marktberichten" 't Zand. Texel. inbraak in de zuivelfabriek „Nieuw Leven". De brandkast opengscheurd, f 400. gestolen. HELDERSCHE COURANT VAN ZATERDAG 2 NOVEMBER 1935. «•■""'■Ciïïï-i- ©g N.H.V.B. heeft het rijk alleen. N H.V.B. Nederland - Denemarken. VOLKSONDERWIJS. po ginmiwuw.v, «i' u'jiiuerjag 31 Oct. j.1, ten bate van het Fonds tot Steun heeft in totaal opgebracht 07.43». gliUJIOIKCS-COMMISSIE BUZIAU. In de huldigingscommissie voor onzen onvol prezen onovertroffen Buziau, welke te Schagen {net zijn revue „Met vlag en Wimpel- op 12 en 13 November a.s. zal optreden, hebben zitting genomende Heeren J. Cornolissen, Burgemeester, Mr. Dr. J. A, E. Buiskool, Dr, 11. U. Nanninga en C. D. Schmalz, allen te Schagen. Werk van beroepsinbrekers. In den nacht van Donderdag op Vrijdag is alhier inbraak gepleegd in het kantoor van de Zuivelfabriek „Nieuw Leven". De brandkast is op dusdanige manier open gescheurd, dat men overtuigd is, dat men hier met beroeps inbrekers te doen heeft gehad. Een bedrag van ƒ400.bestaande uit 10-gulden biljetten en los geld, evenals 5 pakken roombooter van 2% K.G. en een pak van 5 K.G., werden ont vreemd. Van de daders die blijkens de heden morgen gevonden sporen achter de fabriek per auto waren, ontbreekt elk spoor. Wij vernemen nader, dat men door forcee ring van de achterdeur in het fabrieksgebouw is binnengekomen. Tevens is de deur, die toe gang gaf tot den keider, totaal vernield. Een hoeveelheid verpakte boter van 1% kg heeft men laten liggen. De brandkast is door middel van de daarvoor berekende apparaten over een afstand van ongeveer 60 c.M. aan de achterzijde opengescheurd. De politie heeft vingerafdrukken gevonden, welke inmiddels zijn gefotografeerd. vertrek en installatie pastoor te den burg. Vrijdagmorgen om 11 uur heeft pastoor v. Ruyven zijn parochie Den Burg verlaten, ten einde zich naar zijn nieuwe standplaats te Rotterdam te begeven. Voor de pastorie te Den Burg stond een groote menigte, toen de auto voorreed, waarmede pastoor Van Ruyven naar Oudeschild reed. Allen wilden den ver- trekkenden priester nog een laatsten groet brengen. De kerk- en armmeesters van Den Burg, Oosterend en Den Hoorn begeleidden Zijn Eerw. naar de haven te Oudeschild, waar allen hartelijk afscheid namen van den een- voudigen en beminden herder, die op zoo voor treffelijke wijze gedurende ruim 6 jaren de R.K. parochie te Den Burg bestuurd heeft. Met de boot, die om 12.20 uit Den Helder vertrekt, arriveerde de nieuwe pastoor voor Den Burg, den Zeer Eerw. heer J. Brinkman. De R.K. geestelijkheid van Texel en de kerk en armmeesters van Den Burg en de beide bijkerken waren ter begroeting op de haven aanwezig. Om twee uur had in het geheel gevulde kerkgebouw de installatie plaats. Nadat door den Deken de benoemingsbrief van pastoor Brinkman als pastoor te Den Burg was voor gelezen, stelde hij deze in het bezit van de sleutels der kerk, de kerkelijke gewaden, kelken, misboeken, enz. en gaf hem uit naam van het episcopaat de priesterlijke macht over de R.K. parochie Den Burg. Hierna richtte de Deken eenige woorden tot pastoor Brinkman en tot de aanwezigen. Spr. bracht in herinnering de accuratesse, waar mede pastoor Van Ruyven deze parochie heeft beheerd. De hechte band, die te Den Burg tusschen den pastoor en de parochianen be staat, is spr. in den tijd, dat hjj hier vissitatie houdt, steeds opgevallen. De priesterlijke loopbaan van den nieuwen pastoor kennende, twijfelt spr. niet, of deze band zal ook in de toekomst blijven bestaan. rookwedstrijd in hotel de oranjeboom. Voor Texel was dit geheel iets nieuws en de belangstelling was dan ook zoo groot, dat de vertegenwoordiger van de Gruno's Tabak- fabrieken te Groningen er min of meer door in de war geraakte, het aantal meegebrachte Goudsche pijpen bleek op stukken na niet vol doende om alle liefhebbers van zulk een rook- tuig te voorzien. Men liet echter een partij korte pijpen, die uit enkele winkels werden betrokken aanrukken, en ten slotte was toch bijna ieder in de gelegenheid aan den wed strijd, die in twee afdeelingen gehouden werd deel te nemen. Aan ieder werd een half onsje Gruno-tabak uitgereikt en nadat een der em- ployé's der firma even een korte inleiding had gehouden, werd het commando „vuur" ge geven en nam de wedstrijd een aanvang. De kunst om zoo lang mogelijk te rooken over één gestopte pijp. Het eerst liep de wedstrijd af voor de groep kleine pijpen, die men extra had moeten aan schaffen. Deze duurde ongeveer 5 kwartier. De prijzen werden gewonnen als volgt: le J. Dogger Jz„ 2e W. Rijk, 3e M. Vonk, 4e P. du Porto. 