Re „HELDERS MANNENKOOR" GENERALE REPETITIE DE DAPPERSTE BLAUWE ZEERIDDER HAVERMOUT AAN DE TOMBE VAN DEN POILU INCONNU BINNENLAND ESPIJS POPULAIR PROGRAMMA i „De Jutter" LOU BANDY in zijn groote succesrol Zaal 30 Balcon 50 HELDERSCHE COURANT VAN DINSDAG 4 JUNI 1935. 3 (HERINNERINGEN UIT HET LEVEN VAN DORUS RIJKERS) door: Yvel Dlawnurg. Bij het graf van den onbekenden soldaat. In het midden „opa Rijkers" t* Wat dan vroeg Doms, nog steeds matig belangstellend. 463e STAATSLOTERIJ Oud-Minister Cohen Stuart overleden. DOUBLÉ SHELL $9» TRIPLE SHELL (s a e 40) GOLDEN SHELL (S.A.E. 501 Hef groote Auping-Succes JUL-5T Dan maar liever als een bord VLUGKOKENDE Woensdagavond 8.30u. in Casino. H. B. N. van KREEL arts. HOOFDGRACHT 17. H.R.C. FEESTVERGADER ING BEKENDMAKING. HEDEN Woensdag Donderdag BRIEVEN op ADVERTENÏIËN Bezoekt op het strand (Donkere duinen) De consumptietent A. HILDERING, Wie wil nog niet eens hartelijk lachen (Nadruk verboden). Het is eigenaardig, dat velen in Den Helder en in Nederland, nu straks het monument op het Westplein door H. K. Prinses Juliana onthuld zal worden, zoo weinig gesproken wordt over den grooten held, den koning der Blauwe Zeeridders, Doms Rijkers, wiens dood de directe aanleiding was voor oprichting van dit monument. Toen Dorus gestorven was; toen men hem als een koning ten grave gedragen had, hem, den eenvoudigen, bescheiden redder, toen be sefte men, dat, zijn nagedachtenis ter eerc, grootsche daden in steen gehouwen, voor het nageslacht bewaard zouden moeten blijven. Doms Rijkers! Veel spreekt men nu over het monument, weinig over den man, die, als een machtig aanvoerder, zijn dappere ridders tot den strijd aanvuurde, om ongelukkige medemenschen te redden. Doms Rijkers was een bescheiden man, zooals zijn makkers dit ook zijn. Het liefst leefde hij stil en vergeten temid den van zijn kameraden. Meermalen is hem in zijn leven een eer te beurt gevallen, die vele andere stervelingen het hoofd op hol gebracht zou hebben, waardoor zij zich hoog en ver heven boven hun medemenschen gevoeld zou den hebben Ik wil het nu niet hebben over de groote daden, die Doms Rijkers in zijn leven gedaan heeft, zijn naam leeft ten allen tijde voort in de geschiedenis als een van de grootste, dapperste, stoutmoedigste menschen van Nedreland. Het Reddingmonument be hoefde ook voor hem niet opgericht te worden! En toch, niettegenstaande hem bij leven en dood groote nationale eer te beurt viel, hield hij er niet van gehuldigd te worden. Een typisch voorval uit zijn leven, waarin de be scheidenheid, de teruggetrokkenheid van Dorus sterk getypeerd wordt, waamit duide lijk blijkt, dat hij niet van kouwe drukte hield, is het volgende verhaal, dat tot dusver nim mer gepubliceerd werd't Is een oogge tuige-verslag van schrijver dezer re"-0 Hoofdstuk I. Wie was de meest populaire man van Holland? In de groote bladen had Ik het dien morgen gelezen Er was een referendum gehouden in Den Haag. Aan het publiek was de vraag voorgelegd: „Wie is de meest populaire man in Neder land?" Duizenden hadden aan het referendum in Den Haag, in de deftige residentie, deelge nomen! Met overweldigende meerderheid had men gekozen... Doms Rijkers... den Koning der Blauwe Zeeridders uit Nieuwediep! Minister Van KamebeekWillem Men gelbergtal van groote koppen had Doms Rijkers knock out geslagenDorus was de meest