VELO S zijn goedkoop bport Marineberichten, Legerberichten, Marktberichten, 12 Arrondissements rechtbank te Alkmaar. KïïSS? HELDERSCHE COURANT VAN ZATERDAG 9 JUNI >934 VOOR DEN ALKMAARSCHÉN T VYAsr.HIViACHINES van af II. 30.— W^lNlTMMÏTtjNES van af fl. 9J5 K N.V.B.-Overzicht. :i N H.V.B.-Overzicht. athletiek. kon. marine jachtclub, w"V T M A' R£mmcrswaaL serg.-telegr. Munze, kwartiermeester'W. B A Burgerlijke Stand van Den Heider Visscherijberichten r^ar'>ot Stoomvaartberichten Zitting van Dinsdag. OenHelder Storm In wi gin» water. Van meineed verdacht. Op je Januari werden twee hoogerbe- roeuzaken behandeld eentra den tafe houder J P. van N., die in eersten aan leg was veroordeeld ter zake overtieding der Heldersehe politieverordening, die verbiedt de aanwezigheid van dames in een ais door appellant geëxploiteerde verlofzaak A op den Kanaalweg te Den lielder In deze beide zaken opponeerde Mr. A. de Groot als raadsman en ver dediger" De trafkamer achtte het toen noodig de behandeling te .schorsen en zy werden op 27 Februari opnieuw op de rol e,-plaatst en voortbehandeld. Alstoen werd als getuige a decharge gehoord mej. Annie K welk l.Mj dt-118 het coristateereh der overtredin J den caféliouder m l.etreUk^R was cn door tte agenten Allart en de Haan m bedoelde lokaliteiten was aai getroffin. Het tneisje legde destjjd onder eede een verklaring af. afwykentle van het- ge.-u bij het politieverhoor was opgetee- kend. roet welke mutabiliteit in het voor- deel van den appellant, de Officier niet actoord ging. zoodat de zaak opnieuw werd geschorst, proces-verbaal werd opge maakt tegen de van meineed verdachte ge tuige te dier zake een strafvervolging te gen haar werd ingesteld en zy heden te recht .-lond. Verdachte werd juridisch bijgestaan door Mr. Buiskool van Behagen, die eenige getuigen a décharge had doen dag\aai- De eerste getuige a charge was de agput Aliart. die met zijn collega de Haan hot café „J(diana* had gecontroleerd en het meisje bij een gelagtafel had zien zit ten met een glaasje voor zich. Getuige kon zich niet herinneren dat er werd ge biljart in antwoord op een vraag van ver dediger. Agent de Haan verklaarde m gelyken ^eest, hij had de juffrouw naar boven zien gaan. t De Officier verzocht in verband met zijn te houden requisitoir af te zien van het verhoor der getuigen a décharge, waarin werd toegestemd. Hierop verklaar de de Officier, dat naar zijn wankele over tuiging het bewijs niet was te leveren, reden waarvoor spreker vrijspraak requi- reerde. De taak van Mr. Buiskool was nu uiteraard zeer licht en verdediger refe reerde zich aan dit requisitoir. O u d e s t u i s. Onvoorzichtige stuurkraandraaier. De chauffeur Cornelis K. van Breezand had op 10 Maart '33 (de oude koe kon haast niet meer loopen) met zijn vracht auto de 16-jarige Willem P., die met een rijwiel aan de hand liep, op een brugge tje onder Oudesluis aangereden, tenge volge waarvan het rijwiel werd bescha digd en eenige sinaasappelen-negotie over den weg rolde. Genoemde heer cor nelis K„ niet verschenen, werd door den Kantonrechter te Schagen veroordeeld tot 20 boete of 10 dagen en 18.85 scha devergoeding. In hooger beroep vorderde heden de Officier bevest'ging. Volgens den vader van Willem wilde de verdachte, toen hij over schadevergoeding begon, hem te lijf gaan. Weinig hoopvol aspect voor den sc.huldeischer. Helder, De hoeren Hypotheekbezorgers verschenen weer ten tooneele. Op Dinsdag 8 Mei werd een strafzaak behandeld tegen de heeren Adr. Joh. van A. en Joris van W., „financiers" te Utrecht, welke heeren naar aanleiding van een door den heer H. J. Lugtenburg op een in de Heldersche