IVORO Ingezonden TE KOOP Legerberichten. Marineberichten. Marktberichten. TE KOOP 8 ,,rI prpcrnc rmiK-AXT VAN nONDHRDAG 24 JANUARI .£35 Arrondissements rechtbank te Alkmaar. Probeer ze....en ook Gij zult zeggen PeTkdecflarvdscheTa^^ is onbetwistbaar de beste. Vadbal Burgerlijke Stand Wat voor weer vandaag? Visscherijberichten aangeboden TE KOOP: Sedan, 4 deuren, in prima staat. f175 1 Chevrolet Coach 1933, als nieuw f 850 1 Chevrolet 1933, 4 onder de kap NEUS, KANAAIVUEG. (Buiten verantwoordelijkheid van de redacti. Niet geplaatste stukken worden niet teruggezonden.) Geachte Redactie, U zoudt mg ten zeerste verplichten, indien U onderstaand artikel als ingezonden in uw blad zoudt willen opnemen, waarvoor bij voorbaat mijn dank. Niet alleen ik, maar tallooze leden der Held. Reisvereeniging hebben met stijgende verbazing kennis genomen van het antwoord, dat het bestuur van deze yereeniging meende te moeten geven op het ingezondene van een der sollicitanten naar de functie van secre taris-penningmeester. Het argument, dat da bestuur zijn "tijd beter kan besteden, dan in te gaan op gerechtvaardigde klachten, is vol komen juist. Immers gaf dit bestuur ook op de in ,,Musis Sacrum" gehouden vergadering overduidelijk te kennen, dat het belang der leden niet iets is, waarover men zich al te druk moet maken. Niettegenstaande er toen wel tijd beschikbaar was en van alle zijden aangedrongen werd om opheldering, was toen het smoesje, dat het niet op de agenda stond. Ik had gemeend, dat dat bestuur sindsdien iets geleerd had. Maar helaas! Wanneer bet genoemd bestuur prijs stelt op een objectief oordeel, dan dient het in de eerste plaats dat publiek gelegenheid te geven zich dat oordeel te vormen. Kan dat, wanneer zg, die het zaakje gaar stoven, zwijgen als moffen? Maar 't is nog niet te laat. Wanneer het ge noemd bestuur ernst is de belangen der leden te behartigen en het er prijs op stelt door het Heldersche publiek geoordeeld te worden (al zal 't wel op een veroordeeling uitdraaien) dat het dan ook verschijne op de binnenkort door ons bijeen te roepen ledenvergadering. Wanneer het hans nog niet tot hen doorge drongen is, dat de leden niet langer genoegen nemen met zoo'n bestuur, dat in alle opzich ten getoond heeft niet in 't minst voor z'n taak berekend te zijn, dat getoond heeft over een gebrek aan organisatievermogen te be schikken, waar een kind jaloersch op kon zijn, dan leeren zij 't nooit. We zullen nu maar hopen, dat het bestuur voor de gelegenheid, die wij zullen scheppen, wel voldoenden tijd zal kunnen vinden, ons leden eens wat op de hoogte te helpen. Laten, als 't zoover is, de leden zelf als één man ter vergadering ver schijnen, om mèt ons gezamenlijk een einde te maken aan den chaos in de Heldersche po' Namens het voorl. comité, A. v.ASPEREN, Bassingracht 117 NIEUWE BRUGGEN. Nu binnenkort drie bruggen over het Held. Kanaal vernieuwd moeten worden, dient men zich even te beraden. Hoewel schrijver dezes geen deskundige is, heeft hg toch óók zijn zienswijze en zou deze gaarne kenbaar maken, gedachtig aan: ,..Jar le choc des opinions la vérite jaillit". De Heldersche Courant geeft daartoe een uitnemende gelegenheid. Het plan bestaat om vaste bruggen te ont werpen. Deze zijn goedkooper dan beweeg bare, terwijl daarenboven de brugwachters niet meer noodig zouden zijn. Is hier echter voldoende rekening gehouden met de zakeri, die van de vaart over het Held. kan. af