Ingezonden Marineberichten. Laatste berichten. Marinepersoneel komt naar Holland. HRLDRRSCHR COURANT VAN DONDRRDAG i3 FRBRUART 1936 Oefeningen met oorlogsschepen. Ongeluk op Hr. Ms. Piet Hein Marktberichten. Tijdschriften en Weekbladen. De affaire-Schaap Wat voor weer vandaag? Nieuwe Uitgaven. 470e STAATSLOTERIJ Stoomvaartberichten. fj 470e STAATSLOTERIJ /Buiten verantwoordelijkheid vao de redactia Niet geplaatste stukken worden cuet teruegezonaen.) Over Winkelweken en nog wat. Zeer begrijpelijk was het toen de eerste aankondiging geschiedde van de oprichting der Vereeniging „De Spoorstraat", dat direct daarop een'ander centrum de Keizerstraat en gel^k daarmede de Koningstraatvereeniging tot stand kwam. Ik heb ér spijt van op die avonden geen geiegenheidj: te hebben gehad die oprichtings- bijeenkomstén bij te wonen, ómdat ik anders mijn bezwaren zou hebben naar voren ge bracht. Toen eenmaal de zaak loopende was (het ging allemaal, zoo gehaast), meende lk ter- wille van de goede bedoeling der oprichters geen roet in 't eten te mogen gooien en het einde van de feest- en winkelweken te moeten afwachten, om daarna het mijne er van te schrijven en zoo noodig te zeggen. Waar gaan wij heen met deze versnippe ring van krachten en als gevolg daarvan het noodwendig verzwakken van onze midden standsorganisaties: W8 tellen nu de buurt verenigingen Spoorstraat, Keizerstraat en Koningstraat, voorioopig drie stuks, om straks te eindigen misschien met een twintigtal, waaronder als logische consequentie b.v. de Vijzelstraat, want in vrijwel alle straten wo nen winkeliers, die hetzelfde doel beoogen als het centrum, en bovendien zeer ongaarne zien hoe op sommige datums hun straten ontvolkt worden, tenzij daarvoor een bijzondere reden is. Voor het houden van étalagewedstrijden en winkelweken is het meest aangewezen de or ganisatie vah alle winkeliers hier ter plaatse, n.1 de Middejftstandsverec naging „Den Helder" en „De Hanze". Beide vereenigingen beharti gen niet alleen de belangen van bovenge noemde driejstraten-winkeliers, doch van alle middenstanders in Den Helder. Het zou dan ook m. i. beter zijn, wanneer er goede aan leiding is tot het houden van een winkelweek, om dit dan te doen onder leiding van boven gemelde middenstandsorganisaties, waardoor deze zaken in één hand blijven en bovendien onnoodige kosten van buurtlidmaatschappen worden voorkomen, ongewenschte concurren tiestrijd achterwege blijft, en veel dubbele moeite wordt gespaard. Wij zijn met dit soort buurtvereenigingen op den verkeerden weg en werken inplaats van naar elkaar toe, van elkaar af. De K.K.-letters leveren reeds eenig bewijs, nog iets op dezen weg verder gaande zouden twijfelachtige vriendelijkheidjes zeker niet achterwege blijven. De tijd voor de gehouden winkelweek vlak op de Januari-opruiming, bovendien een sleoht passend seizoen, de kort geleden étalage- wedstrijd van de „Heldersche Courant", waarna volgde Sinterklaas en Kerstmis, was niet goed gekozen; er waren inderdaad re denen om met een volgende winkelweek nog even geduld te hebben, daarvoor een beter tijdstip uit te zoeken en dan met deelnemers over de geheele stad; Hoe tenslotte het publiek zal reageeren óp de geweldige cadeaux, die men, zooals het te lezen valt, slechts voor het grijpen heeft, valt nu nog niet te1 bepalen. Zeker, er moet leven zijn in de brouwerij, de zakenman moet actief zijn en veel bèproeven om den gang er in te houden, wij hebben ons echter te wachten voor al te véelvuldige winkelweken en wed strijden met daaraan verbonden prijzen en cadeau-beweging, waarbij wel eens de tijd