LOTEN? Ii —"FOTO-PAGINA HELDERSCHE COURAN1 Drukkerij De Boer? H.R.C. slaat Helder met 4,3, na een 3-0 achterstand. hoe Watervogels liet gouden kruis won. _4 De vlaggenparade té Nijmegen aan den vooravond van de vierdaagsche afstandsmarschen "SE EERSTE HELDER—HRC SPORTÖAG. HRC boekt maximum-winst. De eerste Helder-HRC sportdag heeft onder voor zomervoetbal uitstekende omstandighe den plaats gehad. Er stond een vrij straffe wind, doch het speelveld was van een derge- lijke uitstekende kwa'iteit, dat niets mooie partijen voetb: in den weg stond. Des morgens waren het de vierde elftallen, die elkaar bekampten. Zooals reeds veron dersteld werd, bleken de Racers over een ho mogenere, sterkere ploeg te beschikken: dan de withemden, .'ie dan ook een verdiend^ 5-1 nederlaag te slikken kregen. Evenals die- tus schen de vijfde .elftallen, welke hierna plaats had, werd deze wedstrijd in uitstekende ver standhouding gespeeld. Was de meerderheid van Racing's «ierde vrij uitgesproken, nog sterker kwam het krachtsverschil tusschen de vijfde elftallen tot uiting. Rood-wit Zege vierde met liefst 8—2, hetgeen weinig twijfel overlaat. En des avondc traden de eerste elftallen aan, waarvan men elders in deze rubriek een uit voerig verslag van onzen, verslaggever aan treft. Jammer was 't, dat op het sportieve resultaat van dezen dag een smet viel door het optreden van eenige spelers, die als kippen zon der kop over bet veld liepen, nadat toch het grootste deel van den wedstrijd een normaal en prettig verloop had gehad. Wij zullen hier geen schuldvraag opwerpen, doch het gebeur de slechts betreuren. Eén d'ng is ',eker: ware de arbiter een persoonlijkheid geweest, dan zouden de onprettigheden tot een minimum be perkt gebleven zijn. Ook nu won HRC, al was het crjferverschil aanmerkelijk gunstiger voor de withemden dan des morgens. Facing won, na met 30 achter gestaan te hebben, met 43. Het winnende doelpunt viel in de laatste halve minuut! Zoo heeft de Tuindorp-clubplus 100% winst hunnen boeken, de algehêele överwinning kan haar practisch gesproken niet meer ontgaan. En daarbij komt voor haar eerste elftal de eer: Kampioen n Den H-'der te i. Voor a.s. Zondag wordt het tweede deel af gewerkt: HRC 3Helder 3, aanvang 10 uur. HRC aHelder a, aanvang 12 uur. HRC 2Helder 2, aanvang 19 uur. Alle wedstrijden te spelen op het HRC-ter- rein; dezelfde bepalingen inzake toegangskaar ten voor leden en werkeloozen zijn ook dien dag van kracht. Een sportieve en kwalitatieve uit stekende le helft; daarna een gefor ceerd en dikwijls ruw spel. H.R.C. wint de match in de laatste 25 min. Ongetwijfeld was er Zondagavond veel publiek op het Helder:terrein aanwezig; aan alles was te merken, dat er iets bijzonders op til was. Inderdaad was dat ook zoo, want HRCHelder s'ond op het programma, een wedstrijd die zou gaan om de plaatselijke suprematie. Ondanks dat was de belangstel ling toch niet overweldigend. Eén echte „derby", met als inzet: „de punten", zou de interesse veel grooter hebben doen zijn. Even wel, de besturen kunnen toch tevreden zijn, want allen, zonder uitzondering, moesten betalen! De N.W. wind stond eenigszins dwars over het speelveld, toen om iets over zevenen de heer Peper het sein tot beginnen gaf en Pol, de HRC-middenvoor, den bal de eerste om wenteling deed maken. De teams kwamen in onveranderde opstelling uit. De geheele le helft heeft zich gekenmerkt, door degelijk spel, ook sportief van groote waarde, met een absoluut gebrek aan geest drift. Er werd niet met het ware élan ge speeld, wat niet wegneemt, dat er technisch en tactisch (vooral van Helder-zijde!veel t.e genieten was. Het begin leek ons een verkennen van bei der krachten, een spel van afwisselende aan vallen, waarin de Helder-achterhoede al direct raar stond te schutteren (rechtsback) door missen en slecht wegwerken. HRC was er wel als de kippen bij, maar was te onbe suisd in de afwerking. Er werden doof ner veus spel ook door HRC blunders gemaakt, maar ook Helder wist dat niet uit te buiten. Helder neemt de leiding. Het keerpunt kwam toen een through-pass door den Helder-midvoor ingezet werd. On middellijk hierop richtte de Racing-midden- voor na een overrompelenden aanval, zuiver op den rechterbenedenhoek, maar een bril- lantè save van den keeper voorkwam den ge lijkmaker. Ook aan deze benauwde situatie was de H.