Ingezonden Het Oostzee eskader keert niet terug. Nederlandsche middenstandsbank HELDERSCHE COURANT VAN DONDERDAG 3 JULI 1934. Uit het politierapport. Gemeenteraad LUTJEWINKEL ROOMBOTER KONINGSTRAAT 7 Handclscredieten Girorekening Den Helder als visschersplaats door W. Zeekrijgsraad Willemsoord 1 O dam. Dit is dezelfde spreker, welke des tijds de Rouwdienst in verband met het overlijden van H. M. de Koningin Moeder heeft geleid. Deze rouwdienst zal des avonds 8 uur aanvangen en is voor een ieder toegan kelijk. Telegrammen van deelneming van de Oranjeverenigingen. Aan Hare Majesteit de Koningin. De besturen der algemeene en christe lijke oranjeverenigingen te Den Helder, smartelijk getroffen door het droevig ver lies dat Uwe Majesteit plotseling geleden heeft door het overlijden van Zijne Ko ninklijke Hoogheid den Prins-gemaal, geven U eerbiedig de verzekering hunner oprechte gevoelens van deelneming en wenschen U in deze droeve dagen Gods bijstand toe. A. VAN GESSEL, Secretaris algemeene oranje ver A. DEN HARTOG, Secretaris Christelijke oranje-ver. Aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana. De besturen der algemeene en christe lijke oranjevereenigingen te Den Helder, smartelijk getroffen door het plotseling overlijden van Uwen beminden Vader, den Prins der Nederlanden, geven Uwe Koninklijke Hoogheid eerbiediglijk de verzekering van oprechte gevoelens van deelneming in dit droevig verlies en wen- fichen U Gods kracht en bijstand toe. A. VAN GESSEL, Secretaris algemeene oranje-ver. A. DEN HARTOG, Secretaris Christelijke oranje-ver. E.H.W.V. „DE JUTTER". Uitslag van de verloting. Maandagavond had onder groote be langstelling de trekking van de verloting plaats. Maar alvorens men tot de trekking óverging hield de voorzitter een kort openingswoord, waarin hij o.a. de H.H. winkeliers bedankte voor de vele prijzen die zij beschikbaar gesteld hadden. De prijzen vielen op de volgende nnmmers: »o s "a 13 •1 c O >d 0 r 3 w* B ts* p r\ IA g 0 O O O O U O 1 2455 25 188 49 1247 73 714 2 1050 26 2141 50 1333 74 775 8 784 27 2132 51 213 75 772 4 387 28 390 52 2817 76 1548 5 435 29 2489 53 156 77 1898 6 2448 30 1215 54 2592 78 1707 7 804 31 1900 55 600 79 2380 8 1966 32 2092 56 1829 80 1565 9 2354 33 280 57 736 81 958 10 1200 34 1535 58 1740 82 1418 11 1633 35 406 59 814 83 185 12 1259 36 1312 60 329 84 592 13 2163 37 1278 61 2920 85 986 14 767 38 458 62 1654 86 1787 15 2778 39 229 63 486" 87 1058 16 1442 40 1539 64 1590 88 2629 17 632 41 1297 65 747 89 2055 18 2581 42 1243 66 1610 90 524 19 294 43 468 67 2673 91 990 20 631 44 1932 68 2602 92 2781 21 2784 45 2549 69 262 93 974 22 1071 46 289 70 109 94 1186 23 2276 47 2850 71 250 95 396 24 306 48 1634 72 170 96 582 97 876 De prijzen kunnen tusschen 5 en 7 uur afgehaald worden bij A. v. d. Wal, Pa rallelweg 25. De prijzen voor Zaterdag 21 Juli niet afgehaald vervallen aan de vereeniging. EEN PRACTISCH NIEUWTJE VOOR DE HUISVROUW. Een practische nieuwigheid ontvingen wij van de Nederlandsche Opekta Maat schappij. Een envelop met ongeveer 30 inmaakvliesjes en bijbehoorende sluit- ringen. Met deze inmaakvliesjes worden potjes zelfgemaakte jam luchtdicht ge sloten. Thans kunnen de oude, dikwijls verroeste en onhygiënische schroefdek sels vervallen. Men vult de potjes, doet er dadelijk het vlies over en sluit ze met een ringetje. Op deze wijze kunnen nu ook oude haring- of mayonnaisepotjes als inmaakglas worden benut. De groote voordeelen van deze Opekta- Bluiting lijken ons: het beschutten tegen schimmelvorming en de tijdbesparing. De envelop bevat een duidelijke gebruiks