Sport *$odkal Atkldith 3öhócn Smnis ±'Zf Zet 'n waker voor Marktberichten. LUCHTVAART Visscherij. Uitslag Ballero-spel 14PT nF.RSCHH COURANT VAN DINSDAG II ]UNI 1935- K.N.V.B. Burgerlijke Stand NH.V.B. Helder 2 wint de Rauchbeker, Uw kieerenkast' Marineberichten. Engeland betaalt niel. 1M ALLE GOEDE WINKELS Maar enkelen waren er, die dat toch deden, jün zij waren het, die er dien dag leelijk, maar dan ook zéér leelijk zouden afkomen. De catastrophe voltrok zich in den na- jniddag. Gepaard gaande met een onheilspellend ge rommel zetten de sluizen des hemels zich wagenwijd open en veroorzaakten in minder dan geen tijd een ware chaos op de wegen, zoowel in als buiten de stad. Het was een allertreurigst schouwspel, al deze feestgangers (want dat waren het toch eigenlijk;) te zien. Hoe zij zich voorthaastten, om nog niet geheel doorweekt thuis te komen, hoe zn vruchtelooze pogingen in het werk stelden een taxi te charteren en hoe zij ten- Slotte danig uit hun.humeur verder gingen. Het 'ergste van het geval was wel het feit, dat het hier geen los of overtrekkend buitje betrof, maar dat de regen hleef. Urenlang, kortom, den geheelen verderen dag. En uit de duinen kwamen ze, de dapperen, die nog des middags er op uitgetrokken waren, klets nat de verfomfaaide Zondagsche spulletjes. Voor een enkele, maar dan ook voor de «enige!, categorie was het een ongekend bui tenkansje, een prachtige meevaller. En dat waren de heeren t^xi-chauffeurs, waarvan er ditmaal een groot tekort was. Onafgebroken snorden ze in hun karretjes over de straten en buitenwegen, niet snel genoeg om aan de ontelbare aanvragen te voldoen. En het waren louter en alleen montere en vroolijke snuit- werken, die u vanachter die druipende cabine- Venstertjes aangrijnsden... Doch voor hen die buiten stonden, was het «en bittere pil! En het werd maar niet beter. Integendeel: af en toe namen de hoosbuien in hevigheid toe en deden denken aan com plete wolkbreuken... Voor de café's en de uitspanningen buiten do stad beteekende dit natuurlijk weer een strop, die voor deze .mensehen, welke voor dergelijke dagen extra ingeslagen hebben, wel, heel onaangenaam is. Later, toen het al tegen negenen liep, klaarde het nog wat op, maar veel kon er jüet meer goed gemaakt worden Het bleef dien dag verder stil op straat. Toch ontmoetten wtj dien avond nog een menschenkind, die zich van deze teleurstelling niets aangetrokken had, en zich integendeel uiterst content toonde. Dat de Was de huisvader, die de neerge regende bladen in zijn volkstuintje weer wat fatsoeneerde en ejr op onze. vraag hoe hij over de Pinksterdagen dacht, antwoordde, ach, meneer, wat zal jk u daarvan zeggen: over twee dagen ete we nou thuis teminste de arebeije...... En deze wijsgeei was er eeist met recht achter Met groot genoegen maken we er melding van, dat thans een heel ander geluid uit Rot terdam wordt gehoord over de door Holland- dche visschers aangebrachte visch. We willen graag citeeren, hetgeen de overzichtschrijver ln de N. R. Crt. schrijft: „Het was dezen keer de week van den direeten aanvoer uit stee want niet minder dan twee motor- treilers en 30 kustvaartuigen kwamen aan de markt. De vangsten vooral van de twee Rotterdamsche motortreilers mochten gezien worden, wat de kwaliteit en de hoeveelheid betrof. De Katwflksche schipper van de R.O. 0 bracht niet minder dan 2.000 K.G. tong «an, terwijl de Maassluissehe schipper van de R.O. 2 honderd manden met mooie schol loste. Over de kwaliteit slechts lof en toch kan het voorkomen, dat er tusschen een zoo giooten aanvoer van goede visch, een slecht Vischje doorloopt, etc En verder: In het vischverbruik steekt de Roterdamsche burgerij ver boven die van andere gemeenten uit, en dit is mede de oorzaak, dat in navolging van enkelen, reeds vele Texelsche visschers van Texel hunne vangsten met vrachtauto's naar hier (Rot terdam) brengen en deze zendingen winnen In belangrijkheid, wel een bewijs van de kiacht en de