Ontzettende vliegramp bij Schiphol. Radio-programma De „Kwikstaart" verongelukt. Tengevolge van technische storing. Zes personen omgekomen. De brand maakt redding onmogelijk. BINNENLAND P. W. A. Cort van der Linden f Een schoonheidshe- handeling, die ieder zich kan veroorloven LISTERINE TANDPASTA! Het bezuinigïngsontwerp. Duitschers naar Nederland. 2 Een verschrikkelijke slag lieeft weder om onze nationale luchtvaart getroffen. De Ijjnmacliine naar Malmö, de vier motorige Fokker 22, de „Kwikstaart", is Zondagmorgen om kwart voor tien met twintig inzittenden verongelukt. Even nadat het toestel Schiphol had verlaten, moost het een noodlanding maken. Het raakte den dijk van den nieuwen weg AmsterdamDen Haag, sloeg om en vloog in brand. Veertien in zittenden wisten zich te redden; vier le den der bemanning vielen aan hun plicht ten offer. Twee Engetsche passagiers kwamen eveneens om het leven. De oor zaak van het ongeluk ligt waarschijnlijk aan een hapering in den benzinetoevoer, waardoor de' bestuurder Heinz Silber stein, een zeer kundig K.L.IVT.-piloot, on verhoeds een noodlanding moest maken. 'De namen van de slachtoffers. De namén van de verongelukten zijn: H. §il))érst;ein,1gezagvoerder. G. F. Nieboer, radio-telegrafist. G. Brom, werktuigkundige. L. J. van Dijk, werktuigkundige. Mr. Newman, passagier. Mr. Hodson, passagiers. Mr. W. F. Treschaw, Noorwegen, werd licht gewond in het gelaat; Miss Karlstedt, Zweden, werd opgenomen in het Wilhelmina- gasthuis, met lichte hersenschudding, toe stand geruststellend, en haar verloofde; Mr. Helström, Zweden, werd eveneens opgeno men in het Wilhelminagasthuis, toestand be vredigend; Miss K. Classen, Engeland, been geschroeid; Mr. J. J. Faulkner, Engeland, op genomen in Wilhelminagasthuis met kneu zing van den rug, toestand gunstig. Zondagavond was de toestand van de in het Wilheminagasthuis verpleegden bevredi gend. De reconstructie van het ongeluk. Uit wat de ooggetuigen vertellen en uit hetgeen de heer Aler, chef van den vlieg- dienst van de K. L. M. mededeelde, kan men het ongeluk vrij nauwkeurig reconstru- eeren. Om halftien vertrok de Kwikstaart van Schiphol om haar reis naar Hamburg, Ko penhagen en Malmö aan te vangen. Terwijl het vliegtuig zich in de lucht verhief, lekten vlammen uit den uitlaat der motoren. Een teeken, dat niet vlug genoeg benzine toe stroomde. Ongeveer een halven kilometer van Schiphol bemerkte de piloot Silberstein, dat de twee linkermotoren in toeren sterk terugliepen. Waarschijnlijk doordat zij niet voldoende benzine kregen. De machine begon daardoor te zakken. Wat er verder gebeurd is, kan men met vrij groote zekerheid gis sen. Of de rechter nog draaiende motoren hebben het toestel omgetrokken öf wat waarschijnlijker is wilde Heinz Silberstein naar Schiphol terugkeeren. In alle geval wendde hij het vliegtuig, dat zeer laag kwam en vlug snelheid verloor. Vlak voor het begin van het vliegveld heeft de piloot gezien het ter rein niet meer te kunnen halen. Hjj wilde ln een korenveld een noodlanding maken. Zeer kalm kwam h(j neer. Helaas, de zware dijk bleek een obstakel. De linker vleugel raakte den dijk, sloeg er een on diep gat in. Daardoor keerde de machine zich geheel om. De rechtervleugel hief zich in de lucht. De andere vleugel brak, de motoren wrongen in elkaar. Het vliegtuig viel en vloog een minuut later in brand. Wat ooggetuigen zagen. Eenige wielrenners hebben eveneens het ongeluk zien gebeuren. Zij zeiden: wij zagen de F. 22 de lucht in gaan. Eén van ons zei: wat een mooi