Tel. 571 v.h. GARAGE MOLL JBdwkkingm Metïekkwgen Sc hum 5e hum 5ek Sport Marineberichten. Marktberichten Laatste berichten. GEMEUB. HUIS HELDERSCHE COURANT VAH Z^TEROAO 8 DE CEMBER 1934. H V R Wat ons in de K.N V.B. interesseert. Burgerlijke Stand Een koninklijke gift voor het N.C.C. C. KORSMAN Het adres voer Trouw- en Visiterijden Buitenritten zeer billijk Vlug en betrouwbaar personeel te huur, Loodsgracht 29, Te bevr.; Aldaar. iniiBiiiBiiiilinliiiiPiiiiiniMiiiiii!iini'n!|!i,'"iiï,iiinilHMiiifiHBillBffl[iiifiiBiiiffl SCHRIJFMACHINE A. MORAAL, Boskoop. Adres: J. N.VLAMING Ooievaarstraat 36 Derde kiasse A. De Jutterij Kan morgen eens smullen van echt, onvervalscht competitievoetbal, daar er een zeer belangrijke wedstrijd op het pro gramma staat, Helder 1 ontvangt n.1. bezoek vande Volewijc' ers, de sterke Noord. Amster- damsche club, die momenteel de leiding in III A heeft en daartoe o.m. Hollandia op eigen veld een nederlaag toegebracht. Dat getuigt van de kracht der groen-witten, die voorts na eiken wedstrijd een goede pers genieten, zoo scheef o.m. de ZVV-correspondent: deze ploeg zou een sieraad van de tweede klasse zijn (n.a.v. VolewijckersZVV 22 derde ronde K.N.V.B.-baker). De verhouding tusschen de beide clubs is momenteel aldus: 1. Volewijckers 7 5 1 1 2213 11 3. Helder 7 4 1 2 23—16 9 waaruit dus blijkt, dat als Helder weet te winnen beide teams een gelijk aantal punten hebben. Daarmede zou de spanning ten top gestegen zijn en vooral voor Helder zou er een serieuze kans inzitten. Het zal dan ook wel een spanende wedstrijd worden tusschen die twee en het zal ons benieuwen hoe dat afloopt. Aan een voorspelling wagen we ons niet, want geen enkele be' ering kan steek houdend zijn. We zouden de Helder-spelers alleen willen adviseeren: grijpt de kans! De roodjakken spelen weer een uitwedstrijd, Ditmaal voor de tweede ronde tegen Zaan dijk, een elftal, waartegen in eerste instantie gelijk gespeeld werd. Veel is er echter veran derd nadien, we meenen ,dat Zaandijk in vorm iets is terugeloopen, terwijl het tegendeel van de Racers gezegd kan worden, getuige het ge lijke spel tegen Hollandia uit en de kranige 41 op de Meteoor uit. Het is dan ook met een zeker vertrouwen, dat we Siersma c.s. op reis zien gaan en vooral als zij de waarschu wing: denkt er om, het gaat tegen de hekke- sluiters! ter harte nemen, dan zien we een triumpheerend Racing in tic - ite weder- keeren. Bij de MeteoorKW is de laatste plaats in het geding en we voorzien een kleine over winning voor de thuisclub, dan wel een gelijk spel. Vierde kiasse A. Br staan voor deze afdeeling een paar pit tige partijtjes op het program. In de eerste plaats denken we daarbjj aan den wedstrijd tusschen BKC en Succes. Op de ranglijst sche len beiden nie' oo veel, in de praktijk, nu de geel-zwarten op eigen terrein sp:.en, gelooven we, dat het verschil ook inderdaad niet groot zal zijn. Toch s Succes superieur en op grond van haar grootere routine en haar nog rede lijke kans op de eerste plaats denken w haar een kleine overwinning fcoc. Of we die ook aan Texel moeten toekennen is aan gerechten t'vij- fel onderhevig. De eilandbewoners demon- streeren een typisch verschil in speelsterkte als zij thuis en uit spelen. Op eigen grond bij kans onverslaanbaar, uit echter groot risico. Daar Nieuwe Niedorp zich op eigen bodem als een geducht tegenstander heeft doen ken nen, die bovendien nog als een der candidaten voor den eeretitel geldt, meenen we hier een gelijk spel als het hoogst bereikbare voor Texel te moeten voorspellen. Aan jullie, groen-zwarten, de taak om er meer winst uit te kloppen! Denkt om de mooie plaats op de ranglijst. Res. Tweede klasse A. Het leidende Racing 2 is vrij en kan rustig toezien, hoe de concurrenten KFC 