zal komen, dat het verkoopen zonder muziek, vlaggen, cadeaux en het reizen op de bekende bonnen zeer moeilijk wordt. Waaruit moeten telkens die kosten bestreden worden Het ant woord laat zi(ch niet lang zoeken. De drie Céntrumstraten moeten nog maar eens met elkander overleggen, waarbij ik gaarne in overweging geef om, mochten er gelden over gfebleven zijn, deze over te dragen aan de hoofdorganisaties. Wanneer zij dan bovendien daarin dezelfde activiteit ontwik kelen als nii in hun buurtcommissie, dan kunnen de béide middenstandsvereenigingen nog heel wat goeds ten algemeénen nutte en ln het bijzonder voor hun leden verrichten, H. C. M. NYPELS. DE NIEUWJAARSREDE. Mijn schrijfmachine is er proestig van en vraagt met tranen in zyn letters om te wor den betikt, ter uitdrukking van haar droefenis over de finanpiën en wat ons misschien te wachten staat. t: Met z(jn rustige-optimistische stem heeft' de Loco een -Nieuwjaarsrede gehouden. Het Inwonersaantal der Gemeente,- zoo werd mei degedeeld, vermeerderde met 367, het aantal woningen met '360,'plus tn "aanbouw 03 is '453 Stuks. Hie verhouding is niet gunstig, eind '34 was er reeds een surplus aan woningen te constateeren en alleen een sterke bevolkings aanwas, had een gunstiger verhouding kun nen scheppen Alhoewel schijnbaar voorzit, de e oeling om aan te toonen dat het grond- rijf z'ch gunstig ontwikkelt, volgt toch de tnededeeling,- dat de financleele positie der Gemeente niet rooskleurig is. ogenschijnlijk verkeert onze Gemeente °S in een positie, welke andere Gemeente's zullen benijden, wjj hebben door de Ma- 'ne heel wat rijkspersoneel, die nog belas- opbrengen. Echter de Middenstand, erk achteruit gegaan 'door de verminderde oopkrachtvan het rijkspërsoneel, die mét °t 30 in salaris werden verlaagd, ls oor een groot deel niet meer ln staat de ware belasting op ,te brengen. De vestiging an verschlllende filialen heeft onze midden- 8tand sterk gedrukt. Nu zegt men wel, dat wij tegenover dat os machteloos staan, maar la dat wel juist Iets ls bereikt, we hebben een gasprgsver- uging, maar waarom nu ook water en elec- nciteit niet verlaagd? Waarom ook de me- erhuren niet laten vervallen? Welke han- elsman verhoogt zjjn artikelen door huur oor weeg- en meetapparaten te berekenen? "oor het Gemeentepersoneël is 't niet pret ij een kleine loonsverlaging te moeten aan- aarden- overuren worden nog betaald met Het Rijkspersoneel brengt voor de Ge meente Den Helder het grootste deel der be lastingen op. Industrie hebben we niet. De visscherij kan geen belasting betalen, omdat er geen inkomsten zijn, de werkloozen vanen vanzelf uit en de middenstand is in sterk dalende lijn. Onze Gemeente zal dus de tering naar de nering moeten zetten en goed uit moeten zien, anders zal van Regeeringswege worden ingegrepen Tot heden is het aanpassingsver mogen niet buitengewoon groot geweest. De voorspoed kwam bij ons achterop, ook de malaise is later ingetreden, maar ts nu- toch wel goed zichtbaar. Met open oog en oor, moet nu geen struisvogelpolitiek worden toe gepast. F. 1/1800 van het jaarloon en verschillende ver- juglngen zijn opgeheven door bevordering. Bi) Het*-"''* Z'd" ech'er l0°nsverlagingen tot 30%,. grootste deel van den middenstand en j e werkloozen zullen wel Jaloersch zijn, va'tCrH aan een Gemeentebetrexklng zit nog da» 6611 sPaarP°t bij ziekte en den ouden v ^eker 30 der bevolking zou zeer te- t en zijn als 70 van hun vroeger inko- men werd verdiend. „ONBEHUISDEN" IN ÖEN WINTEIt. „Onbehuisdheid" treft zoowel volwassen als, kinderen. Daarom ls het arbeidsveld der Vereeniging „Hulp