De H.F.C. „Helder" vierde haar 25-jarig bestaan. Groote belangstelling van binnen en buiten de stad. Opgewekte feestelijkheden. HELDERSCHE COURANT VAN DINSDAG 5 JUNI 1934 H.R.C. degradeert K N.V.B.-Overzicht. korfbal. ^465e STAATSLOTERIJ o De oudste voetbalvereeniging ter plaatse heeft het feit. dat zij l Juni vijf en twintig jaar bestond, op zeer waardige wijze gevierd. Met gro >t genoegen kan de Feestcommissie onder leiding van den heer C. Nieuwbuurt terug z.en op de door haar met zooveel zorg voo.oe- reide feestelijkheden. De geheele viering stond op beschaafd en vrooljjk peil, coodat vq zon der schroom aannemen, dat ieder, die mee- geféest heeft, zich kostelijk geamuseerd heeft. De inzet. Vrijdag, i Juni, den dag dat de vereeniging voor 25 jaren werd opgericht, woei de wit- zwarte vlag, de clubvlag der H.F.C.. op de tribune op het terrein aan den Bolwg en was ook uitgehangen in de Koningstraat vanui het clublokaal van den heer F. de Boer. 's Avonds kwam het bestuur voor een laatste bespreking in genoemd clublokaal bijeen en vond op de bestuurskamer een zeer fraaie bloemenmand; een gedichtje, dat er aan hing, verried d.,t dit de hulde was van den club- !ok laleigenaar. Het bestuur was met deze hulde natuurlijk zeer ingenomen. Plechtigheid De volgenden middag kwamen liet bestuur en groote deputaties van de overige clubcomr missies, leden, donateurs en zelfs enkele ad- spiranteu op het kerkhof bijeen; gezamenlijk ging men naar het graf van wijlen den oud- voorzitter, tevens cerelid der vereeniging, waar mevr. Taylor-Duwiker, haar oudste zoon en overige familieleden reeds aanwezig waren. De tegenwoordige voorzitter, de heer J. L. Goedknecht hied een treffende rede, waarin bij sprak van meer dan de verdienstelijke kwa liteiten van den overledene, die immers de grootste man der H.F.C. Helder was. „Alvo rens aan het eigenlijke feest te beginnen, wil den wij eerst even hem en hen eeren, die in de afgeloopen kwarteeuw zooveel voor de vereenicring heeft (hebben) gedaan.Aan het einde zijnder rede gekomen, legde de voor zitter een krans met een lint in de clubkleuren op den grafzerk neer. Twee leden, A. Groen en J. Kok. hadden in een periode, dat zij wer keloos waren, een bloemenstandaard uit tin geslacen en deze werd door den voorzitter cok bij het graf geplaatst. Een familielid dankte voor de bewezen eer en zeide o.m.: „wij zien nu, dat de H.F.C. Charles n:et zal vergeten, wij zien zelfs, dat zij bem niet kan vergeten..' Het was een ccnvo"d'i"e, doch treffende h tilde. De receptie. Ruim een half uur later zaten we in de groote zaal van Casino, alwaar de vereeniging recipieerde. De zaal was feestelijk aangekleed, 1 ovendicn smaakvol. Dank zij de fraaie bloe- ren op de tafeltjes, prettige verlichting en de muziek van een selectie uit The Mixed Follies. Ruim drie uur opende de voorzitter de bijeen komst en kon inderdaad spreken van een groote belangstelling. Tn het kort schilderde hij de geschiedenis der vereeniging, waarvan wij in ons Donderda"nummer van verleden week reeds het een en ander mededeelden. Daarna gaf de heer C-oedknecht de gelegenheid tot complimentee-en. Allereerst sprak de burgemeestr na mens bet gemeentebestuur een kort woord van felicitatie, kort, wiil volgens spreker, „goede wijn geen krans behoeft". De heer Driessen bood een fraaie b'oemenmand namens bet ge meentebestuur aan. V-n hct gemeentebestuur waren ook aan- wezi" de wethouders W. de Boer en v. d. Vaart. Vrrd^r enke'e raadsleden. D-ar de ,.K. N. V. B." nog niet vertegen- woord'-d was, snrak eerst de vertegenwoor diger van den „N.-H, V. B.", de heer Del- va u x. voorzitter. fDe secr.-oenn. de heer H Brussel, was ook aanweztg.fi Deze spreker wijdde zün woorden grootendeels aan wiilen den heer Taylor en hoopte, dat de vereeniging bet door bem inoiesla"cn pad zou blijven vol- een. S-nr, bood .oen b'oemenmand aan en een enve'onne met inhoud. De zustervereenmn" „H.R.C." was met een* pronte Hermtarie oresent en snrak bij monde van baar voorzitter, den beer J. Thiissen. Bu{- ♦em-ewoon aangenaam deed bet aan zulke, orett'-ae woorden te vernemen van den voor man d°r nlaatse'üke rivalen, woorden, die zel den van mede- en samenwerking. De club bood een fraaie t*erinn-rin<rsn'iniiettc aan. N-mens de V.V.V. ..We'der's Belang" sprak de heer biersteker. fDe heer H Niirvels, "rr.