5e Jn. Bakker, 6e J. Kok, 7e T. du Porto. 8e A. Dekker, 9e Jan Schagen, 10e J. J. de Vries. De groote prijzen hielden langer aan. De controle was hierop helaas met streng genoeg, zoodat er enkele knoeiers met prijzen gingen strijken, doch zooals de vertegenwoordiger der Gruno-fabrieken mededeelde was ieder record op de wedstrijden door zijn firma uitgeschre ven gebroken, er waren er die beslist zonder knoeierij meer dan twee uur hun pijp aan hielden. De prijswinnaars in deze afdceling waren le P. H. Bakker, 2e K. Dros, 3e S. Lange- veld, 4e J. Zoetelief, 5e J. Lips. 6e W. Sain- beek, 7e J. Bakker, 8e M. S. Langeveld, 9e c Huisman. 10e K. Zoetelief. Dat de liefhebberij voor dezen wedstrijd Kroot was bewees wel het feit, dat zelfs per sonen uit Eierland en De Cocksdorp den storm hadden getrotseerd om er aan deel te nemen. vader dros overleden. Na een korte ongesteldheid is hier Vrijdag onverwachts overleden de heer C. Dros. e heer Dros was reeds vele jaren vadei in het Algemeen Weeshuis alhier en heeft zich ln die functie aller achting verworven. Git 'e groote aanhankelijkheid, die de kindeten cn overleden toedroegen bleek de groote gc- sohikthcid van den heer Dros om het lot der boezen te verzachten, Vader Dros was in alle 11 °Pzichti en een „vader" voor hen. Zijn heen gaan zal dan ook in het bizonder door de weezen. doch ook door alle ingezetenen der gemeente zeer betreurd worden. Dat hij ruste in vrede'. TEXEhSCHE ALGEMEENS MIDDENSTANDSVERKENIGING. ln Hotel „Texel" had gisteravond een leden vergadering van de Texelsche Alg. Middenst. ver. plaats, die door pl.m. 40 leden werd bij gewoond. De voorz., de heer I. Vlessing, noem de deze opkomst zeer bevredigend, 't Bestuur had na de geslaagde winkelweek en de daarbij geleverde critiek, die alle perken te buiten ging, een flink bezette zaal verwacht. Spr deelde verder mede, dat zich na defeestweek reeds 24 nieuwe leden hadden aangemeld't getal is daardoor tot 177 gestegen. Na lezing der notulen werd voorlezing ge daan van 'n schrijven v.d- Kon. Nederl. Mid- denstandsvereeniging te 's-Gravenhage, waarin de ver. werd aangespoord om lid te worden van deze vereen. De voorz. deelde mede. dat hiervoor in 't bestuur niets werd gevoeld, om dat de kosten te hoog zijn en voor Texel met zijn geïsoleerde ligging, de voordeelen aan dit lidmaatschap verbonden, te gering zijn. Ook werd voorlezing gedaan van een schrijven der Kamer van Koophandel, waarin een kort uit treksel werd gegeven van de nieuwe wet op uitverkoopen en opruimingen. Vervolgens bracht de heer Prins een verslag uit van de gehouden Winkelweek, met daar aan verbonden feestelijkheden en ballerowed- strijden. Uit dit verslag bleek, dat de critiek, die op 't bestuur door sommige leden is uitge oefend, zóó onredelijk is geweest, en de hatelijk heden, inzonderheid op den voorz. en den heer Prins, zóó grievend waren, dat al de 5 bestuurs leden van Den Burg hun functie als bestuurslid wenschten neer te leggen. Alvorens tot de stemming voor nieuwe be stuursleden over te gaan, zou echter de agen da worden afgewerkt. Door de heeren Pisart, D. Dros Az. en J. Drijver werd eerst de re kening der BaUero-tafels gecontroleerd en in orde bevonden. Over was 'n bedrag van f 23.08, dat in de kas der Vereen, was gestort. De heer Prins deelde mede, dat in totaal 59.332 bonnen waren uitgegevenontvangen was daarvoor f 1186.60; aan prijzen was uitgege ven f 850.—. De voorz. wees op 't werk, dat de heer Prins bij de regeling van geheel de Winkelweek heeft verricht; 't deed hem daar om zoo onaangenaam aan dat hij daarbij zooveel onaangenaamheden heeft ondervonden. Uit de gehouden rondvraag (die geheim is) kunnen wjj alleen mededeelen, dat van alle kanten stemmen opgingen om de bestuurs leden van hun besluit te doen terugkomen om te bedanken voor hun functie. Met waardee ring werd vooral gesproken over 't werk van den Voorz. en den heer Prins (aanvankelijk als Secretaris en nu als commissaris verricht). Vervolgens kwamen verschillende andere on derwerpen in bespreking, o.a. de slechte toe stand van den weg naar 't Vliegkamp. Het wel of niet aannemen van employé's van groote Verkoopcorporaties tot lid van de Ver. 