hankelijk zijn? T.w. 3 beurtvaart-bedrijven, een steenzaak en meerdere steenkoolzaken. Hoe het zrj, daar zal over gespróken moe ten worden. En indien het blijkt, dat de ge meente een en ander zonder schade voor de betrokkenen zal kunnen uitvoeren, dan moet m.i. toch nog gezorgd worden voor een zoo groot mogelijke doorvaarthoogte, zonder het wegdek te verhoogen. Een kanaal ziet er levendiger uit als het met vaartuigen gestoffeerd is. Een onbevaren kanaal is een doodsch ding. Uit financieele overweging zou het wen- schelijk kunnen zijn de bestaande fundeerin gen, die evenals bij de ex Postbrug nog wel in zeer goeden staat zullen verkeeren, te be nutten. Voor de Werfbrug zal men stellig het bestaande als onderbouw kunnen behouden met een ijzerconstructie er overheen, die breed uitsteekt. Op deze manier zijn tallooze Amsterdamsche bruggen verbreed. Over het aa' weerskanten uitstekende deel kunnen de trottoirs komen. Dan zal men de fout moeten vermijden, die de nieuwe Postbrug aankleeft en een goed doorzichtige leuning moeten maken (bv. smeedijzer). De nieuwe Postbrug sluit alle doorzicht af. Zoowel voor het stadsschoon als voor het verkeer is dat onjuist. Een brug is een verbinding; geen obsta kel. En mag dit ook niet zijn voor het ge zicht. Men zie naar nieuwe- en oude Amster damsche bruggen en leze er eens over na wat bv. Dr. Berlage daarover geschreven heeft. Laat men ook lantarens ontwerpen, die het licht gelegenheid geven naar buiten te tre den en niet zulke, die het in steen gevangen houden, zooals bij de Postbrug. De Keizersbrug dient afzonderlijk be schouwd te worden. Het zou wellicht goed zijn, als deze aan tien Keizerstraatkant zeer breed werd bv. bijna tot aan den Janzenstraat. Om het verkeer uit de nieuwe buurten en later ook van buiten door de Reigerstraat te kunnen verwerken. In het midden van het oreede gedeelte zou dan een driehoekige vluchtheuvel kunnen komen met een flinke centrale brugverlich- ting. Als deze regelen eenigszins kunnen die nen tot nut van 't algemeen is het doel Vi~rvan bereikt. S. RADIOSTORINGEN. gt Geachte Redactie, In uw nummer van Zaterdag j.1. komt on der „Politierapport" een aangifte voor van ernstige radiostoringen in de buurt van den Singel. Dankbaar nam ik er nota van, dat die klacht zal worden onderzocht. Het opschrift is echter niet juist. Het is hier niet de Mexi- ca&nsche hond, (die vertoont zich zoo vaak niet meer). Neen, het betreft in dit geval eer of ander eiectrisch apparaat (hoogtezon, mas sage, electromotor e.d.). Het gevolg is, dat behalve in mijn buurt ook in de Laan, de radio-ontvangst wordt be dorven door een oorverdoovend geratel dat Smotste gedeelte van den dag aanhoudt (ook wel 'sZondags), terwijl het 's avonds tusschen 10 en 11 uur bijna geregeld is te constateeren. Ondanks mijn navragen in de buurt ben ik er niet achter kunnen komen wie het is, die (vermoedelijk onwetend) ons dien overlast be- be zorgt. Met groot genoegen heb ik dan ook gelezen, dat een onderzoek zal worden ingesteld; ik ben overtuigd, dat velen in mijn buurt zeer dankbaar zullen zijn, indien een resultaat wordt bereikt. Tenslotte moge ik nog op de wenschelijkheid wijzen, dat ieder, die een of ander eiectrisch apparaat gebruikt, zich door navraag bij buren overtuigt of zich radiostoringen voordoen. Zoo ja, dan kan een deskundige het apparaat meestal op eenvoudige wijze verbeteren. Met dank voor de plaatsing. Bewoner van Singel 