AKKER's Radio-programma Op en om het Binnenhof. hdtyeheürri tegen: Hoest. Griep, Bmnchiiis.Asthma Ingezonden. HHLDERSCHE COURANT VAN ZATERDAG 16 NOVEMBER 1935 Waekkroniefc De algemeene beschouwingen over de Rijksbegrooiing liggen ah weer achter den rug. Weinig nieuwe gezichtspunten. - hen „cri de coeur" van den premier Het „Plan van den „Arbeid millioen per jaar voor openbare werken wer den uitgegeven. De ervaring met het Werk fonds heeft geleerd, dat tal van werken moesten worden toegestaan, welke eigenlijk weinig economisch' nut opleverden. Zij wer den gefinancierd louter en alleen ter ver- ruiming van de werkgelegenheid. Voorts moet men zich hoeden voor overdrijving als men denkt dat de gelden van het Werkfonds de industrialisatie sterk kunnen prikkelen. Men moet toch geen gelden besteden aan in dustrieën die zich zelf héél goed kunnen be- Den Haag, 14 Nev. 1935. De Kamer heeft met groote voortvarend heid het begrootingswerk aangevat. Reeds verleden Woensdag konden de alg. beschou wingen over de Rjjksbegrooting worden af gesloten J.l. Dinsdag antwoordde de premier. Van zelfsprekend bracht zijn betoog niet zoo heel veel onverwachts. Behalve misschien s#jn plotselinge heftige uitval tegen de evenredige vertegenwoordiging, toen hij sprak over de mogelijkheid, een parlementair Kabinet te vormen. (Z. Exc. verklaarde namelijk per soonlijk de E. V. „diep te verfoeien"). Dr. Colijn herinnerde aan een merkwaardig „jubileum", dat van den val van het eerste Kabinet meer gevormd worden, wat hij weet tien jaar geleden was. Sedert dien aldus de minister-president kon geen normaal Kabinet meer gevormd worden, wat hij wijt te aan de versnippering van de politieke krach ten, waarvan hij voor ons .staatsbestel groote gevaren vreesde. - Ds. Kersten, die immers den val van Colijn in '25 veroorzaakte door zijn amendement in zake het gezantschap bij den Paus, repliceer de en verklaarde van zijn daad van destijds nimmer spijt te hebben gevoeld, wijl de ellen dige coalitie uiteen werd geslagen Ook de financieele beschouwingen van mr. Oud brachten bekende klanken. Op een enkel punt kwam een toezegging los. Maar nu eerst iets uit de eerste antwoord- rede van minister Colijn. Z. Exc. zou een viertal zaken behandelen: De N.S.B., de Grondwetsherziening, de economische poli tiek en de politieke toestand. Wat dit laat ste betreft, hierboven werd reeds weergege ven wat 's ministers denkbeelden daarom trent zijn. Me houding der Regeering tegenover de N.S.B. blijft dezelfde. Een nationaal-socialist spreekt met minachting ever de huidige Re geering en kan dus geen trouw ambtenaar zijn. Ook gaat zijn opvatting lijnrecht in te gen den historischen groei van ons vader land. De inbeslagneming der persen te Utrecht geschiedde krachtens art. 354 W. v. St-.v. Oe audiëntie van ir. Mussert bij den G.-G. noeraae dr. Colijn een zaak, welke aan beide zijden gev/eldig is opgeblazen, vooral van N.S.B.-zijde. De ontvangst van een leider van een niet onaanzienlijke groep Nederlanders, achtte de premier heel normaal. Die audiën tie heeft toch ook kunnen dienen om den heer Mussert te wijzen op dingen, welke door hem gekend diende té worden. Trouwens, de Indische bladen hebben ook gemeld, dat de G.