk nauwelijks 1 min. na den ftrap maar eerst 12 minuten voor het dinde kwam de beslissende goal ter wereld, een waar prachtschot! Toen nog even een op- hving bij de Velzenaren; de H.-verdediging cpordt overrompeld; driemaal achtereen werd ziuiver ingeschoten. Maar toen de H.-reserves na 39 minuten spelen nogmaals scoorden, was het pleit beslecht en speelden zij rustig verder. HRC 2 heeft thansi2 punten met nog 2 wed- rijden in het verschiet. VSV 2 eindigt de >mpetitie met 12 punten, score 2730. Het eerste elftal heeft zijn laatsten wed- rij-d, die ien Paaschdag te Alkmaar werd gespeeld, met 42 verloren. 1 Beide clubs eindigen dus met een gelijk aantal winstpunten en zullen elkaar dus nog nóg eens ontmoeten, om uit te maken wie als no. laatst zal eindigen. Deze wedstrijd wordt waarschijnlijk over 14 dagen op het EDO terrein te Haarlem gespeeld. O.S.V. kampioen. HELDERSCHE BOYS WEDEROM KAMPIOEN! De „Boys" zijn weer kampioen en zullen hei volgend jaar uitkomen in de ie klasse vin deji N.-H. .V. B. Nu nog eenmaal kampioen en de K. N. V. B. is bereikt. Het stijgende succes van de Heldersche Boys kan niet anders dan een gevolg zijn hechte samenwerking tusschen bestuur 0 uts.um uil leden. Bij de aanbieding v^n oizcn welge- -.z» 11» vir.tii n ci meenden gelukwensc-h, spreken wij dan ook ue hoop uit, dat het krachtige bestuur er in moge slagen den geest in de verectiiging te bestendigen, opdat wij bij het beëindigen van de volgende competitie met groote vreugde van het feit zullen mogen gewagen: dat dersche Boys" haar intrede zal doen in N- V- daarmede bewijzende, dat de Hel den ónze »<>- - Siz Hinkenden naam verdie £0 menig ander gebied heeft verworven. De strijd, die het kampioenschap bracht Het is niet alleen „Helderschc Boys". 1 a ;,i pon korte spanne tijds dat er in geslaagd is m een Korie ^i populair te worden, maar het is ook „W ater vogels" een club. die sinds twee jaar deel tut ti aak t van den N.-H. V. B., en die voorname lijk wordt gevormd door het stoere gilde der Oude Helder, in de gunst van het publiek mag verheugen. Aanvankelijk leek het er op, de Vogels ditmaal met het kampioenschap zouden gaan strijken, want toen nog a y tegen HRC 5 moest worden gespeeld, behoefde deze wedstrijd nog slechts gelijk te wordt'" respeeld om kampioen te zijn.. Doch de ued strijd tegen HRC 5 werd verloren. H.erdpor had „Watervogels" eenzelfde puntenaantal als „Heldersche Boys". De wedstrijd. Zooals men weet moet een beslissingswed strijd altijd op pnzijdig terrein worden ge speeld, oin welke reden de HRC-veste dooi den bond was-aangewezen als de plaats waar de strijd zou plaatsvinden. Als scheidsrechter fungeerde de heer Brussel, secretaris-penning meester van den N.-H. V.B., in eigen persoon. Onder het in grooten getale opgekomen pu- b'iek merkten wij vele officials op van N - V. B. en IC. N. V. B., o.m. de heeren Oden, Mol, de Draaijer en verschillende bestuurs leden van andere clubs. Het onder een stralende voorjaarszon prij kende HRC-terrein bood op dezen vroegen Paaschmorgen een feestelijken aant>ill». De sfeer was als het ware geladen met electriciteit. Een slechts met fluisterende stem sprekende massa, deels bestaande uit aan hangers van beide kampen, benevens, een -fUnk contingent neutrale