-een-raa'ge»egr. was eveneens aanwezig.) De beer P-erst-ker baatde nou eens een leuke in"«r-ip-, on pjt tü^ ^„t He'der's Re- 'an~ de noe ion~e e1«bi aan een hehoor'ük snee've'd bje'n. Ook b,j t,jj e„n persoon'uke e»v»rin~ n d- k<—n«s van z">ten van wii'en het eer«'<d T-vlnr. d'e op ziin kantoor aan zün aatsehnpp»i,;ke loooh-an ««as he-onnen. F.en h'-ae—en—-nd onderstreente de feli- -"-♦•e v-n de VMM no** eens ^nr. overhan- d-> pa*v,Pn^ r"e<. DUVst.onrn Woegiste, een ve1r»ppp m-t ipho-d voor bet trainin^s^onds 'nt,,<tccL®n w-s d« v°rte™enwoordi-er van Jan ..F. *T v P Wr A p a 9 n onk -arr'vee-d. Meteen h-on hij i-et woord nemen -ï sopak p,amens d~n <-ro->ten bond svmna- p-ria-iiftp ie—ens de v—f-en-twintl—-*a«-i—ie *r ver- nsp-ipr, werd n k—npj -e a rc1— T""st -nap",al»n. e-tl sl»r-„d i n d« Pt— "er van "Namens l ftfiü cpn ppn 1' Vo'Ho i«. P'P rvutl-Vdpn de C. P,air«d woord. ^en bnr><| t~l-onA v-n-«v)5$-!rntr.<Mide 1 n vo^- a* t"*?t"tircV<>fner. T*V T. ii v c k t, on- «ren ..ouwe Icon" fcee*t. t) nlanfeo'-lrA voe^S*>tnAcfor rrpKopk- De heer r „vrkr vertelt van wrii- "■n-en. <Ve «.ij met d- vereen;—n- pehad beeft, maar const-teert iri»dr..ktrei:dr, dat bil de eene vereeni-in- rooit hoven d» ,ndere h-voor- -e ht beeft. Hm brep-t oude leden als Hoes. D'srh. Srboonboven hulde en overhandig ten slotte een envelonne met inbond voor i>ef An Wierincen was de voethalvfreenicdn*' cucces" gekomen en feliciteerHe bii monde n haar voorzitter, den beer D. Oden. de fe. -oral de samenwerking werd ge- o a p„ kortgeleden Helder er in toe gestaan heeft haar trainer een dag in de week werkzaam te doen zijn voor de Wieringsche club. Bloemenmand; Nog sprak de heer Tigchelaar namens de Julianadorper Voetbalvereniging en over handigde eveneens een bloemenmand, toen de Voorzitter het getal sprekers onder brak en dankte voor de gesproken woorden en de gebrachte huldebetuigingen. Daarna ging het verder en werd de vereeniging ge complimenteerd door: „M.L.D.", bij monde van den heer Z a g t. Bloemenmand. „Heldersche Boys". De heer K. Oosten dorp. Bloemenmand. „Watervogels." De heer M e y e r. Bloemen mand. „Scheidsrechtersvereeniging". De heer Ver meulen. Bloemenhulde. M.S.V. „Zeemacht". Secr. V ij I b r i e f. Hulde als voren. „Sc hooi voetbalcommissie." Namens deze commissie sprak de heer C. Mol Jr. een har telijk woord. Hij had geen bloemen of ander geschenk bij zich, maar bracht de dank over van de schooljeugd, die in de jaarlijksche wed strijden ook op de Helder-terreinen mocht spelen. Nog spraken de volgende heeren: F. W i n t e r als voorzitter van de gymnas- tiékvereeniging „O.K.K.". Ook van deze ver- eeniging een mooie bloemenmand. A. Veen, vooratter van de gymnastiek- en exercitievereeniging „Pro Patri a". Bloe menmand. Prins; namens de scholieren van de „M.U.L.O.", die ook een bloemetje mee bracht. En ten slotte „The Mixed Follies", voor wie de heer H. Nijpels Jr. een felicitatiewoord sprak, natuurlijk vergezeld van.... bloemen. Thans was het weer de taak van den voor zitter der recipieerende vereeniging om alle sprekers te danken èn voor de goed-e wen- schen èn voor de gebrachte huides. Dat ging den heer Goedknecht goed af. Om half zes kon hij tenslotte de receptie sluiten, waarna ve'en nog even gezellig na bleven praten. Maar eerst werd het een défilé van alle aan wezigen langs de bestuurstafel, ieder wenscïite zijn persoonlijke felicitaties aan de bestuurs leden over te brengen. De feestavond De zaal was tot den nok gevuld, toen de feestelijke bijeenkomst in het Casino geopend werd. Het was de heer Nieuwbuurt, die een kort dankwoord tot de aanwezigen richtte en daarna onmiddellijk het woord verleende aan den voorzitter der vereeniging. Een speoiaa' welkom sprak deze uit aan den Burgemeester, den wethouder van Onderwijs, aan officials van bonden en vereenigingen, aan de vele oud leden, waaronder enkelen, die speciaal voor dit feest van elders waren gekomen. Na het openingswoord kregen wc eerst weer een p echtigheid, daar het bestuur een prachtig clubvaandel aangeboden kreeg waarvoor de gelden bijeengebracht waren door de dames Dorlijn, Groote en Grande. Mevr. Dorlijn voerde het woord en zoo vernamen we, dat' dit vaandel eigenlijk een hulde was van hen, die hun mannen en verloofden zoo gaarne afstaan aan de vereeniging, wijl zij zich daar op ge paste wijze nuttig vermaken. Onder luid applaus werd het vaandel aan vaard, waarna een twaalftal dames van de zangvereeniging Morgenrood een toepasselijk vaandellied zong. Van de gelegenheid tot complimenteeren werd nog gebruik gemaakt door de V.V. Sneek, de Friesche club, waarmede Heider sinds de totstandkoming van de verbinding