bekendheid van onze markt. Zooais gezegd, we verheugen ons in deze ■waardeer ender beoordeeling van door Hol landse he visschers aangebrachte visch! Een dergelijke beoordeeling toch werkt inderdaad apprecieerend op het publiek in, terwijl een steeds ongunstig oordeel over onze visch ten slotte het publiek daarvan afkeeng maakt. Dat de Texelaars hun visch naar de Rot- terdamsche markt brengen, vindt zijn grond waarschijnlijk in de betere pnrjzen, dan die *e te IJmuiden kunnen maken. In den regel toch markten ze vroeger te I.lrnuiden, omdat gemeend werd, dat daar beter markt was dan te Den Helder, doch )>u blijkt ook de IJ muider markt niet te be vredigen, zoodat nu Rotterdam dat voor deel geniet. De vrachtauto maakt dat mogelijk en deze heeft al heel wat wrjziging in alleifei toe standen gebracht. Dat hebben we te aanvaarden, hoewel het feit zelf niet zoo prettig aandoet in iii j R Crt komt een corresponden tie voor over het mosselbedrijf, waarin deze zinsnede wordt aangetroffen Gedurende vele jaren klaagt hij (de Ze euwsche mosselvisscher)Sloot de Re- gecring toch de Zuiderzee voor het halen vai, mosse ls voor Zeeland Deze week werd .Wereldkundig, dat de Waddenzee dit jaar Besloten zal zgn, wat beteekent dat men daai geen mossels of mosselzaad mag halen om in de Zeeuwsche stroomen te verzaaien. De Zeeuwsche mosselvisschere hebben hier mede hun wensch vervuld gekregen. "w, Zit want het laatste besluit luidt. Het vooi de'mosaelvisscherij gesloten gedeelte van de Waddenzee zal dit jaar voor de visscherg op mosselzaad worden opengestelc1 van Dins dag 18 Juni tpt en met Zaterdag 13 Juli. Dat klinkt even anders, al is dan vissching naar zaad sterk beperkt. We kunnen ons voorstellen, dat men wat vermindering van productie van rnosselen^n Zeeland in sommige kringen wenscht, maar de andere belangen vereischen schijnbaar wel uitbreiding van producüe. Ei. het air. altijd deze strijdige belangen, die het nemen van maatregelen zoo moeiljjk maakt. Zoo is er ook een stijjd ontstaan over de toewijzing van contingenten, wat be treft de uitvoer van kreeft en garnalen naar Frankrijk. De kreeftenvisschers ih Zeeland toch heb- beii zich tot den minister van Economische Zaken gericht om het oorspronkelijk voor hen beschikbaar gestelde contingent op de zelfde wijze te handhaven en niet het groot ste gedeelte aan de garnalen toe te staan. Zooals gezegd: ook daar dus het tegen stellend belang. COLLECTE VOOR DEN GEWAPENDEN DIENST. Van Woensdag af zal de Jaarlijksche Col lecte gehouden worden, voor het Fonds, ter Aanmoediging en Ondersteuning van den ge- wapenden dienst. (Oud-strijders in ons land). Het doel van dit fonds is om daaruit steun te verleenen aan oud-militairen, die den leef tijd van 60 jaar bereikt hebben en wier pen eioen een vast bedrag niet overschrijdt. Velen zullen zeker sympathiseer en met di,t doel en zullen graag hun gave offeren. Burgemeester en Wethouders van Den Hel der bevelen deze Collecte, omdat zij strekt tot steun aan verminkte, en op andere wijze hulp behoevend geworden zijnde Militairen, eh Oud-Militairen, gaarne aan, bij de ingezete nen der Gemeente. JAARVERSLAG „WITTE KRUIS". Rectificatie en aanvulling. Plet bestuur van de Afdeeling Den Helder van de Noord-Hollandsehe Vereeniging" „Het Witte Kruis", verzocht ons mede te deelen; dat in het in de Heldersche Courant van 23 Mei j.1. opgenomen jaarverslag der afdee- ling ten onrechte is vermeld, dat de Verifica teur der gemeentefinanciën den eisch heeft gesteld, dat de Afdeeling 3000.aan de gemeente zou moeten restitueeren en voorts, dat het College van Burgemeester en Wet houders niet op grond van een door den heer Boon opgemaakt accountant-rapport, gelijk in het jaarverslag wordt vermeld, doch op andere gronden heeft besloten den evenbedoelden eisch tot restitutie niet te handhaven. VEDLIGHEIDSWEEK. De plaatselijke afdeeling van „Veilig Ver- kleer" verzoekt ons de aandacht onzer lezers te vestigen op de toespraak, die de voorzit