Radio-programma PALMOUVE Op en om het Binnenhof. M0CIH1 ZOT Ingezonden. ...de 2eep der jeuqd De zegetocht van de Uiver in Indië. P®€IH1 Probeer Kruschen voor onze rekening Huldiging te Semarang en Batavia. Amy Mollison op Schiphol. EGENJAS H. NEVILLE HART SCHOEMAKER Het grootste watervliegtuig ter wereld. HELDERSCHE COURANT VAN ZATERDAG 10 NOVEMBER 1934. De groote hoeveelheden olijf- en palmoliën, in elk stuk Palmolive zeep verwerkt, zijn van onschat bare waarde voor het behoud van een frissche, soepele huid. (2 stuks voor 25 ct) Week kroniek De algemeene beschouwinigen over de Rijksbegrooting voor '35. - Dreigende spanning tusschen het Kabinet en de Katholieken. - Overigens vond het Ministerie wel instemming, maar ook critiek. Den Haag, November 1934. J.1. Dinsdag zijn dan in ons Lagerhuis de al gemeene beschouwingen over de Rijksbegroo ting voor '35 begonnen. In zeer rustige at mosfeer! Van eenige „politieke geladenheid" was bij den aanvang niets te bemerken. Het gansche ministerie zat achter de lange, groene tafel, met dr. Colijn zooals het behoort in het midden. De Kamer was bijna voltallig en zette zich rustig neer toen de eerste spre ker het woord verkreeg. Gaandeweg kwam echter „teekening" in het debat en op het moment, dat ik dit schrijf, zijn reeds verschillende punten aan te geven, die wijzen in de richting van komende bewo gen parlementaire debatten. Het meest „te denken" gaven ongetwijfeld de redevoeringen van de neeren Aalberse en Joekes, resp. voor zitters der katholieke en vrijz. democrati sche fracties. Hetgeen natuurlijk niet zeggen wil, dat door anderen geen belangrijke dingen zijn betoogd, integendeel. Maar men begrijpt wel, wat ik bedoel. De rede van oud-minister De Geer b.v. trok zeer sterk de aandacht, allereerst door haar suggestieven inhoud en forschen bouw, maar ook door de wijze, waarop het zittende Ka binet werd verdedigd, hoewel de afgevaardig de op zekere momenten allerlei critiek niet spaarde. Er was namelijk eenigen twijfel aan gaande de houding der chr.-historischen ge rezen, omdat hun hoofdorgaan „De Nederlan der" onlangs een artikel had geschreven, waar in weinig bewondering voor het Crisis-Kabinet naar voren trad. Doch men weet: mr. De Geer is geen hoofdredacteur meer, dus was hij er niet verantwoordelijk voor. En nu is gebleken, dat hij een geheel andere meening heeft. De eerste spreker was ir. Albarda, de socia listische fractie-voorzitter. Zijn rede bracht niet heel veel nieuws. Hij bepaalde zich in hoofdzaak tot het verdedigen van de inzich ten zijner partij, gelijk die reeds eerder elders zijn ontwikkeld, in hoofdzaak verweet hij de regeering gebrek aan activiteit op het ge bied der industrialisatie. Er ontbreekt alles aan een constructieve politiek! zoo riep de afgevaardigde uit. Naderhand kwam zijn partijgenoot dr. Van den Tempel met een motie, de wenschelijkheid uitsprekend van op richting eener centrale Industriebank. Deze motie legde ongetwijfeld de „kiem" voor de mogelijkheid op heftige en spannende debatten bij de alg. beschouwingen, met wie weet wat voor gevolgen! Want de hierboven aangehaalde rede-Aalberse betoonde sterke in stemming met genoemd socialistische deside ratum. Bij de schriftelijke voorbereiding der debat ten bleek de regeering nog niet te voelen voor zoo'n Overheids-stimulans om tot nieuwe fa brieken te komen. Gevreesd wordt nog steeds voor een „stroppenbank". Particulier initiatief wenscht men de voorkeur te geven. Nu katholieken en sociaal-democraten één lijn gaan trekken bij het ijveren voor een In dustriebank, komt dr. Colijn straks, bij het be antwoorden der sprekers, voor een moeilijke taak te staan, als hij vasthoudt aan zijn in zichten daaromtrent. Ook indien een belangrijk deel der katholieke fractie voor de motie