^port HELDERSCHE COURANT VAN DINSDAG 15 MEI 1934. N H.V.B.-Overzicht. K N.V.B.'Overzicht. •eSÏÏSwTA"ei"" 465e STAATSLOTERIJ Tijdschriften en Weekbladen van der meulen mee naar italië. Men deelt het Hbl. mede. dat dr. A. van der Meulèn. de moeilijkheden begrijpende waarin de Technische Commissie en de Keuze commissie van den Koninklijken Nederland- schen Voetbalbond ten opzichte van het doel- verdedigersvraagstuk van het Nederlarid-ch Elftal zich op dit oogenblik bevinden, alsmede tengevolge van de talloos vele verzoeken van officials en spelers, heeft besloten zich alsnog ter beschikking te stellen van de Technische Commissie om de reis naar Italië mede te maken. Kampioenschap van Noord-Holland B. HelderSchagen 83) BKC Texel 4 5- rauchbeker. HRC 2Zilvermeeuwen i i2. ae klasse E. HRC 4—Schagen 2 2—2. je klasse d. HRC 7—Helder 5 I—5- HET VIERBONDENTOURNOOI. De Haarletnsche V. B. wint. N.-H. V. B. derde. Het is het N.-H. V. B.-ettfal, in weerwil van den goeden oefenwedstrijd tegen Hollan- dia, niet gelukt den verleden jaar gewonnen V:erbonden-wisselbeker te behouden. In de eerste ronde zag het Noord-Holland- sche team zich geplaatst tegenover den Haar- lemschen V.B.. welke de sterkste van de vier bleek. Aanvankelijk waren de onzen tegen de H'arleminers opgewassen. Het samenspel was vlot en opende perspectieven voor een paar doelpunten. Toch had een overwachte aanval van Haarlem eerst succes (o1). Meteen van den aftrap af vuurde Wolthuis zoo'n hard en hoog schot af van de lijn, dat de Haarlem- 'sche keeper totaal verrast werd. Merkwaardig genoeg heetf dit docpunt meer den Haarlem mers dan onzen vertegenwoordigers tot stimu lans gestrekt. Toen pas kwam bij den H.V.B. het juiste verband en dat de score 21 voor de sterker spelende Haarlemmers bleef, pleit voor het goede verdedigen van Goudswaard cn Bakker, gesteund door de halfiinie. In dezen wedstrijd voldeed de voorhoede niet, Sepers leidde niet voldoende. Alleen Wolthuis was in staat schoten te lossen. De halfiinie kon aan opbouwen niet toekomen. Op het neven veld had de Amsterdamsche V.B. ondertusschen met veel moeite weten baas te blijven over den Leidschen V.B. (20), zoodat de finale volgde tusschen Amsterda n en. Haarlem, terwijl de z.g. verliezersronde tusschen Noord-Holland en Leiden moest uit maken wie no. drie werd. De finale was een zeer stevige en pittige wedstrijd. De hoofdstedelingen werden vol gens de regelen van de kunst door de Haar lemmers geklopt met 41. De betere achter hoede van Haarlem gaf den doorslag. De oud- Blauw Witter Ferrltse vermocht niet eens uit te blinken in het Amsterdamsche elftal. De H.V.B. bebaa'de verdiend den eersten prijs. De N.-H.V.B. kwam tegen Leiden in gewij zigde opstelling uit. Goudswaard was niet erg fit en Vriesman (Petten) nam zijn ptaats in. Wolthuis presideerde nu de voorhoede, Faus was er uit, Sepers stond daardoor rechts binnen en Snijders vulde de voorlinie aan als linksbuiten. Dat was een verbetering: d.w.a. de voorhoede, want Goudswaard is sterker dan Vriesman. Die voorhoede dan harmo nieerde en met den MLD-schutter aan het hoofd was zij ook productief. Snijders en Frans Kuiper hadden een aardigen vleugel en eerstgenoemde oogstte open doekjes voor zijn onbevangen spel. Sepers was driemaal zoo goed als 's morgens! De N.H.V.B. won dan ook gemakkelijk met 62, rust 4r. De fabrikanten waren resp. Snijders, Bak ker, Sepers, Kuiper, Bakker en Wolthuis. De oorspronkelijke opstelling! van het N.H.V.B.