Courant ge plaatste advertentie, waarin geld op hy potheek werd gepresenteerd, ingezonden schrijven, zich ten zijnen woonhuize ver voegden op 17 November j.1. Zy stelden zich toen vóór als vertegen woordigers van het Utréchtsehe bemidde lingsbureau mi gaven den heer Lugten burg goede hoop op een te verkrijgen le hypotheek van 9000 tegen billijke rente. De heer Lugtenburg vertrouwde echter de zaak niet en riep de hulp in van de Heldersche politie, waarop brigadier Horsman zich voordeed als een oom van Lugtenburg en dus in gelegenheid was zich van de machinatiën der heeren op de hoogte te stellen en proces-verbaal op maakte. Toen echter de zaak ter zitting werd aangebracht, verschenen geen der ver dachten en werden zy ter zake poging tot oplichting veroordeeld, de heer A. ,T. van A tot 6 en zyn handlanger Joris van W. tot 3 maanden gev. Tegen dit vonnis was, zooals wel te denken was, verzet aangeteekend, dat heden werd behandeld. De opposanten waren thans aanwezig en werden verdedigd door Mr. Wicdenta, advocaat uit Utrecht. Waar wij echter de vorige maal een uitvoerig verslag geven, verineenen wij thans te kunnen volstaan met een resumé. De heeren, die zich hadden voorgesteld als chef-directeur en inspecteur van het Utrechtsch bemiddelingsbureau, compa- reerende, zooals gezegd, in persoon, za gen er keurig verzorgd uit. maar werden door den president niet als het binnen komende kindje, waarover het heels huïsgezicht juicht, verwelkomd. Mr. Lede- boer gaf zijn ontevredenheid te kennen, nat door spijbelen der verdachten, de r*< htbank hetzelfde werk nog weer eens moest overdoen. Volgens mynheer A. J. van A. had een heer te Zevenhuizen 40.000 beschikbaar voor hypotheken. En de inspecteur ver klaarde relaties te hebben met de FYie- sche Levensverzekeringmaatschappij en meer kapitaalkrachtigen met klinkende namen. Zij kwamen by Lugtenburg na mens de geldschieters. Voorts erkenden do neeren te hebben gezegd, dat 95 moest w orden gestort voor ioorloopige k oston Maar de heer A. had de vaste overtui ging, dat de gevraagde 9000 hypotheek op hét pand zou worden verstrekt. De 95 voorschot was bestemd voor onkosten en provisie voor de heeren van liet bemiddelingsbureau. De heer Lugtenburg, bloem^to lDm Helder, verhaalde dat hy door de bewuste advertentie met verdachten m conn.' t Tlif lla'hechter inmiddels vernomen, politie inet een en ander in Kennis. De brigadier Horsman trad toen op in qualiteit van Oome Jan en ta d»de ''eheele scène veilig meemaken. I>e nee ren hadden niet liet minste vermoeder, dat hier de bedriegers gevaar liepen bedropen te worden. Toen zij vermeenden, dat geen 95 voor kosten beschikbaar waren, wilden lü voorloop* met f 60 genoegen nemen, het restant kon dan later worden afge- Brigadier Horsman, alias oome Jan, had de heeren in een keurige auto zien arriveeren en werd vervolgens plechtig PoTtief'kon de brigadier verklaren, dat f 95 moest worden betaald, voor de noodige beschikkingen kruiden worden genomen. Aan Lugtenburg werd toen een formulier ter teekening aaneeboden. wat echter ten slotte door Lustenburg werd geweiirerd. De chef-directeur verklaarde met lui der stemme, dat indien hii yandaac den dag zou ontvangen f 95. hii zou caran deeren dat. indien het ohiect goed was. de heer Lugtenberg 9900 op hvootheek kon krijgen. De heer A. was reeds veroordeeld tot diverse gevangenisstraffen wegens voor deel trekken en oplichting. De andere verdachte had nog een blanco strafreeris- ter. De heer officier, de diverse verdachten nog eens memoreerende. aebtte de telaste oclcnde nooing tot onliebtinn bewegen en vorderde bekraebti«in« van bet bil ver stek bewezen vonnis, de