-G. den heer Mussert ook wel degelijk heeft gewezen op de gedragslijn, die hij te volgen had, wilde hij geen moeilijkheden ondervinden. Vroeger zijn oppositioneele figu ren ook wc! door den G.-G. ontvangen, even eens om te waarschuwen. Dr. Colijn gaf toe, dat de tweede audiën tie aan den heer Mussert verleend, niet zoo duidelijk voor de hand ligt. Maar toch kon dr. Colijn de scherpe critiek van ir. Albarda in dit opzicht niet aanvaarden. Aangaande de economische politiek merk te de premier op, dat men gesproken heeft van „namelooze ellende", doch dr. Colijn zei met nadruk, dat er in de wereld geen enkel land te vinden is, waar de toestand van de arbeidende bevolking beter is dan in Neder land! De saldi van de Postspaarbank, de bank van de kleine luiden, zijn sinds '32 stijgende, in October '32 was het saldo rond 493 millioen, thans 526 millioen. Ook de vergelijkingen met het buitenland gaan dikwijls mank, aldus voorts de premier en in dit opzicht richtte hij zich speciaal tot prof. Aalberse. De premier noemde verschil lende landen, ook Engeland, dat nog altijd twee millioen werkloozen telt. Duitschland is er veel slechter aan toe dan wij en Frank rijk worstelt met dezelfde euvelen. In België heeft de devaluatie aanvankelijk geholpen, maar de moeilijkheden nemen weer toe. In derdaad, zoo gaf dr. Colijn toe er is één land, waar opleving valt te constateeren, maar men vergete niet, dat Zweden altijd na latig is gebleven in hetgeen Nederland reeds jaren lang presteerde. Men heeft daar b.v. eerst nu den woningbouw op groote schaal ter hand genomen. Geen enkel land ter we reld aldus de premier verder werd zoo zeer door de crisis getroffen, in hoofdzaak door den teruggang van ons Oostelijk achter land Duitschland. Dat blijkt ook uit het feit, dat de havensteden Amsterdam en Rotter dam, 107 duizend werkloozen tellen. Wat voor de havensteden kan worden gedaan? De maatregelen moeten allereerst komen van de stedelijke regeering; de landsoverheid kan op dien weg niet ver gaan. Als de havensteden door de hulpmaatrege len in geldelijke moeilijkheden zijn geraakt, dan eerst breekt het oogenblik aan voor Re- geeringshulp. Dr. Colijn vervolgde met toe te geven, dat de toestand des lands zeer ongunstig is. De doelstelling der Regeering wordt hier in de Kamer eigenlijk weinig of niet bestreden: aanpassing, aldus de premier. Het gaat dus alleen om de wijze waarop. Kostprijsverlaging of devaluatie zijn de hoofdpunten. Maar de Regeering blijft er bij, dat devaluatie een scherper loondaling beteekent, ook voor hen, wier loon reeds is aangetast. Voorts heft de valuatie het vaste-lastenvraagstuk niet op en ten slotte zou bij devaluatie de consument de dupe worden. Daarom wil de Regeering lie ver niet meer over devaluatie spreken, wanthet helpt toch niet! (Gelach). I oen kwam dr. Colijn tot het Socialistische „Plan van den Arbeid", ook al met hetzelfde doel geschapen als de Regeering beoogt. Maar de Regeering wil door prrjzenverlaging de goederen meer onder bet volk brengen, het „Plan" door meer geld onder het volk te doen rouleeren. Dit laatste systeem is een verplaatsing van koopkracht, aldus dr. Colijn, want