-elftal was: Stadt (KFC 3), Gouds waard (MLD), Bakker (ZFC 4), Schenk (Wie- ringcrwaard), Spaarman (Beemster) en Tau- ber (BKC); Bakker (CSV), Faus, Sepers (bel den N Niedorp), F. Kuiper (Held. Bos) en Wolthuis (MLD). Kampioenschap van Noord-Holland. Helder slaat Schagen met 83. Een onvoltallig Helder heeft met groote cijfers van Schagen, de 4e klasser, weten te winnen in een wedstrijd, die voor de rust leu ker voor de bezoekers was dan daarna, toen Helder eerst haar hoogere klasse toonde. Met de rust was de stand zelfs nog zeer gunstig voor de bezoekers, n.l. 2—2, die dus vol goe den moed op een even gunstig eindresultaat de tweede helft inzetten. Maar Helder hao haar speelwijze, die voor de thee nogal op- en aanmerkingen toeliet, geheet herzien en het was vanaf de eerste minuut duidelijk, dat de 4e klasser geen kans meer zou krijgen. Met deze combinatie kwamen de withemden voor matige belangstelling in het veld: B. de Boer P. Trap S. Spigt 1 Trap H. Kluft H. de Boer F. Kiesewetter H. Evers C. Smit A Vcen J. Godschalk Vier r. er.c- dus, maar ook S. was niet ge heel volledig. Zooals gezegd ging 't voor de rust gelijk-op, al had de thuisclub de beste en meeste sco ringskansen. Haar voorhoede was er evenwel met in Evers scoorde tenslotte een doelpunt, maar de S. linksbuiten maakte met een pracht- vlcugclschot gelijk. De H.-midvoor scoorde ^ar "a CC" sne,len tegenaanval Boer voor een onhoudbaar schol eveneens visschen. Rust 22. Met meermalen uitstekend 'spel nam H. het heft geheel ,n handen, vooral het eerste half uur het de Heldcr-ploeg een vlot, prod„cüe! spelletje zien De bezoekers hadden niets in bodcnCnR« t kr,aCht!Ü Zij °°k tWstand h Rf*c!mat'S ''ep ,-core op tot 6-. frt V3n Godscha*- Kiesewetter tL JT5' W"rondcr ckele pracht-goals. Toen eerst scoorden de bezoekers - zH het male^Hn6» Tte?SP€LP°Sitie ten derdcn Z,akte seducht. totdat het 7e doelpunt ter wereld kwam. waarna H zich kennelijk ging inspannen om de 10 te halen. Het waren er echter „maar" acht, toen de heer Geervliet, een matig fluitist, het einde aankondigde. H.R.C. II—ZEEMEEUWEN I 1— De Racers uitgebekerd. Een on verwacht slot. Het was voor den Rauchbeker, dat boven genoemde teams elkaar Zondagmiddag op het Tuindorp-veld ontmoetten. De interessante en dikwijls boeiende kamp is tenslotte geëindigd met een zege voor de 3e klassers nadat de Ra cers tot 3 minuten voor het einde nog een 1o voorsproog hadden.Hoewel zeker van een onverwacht slot gesproken kan war den, we ons reeds met een overwinning voor de roode kleuren verzoend hadden, is dit resul taat toch ook weer niet heelemaal onverwacht, want de Meeuwen hebben na rust een uitge sproken overwicht gehad en alleen het prima keepen van Van Es was oorzaak, dat doel punten zoo lang uitbleven. Het was voor de spelers ideaal weer en in de ie helft is het een zeer aantrekkelijke match geweest van afwisselende aanvallen, snel tempo en technisch van behoorlijk'gehalte. Reeds een paar minuten na den aanvang werd een vlug uitgevoerde attaque van H. besloten met een vinnig schot n.iast den paal en onmiddellijk daarop moest van Es optre den voor een hoog ingezonden bal van rechts, welke hij nog net over de lat wist te tippen. Zes minuten waren er gespeeld toen de han dige Sanders van de linksbuitenplaats, na een strubbeling den bal in de touwen joeg. Een mooi doelpunt, waardoor de roodjes de leiding verkregen, welke zij ruim 75 minuten zouden behouden! Het was steeds -een mooie, open strijd van 2 gelijkwaardige tegenstanders, het plaatsen was nog wel eens een zwak punt, maar overigens niets dan lof over het ver toonde. Het spel werd flink opengehouden en met lange passes werden de verdedigingen steeds uit elkaar gerukt, waardoor deze '.aatsten het zeer moeilijk hadden. Rust 1o. Na rust is het voor het grootste gedeelte een eenzijdige strijd geweest, daarde gasten voor het grootste gedeelte in het offensief zijn geweest. Het Racing-doel heeft periodes gehad van een waar bombardement, maar het achter trio speelde op z'n best met den doelverde- diger aan het hoofd, die, klèmvast als hij was, met groote kalmte en zekerheid ettelijke kee- ren heeft moeten optreden. De kanthalves vooral Stolk waren in deze trouwe helpers, d'e zich prima verdedigers toonden. Dat was dan ook de reden, dat Zeemeeuwen haar supe rioriteit maar niet in doelpunten vermocht tot uitdrukking te brengen. De H.