gezicht. Ja, antwoordde een ander, maar er is toch iets niet in orde. Wij merkten, dat twee motoren btjna niet werk ten. „Dat gaat niet goed, dat moet mis gaan," riepen wij elkaar toe. De machine wil een noodlanding maken jongens, pas op. Wij renden er heen. Het vliegtuig kwam lager en lager. Een stofwolk. Een doffe bons. Een vleugel hief zich hoog op. Wat wij verder zagen vergeten wij ons leven niet. Wij waren vlak bij de machine en hoorden de deur opentrekken. Een man sprong er uit, een man en een vrouw tui melden naar buiten. Meteen begon de Kwik staart te rooken. Er in, mannen, riepen wij tegen elkaar. Want voor de ramen van de cokpit waren gezichten van de bemanning te zien. Meti de vuisten sloegen die op de ruiten. Ge schreeuw klonk.. Wij wilden naar binnen, maar meteen schoot een groote vlam ons te gemoet. Een doffe explosie klonk. De blauwe machine stond in lichte laaie. Telkens weer knallen van explosies. Heel hoog steeg de rook op. Wat brandde die machine! Eén der geredde passagiers wees er aldoor naar en zei: de menschen er uit halen, of zooiets, want het was een vreemdeling. Wij konden er niet meer in. Op handen «n voeten zijn wij er npg naar toe gekropen. Het ging niet meer... Het onderzoek. Öeti geheelen dag zijn de autoriteiten met het' öiiderzoek bezig geweest. Alle ooggetui gen' zijn gehoofd. Aanvankelijk vreesde men, dat 'éKméér' passagiers dan twee het leven haMfch gelattfri.' Verschillend^ 'inzittenden; 'die naar buiten zijn gesprongen, zijn namelijk weggerend. Twee er van, een heer en een dame, vond men gewond in een sloot. De eenige overlevende van de bemanning. De eenige overlevende van de bemanning, de hofmeester J. Haberer, verklaarde, dat hij bij de start achter in de ljajuit stond. Hij bemerkte, dat er bg den linker buitenmotor storing was, waarna de linker buitenmotor in toeren terugliep. Van de klap, veroorzaakt door de botsing herinnerde hg zich niets meer. Wel weet hg, dat hij als vijfde of zes de het toestel door de openstaande deur ver liet. Eenmaal buiten kwam hg tot bezinning en terstond daarop is hg weer in het toestel gegaan om den daar nog verblijvenden pas sagiers hulp te bieden. Hij kon echter niet meer in de voorkajuit komen, daar intus- schen de brand was uitgebroken. De heer Plesman aangekomen. Tegen 4 uur kwam de heer Plesman op de plaats van de ramp. En aller deelneming ging uit haar den leider van onze luchtvaart maatschappij, die binnen korten tg'd weder om door zulk een ontzettende ramp is getrof fen. Het eeiiige wat hg kori mededeelen, was, dat dr. Hulst, aan wien de sectie was opge-1 dragen in samenwerking niet dr. Slotboom de zes slachtoffers heeft geïdentificeerd. Door deze medici is tevens vastgesteld, dat de slachtoffers bij de botsing met den grond om het leven zijn gekomen. Geen paniek onder de inzittenden. Over de toedracht van het ongeval heeft men een waardevolle verklaring van een der geredde passagiers, ir. Ove Petersen van de firma Burmeister en Wain te Kopenhagen. Deze hoofdingenieur vliegt zeer veel, zoodat hg mede door zijn technische kennis, in staat was zich uitstekend rekenschap te geven van hetgeen met de „Kwikstaart" in haar laatste oogenblikken is geschied. Ir. Ove Petersen was met de „F. 36" van Londen gekomen en had plan met de „Kwik staart" door te vliegen naar Kopenhagen. Hij voelde terstond na den start, dat niet alles ging zooals het moest, 't Was duidelijk, dat de piloot moeite had zijn machine van den grond te krijgen. De snelheid was ook belangrijk minder dan anders bij een