van Noord- Ho'land en Friesland door middel van den af sluitdijk, zulke vriendschappelijke betrekkin pen heeft aangeknoopt. Een keurige bloemen mand kon aan de vele toegevoegd worden, waarna de mijnheer uit Friesland ook nog een medaille aanbood namens de adspiranten van zijn club aan die van Helder. Het spreekt vanzelf, dat de heer Goedknecht voor deze sympathieke hulde een speciaal oankwoord over had. Later op den avond sprak nog een vertegenwoordiger van de V.V. Hellevoetsluis, die de jubilaresse een keurige ciubvlag aanbood. .Natuurlijk werden.,bij deze huldebetuigingen de sprekers hartelijk toege juicht. Het feestprogramma zelf mocht er zijn co was met zorg samengesteld. Er was een j'laatsje ingeruimd voor een leuke voordrach. .(te heer Dhont), een komische parodie op Carmen, uitgevoerd door mevr. Muller- Smolders en de heeren Peters en Dhont. Da kunstminnende aanwezigen werden daarna ont haald op prima zang van den jongen Helder- schen tenor Geert de Boer. De heer de Boer heeft een tijd van ernstige studie achter den rug en gaf thans blijk van de vorderingen, die hi; gemaakt had. Op werkelijk keurige wijze vertolkte hij het melodieuze Venetianisches Gondellied van Mendelssohn en een vroolijke me'odie van Schubert; Die Post. Vanzelfsprekend waren Thomasvaer (de heer A. Veen) en Pieternel (mej. Makelaar) present en verhaalden van veel clubvreugde en leed. Annex goede wenschen natuurlijk. In aansluiting daarop dansten de dames v»„ Morgenrood een fraai ballet en zongen bij wijze vn apothéose een feestlied. Was de stemming al buitengewoon, uitbun dig werd er gejuicht toen temidden van het otstuur, dat zich nogmaals op het tooneel op gesteld had, de kleine figuur ontdekt werd van het beroemde ex-Helder-lid, Chef Gros- veld; zijn vrouw stond naast hem. De Pelikaan mecanicien werd hartelijk toegepsroken, waar na de populaire vlieger zelf het woord nam en de vereeniging dankte voor de bloemenhulde, bem destijds gebracht bij de behouden thuis komst na de roemrijke prestatie met de Peil- kaan. Na de pauze erden de aanwezigen koste lijk geamuseerd met het uitstekend en vlot ge schreven schetsje van Jb. Schut!: VoetbM- rnamakken. Dank zij een buitengewoon ge daagde bezetting voor de diverse rollen werd een geheel verkregen, dat geweldig insloeg en <lan ook een daverend applaus oogstte Een feestba! met een attractieve feestpolo- naise besloot dit jubileumfeest, dat tot diep ;n den nacht voortduurde en waar de vroobjk- neid in voortdurende climax groeide. De jubileum wedstrijd Helder—Hellevoetsluis. Over dit punt van het programma zullen we kort zijn, want uit sportief oogpunt is het ueinig geslaagd. Het was duidelijk, dat de meeste spelers het feest nog in de beenen en hoofd zat. want vaak werd meer dan onbe nullig gespeeld. Er was zeer zeker aardige be langstelling, de bezoekers hebben nochtans waar voor hun geld gehad, want Hellevoetsluis speelde een pittig snel, open spel. Zij had uit stekende krachten in den keeper, linksback en linksbuiten. In het veld waren beide team9 wel tegen elkaar opgewassen, maar Helder speelde veel te kort. Daarbij kwam een oor spronkelijk absoluut foutieve opstelling van het team, v.n.L van de voorhoede. In de samenstelling (van r. naar 1.) Wieren. Veen. Godschalk, Evers en Bijl was deze al van te voren tot mislukking gedoemd Na de pauze was de opstelling dan ook gewijzigd; het eer ste werk van trainer Curtis na zijn nieuw enga gement bij Helder. De ruststand was 0—2, het einde kwam met een verdiende a—t zege voor de rood-witte Hellevoetsluizers. Scheids rechter Steenldst nam af en toe zonderlinge beslissingen, maar bracht de wedstrijd tot een behoorlijk einde. De laatste feestelijkheden. Het jubileum werd besloten met een soiree in Casino, die eveneens weer druk bezocht was. Er werd prettig gedanst op muziek van de Casino-band en bijwijze van afwisseling op muziek van The Mixed Follies, die hun ge waardeerde medewerking verleenden. Tus- schentijds werd een voordrachtje ten beste ge geven, terwijl de heeren Veen en Nypels een „Tholen- en van Lier-creatie" gaven, die in- sl eg, zoodanig zelfs, dat de heeren tot een da capo van het „Stotterliedje" verplicht wer den. Uit den aard der zaak werd het dezen avond uiet zoo laat, maar toen ieder zijns weegs ging, kon men vernemen, hoe 'buitengewoon ge- skagd de feestelijkheden van Helder mogen heeten. Inderdaad, het jubileum is op zeer waardige wijze gevierd! Vermelden wij nog, dat een groot aantal brieven en telegrammen was binnengekomen van vele personen en clubs uit den lande. Zelfs werd een hrief voorgelezen van de fam. de Wijn uit Pretoria (Z.