de massa moet het benoodigde geld op brengen. En hoe met den export? De prijzen moeten omlaag, om den uitvoer te bevorde ren. Daarom kan de Regeering het „Plan" niet aanvaarden, mede, om de geopperde lee- ningsmogelijkheden. De Regeering acht het volstrekt uitgesloten, krachtens haar erva ring 600 millioen in drie jaren aan produc tieve werken uit te geven, temeer, daar in de laatste vijftien jaar reeds gemiddeld 100 druipen Of de 60 millioen van het Werkfonds zijn uitgegeven Als dat nog niet heelemaal het geval is, ligt de schuld niet bij de Regeering. In Sept. '34 werd aan Enschedé een crediet van 5 ton verleend, doch de eerste gulden daarvan moet nog worden uitgegeven. Zoo ook met de 6 millioen voor spoorwegwer- ken bij Utrecht Overigens heeft de Regeering voor de goede bedoeling der „Plan"-makers alle waardeering. Maar het gaat om wat prac- 'tisch en financieel mogelijk is, zonder het kw5.de' op te wekken, dat grooter is dan het goede. De Regeering wenscht de noodige aanpassing; zij heeft nog niet willen ingrij pen in het particuliere loonpeil, omdat een loonovereenkomst een particuliere aangele genheid is. Groote bedrijven pasten zich aan, getuige een Twentsch industrieel, die den mi nister heeft meegedeeld, dat hij op de Afri- kaansche markt met vrucht kon concurree- ren tegen Engeland, dat met 40 PCt. gede valueerd heeft. (Geroep: Bravo!). Is de Regeering dualistisch in haar maat regelen? Vast staat, dat zonder steun een aantal bedrijven verdwenen zouden zijn. Het betreft een der moeilijkste vraagstukken, waarmee ook de minister van Landbouw doende is. De straffe centralisatie in den landbouw kan niet worden gehandhaafd, maar de oude vrijheid brengt ook groote be zwaren mee. Minister Oud kreeg het woord voor de financieele bespiegelingen. In hoofdzaak ging hij in op de beschouwingen van mr. Teulings, waarvoor Z.Exc. groote waardeering zei te koesteren. Genoemde afgevaardigde had getwijfeld aan de practische waarde van de ingediende begrooting, wat de raming der middelen be treft. Z.Exc. wees erop, dat hij bij zijn bere keningen steeds geschreven en gezegd heeft: „Als de toestand niet ongunstiger wordt..." Geen minister heeft de situatie in de hand, doch de bewindsman geloofde niet, dat de geraamde cijfers van September nu reeds correctie behoeven. Mr. Oud bestreed eveneens het „Plan", waarvan hij in hoofdzaak zei, dat, als de in dustrie over drie jaar de weer vrijkomende krachten niet kan opvangen, wij even ver zijn en... dan zitten we 40 jaar met rente en aflossing van de 600 millioen. Ten slotte riep de minister uit, „dat het getij eens moet keeren! Met volharding voortgaan op den verkeerden weg weg is on verantwoord, doch de Regeering gelooft, dat haar tactiek de juiste is. Z.Exc. herinnerde aan de reis van Columbus. Hoe langer de zeetocht duurde, hoe ontevredener de beman ning werd, doch Columbus wist in goede richting te sturen, wat ook bleek, toen ein delijk hoog uit de mast klonk: „Land in zicht!" Welk beeld dus beduidde: Dr. Colijn is de moderne Nederlandsche Columbus, die het schip van Staat door onbekende wateren naar de veilige haven stuurt... Een repliekendag moge door velen als een vrij