aanwijzing. De prijs, 12è cent per enve lop is zoo gering, dat zeker vele onzer huisvrouwen dit practische nieuwtje bij het inmaken zullen toepassen. Tegen de lamp gevlogen. Door de politie werd een persoon aan gehouden, die in het Algemeen Politieblad stond gesignaleerd. Hij is naar Alkmaar overgebracht voor het ondergaan van de hem opgelegde straf. Doorloopen. Tegen een persoon wordt proces-ver baal opgemaakt terzake van het onnoodig en op hinderlijke wijze stilstaan op de Nieuwstraat Om kermis te vieren. Door een juffrouw werd kennis ge geven, dat zij Maandagavond in de cake walk doordat haar handtaschje open ging, daaruit o.a. een portemonnaie met een be drag aan geld verloor. Eenige voorwerpen welke mede uit het taschje waren ge raakt vond zij terug, doch de portemon naie bleek te zijn verdwenen. Lasterpraat. Door een bewoner van de Koningsiraat werd klacht gedaan dat van hem las terpraat wordt rondgestrooid. Naar aanleiding van de geruchten, d>e momenteel in de stad de ronde doen als zou het Oostzee-eskader terugkeeren, kunnen wij van bevoegde zijde meedee- len, dat zelfs het plan niet bestaat het eskader te doen terugkeeren. Nog een voor Alkmaar. Een man. tegen wien door den Officier van Justitie een bevel tot arrestatie was afgegeven is aangehouden en naar het parket te Alkmaar overgebracht. Door zijn vrouw toeieedlgd. Door een man werd klacht gedaan dat hij door zijn gewezen vrouw is beleedigd, Vergadering van den Raad der ge meente Den Helder op Dinsdag 10 Juli 1934, des namiddags 8 uur, ten Raadhuize Notulen. Ingekomen stukken. Goedkeuring door Gedeputeerde Sta ten op de raadsbesluiten van: a. 24 April 1934 tot verkoop van grond aan' de stichting „Huize Parkzicht"; b. 22 Mei en 5 Juni 1934 tot vaststel ling resp. van de 6e en 7e wijzigingsbe- grooting, dienst 1933. Schrijven van A. H, Geerligs en 3 an dere personen, in dienst bij de Heldersche Radiocentrale, waarin wordt verklaard, dat de arbeidsvoorwaarden en de geheele omgang met de tegenwoordige conces sionarissen voor hen even gunstig zijn als bij de vorige exploitanten en de arbeids verdeling der monteurs zelfs beter. Schrijven van de Broederschap van ontvangers van gemeenten in Nederland waarin verzocht wordt rekening te willen houden met de wenschen, neergelegd in een adres, in afschrift bijgevoegd, aan den Minister van Binnenlandsche Zaken, waarin gevraagd wordt maatregelen te treffen, die tot centralisatie in het gelde lijk en boekhoudkundig gedeelte van het rekenplichtig beheer leiden. (Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen). Schrijven van bewoners van de Kuiper straat, waarin gevraagd wordt om verbe tering van de bestrating. (Voorgesteld wordt dit stuk te stellen in handen van B. en W. ter afdoening):. Adres van het Centraal Comité voor Drankbestrijding Den Helder, waarin ge vraagd wordt het subsidie voor 1934 te verhoogen. Voorgesteld wordt dit adres te behan delen bij de begrooting voor 1935), Ruil en verkoop van grond. Voorstellen tot ruil van grond met mevr. J. BasieNoot en S. Prins en tot verkoop van grond aan Wed. C. W. Christiani, geb. L. P. Keijzer, Verbetering Binnenhaven enz. Voorstel tot het sluiten van een over eenkomst met het Rijk nopens verbetering van de Binnenhaven, enz. Wlnkelslultingsverordening. Voorstel tot wijziging van de winkel sluitingsverordening. Bedrijven. Voorstel tot het vaststellen van de Ver ordening op het beheer der gemeentebe drijven. Straataanleg. Voorstellen tot het aanleggen van de Sportlaan, Gladiolen- en Narcisstraat en gedeelten van Violen- en Crocusstraat, alsmede van de Bankastraat. Celebes- straat