U 1 1 Toonzalen Van Willigen De meest opvallende advertenties in i HELDERSCHE COURANT Stadsnieuws SINT NICOLAAS vl 1iiiifefi Aanvang van de St. Nicolaas-puzzle van de Heldersche Courant Dinsdag 26 November zijn: Donderdag 28 November Zaterdag 30 November Ope ngesteld J. VAN DE WITTE bij de fa. Wormhoudt De Kindermiddag van de Heldersche Courant Museum-nieuws. Lees de advertentie van COR KRIGÉE! Uit het politierapport. Visscherij. Onze nieuwe Lees de advertentie van COR KRIGÉE! TWEEDE RL AD HELDERSCHE COURANT VAN DINSDAG 26 NOVEMBER 1935. Heden kunnen de abonné's hun meening ten beste geven over de meest opvallende advertentie in dit blad. Nu allemaal aan den slag 1 1 De voorbereidende werkzaamheden zijn voorbij, allen staan klaar voor de beginstreep, thans klinkt het redactioneele „Af" en daar gaan onze dames en heeren puzzelaars op de eindstreep, of beter gezegd op het doel af. Het doel, dat is de belooning voor het juist beantwoorden van de vraag: Wat is de meest opvallende advertentie? De strijd zal hevig, maar vreedzaam zijn, kort maar amusant, eenvoudig, maar niet tè eenvoudig. Echt een prijsvraag, waaraan een ieder kan meedoen! Voor hen, die de voorgaande berichten nog niet gelezen mochten hebben, herhalen we hier nog even de bedoeling van de prijsvraag. Deelnemen kunnen alle abonné's op de Hel dersche Courant, alsmede zij, die regelmatig de Heldersche Courant bij onze depóts be trekken. Gevraagd wordt op den in dit nummer afge- drukten prjjsvraag-bon in te vullen, welke advertentie in deze Heldersche Courant de meest opvallende is. Men moet dus letten op de advertentie, welke het meest in het oog springt, welke, hetzy door het gebruikte letter type, hetz\j door de zetwijze, door den tekst of anderszins het meest tot U „spreekt". De abonné's-deelnemers vormen tevens de jury, want na binnenkomst van de ingevulde bonnen zullen wij op ons kantoor de op elke adver tentie uitgebrachte stemmen tellen en op die advertentie, welke de meeste stemmen haalt, valt de eerste prijs, enz. Zooals wij al medegedeeld hebben, kan men aan 2 groepen deelnemen: Groep A adverten ties met illustraties (plaatje, teekeningen e.d.) en groep B, advertenties uitsluitend bestaande uit tekst. Zooals men op den bon kan zien (vergeet niet den bon uit te knippen!) kan men zijn keuze voor beide groepen erop in vullen, zooodat wij verwachten, dat alle bin nenkomende bonnen 6 namen van firma's zullen vermelden. Prijswinners zijn zij, die, naar dè uitspraak van de deelnemers, de juiste advertenties in gevuld hebben. Het is mogelijk, dat men b.v. voor groep A de juiste advertenties genoemd heeft, doch voor groep B niet. Dan komt men natuurlijk alleen in aanmerking voor één der prijzen, beschikbaar gesteld voor groep A Heeft men alle 6 advertenties goed, dan komt men natuurlijk in aanmerking voor één der prijzen in beide groepen. Wij verwachten een massale deelname! Met genoegen zullen wjj ons volgende week aan een reuzen-berg oplossingen zetten. Dingt allen mee naar één der prijzen, voor beide groepen beschikbaar gesteld en uit te betalen in contanten: Een eersten prijs van 25. tweeden 10. derden 5. vierden 2.50 vijfden 1. Voor de goede orde wjjzen wij er nog eens op, dat alleen advertenties van firma's, win kels, zakenlieden e. d. betrekking hebben op de prijsvraag. Dus niet de advertenties „Te Huur", Te Koop", „Diversen" e. d. Het gaat alleen om de handelsadvertenties, groote en kleine. En nu, allen