-voorhoede viel sporadisch aan en aleen dan, als de rechts buiten (Grooff) den bal had, maar de keeper kwam er bijna niet aan te pas. Het neigde naar het einde en nog steeds hadden de Racers de leiding, toen de linksbin nen van Z. een goede pass aan den linksbuiten caf, deze zette accuraat voor en van rechts ontstond na een fraaien kopbal de gelijkmaker. Nauwelijks één minuut tater weer zoo'n over- romoe'etiden aanval. Van Es kreeg weer het nakijken. Even later kwam het einde en is HRC 2 voor verdere deelname aan de Rauchbeker wedstrijden uitgeschakeld. ZAANDIJK—H.R.C. De „Sportkroniek" meldt, dat voor Zondag a 4. is vastgesteld de promotie-degradatie wedstrijd ZaandijkHRC. Juüanadorp. J.V.C.-nieuws. Zondagmiddag speelde JVC 2 haar eerste nederlaagwedstrijd en ontving bezoek van Kolhorn 1. K. won den toss en koos het wind- v ordeel. JVC was onmiddellijk in den aanval, en boekte al spoedig succes, toen de linksbui ten onhoudbaar inschoot. Even later maakte evenwel K. gelijk. Voor rust wisten beide elftallen nog eenmaal te scoren, zoodat de pauze inging met 22. Na de thee wist K. nog twee doelpunten te verkrijgen, terwijl JVC, hoewel dikwijls het meest in den aanval, er geen enkele meer wist te behalen. Aldus kwam het einde met 53. 's Morgens speelden de JVC-adspiranten tegen BKC b. Uitslag: 2—0 voor JVC:. i Anna Paulowna. BKC 1 speelde Zondag voor het kampioen- schap van Noord-Holland b tegeii Texel 1. Laatstgenoemde was met 10 man, waaronder talrijke invallers. Toch wonnen de eilanders met S4 dank zij Winter van BKC in proefopstelling. zonder Tauber en Post, die in Haarlem bij het N.H.V.B.-elftal moesten zijn. Texel. Texel-nieuws. Al te 'aat ontving men hier bericht, dat Zondag j.1. Texel naar Breezand moest voor den kampioenswedstrijd voor N.-Holland; het gevolg was, dat men met verscheidene invallers en slechts met 10 spelers naar BKC giftg; ook dit elftal kwam met veel invallers uit. Het werd een spannende wedstrijd, waarbij de Texelsche keeper (een van het derde elftal) zich uitstekend heeft geweerd. Texel had v ortdurend de leiding, doch BKC haalde steeds den achterstand weer in. De laatste 10 min. ivas de stand nog 44. daarna scoorde Winter het winnende doelpunt. Voor de beide Pinksterdagen staan voor T cxel 1 mooie wedstrij-den op het program ma; op den len Pinksterdag wordt 's avonds uur gespeeld tegen Wilhelmina Vooruit uit omsterdam. Op den 2en Pinksterdag komt Alcmaria 2 naar Texel. SPORTVEREENIGING TEXEL. Gisteravond werd in hotel „De Oranjeboom'" jaarvergadering van bovengenoemde ver- ecniging gehouden. De voorz., de heer Dap per, wees er op, dat de vcreeniging op dezen ag juist 22 jaar bestaat; verder wees de heer D. op het gunstige vercenigingsjaar dat ach ter ons ligt. Voor het eerst kwam men dit voor Th i uaIlen Uit in competitie; vooral het 3e en het 2e elftal hebben een goed .guur geslagen, hetgeen als een goed voor- ïcthoj »<"J» De notulen van den wn. secretaris, den heer rrd zoodanig is verricht. Uit het jaarverslag ontleenen wij. dat de training van den vorigen zomer- onvoldoendè is geweest, hetgeen vooral in het eerste elftaj tot uiting is gekomen bij de competitie. Uit de rekening van den penningmeester bleek, dat de ontvangsten hadden bedragen 2116,48. de uitgaven 2138.37. zoodat er een gering nadeelig saldo was. Daar echter veel oude schuld uit de voeten is gemaakt, gaf de balans gunstige cijfers aan. De voorzitter bracht hulde aan den pen- ningmeester, den heer G. Dro-, voor zijn moei lijk werk; ook de heer J. v. Zeijlen en de heer W. v. Sambeek ontvingen dank voor hun uit stekende werkzaamheden voor de vereenigiog. Hierna volgden bestuursverkiezingen. Bij deze vereeniging treedt ieder jaar het ge- heele bestuur af. De heer Dapper werd met vrijwel algemeen stemmen als voorzitter her kozen. Tot secretaris werd gekozen de heer N. de Graaf, in plaats van den heer A. Dros Az. Verder werd in plaats van den heer N, Ran gekozen de heer A. Dros Pz., herkozen werden de heeren W. Winter en G. Dros. Tot leden van de elftalcommissie werdetf gekozen de heeren D. Dapper en A. Dros. Leden van de rekening-commissie werden opnieuw de heeren E. Lap en W. v. Zeylen. De heer J. Buijs gaf een kort overzicht van; het financieel beheer derriribune; de ontvang sten zijn