voor Onbehuisden" zoo groot en omvat het 800 personen, die in de asyls en internaten of voor zoover het kinderen betreft in gezinnen verpleegd worden, Voor een groot deel moeten de middelen voor deze hulpverleening uit giften en gaven bijeenkomen. Deze giften 't spreekt vanzelf in dezen tijd vloeien trager en zoo is er een tekort ontstaan, dat in 1934 al 35000,— bedroeg en dat ongetwijfeld zal aangroeien, Indien milde gevers dit niet helpen verhoeden. Al benardt en bedreigt dit tekort het werk, evengoed moet echter „Hulp voor Qnbehuis- den" door dezen winter heen! Schenk daarom een wintergave aan „Hulp voor Onbehuisden"! Elke gift brengt verademing. Elke hulp van buiten telt mede. Adres en gironummers zijn: Vereeniging „Hulp voor Onbehuisden", 2e Const. Huygens- straat 35, Amsterdam. Postgiro NÓ. 32534. Gem. giro A'dam V. No. 207. Batavia. De duikbooten K IX, K X, K xn en K XIU, en de „Sumatra" zullen van 14 tot 17 Februari een bezoek brengen aan Oost haven. Een divisie torpedobootjagers, n.1. de „Witte de With", „Van Galen", „Piet Hein" en „Evertsen", zullen dezelfde dagen even eens een oefenreis maken. Alle schepen ko men van Soerabaja en varen oefenende om de West, waarna z(j op 22 Februari te Batavia arriveeren. (Aneta). Aneta meldt uit Semarang: Hr. Ms. torpedobootjager „Piet Hein" bracht gisteravond alhier aan den Europeeschen sio- ker van der Mast, die 10 mijl buiten Semarang was uitgegleden en tusschen de machine terecht gekomen was. H\j kreeg niet-ernstige huid- wonden op z(jn lichaam en aan z(ju handen, tengevolge waarvan hij geruimen tijd in het ziekenhuis zal moeten verblijven. Luitenants ter zee 2e klasse L. Guiot en M. J. Vos worden 19 dezer overgeplaatst van het wachtschip te Willemsoord bli de marine kazerne. Luit. ter zee 2e kl. P. W. B. Steenkamp, belast met den algemeenen dienst aan het Kon. Instiuut voor de marine, wordt 17 dezer overgeplaatst b(j de Marinekazerne te Wil lemsoord. Bij beschikking van den minister van de fensie a.i. zijn de volgende plaatsingen ge last; met 12 Februari luit. ter zee der 3e kl. J. P. Korthals Altes bij de Marinekazerne te Amsterdam; met 2 Maart luit. ter zee der 2e kl. F. van den Blink bjj de Rijkswerf te Willemsoord. (Sfficier van den marinestoomvaartdienst le klasse C. M. van der Velde wordt 17 dezer overgeplaatst van Hr. Ms. instructieschip van Speyk aan boord van Hr. Ms. politievaartuig Nautilus, bestemd voor het toezicht op de Noordzeevisscherij, te Nieuwediep. Luit. ter zee 2e kl. J. P. A. Dekker,die bestemd la voor den dienst in Oost-Indië, zal 12 dezer met het m.s. Chr. Huygens, als ge leider van een detachement marine-schepelin gen bestemd voor den dienst aldaar, van Amsterdam daarheen vertrekken. MAIL VERZENDING UK. MS. „HERTOG HENDRIK", Volledig gefrankeerde stukken voor Hr. Msj Hertog Hendrik kunnen worden verzon den naar: Horta: 20 Februari; laatste buslichting hoofdpost kantoor 16.15 Casablanea: 3, 4, 5, 6, 7 Maart; laatste buslichting hoofdpostkantoor 16.15. 7 Maart: laatste buslichting hoofdpostkan toor 20.55. 13, 14 Maart: laatste buslichting hoofd postkantoor 16.15. *- 14 Maart; laatste buslichting hoofdpost kantoor 20.55. 