aan den slag! Prettige puzze- larij en succes toegewenscht door de Redactie van de „Heldersche Courant". van Groep A (met plaatjes). Groep B (zonder In de courant van Groep A (met plaatjes).. Groep B (zonder In de courant van Groep A (met plaatjes) Groep B (zonder )- Inzender Naam Adres Licht op voor alle voertuigen. Dinsdag 20 Nov. Woensdag 27 90 16.24 uur 16.23 uur Geslaagd voor machinist diploma B onze vroegere plaatsgenoot F. Nak te Batavia. DE INDISCHE MADU De Rotterdam Lloyd Raplde, rijdende In aansluiting op het heden te Marseille ver wachte mailschip „Dempo", zal morgenochtend om 7.14 uur te Rotterdam en 7.40 uur te Den Haag arriveeren. INSCHRIJVINGEN HANDELSREGISTER 1926 November 1935. Wijzigingen: Den Helder: N.V. Manufacturen- en confectiehandel „De Zon". .Bestuurswijziging. Texel M. D. Djjt, Eierland 110, aardappelteelt. Verplaatst naar Haarlem. Alg. Coöp. Verbruiks- en prod.-ver. „Hel der' U.A., Koningstraat 102. Filiaal gevestigd te Texel, Oudeschild, Singel. Opheffingen: Den Helder: Wed. H. Koning—Bronsma, Corn. Dito- Straat 32, kruidenierswaren. BED1UEGELIJKE BANKBREUK. De politie, alhier, heeft proces-verbaal opge maakt tegen een ingezetene van Den Helder, wegens het plegen van bedriegeljjke bank breuk. Twee medeplichtigen, één alhier woon achtig en de ander te Zijpe, werden eveneens I verbaliseerd. Aanleiding tot deze verbalen was het opzet telijk nalaten om in een faillissement de juiste opgave te verstrekken van verschillende voor werpen van waarde. Naar wij vernemen, moet hier een vrij aanzienlijk bedrag mee gemoeid zijn. De voorwerpen zijn in beslag genomen. „HELDERS MANNENKOOR". (Dir.: A. J. Leewens). Het programma, dat door „Helders Mannen koor" morgen (Woensdag) zal worden uitge voerd, is in groote trekken bereids reeds mede gedeeld. De soliste, Mej. M. v. d. Wees uit Amster dam, zal voor de pauze de violoncel-sonate van Sammartini, alsmede het Adagio van Bargiel vertolken, terwijl ze na de pauze de Tarantella van Popper speelt. Mevrouw BoerdijkSok, welke door onge steldheid plotseling is verhinderd haar sopraan-solo te zingen, zal worden vervangen door den bariton-zanger, den heer Meijer, alhier. De heer Meijer, welke geruimen tijd in Duitschland heeft gestudeerd, wordt door zijn tegenwoordigen leeraar, den heer Louis Bogt- man uit Hilversum, warm aanbevolen. Voor verdere bijzonderheden betreffende dit concert raadplege men de advertentie in het nummer van Zaterdag j.1. HOOG BEZOEK BIJ DE FIRMA KANNEWASSEU. Met den trein, welke morgenmiddag te kwart voor vier in Den Helder aankomt, arri veert voor de fa. Kannewasser niet alleen, doch vooral voor de jeugd een zeer belang rijk personage. Het is namelijk niet minder dan de even gulle als vermaarde Spaansche bisschop, St. Nicolaas, die aan het dit jaar goed opgepast hebbend kroost van die huismoeders, welke voor een gulden bij genoemde firma aankoo- pen, een verrassing zal bezorgen. De bejaarde heer, ook thans weer in ge zelschap van zijn zwarten dienaar, zal bij aankomst per auto de volgende route nemen: Prins Hendriklaan, Koningstraat, Spoorstraat, Weststraat, Keizerstraat, en wij zijn er zeker van, dat menig jong en oud Jutter even een kijkje zal nemen bij deze plechtige incomste. Morgen, Donderdag en Zaterdag is St. Ni colaas de gast van de firma. •Nadere bijzonderheden leest u in een in dit nummer opgenomen advertentie. H.K.C.