't Bestuur stond hier afwijzend tegenover. Ook werd besproken een eventueel samen werken met de afd. „Texel" van de Hanze bij een weder voorkomende Winkelweek of iets dergelijks; 't bestuur heeft haar houding in deze zaak nog niet bepaald. Tenslotte werd nog even gesproken over 't uitvallen van den laatsten dienst bij T.E.S.O. Ook werd de mee ning van 't bestuur en de vergadering ge vraagd over invoering van een eventueele Vreemdelingen belasting. Ook hierin nam de Vereen, nog geen bepaald standpunt in. Bij de aan 't einde der vergadering gehou den stemming voor bestuursleden voor Den Burg werden met bijna alg. stemmen de aftr. heeren Vlessing, Prins, Parlevliet, J. H. Kik kert en Boekei herkozen. Op aandringen der leden verklaarden nu de heeren zich bereid nog bestuurslid te blijven. Nog kregen we inzage der rekening van de feestweek te Den Burg. 't Bleek, dat er een nadeelig slot was van f 102.— dit te kort was echter door de bestuursleden uit eigen middelen gedekt. afscheid van miï, leavey van de sportver. „texel". Maandagavond werd tot slot van 't half jaar training, onder de bekwame leiding van Mr. Leavey, in gezellige intieme sfeer afscheid genomen van dezen bekwamen trainer. Harte lijke woorden van dank werden gesproken; ook werd den heer L. 'n ets aangeboden, die zeer in den smaak viel. Mr. Leavey sprak zijn tevredenheid uit over de medewerking, die hij hier had ondervonden en over de goede resul taten, in zoo korten tijd bereikt. Voor inlich tingen, medewerking enz. blijft hg steeds be reid. Ook gaf de heer Laevey nog tal van nuttige wenken en raadgevingen en sprak hij den wensch uit, dat „Texel" 't kampioenschap zou behalen. De sportver. heeft in den heer L. iemand leeren kennen, die met groote liefde voor de sport z'n werk uiterst serieus volbrengt; hg is een persoonlijkheid, die respect afdwingt. De voetballers kregen uit stekende lessen, waardoor de speeltechniek zeer veel is vooruitgegaan, alle spelers zijn in de beste conditie, terwijl de sportiviteit n speciaal onderdeel is geworden. Met 't grootste genoegen werden de trainingsavonden bezocht; 't is dan ook geen wonder dat de spelers fraaier spel zijn gaan spelen, terwijl ieder de aantrekkelijkheden van 't voetbalspel beter aanvoelt en waardeert, 't Is jammer, dat kleine vereen, zulk een oefenmeester moe ten ontberen, 't Bestuur hoopt intusschen dat de resultaten van dit trainingshalfjaar tot uiting zullen komen op de ranglijst der com petitie. radio-centrale te den burg. Naar de heer Van Swindener ons mededeelt, zal hedenmorgen om 11.05 het derde station van de Radio-Centrale te Den Burg in gebruik gesteld worden. Indien de programma's van de Hollandsche zenders de aangeslotenen niet aanstaan, kan men in het vervolg het derde station aansluiten. predikbeurten. ned. Herv. Gemeente. en Burg, v.m. 10 u., Ds. Visser. Hervormingsdienst Oosterend. v.m. 10 uur, Ds. Kok. 's avonds 7 uur, Ds. Kok H. Avondmaal Waal 'sav. 7.30 uur, Ds. van 't Hooft waai, Maandcollecte Den Hoorn, v.m. 10 u., Ds. Moen De Cocksdorp, v.m. 10 uur, Ds.. Salm Zuid Eierl., n.m. 3 u., Ds. Salm. Oudeschild, v.m. 10 uur, Ds. Scholte. De Koog, v.m. 10 uur, Ds. van 't Hooft Voorbereiding H. Avondmaal Doopsgezinde Gemeente. De Burg, .m. 10 «»r. Den Hoorn, v.m. 10 u. Ds. Smidts. Gereformeerde Kerk n.m. 3 uur, Cand. Berger OflsterBnd, »£«- Gereformeerde Kerk (H.V.) Oosterend, v.m. 10 en n.m. 3 u., Ds. roon Burgerlijke stand van 29 October tot en met 1 Nov. 1935 GEBOREN: Alie Dieuwertje, dochter van Willem Kiewiet en Johanna Gieles. OVERLEDEN: Maartje Hemelrijk, 52 jaar gehuwd met Teunis Backker. POLITIE. GEVONDEN: 1 poriemonnaie, 2 Rijwielpl. ALKMAAR, 1 Nov. Kaasmarkt Aangevoerd 44 stapels, wegen de 103,000 kg. Fabriekskaas: 40 stapels kleine 20 en 1 stapel commissie. Boerenkaas: 1 stapel kleine 16.25. Alles met rijksmerk. Handel stug. ALKMAAR. 1 Nov. Graanmarkt. Aangevoerd 1294 hl als: 51 hl voertarwe 5.50—5.60; 30 hl rogge 6.75; 190 hl gerst chev. 4.50—5.25; 549 hl haver 6.256.90; 281 hl boonen, w.o.: bruine 1316.50, paarden 5 60—5.80, citroen 15—22, duiven f 8.50—9 en witte 17—22; 10 hl kanariezaad, prijs niet genoteerd; 31 hl karwijzaad 2020.50; 23 hl blauwmaanzaad 16.75; tuinboonen 1014 en 129 hl erwten, w.o. groene (kl.) 8.50—10, grauwe 23—31 (oude 10). vale 15—19 en platte 22—23. Alles per 100 kg. Handel stug. I BROEK OP LANCENDIJK. 