24. ORANJEGARDE. Mogen we even uwe \velwillende aandacht vragen Het bestaan van de Oranjegarde is U ze ker bekend. De nationale opleving, die we den laatsten tijd mogen waarnemen, heeft inzonderheid bij onze rijpende jeugd het nationale gevoel en de Oranjeliefde verlevendigt. Zij willen aan die gevoelens uiting geven. Ook hier in Den Helder werd een afdeeling van de Oranjegarde gevormd. We achten het voor onze stad, die krachtens haar karakter ils Marineplaats reeds een Nationaal stempel moest dragen, van groote beteekenis dat ook hier een Oranjegarde tot stand kwam. Ook hier in Den Helder willen onze jeugdige gardisten straks bij elke nationale gelegenheid die zich voordoet, demonstreeren wat in hen leeft. De aanschaffing echter van eenige noodza kelijke behoeften als trommen, vlaggen etc. brengen kosten mede die liunne draagkracht te boven gaan. Daartoe hebben ze Uwe hulp noodig. Het comité van onderstaande dames doet daarom een beroep op uwe bereidwilligheid en Oranjeliefde voor het schenken van een kleine bijdrage. Behoudens de noodige toestemming zal daartoe dezer dagen bij voorstanders een in- teekenlijst worden aangeboden. Stelt ons niet teleur. Helpt mede hier in Den Helder de nationa le gedachte bouwen en de Orajeliefde verster ken. Oranje boven! Het Dames-Comité, Mevr. M. Groeneveld-Schadee, Voorz. Mevr. D. Veen-Noot, Mevr. Th. van Leeuwen-van Neuren, Mej. N. Vonk, Mej. Kraawinkel, Mej. Schalmeijer, Hooggeachte heer Redacteur, Mag ik voor onderstaand stukje nog een plaatsje in uw veelgelezen blad? Bij voorbaat mijn dank! Met veel aandacht las ik het ingezonden stuk van het raadslid, den heer Tiessen. Weet de heer Tiessen, dat die menschen al 3 k 4 jaar lang uren lang in weer en wind staan om een aalmoes in ontvangst te nemen Dat er zelfs menschen van 60 tot 70 jaar bij zijn? Zijn dat nu de laatste toevluchten voor een werkman Weet u misschien niet dat die werkloozen eens in 't halfjaar 4 weken wer ken mogen voor de gemeente en dan f 21.15 verdienen terwgl het Gem. personeel f 30 tot f 35 krijgt. Wordt bij de gemeente een vak man niet met f 26.50 naar huis gestuurd en het personeel met zooveel hooger, terwgl b.v. een timmerman dan nog voor bijna f 100 ge reedschappen aanschaffen moet? Weet u niet, dat je juist een nichtje of neefje of partijlid zijn moet om in de gemeente zoo'n beetje blijvend werkzaam te zijn Weet u niet dat ze in plaats van werkloozen die f 15 tot f 20 gemeentelijken steun moeten ontvangen in baantjes bij de Gemeente werklui nemen die niet eens bij de Gem. Arbeidsbeurs staan in geschreven Mag de Gemeente dan maar den ken burgerij betaal maar! Weet U ook dat die werklooze prikkers als haring in een ton gepakt staan, terwgl daar een ambtenaar voor staat in een ruimte van bgna 25 m> bg een heerlijke heete kachel Laten we hopen meneer Tiesen, dat u daar eens verandering in brengt; van onzen dank kunt u brj voorbaat verzekerd zgn. Een werkman. SOMBERE VOORUITZICHTEN VOOR HET ZENDINGSWERK. Het Zendingsbureau te Oegstgeest (giro 6074) vraagt ons opname van het volgende bericht: De Hoofdbesturen der Samenwerkende Zendings-Corporaties, op 17 Januari 1935 in gecombineerde vergadering samen, kennisnemend van het feit, dat de finan cieele toestand sedert de oorlogsjaren nog niet zoo somber is geweest als op dit oogen- blik, daar het jaar 1933 na alle toegepaste bezuiniging een tekort liet van 86.000. en dat het jaar 1934 dit waarschijnlijk met een bedrag van 200.000.zal verhoogen; hebben besloten om, wanneer op 15 Febr. de geldmiddelen niet beschikbaar zijn om het Indische werk te bekostigen, (hiervoor zal nog 40.000 noodig zijn) alleen dat bedrag te zenden, dat zal zijn ingekomen; wat tengevolge zal hebben, dat de salaris sen van degenen, die in Nederland dienen, en van de zendelingen en goeroes in Ned.