r PUROL Rond de oude Middelzee. Sport Radi acno-prograrnma Van links en rechts. De Edele Nederlandsche Huidgenezer o.s.v. N.H.V.B.-Overzicht. Nieuwe Uitgave. HELDERSCHE COURANT VAN DINSDAG 22 MEI 1934. Van Frieslands hei en Frieslands klei. Van oude Friesche stadjes, van uitgestrekte grietenijen. Van Friesche famkes en Friesche folklore. JFryslan boppe!" Dat roepen de Friezen Jn hun voor den „westerling" onbegrijpe lijke taal als ze aan het toasten gaan en den nuchteren Hollander, die daar dan bij Uit, wordt het wonderlijk te moede deze hem vreemde klanken in het eigen land te hooren. Maar als de Hollander te gast is, is de Fries wel zoo beleefd hem in de eigen, verstaanbare taal, toe te spreken en soo komt het dan, dat ik u heden iets ver tellen kan van een tocht door' Frieslands landouwen en oude steden. Ze hadden het daar goed voor elkaar in Friesland; ze hadden, die Friezen, de kop pen bij elkaar gestoken en tegen elkander gezegd: „Wat hebben wij nu aan een mooi land, dat in verschillende opzichten wed ijveren kan met de mooie streken elders in Nederland, als de Nederlanders het niet weten? Onbekend maakt onbemind, en wij ïijn er zeker van, dat als men in ..Hol land" alles wat niet Friesch is is bii den Fries „Holland" meer van ons land zou weten, de Hollanders ook meer naar Friesland zouden toe komen. Wat kunnen wij doen om ons land eens wat meer be kend te maken? politie gelegenheid tot afstempelen; heeft men zijn boekje vol, dan moet dat vóói 1 Oetober worden opgezonden; de deelne mers krijgen dan een aardig souvenir van de Prov. Vereeniging v. V. Ja maar, zucht de nog ietwat sceptische lezer, hoe moeten we dat dan aanleggen. Wij kunnen dat allemaal toch met per auto gaan zien, om van fietsen maar niet te spreken. Zoo'n toer is toch veel te groot Dat is ook heelemaal de bedoeling met, geachte lezer. De bedoeling is slechts u eens naar Friesland te lokken, u i ries- land in al zijn aantrekkelijkheden te doen zien, u te doen kennismaken met het Frie sche platteland en de Friesche steden. En u kunt het net zoo inrichten als u zelf het beste schikt. Bijvoorbeeld: u gaat met een clubje trekken, wandelt een eind en lo geert in een jeugdherberg. U zorgt dat uw boekje wordt afgestempeld. Een ander maal maakt u een uitstapje per bus hier of daar heen. Een derde bezoek moet die nen voor een fietstocht, een vierde maal spreekt gij met uw clubje af een motor bootje te huren om daarmee eens een tocht over de meren te doen, een vijfde Oude Friesche molen mei gezicht op de wallen van het stadje Sloten. Zoo spraken de Friezen, tot er een op een lumineus idee kwam. In Friesland werken de plaatselijke vereenigingen voor vreemdelingenverkeer samen; zü hebben zich gezamenlijk georganiseerd in een „Provinciale Vereeniging voor Vreemde lingenverkeer" en die provinciale vereeni ging was het, die een aardig en practisch plan opperde. Och, zoo werd "ezegd, het is wel aardig om voor verschillende sport-organisaties wedstrijden met aan trekkelijke prijzen uit te schrijven, waar door we misschien m/ssa's menschen naar een bepaald punt zouden trekken, maar het is niet het ware. Van zulke wedstrijden profiteert slechts een bepaalde streek. En dat moet niet. We zijn één volk, het Frie sche, we hebben één land, rondom de oude Middelzee gelegen, we hebben één taal, we voelen ons één en ondeelbaar. En we zul len het anders doen. We doen het op z'n elfendertigst! Op z'n elfendertigst? riepen de an deren ontzet uit. Op z'n