1 Nov. 1360 kg aardappelen: bl. eigenheimers 2.70, blauwe 3.10; 1000 kg uien: gele uien 1.902.20, grove 2.502.60; 3800 kg. bieten 1.36—3.60; 3500 kg peen 1.60; 1000 kg roode kool 1.705.60; 8000 kg gele koof 1.90—3.40 en 13,000 kg D. witte kool 0.75 3.20, alles per 100 kg en 110 stifks bloem kool le s. 5.10. 2e s. 1.60. NOORDSCHARWOUDE, 1 Nov. Aanvoer: 3800 kg bl. eigenheimers 2.70 2.80; 5600 kg uien: grove 2.70, uien 2 2.40, drielingen 1.10, gele nep 2.60; 300 kg kroten 1.802.60; 6700 kg roode kool 3.10 —4.80; 3000 kg witte kool 1.60; 3300 kg gele kool 3.403.96; 7600 kg D. witte kool 2.503.50, alles per 100 kg. E IERVEILING SCHAGEN. 31 Oct. Aangevoerd 25,000 kippeneieren: 4547 kg 3.10—3.40, 48—50 kg 3.36—3.60, 58—60 kg 5.30—5.40, 60—62 kg 5.36—5.50, 6265 kg 5.56—5.60; 500 eendeneieren 2.202.50. Alles per 100 stuks. HELDERSCHE EIERVEILING. 31 Oct. Aangevoerd 11829 kippeneieren: 48—51 kg 3.60—4.00. 52—54 kg 3.90—4.5», 55—57 kg f 4.965.40, 58—60 kg 5.30—5.50, 61—63 kg 5.30—5.60, 64—67 kg 5.40—5.60, kleine eieren 3.003.70; 143 eendeneieren 2.002.60; alles er 100 stuks. In .verband met den interlandwedstrijd Hol-I landDenemarken zijn al onze KNVB-elftal len morgen vrg en kunnen de spelers uitrus ten van de vermoeienissen, die de afgeloopen Zondag hun brachten. Behalve de spelers van Helder en Texel, die elkaar om 10 uur in een nuttigen oefenwedstrijd op het Heider- terrein zullen treffen. Overigens is het pro gramma van den interessant als eiken Zondag. B.v. In de Eerste klasse D. j staan een drietal wedstrijden op het program-' ma. waarvan er twee van een bijzondere char me zgn. Dat zijn n.1. de ontmoetingen tusschèn de Watervogels en Atlas (10 uur) eenerzijds en tusschen HRC 4 en Helder 3 (10 uur) an derzijds. De leiders zullen ook morgen weer1 zeer veel moeite hebben met hun tegenpartij, daar evenals in de hoogere regionen het be grip „derby" als de roode lap op een stier werkt. Nogmaals doen wij een beroep op de spelers om het mooie voetbalspel niet te ver- ontedelen door unfaire dan wei onsportieve, praktijken. Tracht op eerlijke wijze en*door beter spel de overwinning weg te dragen. Ó.iJ zijn de Watervogels sterker dan hun rivalen en als alles normaal verloopt, zullen de lei ders dan ook een kleine overwinning behalen. Om de derde en vierde plaats strijden HRC 4 en Helder 3. Met dien verstande, dat de verliezer zoo veel achterop komt, dat er al veel moeten gebeuren, wil hij nog meetellen; Zoowel de Racing ls Helder beschikken over een goede ploeg, zoodat van het -'ermoedelijki resultaat weinig valt te zeggen. Helderschej Boys, momenteel bezitster van de tweed el plaats bheoeft haar positie geen schade aan te doen. Als zij miar goed oppast voor hei; bezoekende JVC (10 uur). De mannen vart Tigchelaar vallen heusch niet mee! Tweede klasse F. Heidei 5 -"at van Schagen 2 winnen (10 uur). Racing 5 en MLD hebben heel wat uit te knobbelen, daar het niet minder gaat dan om de bezetting van de bovenste plaats. We zijn zeer oenieuwd, hoe net afloopt. Gezien de tot nu toe bereikte resultaten is een voorspel ling niet mogelijk. (10 uur). Leider no. 3, c.q. Oudeschild krijgt het ook lang niet gemakkelijk nu hij een bezoek aan Zeemacht moet brengen 2 uur). Zouden de marinemannen de eilanders een puntje kun nen afsnoepen? DOSKO, dat j.1. zoo verras send won, moet op bezoek bfc' Texel 2. Wg vermoeden, dat z'. hier, na heftigen tegen stand het loodje zal moeten leggen. (2 uur). Derde klasse E. BKC 2—JVC 2, 2 uur. BKC 3—HRC 7, 12 uur. HRC 6Zeemacht 2, 12 uur. Vierde klasse G. Tex. Boys 1Oosterend 1, 2 uur. Held. Boys 2Helder 6. 12 u. Vierde klasse H. Watervogels 3Cocksdorp 2, 12.30 uur, Vierde klasse J. Callantsoog 1Oudesluis 2, 2 uur. Callantsoog 2Dirkshorn 1, 12 uur. Schagen 3BKC 4, 10 uur. Adspiranten R. Schagen aBKC a. 12 uur. HRC bHelder a, 12 uur. Adspiranten S. HRC cHelder c, 1.15 uur. Adspiranten T. Helder gHelder f, 10 uur. Adspiranten U. Tex. Boys aCocksdorp a, 12.30 uur. H.R.C.