voelt, kon het wel eens gaan spannen, want als het tegen de regeering gaat, zijn natuurlijk ook de communisten dadelijk bereid mee te doen, om nog maar te zwijgen van enkele „eenlin gen". Maar eerst nog even enkele notities uit het gevoerde algemeen debat. Zooals reeds gezegd: De rede-Albarda was sober en zeker niet bovenmate vijandig. Zij gaf den sterken indruk, dat men niet gaarne de kloof wil verwijden, de regeering reeds door enkele tegemoetkomingen de stemming te haren opzichte gunstiger te doen worden. En speciaal viel op een ontbreken van aanvallen en andere partijen, al kregen slechts de libe ralen een enkelen keer een veeg uit de pan. Wie van politiek eenig „verstand" heeft wordt door deze dingen toch wel bovenmate aan het denken gebracht! Wel had ir. Albarda enkele woorden van scherpe critiek geuit, noemde hij de wijze, waarop de regeering aanpassing zoekt „wreed en gebrekkig", doch dat waren meerendeels uitzonderingen. Naderhand verzekerde de heer Schouten, die voor zijn a.r.-fractie sprak, dat het peil van de rede-Albarda ver beneden dat was gebleven van de agitatie, die de socialis ten in de laatste maanden in het land heb ben gevoerd. Ook een lof! Van de rede-De Geer teeken ik aan, dat ook hij zich evenals trouwens ir. A. had ge daan verklaarde tegen devaluatie (in de Kamer werd er door niemand een goed woord over gezegd!). De oud-minister zei, dat het ministerie re latieve voldoening heeft gebracht, dat het kracht aan beleid paarde. De M. v. A. al dus ging mr. De G. voort toont weer eens de openhartigheid der regeering. die on danks de ontwrichting in de wereld de vrijheid hoog houdt. In dit verband citeerde de afgevaardigde woorden van den Zuid-Afri- kaanschen generaal Smuts, die eens gezegd heeft, dat na den misgeloopen oorlog en den mislukten vrede een aanval wordt onderno- men °Pde vrijheid. De massa trad in de plaats van het individu. Mr. De Geer liet hier op de zeer ware woorden hooren: „Zonder vrijheid kunnen wij niet leven, omdat zonder de vrijheid ook de waarheid zoek raakt". Waarop hij dadelijk liet volgen: Ons Staatkun dig leven geeft teekenen van relatieve ge zondheid, naast de dood-zieke samenlevingen in sommige deelen. Ten aanzien van de nieuwe ordening (als in de motie-Van den Tempel bedoeld), bleek de afgevaardigde wat weifelend te staan, hoe wel niet direct afwijzend. De economis-he ontreddering bracht den afgevaardigde tot allerlei beschouwingen. Zoo wees hij er op, dat men zoowel verlaging als verhooging van uitgaven bestrijdt met het ar gument: de werkloosheid. Het ergste is, dat daar waarheid in schuilt! zoo riep mr. De Geer uit. Maar men maakt van het argument vaak een tendentieus gebruik. De vraag is: kunnen wij op deze wijze voortgaan? aldus vervolgde de afgevaardig de. Er zijn drie groepen van methodes: le. de valuatie: 2e. aanpassing en 3e. roekeloos pot verteren. De eerste gedachte verwierp de heer De Geer, zich hierbij aansluitend by het regee- ringsstandpunt. Maar hy kwam op tegen de in de M. v. A. geuite bewering, dat de deva luatie slechts begeerd wordt door „kamerge leerden en belanghebbenden". Eerlijke en ern stige mannen van beteekenis steunen de be weging, zei de afgevaardigde, doch de aange voerde argumenten kon hij niet onderschrij ven. Het vertrouwen in onze munt moet onder alle omstandigheden gehandhaafd blijven, want ook vroeger hebben wjj handel kunnen drijven met landen, die een lagere munteen heid bezaten. Voorts zou men by devaluatie denken, dat nu ook alle versobering niet meer noodig is. Volgens de afgevaardigde gaf de S. D.