elfendertigst! ging de woord voerder der Friezen onverstoorbaar voort. En hii ontwikkelde daarbij het volgend plannetje. Hij zeide: Kijk eens, wij heb ben elf steden, d.w.z. elf gemeenten, die in de oude tijden van onze historie stede lijke rechten verwierven van de vroed schap, die nog getuigen daarvan door hun bouw, hun oude wallen, hun gebouwen vaak. En behalve die 11 steden hebben we onze 30 landelijke gemeenten Dat is dus 11 en 30. Welnu, we organiseeren een tocht door Friesland, waarbij deze 11 ste den en 30 grietenijen moeten worden be zocht. Het idee sloeg in.Maar hoe moest het worden verwezenlijkt? De lezers weten het wel, dat het in Friesland heel eigenaardig gesteld is met de indeeling in gemeenten. De landelijke gemeenten zijn zeer uitgestrekt en bestaan uit verschillende dorpen. Zoo vormt bij voorbeeld Heerenveen geen zelfstandige gemeente, maar het is de hoofdplaats van de gemeente Aengwirden; Sneek, toch een aanzienlijk stadje van 'n 15.000 inwoners, is evenmin een zelfstandige gemeente, maar moet tegen de gemeente Wymbritse- radeel, waarvan het de grootste dochter is, „mama" zeggen. Hetzelfde is het geval met Franeker, dat behoort tot de gemeente Franekeradeel, enz. Maardaar staat tegenover, dat bijvoorbeeld ditzelfde Hee renveen, op zichzelf een aanzienlijke plaats, eveneens een onderdeel uitmaakt van de gemeente Schoterland, waarvan het de aanzienlijkste plaats vormt, zoodat men, in Heerenveen zijnde, reeds twee grietenijen heeft bezocht. ..u moet men zich de zaak aldus voor stellen: het plan van de Provinciale Frie sche Vereeniging voor Vreemdelingenver keer was om bezoekers van elders nader met het Friesche land te doen kennis maken. Er worden nu z.g. „deelnemers- boekjes" verkrijgbaar gesteld, waarin alle 31 en 30 plaatsen zijn aangegeven. Ieder deelnemer moet nu zorgen, dat hü op de een of andere wijze dit hoekje vol krijgt, d.w.z., dat hij daarin alle gemeentelijke stempels krijgt, die officieel dus een waar borg zijn, dat de plaats bezocht is. Is dat een aardig idee? Geen wedstrijd, waarbij tijden worden opgenomen of kilo- m' icrs geteld; integendeel: ieder deelne mer is geheel vrij, zoowel in zün tijd als In de wijze waarop hij zün boekje wil vol «en te krygen. Ook in de keus van het vervoermiddel is hü vrij. Alleen moet de afstempeling in de verschillende gemeen ten van Friesland plaats hebben tusschen 3a Juni en 15 September; dat is de eenige voorwarde, die aan dezen tocht verbon- oen is. russchen deze datums is op iedere Secretarie of op een commissariaat van Met Terschelling en Vlieland mee- (terekend zyn er 32. maal.Maar de lezer heeft het al begre pen: mits hij maar tusschen 15 Juni en 15 September dit bezoek brengt, is hij in alles volkomen vrij. Als wij nu nog vertellen, dat de deelne mersboekjes tegen betaling van één gul den per persoon en per boekje, verkrijg baar zijn bij en alle inlichtingen gaarne verstrekt worden door de Prov. Friesche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer, Stationsplein, Leeuwarden, hebben wij hiermede het eerste gedeelte onzer taak volbracht. Het eerste deel, zeiden we. Want onze eigenlijke taak begint pas. De lezer is na melijk nog niet heelemaal tevreden. In gedachten hooren we hem al mopperen: Dat is nu allemaal wel aardig, maar wie garandeert me, dat ik waar krijg voor mijn geld? Wie zegt mij, dat het de moeite loont om al die plaatsen aan te doen en dat ik niet veel beter doe maar weer eens naar Luxemburg of België te