en Madoerastraat en een gedeelte van de Ambonstraat en tot het verbree- den van de Javastraat. Begrooling. Voorstellen tot af- en overschrijving en vaststelling van diverse wijzigingen van de begrootingen. Hierbij is een voorstel om de begrooting der gemeente voor 1934 opnieuw vast te stellen. Landbouw verlof. Voorstel tot wijziging van het tijdvak waarin landbouwverlof kan worden ver leend. Commissie Beroepskeuze. Voorstel tot het benoemen van leden der Commissie tot voorlichting bij be roepskeuze wegens periodiek aftreden van de leden: mevr. B. A. Ketnerde Jongh en de heeren E. H. Bos, A. Smit, J. Gomes, L. F. van Loo en C. Ran. Hier voor zijn dubbeltallen opgemaakt. Ter Inzage. Het antwoord op de vraag van het lid van den Raad D. van der Mast over per soneel. in dienst van de N.V. Zeebad Huisduinen. Overzicht van ontvangsten en uitgaven voor ziekenhuisverpleging over het eerste kwartaal 1934. Opgaaf van verpleegden in de Burger- afdeeling van het Marinehospitaal gedu rende het le kwartaal 1934. Verkoop van grond Ie Huisduinen, Mevr. Wed. C. W. Christiani geb, )L. P. Keijzer alhier, verzoekt te mogen koopen een stuk grond, gelegen dan de Kijkduinlaan te Huisduinen, om op dién grond een woning te bouwen, (grootjte pl.m. 625 Ma.) B. en W. stellen voor, tot den verkoop te besluiten (prijH f 1.— per M2.) Verordening op het beheer der Gemeentebedrijven. Bij Koninklijk besluit van 28 October 1933, werd ongegrond verklaard het dooi den Raad ingestelde beroep tegen, een besluit van Ged. Staten, waarbij qe goed keuring werd onthouden aan een raads besluit tot wijziging van de verordening betreffende het beheer der gemeente bedrijven. Tevens werd daarbij mede gedeeld, dat de ongegrond verklaring enkel geschiedde naar aanleiding van den in houd van art. 9 der verordening, waaijbij aan den gemeente-ontvanger als zoodariig werd opgedragen het innen van de in komsten en de ontvangsten, alsmede het doen van de uitgaven der bedrijven, tèr- wijl de Kroon besliste, dat het overjge door Gedeputeerde Staten naar voren gebrachte bezwaar, dat is tegen art. 41 der verordening, hetwelk voorschryftiop welke wijze de waarde der eigendommen van het grondbedrijf wordt vastgestéld, ten onrechte was gemaakt. Daar er overigens noch doorjde Kroon, noch door Gedeputeerde Statiën, geen enkel bezwaar tegen de verordenjng werd aanwezig geacht, stelden wij B.jen W. voor, de verordening, gewijzigd over eenkomstig den wensch van Ged. Stalen opnieuw vast te stellen, waartoe 20 Fejbr. j.1. werd besloten. In verband daarmede wel eenigszins tot onze verwondering, aldus schrijven B. en W. thans aan den Raad, deelt de Voorzitter van Ged. Staten mede, dat de opnieuw vastgestelde verordening bij Ged. Staten tot eenige opmerkingen aan leiding heeft gegeven. Aangaande art. 3, al. 2, wordt gezégd, dat het niet gewenscht is, dat bij schor sing van den directeur diens plaatsver vanger door den directeur zelf wcjrdt aangewezen. Oppervlakkig beschouwd, zoo merken B. en W. op, zal men het met dëzè iop- merking eens zijn, maar wanneer ipen hierbij in aanmerking neemt dat sphorsing van ambtenaren lang niet altijd inhojudt dat de betrokkene verdacht wordt van afkeurenswaardige handelingen iben kent dan ook in verschillende wetteljjke voorschriften de bepaling dat'met jen zonder behoud van bezoldiging géschprst kan worden en voorts, dat de genoemde alinea uitdrukkelijk vermeldt, dat de aan wijzing van den plaatsvervanger geschiedt1 onder goedkeuring van Burgemeester eh Wethouders, of, bij gebreke van zoodanige' aanwijzing rechtstreeks door Burge meester en Wethouders, zal men o.i.!:tot de conclusie moeten korden, dat wijziging hier niet gewenseht is. B. en W. adviseeren dan öék geeft wijziging aan ie brengen. Omtrent andere, door Ged. Staten ver langde veranderingen en de meéningivan het Dag. Bestuur daarover, worde ver wezen naar Bijlage 93 van den Raïuj. Wijziging van de Winkelshntings- verordening. 