start. De „Kwikstaart" wilde maar niet weg komen. De machine ging rakelings over de boomen langs den weg. „Zouden wij terug gaan?" dacht de passagier. En hij werd nog versterkt in die gedachte toen hg bemerkte, dat de motoren langzamer draaiden den vaart verminderde in plaats dat deze toenam. „Ik zat achterin, in het laatste compartiment, dus kon ik niet waar nemen of de motoren gedeeltelijk gestopt waren," zoo zeide hij. Doch naar zijn gevoel waren de twee linker motoren in toeren zoo sterk teruggeloopen, dat zij geen nuttig effect meer sorteerden. Daardoor moet de machine een draai hebben gemaakt, dien de piloot niet tijdig kon redresseeeren. Hij voel de het ongeval naderen en begreep, dat de piloot er niet meer in slagen zou de machine behouden over den dijk van den nieuwen snelweg AmsterdamDen Haag te brengen om in het nabij gelegen polderland een nood landing te doen. Houd je vast. „Houd je vast!" waarschuwde hg zijn buurman, mr. Gauffin. Tegelijk botste de' linkervleugel tegen den dgk, maakte de ma chine een slag om en kwam met hevig ge kraak aan de N.W. zijde van den dgk op den grond. De passagiers werden door elkaar ge schud en kwamen op den vloer van het toe stel terecht. Door den schok van het neerkomen was de buitendeur, die toegang geeft tot de pas sagierscabine open gesprongen, wat zeer zeker een geluk is. Een dame was door den schrik flauw gevallen en lag in onmacht op; den grond. De passagiers moesten over haar heen stappen om naar buiten te komen. Achteraf verbaas ik mij er over, maar toch is het een feit: de passagiers verkeer den niet in paniekstemming, er werd niet ge schreeuwd en gezien de omstandigheden werd er vrij ordelgk achter elkaar uitgestapt. Ik verklaar dat door den betrekkelijk goeden afloop van de eerste botsing. Door den ver traagden gang van de machine was deze niet zoo hevig als ik aanvankelijk verwacht te. Ik meende, toen ik het ongeval zag aan komen, beslist dat het vliegtuig over den kop zou slaan. Maar door den vertraagden gang viel de schok der botsing erg mee. Door die botsing werd het vliegtuig geheel gestopt en bleef de cabine der passagiers intact. De steward deed zijn plicht: De steward was ook buiten gekomen. Doch toen hij zag, dat de passagiers zijn hulp noo- dig hadden, klom hij weer in het toestel om de passagiers bg het uitstappen behulpzaam te zijn. Te zamen hebben wij de flauw geval len dame naar buiten gebracht. Ik heb alle achting voor de wijze, waarop de steward zijn plicht heeft gedaan. Hg wilde ook de overige leden der beman ning te hulp komen. Deze zat opgesloten iri de bestuurscabme, want door den val was de verbindingsdeur tusschen cockpi». en p. ssa- giersruimte zoodanig gekne d, dat deze ni »t was open te krijgen. Nauwelijks waren de laatste gereddt pas sagiers buiten of wij hoorden verschillende explosies. Nu werd het levensgcvaatlgk lan ger in de nabgheid van het vliegtuig te blij ven, want terstond na de eerste ontploffing steeg een vuurzuil omhoog. En onder de ver dere ontploffingen begon het vliegtuig' te branden als een fakkel. De geredden zochtert daarom een goed heenkomen. Terstond kwam van alle kanten hulp op dagen. Voorbij rgdende automobilisten na men de passagiers op en vervoerden dezen naar Schiphol. Toen er appèl werd gehouden bleek pas, dat niet alleen vier leden der be manning, maar ook twee passagiers tot de slachtoffers behoorden Toen de ramp geschiedde Een der Amsterdamsche correspondenten van de N. R. Crt. meldt: De ondergang van de Kwikstaart bij onze luchthaven