61, 17, 18 Maart; laatste buslichting hoofd postkantoor 16.15. NOORDSCHARWOUDE, 11 Febr. Aardappelen, frlso 2; grove uien 2.60— 2.80, uien 2.20—2.50, drielingen 1—1.10, gele nep 3.3Ó; peen 22.10; kroten 2.50, roode kool 7.20— lo 70 en 6.10Ö.70; gele kool 5.8010.80 en 5.608; Deensche witte kool 24.70 en 1.804.70, alles per 100 kg. NOORDSCHARWOUDE, 12 Febr. 1800 kg aardappelen: eigenheimers 2.20 2.40, Frisa 2; 8400 kg uien: grove 2.60— 2.8o! uien 2.50—2.60, drielingen 1.10— 1.20; 2200 k gpeen 2.102.20; 15,100 kg roode kool 7.30—10.20, doorschot 5.80— 9.30; 560 kg gele kool 6.909.80, doorschot 5 10' 5600 kg D. witte kool 4.404.90, doorschot 2.80—8.90, alles per 100 kg. Amsterdamsche aardappelprijzen. AMSTERDAM, 12 Febr, 1936. Op de heden gehouden aardappelenmarkt waren de prijzen onveranderd. Aanvoer 200.000 Kg. Amsterdamsche veemarkt. AMSTERDAM, 12 Febr. 1936. Op de heden gehouden veemarkt waren aanvoer en prijzen als volgt: 247 Vette kalveren, le kw. 5866 cent, 2e kw. 5056 cent en 3e kw. 4248 c. per Kg. levendgew.; 60 Nuchtere kalveren ƒ3 7; 173 Varkens, vleeschvarkens wegende van 90110 Kg. 4142 cent, zware varkens 4142 cent, vette varkens 39—40 cent per Kg. slachtgewicht. BROEK OP LANGENDIJK, 12 Febr. l'936. Aanvoer en prijzen waren heden ais volgt: 27000 Kg. Roode kool 2.90—10.40; 17000 Kg. Gele kool 2.80—10.40; 5500 Kg. Deen sche witte kool .90—4.60; 29000 Kg. Uien gele drielingen 1.101.30,n gele uien 2.30 2.70, grove 2.703 en 1100 Kg. Breekpeen 1.90—2.50, alles p. 100 Kg. SCHAGEN, 13 Febr. 14 paarden 100300; 1 os 2.50; 40 geldekoeien (magere, 80140; 30 gelde- koelen (vette) 140200; 20 kalfkoe'.en 130180; 215 nuchtere kaïveren. 6-rllr 53 schapen (vettej 1725; 102 overhou- ders 913; tokken en geiten 1.508; 27 varkens (vette) per kg 0.32—0.34; 56 big gen 10—14; 23 konijnen 0.45—0.25 3p kippen 0.30—0.70; eènden 0.350.60. Verschenen is: Het verkeersboekje 1936 voorde leden der Ver. voor veilig verkeer, uitgave van het verbond van vereeniginigen voor veilig verkeer. Centraal Bureau, Utrecht. „Tob Nooit", Februari-nummer. Redactie Dr Jos. de Cock, Van Vlerlenstraat 120, Den Haag. inhoud; Persoonlijkheid en aantrekkings kracht; Horizon; Vrijheia; net wezen dér gedachten; Verzint eer gij begint; Wachten; Levens en prot.cmen; Geel, maar doet het met tact; Verandering, ..- w v" - i „Het Kind, veertiendaagsch blad voor ou-< ders en opvoeders, onder redactie van L. Déalder. Uitg. J. Plöegsnja, Zeist. 37e jaar-, gang no. 3. Met maandelijksch jeugdblad „De Merel". In dit nummed vinden we een artikel met statistieken over „Kinderen als menschelljke barometer", antwoorden op de enquête „Speel-, goedproblemen". Een artikel over „De op voedingsidealen van het Fascisme", „Hinke len" enz. i Van dr. Hymans naar aanleiding van de paedagogische puzzle van Hans Hak „WerK- looze jeugd An erotiek" een uiting, waarin hij niet directeen oplossing- van dit probleem geeft, (Is deze er wel?) maar zijn zienswijze erover geeft, waarvan de kennisneming, zeer. zeker de moeite waard is. „Horecaf", officieel orgaan van den Neder- landschen Bond van We-kgevers in Hotel-, Restaurant-, Cafe- en aanverwante bedrijven, 8 Februari. Redactie; Aronskelkweg 70, Den Haag. Dit nummer wordt beheerscht door 2 arti kelen; De beschouwing over de komende reis- belasting en „De actie voor het ,'ersehe ka detje", twee problemen, die in het Hotel wezen en aanverwante bedrijver natuurlijk zeer urgent zijn. Zooals bekend, is een wets voorstel in voorbereiding, waarbij het reizen ir het buitenland belast zal worden. Doel van deze belasting is het reizen in eigen land te bevorderen en de kapitaals-export te ver minderen. Volgens het artikel is de Horecaf echter met de te verwachten voorstellen nog lang niet tevreden, vo.gens ha..r zullen de maatregelen veel dr ..t.scher moeter zijn wil het reizen in het b .ltenland eenigszins ge temperd worden. O.i dienen echter de defl- nit.eve voorstellen afgewacht te worden. Ge zien de verchillen, welke de „Telegraaf" en de „Nieuwe Rott. Cou-ant" inzake de