-pers reeds blijk van gevaarlijke ver wachtingen ten deze. Versoberingen zullen, ondanks alles, toch voortgang moeten hebben. Wat de door de regeering nagestreefde aan passing betreft, mr. De Geer ging er volkomen mee accoord. „De gehavende plunje en dito bagage zal na den storm niet meer op te lap pen zijn!" zoo riep de spr. uit, de classieke economie der vorige eeuw is ondermijnd. De vrije prijsvorming is tekort geschoten en de aandacht dient te worden gevestigd op inter nationale controle. De heer De Geer achtte het onafwijsbaar noodig, dat wij tot een nieuwe oriënteering komen. Maar welke Hij zag haar nog niet, doch hij waarschuwde tevens voor het schermen met half of niet begrepen ideeën omtrent den corporatieven staat. En: de „politiek" kan er buiten blijven, zei hij. De derde methode is het „roekeloos potver teren", de struisvogelpolitiek. In deze waar schuwde mr. De Geer tegen verschillende desi derata, door de socialisten geuit, welke hij „roofbouw op onze belastingbronnen" noemde, hetgeen tot uitputting leidt. Van een derge lijke „desperado-politiek" wilde de afgevaar digde niet weten, wijl onze natie toch reeds inteert door sterk verhoogde belastingen op een verlaagd volksinkomen. Mr. Joekes, de leider van de v.-d.-fractie, kreeg het woord. Hij bleek slechts op enkele, maar dan ook belangrijke punten van inzicht met het Kabinet te verschillen. Ten eerste wat betreft de defensie. „Wij kunnen ons niet met het beleid van het Kabinet in deze veree nigen, aldus klonk het onomwonden van de v.d.-banken. Begeerd wordt: verdere besnoei ingen. Want wanneer men het Volkenbonds- werk steunt kan men geen maatregelen nemen, welke op wantrouwen gegrond zijn. Ons verdedigingsapparatuur dient dus ver eenvoudigd. De regeering schijnt uit op ver grootingDe spreker sloot zich aan bij ir. Albarda inzake de particuliere wapenindustrie. Ten tweede begeerde mr. Joekes, nu vele openbare scholen „weggecontroleerd" zijn, dat ook de bijzondere zullen volgen, desnoods door wettelijken dwang. Voor de liberalen sprak dr. Bierema, die met klem aandrong op spoed met het aan passingsproces. De heer Schouten deed dat eveneens, zich verzettend tegen „plannen makers", die zonder te weten waartoe ons economisch bestel maar even willen om gooien. Hjj zag dus nog lang geen nieuwe eco nomische ordening naderen! En dr. Bierema nog minder, die blijkbaar blijft hopen op te rugkeer van den vrijen handel. De katholieken willen echter mèt de so cialisten nu al aanpakken, blijkens de woorden van hun woordvoerder, prof. Aalber se. En genoemde afgevaardigde heeft dr. Colijn een soort „ultimatum" in het vooruitzicht ge steld als hij blijft volharden bij zijn afwach tende houding inzake omgooien van ons eco nomisch bestel. De oude tijden zijn voorbij, aldus prof. A„ we moeten gauw aan het nieuwe meewerken, willen we straks niet on dergaan. De methode, welke de regeering thans volgt, roept spanningen op, welke te machtig zullen worden De afgevaardigde verklaarde zeker niet te pleiten voor socialisatie, doch: voor ordening van ons economisch .leven onder voorlichting, leiding en contróle der regeering, en met OverheidskapitaalVoorwaar: diepingrijpende maatregelen Prof. Aalberse verzekerde, dat zijn fractie niet iets van de regeering vraagt, dat onmo gelijk verwezenlijkt kan worden, want zij is niet bezield door zucht tot critiek. „Wij zijn er in onze ziel van overtuigd, dat het geschie den moet in het waarachtige belang van het volk!" aldus eindigde de spreker. Waarmee hij eigenlijk maar zeggen wil: Stemt gij, re geering, niet in met onze wenschen, dan Ja, wat dan? De afgevaardigde had gezegd: Wij wachten op het antwoord van de regee ring en daarvan zal onze houding afhangen. De groote vraag is thans natuurlijk: Zal dr. Colijn voor den druk wijken? Prof. A. voelde in den loop van zijn rede wel, dat zooiets voor den premier niet gemakkelijk zou zijn en daar om maakte hij een stellig goedgemeend „ach terdeurtje" open: „Een zware