officier nopmd" de ongeblazen voorstellingen dezer hee- ven eet>iat°n met snek. ]Vfr Wjedemq vermeende, dat bet ele ment der onliebtin» de rrincrpIilVVipid der benadeeüng. bier niet aanwezln was. aan- (yezien de getuige T.ngtenborg geep ongenbl'V beeft gemeend on F°t voorstal der verdaebton in te gaan. On daae on nog meer door verdediger ont.w'Welda grondan conebideerde nleïtnr tot vrb- fsrnoalf en nntolag van realit„,rpwolg5ng. T?e- an dnnliek pis gewonnlük. Tn aüe zaken uitsnraken op Dinsdag 12 Juni. Zuid- en Noor dsch e'r mer. Nasleep der Grootschermer tragedie. De 48-jarige heer Machiel Cath. v. d. L„ raadslid en landman te Grootscher mer, verscheen in de middagzitting voor het College, beschuldigd van beleediging van dén inmiddels overleden burgemees ter, den heer Cornelis de Groot, naar aan leiding van het feit, dat genoemde verdachte een request, dat aan den Commissaris der Koningin zou worden aangeboden, ter inzage verstrekte aan aan den heer D. A. Klomp, red.-verslag- gever van de Alkm. Courant, met het gevolg dat de heer Klomp bedoeld re kest, dat vele minder aangename mede- deeling bevatte aan het adres van den Burgemeester, nagenoeg woordelijk in genoemd blad opnam. Tegen den heer Machiel v. d. L. werd nu door mejuffrouw Llesbeth de Groot, de dochter van den burgemeester, een klacht ingediend en de heer v. d. L., die het adres verstrekt had, had zich dienaangaande te verant woorden. Verdachte ontkent de bedoeling te heb ben gehad, bedoeld beleedigend stuk te hebben willen publiceeren. Mej. de Groot verklaarde door ge meld stuk, dat zij als leugenachtig be stempelde, doodelijk te zijn beleedigd. Verscheen vervolgens de heer D. A. Klomp, die al deze stof had opgejaagd, voor het bekende hekje,: om te verklaren, dat bedoeld stuk door zijn bemiddeling was geplaatst. Voorts deelde getuige in oen lang verhaal mede, dat hij aanwezig was op verzoek van den burgemeester zelve, die gewoonlijk zelf de verslagen leverde, doc-h nu daartoe niet in de gele genheid kon zijn. Hii heeft bedoeld stuk doorgegeven in het belang van de journalistieke repor tage. De officier had het indienen van een klacht, nu de burgemeester was overle den, beslist afgeraden, doch op juridisch advies had mej. De Groot ter elfder ure die alsnog ingediend. Niettemin had de officier zich op het standpunt gesteld, dat publicatie van het request niet strafbaar kon zijn. Doch het was niet de bedoeling, om het adres in de courant te plaatsen en nu dit nu toch was gedaan, kon de offi cier deze zaak niet ter zijde leggen en volgde dus behandeling ter zitting. De officier had alsnu een gewrongen dagvaar ding gefabriceerd, waaruit het beleedi- gingsopzet gedistilleerd zou kunnen wor den. schuldiging op het feit, dat verdachte wèl de overtuiging kon hebben gekregen, dat bedoeld stuk zou worden gepubliceerd, omdat hij tiet zonder eenige voorwaarde afstond aan een verslaggever. Gevorderd werd ten slotte 100 boete 8ubs. 50 dagen. Mr. Belonjé, de verdediger, had de lijvige dagvaarding zorgvuldig bezien en kwam tot de conclusie, dat een beleedi ging tegen een burgemeester, die geen burgemeester meer was, niet strafbaar kon zyn. Bordurende op deze stelling en vermee- nende, dat het opzet der beleediging in 't minst niet kan worden aangetoond, om- dat de wil om te beleedigen niet bestond en evenmin het opzet om te doen opne men aanwezig was. Door eenige handige voorbeelden trachtte pleiter nog aan te toonen. dat inderdaad het ten laste gelegde met kon worden bewezen en vrijspraak zal moeten volgen. Subsidiair bei verstek veroordeeling eeu uiterst geringe straf. Geen repliek. KA NTONRECHTER. De zandauto-chaufleur