-Afrika)! De Zaansche eerste klasser Z.F.C. zond nog een coto van de Zaan mee. In de bloemenzaak van mej. Dijkshoorn, Koningstraat, was de étalage op fraaie wijze gewijd aan het Helder-jubileum. Ook de fa. Koningsbruggen, Keizerstraat, bracht door een prachtige krans iri de étalage het jubileum in herinnering. De Racers verliezen na verlenging met 31 van O.S.V. Een forsche eii dikwijls ruwe kamp. Slappe lei ding. Terug naar de 3e klasse. Het pleit is beslecht; 11a 6 achtereenvolgende zeiiuwsloopende wedstrijden is dan datgene ge beurd waarvoor reeds lang gevreesd werd. HRC is 2e klasser af en ziet haar plaats inge nemen door OSV, de club, die tegelijk met onze stadgenooten (in 1922) naar den K.N.V.B. po moveerde, maar eerst nu een klasse'is kun- ren stijgen. HRC zeide in 1927 de 3e klasje vaarwel ha een alleszins glorieus seizoeh, komt nu, na 7 jaren, daarin weer terug; De verrichtingen van dit seizoen, zoowel als die van het vorige, wezen reeds in die richting. Het team drijft op zijn verdediging, die van beslist prima kwaliteit is; vooral de achter hoede met keeper hebben in deze degradatié- competitie bewonderenswaardig gewerkt. De voorhoede echter is onproductief, er ont- br ekt daar de figuur om een aanval te 'leiden, een schutter, spelverdeeler en doorzetter. Het ging alles te peuterig, te langzaam en te door zichtig. Wat heeft men tenslotte aan goede vl ugelspelers, zuivere voorzetten, wanneer tr „binnen" niemand in staat is om voor een goede afwerking te zorgen, de kroon op het werk te zetten? Het Hollandia-veld was het tegendeel van een biljart-laken, er zat effect, in, maar voor beide ploegen was dat een handicap; ook scheen het ons toe, dat de afmetingen van ht. terrein kleiner waren dan dat van HRC. Maar tenslotte zijn dat bijkomstigheden, die in geei» geval van beslissenden invloed zijn gewees.t op het eindresultaat. Bepalen wij ons thans tot het verloop van cezen zeer belangrijken wedstrijd, welke voor. HRC de slot-acte zou vormen van haar 2e lciasse-bestaan. Vooraf zij nog gemeld dat dé belangstelling buitengewoon groot was. Vooral de OSV-aanhang .was in grooten getale-ver- trgenwoordigd. Een straffe wind stond van doel tot doel en daar captain Siersma de toss won, verkoos hij natuurlijk het windvoordeel. Om 2.35 uur trapte.de OSV-midvoor af, het spel was be gonnen.... HRC verscheen in deze opstelling: Prins Siersma Beier Post Stolk Roobol Schapenkötter Beneker Hoogendijk Sanders Schapenkötter, pas uit Indië gearriveerd, .nam de plaats avn Roomeijer in. We hadden gedacht, nu de Racers dén krachtigen wind in den rug hadden, dat alles op den aanval ingesteld zou worden; doch niets minder waar dan dat, men paste weer de VV -formatie toe: rechts en linksbinnen iets raar achter, dus een voorhoede van 3 spelers terwijl de spil als derde back fungeerde. Een' systeem, dat ongetwijfeld voordeelden kan "eden, maar dan moet het goed toegepast worden, wat hier evenals verleden Zon dag - evenwel niet het geval was. Meer dan een half uur lang volhardde men hier in, met als gevolg dat inplaats van een overwegen- c meerdenheid, men een zeer verdeeld spel zag waarin geen der partijen een dominee- rende rol vervulde, maar OSV, door haar hc. ter plaatsen en soepeler spel en vooral door het doortastende optreden der voorhoede zelfs meermalen gevaarlijker was. Het tempo was bijzonder snel en het spel reeds dadelijk geagiteerd. OSV ziet zich den eersten hoek schop toegewezen, van een heele reeks, die nog volgen zouden. Eenmaal richt Reker zui- nog zouden volgen. Eenmaal richt Beneker gui- °P niiste dezelfde speler, die goed stond, een voorzet van Steffens royaal. De linksbui ten van OSV is weer geducht in actie, maar zijn speelwijze is verre van sympathiek; na een omhaal van hem gaat de bal net over de racar W*S 13 min' Bespeeld, r.am O.W de leiding met een waar pracht- "Cliot,- gescoord uit een zuivere pass. Met ge- Hés ontaisM werd dit doelpunt door .e C SV-aanhangers begroet. Siersma en Beier zetten nu de buiten3pelval op en menig maal stuit de bewegelijke OSV-aanval hier op. Er moesten nogal eens vrije schoppen ge- nomen worden, meestal tegen OSV, wier spe lers zich nogal eens vergeten. De referee treedt lang niet krachtig genoeg op tegen dergelijke practijken. Een vrije schop door Beneker weet de doelman nog onschadelijk te maken, zij het ten koste van een corner. Stolk weert zich uitmuntend, in deze periode doet hij veel goeds, maar in de voorhoede wil het maar niet vlotten, hoewel elk zich tot het uiterst* inspant, maar de noodige samenhang ont breekt, waardoor de 2 zeer trapvaste O.