-rechtsback debet. Weer een snelle doorbraak van de rooden met als slot een onzuiver schot ver naast het doel. Helder neemt het spel in handen en speelt haar beste spel. Er was nu een kwartier gespeeld en ge leidelijk ontwikkelt de thuisclub een meerder heid. Niet door sjouwen en op den bal zit ten want de ware spirit bleef afwezig maar wel door haar tactische kwaliteiten, welke in de nu volgende periode een stuk boven die van HftC uitstaken. Het kopwerk was voorbeeldig, de spil beheerschte het ge heele middenveld, zijn afnemen en plaatsen stempelde hem tot den besten speler van Het, veld. Trouwens het heele elftal was nu bp dreef en wist HRC geleidelijk terug te drin gen; telkens ontstonden er scoringskansen, maar midvoor Buis, de goalgetter van het tweede, bleek niet de ware persoon om deze productief te maken. Zijn spelverdeelen liet veel te wenschen over, evenals het kiezen van zijn plaats. Toch spande hét nog genoeg en in het begin van het offénsief had van jBs de grootste moeite met-een schuiver van- den rechtsbinnen. Een daarop volgende hoek schop werd door rden R.-keeper keurig ge-» keerd. De witte rechtsbuiten stormt met djen bal naar binnen, maar schiet den bal van dichtbij tegen den doelverdediger aan, 'de terugkomende bal komt weer voor zijn voet, maar verdwijnt dan over de lat. De R.-spil probeert van alles, maar het geeft niets, want waar Kiesewetter opduikt is de kans ver keken. Eenmaal lukt het toch, RodenstHff laat zich bedotten door Dissel, een schot, goéd geplaatst, maar de keeper geeft niet thuis. Weer een kans voor Racing's links buiten, maar hij is te onbesuisd en schiet hoog over. Het evenwicht hersteld. HRC bood op moedige wijze weerstand aan dit langdurige offensief en slaagde er ten slotte in voornamelijk door het vasthou dende spel van den spil de balans weer in evenwicht te brengen. De thuisclub bleef evenwel iets gevaarlijker. De R.-rechtbinnfen passeert niet onverdienstelijk, maar hij wordt toch te sterk gehinderd om behoorlijk te kun nen richten. Kuiper is een betere scherpschut ter maar Muller greep bijtijds in. Na 80 min. kreeg Bijl een kans, zooals hij niet licht' een meer zal krijgen; inplaats van het kalm aan te doen, moet het 1 meter voor doel juist keihard gebeuren. Het gevolg is een schep per", waardoor het leder huizenhoog over de lat verdwijnt. Pol wordt op het goede moment gevloerd en een vrije schop is het resultaat. Vlak voor de rust zien we het eerste zuivere schot van den Helder-middenvoor, waarmee de keeper wel raad wist. Nog een knap staal tje voetbal van den Helder-linkshalf en een mislukt schot van de Boer Sr. en dan is het rusten. Do 2e helft.. Heldor vergroot de leiding. 1 Het spel na rust was nauwelijks drie minu ten oud, toen de H.