1 B. en W. schrijven aan den Raad Na de openstelling van den afsluitdijk WieringenFriesland voor het welkeer, is het bezoek vooral van uit Friesland en Groningen aan deze gemeente zeer druk geworden en in het bijzonder ;des Zondags komen hier steeds meer 'èoige-7 naamde dagjesmeoschen, aangetrokjken door strand en zee, den dag doorbrengen. Het behoeft geen betoog, dat hét voor deze bezoekers een groot ongerief be- teekent, wanneer zij hier op Zondag Ver blijvende, geen versnaperingen en klpine koopwaren als souvenirs e.d. kunnen koopen. Voor de badplaats Huisduinen is rpeds een verruiming van den Zondagverkoop toegestaan gedurende de maanden Juni, Juli en Augustus. Daar ter plaatse mojgen gedurende deze maanden van 's morgens 9 tot 's avonds 10 uur geopend zijd de winkels, waar uitsluitend of in hoofdzaak worden verkocht: j a. foto-artikelen, prentbriefkaarten, souvenirs; b brood, koek, banket, suikerwerk en chocolade; fruit; j alcohol vrije dranken (behal'vemélk); tabaksartikelen; badartikelen en speelgoed. Hierdoor wordt wel eenigermate 'aan het ongerief tegemoet gekomen, maar toch niet voldoende. Het meerendeel der bezoekers toch zal als regel de badplaats wel bezoeken, maar velen verblijven toch een deel van den dag ook in de stad, vooral nu de bebouwing van de stad J)en Helder en die van het dorp Huisduinen zich in den laatsten tijd zoodanig hebben uitgebreid, dat ze nog slechts pl.m. 1 km. van elkaar verwijderd zijn, zoodat Den Helder en Huisduinen als het ware een geheel vormen, en nu is het buitengewoon onaangenaam, dat men dan in de stad niet terecht kan voor het doen vani in- koopen als wy hiervoor bedoelden. Daar komt nog bij, dat het nogal eens voor komt, dat vreemde pleizierjachten Onze haven aandoen, voor welker btemanning het noodzakelijk kan zijn, dat inkuapen op Zondag worden gedaan. Verder neemt het aantal reizigers naai en van Texel de laatste jaren steeds toe; ook voor deze categorie bezoekers moet het zeer gewenscht worden geacht, dat zij op hun doorreis hier ter stede ver snaperingen e.d. kunnen koopen. Om al deze redenen meenen wij, dat het gewenscht is, dat aan het bestaande artikel 2 van bovengenoemde verordening een zoodanige uitbreiding wordt gegeven, dat ook de winkels in de stad, waarin uitsluitend of in hoofdzaak de daar ge- neenide artikelen worden verkocht gedu rende do maanden Juni, Juli en Augustus op Zondag van voormiddag 9 tot namiddag 10 uur geopend mogen zijn. Een raadsbesluit in dezen geest wordt thans voorgesteld. c. d. e. f. f 0.75 PER POND KONIJN, SPOORSTRAAT BRAKKEVELDWEG. KANTOOR DEN HELDER VARIÉTÉ FAVEUR IN TIVOLI. In plaats van hedenavond krijgen we dus morgen-, Vrijdagavond, de openings avond van het gezelschap Faveur. Vrijdag-, Zaterdag- en Zondagavond hebben de voorstellingen hiervan plaats DE NIET TOEGELATEN STRAATMUZIKANTEN. De vele straatmuzikanten die naar hier waren gekomen in de hoop tijdens de kermisweek speelvergunning te krijgen en die teleurgesteld werden en dienten gevolge de politie eenige moeilijkheden veroorzaakten, vertoeven voor het groot ste gedeelte nog in het woonwagenkamp aan den Straatweg. Gisteren werden zij van politiewege voorzien van brond en melk. III. Te veel tijd en krachten zijn nog in be slag genomen door een in