gaan? En dan antwoorden de Friezen: Nou meneer (of nou dame), dan doet u dat! En dan wenschen wij u veel pleizier! Al wou u uw vhcantie in Californië doorbrengen! Maar dan moet u dat tusschen de bedrij ven door doen en in uw vrijen tijd naar Friesland gaan. Ze zeggen in Holland al tijd, dat er in Friesland niets te zien is en niets te beleven is. Nou ja, Hindeloopen en het Gaasterland, dat kent men dan wel, maar dat is ook net alles! En dat is bij lange na niet alles. We hebben hier ons hoog en laag, zoo goed als in Gelderland, we hebben onze Veluwe.... Hè? vraagt de toehoorder, uw Ve luwe? Ja, vanzelfs, mijnheer, de Veluwe. Gaat u maar den kant van Appelsga uit, dan kunt u zich overtuigen. Dan hebben we onze meren, die veel en veel schilder achtiger zijn dan de plassen bii Reeuwyk bijvoorbeeld; we hebben onze vogelkolo nies, precies zoo goed als Texel, we heb ben Wat een opsnijders zijn die Friezen toch! mompelt de nog altijd ongeloovige toehoorder. Maar dat laat de Fries niet op zich zit ten. En men kwam met een tweede lumi neuze plannetje voor den dag: men invi teerde de geheele Nederlandsche pers voor een tweedaagsch uitstapje. De heeren kon den dan zelf oordeelen of het opsnijerij was al dan niet. Op dit tweedaagsche uitstapje was de „Heldersche Courant" ook van de partij; de „Heldersche Courant", het blad van de West-Friezen, die toch óók Friezen zijn, en bovendien het blad van de talrijke oud- „echte F riezen, zullen we nu maar zeg gen die al jaren lang bii de „Hollanders" in Noord-Holland wonen (en zich daar, tusschen haakjes, zeer goed thuisvoelen). En de lezer moet nu maar beslissen of wü daar goed aan gedaan hebben; of hij kennis wil nemen van alles wat wü gezien nebben of liever maar weer thuisblijft Of het opschepperij is geweest van de Frie zen toen zü over de schoonheid van hun land begonnen dan wel of zij gelijk had- n." •en..y°°r,i ri®s!and het «onbekend, on bemind geldt. Wjj zullen in ons volgend feuilleton een beschrüving geven van onze indrukken. Goed begrepen dus: wie door het boven staande al overti s is en besloten heeft te probeeren meue-winnaar (geen min naar, zetter alsjeblieft!) te worden "in den li en 30-tocht (misschien was het toch wel goed om medeminnaar te zetten, dus laat het maar staan, zetter!), die vrage thans aa"i hierboven genonnde adres zoon deelnemersboekje, onder inzending van 1.— per persoon, aan. Wie de kat kennisVvLeehSiUit de" boom k'|kf' fpidUot hetgeen wp in ons volgend feuilleton over dezen tocht door Zuidoost en Zuidwest Friesland zullen medodeileo KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND. K.F.C. en Willem II zegevieren. Bravo KFC, schrijven we wederom, want ook gisteren bleken de kampioenen van Afdee ling V, evenals die van I niet bestand tegen het spel der stoere Kooger jongens. Ditmaal wonnen de blauw-zwarten met 2o, een goede overwinning dus en wederom geen enkel tegen- goaltje! Of de defensie ook in orde is. Door dezen uitslag gaat KFC fier aan den kop qn wij zullen het een knappen tegenstander vin den, die haar daar nog van verdringt. Willem II revancheerde op Heracles mft 3i, eveens een keurig stuk werk. De tri colores zijn thans in theorie de voornaamste bedreigers van KFC, terwijl Heracles en Vé- locitas zich als uitgeschakeld kunnen beschou- Drie nieuwe eerste klassers. In drie van de vijf afdeelingen zijn dezér dagen de beslissingen gevallen inzake de prd- rnotie-degradatie eerste klasse. In Afd. I, II en V kwamen nieuwe