-backs steeds met succes kunnen ingrijpen. Als de O-rechtsbuiten hoog voorzet en Prins den bal onderschept, wordt hij op unfaire manier voor de vlakte geloopen en een vrije schop is het gevolg. Na 2 vrije schoppen op het OSV- doel neemt Post. op accurate wijze een vrijen schop en we zien een verdachta beweging ven een der Oostzaners in het strafschopge bied. Was het hands? Er wordt echter door gespeeld. De O.-achterhoede begint dan even raar te scharrelen en eenmaal schiet de redhta- back bijna in eigen doel. Na 28 minuten spe len scoort OSV uit een vrijen schop weer een juweeltje van een doelpunt, maar de referee had buitenspel geconstateerd. Dus géén goat, een beslissing met veel gefluit en gehoon be groet. Het tempo blijft intusschen bijzonder snel en het fluitje voor onbehoorlijk spel klinkt herhaaldelijk. Het windvoordeel is voor HRC tot nog toe op geen enkele wijze gebleken, daar OSV geenszins de mindere is, ze'fs meer in het bezit van den bal is dan de roodhemden. (Een gevolg van beter op stellen). Er was 33 minutten gespeeld, toen het HRC-doel met recht door het oog van een naald kroop. Prins was n.I. uitgeloopen, zag zich gepasseerd, een schuiver, maar de bal liep tergend langzaam net voor den doelmond langs den paal uit. Twee minuten later gaf Beneker een troughpass, Sanders liep snel «aar binnen, zette voor en de eveneens naar binnen geloopen Steffens scoorde met een. laag schot via den paai den gelijkmaker. Er moeten toen nog 10 minuten gespeeld worden, alovrens te pauzeeren. Tn deze minuten zette TJRC alles op den aanval en OSV was ge dwongen tot een verdedigend spel. Steffens reemt een corner op goede wijze, daarna een vrijen schop, gevolgd door een uitval, welke Prins onschadelijk maakt: Hoogendijk kogelt in het ziinet, waarna Sanders een te tam schot lost, dat den keeper geen moeilijkheden bood. Dit waren de belangrijkste momenten uit deze bewogen en spannende periode, waarin de O.-defensie zich overigens kranig wegrde, hoewel niet altiid even sportief. OSV kreeg na den interval den wind als bondgenoot en wist daar een beter gebruik van te maken dan HRC, want gedurende het grootste gedeelte van deze speelihelft is ze in den aanval geweest, zelfs waren er momenten, dat HRC geheel ingesloten was. Het werd men vergevenons dezen term een strijd op leven en dood van oververhitte ploegen, die wisten, dat als thans een doelpunt gescoord werd, dit het beslissende zou zijn. Toch was het spe! der Oostzaners beheerschter en zon der de unfaire trucs van enkele hunner, zou den we van een prachtploeg kunnen spreken. Göbel, de linksbuiten, kreeg n.1. in dit tijds bestek 3 waarschuwingen in ontvangst te nemen voor natrappen en haken. De zeer vele spannende situaties alle te memoreeren is Ondoenlijk. Zij het genoeg te vermelden, dat het' in de eerste plaats de roode backs zijn ge weest, die zich bovenal hebben onderscheiden, keer op keer het blauw-zwarte aanvalsquin- tet tot staan wisten te brengen. Prins was weer schitterend en de manier waarop bij een kogel van den rechtsbuiten keerde, was on verbeterlijk. Hij had geen moment rust; cor ners en ingooi-ballen waren legio. De H.-voor- hoede was zelden in actie. Eerst na een klein half uur zagen wij den eersten goeden aanval, waaruit een corner ontstond en daarna bleef een center van Sanders zonder gevolg. Overi gens bleken ook de O-backs moeilijk te pas- seeren; Beneker had letterlijk niets tegen hen in te brengen, hij toonde zich bovendien ai'ermihst een vechter. Eerst in de laatste 10 a 12 minuten diverse spelers gaven reeds teekenen van vermoeidheid kwam er een geweldige omkeering in de roode gelederen. We zagen een herhaling van vóór de rust; fel en verbeten werd de strijd en er bestond geen wind meer voor de roodjes. Bij beide doelen zien we heftige strubbelingen; Prins keert een schot van den rechtsbuiten, waarna eén O.-back zeer gewaagd terugspeelt op zijn keeper. In de laatste minuten krijgt Schapen- kotter nog een kans, maar hij richt juist even te hoog. Het einde kwam dan met i'1, onmiddellijk wordt verlengd. HRC speelt weer tegen wind. Hoogendijk schiet naast, waarna de linksbui ten van O. keurig passeert en voorzet. Veet spanning dan, maar Stolk zorgt voor opluch ting. Een vrije schop voor het H.