verantwoorde lijkheid dragen is het bewijs van mannen moed zoo sprak de afgevaardigde, „maar zich daardoor te laten neerdrukken is een fout, welke ik niet wil aannemen van een man, die het bewijs heeft gegeven van groote innerlijke kracht" t ordt ongetwijfeld Dinsdag, eer de pre mier aan het woord kan komen. De politieke lucht is thans „geladen"; spannende dagen staan te wachten! Omtrent vele zaken, welke in het gevoerde debat behandeld werden, moet ik wel naar het verslag verwyzen. Het spreekt vanzelf, dat vooral de werkloosheid aandacht had. Ook ten deze voerde prof. Aalberse een warm pleidooi voor verlichting der ergste nooden. In mijn overzicht van de volgende week zal ik vermoedelijk wel meer zekerheid kunnen geven aangaande den loop van het debat, hoe wel de replieken ditmaal het belangrijkst zul len worden en men er dus druk aan zal doen. Misschien waagt men er nog eennacht- vergadering aan. Want de „latertjes komen weer in het verschiet Pari ementariër Er is geen enkele reden meer om niet eens een proef met Kruschen Salts te nemen. Immers ge ontvangt een gratis proefflacon verpakt bij de groote flesch k f 1.60, dus ook meer Kruschen Salts voor hetzelfde geld. Kruschen Salts zuivert Uw bloed, het zal U verfrisschen en verjongen. Het wordt tevens over de geheele wereld erkend als het beste middel tegen rheumatiek, ischias etc. In het buitenland is door opkoopers met Kruschen Salts geknoeid. Men koope daarom in geen geval Kruschen Salts in buitenland- sche verpakking, doch uitsluitend in onge schonden Hollandsche verpakking met den naam N. V. Rowntree Handels-Maatschappij op verpakking en etiket der flacon gedrukt. de het van Ontvangst te Semarang. Aneta meldt uit Semarang: Op den dag van de aankomst van Uiver te Semarang waren reeds, voor daglicht was doorgebroken, stroomen auto's en andere voertuigen, alle met vlag gen getooid, op weg naar het vliegveld. Om 9 uur werd de Uiver verwacht, doch lang voor dien tijd waren vele duizenden op het vliegveld aanwezig, terwijl de autostroom nog steeds voortduurde. Langzaam ging de file over het geaccidenteerde terrein, waarbij de zwaarbelaste motorsado's, z.g.n. demmo's welke geen groote vaart hebben, tot inhou den noopten. De toeloop op het vliegveld was zoo overweldigend, dat men op het par keerterrein geen auto's meer kon bergen zoodat de 6 K.M. lange toegangsweg volko men opgestopt was. Noodgedwongen moes ten de vele Uiver-enthousiasten toen uitstap pen om zich te voet naar het vliegveld mongan te begeven. Om 9.17 vloog de Uiver over de stad om weinige minuten later bij de landing, welke uiterst sierlijk geschiedde, door de vele dui zenden op de meest enthousiaste manier worden verwelkomd. Nauwelijks was de Uiver geland of van alle zijden brak het opgewonden publiek door het eerste militaire cordon heen, en masse op trekkend naar den grijzen vogel, welke echter uitstekend beschermd werd door een cordon matrozen, arm in arm rond het vliegtuig staande, waartegen de menschenmassa tot staan kwam. te ZONDAG 11 NOVEMBER. Hilversum, 301 m. 8.30—10.00 VARA, 10.30 VPRO, 12.00 AVRO, 5.00 VARA, 8.00 AVRO. 8.30 Gramofoonpl. 8.35 Tuinbouwpraatje S. S. Lantinga. 9.00 Voetbalnieuws. 9.03 Gramofoonpl. 9.30 Orgelspel J. Jong. 9.45 A. Pleysier: Van Staat en Maatschappij. 10.30 Kerkdienst uit de Rem. Kerk te Amers foort. Spr. Ds. W. Mackenzie. 12.00 Klokkenspel en uurslag van de Groote Kerk te Sneek. 12.01 Filmpraatje L. J. Jordaan. 12.30 Omroeporkest o.l.v. N. Treep. I.30 Disco-nieuws. 2.00 Dr. P. H. Ritter Jr. interviewt Ferenc Körmendi. 2.30 Concertgebouworkest o.l.v. Bruno Walter m.m.v. M. Offers (alt). Dameskoor en Jon genskoor o.l.v. H. J. den Hertog. 4.00 Gramofoonpl. 4.45 Vaz Dias. 5.00 Gramofoonpl. 6.00 Voetbalpraatje. 6.20 Gramofoonpl. 