2 en WFC 2 elk^r pfuiBTror». li. 5. ..yï Wt: Opnieuw is vastgesteld Watervogels 1Pet ten 1 (10 uur). Zooals men weet werd deze match j.1. Zondag gestaakt wegens ragen met een 1t voorsprong voor de Watervogels. Morgen beginnen beide partijen met blanco stand opnieuw, doch dat zal o.i. geen bezwaar voor de Vogels zijn om alsnog hun meerder heid uit te drukken. We verwa,chten een kleine zege oor hen. Dat de Held. Boys op eigen terrein van MLD zullen winnen is haast buiten kijf, maar toch moeten de blauw-witten nog behoorlijk oppassen. Als Wolthuys c.s. eens Uiver-neigingen kregen!(10 uur). Helder 3 krijgt opnieuw een zwaar stukje vleesch te verwerken in den vorm van - een wedstrijd tegi de Wieringerwaardsche rood- broeken. Klaas Schenk c.s. zijn er weer zoo'n beetje „in", dus zullen we het maar op een zege voor ,en houden (10.30 uur). Mogelijk, dat Suces 2 er in slaagt van JVC te winnen. Deze voorspelling doen we maar, anders zou men denken, dat wij het zijn, die Tigchelaar c.s. tot gelijke spelen suggereerden 2e klasse F. Nu niet alleen de bezetting van de eerste plaats van belang is, maar ook die van de tweede (zie Bestuursbesluit N.H.V.B.) is er weer veel spanning in deze klasse. Atlas is reeds als kampioen gedoodverfd al moeten zij op Texel toch oppassen voor een verlies van een of meer veeren. Belangrijk voor de bezet ting van die tweedeplaa is HRC 4Helder 4 (10 uur), terwijl op het Helder-terrein een tweede derby HelderHRC gaat, n.1. tus schen beide vijfde elftallen. Dit zijn de voro- loopers van de groote derby op Zondag, 16 December a.s.! Schagen 2 Wint van Oudesluis 1. Derde klasse E. Kolhorn 1—BKC 2; Oudeschild 1JVC 2. 14 u. 4e klasse G. Held. Boys 2Dirkshorn 1, 12 u.; Petten 2 Succes 4, 14 u. 4e klasse H. Atlas 2Watervogels 2, 10 u.; De Cocks- dorp 1Atlas 3, Tex. Boys 1Texel 3, 14 u. 4e klasse I.. HRC 7Dirkshorn 2, 12 u.; BKC 4Helder 7, 12 u.; JVC 3—W.waard 2, 14 u.; Callants- oög Watervogels 3, 14 u. Adspiranten R'. Succes aHelder b, 10 u.; Helder aHRC a, 12.30 u.; HRC b—Schagen a, 10 u. Adspiranten S. Succes b- -Helder f, 1J.3Q u..; HRC c—Scha gen b, 11.15 u.Helder eHRC d, 12.15 u.; HRC e—JVC a, 12.30 u. - - HELDER VOLjEWIJpKERS. Vóór pauze van dezen wedstrijd wordt ge collecteerd voor de beide gewonde spelers van de Heldersche Boys., Wij wekken de bezoekers hierbij gaarne op door hun bijdrage de financieele lasten van de twee jong? sportgnenschen te verminderen. HELDER-NEEUWS. De belangrijke ontmoeting tuöschen HELDER en DE VOLEWIJCKERS. Aanvang 2 uur. Terrein Bolweg. Het is morgen -een, belangrijke dag voor het eerste elftal en dus voor de geheele vereeni- ging. Immers het is ons eerste na veel moeite gelukt zich na een oorspronkelijken achter stand van 5 punten op de leiders (toen nog Hollandia!) op te werken tot de derde plaats met slechts 2 punten achterstand op de Vole wijckers, dat intusschen de leiding van Hol landia heeft overgenomen. Morgen kan die achterstand geheel genivelleerd worden, want die leiders komen een bezoek brengen bij de withemden, die buiten veler verwachting tot nu toe zoo'n goed figuur slaan. Onnoodig te spreken van de spanning, die er in het wit- zwarte kamp heerscht: men is slechts bezield met één vraag: wat zullen onze jongens doen nu het er om gaat de leiders te verdringen! Het antwoord wordt morgenmiddag gege ven en velen zullen zich opmaken om de wit hemden aan te moedigen in hun moeilijken strijd. Want het valt niet te ontkennen: de wedstrijd van morgen wordt de moeilijkste, die tot nu toe gespeeld werd, want het is alom bekend, dat de bezoekers als de meest serieuze candidaten voor den titel bekend staan. Helder kan haar woordje blijven mee spreken, doch dan moet er gewonnen worden! yv ie weet withemden, vecht er voor en doet je uiterste best, dat is alles wat we jullie kun nen eegeven! H.R.C.