populaire man in Nederland Zijn portret stond in de bladen, nummer één op 't rijtje. De kopstukken van de Holland- sche politici was hij mijlen op voor. Op het Westplein, heel dicht bjj de plek waar nu het groote monument verrijst, stond Doms Rijkers met zjjn kameraden. Dit was niets vreemd, want sedert men- schenheugenis was de Westpleinhoek, tegen over het Dijkje, altijd de Open Luchtsociëteit der Ridders, hier was de plek waar de vis- scherlui in de zware, zwarte hoozen zich nog even verzamelden, om dan de kluft op te loo- pen, in de boot te tjompen en dan de netten, op hoop van zegen, in 't Marsdiep te gooien. Ik klampte Doms aan en nam hem even apart. Wat is er loos? zei Doms, droog. Heb je 't Ochtendblad gelezen? Dorus schudde het hoofd heel wijsgeerig. Neen, dat heb ik niet, al die leugens in de krant moet je op je nuchter maag niet lezen. Er staan van morgen geen leugens in, Doms, maar de waarheid. Er staat in, dat... u de meest populaire Nederlander bent.' Hier, lees! Kijk, daar staat je portret num mer éénje hebt een minister, een popu laire minister en een heel groot musicus knock out geslagen! Doms. heel matig geïnteresseerd, bekijkt de fotos... dan trekt hij even de schouders op en zegt: „Wat heb ik aan die pret? Flauwe kul, de meest populaire man in Nederland... van daag ben je populair en morgen ben je een vent van niks! Ik mot geen peultjes en het kan me ook geen klap bommen!" Dorus zeide dit niet would-be onverschillig, om zich een houding te geven. zooal3 zoovele ijdele menschen plegen te doen. Dorus meende het. 't Kon hem heusch niet schelen'. De eer, tot den meest populairen man van Nederland uitgeroepen te zijn liet hem ijzig. Hij klopte mstig zijn pijp uit, vulde deze met versché tabak, stak hem aan, blies blauw kringende rookwolkjes uit en zei tegen een andere ridder op zijn Nieuwediepsch: Mooi weer, maar geen haring! Iedere Jutter, die deze uitdrukking kent, snapt natuurlijk direct het verbanden daarom zei ik haastig: Wèl haring, Opa! Je krijgt een gratis reis naar Parijs, een autotocht in het Bois de Boulogne en een week gratis logeeren, alles vanwege de popu lariteit. Naar Parijs? Een autotocht in de Ode- klonje? En een weekie gratis logeeren? Niks hoor, zegt Doms. Ik ga liever in de Pottenwinkel biljarten. Odeklonje is niks voor een zeeman en gratis losjeeren. Kan iedereen, daarvoor hoef je niet popelair te zijn, gratis losjeeren is zoo mooi niet. 't Is toch wel eres aardig. Doms, je ziet nog eres wat... Parijs is heel wat anders als de oude Helder en la Place de la Concorde is nog even grooter dan liet Westplein. Je moet gaan, 't zou niet netjes zijn af te slaan. Je kunt de menschen toch niet beleedigen... je moet gaan! Doms kijkt heel ernstig, das waar, maat, daarin hei je gelijk. Voomit met de geit! Ik ga naar Perijs, in de Odenklonje! Maar ik kan alleen maar Juttersch praten en geen Fransch parlevoesen... ik ga alleen als jij met me meegaat; want jij hebt 't ook op je geweten dat ze in Holland zoo an 't Dorussen zijn ge slagen Samen uit en samen thuis. Ja of nee? Met jou, als sikkeretaris lap ik 't 'm. Al was 't direct. Doms stak z'n breede hand joviaal uit Sla je toe maat, ja of nee? Ik zal je „sikkeretaris" zijn, Doms, zei ik, als je niemand anders mee wilt heb ben dan. Niemand als als jou, wil ik mee heb ben, zei Doms. HOOFDSTUK II. Op weg naar Parjjs. Het