-Indië (na de reeds toegepaste kortingen) slechts gedeeltelijk zullen worden uitgekeerd en dat in de overige kosten van het werk niet kan worden voorzien. SCHIPBREUK IN DE HAVEN? Economisch herstel is, naar deskundigen zeggen, in aantocht. Voor „Hulp voor Onbe- huisden te Amsterdam echter schijnt het tegendeel 't geval te zijn. Tot nu toe heeft haar werk zich ook in de slechtste jaren vaak met moeite kunnen redden, thans, nu er teekenen zijn, dat de lucht gaat opklaren, dreigt het schip breuk te lijden in de haven. Immers, het resultaat der pas gehouden wintercollecte is helaas zóó, dat van een plot- selingen val van het giftencijfer moet wor den gesproken. En van giften en gaven hangt „Hulp voor Onbehuisden" in zulk een mate af, dat, als deze scherpe daling zich voortzet, de ver- pleeg-gelegenheid voor 230 der 700 opgeno men mannen, vrouwen en kinderen in het gedrang komt. Voor deze menschen. wier lot zoo nauw ver knoopt is aan de mildheid der belangstellen den in haar werk. voor hare hulpverleening in 1935 en voor het behoud van haren arbeid, doet de Vereeniging „Hulp voor Onbehuis den" thans een ernstig en dringend beroep op allen, die haar streven een goed hart toe dragen en vraagt hunne noodgave. Adres en gironummers zijn: Vereeniging Hulp voor Onbehuisden", 2e Const. Huygens- straat 35, Amsterdam. Postgiro: No. 32534, Gem.-giro A'dam: V. No. 207. Meervoudige Strafkamer. Zitting van 21 Jan. Uitspraken vorige zitting. Huibert de J., zonder beroep, misdrijf artikel 247, Wetboek van Strafrecht, 8 maanden gev. voorw. met 3 proefjaren. Jan Z., arbeidér te Abbekerk, wederspannig- heid met poging tot doodslag of zware mis handeling (eisch 1 jaar) uitspraak conform- cisch. Jac. VI., arbeider te Abbekerk, opruiing (eisch 6 maanden) 3 maanden gev. Leendert St., Hillegom. Hooger beroep, von nis Kantongerecht Hoorn, overtreding art. 22 Motor- en rgwielwet (f 20 boete of 20 dagen) vonnis bevestigd. Mr. C. J. de L., notaris te Alkmaar, schuld- misdrijf (aanrijding met ernstig gevolg) over treding art. 22, Motor- en rijwielwet f 25 boete of 10 dagen. Bruin A., timmerman, en Gerrit Z., tabaks bewerker, Alkmaar. Smaadschrift. Beroep op algemeen belang verworpen, omdat de vorm van het geschrevene beleedigend was f 20 boete of 5 dagen. Jan Joh. D. en Frans R., voorw. vonnis wordt ten uitvoer gelegd. De griep sprak een woordje meel De pikeur Klaas B. uit Groot Mokum moest terecht staan wegens diefstal van een jas te Breezand, doch bleek ongesteld te zgn, ook een der getuigen de Hoofdagent Martens was met de griep gezegend, en alzoo alle ongunstige factoren tezamen genomen, werd besloten de zaak tot 5 Maart uit te stellen. Abortus Criminalis. Aan de niet verschenen D. H. G. Br. te Den Helder was ten laste gelegd bovengemeld ze denmisdrijf, strafbaar gesteld bij art. 297 Wetb. van Strafr., welke zaak uit den aard der zaak met gesloten deuren werd behandeld. Gevor derd werd 8 maanden gev. Een kunst-keukenschilder als inbreker. De 38-jarige schilder J. V., wonende te Den Helder en thans gedetineerd, stond terecht ter zake dat hg te