sterke overbodigheid worden beschouwd toch is dat in wezen zeker niet altijd het geval en vast staat, dat de toehoorder ge boeid wordt door bonte afwisseling. Zeker, nu de speektijden sterk zijn ingekrompen, ma ken de afgevaardigden het kort en daardoor verkrijgt het debat een groote levendigheid. Toegegeven moet worden, dat de replieken ditmaal niet heel veel tastbare resultaten hebben opgeleverd, maar er zijn toch wel din gen gezegd niet het minst van de Regee- ringstafel, welke het vermelden waard zijn Ik zal mij bij het releveeren daarvan in hoofdzaak bepalen tot de gedachtenwisseling tusschen Kamer en Regeering, en de scher mutselingen tusschen de fracties onderling (waaraan men zich nogal overgaf) nage noeg stilzwijgend voorbijgaan. Het eenige concrete, dat van de gehouden bespiegelingen is overgebleven, is een motie, een ten doode beter, smakelijker, gezonder te koken. Bestel bij Uw kruide nier eens een pakje. B'i elli pakje Amoko gratis het recepten boekje 6 6 mat oen aanbeveling van Prof. Dr. E. C. van Leersum. GEBRUIK fNEDERLANDSCH' fAARDAPPELMEEÜ N.V. „ONDER ONS" - DE KRIM (Overijtel) rabrikante van CRACKFREE Edelriijisel gedoemde, voeg ik er dadelijk bij. De heer J. ter Laan kwam namelijk met zijn reeds eerder aangekondigde motie voor den dag, welke de Regeering verzoekt geen gevolg te geven aan haar voornemens met betrekking tot de salarissen der jeugdige ambtenaren. Haar levensdraad zal allereerst worden afge sneden wijl de Regeering en eveneens de meerderheid der Kamer van oordeel zijn, dat de motie uiterst-voorbarig mag worden ge noemd. Men weet immers nog niet eens hoe de definitieve voorstellen dienaangaande zul len luiden en ook moet nog eerst het geor ganiseerd overleg plaats hebben. Dr. Colijn had immers een scherp-veroor- deelend woord gesproken over de waarde van de evenredige vertegenwoordiging en dat had natuurlijk de aandacht van verschillen de afgevaardigden getrokken. Deze zaak is zeer belangrijk, omdat, volgens den premier van dat stelsel bijzondere gevaren te duchten zijn voor ons huidig staatsbestel. Toen de heer Joekes (V.D.) betwijfelde, of de uit lating van dr. Colijn wel te pas kwam en de afgevaardigde vroeg, of de premier dan vindt, dat de oude toestand met de kies districten zooveel beter was, toen men el kaar zoozeer persoonlijk bestreed (thans komt het op beginselen aan!) interrumpeer de dr. Colijn: ,,'t was een cri de coeur! Deze zaak is eigenlijk het eenige gloed nieuwe, dat de begrootingsdebatten van dit jaar hebben opgeleverd! Want de materie stond natuurlijk geheel buiten hetgeen over de begrooting ter sprake zou komen. De tweede antwoord-rede van dr. Colijn duurde niet lang. Even liet de premier een bestraffend woord hooren voor die afgevaar digden, die zco onbeleefd waren te schitte ren door afwezigheid bij deze antwoord-rede. „De afwezigen hebben altijd ongelijk, en daarom zal ik op hun opmerkingen niet in gaan!", aldus scherp de premier. De heer Westerman (N.H.) kreeg te hoo ren, dat zijn klacht over de „stijfhoofdig heid" van de Regeering (inzake haar crisis- beleid) wonderlijk aandoet, wijl daaruit blijkt zekere evolutie in zijn parlementaire gezind heidIs de heer