-linksbinnen handig wist te profitëeren van een geweldig misverstand in de R-achterhoede en van Es met een hard schot geen schijn Van kans gaf. Twee minu ten later spande het door toedoen van Bijl weer geducht voor de roode veste; de keeper die reeds gepasseerd was, wist, door zich vlug te herstellen, den bal nog corner te trappen. Deze werd accuraat door Bijl genomen, doch met veel brsvour en applaus wist van Es den bal, hoewel hevig, belaagd, toch het veld in te werken. Drie hoekschoppen, waarvan één óp het R-doel, brengen wel veel beroering, maar geen tastbaar resultaat. Een vliegensvlugge ^anval van de Racers, keeper Muller valt eh grijpt mis, de rechtsback raakt den bal maar .half, waarna het zijn partner is, die deze ge vaarlijke situatie weet te keeren, zij het dat hiëruit twee corners ontstonden. Levendiger, maar ook forsclier spel. Het spel is intusschen van een heel andere 'structuur geworden dan voor rust. Het is al lengs veel meer bewogen en spannender ge- worde.n, zij het ten koste van de kwaliteit eh sportiviteit. Er wordt werke.'jk, voor een ont- j moeting als deze, veel tf forsch .geBpeéld, De H-spil ondervindt dat, want in het laatste half j uur speelde hij een stuk or.der zijn gewonen j f vórm, wat zijn invloed op het spelverloop wei- drtt zou doen gelden. Een throügh-pass van Hoogendijk wordt door Dissel goed begrepen, maar hoe hij het 1 klaarspeelde weten we niet, maar de keeper hield den bal er nog uit.! Het wordt 30. Groote meerder heid voor HHC, bezegeld door 4 goals. J Eerst zou Helder, via goed samenspel van <le Bóer Sr. en door een listig inzetten van Bijl, den stand cp 30 brengen, waarna HRC een spel zou on". plooien, zoo vol vuur en geest drift van zoo'n overrompelend karakter, dat teèïder willens en <nwillens, geheel in de ver dediging' werd teruggedrongen. Het duurde niet lang of het heele team lag uit elkaar en j •HRC was abso'uut heer en meester jammer alleen, dat er door 3-mmigen meer op dep man dan op den bal gelet werd, waardoor de-| .vertooning sportief alle waarde verloor. Precies 2 minuten nadat het 30 gewor den was, zorgde de R.-midvooi met een kou bal uit een vrijen schop 'oo het eerste tegen- punt van zijn civb. Toen moest er nog 21 mi- I' liUten gespeeld worden. Het Helder-straf- schopgebied, verdedigd door 94 van het Hel- der-elftal, was nu tot het einde bijna voort durend het tooneel van heftige en felle strub belingen. Eën minuut later scoort Pol magni fiek uit een corner; 5 min. later voorkomt Bodenstaff door gedurfd ingrijpen den gelijk maker. Muller komt handen te kort, terwijl I paal en lat hem een paar keer te hulp komen. Vier minuten voor het einde ontstaat de ge lijkmaker van de voeten van den linksbuiten, I die door den rechtsback aangevallen werd. Met enorm veel gejuich werd deze gal begroet; reeds hadden we ons met een gelijk spel ver zoend, toen in de allerlaatste minuut weer uit een hoekschop, de bal ten 4e male in het Hel- der-net verdweei Zoo wist HRC de overw ir ng dus met recht uit het vuur te sleepen. Tere - gt men, dat een wedstrijd nooit verloren is, alvorens het eindsignaal weerklonken heeft. 1 De referee was goed zoolang het spel bin nen de perken bieef, toen het echter mis werd, groeide de situatie hem boven het hoofd. Toen was streng ingrijpen meer dan noodlg ge weest. De grensrechters hebben hun taak op eerlijke wijze vervuld. Tenslotte aan hen, die het aangaat: meer beheersching in uw spel ook al loopt het tegen MFC in eigen buis met 90 geslagen. Een volledig, een Watervogcls-op-z'n-best heeft Zondag j.1. het stoute stukje uitgehaald het Góuden Kruis voor een jaar te winnen door in de finale MPC mét niet minder dan 9—0 te kloppen. Met twee bussen waren de Vogels naar Me-: demblik getogen, waar een vrij talrijk publiek het prettige veld omzoomde, toen de wedstrijd, onder leiding van den heer C. Hoek aanving. De Watervogels stellen zich als volgt op: C. Blokker A. Been T. Gerritsen B. Ewalt L .Bosch S. Been J. Ewalt J. Bontes Nic. Been H. Been F. Been (Aanv.). De eerste 10 minuten zijn geheel voor de thuisclub, welke met aanvallen over links het W.doel geducht bedreigen. Daar de backs er riiet dadelijk „in" zijn krijgt Blokker heel wat werk te verrichten, wat hem echter uitstekend afgaat. De eerste W.aanval levert al een hoekschop op; hierna wordt duidelijk hands gemaakt, hetgeen den arbiter ontgaat. Na 20 