Jan H. uit Scba-; gen bad bij de Stolpervlotbrug een ver-; keersabnormaliteit beleefd. Hij was met zün „dik" beladen wagen; vanaf den Scbagerweg komen hobbelen, had niet voldoende gelet op het veikeér van rechts, met als resultaat, dat een aanryding geschiedde tusschen voor noemden wagen en de luxe auto van den. beer D. uit Leiden, die vanaf de richting Den Helder kwam. De chauffeur trachtte op allerlei ma-' nieren zijn baantje schoon te praten, doch bet gelukte onzen vriend alleen den heer Kantonrechter er van te overtuigen,: dat zyn schuld op die lastige plek niet uitermate groot was, zoodat per slot van rekening de straf bepaald werd op 5g!d. of 5 dagen. VOETBAL. Nu de zomer zich tenslotte toch aangekon digd heeft met een paar heerlijke dagen, mt wordt het voor den Hollandschen voetballer wel tijd, dat hij aan het einde, van zijn pro gram raakt Gelukkig is er flink schot in hot programma gekomen, maar toch.... duurt bèt nog ettelijke weken, voordat de laatste wedstrijd gespeeld is! Vooral in afdeeling III hebben de clubs, die in promotie- of degra datiewedstrijden zitten, nog een behoorlijk aantal warme Zondaagjes te goed. Aagezien van de storing, ontstaan door de wedstrijden om het wereldkampioenschap in Italië, wordt hiermede toch duidelijk gede monstreerd, dat aan de indeeling van hp.t j competitie- en bckervoétbai in otis land een aanmerkelijke fout kleeft. Kampioenschap van Nederland. KFC kan haar kans op den eeretitel aan merkelijk vergrooten als zij er ditmaal in i slaagt van Heracles te winnen. De Almelo- j ers komen in de Koog op visitie.eh leden, op eigen veld reeds een 41 nederlaag, Normaal gesproken ligt een nieuwe overwinning voor onze provinciale in hét verschiet. Om het KFC nog te vergemakkelijken gaan Ajax en Willem II elkaar in Amsterdam te lijf, een wedstrijd, waarin vooral de laatst genoemde geen enkel veertje mag laten otu r.iet te veel achterop te geraken. Het lijkt ons evenwel een zeer zware opgaaf voor de Til- bttrgers om tegen Ajax op den vollen buit be slag te leggen. We houden het op een punten- verdeeling. AFDEELING III. Promotie ie klasse. In deze afdeeling wordt morgen pas de tweede wedstrijd gespeeld, het wordt tevens NEC's eerste. Deze B-tweede klasser is al geruimen tijd kampioen, maar moest week aan week op haar concurrenten wachten. Eindelijk dus komen zij voor hun zwaarste wedstrijden in het veld.... tegen ZAC, de groote concurrent! NEC fiad in de competitie echter een zeer sterk elftal. Heeft zij haar vorm weten te bewaren, dan kon het wel eens een Nijmeegsche zege worden. AFDEELING IV. MiddelburgJuliana is uitgesteld. Tegelen heeft nog een klein kansje en zal dat door een zege op De Baronie behouden. K. N. V. B.-BEKER. Voor de kwartfinale speelt Velocijas op eigen veld tegen Excelsior. Een typische Noord-West-ontmoeting dus! Mocht de thuis club winnen (wat wel in de lijn der verwach tingen ligt), dan zal ook deze competitie vertraging ondervinden, daar immers Vela nog niet uitgespeeld is in den strijd om het Landskampioenschap, 't Is erg, hoor!.... Intuscshen is voor de halev finale al vast- ge. teld NAC^Feijenoord, welke wedstrijd morgen in Rotterdam gespeeld wordt Daai Feijenoord desondanks genoeg heeft aan een gelijk spel, verwachten wij, dat de club van v. Heel in de finale zal komen. DE HEER K. J. J. LOSTY BEDANKT. Officieel hoeft de heet Lotsy thans mede gedeeld, dat hij voor een herverkiezing als voorzitter van de T. C. niet in aanmerking venscht te Komen. Als Karei niet op zijn besluit terug komt, beduidt dat absoluut een geducht verlies voor het Ned. voetbal. Erg sympathiek staan we echter tegenover dit bedanken