dezen tijd nood zakelijke steunverleening. Hoewel dank baar voor dezen steun, die de bedrijven in stand hield en de visschers voor brood gebrek bewaarde, mag dit het einddoel niet zijn en dient men zich ernstig te be raden op welke wijze deze steunverlee ning overbodig kan worden./Dit kan al leen geschieden door een gezonde op leving in het. visschersbedrijf te trach ten te bevorderen en als het ooit mocht blijken, dat een weg daarvoor open staat, zal het aanbeveling verdienen om dien te bewandelen, desnoods met medewerking van de Gemeente, daar het geld voor een dergelijke opleving besteed, productief is, terwijl gelden gevoteerd voor steunver leening tenslotte geen ander effect heb ben, dan de menschen voor broodgebrek te bewaren, terwijl bovendien er steeds het gevaar blijft dreigen, dat gemakzucht en luiheid zouden kunnen worden aange moedigd, Intensief zal, er moeten worden ge- vischt en mogelijk zal er ook wel wijzi ging moeten komen in verouderde visch- methoden en in verouderde, niet meer aan de eischen des tyds voldoende sèhe- pen. Deze beide zaken hangen nauw met elkander sariien. Öm dit met een voor beeld aan te toonen, zouden we kunnen wijzen op'de nieuwé vischmethode van de snörrevaad. 1 Die vischmethode voldoet zeer wel,.of schoon het eerst aandachtig moet woéden bestudeerd en aangeleerd. Men iser niet alleen mee klaar om een installatie voor deze wijze van visschen aan. boord te hebben, men moet deze soort van vis scherij eerst goed leeren. Dan voldoet ze wel. omdat deze vissehery vele voordeelen biedt Eerstens wordt ze alleen overdag uitgeoefend en heeft dus de bemanning steeds na volbrachte dagtaak een behoor lijke rustpoos. Verder is de visch, die ti mede gevangen wordt, steeds van uitste kende kwaliteit, hetwelk in den marktprijs duidelijk te bespeuren is. Er wordt met sti'staanden motor gevischt, alleen voor h 1 op geregelde tijden inhalen en uit brengen van het net heeft men de motor noodig Daardoor is deze visehwijze ook veel zuiniger. De slijtage aan de netten is geringer, omdat het geen sleepnetten zijn en ze dus niet of heel weinig met den bodem in aanraking komen. Even eens een verlaging van de onkosten! Zoo heeft deze snörrevaad vele voordeelen, maar de aanschaffingskosten vragen een bedrag van ongeveer 2000.En dan dient men er no-g bij te bedenken, dat deze visscherij niet ten allen tijde kan worden uitgeoefend. Bij ruw weer is het visschen daarmede uitgesloten. Visschen met de trawl is langer mogelijk. En dus zou het overweging verdienen een schip voor verschillende wijzen van visschen uit te rusten. Daarvoor zijn weer verschillende lieren noodig. Men is tegenwoördig ech ter reeds zoover, dat er lieren in den handel zijn, die èn voor de snörrevaad- èn voor de trawlvisscherij kunnen worden gebruikt, door een kleine omzetting van deze lieren. Dat bezwaar is dus vrijwel ondervangen. Een belangrijk bezwaar blijft nog de inrichting der vischruimen. De snörrevaad toch is er op berekend, dat een schip dagen achtereen in zee blijft. Wanneer slechte weersomstandigheden zulks niet verhinderen zal een dag ge varen moeten worden, naar de visch- plaats, dan moet er 4 dagen worden ge vischt en één dag teruggevaren om te kunnen markten. Gedurende dien tijd moet de visch aan boord dus op een goede wijze kunnen worden bewaard, be tegenwoordige vischruimen laten een zoo, lange bewaring niet of niet voldoende toe. Toch bestaat de mogelijkheid die vischruimen zoo in te laten richten, dat er gedurende de bewaring visch over 4 dagen geen merkbare verandering op treedt. Een constante temperatuur, in een geheel