Schoorl in den nacht van 24 op 25 October door middel van braak was binnengedrongen in de woning van C. Hoog- vorst en aldaar verschillende zilveren voor werpen, polo shirts en sierraden had wegge nomen, voorts had hg in den nacht van 12 op 13 October 1934 te Den Helder (Julianadorp) ingebroken in een schoolgebouw en als toen opgepikt de schoolreisjesspaarpot der scho lieren, ten bedrage van pl.m. f 22.40 en uit de schuur diverse goederen. Dr. ten K., psychiater te Bakkum was onder meer gedagvaard als deskundige. De heer Hoog vorst had het gestolene grooten- deels terug ontvangen. Het schoolreisjesgeld kan echter als hopeloos verloren beschouwd worden. Verdachte had er zgn schuldeischers gelukkig mee gemaakt. Dr. ten K. concludeerde dat verdachte toonde een intelligentiegebrek, feitelijk behoort hij thuis bg de psychopaten, doch dit is thans met vermogensdelicten niet meer geoorloofd. In een bijzondere strafgevangenis behoeft hij echter niet te worden gedetineerd. Verdachte heeft een goed gevuld strafblad met ernstige ver mogensdelicten, diefstallen met en zonder braak enz. De president mr. Ledeboer zeide, dat ziet er niet rooskleurig uit. Eisch tegen dezen gevaar lijken sinjeur 2 jaar en 6 maanden. Mr. Mulder, advocaat te Den Helder achtte de strafmaat te zwaar en stelde voor eenge- meleerde straf, waartegen de officier zich verzette, gelet op de antecedenten. De strafbare „veehouder".' Hendrik H., 'n 27-jarige ontslagen Schager slager was in September op een nachtwande ling te Schagerwaard in de wei van boer Wink tegen een koe opgeloopen en had zonder den eigenaar te raadplegen en noch de Veecentrale in kennis te stelten, dit stuk melkvee gean nexeerd met het minder nobele voornemen voorzegde koe ten eigen bate in klinkende munt om te zetten. Alvorens hij evenwel dit booze plan tot uitvoering kon brengen, pakte de sterke hand der gerechtigheid hem bij den kraag en stond hg op 13 November terecht. Tót een veroordeeling kwam het echter niet. Het vonnis werd opgeschort en Hendrik in de gelegenheid gesteld nog 'n paar maanden over zijn onrechtmatige daad ernstig te mediteeren. Thans echter verklaarde men dien tijd van voorbereiding voldoende en werd de slagers knecht opnieuw voorgeleid, teneinde te ver nemen wat de rechtbank, voorgelicht door den psychiater, Dr. Engelman uit Heiloo, omtrent hem zou besluiten. Dr. Engelman, die een uitvoerig rapport had samengesteld in verband met de vele experi menten op hem toegepast, beschouwde ver dachte als verminderd toerekeningsvatbaar. Hg behoorde in een psychopateninrichting te worden opgenomen, doch dit is niet toegestaan. Geadviseerd werd als nu een bijzondere straf gevangenis. De Officier, die bereids tegen dezen recidivist 2 jaar had gevorderd, wijzigde dien eisch en requireerde nu 1 jaar en 6 maanden, door te brengen in een bijz. strafgevangenis. Ver dachte las daarop een geschreven ovatie pro domo voor. Mr. van Leeuwen, verdediger pleitte een gecombineerde straf. Overplaatsing. De kapitein van den Staf Jer Genie toege voegd officier te Den Helder A. G. M. Boost wordt ingevolge beschikking van den Inspec teur der Genie overgep.aatst bij het regimen»- genietroepen. Met ingang van 18 1 ebruari is de kapitein der Genie A. M. S. Perquin van het regt ge nietroepen overgeplaatst bij den Staf der Ge- me, met standplaats Den Helder. Het wegvoeren van faecaliën, asch en vuil nis uit de militaire gebouwen is gedurende het hem iffifer1935 °Pged'^cn aan D' van Ani- Een spelmoment uit den voetbalwedsirijd gespeeld tusschen het Nederlandsch Elftal en Queens Park hangers, TWEE FRAAIE NEDERLAN DSCIIE SUCCESSEN. Belgen en Engelschen verliezen van A. en B. elftal. Het Nederlandsche voetbal, vertegenwoor digd door een Nederlandsch-elflal-met-invallers en door een Zwaluwen-team, eigenlijk een B.