is een ware triomftocht geworden, die tocht van Doms Rijkers naar Parijs. Het had in de groote bladen gestaan wan neer wij zouden vertrekken, en de marquante energieke, stoere kop van den grooten koning der Nederlandsche menschenredders kende iedere Hollander. Dit bleek reeds in 'het hStel, waar Wij in Den Haag overnachtten. Iedereen voelde zich vereerd, als Doms „Ook genavond, lui" zei, en een professor liet ons keurig zijn kaartje brengen met het verzoek een onderhoud met Doms te mogen hebben. Den volgenden morgen bij het vertrek van het station Holl. Spoor warén vele Haagsche vereerders van Dorus óp het perron en met een hoeraatje vertrokken wij. In Rotterdam weer vele Nederlanders, die Opa op zijn route naar de lichtstad kwamen begroeten. Som migen wilden Opa zelfs cadeaux toestoppen, in den vorm van klinkende munt, maar Doms sloeg dit met een koninlijk gebaar af. In het eerst was Opa erg spraakzaam, maar hoe langer de treinreis duurde, hoe stiller hij werd. Waar denk je aan, Opa vroeg ik. Dat ik eigenlijk idioot ben om naar Perijs te gaan zei Dorus. Als ik er nu aan denk dat mijn kameraden in de Pottewinkel aan het biljarten zijn, of in het paleis van de ridders naar de zee staan te kijken, dan kan ik me haren wel uit me hoofd trekken, dat ik zoover van huis ga. Ik heb alles thuis wat ik wil, en me dochter Doortje zorgt goed voor me. Wat is er nou voor lol aan om naar Parijs te gaan? Neen, veel lust had Dorus nog niet! En toen de trein donderend het groote station in Parijs was binnengeloopen, en Opa plot seling tusschen het gewoel van de Ville Lu- mière stond, zakte den man, die 511 menschen gered had uit de branding, die onversaagd de reddingboot door de hevigste stormen had heengeslagen, de moed in de schoenen. Vlak voor het Gare du Nord bleef hij angstig staan. In zijn oogen las ik schrik, en hij zei: Kameraad, ik pik direct weer den trein naar Nieuwediep. Het is me hier te druk, en teveel soesa, daar wor je tureluursch van. Toen greep ik Doms bij den arm, en kei, echt Juttersch: Niks hoor, Opa, je laat je niet door de trossensnijders en de Jutters en de Dievediepers uitlachen. Samen uit, samen thuis! Ik ben je secretaris, en je hebt mij op sleeptouw meegenomen vanaf Den Helder, nu neem ik jou mee op sleeptouw dwars door Parijs, en net zoo goed als U honderden malen zonder brokken in Nieuwediep bent temggekeerd, zoo garandeer ik je, dat ik Doms Rijkers heelhuids weer in den Potten winkel loods. Ik wenkte snel een taxi, en stopte Dorus daarin. Na eenige minuten zette de chauffeur ons af in hótel „Montreal". Daar was men reeds van onze komst op de hoogte, en buigend kwam het hótelperso- neel Opa tegemoet. Nauwelijks zagen zij, toen Doms zijn ratiné jas had uitgedaan, de talrijke medailles, of eenigen van het personeel, oud-strijders uit het Fransche leger, gingen strak in de hou ding staan, en keken vol eerbied gemengd met verbazing naar die gouden en zilveren rikke tikkende tropheeën. „II est un héros Hollandais", zeiden ze vol ontzag. Wat zeit ie? vroeg Dorus. Dat je een Hollandsche held bent, ver taalde ik getrouw. Maar Dorus maakte een afwerende bewe ging met de hand. Laat ze asjeblieft geen kouwe drokte maken, die kerels met hun zwaluwstaartenjas. Vraag maar liever of ik hier direct een potje biljarten kan? Eerst gaan we naar onze kamer, Doms, ons even opknappen, en dan