geïsoleerd vischruim, waar op een deskundige en efficiënte wijze met ijs gewerkt wordt, is daartoe noodig. De scheepsbouwers hebben over deze moge lijkheden reeds nagedacht en de verwe zenlijking van die plannen is mogelijk, alleen zal dat weer met zekere bedragen gepaard gaan, die een visschersbevolking na jarenlang martelen om het hoofd ho ven water te houden, niet zal kunnen vo- teeren. (Wordt vervolgd). Zitting van Woensdag 4 Juli. Pas op mei electrisehen strooml Op 26 Maart j.1. waren de sergeant monteur A. H. en de korporaal-monteur W. M. bezig met de electrische aansluiting van de O. 12 met den wal. De korporaal was beneden in de onderzeeboot bezig twee vleugelmoeren vast te draaien, die de twee draden moesten verbinden. Erg handig ging het hem niet af, zoodat het vastdraaien nogal "eel tijd kostte. De ser geant, die op den wal zat, schakelde ten slotte, zonder zich door een roep of an derszins te overtuigen, dat de korporaal klaar was, den stroom in. Er ontstond kortsluiting, tengevolge waarvan de kor poraal vrij ernstig aan vingers en hand gewond was. Er stond 110 Volt stroom op den kabel, maar de wonden waren toch van zoodanigeri aard, dat de korpiraal in 8 dagen geen dienst kon doen. Tot zijn verdediging voerde de sergeant nog aan, dat z. i. de korporaal al klaar had moeten zijn, daar het werkje van een- voudigen en overzichtelijken aard was. Toch voelt hii, dat hij niet verstandig ge handeld heeft. De fiscaal acht het toe brengen van letsel door schuld bewezen en eischt een boete van 20 subs. 20 da gen hechtenis. De raad is echter voor de helft milder en veroordeelt den sergeant tot betaling van een tientje of 10 dagen zitten. Twee desertiegevallen zwaar gestraft. Het eerste geval van desertie werd ge pleegd door den marinier le kl. C. J. H., die dienende a/b van Hr. Ms. Wachtschip, Willemsoord 15 Mei j.1. van zijn comman dant verlof had gekregen tot 17 Mei, laatste gelegenheid. Toen de tijd om naar Nieuwediep terug te keeren daar was, liet hij echter verstek gaan en bleef rustigt?) in Amersfoort. Veertien dagen bleef hü weg, toen werd hij door de militaire po litie" gearresteerd en naar zijn schip te ruggebracht. be marinier 2e kl. J. B., die tot de sterkte van het vliegkamp „be Kooü" be hoorde, was 12 Mei gaan passagieren en moest den volgenden morgen half zeven bii den dienst present zijn. Hü was er echter niet, maar bleek op den trein ge stapt te zijn om naar het ouderlijk huis in Haarlem te gaan. Daar bleef bii tot 26 Mei, op welken datum de militaire politie hem in het ouderlyk huis arresteerde. Bekt. verklaarde, dat hü „genoeg van den dienst had". Thans verklaart hii voor den president, er spiit van te hebben en dat hü wel graag in dienst zou willen bliiven. Hierover schijnt hii in de provoost ter dege nagedacht te hebben! Deze deser teur hoorde 4 maanden tegen zich eischen, met ontslag uit den militairen dienst en zonder de bevoegdheid om bii de gewa- peride macht te dienen. De zeekrijgsraad deed evèn later uit spraak in beide, gevallen: C. J. H. kreeg 2 maanden gevangenisstraf en J. B. vier maanden, béiden met ontslag uit den zee dienst met aftrek van den tü'd in voor arrest gezeten. Alzoo een flinke straf maat! (Buiten verantwoordelijkheid van de redacti# Niet geplaatste stukken worden niet teruggezonden.) Den Helder, 3 Juli 1934. Alhier is opgericht een „Heldersche Actiegroep tegen de Volksverwildering". Het doel van deze Actiegroep is zich met alle kracht te verzetten tegen de op ontstellende wijze toenemende losbandig heid in zeden, die zich met name demon streert in het strand en badleven, kam