eerste klassers.... DWS, Overmaas en HSC kwa men 't Gooi, Hilversum en Alcides moes ten het veld ruimen! De Amsterdammers hadden hun promotie te danken aan een i—i gelijk spel in Utrecht op de rivaal Velox behaald, zoodat de hoofd stad thans 2, maar de bisschopsstad nog steeds geen eerste klasser heeft! Intusschen een kranige prestatie van Huisman c.s., die voor een niet gering deel aan de zeer sterke verdediging met de backs Caldenhoven eh van Stokken mag worden toegeschreven. De Kooy had aan een gelijk spel voldoende om zich eerste klasser te kunen noemen.... HSC had maar één kans.... winnen! De Hoogezanders wonnen met liefst 3o! Een prachtprestatie, voorwaar. AFDEELING I. Promotie tweede klasse. De HRC-ers hebben dus niet teleurgesteld: zooals verwacht wonnen de rooden ook hun tweeden uitwedstrijd in deze prom. degr^- competitie. Zaandijk werd met 1o geklopt en is daarmee voor promotie uitgeschakeld. Onze stadgenooten staan er echter na hun ontmoedigend begin prachtig voor om zicp te handhaven. In punten staan ze precies ge lijk met OSV, dat op bezoek komt, waar schijnlijk a.s. Zondag. Het zal alleji du'delijk zijn, dat het voordeel van eigen terrein in deze beslissende match van onschaf- PRIJZEN VAN30CT AF. BIJ APQTH.EN DR06ISTEN| jaar een nieuwe derde klasser te zien, nu de Meervogels van Beverwijk op eigen terrein met 52 verloren hebben. De Zaandammers degradeeren door deze nederlaag. bare waarde is! AFDEELING II. Hilversum degradeert. De stad Hilversum is in één seizoen haajr beide eerste klassers kwijt geraakt!.... ii^- daar een frappant feit. De club van Huizinga bracht 't tegen Overmaas niet verder dan eeri 33 gelijk spel, door welk zeer verdienstelijk resultaat de Rotterdammers eerste klasser» zijn geworden. Hilversum géén.Rotterdam 5 jeerstjs klassers! AFDEELING IV. Juliana behaalde haar tweede overwinnihsf, ditmaal met 1o op Tegelen en staat dus uit stekend voor. Daar echter Middelburg zich herstelde (42 op de Baronie) is nog allef mogelijk. De overige wedstrijden. In Afdeeling II won UW natuurlijk van WA, met de groote cijfers die verwacht werden (62). j In Afdeeling I krijgen we in het volgend K.N.V.B.-BEKER. De uitslagen van de 5e ronde luiden: CVV—BI. Wit 2—2; PEC—VDL 3—4; Kin- heimZeeburgia 21; RijswijkNAC 14; BleyerheidNOAD 51; HSCRFC 25; FeijenoordDCL 71; ADOExcelsior 44; RCHStormvogels 12; VeendamWage- ningen 21; Ensch. BoysPurmersteyn 42; Alc. VictrixTheole 22; QuickTubantia 32; HBSVSV 34; RoermondHeerl. Sport 63. VRIENDSCHAPPELIJK. DonarGodesburg '09 o1; Oostelijk XI V. f. L. Preussen 4j; Go AheadBe Quick (Gr.) 32; WilhelminaBW 33. HET INTERNATIONAAL STEDEN- TOURNOOI TE AMSTERDAM. Het beste team heeft den vierkamp ge wonnen,- n.1. Antwerpen. Eerst werd het sterke L nden met 43 geslagen, terwijl den vol genden dag Parijs er met 41 aanging. Het vertegenwoordigend elftal van onze hoofd stad kwam lang niet in haar sterkste formatie, wat dan ook de eenige troost is, daar zelfs geen derden prijs behaald werd. Tegen Parijs werd gelijk gespeeld en na loting verloren; tegen Londen kregen de rood-zwarten geen voet aan den grond (3o). HET OOSTELIJK ELFTAL TEGEN W EST-DUITSCHLAND. Het Oostelijk elftal, dat a.s. Zondag tegen het elftal van West-Duitschland speelt, is als volgt samengesteld: doel: de Bont (PEC); achter: Reyers (Vitesse) en Koldewijn (He racles); midden: Schippers (Heracles), Scho- rel (Vitesse) en Schlosser (Heracles); voor: Nagels (Enschede), Entjes (Heracles), Dom- mering (Vitesse), Muizenbelt (Borne), de Vries (Go Ahead). NOORDELIJK ELFTAL SAMEN GESTELD. Het Noordelijk elftal, dat op 3 Juni a.s. te Hamburg tegen Noord-Duitschland zal spelen, is als volgt samengesteld; doel: E. Roosje? (Veendam); achter: W. Pots (Velocitas), H. Pienter (Be Quck); midden: A. Luppes (Ve locitas), F. Woltjes Sr. (Veendam) ,J. Huize- lirtg (Velocitas); voor: E. F. Meuleman (Ve-j locitas), J. C. Bonsema (Velocitas), J. Kui pers (Gruno), J. Woltjes Jr. (Veendam), R. t Jensema (Be Quick). ióo Het Nederlandsch elftal vertrokken. Hedenmorgen zijn vanuit Arnhem officials en. spelers van het Nederlandsch elftal naar Italië vertrokken, na den nacht doorgebracht te hebben in Hotel Bristol. DE WERELDKAMPIOENSCHAPPEN. Het Belgische elftal. Het Belgische elfal, dat op 27 Mea a.s. te Florence voor het voetbalwereldkampioen- WOENSDAG 23 MEI. Hilversum, 301 M. VARA-uitzending. 10.00 v.m. VPRO. 8.00 Gramofoonpl. 9.00 Klein VARA-ensemble o.l.v. F. Bakels. 9-30 P. J. Kers Jr.: Onze keuken. 10.00 Morgenwijding. 10.15 Voor Arb. in de Continubedr.: R. Nul man (voordracht), Klein VARA-ensemblè o.l.v. F. Bakels en W. Drop (lezing). 12.002.00 De Notenkrakers o.l.v, D. WinS en gramofoonpl. 2.15 Kniples. 3.00 Voor de kinderen. 5.30 Gramofoonpl. 6.30 De Flierefluiters o.l.v. J. v. d. Horst. 700 Dr. M. Euwe: De strijd om het Wereldj kampioenschap Schaken. 7.20 VARA-orkest o.l.v. E. E. Gebert m.m.v. R. Bresser (cello). S.00 SOS-berichten, Vaz Dias en VARA-variaj 8.15 Sportpraatje J. v. d. Berg. j 8.35 VARA-orkest o.l.v. Gebert. 920 „De Brand in de Jonge Jan", schets vai Heyermans, door W. v. Cappellen. 10.30 VARA-orkest o.l.v. H. de Groot. 11.15 12.00 Gramofoonmuziek. Huizen, 1875 M. NCR V-uitzending. 8.00 Schriftlezing en meditatie. 8.159-30 Gramofoonpl. 10.30 Morgendienst o.l.v. Ds. H. v. d. Elskamp .100 Zang door M. Beuming (sopraan) en Gramofoonpl. 12.15 Gramofoonl. 12.30 Kwintetconcert o.l.v. P. v. d. Hurk. 2.00 Gramofoonpl. 2.30 Voor jeugdige postzegelverzamelaars. 3003-45 Orgelconcert L. Blaauw. 4.00 Concert. S. Bahler (viool), Bep Bosz Jan sen (cello) en T. Bahler-Rieuwerts (piano). 5.00 Kinderuurtje. 600 Declamatie in het Friesch door mevr. F, Postma-Meinema. 6.30 Afgestaan. 7 15 Gramofoonpl. i 7.30 Landbouwpraatje. 800 Uitz. vanuit het Bijbelseh Museum m.m.v sprekers, zang en gramofoonpl. 10.00 Vaz Dias. to io H-30 Gramofoonmuziek. DONDERDAG 24 MEI. Hilversum, 301 M. AVRO™6" pr0sramma' verzorgd door de S.00 GramofoonpL 10.00 Morgenwijding. 10.15 Gramofoonpl. 10.30 Concert. Mcj. R. Tuininga (zang) en B. Lensky (viool). Aan den vleugel E. Veen. 11.00 Voordracht mevr. M. Meunier-Nagtegaal iv.30 Vervolg concert. 12.00 Het orkest van het Rembrandttheater o.l.v. D. Hartogs. 1 45 Gramofoonpl. 2.35 Voordracht door mevr. Jo van Dijk- Manders. 3.00 Kamermuziek door het Aeolian-Quartet. 4.00 Voor zieken en ouden van dagen. 4-30 Pianorecital E. Veen. 5.00 Voor de kinderen. 5-30 Kovacs Lajos en zijn orkest. 6.30 Sportpraatje H. Hollander. 7.00 Kovacs Lajos. 7-45 PTT-kwartiertje door J. G. Pater. 800 Vaz Dias. 3.05 Kinderkoor van de „Ver. tot verbetering van den volkszang", o.l.v. H. J. den Hertog, m.m.v. het Concertgebouworkest en Di Moorlag (sopraan). 900 Omroeporkest o.l.v. A. v. Raalte, m.m.v. Fr. Koene (viool). 9-45 Gramofoonpl. 10.00 Omroeporkest o.l.v. A. v. Raalte, m.m.v Erich Fuchs (bas). 11.00 Vaz Dias. 11.1012.00 Kovacs Lajos en zijn orkest. Huizen, 1875 M. 8.00—9.15 KRO, 10.00 NCRV, 11.00 KRO, 2.00ir.30 NCRV. 8.009.15 en 10.00 Gramofoonpl. 