niet!.... I Kampioenschap van Noord-Holland. Het eerste elftal van Helder krijgt ten derde male de gelegenheid om te toonen. wat het tegen Succes mans is. De beide eestte ma- len werd op Wieringen verloren, nu zal het ons benieuwen, wat het op eigen veld wordt. Zooals men weet, leidt Helder met twee ge wonnen wedstrijden. Succes speelde Zondag voor het eerst en versloeg Schagen met 7 Verder vindt op Texel een interessante wed strijd plaats tusschen de club van dien naam en Nieuwe Niedorp, beide clubs zullen elkaar volgend jaar we! in den K.N.V.B. ontmoeten. We zijn benieuwd naar het resultaat; wellicht is de thuisclub een ietsje sterker. Verder zijn vastgesteld: DT-SVrooe, EVC—IVV, Andijk— Uitgeest. GOUDEN KRUIS. De Heldersche Boys hebben al hun concur renten doen sneuvelen en thans staan zij voor de taak hetzelfde te doen met die uit de Zaan- Morgen komt -QSC 3 op bezoek, waarvan on getwijfeld weer gewonnen kan worden. Play up, boys! Kampioenscompettie N.-H.V.B. Vastgesteld is BKCOSV 3. Met de Oost- zaners zal de thuisclub handen vol werk heb ben en een zege zullen wij als een uitstekend resultaat aanmerken. BKC leidt met twee ge wonnen wedstrijden, waarschijnlijk wordt het morgen de derde. ATLAS IN DEN N.-H. V. B. Toegelaten is tot den N.-H.V.B. de nieuwe Heldersche voetbalvereeniging Atlas. Het secretariaat is gevestigd bij den heer H Beycr Vijzelstraat 63' alhier. SCHEIDSRECHTERSTOURNOOI V TE ALKMAAR. Op het terrein van de Alkmaarsche Boys voetballen morgen de scheidsrechters uit vier districten tegen elkaar, n.1. die uit Den Hel der, Drechterland, Waterland en Zaanland. De loting vindt eerst morgen plaats. Wij wenschen den voetballenden rechtsprekers ge noeglijke wedstrijden toe, met bescheiden aanr merkingen op de leiding en een voorbeeldig gedrag voor de aanwezige, kijkende voetbal lers! Helder-nieuws HELDER I—SUCCES I. Aanvang half drie. Terrein Bolweg. iEen aardige wedstrijd wordt, morgen weer op. het Helder-.terrcjn,. gespeeld, n.I, tqsschen H,cider en Succes voor het B-kampioenschap vijn den N.-H.V.B. Tweemaal achtereen heeft .Helder het op Wieringen moeten aïleggen, ditmaal zint zij op revanche.. Het elftal, is nog niet .hekend, dit wordt .in overleg met den tr,vncr samengesteld. Zou een derde klasser niet van een vierde kunnen winnen? Kom, Helder, bewijs morgen het tegendeel eens. Mngr gemakkelijk zul je het niet hebben tegen ,de. Wi.eringers, die over een sterk elftal be- schikken. We zijn benieuwd. Heldersche Boys-nieuws. V; HELD. BOYS I—Q.S.C. III Aanvang half drie. Zondagmiddag zullen de Boys QSC 3 voor het Gouden Kruis ontmoeten. Dit belooft een zeer spannende ontmoeting te worden, temeer daar QSC 3 ook kampioen van haar afdeeling s. We willen ons niet aan een voorspelling wagen, doch de Boys dienen zeker weer evenals vorigen Zomdag tegen Petten 1 hun kamiHQensbe.entje voor te zetten. De opstelling is: P. W. Lqoy KKrijns, M. Stark J. Post E. postendorp A. Tesselaar G. Snijders A. Verhoef J. C. Snijders M. Blom W. Looy Het tweede elftal en Held. Boys A zullen de reis naar Wieringen ondernemen, alwaar 7.ij Succes 3 en. Succes A partij zullen geven. Vertrek per bus vanaf „De Pool" om 9 uur. S.V. Atlas-nieuws. G Morgen toert Atlas 1 naar Oudesluis bm aldaar DOSKO te bekampen. Dit is de inzet van een reeks wedstrijden, welke de SV. Atlas denkt te houden als oefenwedstrijden voor het a.s. competitieseizicn van den N.