peeren, naaktcultuur, tooneelschund, film uitspattingen en onbeschaamdheid in win keletalage. Zij tracht haar doel te bereiken door: a. het bewerken van de openbare mee ning; b. het inroepen van de medewerking der burgerlijke overheid, vooral van de ge meentelijke overheid. Het comité wil op de allereerste plaats de openbare meening bewerken, omdat immers uit het woord de daad moet ont spruiten. De daad verwachten we van allen, die met ons willen waken voor de handhaving der zedelijke normen, die nu in het moderne bad- en strandleven voor al worden verkracht door degenen wier moraliteit blijkbaar geheel is afgestompt Het wil op de tweede plaats de mede werking in roepen der overheid omdat het o.i. haar taak is, dat de bestaande bepa lingen worden nageleefd, en daar waar deze niet streng genoeg zijn, worden her zien. Zoo ligt het bijv, in het vermogen van den Raad een verbod tot gemengde zonnebaden in het leven te roepen; het ligt in het vermogen van den Raad verbods bepalingen in het leven te roepen betref fende het zich bevinden in badpak elders dan in het voor baden of zwemmen be stemd water; de raad kan vervolgens nor men stellen waaraan badkleeding moet voldoen. De raad kan voorts eischen,1 dat exploitanten van diverse gelegenheden aan het strand een jaarlijksche storting doen in de gemeentekas waardoor het noodzakelijk toezicht op de naleving der vergunningsvoorwaarden wordt verkregen Wij vragen vrijheid, voor ons en voor onze kinderen/om ons in het openbaar te kunnen vertoonen zonder ons fatsoen en onze deugd kwijt te raken aan de bande loosheid van anderen die blijkbaar een bijzonder soort moraal er op na houden. De Heldersche Actiegroep roept allen op, met hen te strijden om wille van de volksgezondheid, die is de gezondheid der volksgenooten; die willen strijden voor de eerbaarheid en tegen een door de over heid gesanctioneerde, bandeloozen om gang. De vernietiging van de zedelijke kracht van ons volk, is de vernietiging van het volk zelf. Daarom tegen de volksverwiL dering; vóór een gezond, krachtig en zede lijk volk. P. Th. Luyckx, voorzitter. Dr. A. J. F. Thorbecke. M. A. Kolster. J. C. v. Amersfoort. C. 1. Kordes. J. Angenent, secretaris, Keizerstraat 85. Geachte Redactie. Mag ik voor een antwoord aan den heer Schoeffelenberger nog een plaatsje in uw blad? By voorbaat dank. Waarde heer S., Laat ik beginnen met te zeggen, dat ik, wat de lezing van uw stukje betreft, in heel wat gunstiger omstandigheden ben geweest, dan n by de lezing van liet niijne. Ik heb het n.1. niet „een paar maal", doch slechts „één keer" behoeven te lezen, om te kunnen constateeren, dat er in uw schrijven zelfs geen „strekking" aanwezig was, maar het geheel als „droog zand" aan elkander hing. En toen u dan „ten slotte" de strekking meende gevonden te hebben, was u nog abuis, en vond u slechts een „veronderstelling", waarop u is blyven voortbazelen. Op den onzin, vol gende op de eerste alinea, ga ik dan ook niet eens in. Eventjes zakelyk wordt u pas tegen het einde van uw schrijven, waar u zegt, dat u, mede met den heer Tiessen, het initiatief nam tot het weder invoeren van de kermis, ten eerste, om dat u beiden in één kermisweek veel minder kwaad zag, dan in één vol jaar wereldgebeuren; (wat een vergelyking overigens!) en ten tweede om zoo min mogelijk de burgerij te belasten Dit is niet geheel waar, omdat u de zaken pre cies omkeert; u had het laatste het eerst, en het eerste het laatste moeten noemen. Hierom, mijnheer S., is de kermis dit jaar weder ingevoerd, om, zooals ik in mün eerste stukje reeds heb gezegd, liet tekort in de gemeentekas