ter van de landelijke vereeniging voor „Veilig Verkeer", Mr, A. Baron Schimmel- penninek van der Oye, hedenavond van 7 uur tot 7 uur 15 voor de AVRO-microfoon zal houden over het onderwerp „Alles in de, yyeer voor veilig verkeer", DE BANDS IN „CASINO". Op den eersten Pinksterdag bracht de Casino-directie, de sinds kort opgerichte, Ballroomband van den hekenden Amsterdam sehen dansleeraar Coi> Klinkert. Wat deze band het meest kenmerkt is het uitstekende samenspel (vooral van de sax- groep) en het rhythme: dit ensemble speelt weinig hot-nummers of jazz-werken, doch heeft een groot aantal zeer goede dansnum- mers. De beste kracht is ongetwijfeld de eerste alt-saxophonist-violist. Een hand, die haar naam eer aan doet! Den tweeden Pinksterdag trad de Gooische band „The Rascals" op. Dit ensemble stond technisch veel lager dan de „Ballroomband", doch door het enthousiasme van deze, nog zeer jonge, musici werden echter soms goede prestaties verkregen. De pianist-leader viel het meest op door zijn goede soli. De beide saxophonisten, vooral de tenorsaxophonist- clarinettist, deden meermalen goed werk Kortom een ensemble, dat na serieus wer ken, zeer veel kan bereiken. De winnaars van Zaterdag, Van Twist 100 0998 bon no. 2950 Sevink 50 9989 8150 Kroese 10.— 9988 2923 Dusseldorf 10,9982 2812 Van Bruggen 10 9871 3605 Krijgsman 10.9961 3516 van Harten 10 9941 3640 de Vries 10.— 9831 3077 Goee 10.— 9928 3828 Sm>ts 10 9925 2872 Zwagerman 10.— 9924 3054 v. Wijngaarden 10 9920 3034 De getallen 1, 9, 3 en 6 (1935) wierp de heer Koops, aan wien dus de prijs van 25. aan bonnen uitbetaald werd. Uitslag van Maandag van der Meer 100.— 9996 bon no. 4442 A Post 50 9991 i) 2400 Bels 10 9982 jl 4618 Ketting 10— 9881 ff 4898 Doesie 10— 9981 ft fj 4568 Kansen 10— 9963 5f)33 Bos 10— 9944 4524 Ekamp 10— 9851 3941 Visser 10— 8931 II 4663 Darphorn 10— 9927 )l 5336 Rosing 10— 9924 ft 4207 Steil berg 10— 9922 ff 64 57 ven Den Helder. Van 7 Juni 1935. BEVALLEN T. Baasvan Doom d. Kampioenschap van Nederland. Nederland heeft nog geen nieuwe voetbal kampioen; nog steeds berust de eere-titel in handen van Ajax, die deze echter beslist moet afstaan Aan wie is echter, zooals gezegd, nog steeds niet bekend. In Deventer toch, waar de zaak beklonken had kunnen zijn, won Go-Ahead met 1-0 van haar Eindhovensche gasten en dus behield zjj haar eigen kansje In onthield P.S.V. het kampioensfeest. De situatie is nu zoo geworden, dat P.S.V. nu nog maar 1 punt voorsprong heeft en dat beide a.s. Zondag hun laatsten wedstrijd spelen, P.S.V. uit tegen D.W.S. en Go-Ahead uit te^en Velocitas. Promotie-degradatie tweede klasse. Hercules heeft zich tenslotte toch in .de tweede klasse weten te handhaven, daar zij D W V. op eigen veld met 21 wist te slaan. Daarmede is een einde gekomen aan deze span nende promotie-degradatie-competitie; beide Noord-Amsterdamsche clubs werden door de Stichtsche voetballers afgewezen. Onze Hel dersche clubs kunnen zich wel weer klaar maken voor D.W.V. of Volewyckers, of.:., voor beide! Rauchbeker. Door een kleine, doch fraaie 3—2 overwinning op Z.F.C. 2 heeft Helder 2 voor een jaar beslag weten te leggen op den Rauchbeker. Een opmer kelijke prestatie van een reserve-derde klasse?! Met dit welverdiende succes wenschen wij Helder geluk en het zal een aansporing zijn om den weg, die thans opgegaan is, voorloopig niet me^r te verlaten. Kampioenschap N, H. V. B. j Opnieuw boekte H.R.C. 3 een overwinning, de vijfde in successie! Thans werd de return-matcli tegen Purmersteijn 2 met 1o gewonnen, zoodat de roodjes den titel nog maar voor het grijpen hebben. goudenkruis. WieringerwaardHRC 4 niet doorgegaart. WW gewonnen gegeven? V riendschappelijk. Helder-comb.Atlas 2 5I. Helder 3—Watervogels 1 0—5 (afgebroken wegen regen). Helder AHeld. Boys 2 en 3 5—2. j ZFC 2 met 82 geslagen.' Een sterk „Helder"-elftal Het is het tweede elftal van Helder gelukt de kroon op zijn prachtig werk in de wedstrij den om den Raueh-beker