gaan we wat van Parijs zien. Als we maar niet naar de comedie gaan, weert Doms af. Ik kan ommers toch niet hooren wat die lui daar parlevoezen. Als hier nou nog een comedie uitvoering van „Ontwaak bij Tijds" was. dan zou ik nog zeggen: Ik ga er naar toe. Dat was een goeie vereeniging in Nieuwediep, dat „Ontwaak b(j Tijds", maar van andere comedie daar hou ik niet van. Alleen de revue van Henri ter Hal en van Rosie Köler dat vind ik nog wel eris aardig, om naar te kijken. In een revue hoef je niet te hooren wat ze zeggen. Daar kijk je je oogen uit naar de tabloos! Och. och, die Roosie Köler, das een beste actrice. Niemand kan zoo revue spelen als zij! Verdraaid! riep ik uit, das een goed idee. Dan gaan we vanavond naar een van de grootste revues van de wereld in het Casino de Paris. All right. we gane, zei Doms. Hij stroopte in de kamer de mouwen van zijn rood baaien onderhemd hoog op, en begon zijn gezicht te poedelen dat het een lust was. Wij gingen in een restaurant, in de Rue Pigalle 55 dineeren. Wat is de werld toch klein, en wat is Den Helder en Doms toch groot. Want, o, typi sche samenloop van omstandigheden, Doms hoorde in het restaurant van „Au Neuvième Art", midden in het hartje van Parijs, niet alleen Hollandsch praten, maar, nauwo-r,*» kwam hij de deur van de eetkamer binnen, of vijf stemmen riepen„Alle menschen, (Niet. officieel) 5<"- klasse, 13de lijst Trekking van Maandag 3 Juni 1935 Hoogc Prijzen 1000.— 10760 1«348 18365 v' 400.— 1505 200.— 1839 2605 4292 7574 7629 15055 19901 100.— 1483 4601 4877 5650 6391 6540 7329 8500 9596 10751 11641 11725 12099 12435 12540 13778 Prijzen van 70. 24 58 164 166 200 328 352 436 709 814 828 847 849 929 1030 1157 1207 1242 1264 1272 1293 1443 1448 1462 1506 1556 1558 1575 1726 1727 1736 1745 1822 1855 1907 1920 1921 2021 2040 2045 2074 2105 2162 2217 2245 2255 2290 2421 2934 2938 3076 3136 3226 3279 3344 3410 3517 37C1 3812 4245 4333 4335 4469 4531 4633 4664 4863 4942 4943 4976 4979 5027 5337 5409 5541 5691 5798 5967 6195 6205 6218 6312 6424 6436 6450 6706 6835 6874 6877 6917 69S8 7016 7035 7084 7093 7265 7362 7429 7466 7472 7480 7584 7620 7734 7785 7838 7939 7983 8314 8365 8451 8564 8576 8595 8692 8743 8759 8813 8814 8S47 8910 8946 9068 9232 9309 9526 9650 9983 91.3 10087 10240 10311 10330 10331 10409 10473 10505 10799 10823 10850 10879 11013 11173 11184 11295 11341 11381 11431 11552 11571 11667 11700 11729 11811 11819 11858 11945 12217 12229 12307 12352 12525 12559 12610 12717 12722 12789 12811 12827 12910 12968 12969 13103 13148 13291 13315 13369 13399 13428 13519 13784 13818 13840 13933 14062 14282 14448 14567 14592 14594 14659 14670 14675 15217 15283 15345 15350 15702 15807 16091 16256 16463 16499 16577 16645 16646 16649 16670 16699 16759 16776 16783 17019 17098 17113 17197 17232 17285 17405 17413 17431 17571 17579 17796 17877 18013 18112 18123 18162 18171 18182 18227 18428 18603 18665 18671 1C752 18755 18817 18395 18904 18944 18993 19020 19249 19279 19622 19635 19650 19753 19815 19963 20000 20136 20146 20277 20383 20410 20413 20461 20501 2059G 2068S 20695 20806 20845 Nieten 12 34 55 66 105 120 130 153 275 278 322 350 412 421 440 449 464 487 624 764 770 779 834 837 863 896 925 938 942 946 957 961 979 1055 1091 1092 1144 1155 1184 1245 1275 1303 1485 1490 1497 1507 1553 1509 1571 1574 1652 1658 1685 1694 1734 1742 1748 1753 1767 1791 