mede te helpen dekken; (ik ga af op het betreffende ge- meenteraadsverslag) en dan hebt u mis schien het initiatief genomen, omdat u in één kermisweek minder kwaad ziet enz. Zie, münheer S„ dit is geen „ver onderstelling", maar dat is de „stelling" waarop ik my in mün schrijven had ge plaatst. Het gaat om een tekort, dat gedekt had moeten worden door belastingheffing in den vorm van „omslag". Nog eens, dat is eerlük. Want uw voorstelling, als zou de kermis de burgerij minder belasten is fout, tenaü u het zóó bedoelt, dat de be lasting nu maar van een zeker deel der burgers geheven wordt. Daarom gebruik te ik juist Het beeld van het spek in een muizenval. De muis is ook vrij om zich wel of niet te laten vangen, maar haar muis-zün garandeert haar dood. En zoo speculeert u nu, mynheer S., met uw mede voorstanders gemeenteraadsleden op „die" menschen, die, trots hun minder gunstigen financieelen toestand, toch naar dé kermis gaan, als die er maar eenmaal is. En dit nu blüf ik noemen een voor een gemeenteraad minderwaardige wyze van belasting heffen. Inmiddels hoogachtend, J. A. VAN DER VLIET. Den Helder, 4 Juli 1934. Geachte Redactie I Beleefd verzoek een plaatsje in uw blad, by voorbaat dank. ONBILLIJK. In de Heldersche Courant van Dinsdag j.1. kwamen mededeelingen voor van on geregeldheden met de politie contra orgeldraaiers. Hoewel persoonlyk geen voorstander van dergely'ke feestweken, wat voor my hetzelfde als kermis is, wensch ik het in uw blad voor deze menschen op te nemen. Dat. ons Gemeente-Bestuur maatregelen treft om de burgerü van allerlei jammer lijk gejank en gehuil te verlossen is prijzenswaardig doch men had daarby aan een veel grooter aantal menschen vergunning moeten geven, zoonoodig den eenen dag die, en den volgenden dag een tweede gróep, voorzien van kaarten. Nu er door het overlyden van Z. K. H. den Prins een tijdelijke stopzetting plaats heeft, kan dat misschien geregeld worden. Als de feestweek afgeloopen is, gaan de groote instellingen er met den winst van door en degenen die het misschien het meest noodig hebben grijpen er naast. Hier ligt een arbeidsterrein van sociale beteckenis, dat toch een groot deel van den Raad als stokpaardje heeft. Vooruit dan heeren1 Opmerker. KINDEREN VOL VERWACHTING. In het Oud-Buitengasthuis te Amster dam popelen twee honderd kinderhar ten. De schoolkinderen der Vereeniging „Hulp voor Onbehuisden" vragen zich vol verwachting af: „Mogen we weer naai' buiten, naar het vacantiekamp te Nun- speet of moeten we dezen keer de geheele grooto vacantie in het gesticht door brengen?" Voorzichtigheidshalve is hun gezegd, dat de kampvreugde dit jaar al heel on zeker is. Zal ook in dezen tyd nog het kampgeld (ongeveer drie duizend gulden, «.ie toch van extra-giften moeten komen) byeen zyn te krijgen? En zonder dit is er geen kamp mogelyk; Want minder nog clan vorige jaren heeft de Vereeniging „Hulp voor Onbehuisden" er de middelen toe, nu einde Augustus de kinder-afdee- hng met pak en zak gaat verhuizen (een vei huizing met 200 kinderen!) naar het voormalige blindengebouw aan de Stad houderskade en de installatiekosten moe ten worden bestreden. Zal de gespannen verwachting der schoolkinderen van „Hulp voor Onbe huisden" toch nog in blyde zekerheid ver- keeren? Zullen zy toch naar buiten gaan? Het antwoord hierop is mede aan ieder, die dit leestl De Vereeniging „Hulp voor Onbehcis- den", 2e Const. Huygensstraat 35, Am» sterdam, heeft: Postgiro: no. 32534; Gem. giro A'dam V. No. 702; Baukrek.: A*s. Cassa, A'dam,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1934 | | pagina 10