-NIEUWS. ZAANDIJK I—H.R.C. I. De Racers spelen in Zaandijk tegen de ge lijknamige club, tegen welke de Roodjes thuis met veel moeite een gelijk spel wisten te be vechten. Ook morgen zal het eerste wel weer alles op alles moeten zetten, want deze Zaankan- ters zijn op eigen veld een buitengewoon las tige tegenstander, waarbij nog komt, dat „Zaandijk!' zich wel tot het uiterste zal in spannen om uit de gevaarlijke buurt te komen, terwijl de Roodjes de puntjes ook broodnoo- dig hebben. III A is nu eenmaal een afdee ling waar alles mogelijk is, gezien het betrek kelijk kleine puntenverschil tusschen het meerendeel- der clubs. We vertrouwen, dat het eerste volkomen van den ernst doordrongen is en verwachten, dat de heeren hun uiterste best zullen doen om voor hun aanhang een Sinterklaassurprise te bereiden in den vorm van de zoo fel be geerde puntjes. Het elftal zal vermoedelijk volledig vertrekken, Vertrek per trein om 11 uur 58. WATERVOGELS-NIEUWS. Watervogels IPetten I. Zondag a.s. speelt Watervogels thuis tegen Petten 1. Dus al heel gauw komen beide ploegen tegen elkaar. Het is te hopen, dat het weer een beetje meewerkt, zoodat de wedstrijd nu geheel uitgespeeld kan worden. Zondag j.1. hebben wij kunnen zien, dat WI niets voor Petten onder doet, zoodat wij een spannenden wedstrijd kunnen verwachten. Het elftal komt in dezelfde samenstelling uit, dus kan P. er van op aan, dat er strijd geleverd moet worden om de punten te be machtigen. ScheidsrechterC. Metselaar. Aanvang 10 uur. HELD. BOYS I—M.L.D. I. Aanvang 10 uur. Terrein Bolweg. Het eerste elftal der Boys krijgt Zondag het geel-zwarte M.L.D. op bezoek. Ofschoon de luchtvaarders heusch zoo'n slecht elftal niet hebben, bezetten zij momenteel de laatste plaats. Dat zij alle zeilen bij zullen zetten om in ieder geval een interessante Wedstrijd te deze plaats zoo spoedig mogelijk te verlaten spreekt voor zichzelf. De Boys zullen zich dan ook tot het uiterste moeten inspannen, indien zij hun positie willen handhaven. Het belooft in ieder geval een interesasnte middag te worden. ATLASNIEUWS. Atlas I gaat naar Texel om de club van dien naam te bekampen. Dit zal wel een zwa- ren wedstrijd worden, aangezien de T.-men sehen in eigen home niet voor de poes zijn. Maar de A.-jongens zien natuurlijk niet tegen een beetje inspanning, op. TEXEL-NIEUWS. Texel I gaat morgen in de volgende samen stelling uit naar N. Niedorp: Dukers, doel, Zuidewind, Jo Ran, achter, A. Huizinga, Jan Gielis, De Graef, midden, Kiljan, H. Ran, Wit vliet, Midema, Winter, voor. Een elftal dus dat o.i. wel tot winnen van dezen uitwedstrijd in staat is. Texel 2 krijgt 't sterke Atlas 1 op bezoek, deze match vangt aan om 2 uur en zal door de a.s. kampioenen wel gewonnen worden; wij verwachten echter een stevigen tegenstand van de thuisclub. Texel III blijft ook in de gemeente; gespeeld moet worden aan den nollen walweg tegen Texelsche Boys. SUCCES-NIEUWS. Voor Zondag 9 Dec. a.s. zijn de volgende wedstrijden vastgesteld Thuis spelen, om: 10 uur: Succes AHelder B. 11.30 uur: Succes BHelder F. 2 uur: Succes 2JVC 1. Uit gaan: Succes 4 naar Petten 2, vertrek 12.30 uur. Succes 1 naar BKC 1, vertrek 1 uur. EEN NIEUWE PROMOTIE-DEGRADATIE REGELING IN DEN N.H.V3. Wij publiceeren hier een gedeelte van het bestuursbesluit van den N.H.V.B., dat van beteekenis is voor ons district en waarbij een nieuwe regeling is getroffen voor de promotie endegradatie. De Heldersche voetballers mogen hier wel eens hun aandacht aan schenken: Het ligt in de bedoeling dat voor de vol gende seizoenen de eerste klasse afdeelingen allen worden gebracht op 10 elftallen, zoodat er zijn 40 eerste klasse elftallen. De tweede klasse, bestaande