7.00 „Dood water", muzik. proloog van deze film en declamatie door A. Bouwmeester (gr.pl.) 7.20 Orgelspel J. Jong. 8.00 Vaz Dias. 8.15 Omroeporkest o.l.v. N. Treep m.m.v. W. Gieseking piano 9.15 Radio-Journal. 9.30 Prijsvraag ten bate van de T.B.C.-bestrij- ding. 10.00 Zang door de Harmony Kings. 10.15 Gramofoonpl. 10.30 The Harmony Kings. 10.45 Gramofoonpl. II.00 Vaz Dias. 11.1012.00 Gramofoonmuziek. Huizen, 1875 m. 8.30 KRO, 9.30 NCRV, 12.15 KRO, 5.00 NCRV, 7.45—11.00 KRO. 8.30 Morgenwijding. 9.30 Orgelspel A. de Voogd. 9.50 Kerkdienst uit de Ned. Herv. Kerk (Ju- lianakerk), Den Haag. Spr.: Prof. Dr. J. de Zwaan, m.m.v. A. de Voogd (orgel). Na afloop: Gewijde muziek. 12.15 Schlagermuziek en lezing. 2.00 Gramofoonpl. 2.10 Causerie. 2.30 Orkestconcert en gramofoonpl. 4.15 Ziekenlof. 5.00 Gewijde muziek. 5.20 Kerkdienst uit de Geref. Kerk te Wilder- vank. Spr.: Ds. G. Kerssies. Hierna: Ge wijde muziek door de Chr. Gem. Zangver- een. „Excelsior" o.l.v. R. J. Prummel. 7.45 Sportnieuws. 7.50 Lezing. 8.10 Vaz Dias. 8.15 Orkestconcert en gramofoonpl. 10.30 Vaz Dias. 10.30 Vaz Dias. Gramofoonpl. 10.4011.00 Epiloog. MAANDAG 12 NOVEMBER. Hilversum, 301 m. Algemeen programma verzorgd door de VARA. 8.00 Gramofoonpl. 10.00 Morgenwijding VPRO. 10.15 Declamatie J. Lemaire. 10.35 Orgelspel J. Jong. 11.00 Vervolg Declamatie. 11.20 B. Blez (hobo) en R. Schoute (piano). 11.30 Gramofoonpl. 12.00 „De Zonnekloppers" o.l.v. Cor Steyn. 12.30 „De Flierefluiters" o.l.v. E. Walis. 1.00 Vervolg Zonnekloppers. 1.151.45 Vervolg „De Flierefluiters". 2.00 „Orvitropia", o.l.v. J. v. d. Horst. 3.00 Gramofoonpl. 3.15 Trioconcert. 3.30 Voer de vrouw. 3.50 Gramofoonpl. 4.30 Kinderuurtje. 5.00 Strijkorkest o.l.v. E. Walis. 5.30 ,,XX"-ensemble, o.l.v. C. Steyn 5.45 „Schalmei", o.l.v. P. Renes. 6.00 Vervolg ensembleconcert. 6.30 Muziek causerie, P. Tiggers. 7.00 Letterkundige causerie M. Beversluis. 7.20 Gramofoonpl. 7.26 Herh. SOS-ber. 7.30 Uit Boedapest: Philh. orkest o.l.v. Men gelberg. 8.30 Artistieke causerie Dr. G. Knuttel. 8.50 Vaz Dias. 9.00 Orgelspel J. Jong. 9.30 Gramofoonpl. 9.45 „De Notenkrakers" o.l.v. D. Wins. 10.00 Uit de Groote Doelenzaal te R'dam: Concert m.m.v. „De Stem des Volks", Utrechtsch Sted. orkest, koor en solisten. Leiding: H. Altink. 11.0012.00 Gramofoonpl. Huizen, 1875 m. NCRV-uitzending. 8.00 Schriftlezing en meditatie. 8.159.30 Gramofoonpl. 10.30 Morgendienst, o.l.v. Ds. J. A. Hoek- zema. 11.00 Chr. Lectuur. 11.30 Gramofoonpl. 12.30 Orgelconcert J. Zwart. 2.00 Voor de scholen. 2.35 Causerie A. J. Herwig. 3.153.45 Knipcursus. 4.00 Bijbellezing Ds. W. Bijleveld. M.m.v. so praan en orgel. 5.00 NCRV-kleinorkest o.l.v. P. v. d. Hurk. 6.30 Vragenuur. 7.00 Ned. Chr. Persbureau. 7.15 Gramofoonpl. 7.30 Vragenuurtje. 8.00 Causerie door Mr. H. Bijleveld. 8.10 Zangavond, uitgaande van den Bond van Chr. Gem. Zangvereen. in Groningen. 9.009.30 Causerie door Z.Exc. Mr. Terpstra. 10.30 Vaz Dias. 10.4012.00 Gramofoonpl. DINSDAG 13 NOVEMBER. Hilversum, 301 m. AVRO-Uitzending. 5.306.00 VPRO. 8.00 Gramofoonpl. 10.00 Morgenwijding. 10.15 Gramofoonpl. 10.30 Kook- en Bakpraatje door Mevr. R. Schuyver (sello). 10.30 Morgendienst. 11.00 Orgelconcert Fr. Hasselaar m.mv.. L. Lotgering-Hillebrand. 12.00 Ensemble Rentmeester. 2.00 Voordracht door R. Geraerds en concert door J. Wolf (tenor), E. Veen (piano) en B. Lensky (viool). 3.004.00 Knipcursus. 4.15 Gramofoonpl. 4.30 Radio-Kinderkoor o.l.v. J. Hamel. 5.00 Voor kleine kinderen. 5.30 VPRO. Jeugdhalfuur door Ds. B. J. Aris. 6.00 Kovacs Lajos en zijn orkest. 7,00 Piano-recital W. Christie. 7.30 Engelsche les Fred Fry. 8.00 Vaz Dias. 8.05 Omroeporkest o.l.v. A. v. Raalte. 9.00 Negro-Spirituals door Marion Anderson (alt). f 9.15 Gramofoonpl. 