De verkiezing in de groote steden. Laatste berichten. Ingezonden. BINNENLAND Het pufvraagstuk. Zeekrijgsraad Willemsoord. Voor den Politierechter te Alkmaar. nppsTHF. COURANT VAM DONDERDAG 27 JUNI J93S: Arrondissements rechtbank te Alkmaar. Wijziging en aanvulling van de Pensioenwetten voor de zee- en de landmacht. Een pensioenkwestie te Wormerveer. De haringvisscherij. Te Rotterdam en te Amsterdam een roode meerderheid,. Verlies voor de vrijzinnigen en voor de kerkelijke partijen. Twee personen door den bliksem gedood. Burgerlijke Stand van Den Helder 6 nemen hoe gereageerd «al worden hier te lande op de discussie, die ui het Engelsehe Lagerhuis is gevoerd. Allen zijn het er over eens, dat er iets dient be gebeuren, maar dan dienen de maatregelen inderdaad practische beteekenis te hebben en piet vast te loopeu in theoretische beschou wingen. die het kwaad zelf onaangetast laten. In de NR.Crt. komt, naar aanleiding van „Scheveningsche Klanken'' in de Haagsche Courant een ingezonden stuk voor, waarin een haring week wordt bepleit. Ten eerste om den afzet van haring uit te breiden en ten tweede om te bevorderen, dat meer haringverbruikers worden gekweekt, waardoor blijvend de af name zal worden vergroot. OPROEP AAN HOTEL- EN PENSION HOUDERS. De VVV. Helders Belang heeft in dit blad een oproep geplaatst voor inschrijving voor Hotel- en Pensionhouders en verhuur ders van gemeubileerde kamers. De lijst hier van ligt ter uizage in 't Verkeershuis, Kanaalweg 91, telefoon 308, waar ook de in schrijving plaats heeft Belanghebbenden worden er op gewezen zich vooral op te ge ven.' nog maar al te vaak is het. vooral voor vreemdelingen, moeilijk bij gebrek aan adres sen, een goede verblijfplaats te bekomen, 't Verkeershuis voor de V.V.V. belast zich gaarne met het verschaffen van inlichtingen aan vreemdeluigen of tijdelijk m de gemeente vertoevenden, als men maar beschikking heeft over voldoende adressen. Twee jaren geleden is met veel moeite zoo'n lijst verkregen, deze is nu verouderd, reden waarom thans een nieuwe oproep ge schiedt. Het pufvraagstuk is, door het voorstel van de Visscherij Centrale waarover wij het reeds meer hadden, inderdaad weer in de branden de belangstelling gekomen. De N. R Ct. b.v. geeft in het ochtendblad van 26 Juni j.1. een verslag van een protest vergadering tegen het pufaanvoerverbod, wel ke gehouden is te Katwijk aan Zee en in het avondblad van dienzelfden dag een uitvoerig artikel, waarin een voorstander van het Vis scherij Centrale-voorstel blijkbaar aan het woord is. Leest men de beschouwing van dezen voor stander van het voorstel, dan zal men, bij op pervlakkige beoordeeling daarvan onder den indruk komen en meenen, dat de maatregelen tenslotte toch ten goede zullen komen aan de visscherij en dat het wenschelijk zou zijn, dat ze inderdaad werden ingevoerd. Maar bekijkt men nu het verslag van de protestvergadering te Katwijk aan Zee in het ochtendblad, dan krijgt men een geheel ander oordeel. Want niet de kleinere vaartuigen zijn de grootste vernietigers van jonge visch, maar juist de trawlers, die de puf niet aanbrengen, maar die, zooals in dat verslag wordt mee gedeeld in één reis van 10 dagen tusschen de 300 en 1000 manden jonge visch overboord zetten De gevangen en weer over boord ge worpen visch is dood, ten minste 90 is nutteloos verloren. Op plaatsen waar doode visch in zee geworpen is, is geen visch meer te vangen. De zaak zit dus zoo Kleine en groote visch- schepen vangen jonge visch. Deze visch is van beide soorten schepen dood, althans voor 90 De groote vaartuigen brengen deze puf niet aan wal, de kleine