te zetten, door de finale verdiend met 3—2 te winnen. Daarmee is het vpor een jaar in het bezit gekomen vdn den beker; een prachtig succes als men be denkt, dat o.m. clubs als Succes, Assendelft, KW, HRC 2, Zaanlandia, Texel en niet te vergeten ZFC 2 tot de deelnemers behoorden. Met de volgende fraaie resultaten werd de Rauchbeker gewonnen: KW I —Helder 2 1—3. Assfendelft I—Helder 2 2—2. Helder 2West Frisia 2 111. Helder 2— ZFC 2 3—2. Score: Helder 2 4 3 1 19—6 7 Waaruit blijkt, dat de Helder-reserves echte cup-fighters zijn! Over den op den len Pinksterdag gespeelden wedstrijd tegen de reserves eerste klasse ZFC 2 het volgende: Voor vrij veel publiek wordt om half drie begonnen. Het Helder-elftal kwam in zijn be proefde opstelling, dus als volgt uit: J. Hossen H. Bodenstaff W. de Jongh P Trap D. v. Steenbergen J. Kok A Veen H. Evers N. Kiljan H. Buis K. Bijl ZFC verscheen met een sterk elftal, waarin oa, verschillende spelers uitkwamen, die meer dere malen in het eerste elftal gespeeld heb ben. Trainer Marshall was mede aanwezig. Aanstonds blijkt dat Helder 2 de zaak op dezelfde serieuze wijze aanpakt als zjj de laatste wedstrijden gewend is te doen. ZFC kan er dan ook aanvankelijk niet in komen, overdonderd als zij is door het doortastend spel van de thuisclub. Het woord is en blijft in deze periode aan Helder, dat heftig atta queert en ook reeds eenige scoringskansen krijgt, die echter gemist worden. De gasten spelen in een ver doorgevoerde W-formatie, de spil wjjkt niet van midvoor Kiljan, die de zen middag dan ook niet veel kans kreeg. Het gevolg van de speciale bewaking aan hem be steed, was, dat de overige forwards nogal eens een gaatje zagen en daarvan dikwerf profiteerden. Twintig minuten een half uur gingen voorhij, zonder dat iets bijzonders ge beurde. De strijd was vaak interessant door de heftige duels. ZFC viel niet mee, slechts af en toe liet zij goede staaltjes voetbal zien, doch een verfijnde techniek noch een supe rieure ploeg-vaardigheid hebben we niet kun nen ontdekken. Langzamerhand kwam zij er toch iets beter in, ook haar voorhoede kreeg enkele fraaie kansen. Eenmaal redde Hossen schitterend, toen hij zich na een gemaakte fout, boven op den bal wierp, toen de aanstor mende Z-midvoor slechts voor het intrappen had. De rood-witten zouden toch de leiding nemen. Na een algemeenen aanval schoot de linksbuiten van dichtbij zeer had in het floe« 01. Voor de rust kwam er geen verandering in dezen stand; Helder raakte iets uit vorm, behalve de verdediging, die zeer sterk speelde' en.Z geen gelegenheid gaf de score ot> te voe ren. Na de rust Terstond na de hervatting zette Helder een geweldig offensief in, dat in nog geen 10 mi nuten 3 doelpunten opleverde! Kiljan zat goed achter een through-pass aan, doch werd wat hardhandig van den bal geloopen. Dit kostte Z. een strafschop, die keihard door Evers In een doelpunt omgezet werd. De stand was ge lijk en nu buitte de thuisclub het moreele voor deel van het laatste doelpunt gemaakt te heb ben krachtig uit door flink door te bijten. De verbouwereerde Z.-defensie kreeg het hard te veiantwoordcn en bezweek ten slotte bjj een strubbeling voor haar doel, waaruit de hal plotseling in het doel werd geschoten. Even. later deed Buis uitstekend werk; hij passeer de een tweetal tegenstanders en loste toen een onverwacht schot, dat onder den vallenden doelman dooi doe) trof. 3—1. Daarmede leek de Heider-overwinning safe, doch Z gaf 't na dezen tegenslag overwonnen te hebben, nog niet op. Tot het einde toe behield zjj nu het beste van het spel, doch de Helder-uitvallen waren zonder uitzondering zeer gevaarljjk. Veen scoorde nog een vierde goal. die terecht wegens off-side geannuleerd werd, Evers schoot eens keihard naast en verder stopte de Z.-keeper vele goed gerichte schoten. Hos sen kreeg 't ook steeds drukker, doch de K.