1810 1844 1872 1887 1901 1906 1916 1930 2029 2036 2060 2069 2088 2097 2103 2149 2178 2185 2201 2203 2262 2269 2275 2314 2393 2416 2430 2441 2466 2496 2514 2522 2571 2610 2688 2691 2696 2713 2739 2743 2759 2799 2800 2837 2918 2999 3020 3029 3054 3078 3117 3121 3346 3403 3418 3435 3452 3463 3477 3532 3551 3566 3596 3603 3657 3669 3706 3739 3764 3779 3801 3844 3846 3850 3369 3889 3907 39i4 3920 3983 4012 4126 4135 4144 4171 4266 4349 4356 4432 4442 4452 4456 4477 4509 4607 4612 4620 4665 4669 4758 4778 4800 4819 4875 4895 4963 4967 4984 5016 5028 5047 5078 5117 5120 5137 5196 5199 5233 5267 5287 5358 5454 54S0 5462 5468 5489 5493 5494 5554 5560 5577 5634 5641 5657 5678 5701 5715 5722 5748 5776 5778 5802 5855 5860 5883 5909 5919 5930 5937 5950 S083 6088 6092 6119 6139 6160 6283 6344 6349 6376 6380 6381 6394 6399 6409 6426 6427 6451 6486 6500 6616 6675 6708 6747 6775 6792 6822 6827 6926 6906 6961 6972 6986 7024 7060 7117 7120 7156 7199 7218 7243 7297 7332 7335 7365 7390 7433 7447 7456 7470 7475 7498 7525 7537 7586 7599 7637 7642 7681 7691 7716 7724 7745 7784 7790 7798 7828 7846 7931 8006 8044 8052 8067 8071 8083 8112 8131 8133 8142 8196 8216 8267 8292 8382 8402 8544 8580 8685 8693 8705 8708 8724 8778 8788 8804 8825 8833 8862 8875 8888 8936 9018 9041 9200 9204 9219 9249 9262 9272 9377 9378 9396 9408 9413 9418 9446 9518 9552 9558 9584 9649 9657 9668 9676 9701 9723 9727 9756 9800 9809 9835 9869 9887 9912 9958 9961 9968 10011 10071 10075 10083 10164 10170 10181 10190 10193 10232 10237 10260 10287 10337 10351 10361 10416 10481 10511 10516 10544 10590 10602 10769 10815 10884 10900 10904 10905 10911 10914 10963 10968 11005 11036 11070 11124 11133 11147 11171 11203 11253 11340 11382 11386 11402 11416 11422 11424 11465 11528 11532 11535 11557 11C05 11620 11633 11643 11673 11690 11738 11754 11782 11888 11908 11924 11951 11955 11969 11991 12015 12038 12045 12052 12066 12215 12243 12270 12313 12319 12351 12441 12554 12566 12634 12636 12657 12671 12684 12721 12732 12783 12840 12854 12937 12976 12980 13019 13070 13089 13142 13152 13222 13249 13254 13320 13352 13372 13379 13381 13400 13426 13430 13486 13543 13659 13663 13709 13836 13856 13881 13926 13937 13949 13995 13996 13998 14004 14044 14117 14180 14205 14214 14216 14231 14234 142S8 14362 14365 14406 14409 14456 14461 14471 14488 14509 14534 14582 14589 14620 14638 14687 14698 14703 14711 14727 14752 14755 14802 14816 14831 14904 14941 14957 14961 14976 15021 15028 15107 15114 15115 15130 15164 15197 15244 15316 15426 15473 15490 15502 15511 15539 15555 15567 15580 15605 15652 15675 15698 15763 15775 15792 15827 15844 15921 16093 16159 16187 16216 16279 16284 16299 16356 16385 16407 16416 16428 16455 16540 16553 16676 16680 16683 16688 16706 16707 16721 16736 16889 16965 16967 16979 17022 17108 17148 17162 17183 17277 17304 17321 17357 17368 17386 17392 17430 17434 17450 17484 17490 17506 17507 17524 17555 17565 17627 17706 17729 17747 17754 17816 17344 17855 17858 17896 17964 17965 17984 18000 18004 18043 18070 18076 18114 18134 18181 18230 18239 18263 18287 18312 18340 18342 18375 18435 18483 18493 18519 18523 18561 18563 18584 18626 18661 18678 18685 18696 18725 18739 18788 18806 18809 18832 18845 18846 18854 18861 18863 18869 18919 18921 18933 18946 18983 18999 19003 19059 19093 19112 19142 19169 19183 19257 19284 19307 19315 19337 19356 19391 19412 19530 19603 19626 19636 19644 19653 19718 19731 19812 19817 19836 19904 19905 19923 19936 19943 20011 20020 20031 20071 20081 20119 20145 20148 20188 20219 20337 20351 20374 20439 20478 20479 20538 20585 20612 20622 20719 20777 20393 20945 20990 Verbet. 