zelf, nauwelijks een minuut na dat zij de reis naar Malmö aangevangen had.j in het gezicht van de velen, die de schoone: zomersche Zondag naar Schiphol gelokt had,! heeft daar een verslagenheid teweeg ge bracht, nog veel grooter dan die, welke dej beide vorige rampen, zoover van huis, heb-i ben veroorzaakt. Allen, wier auto's op de parkeerplaats van; Schiphol stonden, snelden er onmiddellijkj heen. Op den drukken Spaarnwouderweg wa-j ren honderden passeerende wielrijders eni eenige automobilisten van het ontzettende: ongeluk getuigen geweest. Het allereerste oogenblik moet de ontsteltenis er zoo groot geweest zijn, dat haast niemand zich roeren kon van schrik, toen zag men menschen het vliegtuig, dat niet onmiddellijk in brand ge vlogen is en in schuinen stand tegen den dijk hing, verlaten en als uitzinnig zag men hen naar verschillende kanten het bouwland op' vluchten. Kostbare miniaturen verloren gegaan Een der geredden uit het vliegtuig de Kwikstaart is de heer Axel Gauffin, hoofd-; directeur van het Nationale Museum te:, Stockholm. De heer Gauffin, een ook in ons'j land zeer bekend historicus en kunstkenner,,; is o.m. tegenwoordig geweest bij de opening!' van het nieuwe museum Boymans te Rot-! terdam. Hij had Zaterdagavond deelgenomen; aan de feestelijke receptie bij de opening van; de Rembrandttentoonstelling ter gelegenheid; van het vijftig-jarig bestaan van het Rijks-j museum, en zou Zondag naar Stockholm te—j rugkeeren. Naar de N. R. Crt. verneemt, had de heerj Gauffin bij zijn bagage twee kostbare minia-i turen, welke hij op de veiling te Londen uit: de collectie-Piepont Morgan had gekocht.! Vermoedelijk zijn deze verloren gegaan. De omgekomen leden der be-| manning. De omgekomen piloot van de Kwikstaart,, H. Silberstein, was een Duitscher, in 1904; geboren. Hij is eerst vier jaar als verkeers-; vlieger bij de Deutsche Lufthansa in dienst geweest, daarna twee jaar geleden aange steld als piloot bij de K. L. M., waar hij gold als een zeer kundig vliegtuigbestuurder.| Hij had bij de K. L. M. 22000 vlieguren en vier reizen naar Indië gemaakt. Silberstein was gehuwd en laat een jong kind achter. De omgekomen marconist G. F. Nieboer is in dienst geweest bij de Maatschappij Radio-:, Holland als scheepvaart-telegrafist. Op 1 Mei 1934 kwam hij tijdelijk bij de K. L. M. in dienst, op 1 Juni van dit jaar kreeg hij hier zijn vaste aanstelling. De heer Nieboer laat een weduwe en een jong kind achter. De werktuigkundige G. Brom, woonde te Amstelveen, is in 1905 geboren; hij is ge huwd en laat geen kinderen achter. De omgekomen werktuigkundige v. Dijk, is te Amsterdam geboren in 1897, was ge huwd en laat twee kinderen achter. Hij was stoker bij de Marine en een oud-stadgenoot. De vermoedelgke oorzaak.1 Naar de oorzaak van het ongeluk wordt een ernstig onderzoek ingesteld. Zeer be voegden waren ook later in den avond nog steeds geneigd als de oorzaak aan te I nemen dat de benzinetoevoer naar de lin- ker-motoren cp een of andere wijze defect 'is geraakt. Daar dit geschiedde toen de machine nog slechts pas opgestegen was, kon de piloot helaas niet de vereischte vlieghoogte aan het toestel geven. Indien de beide motoren niet gewerkt had den terwgl het toepte: reeds hoog in de lucht zat, dan was men eenvoudig op de andere! beide motoren doorgevlogen tot men een ge-; schikt landingspunt zou hebben gevonden. Dej meening van ter zake deskundigen is dat Sil-! berstein getracht heeft het toestel langs den, dgk van den nieuwen verkeersweg neer te; zetten omdat hij wist dat