-doelgebied, maar de bal suist over de lat. Weer een ovei- treding in het H.-doel, maar ook nu weer niets. Om precies halfvijf snerpt het fluitje van den referee voor penalty. Niemand onzer op de tribune die iets dienaangaande gezien heeft. De OSV-er neemt zijn aanloop en Prins ziet zich met een laag schot gepasseerd. Het is 2—1 voor OSV en meteen fluit de scheids rechter voor inrukken. Onmiddellijk wordt het veld overstroomd door OSV-supporters, die dansend, springend en zingend hun spelers omringen en op de schouders nemen. Het is een uitgelaten menigte, die schier niet te be daren te krijgen was; Het „OSV 2e klasser' prijkte in een ommezien op iedere pet, hoed of jas. Zelden zagen wij zooveel medeleven. In'usschen was HRC het met de beslissing aangaande den strafschop niet eens en haar captain protesteerde bij den scheidsrechter. Het gevolg was, dat besloten werd door te spelen. Het kostte eenige moeite het terrein te ontruimen; toen kon begonnen worden. Nog circa 3 minuten moest gespeeld worden voor de eerste 7K minuut, die niets oplever, den. Daarna werd gedraaid; heel HRC was in den aanval, telkens werd geattaqueerd, maar ook heel OSV de middenvoor en de vleu gels waren alleen voor stond in de ver dediging. Henhaaldelijk verdween het lede* over de outlijn en soms werd opzettelijk ge- 'diaald met doelschopnemen. Niets wilde lttk- len en er was ongeveer S minuten gespeeld, toen Göbel, geheel vrijstaande, den bal kreeg toegespeeld. De ba! opbrengen was nu kinder werk. een korte center naar den meegeloonen 1'tiksbinnen en Prins werd van vlakbij ten 3de male gepasseerd. Meteen was het in rukken, met het resulaat, dat HRC haar 2de klasse-schap verspeeld heeft, den titel over dragende aan OSV, de club uit Oostzaan. Om half zes werd de terugreis weer aan vaard, waarna circa 5 kwartier later Den Hel der werd bereikt. De heer Kotte, de scheidsrechter, was veel te slap voor een match als deze en bovendien zag hii veel over het hoofd. Dan was zijn col lega, die vorigen Zondag leidde, een stuk beter. de wereldvoetbalkampioen schappen. Een finale Italië—Tsjechoslowakijc. De uitslagen van de voor de halve finale gespeelde wedstrijden luiden. DuitschlandTsjechoslowakije 1—3. Italië—Oostenrijk 1—o. Als gevolg van deze uitslagen komen d lenden Italië-Tsjechoslowakije tegen e,k»»r uit in de finale, waarbij dus de titel V\ ere kampioen op het spel staat. Deze JeWqke wedstrijd wordt in Rome gespeeld op Zondag 10 Juni a.s. De strijd om de derde en vierde plaats tusschen de beide verliezers vindt a.s. Woensdag plaats te Napels. Duitschland heeft Zondag verdiend van een betere ploeg verloren, al was de indruk van het Tsjechische spel dan ook niet grootscii. Bij ItaliëOostenrijk is het dank zij het ver rassende element in de Italiaansche ploeg een zege voor dit elftal geworden. De Oostenrij kers speelden te mathematisch. Algemeen wordt verwacht, dat Italië de finale zal win nen. Morgen zal het te Napels ook spannen, maar hier is van den uitslag niets te zeggen. TWEE EERVOLLE NEDERLAGEN. Het vertegwoordigend elftal van het Oos ten van ons land heeft met slechts 1—o ver loren van een West-Duitsch team te Emme- rich. Bakhuys speelde bii de Hollanders me^> maar vermocht niet te scoren, al dient gezegd, dat keeper Buchloh een paar geweldige pillen van hem gestopt heeft. Het Duitsche elft.il was wel niet zoo sterk als een week geleden, maar toch.moet de prestatie van het Oosten als zeer goed aangemerkt worden. Vooral de achterhoede heeft uitstekend gespeeld. Noord-Nederland verloor eveneens van een Duitsch elftal, n.1. van het vertegenwoordi gend Noord-Duitsche elftal. De uitslag was hi"r 42. AFDEELING I. Promotie tweede klasse. HelaasDen Helder is ook zijn tweede tweede-klasser kwijt, HRC!.... Na een hero- ischen strijd tegen OSV op hte Holl.-terrein ii. Hoorn werd na verlenging met 1'3 ver loren. Hopen we slechts, dat de club de kracht en energie moge vinden om alles in het werk te stellen het verloren terrein zoo spoedig mogelijk terug te winnen. Helaas staan het v-i'gend seizoen beide Heldersche K.N.V.B-ers elkaar in den weg voor promotie, één van hen zal slechts kampioen kunnen worden. Maar dit is zekereen interesasnte compe titie staat weer te wachten, interessanter dan zij in jaren geweest is. Zeer jammer echter, dat het in de derde klasse is, dat de clubs e'kaar zullen ontmoeten; een stad als de onze slaat wel een treurig figuur op voetbalgebied in vergelijking met zoo ve'e klehiere en on aanzienlijker gemeenten! AFDEELING II. Zoowaar