- keeper was er weer goed in. Tien min. voor het einde besloot de Z. linksbinnen een prach tige aanval met een keihard schot, dat on houdbaar in het net verdween. Een mooie goal! 32. Even spande het nog, maar de gasten kregen geen oogenblik gelegenheid den stand gelij.. te maken, daar verdedigden Bodenstaff maar ook Je Jongh te solide voor. Zoo kwam het einde met 3—2 voor Helder een overwinning, die met vreugde begroet werd. Scheidsrechter Metselaar is niet berekend voor dergeljjke wedstrijden, hrj maakte enkele grove fouten en had daarna moeite om de spelers in bedwang te houden. Het winnende team heeft als geheel een flinken indruk «remaakt. het heeft met enkele weken geleden zeker 50% aan kracht, vooral aan moreele kracht gewon: in. Er schijnt m alle spelers een andere 'geest gevaren te zjjn!- We zullen ook thans geen namen noemen, doch zjjn in onze meening gesterkt, dat Hel der nog veel plezier kan beleven van enkele krachten, die thans medehielpen om den Rauchbeker voor hun club te winnen. SECCES I—STORMVOGELS II 1—2. 2en Pinksterdag kreeg Succes 1 b'roek van Stormvogels 2 uit IJmuiden. Beide elftal len hebben 1 invaller. Het weer werkte niet erg mee; voor rust heeft het bjjna voortdu rend geregend, waardoor het veld tamelijk glad was en de valpartijtjes niet van de lucht waren. De partijen wogen vrijwel tegen elkaar op, hoewel het veldspel van St. beter verzorgd was. Het duurt eerst even alvorens S. zich kan aanpassen, daar de ba! steeds iets te hard wordt doorgespeeld. Bij een schot op het S.-doel laat de keeper den gladden bal glippen en deze verdwijnt in het doel. Aan den anderen kant schiet de S.-midvoor tegen den uitloopenden St.-keeper aan. Enkele ma len gaan bij St. goede aanvalen verloren daar somtijds het samenspel te ver doorgevoerd wordt. Met 10 voor Stormvogels breekt Je rust aan. Bede partijen pakken direct daarna flink aan, er wordt somtijds heel goed spel ge geven. De S.-verdediging heeft hfet enkele malen zwaar te verantwoorden. Voorloopig gaat het echter goed. Aan den anderen kant wordt de S.-keeper geducht aan den tand gevoeld. Dan is het de St.-midvoor, welke, na eerst ha idig de S.-backs omspeeld te hebben, den S.-kceper voor de tweede maal het nakijken geeft. S. krijgt een vrijen schop even huiten het strafschopgebied, welke over gaat. Bij een volgenden aanval op het St.-doel wordt de S.-linksbinnen gevloerd. Uit de hiervoor toegestane penalty maakt S. 21. Dat brengt weer eenigszins leven in de brou werij. Buiten bereik van den keeper kopt de St.-midvoor tegen den paal. De S.-linksbuiten schiet keihard tegen den paal. Een corner op het St.-doel wordt naast gekopt. Enkele ma len wordt wel eens wat hard gespeeld, hoewel men de perken niet te juiten gaat. Een vlie gend schot van den S.-linksbinnen verwerkt de St.-keeper tot corner. Ook de S.-keeper moet enkele malen zijn talenten nog eens toonen. Verandering komt niet meer in den stand en komt het einde met een verdiende 2—1 overwinnig voor S., welke uitslag de verhouding goed weergeeft. Ttxcl-nicuws. Zaterdagavond arriveerden in de gemeente 'èen viertal adsp. elftallen van ZAC uit Zwolle ronder geleide van een zevental heeren en da mes; de jongelui werden ondergebracht bij de Tex. adsp., die waarschjjnljjk over eenigen tijd een tegenbezoek aan Zwolle zullen brengen. Erg fortuinlijk zjjn de ZAC-ers niet geweest, ze wisten n.1, geen enkele match te winnen. Zondagavond had op het Sportterrein de aangekondigde demonstratie plaats van de Gymnastiek ver. „Texel". In samenwerking met de Texelsche en Zwolsche Adsp. der voet- balelubs, maakten eerst de dames-gymnasten in haar keurig bl uw costuum, voorafgegaan door Tex. Fanfarecorps, een rondgang dooi den Burg. De demonstratie, die werd onder broken door een adsp. voetba.nmtch, trok zeer veel belangstelling; ongeveer 700 entréc- bewrjzen werden uitgereikt. TEXEL I—ALKMAARSCHE BOYS I 2—1 Op den tweeden Pinksterdag speelde Texel 1 tegen de Alkmaarsche Boys. Al heel vlug had den de Alkmaarders de leiding en langen tijd ook. na dit eerste doelpunt bleven de Boys ge vaarlijk