dit zijn eenige mo gelijkheid tot redding was. Landen in het wel land, met de vele slooten, was een onmoge lijkheid met een groot vligetuig als de Kwik staart. Helaas raakte de linkervleugel den. grond bij het neerzetten op het hellend vlak: dat de voet van den dgk biedt. Dat noodlottigej ongeluk deed den linkervleugel afknappen en; de machine zich met den neus in den grond' woelen. Weer als gevolg daarvan begon de! benzine uit de gebroken leidingen van de tanks te vloeien en vlam te vatten. Toen was alles gebeurd in een paar minuten. De heer van der Heyden, inspecteur van de: luchtvaart en ir. van der Maas, van den Rijks studiedienst voor de luchtvaart, waren den ganschen dag op Schiphol en op de plaats, van het ongeluk ln de weer om gegevens te verzamelen, die kunnen leiden tot het vast-1 stellen van de juiste oorzaak. Piloot Silberstein had vier jaren dienst ge daan bij de Deutsche Lufthansa voor hg on geveer een jaar terug in vasten dienst over-' ging naar de KLM. Een bekwaam piloot en geacht Dg de Lufthansa, had de politieke strooming in Duitschland het hem vrijwel on mogelijk gemaakt in Duitschen dienst te blg- ven. Silberstein was een Jood. De KLM nam hem over en Silberstein verheugde zich ook bij de KIM in een goeden roep. De toestand van de gewonden. Zondagavond te tien uur hebben wij geïn formeerd naar den toestand van de drie ge wonden, die zgn opgenomen in het Wilhel minagasthuis, schrijft de Nw. R. Crt. Betref fende mej. Karlstedt, een Zweedsche, luidt het bericht, dat zij een zeer lichte hersenschud ding heeft opgeloopen en enkele ongevaarlijke en lichte verwondingen. Haar toestand is gun stig en baart geen enkele zorg. De heer Hell- ström, een Zweed, is ongevaarlijk en zeer licht gewond. Ook zijn toestand is goed. De derde gewonde, de heer Faulkner, directeur van Finmar Ltd., is ook niet levensgevaarlijk gewond. Hg heeft kneuzingen aan den rug opgeloopen. Ook zgn toestand baart geen zorg. Familie van Silberstein te Amsterdam. De bejaarde vader en moeder van den om gekomen vlieger Silberstein arriveerden gis termiddag vroeg op Schiphol, komend per vliegtuig van Berlijn om tegenwoordig te kun nen zijn bij de begrafenis van hun zoon. Belden waren diep bewogen toen zij uit het vliegtuig stapten. De voorloopig, officleele conclusie omtrent de oorzaak. Het volgende communiqué is verstrekt: Onmiddellgk na het noodlottige ongeluk van het vliegtuig PHAJQ bg Schiphol, is in opdracht van den directeur van den lucht vaartdienst door den inspecteur bij dien dienst J. v. d. Heyden, in samenwerking met dr, Ir. H. J. v. d. Maas, ingenieur bij den rijksstudiedienst voor de luchtvaart, een onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk ingesteld. Het onderzoek geschiedde mede in samenwerking met de autoriteiten der justi tie en politie. Voor zoover in dit stadium van het onderzoek kan worden vastgesteld, moet de omstandigheid die den bestuurder zou heb ben gedwongen tot een noodlanding waar- schijnlgk worden gezocht in het terugloopen van het vermogen van twee der vier motoren, tengevolge van onvoldoenden benzinetoevoer. De begrafenis van de slachtoffers. De stoffelijke overblgfselen van de zes men schen, die bij de ramp van de Kwikstaart zgn omgekomen, zgn tezamen 'geplaatst in de rouwkamer van het Binnengasthuis te Am sterdam. De begrafenis van de vier leden van de bemanning zal Donderdagmiddag om 2.30 uur op Zorgvlied plaats hebben. De begrafe nisstoet zal het Binnengasthuis om twee uur verlaten. De lijken van de beide omgekomen Engel- schen zullen Donderdag naar alle waarschijn lijkheid per stoomboot vvan de Batavierlijn van Rotterdam naar Landen worden vervoerd. 