- team kan weer op twee fraaie successen bogen. Ons hoofdelftal, dat met invallers voor Wels en Vente, dus voor den ge heelen rechtervleugel speelde, behaalde een 4—1 zege op de derde Engelsche divisie-club Queens Park Rangers in een wedstrgd, die den 20.000 toeschouwers, die naar het Spangenkasteel in Rotterdam gekomen waren, maar matig genoegen schonk. Het ging er meermalen tam toe, doch dank zg het technisch uitstekend verzorgde tegen spel der Engelschen zagen de ware fijnproe vers wel iets mèèr dan het geopereer op het middenveld. Dit was immers geen competitie wedstrijd, hier probeerde men uitsluitend door techniek elkaar te overtreffen. Welnu tech nisch waren de buitenlandsche gasten supe rieur, doch zij vergaten of liever gezegd, zij waren niet bij machte, dit in doelpunten te demonstreeren. Daar waren de Hollanders superieur in, die door Ten Have, Bakhuys, Berg en Smit elk een doelpunt scoorden. De Engelschen vermochten slechts eenmaal doel man Halle te passeeren. Het Nederlandsch elftal heeft dus zijn ware kunnen niet gedemonstreerd, vele spelers waren en bleven beneden vorm. Toch is uit de ver- slagen der groo te bladen niet goed te distil- leeren, wie er eigenlijk zwak en wie uitste kend waren. Het „Handelsb." b.v. noemde v. Heel een ster, wijl hij juist met zijn technische ga ven zoo volko men in zijn ele ment was tegen de Engelschen. „De Tel." daar entegen noemt de geheele mid denlinie zwak, met Pauwe als de minst slechte! deed Anderiessen VAN HEEL Nota bene, het „Handelsblad1 een uiterst nuttige partij vertolken en vond Pauwe maar juist voldoende?? De tweede wedstrijd. Deze vond den avond van denzelfden dag in Den Haag plaats op het verlichte V.U.C.- veld. Hier bleven de Nederlandsche voetballers met 31 in de meerderheid over de Belgische Roode Duivels. Dit laatste team was eigenlijk als het officieuze Belgische elftal bedoeld, doch door enkele noodzakelijke wijzigingen te elfder ure, kon men het niet geheel als zoodanig aanmerken. Toch was het een sterk elftal, dat echter aan een uiterst slechte voorhoede laboreerde. Dit „slecht" slaat dan voorname lijk op de schietcapaciteiten der heeren. De Zwaluwen wonnen volkomen verdiend. In de voorhoede excelleerdeLagendaal, de man, die velen reeds als afgedaan voor het internationale voetbal beschouwd hadden Maar daar is geen sprake van, want de lange politieman maakte als rechtsbinnen een goede beurt en maakt ineens weer een uitstekende kans voor het A-team. Voor de rust scoorde hij en Voormolen, daarna was het weer de Spartaan, die uit een fraaien pass van den Xerxaan langs Badjou kon spelen, terwijl en kele minuten voor het einde van Landeghem voor de diables tegenscoorde. Hr. Ms. „HERTOG HENDRIK". Hr. Ms. „Hertog Hendrik" is Dinsdag uit Catania vertrokken. HR. MS. „VAN GHENT" EN „KORTENAER" De groep torpedobootjagers Van Ghent en Kortenaer, onder bevel van den kap.