vaartuigen wel en vergroo- ten daarmee hun besomming. Al of niet aangevoerd is dus het nadeel voor het sparen van de jonge visch hetzelfde. Met het doorvoeren van de voorgestelde maatregelen der Visscherij Centrale blijft dus het kwaad zelf onaangetast, terwijl duizenden schade in hun broodwinning ondervinden. De eenige oplossing is herhaaldelijk we zen we daarop afzetting van bepaald om schreven gebieden in de Noordzee waar, op zekere tijden, niet mag worden gevischt. Of zullen de vïschmethoden worden gewij zigd, die oorzaak zijn van de vischvernieti- ging? Daarover zijn we sceptisch gestemd. Herhaaldelijk is dit vraagstuk al onder werp van beraadslaging geweest, maar ten slotte waren de argumenten tegen pufverbod zoo steekhoudend gebleken, dat er van zoo'n verbod niets is gekomen. Thans wordt gepoogd dit vraagstuk te bren gen onder de crisismaatregelen, waardoor dus het oordeel van Tweede Kamer zou worden uitgeschakeld. Daarom zullen belanghebbende groepen zich sterk hebben aan te gorden om een groot nadeel voor hun bestaan af te wenden. Want het kwaad, waarom het heet te gaan, wordt er niet door aangetast. Men schijnt nu aan de klein-kustvisschery enkele tegemoetkomingen te willen geven, maar dat alles moet wel zeer nauwgezet wor den bekeken. De Zuiderzeesteunwet heeft al zooveel stof doen opwaaien. Stof is er al veel te veel en we hebben meer behoefte aan een frissche zeebries. UITSLAG OPENBARE VERKOOPING. Door Notaris J. W. J. Schreuder werden gis terenavond 7 30 uur, in het lokaal „Musia Sacrum pubiiek verkocht, de volgende per- ceelen: Het woon- en winkelhuis met bakkerij aan de Sluisdijkstraat no. 53, hoek Janzendwars- straat, kad groot 1 are 60 centiaren. C. Tay- lor q.q. 9220. Het woon- en winkelhuis met erf en pak huis aan de Schagenstraat no. 72, hoek le Goversdwarsstraat, groot 99 centiaren. A. J. Donkersloot q.q. 2510 Het huis en erf met steenen schuur aan de Westgracht no 40. groot 1 are 28 centiaren. D v. Toledo 3090 Het woon- en winkelhuis en erf aan de Spoorstraat no. 67, hoek Hoogstraat, groot 43 centiaren. A, Coltof q.q. 7200. Het huis en erf aan de Hoogstraat no. 140, groot 32 centiaren. T. J. Hoogenbosch 1450. De garages en erf aan de Koningdwarsstraat no. 62 en le Vroonstraat nos. 34 en 36. groot 57 centiaren. J. Boerdijk 1540 Het huis en erf aan de Piet Heinstraat no. 48. groot 80 centiaren H. Riemers q.q. 1900. Het woon- eri winkelhuis en erf aan de Langestraat no. 66, groot 2 aren 40 centiaren. J H Moorman q.q. 1101, Het huis met het recht van voortdurende erfpacht op den grond aan de Laan no. 78. are 33 centiaren. K Duinker q.q. J JU20. Het huis en erf aan de le Vroonstraat no 29. groot 83 centiaren. J. H. Dito q.q. 2184. e huis en erf aan de Loodsgracht no. 67, groot 1 are 20 centiaren. Uit de hand ver- kochti Het huis met boet en erf aan de Badhuis straat no. 28 te Huisduinen, groot 2 aren 33 centiaren. C. Taylor q q. f 1290' Het huis met bovenwoning aan de Acnter- atraat nos. 72-73, hoek Paleisstoeg, groot 36 centiaren. J. Boerdijk ƒ705. Het huis en erf aan de Krooustraat no. 11, groot 68 centiaren. G. Abbenes q.q. 1326. Zitting van Woensdag 86 Juni Niet gesalueerd Voorzitter was mr. Sickenga. De eerste, die dezen middag terechtstond, was de zeemd.