10.15 Morgendienst o.l.v. Ds. C. J. Hoekendijk 10.45 Leger-des-Heils-kwartiertje. n.00 Gramofoonpl. n.30 Godsd. causerie. 12.15 Orkestconcert. 2.00 Handwerkcursus. 3 00 Gramofoonpl. 400 Bijbellezing Ds. W. A. Hoek, m..mv. J. H. Smit Duyscntkunt (bariton) en H. Smit Duyzentkunst (orgel). 5 00 Handenarbeid voor de jeugd. 5.30 Joh. de Heer (zang) en W. Verver (viool). 6.30 Gramofoonpl. 7.00 Ber. en gramofoonpl. 7.15 F. Koster: In storm en tegenwind. 7-30 Weekoverzicht C. A. Crayé. 800 Reportage van de Openluchtsamenkomst van de Interraciale Vereen. „Allen Creatu ren", te Hilversum, m.m.v. Koor o.l.v. J. H. Smit Duyzentkunst en Fafanrecorps van de Chr. Oranjevereeniking o.l.v. C. H. Rijke. 9-30 Orgelspel M. Strctomini. Om 10.00 Vaz Dias. 10.30ji.30 Gramofoonmuziek. schap tegen Duitchland 2»i M>de»b »U volgt samengesteld: V-, v d. Weyer (d Pappaert en Smelbnckx (a Peeraer, Welkenhuyze en Claessens (m.), de' Vries, Vooihoof, Capelle, Grimmonpez en Heremans (v.). Men neemt slechts 3 reserves Badjou, Joachin en Hellemans. Blijkbaar rekent men op een nederlaag. Roemenie, welk team tegen de sterke Tsjechen in het veld moet, maakt zich niet al te druk voor het wereldkampioenschap. Men acht n.1. een nederlaag zoo goed als zeker en heeft daarom gemeend geen enkele voorbereiding te mc>e ten treffen. Het elftal, dat afgevaardigd wordt, is bovendien lang niet het sterkste, dat men zou ktipnen samenstellen, Eindstand Kennemers D.W.Vr Helder Hollandia De Meteoor Purmersteijn K.V.V. Assendelft Meervogels 3e klasse A (Afd. I). 18 16 0 2 79—32 32 18 15 1 2 78-25 31 18 10 2 6 56-46 22 18 7 4 7 55—53 18 18 8 2 8 62-65 18 18 6 4 8 42-59 16 18 6 3 9 45—56 15 18 4 2 12 38-55 10 18 3 4 11 46—81 10 18 2 4 12 43—72 8 B-Kampioenschap. Met 8 invallers, waaronder een 5e elftal speler, wist Helder toch een goede 30 zege te behalen in Nieuwe Niedorp tegen de club van dien naam. Vooral na rust gaven de wit- hemden een fraaie demonstratie voetbal, die door talrijke bezoekers met interesse werd gevolgd. ae klasse E. Inderdaad heeft HRC3 de derby gewonnen cn wel met 42. Deze nederlaag is voor Hel der zeer eervol,'daar in het begin door referee Bauts 2 van haar spelers uit het veld gezonden werden; in het eerste geval om wel wat du- breuzen reden. 3e klasse D. Hier is het anders uitgekomen dan wij vermoed hadden, daar HRC 6 tegen Oude- schild een steek liet vallen (33) Texel. Texel-nieuws Zondagavond speelde onder matige belang stelling „Wilhelmina Vooruit" uit Amster dam een voetbalwedstrijd tegen een Texel- combinatie op (het sportterrein alhier, 't Bleek al spoedig, dat het spel der Amsterdammers technisch ver boven dat der Texel-co'mb. stond; tegen wind reeds zweefde de bal dan ook zeer dikw-jls gevaarlijk voor het doel van de thuisclub, waar Dick Zuidewind schitte rend verdedigde, totdat hij een spierverrekking kreeg. Daarna waren de Amsterdammers vol komen de baas; de wedstrijd eindigde met een 6i' overwinning van de Amsterdammers. Maandagmiddag speelde een Alcmaria-comb. tegen een Texel-comb. In dezen wedstrijd wo gen de krachten heter tegen elkander op; de' feilen wind mee, den stand op te voeren tot spri. Alcmaria wist in de eerste helft met den- t'e1en wind mee, de stand op te voeren tot 4o. De rust kwam met 41. Daarna gelukte het Texel nog tweemaal te doelpunten, twee góalé nam K. Kikkert voor zijn rekening, één Nic. Ran. De wedstrijd eindigde met een 43 overwinning voor de