-NDEUWS. HRC 4Helder 8. Aanvang 10 uur. Terrein Tuindorp. Alhoewel er door den interlandwedstrijd geen KNVB-ontmoetingen hier ter stede plaats vinden, zal ei 's morgens om 10 uur op het HRC-veld een zeer belangrijke wedstrijd voor den NHVB plaats vinden. De derby HRC 4Helder 3 een strijd tus schen twee, bij de kopgroep behoorende te genstanders zal ongetwijfeld veel belangstel ling trekken. We zijn van een spannenden strijd over tuigd. HELDER-NIEUWS. HELDER I—TEXEL I. TEXEL-N1EUWS. Voor de competitie heeft „Texel I" morgen rust, er staat evenwel een keurige oefenwed strijd op 't programma, f eerste gaat n.1. uit naar „Helder I" tot 't spelen van een vriend schappelijke match. De uitslag lijkt ons niet twijfelachtig tegen deze sterke 3de klasser, voor Texel kan 't echter een leerzame match zgn- 't Elftal gaat als volgt uit: Dukers, doel, J. Ran G. Witvliet achter, H. Neijens J. Gieles A Huizinga midden, P. Kikkert N. de Graaf Th. Lap, H. Ran P. Ngens voor. „Texel II" speelt thuis tegen „Oudesluis". „Oudeschild" uit tegen „Zeemacht". „Tex. Boys" thuis tegen „Oosterend I". WATERVOGELS-NIEUWS, WATERVOGELS I—ATLAS I. Aanvang 10 uur, terrein verl. Brakkeveldweg Zondag moeten de Vogels één der zwaarste, zoo niet de zwaarste wedstrijd van dit seizoen spelen, n.1. tegen het sterke Atlas I. Deze wedstrjd kan een aangenaam en spannend verloop hebben, maar dan moet er ook aan beide kanten eerlijk en sportief gestreden worden. De leiding van dezen wedstrijd is bij den heer Goudswaard in goede handen. „SPORTPARK BEKER COMPETITIE" Uitslag Excelsior ZVS 3—4. Heden zal gespeeld worden: SMC—„FISCUS". i De samenstelling van de elftallen. Nederland is favoriet en dusmoet het dubbel oppassen! L Morgen opent Nederland zijn internatio nale seizoen met den wedstrijd tegeH Dene marken, met welk land wij reeds 10 wedstrij- den gespeeld hebben. Van die 10 wedstrijden derstaanden stans 5 gewonnen en 2 gelijk gespeeld, zoodat we een voorsprong op de Skandinaviërs hebben, die zij morgen niet kunnen nivelleeren: Holland 10 5 2 3 12 19—16 Denemarken 10 3 2 5 8 1619 Wat dezen wedstrijd zijn bekoring verleent zit 'm in de nieuwsgierigheid van de massa, hoe de nationale ploeg zich dit jaar zal gaan gedragen. Zal zij voort gaan op den weg, die zij de laatste jaren gevolgd heeft en die een merkwaardige opleving van het Nederland- sche voetbalspel opgeleverd heeft of zal zg terugvallen tot de matige en slechte presta ties, die er aan voorafgingen? Iedereen hoopt natuurlijk vurig, 'at onze jongens hun prachtige successen van de laatste jaren, waartoe we ook de 10 nederlaag tegen En geland rekenen zullen continueeren. Aan het publiek, dat morgen weer het Stadion zal vullen, zal 't niet liggen: het zal als van ouds het Nederlandsche elftal aanmoedigen en als t' kan ter ove-winning schreeuwen. Zij, die niet in het Stadion zullen zijn, heb ben ongetwijfeld hun vertrouwen aan de elf spelers geschonken. Inderdaad kunnen we zeggen, dat Nederland favoriet m den strijd tegen de Denen ie. Hetgeen juist de waar schuwing inhoudt: Weesi op uw hoede. Het zou niet de eerste «eer zgn, dat een sterker geacht Nederland de kous op den kop kreeg! Niettemin voegen wij ons gaarne bg de dui zenden, die een overwinning voor de onzen verwachten. Dat 't een mooie, faire voetbal wedstrijd moge worden, waarin Nederland een even fraaie als verdiende overwinning moge behalen. Onzerzijds hopen we in de Held. Crt. van Dinsdag impresises van den strgd te kunnen geven. Hier volgen de elftallen, zooals zg elkaar, geheel volledig, partij zullen geven. Nederland. L. Halle (Go-Ahead) Weber Caldenhove (AGOVVj (DWS) Aanvang 10 uur. Terrein Sportlaan. Zoo ziet men, dat in de morgenuren een weinig in onze plaats voorkomende sportge beurtenis zal plaats vinden, n.1. een ontmoeting tusschen 2 K.N.V.B.ers, die resp. leiders zijn van de derde klasse A. en van de vierde klasse A. Beide ploegen zijn tot nu toe ongeslagen (beide na 5 gespeelde wedstrijden), zoodat het treffen alleszins interessant belooft te zgn. Beide teams komen in hun sterkste formatie uit, zoodat er van een zuivere krachtmeting sprake kan zijn. Velen zullen, vooral als het mooi weer is, den tocht naar de Sportlaan ondernemen, B. Paauwe (Feijenoord) Vente (Neptunus) Wel (Unltas) Thielsen (Ak. Boidkl.) Anderiessen (Ajax) Bakhuya (HBS) Van Heel (Feijenoord) Smit (Haarlem) Mjjnders (DFC) Söbirk (Frem) A. Hansen P. Jörgensen Kleven (Boidkl. 