-A V OND. In „Centraal" gaf de Heldersche Kweek school Club Vrijdag j.1. een intiem-gezelligen avond. Evenals de vorige keer hielden de leden zich bezig met schaken, bridgen, sjoelen, tafeltennis e.d. Het geheel was een uiterst genoegelijk samenzijn. De pianist Henk Koningstem bracht velen met z'n spel in ver rukking, tenslotte werd gezellig gedanst. AKBEID IN WINKELS IN VERBAND MET ST. NICOLAAS-, KERST- EN OUDEJAARS- DRUKTE. Van 25 November tot en met 5 December, en van 18 tot en met 24 December gelden voor winkels de volgende werk- en sluitings uren: Opening en sluiting op werkdagen: tusschen v.m. 5 en n.m. 10 uur (door het Gemeentebestuur kan een later sluitingsuur worden vastgesteld). Opening en sluiting op Zondagen (1 en 22 December) gedurende de uren welke in gewone om standigheden voor den Zondag gelden. WERKTIJDEN: Personeel van 18 jaar en ouder: a. van 25 November tot en met 5 Decem ber gedurende ten hoogste 11 uur per dag en 66 uur per week (zoodanig te regelen, dat van 24 November tot en met 14 December a.s. in totaal ten hoogste 172 uur wordt gewerkt). J). van 18 tot en met 24 December geduren de ten hoogste 11 uur per dag en 62 uur per week. Personeel van 16 en 17 jaar: Van 25 November tot en met 5 December gedurende ten hoogste 10 uur per dag en 60 uur per week, uitsluitend op werkdagen tus schen v.m. 8 en n.m. 8 uur (zoodanig te rege len, dat van 24 November tot en met 14 De cember a.s. in totaal ten hoogste 166 uur wordt gewerkt). Deze personen mogen geen arbeid verrich ten op Zondag. N.B. J eugdige personen van 14 en 15 jaar mogen geen overwerk verrichten. Vrjje ochtend of middag: Deze mag alleen gedurende het tijdvak van 25 November tot en met 5 December voor alle personen in winkels éénmaal vervallen, echter voor personen van 14 en 15 jaar met behoud van het weekmaximum van 53 uur. Deze ontheffing geldt bijvoorbeeld niet voor kappers, indien bij Gemeentelijke Verordening een verplichte ochtend- of middagsluiting is vastgesteld, tenzij deze verplichting voor een of meer dagen in bovengenoemd tijdvak door het Gemeentebestuur buiten werking is ge steld. Brood-, Banker-, Suikerwerk- en Chocolade- winkels In winkels, waar deze artikelen uitsluitend of in hoofdzaak worden verkocht, mag door mannen en vrouwen van 18 jaar of ouder op 3, 4, 5 en 24 December gedurende ten hoogste 14 uren per dag en op 31 December geduren de 13 uur worden gewerkt. Bloemenwinkels In deze winkels mag door mannen en vrou wen van 18 jaar of ouder op 23, 24 en 30 De cember gedurende ten hoogste 14 uur per dag worden gewerkt. Afwijkingen arbeidslijst: In alle winkels moet de afwijkende werk en rusttijdindeeling op een naast de arbeids lijst op te hangen papier nauwkeurig zijn aangegeven. Bij niet stipt opvolgen van deze voorwaarde, gelden de toegestane uitzonderingen niet. HARMONIE'S NON-STOP CABARETAVOND. Zaterdagavond heeft onze welbekende Zang-, Reciteer- en Orchestvereeniging „Harmonie" in Casino een zgn, non-stop cabaretavond ge geven, dit als vroolijk aanhangsel van de even eens vorige week gegeven opvoering van „De Kleine Hertog". Nu, luchtig was het inderdaad en tal van malen ook vroolijk, zoodat het program in totaal een goede stimulans was om stemming te verkrijgen voor het bal, dat volgde. Wij zullen geen gedetailleerd verslag uit brengen, doch slechts hier en daar een greep doen. En allereerst dande conferencier van den avond, den heer J, Gras. Wjj waren meermalen in de gelegenheid de heer Gras op de Heldersche planken te hooren