Alcmaria-combinatie, ZWEMMEN. JAPANSCHE ZWEMMERS IN TOPVORM 3 nieuwe wereldrecords. Japansche zwemmers hebben tijdens zwem wedstrijden te Tokio 3 nieuwe wereldrecords gevestigd, n.1. op de 400 en 800 m vrije slag en de 200 m schoolslag. De vrije slag-nos. stonden op naam van den Franschman Jean Taris; het schoolslag-no. op dat van den Amerikaan Leonard Spenee. ATHLETIEK. MATTI JARVINEN IN ACTIE. Uit Helsingfors wordt bericht, dat de be kende Finsche athleet Matti Jarvinen bij het oefenen een prachtige prestatie geleverd heeft. Regelmatig gooide hij de speer verder dan 70 m en zijn laatste worp bedroeg zelfs 77-50 tn! Dit is 1.40 m verder dan het wereldrecord, dat op zijn naam staat. SCHAKEN. Aljechiné heeft de zeventiende partij gewonnen. Door de zeventiende partij te winnen heeft de Franschman thans in het geheel 6 partijen gewonnen en daarmee voldaan aan een der punten van het contract. De tweede bepaling is, dat hij 5% punt uit de dertig partijen moet behalen, hetgeen wel spoedig gebeurd zal zijn. Int. tournooi te Weenen. De Ned. Rridge-ploeg, die zal deelnemen aan de int. wedstrijden te Weenen op 712 Juni a.s. is als volgt samengesteld: Mr. J. R. C. van Bemntel Suyck; B. Einhorn, Mr. E. C. Goudsmit, Mr. F. W. Goudsmit, Mr. S. van Houten en L. B. Zeldenrust. 'Verschenen bij Mulder Co. te Amsterdam: „Reis naar het Eind van de Nacht" door Louis Ferdinand Céline, pseudoniem voor dr L. Destouches. Eff."uZC" "i'zondcriijk werk, eerlijk, onge- oof ijk gedurfd, maar wrang, ironisch ja ver twijfeld. ,aat ons in al zijn naaktheid cn ver schrikkingen ziende oorlog, het leve, in de kolomen, de ellende avn ziekten, pronitutic- moord in de Parijschc achterbuurten. Boeiend' maar vaak ruw, bitter, rebellisch tegen het even waarvan hij nagenoeg alleen het Lure ™>- m*«' «oom „L en raak en waard om gelezen 1» v„„7«,"tkr selen van dezen tijd. verschijn- FrankrijlTgee" bczcviar^ 'S h,iikbaar in b«l sJe, 2 2 M iDe Nederlandsche kruis tocht naar Italië werpt zijn schaduwei al vooruit. Toen ik langs een reisbureau kwam, kwam mijn oude vriend, dien wij reeds in de schooljaren Free Kick plachten te noemen, vanwege zjjn neiging tot over tredingen op het voetbalveld, er juis4 stralend uit. Ik heb hem hoor! Wat heb je! M'n biljet voor Italië! Ik bedank je, om tot het laatste oogenblik te wachten Reken maar, dat de treinen uitverkocht zullen zijn. Ja, ik denk ook wel Maar a propos, jü bent pas in Italië geweest hè? Kun je je ook nog herinne ren wat „tien" in het Italiaansch is? Ja zeker: „dieci". En hoe spreek je dat uit? Diëtsji. Prachtig, nou kan ik tenminste roepen. Roepen? Ja, natuurlyk, we moeten toch roe pen: tien, tien, tien!! Free Kick straalde weer. Ik keek hem jaloersch aan: „Ik benijd je! Rome is een prachtstad. Je moet niet verzuimen het Pincio te gaan zien, de Feza, het Colosseum Hy staarde afwezig. En hoe zou je „Hup Gejus" in het Italiaansch zeggen? vroeg Free Kick. Zou je dat niet in het Nederlandsch kunnen roepen? informeerde ik voorzich tig, want ik wilde niet graag zijn Heilig ste gevoelens kwetsen. Ja, daar heb je eigenlijk gelijk in. Maar ik zal toch ook wel een paar woor den Italiaansch moeten brabbelen. Want er zullen in zoo'n Stadion toch behalve half Nederland ook nog wel wat Italianen zün. Free Kick had gelijk. En zijn vraag bracht mij op het idee, een korte hand leiding op te stellen vöor: conversatie en kreten tijdens de wed strijden in Italië. Wij hebben tegen België 93 gespeeld. Abbiamo giocato contro il