in den aanval. Gelukkig maar voor T., speelde Zuidewind en Dukers in een bjj na ongekend goeden vorm, zoodat al de uitne mend opgezette aanvallen der Alkmaarders op verder niets uitliepen. De backs van de Boys waren eveneens ijr.a niet te passeeren en eerst in de laatste minuten voor de rust, (tijdens een langdurige en hevige regenbui) kwam de ge lijkmaker voor „Texel". In de tweede helft was de thuisclub wat be ter op dreef; er werd nu '•en keurig spel te zien gegeven van heide zijden. Nu eens ontstond aan den eenen dan aan den anderen kant een krachtigen druk op het doel. Tenslotte was de Tex. voorhoede de gelukkigste. P. Nejjens (die geheel den middag beneden zjjn gewone peil I had gespeeld) brak plotseling geheel alleen door en bekroonde zjjn snelle doorbraak met een goed schot, 2i voor Texel. Hiermee kwam 't einde. AJAX WINT IN BELGIE. Ajax heeft weer eens fraai werk geleverd, door in het buitenland een sterk bezet tour- nooi te winnen. In ons Zaterdagnummer vermeldden wjj reeds den uitslag van den eersten door haar gespeelden wedstrijd; den volgenden dag won zj> met 53 van het Poolsche Wisla en giste ren de finale met 21 van de zeer sterke Fransche prof-club Soehaux. NED. ATHLETEN NAAR PARIJS. De Fransche Athletiekbond heeft een kleine ploeg Nederlandsche athleten uitgenoodigd óiq deel te nemen aan de wedstrjjden, die Zondag a.s. te Parijs zullen worden gehouden Waarschijnlijk zullen Tackema, Osendarp' Roelofs, Klasema en W. Kaan van de partjj zjjn. DE BRUYN STOOT DEN KOGEL 15.35 M. De Nederlandsche athleet De Bruyn heeft gisteren deelgenomen aan de atblethiekwed- jt rijden te Stockholm, waarbij hjj opnieuw het Nederlandsch record kogelstooten verbeterde door het thans niet minder dan tot 15.35 m' te brengen. Het officieele Ned. record staat óp 14.53M., dat De Bruyn echter op 21 Mei j.1. al bracht op 15.02 M. Zjjn speciale training Ónder Kreigsman werpt dus wel vruchten af. geëindigd met een overwinning: de Belgen Copp, Antoine, Cools en Collard werden op de wielerbaan de Raayberg met 25—22 pun ten geslagen door Van Vliet, Ooms, v d Vhver en den Limburger Bovenceaard, die den nog steeds in het ziekenhuis te Kopenhagen ver- blijvenden Peperkamp verving De invaller Bovendeaard was de zwakke plek in het Ne derlandsche team en oorzaak dat den Eelgen een duideljjker puntennederlaag ontging. DOK bij DE „ACKT VAN (TIAAM". J.1. Dinsdag is de rennersvereeniging D.O.K., met eenige van haar renners naar de ronde van Chaam geweest. Onze jongens hebben zich daar keurig gehouden. T. Zoons, Busman en Jac. Snijders, wisten zich in de voorste gele deren te plaatsen. Ook onze leden Hollander en van Dijk hebben zich in de eerste ronden kranig geweerd. Jammer, dat zjj door pech achterhaald werden. Zondag jl. 9 Juni hadden wjj een trainings- rit- rond Cailantsoog. Daar hebben de jongens die naar Chaam geweest zjjn hun nieuw ge leerde tactiek toegepast. Ons nieuwe JidjA. Willems' heeft zich daarbij van zjjn beste zijde doen kennen: Hrj voerde het tempo hoog op en hjj heeft dezen rit tot een uitstekenden trai- ningsrit gemaakt. Jammer dat ons nieuwe lid Wittebol, door een val op moest geven. Zondag 16 Juni 9.30 uur bjj de Watertoren voor 10 ronden op het nieuwe rondje. SCHMELING—BAER ÏN HET STADION?. Dag in Auguslus mee» nog vastge steld worden. De plannen voor het houden in het Stadion te Amsterdam van groote wedstrjjden voor be roepsboksers in het openbaar nemen thans vasteren vorm aan. Naar wij vernemen, is er een groote kans, dat B. en W. van Amster dam hun toestemming tot dit evenement zul len geven. De wedstrijden zouden dan op een nader nog te bepalen datum in de maand Augustus wor den gehouden. Hoofdschotel van het programma zou zjjn de ontmoeting SchmelihgBaer, welke ont moeting door de heele bokswereld met span ning wordt tegemoet gezien. (H.hl.j. BAER—SCHMELING GAAT DOOR. „Dë Courant'' meldt, dat de manager van Schmeling zich te Amsterdam bevond, alwaar hij thans definitief een