en zien, dan echter in korte schetsen of too- neelstukken, waar zjjn opvatting ons wel kon voldoen. Als conferencier had hij Zaterdag avond diverse malen de lachers op zijn hand doch ook meermalen niet, hetgeen o.i. aan de keuze van zjjn repertoir te wrjten is. Volgende maal een betere selectie Een der beste programmapunten was onge twijfeld de piston-solo van den heer A. Bruul, over wiens prestaties op genoemd instrument wij reeds eerder in enthousiaste bewoording schreven. Ditmaal werd gespeeld een compo sitie van AVRO's populairen trompetter, een nummer, bezaaid met rhythmische voetangels en klemmen. De vertolking was magnifiek en de techniek van dezen jongen stadgenoot op dit zoo zware instrument is kranig. En vervolgens ja wat vervolgens. Daar was bijv. een geïmproviseerd „kinderkoor", hetwelk onder leiding stond van den heer J, Ham pardon, J. Willems. Nu, dit was een geforceerde aanval op de lachspieren van het publiek, en het sloeg (natuurlijk) daverend in. En laat ons dan niet vergeten de voordracht Een prettige dag", welke ten tooneele gevoerd werd door de dames Paans en Coster en de heeren Paans en Verstraaten. De namen zal men zich nog wel van vorige malie-gevallen herinneren en ook ditmaal had men succes. De vleugel begeleiding was van den heer J. Helmstrijd. Het orchest van Harmonie speelde een twee tal malen o.l.v. Jac. Bos wat populaire muziek, i er kwam Da ce pauze een voordracht en de Harmonie-girls gaven nog een ballet. En toen was men dicht genaderd bij den aan vang van het bal, dat nog eenige uren tal van feestende Harmonie-ers bijeen hield. In ons verslag betreffende den operette avond hebben wij gezegd, dat de tegenwoor dige heer Bos, zijn vader Bos opvolgde als directeur. De lezer zal hebben begrepen dat i dit berustte op een schrijffout onzerzijds, waarbij door omstandigheden buiten onze schuld de correctie niet meer Is aangebracht. De tegenwoordige directeur is, zooals Inge- j wijden wel weten, opvolger van den heer Brizee, die vóór hem een aantal jaren aan den dirigenten-lessenaar heeft gestaan. Het is niet de bedoeling geweest de verschillende dirigenten te releveeren, daarvoor komt nog wel eens de gelegenheid. Anders hadden wij ook den heer Joh. Brands niet mogen ver geten... Ons doel was alleen de schrijffout te rectificeeren. De zaal reeds bijna uitverkocht. Het is zoo storm geloopen met den kaartver koop voor den Kindermiddag, dat, wanneer deze regels onder uw aandacht komen, vermoe delijk reeds geen enkele kaart meer te verkrij gen zal zijn. De honderden kaarten, die we op kantoor hadden voor den verkoop, waren gis terenavond totaal uitverkocht. De mogelijkheid bestaat dat hier of daar, bij een depóthouder, nog een enkele kaart is. Wij zullen deze van middag laten halen en nü 4 uur vanmiddag zullen dan alleen op ons kantoor, de eventueel nog overgebleven kaarten, verkocht worden. Dus vanmiddag nè vier uur niet meer bij onze depothouders, doch uitsluitend aan ons kan toor. Mochten er geen kaarten om vier uur meer zijn, wat heel goed mogelijk is, dan zullen wjj dat voor ons kantoor bullitineeren. Het staat dus vast, dat „Casino" morgen uitverkocht zal zijn. Negenhonderd kinderen zullen van het programma komen gemeten en tal van ouders, in het bizonder natuurlijk de moeders, zullen veel plezier hebben van het programma. Wij doen hierbij ook een beroep op de ouderen, om tyj al te groote uitbundig heid van een jeugdig toeschouwer (ster), deze(n) met een kleine wenk weer tot rust te brengen. „HOEVEEL DAGEN NOG?" Onder dezen, voor de kleintjes zoo sug gestieven titel, deed de forma P. de Gruyter Zn. een alleraardigst prenteboekje over den thans reeds uit Spanje onderweg zijnden Sint het licht zien. 