9.20 „Tartarin de Tarascon", hoorspel naar Daudet door T. J. C. Gerritsen. Regie: Kommer Kleyn. 10 00 Omroeporkest o.l.v. A. v Raalte m.m.v. M. Anderson (alt). 11.00 Vaz Dias. 11.1012.00 Kovacs Lajos en zijn orkest. Huizen, 1875 m. KRO-Uitzending. 8.009.15 en 10.00 Grampfoonpl. 11.30—12.00 Godsd. halfuur. 12.15 Schlagermuziek en gramofoonpl. 2.00 Vrouwenuur. 3.004.00 Modecursus. 4.15 Orkestconcert en Gramofoonpl. 6.40 Cursus. 7.15 Lezing. 7.35 Gramofoonpl. 7.45 Schlagermuziek. 8.00 Vaz Dias. 8.05 Schlagermuziek. 8.30 Gramofoonpl. 8.50 Orkest- en solistenconcert. 9.35 Lezing. 9.50 Vervolg concert. 10.35 Vaz Dias en Gramofoonpl. 10.4512.00 Populair concert en Gramofoon muziek. De bataljons-muziek speelde het Wilhelmus waarmede ieder instemde. t toen een Even was er een anSst'g™ het d00r De Havilland Moth na de U p landde, de menschenmassa overstroomde v gelukkig zonder on^el^k®"ssa iera Van de De bemanning en de passag^ de Uiver bleven uiterst rustig temidJen V^het vele toejuichingen stationsgebouw van de K.N.l.L.m. gouverneur van Midden-Java de heer de Vos. de burgemeester van Semarang en het Volks raadslid Sosro Hadikoesoemo de bemanning en c.de.» voor de van de leden van de bemanning overhandig den'Bij het vertrek van Semarang weigerde een enkel moment een der motoren, doch om 10 u. 10 kon de Uiver, uitgeleid door een en thousiast gejubel vertrekken naar KahdjaO, van welk vliegveld zij om 12 uur 56 Java-tijd naar Tjilititan vertrok. Aankomst te Batavia. Aneta meldt uit Batavia: Ondanks het ver zoek van de politie aan de burgerij om zich niet naar het vliegveld Tjililitan te begeven, hadden zich toch duizenden op het vüegveld van Batavia verzameld, dat nu aan alle zijden door een groote menschenmenigte was om zoomd. Hier had men zekerheidshalve cavale rie opgeroepen voor de afzetting, teneinde een herhaling van de ontvangst op Darmo te voorkomen. Om één uur in den middag kwam de Uiver aangesnord. Het publiek op het terras van het restauratie-gebouw gezeten, hief het Uiver-lied aan en het Wilhelmus weerklonk. Na een schitterende landing kwamen, on der daverend gejuich, bemanning en passa giers uit het vliegtuig te voorschijn. Dank zij de genomen voorzorgsmaatregelen werd het cordon hier niet verbroken en had alles een zeer ordelijk verloop. De toeloop naar Tjililitan was zoo groot ge weest, dat uren nadat de auto met de Uiver- bemanning reeds was weggereden, de voer tuigen nog moeite hadden, langs den smal- len toegangsweg tot het vliegveld een heen komen te zoeken. De Uiver was veilig in den hangar opgeborgen; het bleek, dat vele en thousiasten hun handteekening op den staart van het vliegtuig hadden geschreven, zoodat de verf hiervan zelfs was afgebladderd. Parmentier voor de radio. Donderdagochtend om 12.45 heeft het inter view met Parmentier voor de N.I.R.O.M.- microfoon te Batavia plaats gehad. Uiteraard liep veel van wat hij zei, paral lel met het gesprek van Woensdag, met een vertegenwoordiger van Aneta te Soerabaja, welk gesprek wij in ons nummer van Donder dag hebben opgenomen. Wij ontleenen aan het interview daarom nog slechts het volgen de: Parmentier opende aldus: Hallo Holland en Indië! Op het oogenblik bevind ik my in de N.I.R.O.M.-studio op het Koningsplein te Ba tavia. Ik acht het een genoegen nu de A.V.R.O.