Westerman geen bewon deraar van „krachtige regeeringen" en een zoo nu en dan eens bijeenkomend extra- volgzaam parlement?. Voorts had die afgevaardigde beweerd, dat men tot de geijkte partijen moet behooren, wil men in aanmerking komen voor een be langrijk „baantje" bij vadertje Staat. Een jaar geleden vroeg ik reeds zoo zei de minister mij feiten voor te leggen. Kom in mijn kabinet en ik zal uw klachten onder zoeken! Maar voordat de beschuldigingen vaststaan mag men zulke dingen niet zeg gen Aangaande de komende Grondwetsherzie ning hield de premier vast aan zijn meening, dat een staatscommissie ter voorbereiding niet noodig is. Wel zal worden overwogen of ook nog anderen bij die voorbereiding zullen kunnen helpen. De heer Albarda had beweerd, dat het Werkfonds aan de gemeenten zware voor waarden stelt. Dat is onjuist, aldus dr. Colijn, want als het gemeenten betreft, wier financiën tekort schieten, heeft het Rijk de an ders geldende voorwaarden niet gesteld. De bepalingen kunnen dus nooit remmend heb bend gewerkt. De devaluatie. Dr. Bierema (V.B.) had de wijze, waarop de premier gezegd had „toch niet te willen devalueeren", dictatoriaal ge noemd. En mr. Teulings (R.-K.) vond dat een soort struisvogelpolitiek. Er bestaat nu eenmaal onrust. „Wat moet ik er verder nog van zeggen?" aldus dr. Colijn. De regeering heeft eenvou dig nogmaals gezegd, hoe zij erover denkt. Als de heer Bierema voor devaluatie voelt, laat hij dan een uitspraak van de Kamer be werkstelligen en zoo noodig achter de regee- ringstafel gaan zitten! Dat is zuiver-consti tutioneel De economische politiek: Z.Exc. ging even in op het verwijt, dat de Regeering 'krach tiger, dieper moet ingrijpen. Wat wil men eigenlijk? zoo vroeg dr. Colijn. Moet de Re geering is nu eenmaal afhankelijk van de om b.v. het loonpeil vast te stellen? De Re- getering is nu eenmaal afhankelijk van de Kamers en dat noemde de premier gelukkig. Men moet dus aantoonen, dat eenige dieper- ingrijpende maatregel in de Kamer een meer derheid kan vinden Prof. Aalberse had betoogd, dat andere landen conjunctuur-verbeteringen laten zien. Men zij voorzichtig, aldus de minister-presi dent, want men verliest het verleden wel wat uit het oog. Bedenkt men o.a. wel, dat een land als Eïlgeland in 1929, toen wij practisch de werkloosheid nog niet kenden, reeds drie millioen werkloozen bezat? In Engeland is het verloop der crisis dus anders geweest dan bij ons. De vraag-Joekes aangaande publicatie van gegevens omtrent de particuliere wapen industrie in ons land werd bevestigend beant woord. Nu kwam de premier tot zijn „cri de coeur", waarover ook mr. Aalberse gespro ken had en wel in dien zin, dat men dat stel sel moeilijk meer zal kunnen verlaten. Dr. Colijn wees er nogmaals op, dat zijn uitlating een zuiver-persoonlijk woord betrof. Hij betoogde verder, dat bij elk kiesstelsel twee elementen gelden. Ten eerste: Hoe moet de Volksvertegen woordiging een zoo goed mogelijke afspiege ling zijn van het volk en ten tweede: Hoe be hoort die vertegenwoordiging te worden sa mengesteld, dat samenwerking met de Re geering mogelijk wordt? Ad 1 is denkbaar, dat slechts 33 der kiezers alle zetels