minuten spelen volgt een prachtige W-aanval; geen Medembdkker komi er aan te pas en het is tenslotte de' aanvoerder zelf die het vonnis voltrekt eh zijn club de leiding geeft. Even la ter mist de 1. binnen een gemakkelijke kans, doch een strafschop wordt door Bosch in een doelpunt omgezet. MFC zit niet bij de pakken neer en komi nu en dan gevaarlijk dicht voor het W. doe). Blokker moet dan ook zijn han den nogal eens uit de mouwen steken. Het ver diende tegenpunt blijft echter uit, zoodat de rust met 0 voor de Watervogels ingaat. Gedurende vrijwel de geheele tweede helft is het een strijd geweest tusschen de W. voor hoede en de M. achterhoede. Keurig stuwde de W.middenlinie telkens haar voorhoede ten aanval, die dan ook haar doelpuntenhonger ruimschoots stillen kon. Al spoedig scoorde de midvoor het derde doelpunt voor zijn club, welk doelpunt gevolgd werd door één van den linksbuiten. De resteerende doelpunten wor den gescoord door den midvoor (5e en 9e), rechtsbuiten (6e), rechtsbinnen (7e) en links buiten (8ste). Wel probeerde de thuisclub nog tegen te scoren met name de uitstekende linksbuiten Schaap leidde de meeste aanval len doch het lukte niet de W.verdediging te verschalken. Zoodat het einde kwam met een formidabele overwinning voor onze stad- genooten. Met de'volgende eervolle cijfers hebben ztf beslag gelegd op het Gouden Kruis: 7 gesp. 6 gewonn. 1 gelijk, 0 verl. 31 voo* en 10 tegen, 13 pnt Bravo, mannen van den „Ouden Helder!" SUCCES WINT VAN W.-FRISIA-COMB. J.1. Zondag speelde Succes 1 in Oudesluis ter gelegenheid van de kermis een wedstrijd tegen een Vest-Frisia-comb. uit Enkhuizen. W. heeft eerst het windvoordeel en even in den aanval. Langzamerhand werkt S. zich lo$ en wordt ook de W,-keeper aan den tand gevoeld. Tot tweemaal toe kruipt W door het oog van een naald. Van een misverstand in de S.-verdediging profiteert W. Lang heeft zij hier echter geen pleizier van want spoe dig maakt S. gelijk en even later zelfs 2—1. Vlak voor rust ontstaat een hevige scher mutseling voor het W.-doel en gelukt het den S.-midvoor om er 32 van te maken. Na de thee volgt een vrijwel gelijk op gaande strijd, doelpunten blijven voorloopig uit. Na een half uur spelen is het de W.-mid- voor, die de partijen op gelijken voet brengt. Even later maakt de W.-linksbinnen uit een corner met een mooi schot 43. Er zijn nog ruim 10 min. te spelen en we denken reeda aan een verloren wedstrijd, als plotseling S. tos komt en het haar in 3 min. tijd gelukt den W.-keeper 2 maal te passeeren. Met een 54 overwinning voor S komt dus het einde, 't Zand. Geel-Zwart-nleuws. Geel Zwart I en II speelden Zondagmiddag vriendschappelijke wedstrijden tegen een 1« en een 2e voetbal elftal van de R.K. Gazellen- vereen. te Volendam, De uitslagen waren ala volgtGZ I won met 2—1 en GZ II won met den nogal gef lat teerden uitslag 11—1. NED. TEAM VERL1E8T VAN BELGHÜ. De Belgen zegevieren met 5 Hpannenden strijd Op de course van de Royal Antwerp Golf club, gelegen in de landelijke omgeving van het kleine dorpje Cappellenbosch nabij Ant werpen, vond Zondag de jaarlijksche landen- wedstrijd BelgiëNederland plaats, welk0 geheel onverwacht in een kleine zege gastheeren eindigde Nadat do Neder km sche ploeg in de foursomes met 21 leiding had genomen, wisten de n 's middag vier van de zes singles te wiimodi waardoor de match utieindelijk met 5—4 v Nederland verloren ging. De baby-passagier van de .Maraboe"* na aankomst van de „Rietvink") op Schiphol I 1 l i v1,. I De ramp van de K.L.M -Douglas- machine de .Gaai Het verplet terde toestel In de nabijheid van San Bernardino Aan den vooravond van de vierdaagsche afstandmarschen. Een kijkje in het kamp der deelnemers, waar wederom de traditioneele drukte heerscht - s

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1935 | | pagina 8