uit 6 afdeelin gen, wordt eveneens gebracht of 10 elftallen per afdeeling, alzoo 60 tweede klasse elftallen, Uitgaande van de veronderstelling dat de vier kampioenen van de eerste klasse afdee lingen promoveeren naar den K.N.V.B., is de promotie- en degradatie-regeling als volgt vastgesteld No. laatst van de eerste klasse afdeeling D speelt met no. 1 en 2 van de tweede klasse afdeeling F een heele competitie om twee plaatsen in de eerste klasse afdeeling D. Ingeval een kampioen van de eerste klasse afdeeling niet promoveert naar den K.N.V.B.. dan zal slechts worden gespeeld door de kam pioenen van de tweede klasse met de no. laatst van de eerste klasse om één plaats in de eerte klasse dezer afdeeling. Toelichting Voor afdeeling C. van de eerste klasse krij gen wij éen minder aantal elftallen voor de promotie- en degradatie-wedstrijden, zoodra het aantal elftallen op 10 is gebracht, hetgeen bij deze regeling slechts een kwestie van twee jaar is. Voor de eerste klasse D is eveneens het Spelen van deze wedstrijden gebiedend, om reden anders de eene afdeeling wordt bevoor deeld ten opzichte van de andere, terwijl ter verkrijging van een zuivere verhouding ten opzichte van de promotie- en degradatie regeling, in Drechterland en het District Den Helder er nog een tweede klasse afdeeling bijgevoegd zal worden, zulks te verkrijgen door een versterkte promotie bjj keuze van de 3e naar de 2e klasse. Voor de verhouding in het aantal klassen krijgen wij dus een piramide van 1, 2, 4, 8 of te wel: ie klasse 4 afdeelingen van 10 is 40 elftallen !2e 8 10 80 3e 16 8 128 5e 32 8 256 DE EERSTE KLASSERS. AFOEELING I. VUCADO; XerxesOvermaas. AFDEELING n. DWSSparta. AFDEELING Hl. VitesseEnschedesche Boys; Go-Ahead Wageningen; TubantiaHeracles; PEC— AGOW; Enschede—ZAC. AFDEELING IV. Willem IIEindhoven; NOADJuliana; MWLONGA (Pellikaan is weer van de partij); PSVBW; BlejjerheideNAC. AFDEELING V. Be QuickFrisia; LeeuwardenGVAV; SneekVelociias; FrieslandHSC; Veendam Achilles. DE TWEEDE KLASSERS IN WEST I. A. AlcmariaOW O BFC—Blauw-Wit; HerculesOSV; AFC—DOS; HilversumKin- heim. j B. WFCZVV; ZeeburgiaWest-Frisia; EDO Bloemendaal HR. MS. K XVIII. Blijkens een bij het departement van defen sie ingekomen telegram bevond Hr. Ms. E XVIII zich gistermiddag 12 uur op 29 gr. 41 min. N.Br. en 16 gr. 28 min. W.L., d.i. 180 mijl ten Zuiden van Madeira. DE PIET HEIN EN DE EVERTSEN. Hr. Ms. torpedojagers Piet Hein en Evert- sen, onder bevel van de kapitein-luitenants ter zee G. J. Verwijnen en P. Koenraad zijn gis teren te Palermo aangekomen. e i PPLAATSIN GEN. Bij beschikking van dén minister van de fensie is de luitenant ter zee der 3e klasse marine reserve J. J. Walpott 2 Januari ge- plaatst a.b. van H.M. Wachtschip tè Vlissln- gen. Bij beschikking van den minister van defén- sie zijn de volgende plaatsingen gelast: met 10 dezer de luit. ter zee der 2e klas D; C. van Elk, a.b. H.M. Wachtschip te Willems oord en de luit. ter zee 2e kl. jhr. C. J. P. von Mühlen a.b. H.M. Nautilus; de officier v. d. marniestoomvaartdienst der le klas J. Verduyn te Willemsoord; met 8 dezer: de le luit. der mariniers H. Lieftinck ter beschikking gesteld; met 22 dezer: de luit. ter zee 2e klas P. Schotel a. b. van H. M. Z. 1. KERST- EN NIEUWJAARSVERLOF. De minister van defensie heeft bepaald, dat aan de militairen, aan wie ter gelegenheid van het Kerstfeest en/of den Nieuwjaarsdag verlof of bewegingsvrijheid wordt verleend, hetwelk zou eindigen op Woensdag 26 Dec. en op Dinsdag 1 Januari, kan worden toe gestaan terug te keeren per eerste reisgele genheid op Donderdag 27 December, onder scheidenlijk Woensdag 2 Januari. ij Het weer was goed, zoodat het St. Nicolaas- feest kon worden gevierd. w Alles wel. De K XyiII bevond zich gistermiddag