-luit. ter zee C. baron van Asbeck, is uit Sabang ver trokken. Off. van den M.S.D. le kl. S. G. Barendregt, wien vergund is uit Oost-Indië te repatrieeren, wordt binnenkort hier te lande terugverwacht. Luit. ter zee le kl. J. G. van Nauta Lemke, die aangewezen is voor den dienst in Oost- Indië, zal 30 dezer met het m.s. Chr. Huvgens van Amsterdam zijn nieuwe bestemming "vol gen. Bij beschikking van den minister van defen sie is de luit. ter zee der 3e kl. Kon. marine- reserve F. Heijman den len Febr. geplaatst aan boord van Hr. Ms. Wachtschip te Vlis- singen. Bij Kon. besluit van 22 dezer is met 30 Jan. benoemd tot off. van gez. der 2e kl. bij de Koninklijke marine de heer dr. JE. Schuringa. MUTATIES. Den hoofdofficier van administratie le kl der marine, kolonel P. H. Sluyter (dezer dagen tot dien rang bevorderd), blijft als standpla°ats aangewezen 's-Gravenhage en werkzaam ge- s-eld bij het departement van Defensie (Ma rine-staf). De luit ter zee 3e kl. H. G. Brandt, aan gewezen voor den dienst in Ned.-Indië, zal zijn da? T"g VOlgCn PCr m S' "Chr' Huijgens", dat 30 dezer van Amsterdam zal vertrekken. Bevorderingen in Oost-Indië. 1 Juni: Marinier 3e kl. J. A. v. Vreeswijk tot marinier 2e kl. 1 Juli matr. konstabel B. W. v. d. Ent tot korpl. konstabel; marinier 2e kl. P. D. Dijksma tot marinier le klasse; marinier 2e kl. H. Gee- len tot marinier le kl. 1 Aug. 1934: matr. telegrafist C. J. Steketee tot korpl. telegrafist; id. P.M. Altorf tot id; marinier 2e kl. H. J. Verel tot mar. le kl. id. M. Leune tot id.; id. A. Sluymer tot id.; id. H. A. Claassen tot id.; id. Rorda tot id.; id. B. J. v. Burgel tot id.; id. G. v. d. Vliet tot id.; id. K. Hoppen tot id.; id. F. J. H. M. v. d. Veer tot id.; id. J. den Besten tot id. 1 Sept. 1934: bootsman G. N. de Rijk tot schipper; serg.-bottelier J. J. Mes *ot majoor- betetlier; matrozen 2e kl. J. J. Westerbeex eu L. Wagenaar tot matrozen le kl.; stokers le ki. A. F. Wit en H. A. Noordhof tot jtoker- olieman; mariniers 3e kl. J. Legnse en P. v. d. Es tot mariniers 2e kl. 10 Sept. 1934: stoker-olieman P. Schouten tot korporaal-machinist. 20 Sept. 1934: korp.-bottelier H. J. C. Keu- lemans tot serg.-bottelier. 1 Oct. 1934: matroos 2e kl. G. C. Romeijn tot matroos le kl. 22 Oct. 1934: maj.-vliegtuigm. (M) J. M. A. Both tot oppervliegtgm. (M). 28 Oct. 1934: korp.-hofmeester J. v. d. Berg tot serg.-hofmeester. 1 Nov. 1934: kwartiermeesters J. Bakker, M. P. P. v Elferen, A. F. C. Westerdijk tot bootsman. Amsterdam, 23 Jan. Amsterdamsche vee markt. Op de heden gehouden veemarkt wa ren aanvoe en prijzen als votet: 216 vette kal veren, le ivw. 56-62 eert 2e kw. 48-55 cent, 3e kw. 4047 cent per K.G. levend -ewicht; 40 nuchtere kalveren 47.50; 332 varkens vleeschvarkens, wegende van 90110 K.G. ?940 cent, zware varkens 3839 ct. en vet te varkens 3738 cent per K.G. slachtgewicht. Ter veemarkt waren heden 4 wagons geslach te runderen uit Denemarker aangevoerd. Broek op Langendijk, 23 j n. Aanvoer en prijzen waren heden als volgt: 35000 K.G. roode kool 2.104.90, doorschot 1.40 4.30, 43000 K.G. gele k^ol 1.00—1.30; 40000 K.G. Deern he witte kool 0.701.20; 12000 K.G. uien: nep 2.10, grove uien 2.50 ƒ2.70, gele uien 2.902.40, drielingen 1.50—1.80; 40^0 K.G bieten 1.00—1.60; 6300 K.G. peen 8090 cent, alles per 100 K.G. NOORDSCHARWOUDE. 23 Jan. Aangevoerd: 10,200 kg uien: grove uien 2.40—2.60, drielingen 1.601.70, uien 2.10—2.30; 1050 kg peen 1.10; 35,700 kg roode kool 2.80—4.90 50,200 kg D. witte kool 0.70—1.20; 22,000 kg gele kool 1—1.40 per 100 kg. PURMEREND, 22 Jan. Gem. kaasbeurs. Verhandeld 20 partijen, wegende 21,000 kg. Hoogste prijs 18. Han del matig. 