wel een weinig achteruit gegaan, doch de financiën staan er niet slecht voor. 1 Bij de rondvraag kwamen slechts enkele; huishoudelijke zaken in bespreking. De traï-i •lingsdag voor ouderen werd vastgesteld op| Woensdagavond. Hierna sluiting. DE GROOTE FEESTDAG VAN „SUCCES". Daan op grootsche wijze gehuldigd. Zaterdagavond kon men reeds vroeg mer-, ken, dat er iets gaande was te Hippolytushoef. Tegen acht uur stroomden vele meiischen naar. „Concordia", omdat „Succes" daar haar 10- jarig jubileumsfeest vierde. De voorzitter der Feestcommissie, de heer C. Metselaar, is de eerste spreker en opent de; feestelijke vergadering. De voorzitter van' Succes volgt hem al rasch op en houdt een toepasselijke" rede, waarna gelegenheid wordt geboden te complimenteeren. Vele deputaties maken daarvan gebruik. Wij merken o.a. op j vertegenwoordigers van de voetbalverenigiit- gen Helder, MLD, Held. Boys en Schagen. j Dan de afgevaardigden van den Noord-Hol- iandschen voetbalbond en die van de scheids- rechtersver. Helder en omstreken. De feliei- taties zijn van even zoovele bloemstukken ver- I gezeld. De heer Jonker uit A.P., spreekt enkele j woorden namens de aanwezige verslaggevers, j waarna de heer Gorter van Harmonie aan de beurt is. Onze „Daan" (Nieuwbuurt), zooals bekend geblesseerd bij een der laatste wed- strijden, heeft men toch op dezen avond laten verschijnen en daar zit hij op twee stoelen op i het tooneei. Dit is z ij n avond. Daan, de otide Jutter, heeft het leeuwenaandeel gehad in de oprichting van Succes. En hij was er 10 jaar de trouwe en actieve secretaris van. En hoe hij deze moeilijke functie vervulde, mag zeker wel blijken uit de woorden van den afgevaar digde van den N.-H. Voetbalbond. De ver eeniging gaf blijk van waardeering door hem een prachtig bureau-mi pis tre te schenken. En Daan was wel een weinig onder den indruk bij al deze genegenheid. Het feestlied komt dan aan de orde en de heer M. Kooy doet de zaal brullen. Het blijspel „Ze krijgen mekaar" vormt een belangrijk deel van den prachtavond en oogst veel applaus. Geen wonder, want de acteurs en actrices waren subliem. Dan de korte revue" schets van mevr. Asies-Maars en Jb. Bakker, die geweldig komische herinneringen uit de loonbaan der vereniging ophaalt en derhalve aanleiding geeft tot lachpartiien. Dan vo^t het hal en daarbij vele attracties ondre leiding van den heer Noorden. Tot ver in den nacht werd gefuifd, zoo, dat Succes haar naam eer aandeed. Den He'deesche medelezers zal het genoegen doen, dat Daan Nieuwbuurt gezorgd heeft zijn naam als Jutter eer aan te doen. Anna Paulowna. N.A.S.B.-voetbal. De beide elftallen van de Rooie Rakkers togen naar Alkmaar, voor het spelen van se'ectie-wedstrijden in het gemeentelijk sport park. Het eerste kwam Hoorn 1 tegen A.P. 2 in het veld, welke wedstrijd door H. met 40 werd gewonnen. Vervolgens speelde Helder 1 versus A.P. 2. Eindstand: oo. Na een wedstrijd van Alkmaar tegen een c' mbinatie Hoorn, Den Helder en Anna Pau lowna werden 2 spelers van A.P aangewezen voor het proeflftal van kcing Hoorn, hetwelk moet uitkomen in den districtswedstrijd tegen het proefeftal van kring Amsterdam. -1 Kampioenschap van Nederland. K.F.C. wint weer. Ajax speelt op het kantje af gelijk. De Koogers gaan maar door met winnen, ditmaal werd het Groninger Velocitas met 4o aan de zegekar gebonden, cijfers dus, die geen twijfel open laten, wie de sterkste was. Zoo blijkt in eiken wedstrijd weer, dat geen der andere kampioenen opgewassen is tegen het sobere spel van de groote Koogsche en dat men zich angzamerhand wel vertrouwd mag maken met het feit, dat de voetbalkam pioen van Nederland eerstdaags in het kleine Koog-Zaandijk zetelt.... Na zijn slechten wedstrijd in het Neder- andsch elftal maakte Jaap Mol weer veel goed, thans een schitterende midvoorpartij te ver tolken! De Amsterdamsche rood-witten hadden in Tilburg weer geen gemakkelijken middag, slechts door een strafschop voor een dubieus handsgeval te benutten, konden zij de neder laag ontgaan. Het lijkt er