is het UW gelukt den beslissings wedstrijd tegen Vriendenschaar met 21 te winnen. Eelrijk gezegd, hadden wij dit resuD tnaf wel gehoopt, maar niet verwacht. UW toch is de oude eerste klasser, een van de oudeste clubs in ons land. Zij heeft een ge weldige down-periode gehad, van de eerste klasse ging het terug tot de derde. Maar nieuw leven kwam en onder ernstige training staande, werd het spelpeil spoedig opgevoer 1. Zoo spelen de Stichtenaren al eenige jaren een prima verzorgd spel, dat ook al een kam pioenschap opleverde, maar in de promotie wedstrijden was men niet gelukkig. Dit jaar iverd men met vlag en wimpel kampioen en weer leek het of de promotiewedstrijden te zwaar zouden blijken. Maar dank zij twee verrassende overwinningen op Vriendenschaar is ntt toch eindelijk een gedeelte van den ach terstand ingehaald. Het staat voor ons vast, dat UW in de tweede klasse een zeer goed figuur zal slaan. De wedstrijd tusschen RFC en Overmaas leverde een 22 gelijk spel op. AFDEELING IV. Promotie ie klasse. Juliana is nu toch wel een bijzonder eind op streek, nu zij er in slaagde van Tegeien, op vreemden bodem nog wel, met 21 te winnen. Een kranige prestatie, die wel eens de bezegeling van de promotie kon zijn. Mid delburg, met zijn twee punten achterstand, blijft echter dreigen: de eerste klasser won •uitspelend met 4—2 van de Baronie, HET NED. ELFTAL OP DEN OLYMPISCHEN DAG. Voor den wedstrijd tegen Roma, te spelen ter gelegenheid van den Olympischen dag op 17 Juni a.s. te houden in het Stadion te Am sterdam, is het Ned. elftal samengesteld zoo- i.ls het te Milaan tegen Zwitserland speelde. Alleen Dr. v. d. Meulen is vervangen door Leo Hatle, den Go Ahead-keeper. Er bestaat groote belangstelling voor dezen dag. De eindstand in de eerste klasse C. BKC1 W'waard 1 Succes 2 Petten 1 MLD1 HRC B JVC1 Helder 3 Es -5 goals <U <U Oi V t bd taD ta v 14 11 2 1 14 8 3 3 14 8 1 5 14 6 5 3 14 G 3 5 14 5 1 8 29—37 11 14 2 2 10 19-55 6 14 1 1 12 31-76 3 46—15 24 45-30 19 53-27 17 50—36 17 42-39 15 NEDERLAND WINT VAN BELGIE MET HISTORISCHE CIJFERS. Nli r ®ar)trekket'jken wedstrijd is het iNcu. twaalftnl er in cesliarrH A*. reek - rm I> 1" gesiaaK« de overwinmngs- i» B,I«„ dit want dat zou hor ..eam te komen, keu. Wet degelijk Ta af?C Jn^k n'et 1>oIwer" landsche combinatie T C sterkste Hol- punten te scoren Dc ,Ve4°i'^de nood'Ke r«st ic DenXg gesTeelTf TP °P HoUt" B geS|'ee!d en trok 4000 kop- tNiet officieel» 5de klasse, 12de lijst Trekking van bandag 4 jun| io-m booge Prijzen f 1500.— 1620 f 1000.— 4658 14568 400— 2803 4504 5689 5878 15592 16857 175M 200— 4405 5764 10422 12868 15572 2Ü353 1 nr\ 1000 RQOO coorr 4UÓDÓ 12193 12257 14598 17317 20883 Prijzen van 70 10 76 88 236 242 244 341 457 537 850 1008 1230 1361 1423 1440 1447 1616 1666 1793 1911 2041 2273 2546 2634 2834 2902 2910 2976 2995 3006 3300 3513 3350 3823 3973 4017 4392 4410 4464 4714 4759 4761 5109 5117 514. 5142 5254 5336 5600 5797 5840 5929 5931 6180 6513 6644 66P4 6756 6875 7112 7327 7392 7416 7426 7486 7575 7856 7900 7943 7983 8038 8284 8469 8529 8635 8671 8901 9003 9415 9416 9412 9672 9751 9811 287 32# 1255 1324 1781 2732 2737 3020 3155 4032 41IJ 4891 5107 5370 5473 6443 6453 7247 7318 7677 7785 8328 8466 9134 9261 10300 10314 19444 10488 10509 10564 10842 10995 11305 11484 11497 11566 11658 11723 11739 11885 11922 12232 12330 12353 12411 12427 12548 12588 12653 12694 12778 12848 12902 13061 13085 13117 13252 13369 13384 13433 13574 13617 13624 13638 13884 13941 13944 13998 14051 14089 14192 14268 14283 14296 14319 14340 14440 14450 14529 14728 14803 14839 15013 15141 15208 15241 15298 15482 15512 15618 15634 15648 15654 15854 15875 15904 15932 15966 16028 16098 16109 16134 16141 16199 16275 16322 16328 16358 16376 16393 16417 16640 16676 16771 16795 16936 16964 16983 16986 17003 17054 17352 17448 17806 17909 18048 18060 18167 18278 18373 18429 18529 18530 18532 18573 18632 18775 18807 18830 18963 19300 19357 19385 19615 19638 19696 19814 19815 20044 20058 20104 20156 20230 20486 20617 20628 20682 20737 20801 20904 20950 Nieten 313 326 554 693 994 1279 1495 1762 1936 2139 2555 2859 2957 3044 3331 3517 3771 4072 4289 4543 4639 4857 5038 5275 5546 5856 6095 6333 6471 6673 7015 7254 7458 7674 7981 18 83 202 437 448 478 528 634 665 666 673 802 913 .14 958 1217 1232 1256 1272 1416 1418 1474 1482 1720 1721 1774 1738 1796 1878 1917 1928 2040 2093 2126 2133 2331 2421 2422 2496 2753 2757 2770 2795 2905 2915 2925 2936 2990 3016 3036 3038 3142 3246 3255 3265 3377 3431 3463 3503 3628 3697 3702 3'36 3959 3984 996 4043 4159 4184 12C2 4274 4348 4395 4472 4524 4599 4603 4609 4615 4758 4778 4779 4836 4970 5021 024 5035 5195 5222 5229 5234 5367 5463 5515 5519 5669 5695 ö80i> 5820 5963 6019 S065 6092 6192 6196 6262 f269 6376 6397 54L 6451 6615 6635 6645 6671 6903 6983 7006 7007 7098 7150 .179 7198 7384 7412 12(1 7448 7516 7571 7624 7642 7807 7831 7833 7887 8092 8135 8156 L5? 