5 stapels kleine boerenkaas 18, handel matig; 580 kg boter 1.55—1.65 en weiboter 1.25—1.45 per kg. SCHAGEN, 24 Jan. 20 paarden 150375; 6 geldekoeien (ma gere) 70- -130; 25 idem (vette) 150240; 18 kalf koeien 140180; 40 vaarzen niet voor den hadel; 76 nuchtere kalveren 412; 74 schapen (vette) 1418; 80 overhouders 812; 2 bokken en geiten 1.50—2.50' 22 varkens (magere) 14—22; 35 idem (vette) per kg 0.330.34; 146 biggen 714' 10 konijnen 0.25—1.25; 21 kippen 0.40—0 75' haantjes 0.301.25. Eierenveiling. 40,000 kippeneieren: 54—56 kg 2 1(1—23 0 56—58 kg 2.10—2.30, o8—60 kg 2 20—2 4o' 06—62 kg ƒ2.30—2.40, 62—65 kg 2 40—2 7o' kleine witte eieren 2.10; 500 eendeneieren T JL.oU. van Den Helder Van 22—23 Jan. 1935. ONDERTROUWD: H. Bres en T. Noor; W Th. v. Tol en D. de Klerk; D. Gras en C W Zwanenburg; P. J. v. Nimwegen en A. Jonk;' Moen en N. Klem; J. Hgman en H. Kra mer; M. de Vrij en Tj. Noor BEVALLEN: A. Triest—Vriesman, d.; A. v' Komngsbruggev. Haaren, z.; C Zoon Wiering. z. OVERLEDEN: J. M. Nujjens, 11 dagen- A Pranger—Kranenberg, 64j.; A. Bes. 69 j. 22 Jan. Aangebracht door 22 tal haring Door garnalen- en 101 kg garnalen 488 kg bot 24 kisten schar Door korders: Tarbot Groote middel tong Kleine middel tong Kleine tong Slips Schol I Schol II Schar 23 Jan. Aangebracht door 108 tal haring Door garnalen- en 174 kg garnalen 525 kg bot haringtrekkers: p. tal 4.75—4.25 botvisschers: p. kg 0.20-0.15 0.25—0.22 p. kist 3.05—2.25 p. kg 0.55 O.'.O 0.67 0.68—0.52 0.17 p. k. 7.00—6.40 3.052.75 3.25 haringvisschers p. tal ƒ4.55—3.50 botvisschers: p. kg 0.20—0.15 M ii 0.260.21 LIJST VAN EIGENAARS EN HOUDERS VAN_ PAARDEN. De Burgemeester van Oen Helder maakt bekend, dat gedurende de maand Februari voor een ieder ter secretarie dezer ge meente ter inzage is gelegd de alphabetische lijst van de na men van eigenaars en houders van paarden, welke lijst is opge maakt ingevolge, artikel 17 van het Ink wartieringsbesluit. Den Helder, 23 Jan. 1936. De Burgemeester voornoemd, DRIESSEN. 2 POND GEHAKT half om half, 50 ct CHR. GOES. Te koop pracht eiken Piano, splinter nieuw, gekost hebben de f 765,— voor f 500.— Adres: Bureau v. d. blad Te koop 2 blokjes van 3 en van 4 mooie Huizen, solide bouw en goede belegging. Adres: Violenstraat 59 2 p. Osseiappen 1 P. Rauw vet 1 1 CHR. GOES. Te koop prachtig Hoekhuis, zeer geschikt voor winkel, t. e a. b. Adres: Walkkcht, Violenstraat 93. Inkoop van oud goud, zilver, diamant tegen de hoonste waarde. M. NAUTA goud- en zilversmid Kanaal weg 143. Te koop een z. g. a. n. mooi Heerenhuis, aan de Javastr. leeg te aanvaarden. Te huur een Autobox ot Bergplaats, zeer geschikt voor groentenhal,melkhal of fietsen bergplaats, a. d. openbare weg. Te bevr. bij J. P. VAN OS, Taxateur, Slak man Bossestr.69. 1 ons Bloedworst 1Q ce„, 1 ons Leverworst 4 Pd. Metworst 25 con, 4 pd. Leverworst j Chr. Goes, OostslootstraaL Te koop Catétafeltje, en Stoelen, nieuw model Kinderwagen, Adres: Spoorstraat 31. Te koop 2e hands Dames-en Heerenrijwielen, in goeden staat. P. M. HEILIGENBERG, Spoorstraat 99. gevraagd. Ter overn. gevr. een in zepr goeden staat zijnd Mannborg- ORGEL, liefst eiken. Brieven onder No. 808, aart het Bureau van dit blad. Te koop gevraagd een 4 TONS FORD, (versnclb- Brieven met vermelding van model en prijs en jaar, onr' No. 802, aan het Bureau dit- hloil

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1935 | | pagina 8