- C,en-matroos 3e W. M B. die op Tweeden Paaschdag niet gesalueerd had Dat geschied- de te Utrecht, en toen hij voor het met-sa u- eeren werd aangehouden, weigerde tuj zijn naam op te geven, de houding aan te nemen en den rapporteerenden korporaal te volgen naar den politiepost op het Vreeburg Hg werd veroordeeld tot 2 maanden met onmiddellijke in hechtenisneming, voor het niel-salueeren acht de krijgsraad opzet niet aanwezig, wel voor de andere feiten. Beklaagde zelf „vond het niét noodig mee naar de politie te gaan en hij ontkent voorts de weigeringen op zich zelf. Baadje gestolen. P van Z., zeemilicien-vliegtuigmaker van de Marinekazerne te Amsterdam had zich een baadje toegeëigend. Geëischt (en ook gevon nist) werd 2 maanden wegens diefstal. Dienstweigeraar. S. O., de derde, <Jic dezen middag terecht stond, is een communist en staat terecht om dat hg niet voldaan heeft aan den oproep om in dienst te komen. Met de handen in de zak ken slentert hy de rechtszaal binnen, en ant woordt op de uitnoodiging beleefder te zijn, daar anders de zaak buiten hem om zat wor den behandeld, dat hem dat niet schelen kan. Hij was opgeroepen door den Burgemeester van Rotterdam, om zich te Dordrecht bij de pontonniers te melden, was op den bepaalden dag van huis gegaan zonder zijn ouders in kennis te stellen van zijn voornemen om te weigeren, was weggebleven en had zich ten slotte op 25 Mei vrijwillig aangemeld. De fis caal wees er in zijn requisitoir op, dat hier geen request om vrijstelling op principieele gronden was ingediend, zoodat het hier geen geval van principieele dienstweigering betrof. Het feit achtte de fiscaal bewezen en gepleegd door een militair. Geëischt worden zes maan den met aftrek van voorarrest en ontslag uit den dienst Bekl. zelf hield een vrij uitvoerig betoog, waarin hij zijn standpunt uiteenzette. De uitspraak was tenslotte conform den eisch. Een handige Califormiër. Een bewoner van de Californiestraat te Den Helder, de loswerkman KL E, die op 19 Mei j.1. „keet" kreeg met zekeren Heer Piet v d. M., begon al spoedig met een water emmer te argumenteeren en diende Piet eenige onzachte liefkozingen op kin en hoofd toe. Voor dit feit terechtstaande, had de of ficier bereids 29 boete of 19 dagen gere- quireerd, doch de politierechter ontdekte ter elfder ure nog 'n fout In de telastelegging en sprak Klaas vrij. Geen voorbeeld van beschaving. Een inwoner van het eiland Urk, Gerrit de B. goot op 22 April de fiolen zijner toorn uit op hst hoofd van den rijksveldwachter en qualificeerde dezen trouwen man met ter men die verre van beleefd, ja zelfs straf baar waren, zooals bleek uit het vonnis 15 boete of 10 dagen. Haar persoonlijke verschijning werd al te zeer op prys gesteld. Een dienstbode uit Barsingerhorn, mej. Roelofje- v. d, H. had zich te Schagen in be trekking by den Heer I. J. Kuyper te Scha gen met een gouden armband-horloge dat haar reeds lang de keel had afgebeten ver rijkt. Toen het feit ontdekt werd bleek de Héér K. niet genegen, dit geval met den mantel der liefde te bedekken en werd de officier van justitie er in betrokken met al de onaangename aankleve van dien. Thans moest zij terecht staan, doch was niet ver schenen. De Heer Wigger heeft ook al een kijkje op dit meisje en stelde voor een ge combineerde straf, b.v 40 direct brom men en de rest voorwaardelijk. Maar de Po- litie-rechter wilde zelf haar neus eerst zien, gelaste uitstel tot 9 Juli en voorgeleiding van de thans al te bescheiden jongedame. De penningmeester was niet O.K, De niet verschenen heer Corn. W. te Scha gen. die gefungeerd had als penningmeester van den Bond van Land, Tuin en Zuivelar- beiders, had in die qualiteit voor een soort kassier Schaap in miniatuur gespeeld en de contributies ten bedrage van 146.88 aan de viool en strijkstok laten hangen. Ook hier achtte de Pol.