bezetten, waardoor het ac cent zeer eenzijdig wordt gelegd bij hen, die een gemakkelijke samenwerking begeeren. Ad 2 betreft uitsluitend de representatie. Het zou zoo mogelijk kunnen zijn, dat honderd af gevaardigden honderd richtingen vertegen woordigen. Daarin schuilt dus de kans op groote verbrokkeling. Het betreft dus een oerlastig vraagstuk en de premier vroeg zich dan ook af, of het vraagstuk niet te zijner tijd onder 't oog moet worden gezien? Ook de minister van Financiën, mr. Oud nam verschillende grieven tegen het regee- ringsbeleid onder handen, zoo wat den land bouwsteun betreft. Wil men algeheele intrek king? vroeg Z.Ex. Dan gaat de aanpassing het snelst! Maar sociale overwegingen ver- zetten zich daartegen. Mr. Oud roerde nog even het „Plan van den Arbeid" aan, welks directe financieele voordeelen hij ongefundeerd achtte. Zelfs had ir. Albarda beweerd, dat de vermogensbe lasting en de successierechten erdoor gunstig zouden worden beïnvloed... De heer Teulings (R.K.die zoo sterk ge klaagd had over de beoogde belasting-ver hoogingen, kreeg te hooren, dat hjj verzuimd Het aeheim der verrassende werking yan Abdijsiroop berust voor een groot deel op de vele daann verwerkte „genees- i J/nv/% rtono7onno AiffPnschflnnATi kruiden j reeds in een groot deel op de vele daann verwerkte „genees- m" waarvan de bijzondere genezende eigenschappen 'in'de oudheid aan enkele „ingewijden bekend waren. De voornaamste uit hel 20-tal kruiden zijm Drosera rolundifolia, Herba Allhaeae, Aconilum napellus, Juglans regia, Herba Serpylli, Herba Malé, Herba Marubii, Herba Meliloli. Deze kruiden bevatten legen aandoeningen van de ademhalingsorganen genees krachtige sloffen in hun natuurlijke samenstelling, waardoor zij gemakke lijk door het lichaam kunnen worden opgenomen. Hun werking is snel en veelzijdig. Zij schaden hel gestel niet, daar ze geen sporen in het lichaam achter laien, in tegenstelling met de z.g. nieuwere „chemische" middelen, De schitterende werking van deze kruiden-siroop, die Abdijsiroop is, wordt thans nog krachtig versterkt, nu Apotheker Dumont op bijzondere wijze daaraan heeft toegevoegd de krachtig „hoest-bedwingende" stoft „codeïne", zónder dal de natuurlijke werking der kruiden wordt vermin» derd. Integendeel, door dezegelukkige combinatie wordt zij nóg doeltreffen der. 'n Betere samenstelling tegen aan doeningen der ademhalings-organen, de ondervinding zal het U bewijzen, is ondenkbaar. Grijp dus vol vertrouwen naar werelds béste hoest-siroop"! had aan te toonen, dat devaluatie wél hel pen zal. Ook had prof. Aalberse terecht op- gemérkt, dat bij devaluatie allerlei onaange name maatregelen toch genomen moeten worden... Het denkbeeld van den afgevaar- digt tot invoering van een vrijgezellenbe lasting achtte mr. Oud aantrekkelijk, maar waar is de grens? Want ook onder de onge- huwden schuilen gezinshoofden! Sterk verzet was gepleegd tegen de ver hooging der omzetbelasting, o.a. ook door den heer Schouten (A.R.). De minister vond haar ook ellendig, doch het verstandigst. Maar Z.Exc. verklaarde niet zoo stijfhoofdig te zijn, dat hij zijn zin wil doordrijven. Reeds eerder had hrj doen begrijpen, dat hij geneigd is