1903) (Frem) (Ak.Boldkl.) Toft-Jensen Nilsson R. I-lansen (Ak. Boidkl. (Boidkl. 1903) (Boidkl. '93) O. Jörgensen P. Hansen (Köb. Boidkl.) (Boidkl. '93) S. Jensen (Boidkl. '93) Denemarken. De aanvoerders zgn Van Heel en P. Jörgen sen. Scheidsrechter is ce Engelschman A. J. Jewell, die al eerder in het Stadion geweest is. n.1. als grensrechter in den wedstrijd Ne derlandEngeland op 18 Mei j.1. Grensrechter voor Nederland ls F. W. Stasse. De wedstrijd word*- over de radio uitgezon den; Hollander zal de luisteraars weer een paar genoeglijke uurtjes bezig houden. ANDERIESSEN SPEELT NIET MEER INTERNATIONAAL. Het trainingsprogramma wordt hem te zwaar. Naar men het Hbl. van bevoegde zijde mede deelt, beeft Anderiessen besloten Zondag a.s. tegen Denemarken zgn laatsten internationalen wedstrijd te spelen voor het Nederlandsche elftal. Voor zgn club Ajax blijft hij echter behouden. Als reden heeft de heer Anderiessen opgegeven, dat het trainingsprogramma hem te zwaar is geworden. DE HUIDIGE POSITIE ONZER WESTELIJKE TWEEDE KLASSERS. 2e klasse A. EDO va» den kop verdrongen. AFC's le overwinning. DOS verkleint haar kansen. Kinheiin hekkesluiter. Alc. Victrix 6 3 2 I 19—14 8 Vriendenschaar 6 3 2 I 1410 8 EDO 6 3 2 I 16—14 8 Zeeburgia 6 3 I 2 1410 7 BloemeDdaal 6 2 2 2 1412 6 DOS S 2 I 2 1410 S 't Gooi S 2 I 2 1011 S AFC 6 I 3 2 15—17 s UW 6 I 2 3 820 Kinheim 6 O 2 4 814 2 Nu er 6 competitiewedstrijden achter den rug zijn, leek het ons niet ondienstig eens de positie te verkennen van de Westelijke 2e klassers, waarvan een groot deel (West Fri- sia, WFC, AFC, -.eeburgia, ZVV, OSV e.a.) eenmaal de competitiegenoot was zoowei van Helder als HRC; en waarvan er ook onder zijn die een tijdlang in de le klasse hebben doorgebracht, o.a. West-Frisia, Hilversum 't Gooi, EDO, DVV e.a. Tot Zondag j.1. troonde de club van Pigge nog aan den kop, maar de groote thuisneder laag tegen AFC (15!) van j. 1. Zon dag heeft vele groote plannen welke EDO ongetwijfeld gekoesterd mocht hebben, een groote knauw gegeven, hoewel natuurlijk nog van alles mogelijk is. Het begon anders zoo mooi, want nadat de competitie ingezet was met 2 40 overwinningen (t Gooi en DOS), volgde in Culemborg tegen Vriendenschaar een gelijk spel (22) en werd op eigen grond Alcmaria met 42 geklopt. Doch in de laatste 2 wedstrijden heeft EDO veel van haar kan sen ingeboet; eerst een gelijk spel tegen Kin- heim en nu de groote klop op eigen veld tegen AFC. Alcrn. en de deb. Vriendenschaar (Culemborg) zgn prachtig gestart. De Alkm. vertegenwoordiger, de „eeuwige" 2e klasser (reeds vanaf 1908!) heeft er wel eens meer goed voorgestaan, om later leelgk af te zak ken, of in dit seizoen met deze traditie gebro ken zal worden, dient te worden afgewacht, doch het feit dat de laatste wedstrijden 2 winstpunten bracht, geeft toch te denken. Alc. won van Bloemend aal (42>, Kinheim (21) en AFC (73). verloor den óen wedstrijd in Haarlem van EDO (24), speelde vervolgens op eigen grond gelijk tegen Zeeburgia (33) en uit tegen UVV (11). Van Vriendenschaar zijn ons weinig gegevens bekend, maar dat deze vreemdeling een rot van beteekenis zal vervullen, staat wel vast. Alleen van Zeeburgia is tot op heden ver loren (14); tegen EDO werd op eigen grond een draw bewerkstelligd (22) en Zondag j.1. werd in Hilversum tegen t Gooi 11 gespeeld., Van de 2 Utrechtsche tweede klassers,5 DOS en UVV, doet eerstgenoemde het nog 't best. Toch zien we in DOS geen kampioens- candidaat, al werd dan ook Zeeburgia met 31 en UVV met 8—1 geklopt; dat waren de voorlaatste 2 wedstrijden. De laatste match tegen Bloemendaal werd aldaar verloren met 30. Het kranige, flinke Zeeburgia, dat wg hier steeds gaarne zagen spelen, heeft 6 wedstrijden gespeeld en heeft daaruit 7 winst- pnt.; van 't Gooi (12) en DOS (13) werd verloren. Toch wel een ploeg die van zich zal doen spreken. De prestaties van 't Gooi vallen ons niet mee, waar de verdediging wel de schuldige van zal zijn, die ons niet bijzon der safe lijkt. De 2 ovérwinningen werden in uitwedstrijden behaald (Zeeburgia 21 en Bloemendaal 2—1). Bloemendaal bezet de 5e plaats, dank zij de jongste overwinning op DOS (30). Ver der werd alleen van Kinheim nog gewonnen (42), gelijk werd gespeeld tegen UVV (2-2, thuis) en AFC (22, uit). AFC, Amstel's oudste club, heeft in haar 6en wedstrgd de eerste overwinning weten