-rechter persoonlijke kennis making gewenscht, en gelaste uitstel tot 8 Juli en voorgeleiding. Een „smerig" handeltje. De veekoopman Reijer Sch. te Schagen was door zekeren Theodorus Huisman leelijk bedrogen met een z g. onkante koe. met ge volg dat de heeren het over die knoeierij fi guurlijk en leterlyk gesproken duchtig aan den stok kregen. Er werden rake klappen uitgedeeld met gebruikmaking van koestok en schoffel. Bij slot van rekening was de be drogen Reijer de „piel" en stond hy heden terecht wegens mishandeling. Wie echter het laatst lacht, lacht het best, omdat bleek, dat het niet Reijer was die de vuile rol in dezen koeienhandel had gespeeld. Bovendien kon worden aangetoond, dat Reijer uit zelfver dediging had gehandeld en werd hij vrijge sproken, *n uitspraak waarmede de verdedi ger Dr Buiskool zich heel goed kon vereeni gen Echter gaf de advocaat het voornemen te kennen, namens zijn cliënt tegen Huisman, een klacht te zullen indienen wegens bedrog, straf- strafbaar gesteld bij art. 329 wetb. v ^Deze zaak kan dus voor mijnheer H. nog zeer onaangename gevolgen hebben. De maximum straf op dit feit gesteld is n.1. 1 jaar. He bakker speelde op de klos. De Barsingerhomener koopman Jaap B, die zich op 1 Mei te Wieringerwaard bevond op familiebezoek, wisselde de eentonigheid van het familieleven eens aangenaam af door den schilder Corn KI03 eens flink aan zijn ooren te trekken. De schilder scheen die grap niet voldoende te waardeeren en zorgde er voor dat Jaap tot 8 boete of 4 dagen werd veroordeeld. De schilder was ook vies van een grapje. De in de vorige zaak bedoelde schilder had zich ook niet onbetuigd gelaten in het be- kendeFratische spreuk. „Honneur du dames" leelijk verwaarloosd door zijn schompelijke Grietje de Vries, echtegenoote Th. Klos te Wieringerwaard, tegen een hek te gooien en haar te stompen, welke ongalante behande ling deze dame volgens dagvaarding niet scheen te smaken. De schilder werd nu ook voor front ge commandeerd en door mr. Ledeboer aange naam veroordeeld met 29 boete of 14 dagen, Scène op het eiland der pofbroeken tot besluit. Deze boeiende bundel Crimineele novellen kan worden beëindigd met een incident dat plaats had te Urk op 13 Mei. waarbij ten gevolge een ons onbekende kwestie de Heer Albert K. het noodig oordeelde zijn mede eilander Henk Kaptein 'n stomp op zijn lin ker oog toe te dienen, voor welk onoogelijk feit Albert heden wordt gecorrigeerd door 15 boete of 19 dagen, Meervoudige Strafkamer. Zitting van Dinsdag 25 Juni, Uitspraken van 18 Juni, Cornelis K., Oudendyk, schuldmisdrijf, t.c. doodelijke aanrijding te Beemster. Vrijspraak. Harmen W„ visscher te Medemblïk. Dief stal. Vrijspraak. A, B. Sch., autobus-chauffeur te Amster dam. Hooger beroep tegen veroordeeling we gens aanrijding te Hoorn, 25.boete of 10 dagen hechtenis. R. E, te Hoorn (gedetineerd). Zedezaak. 1 dag gevangenisstraf met aftrek van preven tief en ter beschikking stelling van de regee ring. Klaas B., koetsier te Amsterdam. Aan rijding op den Helderschen weg te Zijpe, Eisch 100 boete subs. 50 dagen hechtenis en ontzegging van rijbevoegdheid voor den tijd van 1 jaar. Uitspraak 50.boete of 25 dagen met ontzegging van rijbevoegdheid voor den tijd van i jaar. De Schager Zesdaagsch© voor het Hof van Appèl te Alkmaar, De Schager winkeliers hadden een S-daag- sche winkelweek georganiseerd met attrac ties en daaronder werd ook gerekend een loting in een vorm, die geen gevaar zou kun nen opleveren van een strafvervolging ter zake overtreding der bekende muggenzifting- loterijwet, Securiteitahalve hadden zij ook den ambtenaar van het Kantongerecht eens ge polst en ook deze had geen juridische be zwaren gemaakt. Niettemin werd toch op een of andere wijze een strafvervolging uitgelokt en stonden de