jgm 12 uur op 27 graden N.B. en 15 graden 24 nuten W.L. Koers 160. De zwaartkrachtonder- zoekingen verloopen naar wensch. HR. HS. „PIET raEN*- EN „EVERTSEN". De torpedoboot jagers Piet Hein en Evert- sen zijn Dinsdagmiddag te 6 uur Gibralar ge passeerd. Hoofdofficier van administratie 2e kl. P. H. Sluijter, onlangs uit Oost-Indië gerepatrieerd wordt 2 Januari geplaatst bij het departement van defensie. Luit. ter zee 3e kl. L. E. van Laer is .ge plaatst aan boord van Hr. Ms. instructieschip Van Speyk te Nieuwediep. Bij Kon. besluit van 6 December is, met in gang van 16 December, aan den off. van den M.S.D. der -e kl. G. de Jongh, wegens lang- durigen dienst, eervol ontslag uit den zee dienst verleend. Bevordering. 1 Aug. '34: stoker-olieman J. Liefhebber tot korporaal-machinist. 22 Oct. '34: korp.-vltmr. (M) S. J. Koens tot sergeant-vliegtuigmaker (M). 1 Nov. '34: Bootsman J. de Smit tot schipper. Sergeant-macht. A. van Klaveren tot ma joor-machinist. Korp.-schrijver W. C. Helsdingen tot ser geant-schrijver. Marinier le kl. B. de Waij tot korporaal hofmeester. 30 Nov. '34korporaalmacht. W. Bothof tot sergeant-machinist. 1 Dec. '34: Serg.-schrijver R. Hollenga tot majoor- schrijver. r. N Matrozen 2e kl. G. P. de Leeuw, L. Nottel- man, A. van Hemert, H. J. J. Zwaljé, P. Meer man, F. J. de Vet tot matroos le kl. Stoker 2e kl. C. L. de Heer tot stoker le kl, 1 Nov. '34: stafmuzikant J, H, C. Ferrce dè tit. rang van sergeant-majoor toegekend. lOct. '34: tamboer 3e kl. R. Stijnis tot tam boer 2e kl. 1 Nov. 34: tamboer 3e kl. H. J. Beuseker tot tamboer 2e kl. 1 Nov. '34: 3e kl. W. Vos tot pijper 2e kl. Bevordering in West-Indië. 1 Sept. '34: stoker le kl. J. A. Schouten tót stoker olieman. 1 Sept. '34: stoker 2e kl. W. Zweverink tot stoker le kl. Met ontslag uit den zeedienst. 25 Nov. '34: matroos 2e kl. H. Lepelaar. 12 Dec. '34: korp.-telegr. G. J. Westerik. 12 Dec. '34: seinersmaat A. B. v. d. Linden. 16 Dec. '34: matroos 2e kl. P. Teubert 16 Dec. '34: matroos 2e kl. A. A. de Vries. 27 Dec. '34: serg.-kok W. van Beek. (Repa trieert den 26en December 1934 per m.s, Ba- loeran van Tj.-Priok). Ondervolgende matrozen le kl. zijn ge slaagd voor kwartiermr.: J. A. van Tol, S. H. C. Dronkers, A. van Scherpenzeel, M. Glimemrveen, J. A. Geense. De sergeant-machinist S. R. Markus is aan gewezen voor thuisvaren op 28 Nov. '34 per m.s. Johan van Oldenbarneveldt van Tj. Priok. De gew. matroos 3e klasse A. van Iterson is aangewezen voor thuisvaren op 14 Nov. '34 per m.s. Sibajak van Tj. Priok. Mjr.-Torpmr. H. J. v. d. Weterink van O.Z.D. naar Schorpioen, 3 Dec. Majr.-Torpmr. W. Jongman van Schor pioen naar O.Z.D.3 Dec. Sergt.-Torpmr. P. Bognetteau van Schor pioen naar O.Z.D., 3 Dec. Sergt.-Torpmr. J. J. J. Breebaart van Schorpioen naar O.Z.D.3 Dec. Sergt. d. Marns H. Salome, aanwijzing uit zending 9 Jan. '35 ingetrokken, zal t.z.t. wor den aangewezen voor transport in Februari 1935. i) 1 Sergt.-Vhegtmr., H. Duk van de Kooy naar de Mok 3 Dec. oBotsman A. v. d. Weijden, aanwijzing transport 9 Jan. ingetr. Bootsman, H. T. C. M. Bolleurs, aangewe zen voor uitzending naar de tropen op 30 Jan. 1935. Sergt.-Konst. P. J. v. Wijk van Wachtschip Willemsoord naar O..ZD., 19 Dec. Maj.-Monteur K. J. Langendoen, aanwijzing uitzending op 30 Jan. ingetr. Maj.-Monteur M. Staats, aangewezen voor uitzending op 30 Jan. 1935. Koxpl.-Kok H. Mast, aanwijzing uitz. per K. 16 ingetrokken. Korpl.-Kok J. C. W. P. v. d. Vliet, aange wezen voor uitzending per K. 16 Bootsman, J. A. Schouten van Hertog Hen drik naar Z. 8. 3 Jan. onder intrekking over plaatsing naar O.Z.D. op Jan. Bootsman H. J. C. M. Bolleurs van Z. 8 naar Waschip Willemsoord, 3 Jan. Majr.-Ziekvpl. G. J. M. Hessen van Wacht- schpi Willemsoord naar de Kooy, 11 Dec. Sergt.