5de kl. 12de UJst: 16086 m. z. 16066 m. TO.-, daar hei je warentig nog twee Jutters, en nog wel Opa!" Doms kende ze allemaal. Het waren varenslui, die op weg waren naar hun schip in Marseille. Ook was er nog een offi cier van de Marine uit Den Helder die Doms hartelijk toesprak. Maar de clou van alles was de kellner uit het restaurant. Hij maakte geen beleefde buiging voor Doms, maar zei: „Tjonge, tjonge Opa, dat had ik niet gedacht, dat ik je nog es, hier in Parijs zou bedienen. Je ken me toch wei? Ik ben bij Piet van Twisk in de bioscoop geweest. Je hield toch ook wel van een bidscoopie? Ik ben zoowaar heelemaal opgekalefaterd, zei Doms. Als ik hier nou maar altijd mocht blijven zitten, zou ik het best in Parijs klaren. Maar ik schudde I het hoofd. Eten en dan naar de revue! Mot het, vroeg Doms? Het moet, zei ik. Onze eer is ermee ge moeid, dat we ons Parijsachtig gedragen. (Wordt vervolgd). In den ouderdom van 78 jaar. Zondagmiddag is te 's-Gravenhage plotse ling overleden, in den ouderdom van 78 jaar, de heer W. J. Cohen Stuart, oud-zeeofficier en oud-minister van Marine. De heer Cohen Stuart begaf zich omstreeks vijf uur per tram naar de woning van zijn zoon, toen hij door een hartverlamming werd getroffen en in de tram overleed. De heer Cohen Stuart trad als jong adel borst in dienst der marine, werd zee-officier en doorliep de verschillende rangen. In 1904 bereikte hij den rang van kapitein ter zee. Het volgend jaar echter moest hij den actie ven zeedienst vaarwel zeggen, omdat hem verzocht was zitting te nemen in het kabi net-De Meester, dat in 1905 aan de regeering kwam. Hjj trad in het ministerie op ais mmister van marine en diende het land in die hoe danigheid van 1905—1907. Z(jn aftreden hield verband met een mariniersquaestie, welke toen in de Kamer aanhangig was ge maakt. Na zijn aftreden als minister trad hij da delijk weer in den zeedienst en werd als ka pitein ter zee belast met het commando van Hr. Ms. „Friesland". Voor de marine heeft hij veel gedaan en deze nam bij hem steeds de eerste plaats in. INNEMING SPEK. De Nederlandsche Veehouderijcentrale maakt bekend, dat gedurende het tijdvak van 10 tot 22 Juni a.s. de inneming van gezouten spek en versch spek zal geschieden tegen dezelfde voorwaarden en prijzen als die, welke zullen gelden in de week van 3 tot 8 Juni. Ondertrouwd A. KOOPS en A. VAN REEK. Den Helder, 5 Juni 1935. Violenstraat 75. Heden overleed, na een langdurig geduldig ge dragen lijden, mijn ge liefde Man, de Heer JAN 0UINKER, in den ouderdom van 76 jaar. Wed. A. DUINKER— Zwaan. Den Helder, 1 Juni 1935. Walvischstraat 58. De ter-aarde-bestelling zal plaats hebben a.s. Woens dag 5 Juni, des namiddags 2 uur, vanuit het sterfhuis. Heden overleed plotse ling onze lieve Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mevr. ANNA MARIA BÖHM, geb. VAN OER POT in den ouderdom van ruim 71 jaar. Namens de Famiile, W. P. BÖHM. Haarlem, 29 Mei 1935. Zijlweg 22. Heden overleed, na een smartelijk en langdurig lijden, onze geliefde, zorg zame Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer 0. VRIES, in den