drie organisatoren, A. W. H. Schene, Schmalz en J. J. van Hoek voor den Kantonrechter terecht met het resultaat, dat de ambtenaar, die moeilijk zijn eigen advies kon verkrachten, vrijspraak concludeerde. In een krachtig pleidooi sloot de verdedi ger, Dr. Buiskool, zich in hoofdzaak aan bij dit requisitoir, met dien verstande, dat hij ontslag van rechtsvervolging concludeerde. De Kantonrechter evenwel bleek een an dere meening te zijn toegedaan, mede uit het oogpunt, dat het hier gold een principieele zaak, die wei in hoogste instantie moest wor den uitgevochten en veroordeelde ieder der verdachten tot 1 boete of 1 dag. Tegen welk vonnis hooger beroep werd aangeteekend. Dat hooger beroep werd dan ook heden behandeld en de drie appellanten gaven toe deze Zesdaagsche te hebben doen houden, zonder daarvoor verlof te hebben verkregen! Zij vermeenden echter geen strafbaar feit te hebben gepleegd, temeer omdat ook de heer ambtenaar had verklaard in de attractie geen loting te zien. De Officier verklaarde trouwens thans ook geen oogenblik te twijfelen aan de goede trouw dezer appellanten en stelde vast. dat hij de zaak uitsluitend principieel beschouwde. Hij kon volkomen begrijpen, dat de Midden stand alle geoorloofde middelen te baat nam om zijn omzet te verbeteren en daarbij ge bruik maakte van een onschuldig gokje, dat altijd een groote attractie vormt voor het Ne- derlandsche publiek. Echter was toch naar de meening van spreker gehandeld in strijd met de loterijwet, omdat door gebruikmaking van het z.g, rad van avontuur op den uitslag geen invloed kon worden uitgeoefend. Dat de ambtenaar vrijspraak had gevorderd, kon de officier zich indenken, dit was consequent, aangezien hij zelf een welwillend advies had gegeven. Oe officier schaarde zich evenwel aan de zijde van den kantonrechter en requireerde bevestiging van diens veroordeelend vonnis. De verdediger, Dr. Buiskool, bracht een aantal argumenten te berde, door hem reeds m eerste insantie ontwikkeld en waarin hij deed uitkomen, dat de zaak loyaal en geheel m 't openbaar was behandeld zonder achter- afjes of onderonsjes. Het gewraakte rad van avontuur was door majoor Hollema zelf ge draaid. Een afgunstig winkelier, die buiten de zegdaagsche stond, had de zaak aan 't rol len gebracht. Pleiter, zich refereerend aan het vonnis der Rechtbank, was overtuigd dat het vonnis van den Kantonrechter zou 'wor den vernietigd en ontslag van rechtsvervol ging zou worden uitgesproken. In zyn repliek bleef de officier by zijn requisitoir persisteeren, waarna nog eenig dupliek van de eijde van den verdediger volgde. O Bij de Tweede Kamer zijn wetsontwerpen tot wijziging en aanvulling van de pensioen wetten voor de zee- en de landmacht inge diend. In den aanhef van haar memorie van toelichting, schrijft de regeering: j,Nu de Pensioenwetten voor de zee- en de landmacht (Staatsblad 1922, nos. 65 en 66) gedurende een tijdvak van 13 jaar, waarvan de laatste 19 na de jongste wijziging van be- teekenis, in dagelijksche toepassing zijn, is uit de practijk gebleken, dat deze wetten m sommige détails nog enkele wijzigingen en aanvullingen behoeven. Ook een tweetal uit spraken van den Centralen Raad van Beroep hebben de wenschelijkheid aangetoond tot wijziging van eenige artikelen, terwijl voorts de invoering der ambtenarenwetten de rede lijkheid doet gevoelen van uitbreiding van het beroepsrecht in sommige pensioenzaken. Zou een en ander op zichzelf wellicht reeds voldoende aanleiding kunnen vormen om een wetsvoorstel tot wijziging van de besproken wetten aanhangig te maken, een drietal punten maakt, naar het oordeel der