'Eerst was het plan, het vervoer per vliegtuig 'van Amsterdam naar Croydon te doen plaats hebben, maar latere instructies van de familie hebben dit weer veranderd. Gisterenmorgen is in het Roode Kruis- ziekenhuis aan de Segbroeklaan te 's-Gravenhage, waar hg ruim een week verpleegd is, 89 jaar oud, overleden, mi nister van Staat, mr. P. W, A. Cort van der Linden, CORT VAN DER LINDEN, f Met Cort van der Linden is een van de edelste figuren uit het Nederlandsche staats leven van deze eeuw heengegaan, een staats man, die in een uiterst moeilijken tijd heeft leiding gegeven, en wiens naam immer met eere zal blijven genoemd. Cort van der Linden, Pieter Wilhelm Adriaan, geboren te 's-Gravenhage 14 Mei 1864 als zoon van Mr. H. M. van der Linden, bekend liberaal politicus en Kamerlid. Hij werd kort na zijn promotie commies-griffier van de Tweede Kamer en in 1881 hoogleeraar in de economie te Groningen. Tien jaar later volgde zijn benoeming tot hoogleeraar in het zelfde vak te Amsterdam. Intusschen was hij Van lieden af alléén nog maar mondverzorging mei Tweemaal per dag Listerine gebruiken is een gewaarborgde verzorging Groote tube 50 cents Kleine tube 25 cents 10.000.000 geestdriftige gebruikers over dc geheele wereld onder-voorzitter en rapporteur geweest van de toestanden in den landbouw en was g v 1894 —1896 redacteur van „de Gids". In ïsi t> werd hg naar 's-Gravenhage geroepen aan het ministerie van Justitie als raads-adviseur voor sociale aangelegenheden en in 189T trad hg als minister van Justitie op in het kabinet Pierson-Borgesius, waarin hg ng de Kameis de Kinderwetten tot een goed einde bracht en zich ook verdienstelgk maakte door zijn aan deel in het Juridische gedeelte der Ongevallen wet. In 1902 tot lid van den Raad van State benoemd, werd hij in 1913, na het afbreken der onderhandelingen van den heer Bos met Mr. Troelstra over le vorming van een kabinet met de socialisten, tot kabinets-for- mateur benoemd en slaagde er in een extra parlementair ministerie te vormen van liberale ministers en mannen zonder kleur. Op Nieuwjaarsdag verraste hg het land met de aankondiging van twee groote, nauw aanéén geknoopte hervormingen: die van het kies recht in den zin van algemeen kiesrecht en die van het onderwijs in den zin eener veel omvattende regeling, die dit eeuwigdurende twistpunt linker- en rechterzijde voorgoed uit de wereld zou helpen. Het kabinet-Cort van der Linden heeft het land met veel beleid buiten den oorlog gehou den. Zoo verwierf Cort van der Linden zich al lengs den naam van een wijs en verstandig man, aan wien Nederland in deze zware tijden ontzaggelijk veel te danken heeft gehad. H.M. de Koningin heeft deze verdiensten beloond door hem in 1915 te benoemen tot Minister van Staat en later tot Grootkruis in de orde van den Nederlandschen Letuw. Na den oorlog is de heer Cort van der Linden opnieuw be noemd tot lid van den Raad van State, waar van hij tot het oogenblik van zijn verscheiden nog deel uitmaakte. PASTOOR PERQUIN 70 JAAR. De ziel van de K.R.O. Donderdag bereikte pastoor L. H. Perquin, de bekende leider van den Katholieken Radio inNederland,. den 70-jarigen leeftgd. Ter gelegenheid van zijn veertigjarig pries terjubileum in 1931 is pastoor Perquin door de vele katholieken, die hem voor zgn radio- arbeid grooten dank verschuldigd zijn, harte-: lijk gehuldigd en H. M. Koningin benoemde; toen de jubilaris