thans niet meer op, dat Ajax ernstig candidaat voor den titel is. AFDEELING L Promotie ie klasse. Overeenkomstig de verwachtingen heeft 't Gooi tegen DWS het loodje moeten leggen en heeft met haar 2—1 nederlaag het eerste klasseschap verloren. Nu staat DWS er schit terend voor, maar toch is haar spelgehalte van zoodanige kwaliteit, dat aan Velox alsnog een redehjke kans mag worden toegekend De" Amsterdammers moeten het van zwoegen en nog eens zwoegen hebben, Velox daarentegen speelt beter voetbal. Promotie ae klasse. puntjes, door wederom van Zaandijk te win uen, ditmaal met 2—0. De Oostzaners hebben nu de leiding met 4 punten uit 3 wedstrijden direct gevolgd door HRG, dat twee punten uit twee wedstrijden heeft. De wedstrijd HRC OSV zal. hoe de uitslag van Zaandijk—HRC ook is, de beslissing moeten brengen. Promotie 3e klasse. De geweldige nederlaag, die de Meervogels in Alkmaar tegen de Boys opliepen (7—O. hadden wij niet verwacht, en zeker de Vogels zelf ook niet. Een plotselinge inzinking? Jam mer voor de Zaandammers, die hun kans op behoud nu erg verminderd zien. AFDEELING II. Promotie ie klasse. Ook de tweede wedstrijd in Rotterdam beeft Hilversum ongeluk gebracht: met 63, "cijfers die niet twijfelachtig zijn. gingen de eerste klassers in het Sparta-stadion ten on der. Deze nederlaag beteekent dus vrijwel het verlies van het eerste klasseschap, waarna Overmaas, dat aan een gelijk spel in haar res- teerende twee wedstrijden voldoende heeft, egn prachtige#gooi doet! Promotie tweede klasse. V"VAVriendenschaar 25. De Amsterdam mers zijn verdiend gedegradeerd; Vrienden schaar heeft aan een gelijk spel tegen UW voldoende om zich tweede klasser te kunnen noemen. AFDEELING III. Promotie ie klasse. ZAC stelde niet teleur, de Zwollenaren,, wier prestaties de aandacht van heel voetballend Nederland hebben, sloegen in hun eersten pro motiewedstrijd de eerste klasser, Hengelo, met 31. AFDEELING IV. Promotie ie klasse. Middelburg zal dit jaar een zwaren dobber hebben om zich te handhaven. Het begin was al heel ontmoedigend, daar uit van Tegelen met niet minder dan 41 verloren werd! AFDEELING V. Promotie eerste klasse. i Zonder eenige moeite won HSC van het reeds gedegradeerde Alcides met 8—-1, waar door de wedstrijd van HSC tégen De Kooij de besissing moet brengen. LIMBURG—RIJNLAND. De voetablwedstrijd tusschen de vertegen woordigende elftallen van bovengenoemde districten is in een éclatante 51 overwinning v or onze landgenooten geëindigd. De achter hoede met den Miranda-man Pöttgens aan het hoofd wist prachtig weerstand te bieden aan de vele goede Duitsche aanvallen, terwijl de Hollandsche stormlinie een ware openbaring bleek door haar snel open spel, dat bovendien productiviteit kenmerkte. Zoo'n semi-iiiternationale overwinning doet je toch goed na de internationale nederlagen Vjin de laatste dagen! 11 Z.F.C.—CHELSEA. Ook haar tweeden wedstrijd in ons land heeft Chelsea weten te winnen, zij het na zeer veel moeite, hetgeen de cijfers 23 dan óok voldoende demónstreeren. Had de Maar evèn voor het einde een penalty niet gemist, dan had de versterkte ZFC-pIoeg een welver diend gelijk spel behaald. De profs speelden een uitstekend positie spel, .mifhr het tempo was traag, wat te ver klaren is na den zwaren strijd, dien de Lon- denaars gehad hebben oni zich in de eerste divisie te handhaven. DE VOETBALWERELDKAMPIOEN SCHAPPEN. Leo Halle naar Italië. De uitstekende Go Ahead-doelwachter Leo Halle is aangezocht om meer naar Italië te gaan. Het staat wel vast, dat hij reserve zat zijn en dat van Male tegen Zwitserland on der de lat staat. Waarom heeft de Keuze-commissie zich de les van Mol niet aangetrokken? Als reserves voor de voorhoede gaan immers mee: Lagen- daal, Schoetnaker en Mol, alle drie binuen- siielers! Het is uitgesloten te achten, dat alle dr'e op een gegtven moment zouden moeten j invallen, maar stel, dat er een der büiteh- j spelers onklaar raakt, zooals Mijnders voor zijn wedstrijd tegen Frankrijk, wie moet er drie op een gegeven moment zouden moeten, j