ouderdom van 55 jaar en 7 maanden. Uit aller naam, Wed. D. VRIES-Vis, kinderen en kleinkinderen. Koegras (Den Helder), 1 Juni 1935. De ter aarde-bestellingzal plaats hebben op Woens dag 5 Juni a.s., des na middags 2 uur (zomertijd), opde Algemeene Begraaf plaats te Huisduinen. (S. A. e. 30) CHEVROLET (oud., do» I»JSI CITROEN DODGE NASH KROMHOUT PLYMOUTH (1935) AUBURN (1935) STUDEBAKER (1935) FORD PLYMOUTH (oud«r dan I935J AUBURN (ouder dan 1935} CITROEN TRUCK STUDEBAKER (ouder don )P35| LANCIA ROLLS ROYCE D K W DIAMOND (boven 2 ton) INTERNATIONAL (B 3 - B4) REPUBLIC (F 3 - H 4 - E 2) WHITE 642 STEWART 32 X juiste olie. Indien Uw wagen niet in bovenstaande lijst voorkomt, raadpleegt dan onze completeaan- bevelingslijst. U bent er dan zeker van de olie te krijgen,welke bij Uw wagen hoort. va* "f N.V. Bataafsche Import Mij. Verkoopkanfoor van „KONINKLIJKE/SHELL" producten Den Haog> De Heer en Mevrouw VAN HEUSDEN-VROMANS, zullen gaarne bezoek ontvangen ZONDAG 9 JUNI en 16 JUNI a.s. van 3£—5 uur. Singel 65. - jm. Let op den meerderen inhoud der pöKKen' Auping's „Stroomlijn" Type 1935 (zonder klink» nagels) is nu zóó goed» koop, dat iedereen thans op'norigineele Auping- matras met „ingeweven" naam kan slapen. Prijzen Paarsmerk: 1 pers.vlak f 10.50 op beugel f 12.— 2 n ti »iB.25 „15.75 E. v. d. KUIJL, Secr. i GEVESTIGD: Spreekuur van 1 tot 2 uur. Ziekenfondsleden van 8M°t9uur. Voet bal vereeniging ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan op Zaterdag 8 Juni a.s. in „Casino", aanvang 8u.15, gevolgd door afternoonbal op Ie Pinksterdag van halt drie tot half zes met medewerking van de bekende „Band van zeven". (Toegang tot afternoonbal 10 ct. per persoon). Gelegenheid tot afhalen van introducties op Donderdag a.s, van 7—8 uur in het clublokaal. Leden en donateurs hebben op vertoon van diploma toegang met hun dame. Zaalopening half acht. Na 10 uur zonder voorkennis beslist geen toegang. HET BESTUUR. Burgemeester en Wethou ders van Den Helder maken bekend, dat door hen, voor zooveel noodig, op grond van het bepaalde bij art. 9, 5e lid, der Winkelsluitingswet, is be paald, dat gedurende het tijd- van 3 tot en met 10 JUNI a.s. de winkels, waar uitsluitend of in hoofdzaak een of meerder navolgende waren: brood, ban ket, suikerwerk, chocolade, al dan niet tezamen met consump tie-ijs, ten verkoop in voorraad zijn, alsmede de winkels waar uitsluitend of in hoofdzaak ta baksartikelen ten verkoop in voorraad zijn, uitsluitend voor den verkoop van deze waren en artikelen, tot 10 uur n.m. voor het publiek geopend mo gen zijn. Den Helder, 3 Juni 1935. TUfM LI-THEATER! en Meermalen komt het voor dat wij brieven ontvangen, geadresseerd aan de „Heldersciie Courant", die bij opening betrekking blijken te hebben op een in ons blad geplaatste advertentie. Men heeft er dan niei aangedacht het nummer van de advertentie op de envelop te ver melden. Wij verzoeken beleefd steede hel nummer duidelijk op de envelop fa schrijven in den linker be nedenhoek. Adm. Held. 6rt, Alle consumptie's en strand- artikelen. Spotprijzen. Tentstalling. Beleefd aanbevelend, H. BUDDINGH. i&f I I ajouren. plisseerea 'w en cordonneeren, maken lange en ronde knoops gaten en fabriceeren stof- knoopen. Spoorstraat, hoek Palmstr. Het meisje met de blauwe hoed

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1935 | | pagina 3