contract heeft afgesloten voor het doen plaats vinden van de match, waarin Max Baer zijn titel van wereldkampioen zwaargewicht zal verdedigen tegen den Duit- scher Max Schmeling, Deze wedstrijd zal in het Olympisch Stadion te Amsterdam worden gehouden op 17 Augustus a.s. Het contract was afgesloten door genoemden manager, den heer Rothenburg, met een combinatie van drie Neder landsche particulieren, met dien verstande, dat aan Baer een gage van 300.000 dollar gegaran deerd werd, terwijl Schmeling een procentueel aandeel in de recette zou ontvangen. B. en W. van Amsterdam hebben hun toestemming voor het houden van dezen wedstrijd reeds verleend. TOERNOOI TE BRUSSEL. Mej. C«u(jueri|iwmevr. Mathieu In den eindstrijd. Na een harden strjjd in de beide eerste sets; zjjn mej. Rollin Coquerque en mevr'. Mathieu er in geslaagd om de halve finale van het da- mesdubhelspel tegen de Belgische kampioe-' nen mej. Adgmson en mevr. de Meulemeester: -Sigart te winnen: 46, 75, 63. MEJ. COUQUe-RQUE—MEVR. MATBIEU ZEGEVIEREN IN HET INTERNATIONAAL TOERNOOI TE BRUSSEL. Mej. Rollin Couquerque en mevr. Mathieu hebben ten slotte in het dames dubbelspel van het int. tournooi gezegevierd. Mej. Couquerque heeft door haar goed volleeren en haar sterk overhead-spel vrijwel evenveel bjjgedragen aan de 86, 62 waarmee de winnares van Parijs en mej. Noel geslagen werden als mevr. Mathieu met haar magistrale drives. AUSTRALIË WINT VAN FRANKRIJK. Australië heeft den strjjd voor de Davis Cup van Frankrijk met 3—2 gewonnen. Nadat de eerste dag den stand 1—1 had opgeleverd waren de uitslagen op den tweeden en derden dag aldus: Dubbelspel: Crawford—Quist 81. Borotra— M Bernard 6—2, 4—6, 10—8, 6—4. Enkelspel: Crawford sl. Boussus 2—6, 6—4, 6—4, 3—6, 9—7. Merli sl. Mc. Grath 6—4.5—7, 6—3, 6—4. DUITSCHLAND WINT VAN ITALIË. Duitschland heeft gisteren in de tweede ronde van de Davis Cup met 41 van Italië gewonnen en het zal thans te Berlijn van 14—16 juni in de derde ronde tegen Australië, dat Frankrijk uitschakelde, uitkomen. NEDERLAND WINT VAN BELGIE. De tweede landenwedstrjjd van het Neder landsche amateursteam etf tevens de eerste op een Nederlandsche wielerbaan, is wederom FRANKRIJK WINT MET 5 TEGEN 2 VAN NEDERLAND. Ook Zondag heeft het Nederlandsch golf- team het niet tot een overwinning weten te brengen. Tegen het Franschè zestal mag dat geenszins als een schande worden beschouwd want zelfs de Engelschen hadden vorig jaar de grootste moeite om een kleine zege te behalen. Wat bovendien zoo verbljjdend is in deze nederlaag, is het feit, dat onze vertegen woordigers veel heter golf hebben gespeeld dan tegen Duitschland en dat de punten ge- scoord werden tegen de sterkste Fransehen. DUITSCHLAND—NEDERLAND 5—4. Nederland leidt met 2—1 na four- somes. Groote spanning jn singles. Na in de foursomes met 2—1 de leiding te hebben genomen, heeft de Nederlandsche golf-ploeg Zaterdag tegen Duitschland in de singles geen kans gezien dezen voorsprong te behouden. Vier van de zes singles werden door de Duitschers gewonnen, zij het onder groote spanning, ar drie dezer partijen tot op de 18e green werden betwist. De 'otaal uitslag werd dus 5—" voor tw„„Y,i wa armede Henkel en zjjn nmnnoi een even onverwachte als verdiende zege behaagden H.R.C. VIERDE FEEST. Ter gelegenheid van haar 15-jarig bestaan. Bescherm Uw kfeeren tegen motten! Haal 'n bus Shelltox bij Uw dro gist en verdelg het ongedierte met larven en eitjes incluis. Sheülox is insectendocd! te vertoeven. De Heldersche Racing Club be stond dezer dagen 15 Jaren, hetgeen natuurlijk aanleiding was om bloemetjes even buiten te zetten. Nu is dat heuglqke feit vrij onofficieel herdacht; op sobere wjjze, volkomen passend in het kader vian dezen trjd, heeft de rood witte club het bereiken van den vijftienjari gen leeftijd gevierd. Het feest was wat rnen noemt „intiem", genoodigden waren vrijwel uitsluitend leden en donateurs met hunne da mes Toch hadden de plaatseljjke clubs ge meend zich