't Zijn allerleukste teekeninge- tjes, met niet minder leuke rijmpjes, die ein digen met een telegram van den Sint aan mijnheer De Gruyter om toch vooral veel lek kers te reserveeren, omdat de Sint denk eens aan! alles kwijt is. En dan krijgen we natuurlijk mijnheer De Gruyter z'n prijscou rant, waaruit de kinderen en de moeders wel een keuze zullen willen (stel u voor dat ze niet wilden!) en kunnen doen. De winkels van De Gruyter zullen hierover wel nader in lichten. Het is alweer eenigen tijd geleden, dat wij het een en ander meedeelden omtrent de jonge stichting: „Het Natuurhistorisch Mu seum." De reden van dit lange wachten ligt niet in een stilstand van den arbeid; maar wel hierin, dat het grootste deel van het stille werk rustig verricht wordt, zonder dat de groote klok daarvoor behoeft geluid te worden. Nog versch ligt de herinnering aan den prachtigen film-middag bij het publiek in het geheugen, die, dank zij de directie van het Tivoli-theater een succes geworden is. Deze Zaterdagmiddag mag voorzeker als ge slaagd beschouwd worden. In méér dan één opzicht. Onze lezers zullen, voorzoover ze de Sven-Hedin-film hebben gezien, zich ook nog wel de openings-speech van den heer J. A. Nijkamp herinneren. Hoe hij de beteekenis van de stichting voor de natuurstudie heeft uiteengezet en hoe hij vooral ook de ouderen heeft opgewekt om donateur te worden van deze instelling. Iedereen kan begrijpen, dat een dergelijk instituut voornamelijk geiden behoeft. De arbeid van hen, die met de lei ding belast zijn, wordt uit zuiver ideeUe over wegingen verricht en geheel belangeloos. Maar elk object, dat aangebracht wordt, en er worden er dagelijks bezorgd door veel natuurliefhebbers en -hebsters, moet zorg vuldig worden geconserveerd. Bovendien de expeditie van en naar Den Haag, waar onze reparateur woont, neemt eveneens een deel van ons budget in beslag. Denk voorts aan de zorgvuldig geconstrueerde kasten en vitrines, die zóó moeten worden gemaakt, dat de ge prepareerde dieren in de vereischte standen kunnen worden neergezet en voor beschadi ging worden gevrijwaard. Zelfs al genieten we ook daarvoor al weer vriendelijke en be- langelooze hulp, het materiaal aan hout en glas, lezer, het kost allemaal geld. En daarom zijn we uitermate blij, dat eenige in gezetenen zich als donateurs (donatrices) hebben opgegeven. Laten deze eerstelingen gevolgd mogen worden doo een heelen oogst. Hier kunt ge met een niet al te hoog bedrag (minimum 1.dei. arbeid van de stichting steunen. Voor al degenen, die het nog niet weten, zjj ten overvloede nog eens gezegd, dat mej. E. S. Held, onderwijzeres aan de Openb. U. L. O. school, heel gaarne als penningmees teres der stichting, een donatie in ontvangst zal nemen. Wij willen het u nog gemakkelij ker maken. Haar gironummer is 125726, en een overschrijving is toch heel spoedig ver richt. Willen onze lezers eens aan haar den ken. Thans willen we u nog wat anders mee- deelen. Ten einde de basis voor de natuurstudie zoo breed mogelijk te maken, hebben we ons weer ln verbinding gesteld met op het terrein der natuurhistorie vooraanstaande personen en zoo bestaat de mogelijkheid, dat we hier ln Januari de Leeuwenhoek-film kunnen vertoo- nen en van den bekenden natuurkenner Thijssen kregen we bericht, dat er eveneens mogelijkheid bestaat, dat Dr. W. G. N. van der Sleen wel bereid zou zijn om met de prachtige Vogelfilm van Burdet te komen. Wie Burdet's film of misschien ook wel zjjn stereoscoop-platen heeft gezien, weet, dat hier fijne kunst wordt vertoond. Zooals onze lezers dus kunnen zien, zit het bestuur niet stil; maar gaat het met alle kracht op het doel af, om hier in de Noord punt van N.