tot een „ruil". De reisbelasting (welke hier zoo enthousiast is ontvangen! riep mr. Oud uit en men lachte) kan wel wat wor den verhoogd en de verlaging van de bier- en gedistilleerd-accijnsen kan vervallen. Nu had mr. Teulings gezegd, dat dit denkbeeld be wijst, hoe de minister maar ineens denkbeel den laat schieten. Waar blijft dan het ge meen overleg? vroeg mr. Oud terecht. Als de Kamer dus de opcenten op de omzetbe lasting afstemt, zal ik dat niet als een on vriendelijkheid beschouwen, verzekerde de bewindsman, doch, alsof hij van zijn toe schietelijkheid schrok, liet hij er schielijk op volgen: Maar de Kamer ga dan niet verder! Wie weet 's lands zaken zonder de verder beoogde belastingverhooging te financieren neme mijn plaats in, aldus besloot de beheer der der schatkist. Zoowel dr. Colijn als zijn financier bieden als om strijd hun plaatsen aan, doch niemand is happig op het werk... Men ziet alweer, dat critiseeren altijd heel wat makkelijker is dan handelen! Een groot aantal contigenteeringsontwer- pen werd tusschen de drupjes door aangeno men, na korte besprekingen. Bjj een ont- werpje tot contingenteering van klompen drong de heer Amelink (A.R.) aan op ver- hoóging van het percentage, vanwege de slechte toestanden in het klompenbedrijf. Mr. Kortenhorst (R.K.) wilde de Vestigingswet allereerst op het klompenbedrijf toegepast zien. Minister Gelissen voelde voor verhoo ging niets en wees erop, dat de Vestigings wet nog niet in werking is getreden. Parlementariër. VIER DUIZEND GULDEN GEVRAAGD. Zooals bekend, daalt in de laatste jaren in het algemeen de opbrengst der Amsterdam- sche straatcollecten. Ook de jaarlijksche straatcollecte voor de Vereeniging „Hulp voor Onbehuisden", bracht in 1932 vijftien duizend gulden op en dit jaar ruim vijf duizend gulden, dat is 10.000.minder. Doch voor de winterhulp aan nog steeds 800 verpleegde mannen, vrouwen en kinde ren, zijn die ontbrekende tienduizend gulden even onmisbaar als eenige jaren geleden. Daarom wordt gepoogd dit ontbrekende be drag „in te halen" door het vragen van extra giften. En gelukkig, het zij dankbaar vermeld, ruim 6000.werd reeds geschon ken. Wie helpt thans mede, ook de resteerende 4000 bijeen te brengen, zoodat de winter hulp van „Hulp voor Onbehuisden" geheel over het doode punt heen komt? Vereeniging „Hulp voor Onbehuisden", 2e Const. Huygenstraat. 35. Amsterdam. Post rekening no. 32534, gem. giro, Amsterdam V. no. 207. ZONDAG 17 NOVEMBER. Hilversum I, 1875 m. 8.30 KRO. 9.30 NCRV. 12.15 KRO. 5.00 NCRV. 7.45—11.30 KRO. 8.30 Hoogmis. 9.30 Gewijde muziek. 9.50 Geref. Kerkdienst uit Amsterdam. Voorg. Ds. S. Doornbos. Gewijde muziek. 12.15 Orkestconcert, lezing en Gramofoonpl. 3.00 Causerie. 3.15 Gramofoonplaten. 4.30 Ziekenhalfuur. 5.00, Gewijde muziek. 6.50 Gebed in de Groote Kerk te Rotterdam. Voorg. Ds. W. A. Zeydner. 7.45 Berichten en causerie. 8.15 Schlagermuziek en zang. 9.10 Viool- en piano-recital. 9.30 Symphonie-concert. 10.30 Berichten. Gramofoonplaten. 10.40 Epiloog. 11.0011.30 Esperanto. Hilversum 11, 301 m. 8.55 VARA. 12.00 AVRO. 6.00 VARA. 6.00 VPRO. 8.00—12.00 AVRO. 8.55 Orgelspel. 9.00 Voetbalnieuws. 9.05 Causerie. Vervolg Orgelspel. 