aangewezen reserves ziet er kans toe behoor lijk links- of rechtsbuiten te spelen, daar komt bij, dat Lagendaal, maar vooral Schocmaker, vrij erg uit vorm zijn. Het is ons onbegrijpe lijk, dat de Keuze-commissie niet waakte tegen ;een mogelijke herhaling van het geval-Mijn- ;ders. De heer Boeljon geslaagd. De heer Bouljon, hoofdconsul van den IC. N. V. B., -s geslaagd op zijn inspectietocht r.agr Italië. De spelers zullen worden onder gebracht in een prachtig hotel aan het Como- meer, terwijl er uitstekend geoefend kan wor- jden op een voetbalveld er vlak bij. In Milaan 'bestaat groote belangstelling voor onzen strijd tegen de Zwitsers. KORFBAL. KOOG-ZAANDIJK KAMPIOEN VAN NEDERLAND. Door den returnwedstrijd tegen Deetos met 5—r te winnen is de Koogsche korfbalclub Zondag kampioen van Nederland geworden Een fraaie prestatie, waarmee we de dames en jeeren van harte geluk wenschen. Ontegen zeggelijk is de hooge titel bij de sterkste jterecht gekomen, de Koogers hebben een tchitterend seizoen achter den rug en hebben ha' onvermoeid werken dit schitterend resul taat weten te behalen. Nu nog de Koogsche voetbalclub kampioen en dan zal het stedeke wel een heele fecst- week moeten organiseeren om voldoende liiting te kunnen geven aan de waardeering Hier legde OSV beslag op twee kostbar «^"erende prestaties, die haar In- gezetenen op sportgebied geleverd hebben. ATHLETIEK. A.V. 1923 WINT DEN DRIEKAMP TEGEN HAARLEM EN V. EN L. De driekamp tusschen de drie voornaamste athletiekvereenigiagen in den lan e 1» <- miniem verschil gewonnen door A.V 23 (Am sterdam). Van de individueele prestaties zij vermeld, dat Berger voor het eerst in d t seizoen voor het eerst uitkwam en in 10.9 s won voor van Beveren en Bob Jansen. er- der evenaarde Wim Kaan zijn record op de tio m horden (r5-l' sec.), hetgeen schoone beloften inhoudt voor de eerstvogende wed strijden. GYMNASTIEK. DE NED. KEURPLOEG VOOR DE WERELDKAMPIOENSCHAPPEN SAMENGESTELD. Op t en 2 Juni a.s. vinden te Boedapest de wereldkampioenschappen gymnastiek plaats. De Ned. ploeg"is als volgt samengesteld: P. van Dam (Den Haag), J. van Genderen (Vlaardingen), C. Verhoeckx (Rotterdam), P. Kok (Rotterdam), E. Melkman (Bergen op Zoom), G. Ens (Broek op Langendijk), J. van der Vinden (Amsterdam) en M. Jaco-bs (Am- strdainj. Leider de heer A. Metz (Leiden). Als jurylid voor ons land te Boedapest is aangewezen, de heer E. de Wilde (Utrecht). De Amsterdamsche turner Caranca, die een der ernstige caftdidaten voor deze ploeg was, kan wegens blesures niet aan de verschillende se'ecties deelnemen en moest dus uitgescha keld worden Een eervol resultaat mag van deze ploeg worden tegemoet gezien. TENNIS. TIMMER VERLIEST VAN CRAWFORD IN 5 SETS. Voor drie duizend toeschouwers een zeer respectabel aantal voor een tenniswedstrijd in ons land! werd de spannende match ge speeld tusschen onzen kampioen Timmer en den wereldkampioen, den Australiër Crawford. Aanvankelijk leek het of de partij in' drie. sets beslist zou zijn, maar in de derde vond Tim mer de juiste timing terug, zijn sterk baseline- spel, zeer eenzijdig, bracht hem in de meerder heid, zoodat hij de derde en vierde set won. De vijfde was echter wederom voor Crawford, Timmer verloor deze eervol met 6—4, GOLF. De interland-golfwedstrijd Nederland Frankrijk is door de Franschen met 54 gewonnen. BOKSEN. MAX SCHMELING BOKST ONBESLIST TEGEN PAOLINO, Nadat de Duitscher 10 van de 12 ronden ver in de meerderheid was geweest, verklaarde de geheel uit Spanjaarden bestaande jury de raatch na afloop voor onbeslist. DAMMEN. DE BESLISSING EINDELIJK GEVALLEN Hé, hé.... we kunnen eindelijk vermelden, wie ér kampioen op het bord met de schijven geworden is. Het is de heer Keiler, die de verlengde match tegen Duke! (IJmuiden) toch nog onverwachts met 51 won. SCHAKEN. AJECHINE—BOGOLJUBOW. De vijftiende partij werd reniisee, terwijl de zestiende, dank zij een zeer vernuftige zet van den wereldkampioen, door Aljechine ge wonnen werd. INTERNATIONALE MOTORRACES TE ALKMAAR, Alkmaar heeft een