tot ridder in de orde van; Oranje-Nassau. Ook thans heeft het den man, die zooveel voor de ontwikkeling van de radio gedaan heeft en nog doet, niet aan belangstel ling ontbroken. W. NAUDIN TEN CATE. 75 jaar. Gisteren werd de oud-minister van Marine, gep. vice-admiraal W. Naudin ten Cate, 75 jaar. Dat goed en goedkoop samen Uan, Toont BOOG Axi(lt U duld'lljk in! Willem Naudin ten Cate werd 15 Juli 1880 geboren te Haarlem. Na de Hoogere Burger school te Amersfoort bezocht hij het Kon. Instituut voor de Marine en werd in 1878 adelborst le klas. In 1919 beëindigde hij zijn succesvolle marinecarrière als vice-admiraal In het eerste ministerie-Ruys de Beeren- brouck heeft hij van September 1918 tot Februari 1919 de portefeuille van Marine be heerd. Het A. C. O. P. adresseert aan de Tweede Kamer. Naar aanleiding van de memorie van ant woord betreffende het bezuinigingsontwerp heeft het comité ter behartiging van de al- gemeene belangen van overheidspersoneel (A.C.O.P.) een adres aan de Tweede Kamer gezonden. Het comité betoogt, dat na eventueele in voering van de regeeringsplannen inzake sa larisverlaging voor het rgkspersoneel en da onderwijzers het loonniveau van die groepen in het algemeen beneden dat van 1914 zal liggen. Op grond van uitvoerige beschouwingen concludeert het A.C.O.P., dat het beroep van de regeering op de gedaalde indexcijfers van de kosten van levensonderhoud de voorge stelde salarisverlaging niet kan motiveeren of aannemelgk maken. Het adres bestrijdt verder de voorgenomen drastische verlaging van het aanvangssalaris van de onderwijzers tot 500 per jaar, de nader voorgestelde bezuinigingen op de pen sioenwetgeving en de invoering van het ca- pitulantenstelsel. .I.U V Reeds voor een bedrag van 300.000 reischèques aangevraagd. Naar „Het Vad." verneemt, is de regeling volgens welke Duitsche toeristen een bedrag van R.M. 500 mogen meenemen op een reis naar Nederland, reeds sedert 4 Juli j.1. in werking getreden. Hoe groot de belangstelling voor reizen naar Nederland is, moge blgken uit het feit, dat Zondag reeds voor een bedrag van 300.000 Nederlandsche guldens aan reischèques was aangevraagd. Dat is dus ongeveer één derde van het totaal toegestane bedrag. Men is in Nederlandsche kringen te Berlijn, welke in relatie staan tot het toerisme, over de regeling zeer tevreden. DINSDAG 16 JULI 1935. Hilversum, 1875 M. 2.15 Drs. P. Dijkema; Oberburgt de kloof. 2.45 Gramofoonpl, 3.004.00 Eigen opnamen. 4.15 Gramofoonpl. 4.30 Radiokinderkoorzang o.l.V. J. Hamel. 5.00 Voor kleine kinderen. 5.30 De AVRO-decibels o.l.v. E. Meenk. 6.20 Gramofoonpl. 6.30 RVU. Dr. J. G. v. Dillen: Tgden van op gang en tijden van neergang. 7.00 Gramofoonpl. 7.30 Vioolrecital N. Roth, a.d. vleugel: E. Petri. 8.00 Berichten. 8.05 Omroeporkest o.l.v. N. Treep, m.m.v. Al- fred Cortot (piano). 8.50 Uit het Kurhaus te Scheveningen: Finish v.d. 2de AVRO-Slipjacht. Spreker: G. de Clerq. M. m.v. Kovacs Lajos' orkest, en Pierre Palla (orgel). 9.15 Het Lyra-trio m.m.v. Topy Glerum (zang) 9:45 Vervolg uitzending u. h. Kurhaus. 10.20 Omroeporkest o.l.v. N. Treep. 11.00 Berichten. 11.10—12.00 Uit „Brittannla, te Vlisstngen: Majo Marco en zijn orkest. Huizen, 301 M. 2.00 Voor de vrouw. 3.00 Gramofoonpl. 4.00 H.I.R.O. 5.10 Schlagermuziek en gramofoonpl 7.15 Voordracht. 7.35 Orkestconcert. 8.00 Berichten. j 8.05 Orkestconcert en reportage. 9.50 Lezing. 10.00 Orkestconcert. 10.20 Berichten. 10.35 Gramofoonpl. 10.5012.00 Populair concert. WOENSDAG 17 JULI. Hilversum, 1875 M. VARA-uitzending. 