-TT. V.B. Dus heeren van het ie, denkt er aan, speelt sportief en fair. /Dit is het elftal. Doel: Joop de Ruiter; ach ter: Jb. Verblauw, G. Wijker; midden: M. de Poer, J. Buis, A. Mors; voor: P. Kraak, Joh. Verblauw, J. Wijker, L. Romke's, A. Bakker. NEDERLAAGWEDSTRIJDEN VAN DE M.S.V. ZEEMACHT, ZeemachtWieringerwaard 5t. Onder buitengewone belangstelling vond Vrijdagavond deze wedstrijd plaats. De be zoekers van dezen wedstrijd hebben kunnen genieten van een vlug en mooi gespeelden v,edstrijd. In verband met de werkzaamheden van de Wieringerwaard-spelers kon deze wed strijd pas te 8.15 aanvangen. Als scheidsrech ter v. d. Hoff fluit voor den aanvang, dan b'ijkt dat Z. de toss heeft gewonnen en trapt met een gering windvoordeel af. Onmiddellijk is Z. al in den aanval en krijgt een corner te nemen, welke mooi door den linksbuiten wordt voorgezet en door den keeper van W.W. in eigen doel geslagen, zoodat Z. fortuinlijk leidt (1o). Geruimen tijd gaat het spel vlug op en. neer. Als de linksbuiten van Z. den bal mooi toegespeeld krijgt, doelpunt deze on houdbaar (2o), met welken stand de rust ingaat. Na de rust zet W.W. er alles op en is het /L-dpel verscheidene keeren in gevaar, maar de keeper van Z. grijpt steeds goed in. Ge leidelijk weet Z. het spe! te verplaatsen en het s de- midvoor van Z., welke kort na elkaar t<vee prachtaoals weet te maken voor Z. Als het al aardig begint te schemeren Ruit de scheidsrechter voor .het einde. De leiding van dezen wedstrijd was bij scheidsrechter v. d. Hoff in goede handen. A.s. Dinsdagavond 7.30 uur komt Petten r bij Zemacht op bezoek, dat belooft ook weer een mooie wedstrijd te worden, daar Petten over een pittig elftal beschikt. Wieringen. Succes-nleuwa. Zondag 10 Juni a.s. worden op het Succes- sportterrein te Hippolytushoef de volgende wedstrijden gespeeld: V.m. 10 uur: Succes AHeld. Boys B, V.m. fi uur: Succes 3Held. Boys 2. Uit gaat: Succes 1 naar Helder r. Vertrek van Hippolytushoef n.m. 1.30 uur. Aanvang wedstrijd 2.30 uur. Texel. Texel-nieuws Zondagmiddag 2 uur speelt Texel l' thuis tegen Nieuwe Niedorp. Het elftal is als volgt samengesteld: A. Daalder D. Zuidewind A Dros Dz. A. Dros Bz.J. Gieles G. Witvliet N. de Graaf Th. Lap W. Winter M. Vlaming N. Ran Texel 2 speelt 's avonds 7 uur tegen SVC van De Cocksdorp. Wieringerwaard Wieringerwaard-nieuws. A.s Zondag ontvangt Wieringerwaarl 1 MFC 1 uit Mcdcmblik. Daar MFC over een zeer goed elftal beschikt, kan dit een geani- m erde wedstrijd worden. OM DEN DERDEN EN VIERDEN PRIJS. DuitschlandOostenrijk 32. Op volkomen regelmatige wijze heeft Duitschland van Öostrenrijk, eertijds de kam. pioc'n van bet vaste land, gewonnen, met Cijfers, (tic gunstig voor de Oost"enrijkér3 ge noemd mogen worden. Dultschiand ga^ voort durend het tempo aan en scoar c r0nen eerste minuut. Het werd 2-0 door Conen waarna O. tegen doel puntte. Nog voor de rust WNa de'paiuëz liet de Duitsche keeper een ver schot van den bekenden back Szesta sl>PPen. maar nadien kwam de Duitsche zege meer in gevaar. Er waren weinig toeschou- wers, o.a. Prins U-nberto. MARINE-SPORTVEREEN. „ZEEMACHT Zeemacht in Utrecht bij den Singel- loop en op de Nieuwelingenwedstrij den van den A.A.B. te Amsterdam. 1 Bij den J.L gehouden Sdngelloop in Utrecht namen 3 leden van de M.S.V. Zeemacht deei n.1. P. J. Duijn, J. Martens en Wirnèr. Het parcours was groot 47°° m en aantal deel nemers 116. Hieruit wist Duijn zich nö. 17 te plaatsen en kwam hierdoor in het bezit van een fraaie Indanthren beker. Aangezien de sterkste loo- pers van Nederland bij dezen loop waren in geschreven, is de prestatie van Duijn heel geëd te noemen. Warner werd hier no. 56 en Martens 57- Bij de nieuwelingenwedstrijden van ed A.A.B. waren door de M.S.V. Zeemacht ingeschreven de navolgende heeren: luit. ter zee R. Stuff- ken, korp.