-Ziekvpl. J. G. de Meyer van de Kooy naar Hospitaal, 12 Dec. Sergt.-Ziekvpl. G. Jansen van Hospitaal naar Wachtschip Willemsoord, 10 Dec. Korpl.-Vliegtmr. W. A. Agema, aanwijzing uitz. op 9 Jan. ingetrokken. Aangevoerd 17760 kipeieren; eendeieren 100. 48-51 kg f 2.50—f 3.30, 52-54 kg f 2.60— f 360, 55-57 kg f 3.00—f 4.30, 58-60 kg f 4— t 4 70, 61-63 kg f 4.20—f 4 60, 64-67 kg f 4.60 6 00. Kleine eieren; f 2.00f 2.90, eend eieren f 2.50 alles per 100 stuks. De Haasmarkt. ALKMAAR, 7 Dec. Aanvoer in totaal 47 stapels, wegende 82.000 kg kaas waarvan de prijzen als volgt: Fabriekskaas41 stapels kleine 20, 1 stapel Commissie 16 en 1 stapel Middelbare 15. Alles met rijksmerk. Handel stug. De Graanmarkt. ALKMAAR, 7 Dec. Aanvoer in totaal 684 hl., waarvan soort en prijzen als volgt: 64 hl voertarwe 4.505; 10 hl rogge 6.50; 56 hl gerst 5.755.90 en gerst chev. 6.00 6.25; 191 hl haver 6.00—7.10; 141 hl boonen, w.o. paarde- 6.40, bruine 11.00 13.50, citroen- 4.0016, duiven- ƒ8.25 9 en witte boonen 1820.50 2 hl geel mosterdzaad, prijs niet genoteerd; 43 hl Kar- wijzaad 1919.50; Tuinboonen/ 5.508 en 177 hl erwten w.o.: kl. groene 9.00 10, groote groene 12.5014, grauwe 1726 en vale erwten 17.5018. Alles per 100 kg Handel matig. Amsterdamsche aardappelprijzen. AMSTERDAM, 7 Dec. 1934. Aanvoer be droeg 161.900 kg. Prijzen waren onveranderd. BROEK OP LANGENDIJK, 7 Dec. Aan voer en prijzen waren als volgt: 1225 kg aardappelen: Friso 2.40; 28000 kg roode kool 1.50—2.40, doorschot 1—1.60; 13000 kg gele kool 11.50; 14000 kg Deensche witte kool 0.70—1 50; 5800 kg uien: gele 1.90—2, grove 2.30—2.40, drielingen 1.10—1.80 en nep 1.70; 1000 kg peen 1,alles per 100 kg en 4000 stuk® Bloemkool: reuze 3.406.40 en lichte 1.902 per 100 stuks. van Den Helder GETROUWD: M. Hansen en C. G. Burger, D. G. W. Kort en G. v. d. Vlugt. BEWALLEN: M. Hansen en C. G. Burger, A. J. de Vries-Hin, d. J. M. M. Vrijvogel- Möller, d. M. J. Th. v. d. Heijden-Fenne- man, d. W. Woort-Glim, z. L. Jansen- Buding, z. OVERLEDEN: D. van Leeuwen, 51 j. Naar wij vernemen is door Hr. Ms. de Ko ningin een bedrag van 50.000,gosi honken aan het Nationaal Crisis Comité, welk bedrag echter op speciaal verlangen va.i Hr Ms. da Koningin uitsluitend zal mogen worden be steed aan kleeding en dekking. langoéoden Vooruitbetaald 10 ct. p regel f minimum Kiel vooruitbet: 15 ct. p. regel i 40 en60c. Gevraagd flink net Meisje, tot 4 uur, I 3.25 per week. Aanm.: tusschen 4— 4.30 uur, Adres: Timorlaan 26. Gevr. NET MEISJE voor halve dagen. Aanm. tusschen 4 en 5 uur: Iirugerstr. 26. Gevraagd bekwaam CHAUFFEUR, voor Vrachtwagen. Brieven met opgave loon, Nr. 642, Bureau van het blad. Net Dagmeisje gevraagd, boven 20 jaar, in klein gezin. Adres: Molenstraat 178. Voor direct een Dienst bode gevraagd Adres: WITKOPS Lunch room, Koningstraat 17. Gevr.: VO: RMAN. Adres: P. G. KAAN, Jonkerstr. 22. Ruim Woonhuis te huur, Joubertstraat, t 6— w. vrij. Adres: Woningbureau Dekker, Koningdwarsstraat 41. Te huur het mooie Woonh. Begoniastr. "5, f 6 p.w., vaste waschtafel, water vrij. Adres: H. D. BRES, Spoorgracht 32. Te huur een Woonhuis, 4 gulden per week, en een Woonhuis, f 3.25 per week, water vrij' Adres: Wagenstiaat 25. Te huur een moderne Woning Beukenkampstraat 36, f 6.15 p.w., water vrij. Te bevragen Jan in Veltstraat 143. Te huur een mooi Huis Boer haavestr, 4slaapkamers, vaste waschtafel, f 8.50 p.w. Modern Huis, Rertzogstr. 50, f6.75 p.w. w.1. inbpgrepen. LONDEN, Hertzogstr. 52. Te huur geriefelijk modern HUiS Cronjéstraat 40, water leiding vrij, f 6.