ondanks alle stilte, waarin het feit herdacht werd, te moeten doen gelden, zoodat verschillende vertegenwoordigers, ver gezeld van mooie bloemen en goede wenschen het tooneel bestegen om de Tuindorp-club te complimenteeren. Prettig doet het altijd aan, als men daarbjj bemerkt, dat de goede geest tusschen de beide groote clubs zoo zorgvuldig bewaard wordt. Van den feestavond maakte het Bestuur der jubileerende vereeniging tevens gebruik om de drie kampioenen dei vereeniging, het derde, het zevende en het adspiranten A-elf tal te huldigen. Het feest zelf was in soirée- vorm gehouden, op het tooneel legden HRC-ers getuigenis af van hun niet geringe vaardigheid op het gebied van tooneelspel, zang en humor, terwijl in de danszaal onder de bezielende leiding voor voorzitter Thjjssen veler aandacht gewijd was aan Terpschi- choré. Het opgewekte feest duurde tot diep in den nacht en werd den middag van den eersten Pinksterdag voortgezet, toen een afternoon-bal als vroolijk sluitstuk diende van dit bescheiden, doch opgewekt gevierd jubileum. Besluiten wjj dit resumé niet, dan na do krachtige, sportieve organisatie, die „H.R.C." heet, de beste wenschen mede tc geven op haar verderen weg door de Nederlandsch© voetbalmaatschappij. Mogen hare leden den naam van de Heldersche sportiviteit steeds en ten goede in geheel Nederland uitdragen. Tot heil van ons Heldersche sportprestige! Off. van adm. der 2e k). der Kon. Marino E A. Kengen, aan wien vergund ls naar Ne derland terug te keeren, volgt met het m e. Johan van Oldenbamevelt dat II Juni to Amsterdam verwacht wordt, zijn bestem ming. ALKMAAR 8 Juni. Veemarkt. Aangevoerd: 25 paarden 125 250; 14 melkkoeien 100150; 23 nuchtere kalveren (slacht) 512; 11 vette schapen 15.50; 14 lammeren J 46; 22 biggen (10 weken) j 1013.50 11 bokken en geiten 7—10 ALKMAARSCHE EXPORTVEILING. ALKMAAR, 7 Juni. Aardappelen per 100 Htg 2 80: aardbeien per 100 doos 1531; aalbessen per 100 doos 26; andijvie per 100 stuks 0 703 70; asperges per 100 bos 1538; bloemkool lo s. 6.5011 en 2e s. 35 per 100 stuks; kropsla per 100 krop 13.70; komkommers per 100 stul.s 38, prei per 100 bos 3.20; pieterselie per 100 bos 2.40; perziken per stuk 612 cent: postelein per bakje 1019 cent; peulen per 100 pond 2123, rabarber 1—3, raapstelen ".70, radjjs J 0.90—2.60 en selderie f 1 20—3.10 per 100 bos; spinazie per 100 bak 1648; snijboonen per 100 pond 1 2627; dubbele spercieboonen per 100 pond 35; tomaten per 100 pond 07; wortelen per 100 bos 2—5. BROEK OP LANGENDIJK, 8 Juni 7300 kg aardappelen: Schotsche muizen 11.60—12 60, drielingen 1213.50, kleine S 11.6012 70; 13 kg tomaten: A 10.70 15.80, B 10—90—11 20, C 8 10-8 40 en CC 1 2.803, alles per 100 kg. ENGELAND BOUWT EEN GROOT PASSAGIERSVLIEGTUIG. Plaats voor 56 passagiers; een kruissnelheid van 160 mijl per uur. De luchtvaartmedewerker van de .Daily Express" weet te melden dat op het ©ogen blik voor Engeland een groot passagiersvlieg tuig het snelste vliegtuig ter wereld naar verhouding van zijn afmetingen wordt gebouwd. Geen passagiersvliegtuig tot dusver in Enge land of elders gebouwd, kan met dil vlieg tuig wat afmetingen en snelheid betreft, worden vergeleken Het wordt een 3200 P K viermotorige een dekker met een kruissnelheid van 160 mjjl per uur en een topsnelheid van drie mijl per minuut, volgens-voorzichtige berekening. Het zal ruimte bieden aan 66 passagiers en hun bagage 01 3.5 ton passagiers en vracht of een kwart millioen brieven en post pakketten. Het zal waarschijnlijk het eerste van een Vnn 0erBeltjkë vliegtuigen zijn voorde 20 000 mrjlsroute van de Tmperial t i; ways naar Australië. Termtya van Milegvsliulil M" U.g.A. opgeschort. Et Biitsche ambassadeur heeft aan het departement van buitenlandsche zaken mede gedeeld, dat zijn regeering niet den op den t n dezer vervallende termijn van eic ooi logn- mhuld en de achterstallige termijnen zal vol doen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1935 | | pagina 6