prijneur! Nu Alcftiaria d'eti Tweeden Pinksterdag haar tweede racës tri dit seizoen houdt, en nu ook o'nzë Nederlandschè renners zullen starten, kunnen wij voor het eerst op een Nederland- sche baan spreken van een werkelijk interna tionaal programma. Dat programma ziet er inderdaad zeer fraai uit. Opnieuw is het programma verdeeld in wed strijden voor de 250, 350 en 500 cm3 klasse en de seniores, die ten getale van ruim 25 deelnemen, zullen trachten nieuwe records te maken. In de 250 cm3 klasse starten 4 seniores, in de 350 cm3 9 seniores en in de 500 cni3 klasse niet minder dan 18 cracks! Vrijwel alle seniors zullen In deze hoog ste klasse vechten met de Duitschers en Bel gen. Alkmaar verwacht Tweeden Pinksterdag geheel motorrijdend Nederland! VOOR DEN POLITIERECHTER TE ALKMAAR. Een lastige kellner in „Casino". De 29-jarige kellner P. K. A. M. (wie volgt....) W. te Den Helder, gedroeg zich in den nacht van 24 op 25 Februari in het „Casino '-gebouw onhebbelijk en werd al dus op last van den directeur verwijderd door den agent S., waartegen onze garcon zich tamelgk hevig verzette. De heer W. is, wat men naemt, niet vies van 'n slokje' Vonnis 30.boete of 30 dagen, v pgelegde straf conform eisch. Een zaak, die niet afgehandeld kon worden. M°KIUtl nrSCnnu huisvrouw A. J. R. <.laf8,SChv"""8 c£edrinïsCVe? Dez^heër i!°d port uitgebracht en deJïf uJ1 'iCr' rap' de geldelijke aehnrio «1 toezeKRJng. dat (Niet officieel) 5de klasse, lstc l(Jst Trekking van Maandag 14 Met 193.4 Hooge Prijzen 1000.— 5299 6197 8124 15538 400.— 15901 200— 18811 v f 1002362 3981 4766 5139 5G22 5714 5^1. 9561 13250 16529 20872 618 1135 2200 3014 3785 4743 5831 6535 6934 7788 8741 9798 11637 11706 11838 12123 12168 12363 12455 12517 12620 12629 12691 12969 12988 13080 13230 13248 13300 13425 13674 13777 13988 14064 14066 14219 14434 14527 14804 14944 15219 15376 15629 15696 16194 16344 16490 16554 16593 16908 17035 17079 17339 17440 17465 17662 17879 18182 18318 18385 18389 18420 18423 18442 18506 18536 18731 18848 19009 19164 19403 19442 19461 19522 19781 19849 19911 20053 20172 20217 20468 20470 20504 20551 Prijzen van 79.— 91 93 116 324 402 501 617 696 712 865 1000 1163 1210 1340 1630 1810 1823 1860 18C5 1975 2163 2253 2269 2289 2404 2566 2779 2787 3092 3173 3188 3234 3427 3592 3649 4027 4110 4401 4448 4567 4636 4719 4768 5023 5154 5484 5512 5545 5555 5835 6007 6087 6127 6343 6419 6424 6549 6550 6557 6723 6731 6822 6843 6993 7312 7439 7625 7666 7683 7705 8030 8118 8149 8296 8532 8587 8721 8811 8942 8953 0374 9747 9752 9793 9833 9873 9918 9947 9997 10005 10344 10847 11020 11030 11132 11133 11222 11280 Nieten 1 14 21 63 105 121 134 135 219 230 255 432 510 517 608 637 658 707 710 845 871 938 949 1039 1108 1109 1139 1166 1356 1467 1492 1607 1649 1675 1680 1724 2003 2035 2053 2078 2085 2137 2195 2209 2300 2310 2323 2338 2368 2375 2432 2447 2449 2467 2513 2570 2591 2604 2626 2650 2661 2676 2703 276» 2775 2805 2851 2900 2916 2996 3008 3033 3073 3076 3109 3197 3241 3243 3301 330» 3445 3463 3465 3579 3619 3630 3677 3739 3762 3818 3857 3917 3932 3939 3951 4005 4127 4146 4152 4210 4221 4231 4273 427T 4304 4327 4335 4379 4396 4539 4622 4640 4674 4788 4802 4847 4907 4925 4986 5054 5081 5126 5170 5175 5177 5231 5287 5288 5309 5317 5421 5436 5437 5448 5451 5520 5527 5533 5581 5752 5759 5789 5834 5845 5849 5381 5976 5993 6005 6038 6068 6093 6150 6233 6234 6304 6321 6381 6395 6462 6592 6523 6543 6652 6654 6693 6716 6744 6751 6768 6795 6838 6846 6938 7003 7054 7081 7133 7276 7322 7379 7387 7401 7444 7488 7572 7602 7634 7718 7806 7808 7827 7897 7937 8093 8108 8131 8198 8206 8227 8250 8268 8305 8320 8442 8445 8485 8552 8613 8620 8652 8655 8714 8716 3766 8824 8825 8828 8843 8896 8906 8986 9046 9116 9144 9267 9275 9318 9326 9340 9467 9546 9608 9645 9658 9673 9758 9791 9830 9335 9879 9894 9898 9915 9934 10002 10008 10978 10110 10112 10245 10253 10264 10283 10289 10297 10379 10436 10471 10514 10635 10641 10684 10700 10739 10830 10839 10967 11017 11086 11109 11209 11242 11277 11383 11401 11414 11422 11585 