8.00 Gramofoonpl. 10.00 Morgenwijding VPRO. 10.15 Voor Arb. in de Continubedr.Mr. H. C. Drilsma (lezing), VARA-Maandrevue, N. de Klijn (viool) en R. Schoute (piano) en gramofoonpl. 12.00 De Zonnekloppers o.l.v. C. Steyn, 12.45 Gramofoonpl. 1.00 De Flierefluiters o.l.v. E. Walis, I.45 Gramofoonpl. 2.00 Orvitropia o.l.v. J. v. d. Horst. 3.00 Voor de kinderen. 5.30 Gramofoonpl. 6.00 Orgelspel C. Steyn, 6.30 Sportuitzending. 6.45 „De Roodborstjes" o.l.v. L. Hulscher. 7.00 Ir. W. A. de Graaff spreekt over Stads uitbreiding. 7.20 Vervolg concert. 7.30 A. van Schendel: De Rembrandt-tentoon- stelling. 7.45 Gramofoonpl. 7.50 „Bij den Verkeersdokter", 8.00 Herh. SOS-ber. 8.03 Nieuwsber. VARA-varia. 8.15 De Bohemians o.l.v. J. v. d, Horst. 8.45 Gramofoonpl. 9.00 Fantasia o.l.v. E. Walis. 9.30 Declamatie, Hetty Beek. 9.45 VARA-orkest o.l.v. H. de Groot, 10.15 Declamatie A. Bouwmeester. 10.30 Vervolg concert. II.0012.00 Gramofoonpl. Hilversum, 301 M. NCRV-uitzending. 8.00 Schriftlezing en meditatie. 8.159.30 Gramofoonpl. 10.30 Morgendienst o.l.v. Ds. P. Boes. 11.0012.00 Harmoniumspel door M. F. Jur- jaanz, m.m.v. L. J. A. v. Neerden-Ongers (sopraan). 12.15 Kwintetconcert en gramofoonpl. 2.30 Voor jonge postzegelverzamelaars, 3.00 Chr. Lectuur: 3.30—3.45 Gramofoonpl. 4.00 Vioolrecital Mej. G. Gantzert, m.m.v, mej. R. v. d. Velden (piano). 5.00 Kinderuur. 6.00 Gramofoonpl. 6.30 Afgestaan.- 700 Politieber. Ned. Chr. Persbureau. 7.15 Gramofoonpl. 7.30 Landbouwhalfuur. 8.00 Berichten. 8.05 Herdenking 25-jarig bestaan van den Bond van Chr. Oranjever. te Den Haag, m.m.v. Jeugddienst-Kerkkoor uit Den Haag o.l.v. P. Pul en orkest o.l.v. W. J. A. v. Leeuwen, Spr.: D3. P. Nomes en Ds. Is. Voorstoegh. 10.4511.30 Gramofoonmuziek. DONDERDAG 18 JULI. Hilversum, 1875 M. 8.00 Gramofoonpl. 9.00 Ensemble Lismonde. 10.00 Morgenwijding. 10.15 Gramofoonpl. 10.30 Vervolg ensemble Lismonde. 11.00 Voordracht door J. Verstraete en viool- soli Boris Lensky. 12.00 Gramofoonpl. 12.30 Kovacs Lajos' orkest. I.00 Ensemble Jetty Cantor. 2.30 Het Bussunisch Dameskoor o.l.v. Jacob Hamel. Aan den vleugel: Jacques Hamel, Hierna pianospel door Betsy van Praag, Gram.pl. en zang door Hans Marz. Aan dea vleugel:- Egb. Veen. 4.00 Voor zieken en ouden-van-dagen. 4.30 Gramofoonpl. 4.45 Radiotooneel voor de kinderen 5.30 Omroeporkest o.l.v. A. v. Raalte. 6.20 Gramofoonpl. 6.40 Kovacs Lajos en zgn orkest. 7.30 Disco-nieuws. 8.00 Berichten. 8.05 Omroeporkest o.l.v. A. v. Raalte, m m.v. Erna Sack (sopraan). 9.00 Zwitsersche muziek met verbindenden tekst door H. Felderhof. 9.30 Het AVRO-Aelian Orkest. 10.15 Gramofoonpl. 10.30 De èVRO-Dectbeis o.l.v. Eddy Meenk. II.00 Berichten. Gram.pl. 11.15—12.00 Vervolg der AVRO-Decibels. Huizen, 301 M. 8.00 KRO. 10.00 NCRV, 11.00 KRO, 2 00 11.30 NCRV. 8.009.15 en 10.00 Gramofoonpl. 10.15 Morgendienst o.l.v. Ds. J. P. v. Heest. 10.145 en 11.00 Gramofoonpl, 11.30—12.00 Godsd. halfuur. 12.15 Orkestconcert en gramofoonpl. 2.00 Cursus fraaie handwerken. 3.00 Voor de vrouw. 3.303.45 Gramofoonpl. 4.00 Bijbellezing Ds. G. Verdoes Kleyn, m.m.v, bariton en orgel. 5.00 Handenarbeid voor de jeugd. 5.30 Zang Gusta Scheepmaker (alt), m.m.V, Mej. R. de Cocq (piano), 6.43 Causerie H. Amelink. 7.15 Gramofoonpl. 7.30 Weekoverzicht. 8.00 Berichten. 8.05 Orgelconcert M. E. Bouwmeester. 9.00 Ds. J. L. van Schaik: De vogeltrek 9.30 Kamerorkest „Ars Nova et Antlqua", dl v. F. Gaillard. Om 10.25 Berichten. 11.00—11.30 Gramofoonpl,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1935 | | pagina 2