toeschouwers, omzoomde het veld en bevolkte de tribune. Even na tien uur doet de heer Brussel een snerpend fluitsignaal, voor de eerste maal dien ochtend, door den prillen lentemorgen klinken, waarna beide elftallen zich als volgt opstellen: Heldersche Boys. Looij Stark lCrijhs Bl-orn Oostendorp Tesselaar C. Snijder F. Kuijper J. C. Snijder G. Kuijper W. Looij v. d. Hert Been Ewalt Schokman Gerritsen Ewal Bontes Gerritsen Been Been Blokker Ontegenzeggelijk speelden de Boys tech nisch beter dan Watervogels. De Boys-aan vallen waren beter van opzet en over het al gemeen speelden de Boys, stuk voor stuk, een weinig beter voetbal dan de Vogels, die voornamelijk hun kracht zochten in zwoegen van de eerste tot de laatste minuut. Zooals bij dergelijke wedstri,r'eu als deze gemeenlijk het geval is, was hij meer span nend dan fraai. Geholpen door den vrij straffen win.1 onder nemen de Vogels al direct na den aanvang eenige aanvallen op de Bóys-veste, waar Looij zich al dadelijk als een man, die zijn vak ver staat, doet kennen. Uit een dezer aanvallen weet v. d. Hert voor de eerste maal het doel te vinden, waarbij de scheidsrechter echter terecht buitenspel constateerde, zoodat de score voorlopig blank blijft. Niet ontmoedigd pakken de Vogels daarna opnieuw de zaken aan en niettegenstaande de technische meer derheid van de Boys, weten zij het keer op keer tot vlak voor het Boys-doel te brengen, waar Looij menige keurige save verricht en Stark en Krijns zich eveneens dapper weren. Herhaaldelijk zet de verdienstelijk spelende spil Oostendorp de blauwwitte voorhoede aan het werk. Lang treuzelen of onbesuisd schieten zijn echter oorzaak, dat Blokker het niet te moeilijk heeft. Een drietal vlak na elkaar genomen corners op het Boys-doel vermogen geen verandering in den nog steeds blanken stand te brengen, welke dan ook tot de rust gehandhaafd blijft. Na de hervatting zijn de Boys, die nu den steun van den wind hebben, al dadelijk ster ker. Er is dan ook nog geen volle 5 minuten gespeel-d als linksbuiten Khijper, bij een doel- worsteling voor het Vogels-doel, onder dave rend gejuich, Heldersche Boys, met een tam schot de leiding geeft, op een moment dat Blokker even voor zijn doel op den grond lag. Even later denken wij den gelijkmaker te kunnen noteeren als Schokman een door den keeper in hét veld gestompte» bal, tegen den paal schiet. Nadat enkele aanvallen door de Boys goed werden afgeslagen, moet Looij ein delijk visschen na een uit een doelworsteling door Schokman ingezonden schot. De «tand blijft echter niet lang gelijk, want spoedig daarna is het Snijder, die met een keurig schot, de Boys weer aan de leiding helpt. Dan zijn de Boy8 verder tot het einde toe sterker en als linksbuiten Looij den stand zonder veel moeite op 31 brengt, spelen de Vogels ver der een verloren wedstrijd. De stand onder gaat dan ook geen wijziging meer en als de heer Brussel voor de laatste maal fluit vliegt de geheele aanhang van de Boys het veld op om hun favorieten met kransen omhangen en met bloemen getooid, op de schouders naar de kleedkamer te brengen. Callantsoog. Callantsoog-nieuws. Tweeden Paaschdag speelde Callantsoog 2 haar laatsten thuiswedstrijd voor de competitie tegen Kolhorn 2. C. heeft één invaller, terwijl K. slechts met 9 man verschijnt. C. trapt af tegen wind en wegen. Voor rust gebeurt er niets bijzonders en het blijkt, dat de partijen goed tegen elkaar op- met „brillenstand" wordt gedraaid. Thans is het woord aan C. K. strijdt met haar 9 spelers wanhopig tegen het overwicht van C.. dat nu het voordeel van den krachtigen wind heeft. Uit een corner scoort C. (1—0). De K.