Belgio e vinto con nove a tre. Onze jongens winnen vast.1 I nostri ragazzi vincono di certo. Gejus is een kei. Gejus e un asso. Ve#nte is een kanon. Ve'nte un cannone. De scheidsrechter is reuze. L'arbitro stupendo. De scheidsrechter is een prul. L'arbitro non vale un fico secco. Die ecne speelt vuil. Quel giocatore fa un gioco sudicio. Heb je ooit zoo'n beslissing gezien? Ha visto mai un simile verdetto? W~acht maar, 11a half time! Aspetti! vedra alia secondra ripresa! Hup jongens' Suvvia ragazzi! Hands, hands! Mani! Mani! Buitenspel, buitenspel. Fuori gioco! Fuori gioco! Die scheidsrechter lijkt wel bnn^. Qugll' arbitro mi pare ciecoi Heb je ooit zoo'n scheidsrechter gezien? Ha visto mai un arbitro come quello? Nietwaar, meneer, u kletst! Non vero signore, Lei chiacchiera! Wij hebben verdiend gewonnen. Abbiamo vinto meritatamente. Pardon meneer, hoe eet men maccaroni? Scusi, signore, come si manglaano gil spaghetti? Geef mij maar een Hoilandsche bief stuk! Mi dia pure una bistecca all' olandese. Nee meneer, Tivoli hebben wij b;j ons op den Coolsingel ook. Nossignore, Tivoli 1'abbiamo anche da noi in Oianda sul Coolsingel. J. A. Sandfort, de bekende Rabelais-vertol- ker, vertaalde ook dit werk. Prof. Dr. P. Valkhoff schreef er een inlei ding bij. Prijs ing. 5.50, geb. 6.90. Verschenen bij Van Loghum Slaterus' N.V. te Arn-hem, de derde druk van den roman „Rembrandt" door Theun de Vries. Dit werk ,in .931 bekroond met den Mei- prijs Mij. Ned. Letterk., is dezen derden druk, v< lksuitgave wel waard. Een buitengewoon mcoie historische roman, die ons een uitste kend beeld geeft van kunst en wetenschap, in de eerste plaats natuurlijk de schilderkunst in de gouden eeuw. Daarbij geeft schrijver uit historische gegevens en uit bepaalde perioden :n diens schiderkunst een zeer goed karakter van Rembrandt, van Hendrikje Stoffels en baar dochter Cornelia, van Titus, den zoon uit Rembrandts huwelijk met Saslcia van Uijlen- burg. Om deze heen vinden we tal van andere historische persoonlijkheden gegroepeerd. We hooren van Joost van den Vondel en diens losbollige zoon, van Jan Swammerdam, van tal v?n schilders, tijdgenooten van Rembrandt, diens leerlingen of benijders. We lezen van het ontstaan van talrijke schilderijen van den grooten meester van het niet begrijpen van zijn kunst door velen, van het bedrog door kunsthandelaren tegenover hem gepleegd en hoe Rembrandt ze strafte. Het mooiste in den roman is wel de liefde en vereering van Hen drikje Stoffels, Titus en Cornelia voor den meester. Prijs 2.90 in grijs linnen band. Alg. Nederl. Verkeersfederatie. Verschenen zijn de bundels TI no. 2 (8 Mei) cn T no. 3 (11 Mei) van bovengenoemde fede ratie. Eerstgenoemde bevat bizonderheden omtrent de nieuwe spoorlijn „Schaesberg- Kcrkrade-Simpclveld". Tnhoud v;m no. 2'. literatuuroverzicht: Spoor en Auto in Zwit- scriand. Spoor en Auto in Italië. De stand van het verkeersvraagstuk in Nederland. De ontwikkeling van het laadbakkenver- CCl' De automotrice en de locaalspoor- wegen in België. „The Emergency Rairoad ransportation Act of 1933". De auto in iet nieuwe Duitschand. Het autobusverkeer >n rankrijk. Dccnsch spoorwegbelcid in zake nutoconcurrcntie. Een nieuwe ver keerswet in den Staat Victoria Overzicht van actueele regeeringsmaatregelen, enz. aria. Trage bouw van wegen en bruggen! a 1 s11 sc ie gegevens: Aanteekeningen om trent verkeersstatistieken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1934 | | pagina 6