regeering, de indiening van zoodanig wetsvoorstel op dit oogenblik urgent. Deze drie punten zijn: opheffing van den Militairen Pensioenraad; beperking van de gelegenheid tot het onver kort genieten, naast elkaar, van pensioen en andere inkomsten uit de publieke kassen, en wijziging van de bepaling omtrent het vet- lies van pensioensaanspraken in geval van ontslag uit den dienst op niet-eervolte wijze." In Wormerveer wordt de iaatste dagen druk gesproken over een eigenaardig geval, waarbij, ter wille van een 9-tal reeds gepen sioneerde arbeiders, die weer in dienst zijn gesteld, jongere, pas aangestelde krachten zijn ontslagen. De feiten zijn de volgende: In 1933 kregen negen arbeiders van de Cacaofabriek Erve Wed. H. de Jong ver vroegd pensioen, omdat, naar de directie me dedeelde, de omstandigheden zulks noodig maakten. De grootte was afhankelijk van het aantal dienstjaren. Het hoogste pensioen was 15 per week. Er waren arbeiders bij met 40 dienstjaren. In het ontslagbriefje was ech ter gestipuleerd, dat de directie deze arbei ders te allen tijde, wanneer de omstandighe den zulks noodig maakten, weer kon oproe pen voor den dienst. En tevens, dat wanneer zij den 65-jarigen leeftijd bereikt hadden, het pensioen automatisch met 3 per week zou worden verminderd. Toen op de fabriek een loonsverlaging van 10 werd ingevoerd, werden ook hun pen- poenen met 19 verlaagd. Öp 1 Januari van dit jaar werd, als een tjoiderslag uit een helderen hemel, namens de] directie hun bericht, dat de betaling der pensioenen zou worden stopgezet, omdat het bedrijf niet langer in staat was te betalen 'j, Men kan zich de ontsteltenis bij de getrof fenen voorstellen. Zij kwamen naar elka.ar toe en j hun eerste daad was het aanvragen van qetl onderhoud met de directie. Het werd ge weigerd. De directie kon haar eenmaal aan genomen standpunt niet verlaten. Men vroeg nogmaals een bespreking en wees bij voorbaat op de geneigdheid tot een compromis met op offering van een goed percentage van het pensioenHet antwoord was gelijkluidend. Tenslotte kwam de zaak voor den kanton rechter te Zaandam. Déze besliste, dat de firma het pensioen moest blijven doorbetalen, hetgeen dan ook geschiedde. Doch meteen kregen deze gepensioneerden aanzegging op de fabriek terug te komen. Tegen vol loon. en op1 Juli a.s. Het is de clausule in hun ont slagbriefje, die aan de firma het recht geeft om hen te laten werken voor het pensioen zooveel, dat het normale loon bereikt wordt. En zij is, naar zij zegt, gedwongen aldus te doen. Zij kan deze pensioenen niet betalen en meteen een gelijk aantal volwaardige arbeids krachten tegen vol loon in dienst houden. De nieuw aangestelde jongere arbeiders worden nu ontslagen. Het is dit ontslag, dat begrijpelijkerwijs nogal wat opwinding ver oorzaakt. Nog meer beperking; de schepen zouden inet 69 in plaats van 39 netten uitvaren. Gedurende de laatste dagen loopen de pnj-. zen1 van de haring sterk achteruit als gevolg van den vrij groeten aanvoer en wordt de noodzakelijkheid om nog meer te beperken algemeen gevoeld. De thans varende schepen kunnen gemakkelijk voorzien in de behoefte van het binnenland. Wat den export betreft, laat dit zich ook niet gunstig aanzien, daar b.v.l Duitschland zijn invoer wel zéér beperkt heeft en gedurende het derde kwartaal mogen ongeveer 16 tot 17.000 ton haring worden in gevoerd. Een en ander, in overweging nemende, acht men verdere beperking zeer dringend. Ten einde dit ten uitvoer te brengen, hebben de pesturen der plaatselijke vereenigingen een bespreking gehad met het hoofdbestuur van de Reedersvereeniging voor de Ned. Haring