9.45 Veiligheidskwartier. 10.00 Lezing, Gramofoonpl. en declamatie. 10.45 Hollandsch strijkkwartet. 11.15 Lezing. 11.30 Vervolg kwartetconcert. 12.01 Kovacs Lajos' orkest. 2.00 Boekenhalfuur. 2.30 Lili Kraus (piano) en S. Goldberg (viool) 3.10 Het Omroeporkest. 4.20 Astronomische causerie. 4.45 Sportnieuws. Gramofoonplaten. 5.00 Orgelspel. 5.30 Sportpraatje. 5.45 Sportnieuws. Gramofoonplaten. 6.00 Boekbespreking. 6.30 Lezing #over Hindeloopen. 6.45 Doopsgezinde Kerkdienst oki. Mej. Ds. J. H. v. d. Slooten. 8.00 Berichten. 8.15 Omroeporkest mmv. A. Kitain (plano). 9.00 Radio-journaal. 9.15 Gramofoonplaten. 10.00 Orgelspel. 10.20 ARVO-Decibels. (Om 10.45 Verslag schaakmatch). 11.00 Berichten. 111012.00 Gramofoonplaten. MAANDAG 18 NOVEMBER. Hilversum I, 1875 m. N CRV-uitzending. 8.00 Schriftlezing. 8.159.30 Gramofoonplaten. 10.30 Morgendienst. 11.00 Chr. Lectuur. 11.30 Gramofoonplaten. 12.30 Orgel. 1.30 Gramofoonplaten. 2.00 Voor scholen. 2.35 Gramofoonplaten 2.45—3.15 V<r 3.30 Kniples. 4.00 Bijbellezing. 5.00 Gramofoonplaten. 5.15 Viool-recital. 6.30 Vragenuur. 7.00 Berichten. 7.15 Reportage. Voor de keuken. 7.30 Vragenuur. 8.00 Berichten. 8.15 Nationale Avond mmv. sprekers, solistes en Hoor. 10.25 Berichten, hierna tot 11.30 Gramofoonpl, Hilversum II, 301 m. Algemeen Programma, verzorgd door dt AVRO. 8.00 Gramofoonplaten. 10.00 Morgenwijding, Gramofoonplaten. 10.30 Kovacs Lajos' orkest. 11.00 Piano-recital. 11.20 Aeolian-orkest. 12.00 Gramofoonplaten. 12.30 Lyra-Trio. I.15 Kovacs Lajos' orkest. 2.00 Orgel en zang. 3.00 Voordracht. 3.30 Gramofoonplaten. 4.30 Muziek-lezing. 5.30 Omroeporkest. Gramofoonplaten. 7.10 Causerie Dr. M. Euwe. 7.30 Viool en piano. 8.00 Berichten. Kovacs Lajos' orkest. 9.00 Rede Minister Slotemaker de Bruine. 9.10 Radiotooneel. 9.30 Gramofoonmuziek. II.00 Berichten, hierna tot 12.00 de AVRO* Decibels. DINSDAG 19 NOVEMBER. Hilversum I, 1875 m. KRO-uitzending. 4.00—5.10 HIRO. 8.009.15 en 10.00 Gramofoonplaten. 11.3012.00 Godsdienst halfuur. 12.15 Gramofoonplaten en Schlagermuziek. 2.00 Vrouwenuur. 3.00 Modecursus. 4.00 HIRO. 5.10 Gramofoonplaten en orkestconcert. 6.40 Esperanto. 7.15 Causerie. 7.35 Marine-avond mmv. orkest en sprekerti o.a. Dr. H. Colijn. (Om 8.00 Berichten). 9.20 Causerie. 9.30 „Jephta" oratorium van Handel. 10.30 Berichten en gramofoonplaten. 10.45 Populair concert. 11-4512.00 Gramofoonplaten. Hilversum II, 301 m. AVRO-uitzending. 5.30 VPRO. 6-30 RVU' 8.00 Gramofoonplaten. 9.00 Ensemble Lismonde. 10.00 Morgenwijding. Gramofoonplaten. 10.30 Ensemble Lismonde. 11.00 Kookpraatje. 11.30 Viool en piano. Voordracht) 12.30 Kovacs Lajos en gramofoonplaten. 2.15 Het Omroeporkest mmv. vioolsolisten. 3.00 Knipcursus. 4.00 Gramofoonplaten. 4.30 Kinderzang. 5.00 Voor de kinderen. 5.30 Bijbelvertelling. 6.00 De AVRO-Decibels. 6.30 Psychologische causerie. 7.00 Voor de kinderen. 7.05 Piano-recital. 7.30 Engelsche les. e0. 8.00 Berichten. Concert door het OiW° orkest mmv. tenor. J 9.00 Radiotooneel. 10.00 Gramofoonplaten. „(rt) 10.20 Verslag schaakmatch Euwe—A'JeC" 10.35 Bridge-les. 11.00 Berichten. lot 12.00 AVRO-Decibels.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1935 | | pagina 2