— per week. HUIS Langesteeg 1, f 2.75 per week. Inl. Makelaar R DIJKSHOOR Molengracht 35. voor spoedige indiensttreding een JUFFROUW, boven 18 jaar voor winkel- en lichte kantoorwerkzaamheden. Eigenhandig geschreven brieven met opgave van verlangd salaris, vroegere of tegenwoordige werkkring onder No. 643, Bureau v.d blad. ninaaau Vooruitbetaald: 10 ct. p.regel I minimum Nleivnorultbet: 15 ct p. regel 40en60c Biedt zich aan net Dag meisje, z.k.w., van 8J tot 5 u. Adres: le Vroonstraat85. Vooruitbetaald. 10 ct. p. rege. minimum Metvoorul(bet:l5ct. p.regel j 40en60c. Te huur Woonhiiis, huurpr. t 4.50, water inbegrepen. Te bevragen: Achter Binnenhaven 3. Te huur goed gemeubileerde Zit-Slaapkamer, billijke prijs, centrum stad. Adres: Westslraat 41. Te huur mooi Woonhuis, f 4.5.0 per week, water vrij. le Vroonstraat 22. Te bevr.: Bloemstraat 18. GEZELLIG WONEN. BOVENHUIS in de Kei.erstr. te huur, voor klein gezi t. Te bevr.: Keizerstraat 72. Te huur 2 opnieuw geres taureerde HUISJES, aan de Achterstraat, huurpr. f 2.30 per week, water vrij. Adr.: Het Woningbureau Weststr. 100. Te huur het Burgerwoon huis Weezenstraat no. 67, voor zien van gas, electr. en water. Huurprijs f 6.— per week, water vrij. Adres: „Het Woningbureau", Weststraat no. 100. Te huur het Woonhuis Oost- slootstr. 41, p. w. f 3 65, met Electr. Adres: Emmastr. 88. Te huur het moderne HUIS Soembastraat 72, boven 4 k. m. gang, ben. k. en suite, vesti bule, hal en bijbouw. Te bevr.: Soembastr. 74. Te hftur een mooi BUfi GER- WOONHUIS, Wachtstraat 58, huurprijs f 5.50. Te bevr.: KILJAN, Walvischstr. 15 Te huur een HUIS, Kijkduin- laan. Te bevr.: KRUK, Huisd. en SPRUIT, Bierst. Te huur de mooie Woning Trompstraat 17 f 5.— p. week, water vrij. Adres: Kerkgracht 42. Te huur een kleine Woning Oude Kerkstr. 8, f 1 75 p. w., water vrij Adres: Kerkgracht 42. Te huur 2 Woonb., verl. Breestr. 63—65, f 5.50 p. w., water vrij. Adr.: Kerkgracht 27. Flinke Slaapkamers te huur, of nette Commensaals evr.. billijk adres. DEKKER. Ruyghw. 127, Den Helder. Gemeubileerd Heerenhuis te huur per 1 of 9 Januari 1935, boven fa. H. SPRUIT, Bier straat. Inlichtingen aldaar. Een modern Woonhuis te huur in de Huygensstr. 12, mooiste gedeelte, f 7.— per week. Wateri. inbegrepen. Adres: Violenstraat 59 Te huur een Auto-boy aan de Hector Treubstraat no. 73. Te bevragen W. F. LA BOUT, Koningstraat 56. Te huur 2 nette Huisjes, Doolhof, per week t 2.50, Brcewaterstraat 8, per week 7.50 Te bevragen bij WiERSMA, Hector Treubstraat 14. Te huur het flinke ruime Pand Hoogslr. 41, voorzien van electr., 3 Slaapkamers etc., huurprijs t 6 50 per week, water vrij Adres: „Het Woningbureau", Weststraat 100. Te huur een mooi ruim goed onderhouden Bovenwoning, Hoofdgracht 40, huurprijs per maand slechts f 30.—. Te bevragenPlantsoenstr. 3 bev.: 3 Slaapkamers en K. en suite. Te huur nog eenige Autoboxen aan de Sperwerstraat, f 1.25 p. w. water vrij. Te bevr.: O. BOT, aaiin., Soembastr. 35. Tel 429. Te huur het moderne en riante Huis, Soembastraat 63, d.t.a., billijke condities. Te bevr.: No. 65, Aldaar. Te huur. Het moderne WOONHUIS, Singel 27, met 4 flinke Kamers, 1 klein kamertje, volledig in gerichte Badkamer met vaste Waschtafel, Geyseren Douche. Ruime zolder, voor-en achter tuin. Te bevr. aldaar. Aan vaarden 1 Januari. Te huur gerieflijke moderne Woning in de Hertzogstraat, per maand f 25.—, Water leiding en Glasverzekering inbegrepen, beneden kamers suite, closet, keuken, boetje, achteruitgang; boven: flinke voor- en achterkamer, direct te aanvaarden. Te bevr.: Plantsoenstraat 3. MOOI TEXEL. Te koop enkele Perc duin. Adres: TH. REUVERS, Cocksdorp. LICHTLAMPEN zuinig in ge bruik en spotgoedkoop. Adr.: GEORG GUNTHERT, Koningstr. 33. Te koop z.g.n. dubbel Woonhuis, buiten de gemeente Den Helder op kruispunt van vaarten en wegen, voorzien van Electr. en Watert., met groote Schuur en Werkplaats, prijs f 3500. Brieven onder No. 640, aan het Bureau van dit Blad. Ruim Woonhuis te huur, Begoniastraat 17, p.m. 1 29 water vrij. te aanv 1 Januari, Adres: Spoorstraat 44. Te huur ruim Bovenhuis, Zuidstraat. 