te boeken. Dat dit resultaat in Haarlem tegen EDO (51!) werd behaald, is een hoopvol teeken. UVV heeft alleen van 't Gooi kunnen winnen, maar deed Zondag j.1. uitstekend werk door op eigen veld Alcmaria een punt te ontnemen (11). Kinheim, waar Helder nog eens een wed strgd tegen heeft gespeeld welke beslissen moest voor net kampioenschap, bengelt on deraan. De voorlaatste 2 wedstrijden brachten de eerste winstpunten (22, AFC, uit en 1-1, EDO, thuis). De daarop volgende nederlaag tegen Zeeburgia (met 31) is echter oorzaak geweest, dat de laatste plaats bezet blijft. Eer we weer 6 wedstrijden verder zijn, is het bc3t mogelijk dat de stand een radicale verandering heeft ondergaan. Maar dat EDO dan een plaacs in de onderste regionen zal hebben, achten wg uitgesloten, Velox, de 3e Utrechtsche 2e klasser, is al eens tweede klasse kampioen geweest, zonder het tot de eerste klasse te kunnen brengen. Het figuur in den aanvang van dit seizoen is van dien aard, dat een nieuw kampioenschap niet onwaarschijnlijk is, al zgn er dan ook nog kapers op de kust. Niet verwacht was het ge lijke spel tegen Hercules (11) in den wed strijd van Zondag 20 Oct. j.1., maar de ferme 41 op Hilversum heeft weer heel wat goed gemaakt. ZW, de kampioen van het vorige seizoen, heeft ook nu goede voornemens, de competitie werd ingezet met een nederlaag in Enkhuizen (02), waarna werd gewonnen van OSV (1—0) en Hercules (31). Dat daarna op eigen veld tegen het Bussumsche BFC 33 werd gespeeld, bleef beneden de voorspelling. Daarentegen was het resultaat in Hilversum bijzonder fraai 21 op Hilver sum; een groote teleurstelling was tenslotte het falen op eigen veld tegen Spartaan (3-4), natuurlijk zeer ten gerieve van de leiders. West Frisia komt mooi voor den dag, al zal de nederlaag ln Utrecht tegen Velox (25) wel als een koude douche gewerkt hebben, evenals de jongste nederlaag tegen OSV in Oostzaan (34). De geelrooden beschikken over een zeer goede verdediging, wat de grootste kracht van dit team is. Hilversum's prestaties doen niet veel onder voor die der andere door ons genoemde clubs; haar voorhoede heeft de meeste goals ge scoord. waarvan een 51 op WFC en 8—0 op Hercules. Van ZVV en Velox werd echter ver loren (12 en 14). OWO, in welke club Jonas nog steeds ce man in de voorhoede is, speelt niet slecht, maar ook niet opvallend van OSV. BFC en Hercules werd gewonnen, var. WFC en West Frisia verloren. WFC beweegt zich eveneens in de middenmoot en zal t denkelijk wel niet verder brengen; Her cules (31) en OWO (21) werden ge klopt. OSV, die nu haar 2e seizoen in de 2e klasse speelt, begon deze petitie met 2 nederlagen (1- -2 OW en 01 ZVV). Ver volgens werd in Oostzaan BFC met 1—0 ge klopt, waarop een flinke nederlaag tegen Spartaan volgde (2De laatste 2 matches werden echter gewonnen; van WFC (in W. veer) met 32 en op eigen veld van West Frisia met 43. Tof nog toe is het resul taat vrg goed-. Rest ons nog De Spartaan,. BFC en Hercu les, waarvan eerstgenoemde door haar Jongsie zege op ZW (43) één sport op de competi tieladder gestegen is. Verder sloegen de oud- eerste klassers OSV nog met 62. BFC (Bussum) speelt steeds een bescheiden rol, zoo ook nu. In de laatste match (thuis tegen WFC) werden 5 doelounten gescoord, even veel als in de 5 voorgaande! Hercules schgnt hier het kind i de rekening te wor den; 4 nederlagen in -uccessie (w.o. een 08 tegen Hilv.) wijzen daar wel op. Wel werd daarna tegen Velox 11 gespeeld, een ver rassend resultaat,, maar toch schgnt het ons toe. dat deze zeer oude club, die reeds 2-maa-l le klasser is geweest, een heelen dobber zal hebben om het dreigende gevaar te ontgaan. Aldus is tuatie in de 2e klasse B. Xotf&al 2 B. Velox S 4 1 O 17—9 9 ZVV 6 3 1 2 1211 7 West-Frisla S 3 O 2 129 6 OWO S 3 O 2 7—6 6 OSV 6 3 0 3 11—14 6 Hilversum S 2 1 2 17—9 S Spartaan 2 1 2 16—13 S WFC 5 2 1 2 '3—IS 5 BFC 6 1 2 3 10—13 4 Hercules 6 0 1 420 1 EEN VERLIES VOOR K.V.T. Een 6-tal leden vertrekken naar Indlë. De jonge plaatselijke korfbalvereeniging K.V.T. lgdt dezer dagen een ernstig verlies, daar niet minder dan 6 leden, waaronder de voorzitter, de heer J. J. Andriessen, naar Indië vertrekken. Donderdagavond heeft de ver- eeniging van deze 6 leden afscheid genomen en het was de tweede voorzitter, die namens de vereeniging den scheidenden