-adelborst Thierens en dn 1.1. mon teur Duijn. De adelborst Thierens wist zich op de roo m no. 1 te plaatsen in den tnooien tijd van K'ó sec., terwijl hij in een van de series 11.5 sec. geloopen heeft. De heer Stuffken behaalde den 3en prijs hoogspringen met aanloop met een sprong van 1.60 -m en Duijn werd no. 4 op de 3000 m. Uitslag van denPerio,dieken Zeilwedstrijd No. 3 op 7 Juni 1934- Modelsloepen No. I. Aantal deelnemers 4. 1. kw.m. Bot, Mar. kazerne, 4 pnt.; 2. bootsman Zand, „De Mok", 4 pnt.. Modelsloepen No, II. Aantal deelnemers 4. 1. Luit. ter zee de Gelder. Hr. Ms. Gruno, 5 pnt.; 2. Luit. ter zee Fock, Hr. Ms. Gruno, 2 pnt. Fantasiesloepen, Aantal deelnemers 5. 1. Luit. ter zee von Frytag Drabbe, Hr. Ms. Wachtschip, 5 pnt.;. 2. schipper H. J. Steyn, Hr. M3. Schorpioen, 3 pnt. POSTDUIVENSPORT, P.V. „HOLLANDS NOORDPUNT". Bovengenoemde vereëniging hield j.1. Zon dag haar se concours voor oude duiven, vanaf Compiegne (Frankrijk); afstand 423 km. In concours 117 duiven. De vogels werden om 7 uur gelost met Noorden wind. De eerste vogel werd getoond om 1.17.19 uur, de laatste prijs- vliègende duif om 1.53.13 uur. De prijzen werden verdiend als volgt: Gebr. Buis ie, 6e prijs, 45 pnt.; M„ v. Dijk 2e, 10e, 11e pr., 55 pnt.; F. Scholten3 e, 7e, 1-40 pr„ 54 pnt.; J. v. Rièl 4e, 24e pr., 24 pnt.; J, Nebb-ling 5e, 16e, 21e pr., 36 pnt.; J. Riemers 8e, 9e, 12e pr., 49 pnt.; A. Felkers 13, 17e, 18e pr„ 30 pnt.; H. J. Bok 15e pr., it pnt.; R. F. Mulder 19e, 20e, 22e pr., 17 pnt.; P, v. 't Hert 23e pr., 3 pnt. Een zeer wiselvallige vlucht; de eerste twee vogels zaten 8 minuten voor de derde duif. Toch over het algemeen weinig verliezen. Tot volgende maal. P. P. C. Anna Paulowna. „ALTIJD VERDER". Bij.'de. wedvlucht van Altijd Verder, gehou den van af Pont St. Maxense (afst. 438 km) werden de duiven om 11 uur in vrijheid ge steld. Aankomst eerste duif 7 u. 49 m. 35 sec., laatste prijswinnende duif 9 u. 18 m. 5 sec. Prijzen behaalden; L. Hogewoning 1; J. Pëute 2, 7, 9; J. van Steyn 3, 4,-6, 8. to. it, 12; N. Spigt 5. Luit. ter zee ie kl. A. f. Busscmaker, wien vergund is uit Oost-Indië térug te keeren, Is 30 Mei aan boord van het m.s. Sibajak van Tandjong-Priök vertrokken, wordt 20 Juni te Marseille en daarna hier te lande terugver wacht. Off. van den M.S.D. ie kl. C. M. van de Velde, dienende aan boord van Hr. 'Ms. tor- pedobootjager Piet Hein, is overgeplaatst aan boord avn Hr. M opleidingsschip Van Speijk. Off. van den M.S.D. 2e kl. S. Pluim, on langs uit Oost-Indië teruggekeerd, is ter be schikking gesteld. De ondervolgende schepelingen zijn aan gewezen om, behoudens onvoorziene omstan digheden, naar Nederland terug te keeren per )n.s. Dempo, dat r 'Augustus 1934 van Tj.- Priok vertrekt: Sergeant-schrijver R. J. Kortleve; sergean ten-macht. C. J. de Graaf, A. J. Sorel G J van-Leijden, T. A. F. Zijlmans, J. B. Nuijten| s^rg.-tamboer A. Heinhuis; kwartiermeesters K Ham, S. Rrockberod; korp.-konstabel J Ravestcin; matroo3-konst. H. J. Hassing- torpedomakers ie kl. A. W. Ringelberg; ma- rozen ie kl. J. de Visser, H. J. Engelaar J. J. Kruithof. De aanwijzingvoor thuisvaren van den matroos Ie k'- H. Wasser met het s.s. Johan van Oldenbarnevelt, dat 16 Juni '34 van Tj. Priok vertrekt, is ingetrokken. Ondervolgende schepelingen zijn 4 Jttni oer m.s. Dempo uit Oost-Indië in Ne- derland teruggekeerd: Majoor-konstabel R. Haak; majoor-monteur' A Boom; serg.-telegr. G. van der Es; serg- A.ies; korp.-bottelier K. C. G. Weerheim} korporaals-schrijver H. Jansen. F. W. den H-ldt; matrozen ie kl. V. G. v. Haasen, j, C. Verhagen; matroos 3e kl. P. J. J, Over- dijk; mariniers ie kl. C. Willcinsen, J. Ver. haar; marinier 2e kl. H. Bouwman; serg.-torp.