- voorlioede weet door te breken en maakt gelijk. weet dan geledielijk den stand tot 51 op te \oeren, waarna K. weer doorbreekt en den ach terstand verkleint tot 52. C. brengt met een penalty den stand op 6—2, waarmee het einde komt. Aan de spelers van K. 2 een woord van lof i°or hun kranige tegenstand en volhouden tot het einde. Wieringea Succes-nieuws. Zondag 1 en Paaschdag speelde Succes 1 haar eersten wedstrijd voor den Rauch-beker en kreeg op bezoek Helder 2. Om half drie blaast scheids rechter Geervliet de elftallen in het veld. Het is u ielijk mrekbaar. dat S. in enkele weken niet gespeeld heft. Na een kwartier spelen is het de _-rechtsbuiten, die zijn club de leiding bezorgt, L S. beseft nu, dat er beter dient te worden aangepakt. Enkele malen ontkomt het H -d0et nauwernood aan een doorboring. Beide doel keeren om beurten in gevaar. De stand V?N steeds 1—0. Vlak voor rust laat de H i.n°' een bal glippen en si de stand gelijk, l-_j 6epef Na de thee komen de S.-ers <jan het w -naakt S. 2—1. Een penalty weet de H.-kccp^ spoedi0 voortdurend zijn ze in den aanval. Al stoppen. Kort hierop wordt het 3—1. H. prob het ook nog enkele malen, doch het spelval opgzet, wat hun eenmaal ncor.„„,y W| zoek. Verscheidene malen wordt bij 11. de buit"* band ij '9 wordt - „e buitpn als de heele verdediging staan blijft en de S midvoor er met den bal vandoor gudt en 4 7 maakt. Als S. 5—1 gemaakt heeft, vindt -ij u zeker welletjes en H. komt nog een geducht od zetten en weet bij een strubbeling voor hn S-dj 5—2 te maken. Verandering komt re niet „lc°c dus S. komt in de tweede ronde uit. Maandag speeldeSucces 3 tegen Oudeschild 1 op. Voor rust wisten geen van beide het dckl té Beide partijen wogen vrijwel gelijk tegen elkaar vinden en ging de rust in met blanco stand. Na de thee heeft S. het geringe windveofdeel doch Oudeschild komt geducht opzet'en en weet al spoedig met een keurig schot dc leid ng te ne> men. 1—0. De S.-ers werken hard voor den gelijk maker. De O.-verdediging weet steeds keurig weg te werken. Het einde komt met 1—overwinning voor Oudeschild. Een gelijk spel was zeker de verhouding geweest. Texel Texel 1—K.F.C. 1 2—5. Voor den Rauch-bekr speelde g.„ter KrC uit Krommenie een veotbalwedstrljd op 't sportterrein te Den Burg. 't Was geen mooien wedstrijd, de wind had geweldig veel invloed op het spel, zoodat voor de rust KFC bijna uitsluitend in den aanval was en in de tweede helft van den wedstrijd Texel De eerste goal, die KFC maakte, kwam van een kwam van een goed schot: de derd was weder zulk corner, waarbij de bal in het doel woei; de tweede een winddoelpunt. Daarna kwamen nog twee mooie doelpunten van de gasten. Texel maakte nog een tegengoal, die door den scheidsrechter niet werd toegekend. De rust kwam met 50 voor KFC. Na de rust wist Texel nog drie maal den keeper te passeeren, waarvan twee punten werden toe gekend. De