-Holland een centrum te krijgen van Natuurhistorisch onderzoek. Misschien, dat sommigen er prjjs op stel len, dat wij hun eenige populaire literatuur aanbevelen. Nog een ander plan heeft het bestuur ont worpen. Het heeft overwogen om tegen het volgend voorjaar een tentoonstelling te organiseeren, betrekking hebbende op de levensgemeen schap „strand" en „duin". We kunnen onze natuurliefhebbers er dus al attent op maken, dat zij hun aandacht zouden kunnen richten op deze terreinen. Wie wel eens een dergelijke tentoonstelling be zocht heeft, weet, hoe aardig en aantrekke lijk ze kan zijn. Mogen we daarom dit onder werp eens in de belangstelling van onze lezers op dit terrein noemen. Als zoodanig willen wij dan opgeven: lo. Dr. H. W. Heinsius „n J. Jaspers Jr., Het strandboekje, le deel le en 2e stuk. 2o. L. Dorsman Czn., De schelpen van ons strand. 3o. L. Dorsman Czn., Langs strand en dijken. 4o. Holkema, De Flora van de Noordzee- eilanden. In verband met het aanbrengen van ver schillende dieren bereikte ons één dezer da gen de vraag van een leerling van een onzer plaatselijke scholen, of het geen bezwaar was. dat er soms bjj de gevonden vogels zoo veel teer aan de vleugels zat. Ons antwoord hierop is, dat d&t geen enkel bezwaar oplevert. Een der vogels, die in een dergelijkenn toestand naar onzen preparateur is gezonden, is daar zoo opgeknapt, dat hij, zoo luidde het bericht, weer hagelwit geworden is. Onze jonge lezers, en er zijn trouwe zoekers bij, kunnen dus ook gerust zijn; ze kunnen het gevondene in iederen staat brengen bij den heer J. A. Nijkamp, Soembastraat 48, en die zal wel zorgen, dat het straks terugkomt in een onzer kasten of vitrines, mooier dan het misschien ooit ge weest is. Nog één opmerking willen we maken. De ervaring, die wij dagelijks opdoen, wettigt die opmerking. Velen meenen, dat alleen zeld zame en buitengewone dieren kunnen wordon gebracht. Laat dan nu, eens en vooral, mo gen zeggen, dat dat niet het geval is. Wij kunnen elk dier gebruiken. Zelfs het meest gewone. Laten wij één voorbeeld mogen noemen. We hebben nog geen m u s c h. Gewoner kan het toch wel niet. Welnu, wie completeert onze verzameling daar nu eens mee? Zoo zijn we bijv. ook bezig met een meeuwenverzame ling te krijgen. Voor een Helderschen jongen zal het toch zeker wel niet onmogelijk zijn om eens een gevonden meeuw af te staan voor het Museum. Weet ge; wat, zoo heel mooi zou zijn, als we een serie meeuwen kon den krijgen, die de geheele ontwikkelings geschiedenis van dezen echt-typiseh-Helder- schen vogel weergaf? Wij meenen, dat we in dit Museum-nieuws weer eenige richtlijnen hebben gegeven en hopen, dat we gerege u den steun zullen ont vangen van vele ingezetenen. In ons volgende nieuws, zullen we de aanwinsten meedeelen, die we tot 14 November hebben ontvangen en voorzoover mogelijk le namen der aanbren gers daarbij vermelden. Wij verwachten in de komende maand een grooten toevloea