visscherij. A.s. Donderdag, 27 Juni, mag het derde één vierde gedeelte van de haringsche pen naar zee vertrekken, uitgerust met 89 netten. Verschillende stemmen zyn opgegaan om op genoemden datum niet met 80, maar met 60 netten uit te varen, zijnde het aantal netten, dat op den vorigen datum van uit varen 8 Juni j.1. mocht worden mede genomen. Hierdoor hoopt men een verminde ring der aanvoeren te bereiken. In de dezer dagen te Scheveningen gehou den ledenvergadering van de Reedersvereeni ging Scheveningen is deze zaak eveneens ter sprake gebracht en het meerendeel der leden voelt voor verdere beperking. Mede door het warme weder der laatste dagen heeft men spoedig een te veel aan haring, waardoor de prijzen belangryk lager zijn. De thans bestaande regeling voor uitvaren en medenemen van het aantal netten is vast gesteld door de Visscherij-Centrale. zoodat eventueele wijzigingen in de bestaande rege ling door bedoelde Centrale moeten worden goedgekeurd. 'In het begin der vorige week waren de prij- noff f echter de aanvoer wat gioote brokkelen af. Tot op heden waren vot g 1 door 125 schepen 9*00 «s voerd, terwijl dit jaar door 0 - ron(j 12.529 kantjes werden aange afpPlo0pen 2729 kantjes meer. Vooral in de week waren de aanvoeren belangrijk g De minister van economische Z^ ',C]C" artikel 4 van de Crisls-Harmgbesctekking 1935 I ingetrokken voor zoover het de bepaling dat van 27 Juni af een vleet ter haringvangst mag worden raee^ornen waarvan de totale bovenspeerreeplengte 2432 M niet te boven gaat. Derhalve mogen de haringdryfnetv.sschers- vaartuigen, ook na 26 Juni, evenals tot dien datum, slechts een vleet meenemen, waar van de bovenspeerreeplengte 1824 M. me boven gaat. By de gisteren gehouden verkiezingen is de samenstelling van onderstaande gemeente raden geworden als volgt: Rotterdam. Party en Oude Nieuwe Winst of Raad Raad verlies Lib. 7 3 4 V.D. 1 9 1 S.D.A.P. 15 29 5 A.R. 6 5 1 C.H. 4 3 1 R.K. S 7 1 Staatk. Ger. 1 1 Nat. Herst. 1 1 Lijst Van Burink 1 2 T 1 Rev. Soc. 1 1 Comm. 1 2 1 45 45 Bij een beoordeeling van de behaalde win sten en de geleden verliezen, zooals deze uit bovenstaand staatje blijken, dient men in het oog te houden, dat na 1933 de Kieswet is ge wijzigd; het stelsel van de grootste overschot ten voor de verdeeling van de raadszetels heeft plaats gemaakt voor het stelsel van de grootste gemiddelden. Indien dit laatste stelsel in 1931 reeds zou zijn toegepast, zou de zetel- verdeeling eenigszins anders zijn geweest, n.1.: 7 lib. (thans 7); 1 v.d.) (1); 17 s.d. (15); 6 a.r. (6); 3 c.h. (4); 8 r.k. (8); 9 staatk. ger. (1); 1 rev. soc. (1); de heer Van Burink (1) en 1 comm. (1). Wil mén den invloed van de kieswetwyzi- ging uitschakelen, dan moet men den nieuwen raad stellen tegenover den hierboven bere kenden, fictieven raad van 1931, Utrecht. Partyen Oude Nieuwe Winst of Raad Raad verlies 2 2 V.D 2 1 1 14 :+2 A.R. TL-S 6 5 —i C.H. 4 3 i R.K. 11 12 i Utr. Gemeentebei. 1 i Communisten 1 i 39 39 Eindhoven, Partijen Oude Nieuwe Winst of Raad Raad verlies 1 S.D.A.P. f, 8 7 1 A.R. 1 3 ;+i R K, Staatsp. 24 24 0 i Onaf. R.K. 1 2 i 37 37 Leiden. Partijen Oude Nieuwe Winst of Raad Raad verlies Lib. 1 2 V.D. 1 1 S.D.A.P 11 14 3 AR. 4 i C.H 6 RK. 7 i Communisten 1 1 Nat. Herstel 1 i 35 35 Schiedam Partijen Oude Nieuwe Winst of Raad Raad verlies Lib 2 1 S.D.A.P 8 19 -f 2 A.R 4 3 1 C.H 5 5 R.K 9 9 Communisten 2 2 31 31 De nieuwe gemeenteraad van Amsterdam. Partijen Oude Nieuwe Winst of Raad Raad verlies Lib. V.D." S.D.A.P. A.R. C.H. R.K. 4 2 16 3 4 7 3 1 16 3 3 7 1 1 1 Chr. Dem Nat. Herst. 