-luistervinken te kunnen toespreken. U kunt begrijpen, dat er nog geen gelegen heid is geweest een duidelijk overzicht te ge ven van wat er in de afgeloopen twaalf da gen heeft plaats gehad. Wij hebben alles als in vogelvlucht waargenomen en ik wil deze vijftien minuten gebruiken om u eveneens in vogelvlucht een en ander te vertellen. Zooals bekend, lag het niet in onze bedoe ling de race te winnen. Wij hadden van te voren een reisschema opgemaakt en tracht ten ons hieraan te houden. Het kon ons niet schelen wat de anderen deden. Indien wij niet den tegenslag te Albu- ry hadden gehad, waren wy geheel volgens ons reisschema aangekomen. Nu is het wat later geworden. Eigenlijk is het jammer, dat deze vlucht is samengevallen met de internationale lucht- race. Hierdoor is de algemeene belangstelling tot een spanning opgezweept, zoodat wij over al als nationale helden worden vereerd. Wat wij gedaan hebben was niet meer dan de opdracht van onzen directeur Plesman en bedoeld als een demonstratie dat ook een verkeerstoestel, mits in handen van een goede organisatie als de K. L. M., in korten tijd van Londen naar Melbourne gevlogen kan worden. Wij hopen door deze vlucht iets te hebben bijgedragen tot de mogelijkheid de Indië-lijn te verlengen tot Australië, dan is het doel van de Uiver-vlucht bereikt. Parmentier eindigde met hartelijke groeten aan den heer Plesman, de K.L.M., zijn vrouw en de kinderen en de familie! »len van de overige bemanning, om daar Ar de verdere hulde in ontvangst te gaan nemen. De Albury-inzameling. De inzameling voor den „Omroeper van Al- bury" en anderen, die bij de noodlanding hulp hebben geboden, heeft thans reeds de 5900 overschreden. Te 12 u. 15 per Pelikaan aangekomen. Donderdagmiddag om 12 u. 15 is op Schip hol geland de bekende vliegster Amy Mollison, die naar bekend is met haar man in de Zwarte Cornet heeft deelgenomen aan de Melbourne- race, maar het door motorpech niet ver der dan Allahabad heeft gebracht. Er was vrij veel belangstelling op Schip- hol. Toen Amy uit de „Pelikaan" stapte, bloots hoofd zooals we haar van foto's kennen een bundel reislectuur in de hand, ging er een luid gejuich op. Mevrouw Smirnoff, de vrouw van den eersten bestuurder, bood haar een tuil rose rozen aan .en de stationschef van de K.L.M., de heer Thomson, verwelkomde haar met eenige woorden. Dadelijk daarop werd zij voor de microfoon van de geluids installatie geplaatst om eenige woorden te spreken. Ze zeide vriendelijk, dat zy blij was te Amsterdam, onder vrienden, te zijn, en verklaarde, dat zij de vlucht met de K.L.M. erg prettig had gevonden. Een praatje met Smirnoff. De Nw. Rott. Crt. had ook nog gelegenheid even een praatje met Smirnoff te maken. Hij vertelde, te Calcutta Geysendorffer Asjes en Pronk, de bemanning van den Pan' derjager" ontmoet te hebben. Daar de "peli kaan" volgeboekt was, kon hy hen helaas met meenemen, zoodat Geys en de zijnen ner boot van Columbo naar hier moesten reizen. Smirnoff sprak er zijne verwondering over uit, dat de bemanning van de „Panderjager" levend uit het brandende toestel is gekomen Als bijzonderheid vertelde hy er bij, dat de 10 November. Het leven is moeilijk Heel erg moeilijk. En vooral is het moeilyfc, als de dingen boven je petje gaan. Daar hebt u dat dienstmeisje van myn vrienden. Vier jaar lang had ze de familie trouw gediend en nu was ze in Amor's netten verstrikt geraakt. Een „heelen akeligen" jon gen had ze zich uitgezocht, die gedichten schreef en aan den drank was. Wees toch verstandig, had mevrouw gezegd; je bent immers veel te goed voor dien man, dien dronkelap. Mevrouw, was Greet's antwoord, als de mannen niet drinken, bennen het sagrijnen. Ze was niet te overtuigen. Maar eenige dagen later kwam ze thuis met de vraag: Mevrouw, wat is toch 'n matérie? Wat zei mevrouw. ja, m'n jongen zegt: je bent 'n miesté- rie! Mevrouw zag 'r kans schoon. Zegt die dét van je? Ontzettend! Dat ia 'n héél gemeen woord! Dien avond werd de verloving om onbe kende redenen verbroken. Ook de nieuwe meesters in de politiek zijn natuurlijk nog niet heelemaal „bij". Daar is het onbetaalbare verhaal, eergiste ren door Reuter rondgeseind, over de toe standen bij den radio-omroep te Dnjeprope- trofsk, in Sovjet-Rusland. Toestanden? Och, eigenlijk niets bijzonders. Uit de boeken bleek alleen maar, dat er honoraria voor auteursrechten waren uitbe taald aanBeethoven, Mozart en Chopin. 