75, per maand sli'chts f 27 50, Te bevr.: Plantsoenstraat 3. Te koop: 10 watervaten v. ongev. 300 1. inh., p. st. f2.50 en 5 1-perseons Spiraalma- trsssen, p. st. f 150. Adr.: J. KAPITEIN, Middenstr. 124. BllllllllllW^^ jtimaaya Vooruitbetaald: 10ct. p. regel 1 minimum Nietvooruilbel: !5ct. p. regel i 40en60c. GROOT-TEMUE ZEEOFFICIER, geheel compleet met Sab 1 en Koppel, benevens Avond baadje ter overname aangeb. alles in prima staat, lengte 1.72 M, prijs f I0O.— Adres: Huis te. Hoornkade 27. Rijswijk. Jong meisje vr. SLAAP KAMERTJE bij nette familie. Brieven onder No. 641, aan het Bureau van dit Blad. cuiügCóOacn Vooruitbetaald: 10 ct. p. regel minimum Mei voorullbet15 ct. p. regel 40 en60c. II koopt bij ons mooie Dames schoenen reeds voor t t.95 p.p. ruime keus, moderne Moliè es, Lak- en Biuine Schoenen, 2 95 p.p. ook in fijnere soorten in voor raad Pan(o:fe!tjes. f 0.69, f0.75, f 0 85, f 0 95, f 1.25, ft 45, f 1.65, f175, in al deze prijzen ruime keus. Wat voor schoenwerk U wil, wij hebben het steeds in voorraad. Schoenenmagazijn De Kleine Winst Kor:ingstraat 31 Van particulier, Buick, in uitstekende staat, 6cyl. 5 pers. f 350 deskundig onderzoek toegestaan. Brieven onder No. 639, aan het Bureau van dit Blad. HONDJE TE KOOP. Adres: 2e Wilhelminadw.str 20 Te koop z.g a.n. Damesrijwiel, merk „Fongers", prijs 117.50 Adres: Laan 18. TRIPLEX Vanaf 38 ct. p. M2, Multiplex in Eiken, Berken Elzen en Oregon, Teekeningen voor Snij- en figuurzaag werk, Satijnnotenhout Jan SCHUT, v. Galenstr. 5. Geopend tot 8 uur. GELDBELEGGING Voor 500 gld. te koop, Steenen pakhuisje, ook geschikt voor Garage. Geen onderhoud. Altijd verhuurd. Centrum. Geeft 60 gld huur per jaar. Te bevragen: Keizerstraat 44. ZELF TIMMEREN. Eikenmeubelhout en Beits, alle maten Timmerhout. JAN SCHUT, Van Galenstraat 5. Geopend tot 8 uur. Aanbev., ook voor REPARATIE WERK. Te koop aangeboden: Een prima PHILIPSLUID- SPREKER van f 52 50 voor 10 gld., zeer geschikt voor distributie. Adres: Bureau v. d. blad. Nog enkele 2de hands rijwielen. GEüRG GUNTHERT, Koningstraat 33. TE KOOP 2 geide koeien met veel melk. G. KLEIMEER, Doggers vaart, Koegras, Helder. Te koop of te huur het nieuw modern woonhuis aan de Reigerstraat no. 31. Te bevragen aldaar. kort gebruikt, t. overn. f 45. Bez. Wed. Rhuland, Weststr. 5 Te Koop Ramen, Deuren, Kozijnen, trap pen, Dakpannen, Tegels en een partij Natuursteen voor rots- tuinen. E. JANSEN, Spoor gracht 19. Telef. 628. Te koop Café-Billard, annex Hotel, ben. kapitaal, f 500. Adres: „Poort v. Kleef'', Kanaalweg 170. {Den Helder. Wegens vertrek n. O.I. te koop Haardkachel, Stofzuiger Volta, loudspeaker, Stoffeering, Trap- loopers, allesz.g.a.n. Adres: M. STAATS, Violen straat 67, na 17 uur. Vandaag op de markt aan wezig een prachtige partij BOSKOOPSCHE PLANTEN, w.o. stam-, struik- en klimrozen en vaste planten van Te koop nieuwe moderne plaatijzeren Woonwagen, gr 6 meter met balkon 8 meter Te bezichtigen: Station, Koplading, Den Helder. TE KOOP Beste 2e hands emaille For nuizen, Vulkachels, Emmer kachels, Salamanders, Ledi kanten, 2 koperen Olielampen, een zoo goed als nieuwe Hand- waschmachine met wringer, bij K. HEERKENS, Lange- straat 22. Te koop eenige solide Huizen Koekoekstr. hoek Ooievaarstr. Te bevr.: Op het werk en 2e Vroonstr. 122. Te koop 6 nog te bouwen WONINGEN a d. mooie Reiger straat, zeer ge schikt v. GELDBELEGGING Te koop Ameublement, z.g.a.n., best. uit 2 Fauteuils en 4 Stoelen. Adres: Bureau v. d. blad. Te koop het ruime, solide gebouwde HUIS,Laan 6. Te bevragen: Aldaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1934 | | pagina 11