1 1 1 1 2 Middenst. Rev. Soc, 3 1 1 1 Comm. 4 7 3 de Hartogh 1 1 45 45 Tijdens een hevig onweer, dat gister- avond laat en vannacht boven Twente woedde, trof de bliksem een groep per- j sonen, die een schuilplaats hadden ge- zocht onder een boom in de Hengelosche Straat te Enschedé. Twee personen, mejuf- {rouw Rutgers uit Hengelo en de heer Leuverink uit Enschedé, werden door het j hemelvuur op slag gedood. De lijken zyn naar het Roomsch-Katholieke ziekenhuis overgebracht. Haarlem. Partijen Oude Nieuwe Winst of Raad Raad verlies Lib. 3 2 1 V.D. 5 2 3 S.D.A.P. 12 14 2 A.R. 3 2 1 C.H. 3 3 1 R.K, 11 11 j Kath. Dem. 1 i Comm. 2 2 Chr. Dem. i 1 t1 Vrije kiez. 1 i 39 39 OPBRENGST „ZONNESTRAALDAG" 539.28®. Dank zy de welwillende medewerking van een groot aantal dames en heeren is de „Zonnestraaldag", gezien de zeer slechte tij den een succes geworden. De opbrengst in Den Helder was f 495.74®, die te Julianadorp 34.54, een totaal bedrag dus van 539.28*. Een woord van dank aan allen, die hebben medegewerkt om tot dit resultaat te komen. Een apart woord van hulde aan de directies van Tivoli en Rialto Theater, de firma van Baaren, Helders Fanfarecorps, Redactie Hel- dersche Courant en den heer van 't Hert, gérant Algemeen Tehuis voor Militairen Spoorstraat, voor hun in verschillende vor men gegeven medewerking. Namens het Comité Jan Mens, Secr. i MAAKT KINDEREN GELUKKIG. De laatste jaren hebben de schoolgaande gestichtskinderen van „Hulp voor Onbehuis den" te Amsterdam onder de groote vacantie in Nunspeet kunnen kampeeren. Twee honderd misdeelde kinderen, onder wie veel zwakken en prae-tuberculeuzen hebben daar telkens gezondheid opgedaan en... er misschien wel de gelukkigste weken van hun bestaan beleefd. Het is echter steeds moeilijk het kampgeld (dit keer pl.m 2500) bijeen te brengen. En bovendien: mag ook in dezen tijd van groote benardheid wei gevraagd worden voor een doel als een vacantiekamp voor misdeelde kinderen Zou het niet beter zijn, de Onbehuisden- jeugd onder de a.s. groote vacantie maar in het gesticht te laten? Echterde kinderen hunkeren en ver langen zoo! Zij missen steeds zooveel, ondanks alle goede gestichtszorg. Moet deze grootste vreugde, tevens uit gezondheidsoogpunt zulk een weldaad, hun ontnomen worden? Welaan ,het hangt thans mede van U af, ruim twee honderd Onbehuisden kinderen ge lukkig te maken. Help het kampgeld bijenbrengen. Schenk Uw kampgift! Vereeniging „Hulp voor Onbehuisden" 2e Const. Huygensstraat 35, Amsterdam. Post giro: No. 32534; Gem. giro A'dam; V No. 297 CORRESPONDENTIE. J. J. S. Oorzaak van het bekorten van Uw ingezonden stuk was de wat te naive voor stelling. Op deze wijze had u de knoopen- fabrikant, de wever en de loopjongen ook nog werkloos kunnen maken. Nuchterheid i* vooral in onzen tijd noodig en die te be trachten is een verdienste van openbare per sonen. Op de Hoogte. Uw ingezonden is niet geschikt voor plaatsing. Het feit, dat de een steelt geeft den ander nog niet het recht nu ook maar goederen weg te nemen van den dief. Het gaat hier niet om de hoeveelheid of waarde van het gestolene, doch om de daad. Red. Held. Crt. Van 25 en 26 Juni. ONDERTROUWD: H. C. Everhard en R. J. J Aerssens; A. A. Vijfwinkel en J. Bak ker; J. c. Broeke en W. C. Snijder; J. Nie- wold en A. M, Emons. GETROUWD: W. Komen en M. M. H. Wellens; M. L. de Keizer en D. Kamp; J. A. Korff en H. Polak. BEVALLEN: G. KoridonMolenaar, z.; W. C. CzechBruin, z.; W. v. d. Struijs Scheffers, d.; T. Riekwel—de Groot, z.; E. J. Moesman—v. d. Mijde, d. OVERLEDEN; C. RiemersBakker, 6? j-J W. P. Jagel, 57 j.; K. Simons,. 22 j.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1935 | | pagina 10