van gevonden dieern. Wie helpt ons daarmee? Door de politie is een man aangehouden en ter beschikking van de Justitie gesteld, wegens het plegen van niet nader te noemen handelingen met een minderjarig kind. Oplichting. Door de politie is aangehouden een ver tegenwoordiger van een waschmachinefabriek uit Rotterdam, die in Augustus van dit jaar een winkelier hier ter stede had opgelicht voor een bedrag aan geld en twee wasch- machine-wringers. De man had zich te Am sterdam, Gorkum en Dordrecht aan gelijke oplichting schuldig gemaakt. „Gas"-diefstal. Aangehouden is een bejaarde vrouw, ter zake het wederrechtelijk toeëigenen van gas, ten nadeele van de gemeentelijke water- en lichtbedrijven. Zij had sedert geruimen tijd, de verbinding tusschen de bulten- en binnen leiding verbroken en inplaats daarvan een rijwielbinnenband aangebracht, waardoor zjj gas, buiten den meter om, betrok. Met groot genoegen maken we melding van het vi8Scherij-overzicht in de Nieuwe Rott. Crt., waaruit thans meer waardeering voor onze visch aan den dag wordt gelegd dan in vroegere overzichten. Ziehier wat o.a. geschreven wordt: Aan den aanvoer van versche vischte dezer stede (Rotterdam) is goed merkbaar, dat er in den loop der laatste maanden meer stoomtreilers van IJmuiden in de vaart gebracht zijn en wat stellig van meer belang is, vooral voor de reeders en Vischers, dat er over de vang sten, die vele vlsschers met deze booten ma ken, groote voldoening heerscht. lllllliillltllllllill!l>llll!lHlit)nilllllllli!il!ll!l!!ll!llll!!liRilll!!l!lüliaSlliiyitt3IMtlSMSSIIKHS8IMUSïfi9il!HIIHMni op le en 2e étage zijn ter bezichtiging voor het publiek Dit fraaie Armband horloge, goed 15-steens Ankerwerk, koopt U bij ons reeds voor 18.—. 1 jaar schriftelijke garantie KEIZERSTRAAT 103 IJmuiden is herstellende en dit herstel la niet te danken aan wettelijke maatregelen, maar geheel aan eigen kracht. Heette het vroeger wel, dat men den con sument niet zou kunnen wennen aan het eten van andere dan de vroeger altijd gebruikte visch, thans wordt verklaard, dat de handig heid der venters het nu toch klaar speelt den verbruiker ook andere soorten te doen eten. Bovendien wordt in dit overzicht gezegd, dat deschel visch en kabeljauw, die uit Noor wegen was aangevoerd, nu niet van ai te goede kwaliteit was. Deze erkenning mogen we wel vasthouden, want er is uit den treure beweerd, dat de door IJmuldsn aangevoerde rondvfiscn het moest afleggen tegen die uit het buitenland. G.S. haalt in de Nieuwe Visscherij Crt. een uitspraak aan van Mr. John M'Cann, uit tredend president van een der grootste Engel- sche reederijen, waaruit blijkt, dat deze des kundige rentabiliteit van het moderne groot- reederijbedrijf haast niet meer mogelijk acht. Door het zoeken naar goede vischgronden, de groote afschrijvingen en soms de over- voerdheid van de markt, schijnt dit pessimis tisch oordeel te zijn gevormd. Het ligt voor de hand, dat de wijze van exploitatie, door zelfbediening, goedkooper kan worden gehouden dan wanneer dat moet gaan over een reederij. Hetzelfde verschijnsel doet zich voor met de exploitatie van loggers, die door schipper- eigenaars worden in de vaart gebracht. Ook hier is een goedkoope wijze van beheer moge lijk. Deze loggere immers hebben een, zij het dan ook sober, bestaan, terwijl de groot- reeders van loggers steen en been klagen. Ligt in dit alles niet een aanwijzing, dat men tegenwoordig de middenmoot heeft te kiezen? Goede zeewaardige schepen met een zoo klein mogelijke bemanning, die bovendien zelf geïnteresseerd is bij de exploitatie. Men komt haast als vanzelf tot deze con clusie. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haarlem en Omstreken heeft aan den Minister van Landbouw en Visscherij een schrijven gezonden, waarin ze verklaart het op lioogen prijs te zullen stellen, indien Z.E. aan de Kamer in algemeene lijnen zou willen meedeelen, op welke wijze Z.E. zich voorstelt dit IJmuidensche vischbedrijf te helpen. Men weet, dat de Rijkscommissie van Ad vies voor werkverruiming een uitvoerig rap port heeft ingediend omtrent de reorganisatie van dat vischbedrijf en dat ze tot verschil lende conclusies is gekomen, waaraan de Minister -zeker wel eenige richtlijnen kan hebben. Of alles zoo wel zal gaan als in dit rapport wordt voorgesteld, betwijfelen we, maar er staan toch wel dingen in, die juist thans tot uitvoering zullen kunnen worden gebracht. Nemen we alleen maar de vischeonserveering, dan ligt daarin al een middel' om J^et bedrijf op te heffen. Uit Enkhuizen wordt aan de Nieuwe Rott. Crt. het volgende bericht: „Zaterdag heeft een visscher getracht met staande netten buiten den afsluitdijk, op een plaats bij de zeewering waar weinig stroom stond, naar haring te visschen, wat tot nog toe voor bijna onmoge lijk werd gehouden. De vangst viel mee en bedroeg 600 stuks, prijs 4.60 per tal Men heeft ook gedacht of het niet mogelijk zou zijn de haring in het Marsdiep, waar ze toch passeeren moet, op te vangen, maar de felle stroom is een ernstig beletsel, omdat men de netten niet meent te kunnen houden. Toch lijkt het gewenscht dit vraagstuk niet te laten varen, want het is en blijft een teleur stellend denkbeeld, dat men van deze door gaande visch zoo weinig er van aan den rand van het Marsdiep weet te bemachtigen, om dat door de veranderde omstandigheden, na de afsluiting, er zoo geheel andere toestanden zijn ontstaan, zoowel aan het strand bij Huis duinen als bij Onrust. Kan er met reepnetten, die zwaar verlood aan de ondersim en goed verankerd, niet iets bereikt worden De vele dankbetuigingen, die de fa. Wormhoudt,Spoorstr.12, tel. 380, verleden jaar van ver scheidene lamilies mocht ont vangen, hebben haar opnieuw doen besluiten, den Goeden Sint te verzoeken de cadeautjes van hen, die van vandaag af voor ten minste f 2.50 bij haar besteden, zelf over te reiken. Uit verschillende correspondenties uit Stock holm aan de „Nieuwe Rott. Ct." blijkt telkens hoe groot de moeilijkheden in Noorwegen voor de visscherij zijn. Fel gebeten waren de visschers daar op de buitenlandsche trawlers, die, naar ze meenden, de zee schoon veegden van visch, zoodat er met de methode, die zij nog toepasten, geen voldoende resultaat meer was te hereiken. Van wetenschappelijke zijde werd toen ver klaard, dat er op grootere diepte nog groote kwanta kabeljauw zou zijn te vangen, maar de meening bleef, dat het verboden moest zijn met trawlers te visschen. Er was toen slechts één dergelijk vaartuig, dat aan de visscherij deelnam, maar het is gebleken, dat deze de voorlooper is geweest voor andere. Uit een correspondentie aan de „Nw. Rott. Crt." uit Stockholm over dit vraagstuk voor de Noorsche visscherij, dat uiteindelijk ook wel van belang geacht moet worden voor onze visscherij, willen we enkele gedeelten aan halen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1935 | | pagina 9