8207 8210 8274 8318 8396 8421 8424 8580 8591 8602 862'. 8648 8773 8780 S7t» 8794 8823 8923 8938 8937 8939 8967 9038 9051 9067 9155 9187 9328 9337 «582 S395 9404 9529 9549 063S 9690 977fc 10025 10073 10676 10081 10089 10247 10336 1(423 10449 10451 10682 10686 10732 10774 10792 11005 11070 11170 1x192 11252 11299 11337 U344 11374 11445 11491 11519 11544 11553 11578 11589 11731 11735 1178P >1615 11945 12107 12119 12121 12155 12158 12264 12307 12332 12340 12343 12503 12505 12538 12559 12564 12655 12661 12708 12716 12734 12883 12912 12923 12933 12943 13027 13059 13077 13106 13135 13273 13287 13316 13326 13328 13477 13498 13505 13545 13556 13623 13642 13651 13659 13678 13923 13925 13926 13967 13986 14056 14063 14068 14030 14092 14293 14359 14364 14412 14438 14656 14658 14681 14683 14720 14769 14770 14777 14797 14813 14996 15001 15047 15048 15049 15246 15260 15300 15311 15316 15434 15468 15480 15531 15537 15684 15692 15703 15736 15767 15874 15883 15978 16062 16071 16202 16217 16221 16222 16284 16425 16438 16471 16535 16543 16755 16779 16792 16802 16343 16970 17013 17017 17025 17027 17128 17172 17174 17251 17336 17411 17493 17514 17515 17563 17669 17676 17694 17702 17732 17883 17923 17931 17935 17959 18063 18097 18110 1312f 18177 18267 18272 18296 18298 18328 18492 18497 18500 18613 18636 18688 18690 18710 18S00 18915 19018 19084 19085 19087 19098 19223 19252 19261 19284 19290 19387 19502 19511 19527 19536 19793 19802 19807 19810 19841 19932 19942 20003 20056 20061 20144 20158 20160 20164 20168 20216 20276 20301 20318 20401 20529 20545 20546 20553 20558 20621 20656 20669 20715 20739 20786 20795 20856 20895 20936 20996 Verbetering 5e kl. 12e lijst; met f 70—, 345 591 718 1033 1326 1503 1768 1946 2160 2572 2874 2965 3117 3351 3552 3844 4097 4315 4544 4662 496C 5049 5277 5561 5894 6104 6340 6530 6691 7027 7276 7461 7730 351 616 731 1133 1346 1627 1780 2021 2187 2623 2889 2967 3124 3353 3591 3855 4098 4325 4558 4704 4968 5100 5333 5620 5939 6157 6342 6533 6746 7038 7299 7464 7736 374 629 735 1167 1357 1668 1783 2023 2295' 2638 2391 2968 3130 3375 3604 3944 4142 4341 4574 4728 4969 5123 5350 5631 5954 6164 3365 6571 6868 7078 1366 7497 7770 8014 8055 8089 8228 8546 8670 8838 8977 9259 9423 9826 10157 10473 10834 11313 11504 11617 12015 12183 12364 12618 12777 12960 13183 13329 13567 13747 13890 14127 14535 14740 14846 15056 15357 15549 15815 16137 16341 16550 16912 17067 17343 17595 17737 18011 18214 18410 18637 18925 19107 19331 19595 19854 20101 20174 20415 20609 20762 20949 8252 8567 8676 8840 9001 9287 9453 9834 10169 10565 10864 11320 11508 11659 12069 12234 12395 12627 12827 12980 13237 13363 13592 13791 13994 14263 14623 14755 14871 15060 15418 15560 15819 16143 16347 16551 16927 17104 17348 17612 17770 18012 18242 18451 18640 18939 19139 19369 19712 19861 20109 20190 20432 20615 20764 20987 8255 8573 8705 8852 9028 9316 9489 9971 10185 10531 10958 11321 11509 11697 12033 12242 12399 12647 12855 13008 13241 13402 13300 13309 14052 14271 1463» 14767 14904 15062 15429 15665 15847 16181 16424 16722 16944 x7106 17362 17666 17870 18018 18261 18454 18655 18950 19191 39330 19737 i:399 20237 20200 20434 20618 20768 20988 12356 m. z. 123581 pen aan belangstelling. Met rust stond het 4—(, daarna werd het 9—3. Het Ned. twaalf tal speelde tactisch en technisch heel goed ett demonstreerde hiermede dat we op dit ge deelte van de sportwereld een zeer vooraan staande plaats innemen. TENNIS. DE INT. FRANSCHE KAMPIOEN SCHAPPEN. De uitslagen van de finales zijn: Damesdubbelspel: Finale: Mad. Matthicu4 mis Ryan si. miss Jacobs.miss Palfrey 36 04 62. I Iccrendtibbelspel, finale: BorotraBrug* ron si. CrawfordMacGrath ir9 63 2 4—6 9—7. Gemengd dubbelspel, finale: Mlle. Rosain- bert—Borotra sl. miss Ryan—Quist 6-41 C4. ZWEMMEN. WEER EEN RECORD GEBROKEN. Ditmaal moet melding gemaakt worden va» een recordverbetering door mej. Rie Masten broek van de Onderlinge Dames Zwemclub l« votterdam. Zij 'zwom in Breda n.1. de 'wgslag in t nün. 19.6 sec,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1934 | | pagina 12