'n Klein oplichtinkje, anders niet. Ongeveer zoo, alsof de A.V.R.O. honoraria zou uittrek ken voor den heer Joost van den Vondel, of voor Valerius. Maar bij de nieuwe heeren in Rusland was zoo iets mogelijk! En daar is de historie, die gemeld wordt aan een ernstig Nederlandsch blad: Een Duitsch importeur wilde goederen in voeren uit Rhodes en vroeg aan het officieele Invoerbureau te- Berlijn de vergunning aan. Na verloop van eenigen tijd ontving hij de mededeeling, dat de desbetreffende goederen niet uit Engeland of de Engelsche koloniën mochten worden geïmporteerd. De vergunning werd dus geweigerd. Met de bescheidenheid, die den staatsbur ger siert, maakte de importeur het btyeau erop opmerkzaam, dat Rhodos niet onder Engelsch, maar onder Italiaansch beheer staat. Daarop ontving hij bericht, dat wanneer hjj inderdaad kon bewijzen, dat Rhodos Itali aansch is, men bereid was, zijn verzoek aan een nader onderzoek te onderwerpen. Wie zal nog ontkennen, dat het leven in derdaad onbeschrijfelijke moeilijkheden op levert gegarandeerd regendicht, zonder gum- - mi en poreus leveren wij reeds, vanaf f 25 ook naar maat. Elegante model len voor Dames en Heeren. Wij bezoeken U gadrne op aanvrage en geheel vrij blijvend met ónze uitgebreide collectie. 406 Heerengracht, Amsterdam Eerste klas kleeding naar maat. Matige prijzen deur van de cabine, die verwrongen was, eerst openging, toen Geysendorffer en Pronk er met alle kracht tegen hadden geduwd, terwijl As jes de deur met zijn voeten bewerkte. Het gevolg was, dat, toen de deur openging, Geysendorffer en Pronk naar buiten vielen en over de vleugels naar beneden rolden. Asjes vond echter, naar bekend is, loopende over de vleugels, zijn uitweg. Geys en Pronk, die ge lukkig niet ernstig gewond waren, waren, toen Smirnoff vertrok, weer geheel hersteld. De Excelsior meldt, dat vóór het einde van dit jaar de bouw van het grootste watervlieg tuig te Toulouse voltooid zal zijn. Het toe stel zal ze menschen kunnen vervoeren en er zullen aan boord 12 luxe hutten zijn van dezelfde afmetingen als op mailbooten en met twee bedden. Het vliegtuig wordt 52 meter lang, 50 m, breed en 9 m. hoog; het zal worden voort bewogen door zes motoren van 850 P.K. en op op 2000 m. hoogte met een snelheid van 250 K.M. per uur kunnen vliegen. Het vliegtuig zal dienst doen op het Noord- Atlantische traject en een lading van 32 ton over een afstand van 3000 K.M. kunnen ver voeren. Het kan 27.000 L. benzine laden. „HULP VOOR ONBEHUISDEN". De Vereeniging „Hulp voor Onbehuisden" e Amsterdam, die den haar toegekenden ge meente-steun ten deele moet missen en wier gitten, contributiën en verdere baten helaas met ruim meer vloeien, staat voor een lastig probleem. Namelijkhoe ondanks de fel besnoeide en ontoereikend geworden middelen, toch nog e en dag ruim 700 volwassenen en kinderen e verplegen, te voeden en te verzorgen. Vanouds heeft het werk slechts uitersten eenvoud gekend. Te bezuinigen valt er dus niet en zeker niet op de verzorging der op genomen menschen. Maar wat dan Inkrim ping van het aantal verpleegden? Waar zou den vele stakkers naar toe moeten Er is slechts één uitkomstmeer giften Daarom thans een beroep op allenSchenkt „Hulp voor Onbehuisden" mild Uw gaveHelpt e e, werkt mede, opdat deze mooie instel- mg in stand kan blyven, opdat de allerarm- hun toevlucht behouden, opdat mannen, nintóYr11 en kinderen in uitersten en vaak wenden"^611 nooc*' weten waarheen zich te Vereeniging „Hulp voor onbehuisden", 24 m £gen8straat 3S. Amsterdam; post- 32534; gem. giro A'dam V, No. 207«

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1934 | | pagina 2