11600 11644 11650 11703 11744 11794 11801 11809 11839 12010 12025 12035 12116 12199 12265 12292 12321 12359 12385 12415 12469 12525 12612 12660 12663 12719 12756 12845 12905 12909 12942 12990 13010 13019 13100 13208 13221 13296 13350 13456 13464 13522 13569 13643 13688 13773 13835 13C44 13854 13980 13082 14030 14083 14197 14215 14310 14332 14370 14379 14410 14477 14509 14549 14578 14592 14672 14687 14707 14722 14775 14782 14821 14S23 14835 14868 14880 148S3 14S01 14937 14940 15115 15140 15148 15167 Ï5175 15347 15368 15372 15420 15436 15516 15590 15603 15682 15725 15739 15764 15836 15843 15939 15942 15973 15975 16087 16102 16105 16114 16200 16204 16219 16246 16254 16274 16298 16336 16381 16395 16401 16421 16468 16538 16578 16672 16744 16776 16804 16309 16820 16855 16896 16953 17012 17053 17096 17100 17131 17429 17431 17439 17467 17487 17505 17509 17516 17517 17520 17584 17599 17639 17650 17665 17721 17727 17738 17769 17829 17852 17969 18040 18C72 18078 18124 18217 18251 18317 18324 18432 18485 18571 18622 18635 18675 18749 18804 18884 18928 18938 18957 19047 19304 19310 19368 19435 19514 19521 19525 19686 19727 19734 19746 19765 19837 19871 19877 19922 19992 20020 20075 20083 20096 20125 20225 20261 20270 20344 20384 20400 20471 20605 20657 20692 20724 20734 20799 20802 20817 20822 20858 20884 20906 Toerisme in den vreemde op Neder- landschen bodem. Een K.N.S.M.-nuoimer van „Ons Nederland". Het Mei-nummer van ,,-Ons Nederland", offf. org. der A!g. Ned. Ver. v. Vreemdelin genverkeer, is een geheel aan de Kon. Ned. Stoomboot Mij. gewijd nummer geworden, eett aantrekkelijke aflevering over de to-eristen der K.N.S.M. Bij fleurige foto's worden arti kelen gepubliceerd over de zeereisjes met Ne- derlandsche schepen waarover dir. Hudig n een interview zijn meening zegt door den K.L.M.-vlieger A. Viruly, Ed. Veterman, mr. J. W. v. Balen, W. P. v. Deventer e.a. Willem v. d. Veer vertelde Edin. Visser zijn be'evenissen op Madeira. Het K.N.S.M.-num- tn r maakt een levendigen indruk, vooral door het fraaie fotomateriaal. Weekblad „Reizen en Trekken". „Reiz-enen Trekken" van deze week brengt ons weer 32 pagina's toerisme. Van de tal rijke artikelen en programma's noemen wij de plannen voor extra treinen naar Italië en de driemaandelijksche reis naar Nederlandsch Oost-Indië. Gids voor schoolreizen. - De Gids voor Schoolreizen beleeft nu zijn raden jaargang en wordt weer, evenals vorige jaren, gratis en franco toegezonden o.a. aan alle scholen in Nederland. Behalve de be schrijving van een groot aantal plaatsen in Nederland, met vermelding van ta! van bij- z nderheden, bevat het 192 pagina's tellende boekje gegevens omtrent schoolreizen naar het buitenland. Vooral de dit jaar voor het eerst opgenomen afdeeling Groot-Brittanië is de moeite van het raadplegen waard. Bijzondere vermelding verdient de belang rijke tariefsverlaging der uitstapjesbiljetten voor kinderen per spoor. In de meeste gevallen bedraagt die verlaging 50 Ongetwijfeld zal daardoor het aantal reizende kinderen, dat nu reeds minstens 600.000 bedraagt, nog grooter worden en zal het reizen over groote afstan den zeer toenemen. De Spoorwegen doen ech- 'cr nog méér; ze hebben zgn. Standaardreizen vastgesteld, d.w.z. op de plaats van aankoms! verzorgen de N. S. het geheele programma. En tegen welke lage prijzen! Al de bijzonderheden omtrent deze 17 Standaardreizen vermeldt de G ds voor Schoolreizen 1934. Eveneens zal echter de aandacht getrokken worden door liet artikel van de Redactie van den Gids: „Offer een Ijswafel!" Onder deze b-uze wil de redactie de gezonde kinderen een k cinigheid laten offeren 0111 daardoor de ge brekkige en zieke kinderen in staat te stellen, ook eens dag uit te gaan. Ten einde het den ezer gemakkelijk te maken zijn steun aan dit sympathieke doel te verleenen, is bij eiken Gids een 'ro-stortingsformulier ingesloten. Het aardige daarvan is, dat dit het eerste s«- 1 ustreerde stortingsformulier in Nederland

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1934 | | pagina 8