wedstrijd eindigde daardoor met een 5—2 overwinning voor Krommenie. Het Texelsche elftal moest door de vacantie met eenige invaller» uitkomen. Luit. ter zee 3e kl. A. J. Schouwenaar wordt 3 dezer overgeplaatst van Hr. Ms. pantser- schip Hertog Hendrik naar Hr. Ms. torjicdo- boot Z 8 te Nieuwediep Geplaatst bij de marinekazerne Oedjoeng (rol), de hoorfdoff. van adm. der 2e kl. J. Rotgans; bij het dep. van marine de luit. ter zee 1ste ld. F. T. Burghard, beiden verwacht uit Nederland. Overgeplaatst van de marinekazerne Oedjoeng, naar marinekazerne Goebeng, de off. van adm. der 1ste kl. B. van Erp Taalman Kip: van de marinekazerne Goebeng naar het dep. der marine, dc off. van adm. der ie kl II. J. G. van Giessen Stoomvaart Mij. Nederland. Tajandoen, t., 31 Maart te Sitez. Tawali, u., 31 Maart te Pt. Said. Poelau Tello, t., 30 Maart v. Belawan. Tabinta, t., pass. 29 Maart Gibrnltir. Kon. Paketv Maatschappij. Hopman, 28 Maart te Batavia. Sipora, 28 Maartte Belawan. Rotterdamsche Lloyd Dempo, u., pass. 31- Maart Ouesisnt. Sibajak, 2 April te R'dam. Kon. Holl Lloyc Flandria, u., 30 Maart v. Bahia. Orania, t., 30 Maart v. Bahia. ALKMAAR, 31 Maart 1934. Op de heden gehouden veemarkt waren aanvoer en prijzen als volgt: 1 paard 110: 17 melkkoeien f 125— f 200; 215 nuchtere kalveren, slacht 2.50— f 10 en fok 612; 30 overhouders, geen no teering; 46 biggen (10 weken) f 815; 9 bok ken en geiten 2f 13, handel matig. ALKMAAR, 31 Maart 1934. Op de heden gehouden eierenmarkt werd voor kipcieren f 2— 2.30 betaald en voor eendeicren f 2.10. Boter 67)—72i cent. ALKMAAR. 30 Maart 1934. Op de heden gehouden veiling werd betaald voor: Andijvie per 100 stuks f 2.204.20; appelen per 100 kg 17; bloemkool le s. per 100 stuks 13; boeren kool per 100 stuks 1.502; bieten per 100 kg f 3.30; gele kool per 100 kg 4.50—7: per 100 stuks 5.609.20; peren per ~",ef f 1115; prei per 100 bos 2.609.60; rabarbei per 100 bos 519; raapstelen per 100 bo- 1.502.40; radijs per 100 bos 2.405.90c roode kool per 100 kg 2.607: selderie per 100 bos 0.50—2.60; spinazie per bak 5275 cent. spruiten per 100 pond f 511.50; uien per 10 kg 1.502; wortelen per 100 kg f 2.60 5.30. witlof le s. p. 100 pond 79.50, 2e s. 3.r0 BROEK OP LANGENDIJK, 31 Maart 1934. 310000 kg roode kool 2—6.40; 82000 kg gele kool 3.50—7.50; 7000 kg Deensche witte kool 6.20—6.70; 1200 kg uien: uien 1.70—1.90 en gele drielingen 0.80; 500 kg bieten 2 3. alles per 100 kg. PURMEREND, 3 April 1934. Aangevoerd 1312 kg boter, per kg f 1.j5 145» Koeien totaal 559 stuks. 180 vette koeien 5 60 ct., handel stug; 260 geldckoeien, 80 15 handel vlug; 110 melkkoei f 110200. hande stug; 9 stieren 3246, handel matig; 9 paaien 70—130, handel stug; 34 vette kalveren 0.40 60, handel stug; 1068 nuchtere kalveren v. slacht f 3—9. handel matig; nuchtere kalveren (fok) 6—14, handel matig; 261 vette varkens v. d. slacht 35—37 ct.: 51 magere varkens 14 21. handel stug; 189 biggen 8—12, handel stug: 541 schapen f 8—26, handel vlug: 29 bokke 311. handel matig. - Kipeieren 2—2.50 per 100; eendeieren t l per 100; piepkuikens 77) 85 per kg. 3 April 1934. Aangekomen van Wieringen - ■•ertro**-» Cuxhaven, de Ned. vracuctraT/..r J tar.fc

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1934 | | pagina 8