- maker M. J. P. Zoons. Ondervolgende schepelingen zijn aangewe zen om met het op 29 Juni 1934 van Araster dam vertrekkende mailschip Siinon Boiivar naar West-Indië te worden overgevoerd: Sergeant der mariniers I. Beij; korporaal- ziekenverpl. S. H. de Valk; mariniers ie ld. G, Cup, E. Handels, R. Martens; mariniers 3e kl, G. P! L. Bukken's.'A. H. Claassen, W. Gries- doorn, W. Mutsaars, M. de Witte, J. H. W. v. Wijngaarden. Het korps luchtdoelartillerie, hetwelk in .dg Stelling van Den Helder oefeningen he,eft ge- houdeu met luchtdoelgeschut keert o,p lieden terug naar Utrecht. Aan den dienstpl. M. A. Marbus, van het reg. kustartillerie, is bij beschikking van den Minister van Defensie een jaar uitstel van op komst in werkelijken dienst verleend. Op 9 Juli a.s. komen voor herhalingsoefe ningen onder de wapenen reserve-kopitein Mr. W. F; H: Zegera, reserve-ie luit. P: A, W. de Wolf, W. F. van Iterson, Ir. W. K. Krabbe, Mr, R. P. J. Derksema, A, Mulder-en ItvC. A, L. Zegers. van 7 en 8 Juni 1934. .- ONDERTROUWD: J. N. Wezel man en N. Meindertsma. GETROUWD: O. J. Vrijvogel en C. S. Dunk; J. F. J. Visser en O. H. Duijvels- hoff; A. Hoornsman en M. C. Duit; O. Wittebol en G. Grin; J. Wynands en J. A. Weyers; T. Schendelaar en T. Hees ters; H. de Paauw en E. E. Nicholson; L. Verel en D. Jacobs; J. Kwast en H. H. P. Serano. BEVALLEN: C. A. v. Rooij-Oud, z.; M. J. B. DykstrarDuijnsfcee, z.{ W. IT. Verhorsfc-de Boer, d. ALKMAAR, 8 Juni. Kaasmarkt. Aangevoerd 68 stapels, wegende 155,000 kg. Fabriekskaas: 39 stapels kleine 20.50, stapels commissie 18 en rood 20. Boerenkaas: 7 stapels kleine 19-50 en 20 stapels Commissie 22. Alles m-et rijksraerk. Handel goed. ALKMAAR, 8 Juni. Graanmarkt, Aangevoerd 109 hl, ats: 27 hl voertarwe 3-755; 26 hl gerst chev. 5-25— 5.75; 25 hl haver 6.25; 16 hl boonen, w.o.: citroen 316, duiven 10 en witte 19— 2..50; 11 hl karwijzaad 19; 4 hl erwten, w.o.: groene (groote) 20 en grauwe erwten 1$ —39. Alles per 100 kg. Handel goed. AMSTERDAM, 8 Juni. Aardappelprijzen. Op de heden gehouden aardappelmarkt werd betaald voor: groote muizen 7.20—7.60 en kleine muizen 66.60. per 100 kg. Aanvoer 207.600 kg. BROEK OP LANGENDIJK, 8 Juni, 94,000 kg aardappelen: Schotsche muizen 5.306.60, drielingen 4.305-10, kleine 3.303-50; 19,000 kg tomaten: A 23.30— 23.80, B 19.90— 23a, C 21.40, CC 15.50— '5.60, per 100 kg; 3100 bos rabarber 1.30— 170; 1100 bos wortelen 4.905.50; 350 stuks bl emkoo! ie s. 77.30, 2e s. 4.90. NOORDSCHARWOUDE, 8 Juni. Schotsche muizen 5.306.30, drielingen 4.30—4.50, kleine -3.30, «bes pr reo kg'. HELDERSCHE EIERVEILÏNG. 7 Juni. Aangevoerd 30,928 kippeneieren: 52—54 kg 2.202.40, 55—57 kg f 2-.40—2.60, 58—60 kg 2.30—2.70, 6163 kg 2.602Ü0i 6467 kg 54 400 eendeneieren 2,202.40 Al'es per 100 stuks. 7 Juni. Aangebracht door korderst Tongen kg Scbol I p kist Schol II Schar Levende garnalen - per lit Door haringvisschersi 56 tal haring p. tal 33 tal geep 2117 kg ansjovis p. kg. 8 Juni. Aangebracht door korders: 0.78—0.4Ï 0.62 8.50—6 30 4-< 4O2 OO 2.30—1 78 1.50 1.20—0.6»- 8.802.3Ü 0.22O .0 Tongen Schol I Schol IT Schap Door haringvisschers» 40 tal haring 22 tal geep 1544 kg ansjovis .1». kg p, kist p. tal t>. kg 0.75—0.4» 7.00-^-5 5d 3.7S—1 2.00r 25 i.os—o.78 5.90—2.90 0.220.20 Kon. Paketv. Maatschappij Poel au Bras, t., 7 Juni v, Belawan. Poelau Roebiah, 7 Juni te A'dam. Kon. Holt. Lloyd. Holstein, u„ 4 Juni v, Buenos Aires. Amstelland t., 3 Juni te Santos. Rotterdamsche Lloyd. Kota Radja, t., 6 Juni v, Marseilie. Indrapoera, t., 7 Juni v. Tanger. Kota Agoeng, t.. nass. 8 Juni Gibraltar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1934 | | pagina 12