toesprak. Den heer Andriessen werd het eerelidmaatschap van K. V. T. aangeboden en zijn gezin een herinneringsplaquette. Een gelijke onderschei ding ontvingen de heer en mevr. Scheffer, van de oprichting af leden. Ook de heer Hage, een der beste spelers, werd in een soortgelijke huldiging betrokken. Het waren hartelijke woorden, die de heer H. Kwast sprak. Zicht baar ontroerd dankte de vertrekkende voor zitter voor de betoonde sympathie. Hopen we, dat de K.V.T. in dit verlies een aansporing moge vulden om nog harder te werken en nog beter te spelen om het korf balspelpeil in onze stad hooger op te voeren. ELTO-NIEUWS. Zondag zal Elto de reis ondernemen naar Groen-Geel 2 te Wormerveer. Ook deze wed strijd is niet van gevaren ontbloot, daar Groen-Geel 2 reeds bewezen heeft over een goed twaalftal te beschikken. Aanvang 12 uur. scheidsrechter is de heer J. G. Esser. TEXELSCHE KORFBALCLUB. Voor a.s. Zondag zgn de volgende wei strijden te spelen in den T. K. B. KVT 2Zwaluw, om 2 wur te Den Helder, SVCELTO 2, om 10 uur te Cocksdorp. VERDO NIGRO 2—HKC, om 10 uur t« Den Burg. WIELERSPORT, De favorieten van het afgeloopen seizoen der Wieringer Wielerbaan, Jb. Kuiper (Koe gras) en D. Klink (Wieringen), vertrekken volgende week voor 5 maanden naar België, alwaar zij te Antwerpen in z.g. in-door-trai- ning zullen gaan. tfcAaim, EUWEALJECHIN. De dertiende partij tusschen Euwe (zwart) en Aljechin is geëindigd in remise, zoodat de stand thans luidt: Aljechin 7Euwe 6. samenwerking tusschen bonden. Eenigen tgd geleden zgn de besturen van de Alkmaarsche, Haariemsche en Heldersche Kegelbonden, op initiatief van eerstgenoem de, te Alkmaar in vergadering bijeen ge weest, teneinde besprekingen te voeren om trent het organiseeren van provinciale wed strijden enz. Zoowel Haai.em als Alkmaar hebben de ervaring, dat de nationale kegel wedstrijden de laatste jaren niet meer die belangstelling ondervinden, we .kt- men vroe ger gewend was, met als gevolg o.m. een niet onbelangrijk fekort. Het reglement van den Nederlardschen Kegelbond verbiedt het houden van provinciale concoursen en met het oog hierop zou dus een reglementswijzi ging moeten nlaats hebben. Logisch was het dus, dat men zich wendde tot de naburige bonden, i.c. Den Helder en Amsterdam. Helaas was Amsterdam bij de besprekingen niet vertegenwoordigd, doch het bestuur van onzen Kegelbond achtte deze bijeenkomst van groot belang voor onze plaatselijke kegelsport en was met 5 afge vaardigden in Alkmaar aanwezig. Uitvoerige besprekingen hebben plaats ge vonden, waarbij door de aanwezigen de nood zakelijkheid werd erk»nd van geregelde sa menwerking tusschen de naburige bonden, waarbij zoo mogelijk ook Amsterdam zou worden betrokken. Een commissie werd be noemd, bestaande uit de voorzitters en secre tarissen der 3 bonden, teneinde in concept op te stellen de wijzigingen in reglementen van den Nederl. Kegeloond, welke noodig zul len zijr om tot het beoogde doel provinciale concoursen binnen het kader van den N. K. B. te geraken. Toen in de vergade ing de opmerking werd gemaakt, dat het huidige reglement van den N. K. B. niet verbiedt het houden van bon- denwedstrgden tusschen naburige bonden, werd het besluit genomen om de bondstien- tallen van Alkmaar, Haarlem en Den Helder op 10 November a.s. tegen elkander te doen kampen en wel m het lokaal de Unie te Alk maar op 4 banen. Het eerste tastbare resultaat van samen werking is er dus reeds. Wellicht is ook de Amsterdamsche Bond van de partjj. Naar onze meening moeten de heldersche kegelaars de houding an hun bestuur in deze toejuichen. Immers is Den Helder zóó excen trisch gelegen, dat van het organiseeren van een nationaal concours nimmer iets zal kun nen komen. Kegelaars bulten Den Helder zullen we dus vrijwel niet op onze banen kunnen begroeten. Anders zal het echter wor den, indien wij. in samenwerking met onze buren, provinciale wedstrgden zullen mogen houden. Indien wij ook de Amsterdamsche, Haariemsche en Alkmaarsche kegclcracks op onze banen aan het werk kunnen zien, kan het niet anders erf onze plaatselijke kegel- sport zal daar wel bij varen. Wij wenschen het Heldersche bestuur met hunne pogingen tot prop-geering van de ke gelsport bg voorbaat veel succes,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1935 | | pagina 15