be- rifcbtgeving over deze kwestie hebben, is het best mogelijk, dat de voorstellen nog heel wat gunstiger te -rullen uitvallen. „Ons Nederland", Februari 1936. Uitgave A. J. G. Strengholt's Uitgevers Mij. N. V. te Amsterdam. Van het ook thans welverzorgde nummer noemen we het artikel van den geestigen Jo ris van den Bergh, die en spijker op den kop slaat in zijn „Incourante gedachten over een veiligheidsweek, het artikel van Jan L, de Br waarin hij nieuwe wegen ontsluiert om het reizen in eigen land te bevorderen, maar vooral de interessante vraag: OudlVossemeer, de bakermat der Roosevelts? Er ls n.1. sprake van, dat de tegenwoordige president van de States zijn bakermat ln het genoemde stadje in Zeeland heeft liggen. Men is druk doende om zijn afkomst te bewijzen en als de vermoe dens op waarheid mochten berusten, dart kon' Holland inderdaad wel eens een zeer gëleifd toeristenland voor Amerikanen worden.' Voorts de gebruikelijke officieele mededee- lingen en overige .ectuur. Tal van fraaie plaat jes verluchtigen het nummer. 2ammc.ï HELDERSCHE DAMCLUB. Üe stand is-t.m, 6 Febr, 1936. Hoofdklasse, f. Stoll P. J. Smolenaarg I). C. W. Rab D Dissel J C; Rossen L. Simonse A. A, Brcmer ie klasse A. J. José C. Goedégebuur P. Kwast J. Dik P. Loovensteijn B. de Best Joh. Jngel VV. Wieren S. Sloit joh. Bremer Groenemeijer O. Ottevanger 2e klasse M. Kwast P. J. Arends G. Mondeel A, Bosman W. van Brederode H. G. Fonleijn P. Slort C. A. Thomas A. J. Ber-emer W. Slort 3e klasse H. Ktaan J. J. Vliet M. v. Kalken Bouman A. M. v d. Hoek W. v. Ravensteijn F. M. Hellcndoorn C, D. Bremer F. v. Breda R. Dol W. Volkers F. Coltof gesp. gew. rem. vert. pnt, .9 6 .2 I, «4 9 S i 3 I Cl 9 3 3 3 9! 7 2 2 3 ,6 8 2 I' 5 S 4 I 3 2 2 I i I 9 6 3 .1 15 IO 6 2 2 '4 9 4 3 2 11 IO 4 i s 9 IO ,4 6 8 6 2 3 i 7 7 3 I 3 7 7 3 I 3 7 8 2 2 4 6 4 2 2 4 9 2 7 4 S I 4 - 2 IO 8 I I 17 16 7 2 7 16 n 6 I 8 «3 2 5 2 2 12 8 5 3 IO IO 4 4 IO K 3 2 6 8> 7 3 I 3 7 IO 3 7 6 IO 3 I 7 rt «3 9 2 2- 2° iS 9 2 4 20 18 7 6 5 20 II 6 l 4. 13 >3 4 4 5 12 it 3 5 3 II '3 4 3 6 ii 13 4 3 6 ii IO" 4 2 4 IO 12 4 2 6 IO 9 2 I 6 S ro 7 5 Batavia, (Aneta) 13 Februari 1936. Het marinepersoneel, waarvan het ver lof in verband met den internationalen toestand eenige maanden geleden aange houden was, zal thans weer geleidelijk naar Holland vrétrekken. Het Soerabayasehe Handelsblad deelt hieromtrent nader mede, dat zich gister middag reeds eenig marinepesoneel heeft ingescheept. De reden dat dit personeel woer naar Holland kan vertrekken, ligt o.a. In het feit, dat de kruiser „Java" voorioopig in Ned.~Indië blijft, zoodat het personeel, dat aangewezen was om de „Java" naar Holland te brengen, thans niet langer vastgehouden behoeft te worden. Onder de thuisvarenden bevindt zich ook kolonel G. IV. Stöwe, die bestemd is voor een positie ana de Hoogere Mili taire Krijgsschool. De rechtbank velt een zwaar vonnis. Uit Haarlem. De Rechtbank heeft de heer Schaap Jzn. uit Wormerveer veroordeeld tot 4% jaar ge vangenisstraf met aftrek der preventieve hechtenis tot en met 27 Februari 1936. De Rechtbank verklaarde bewezen, dat ver dachte door middel van valsche sleutels óp verschillende tijdstippen effecten heeft gestó len ter waarde, van 770.000 uit de kassen der verschillende safehouders. Tevens gelastte de rechtbank de teruggave aan de safehouders van de effecten, die ajs stukken vaé. overtuiging hebben gediend en wel binnen 8 dagen nadat het vonnis in kracht van ver wij sde is gegaan. Hét O.M. had 14 dagen geleden 6 jaar ge vangenisstraf geëiccht, benevens teruggave der effecten. (Ongecorrigeerd.) Medegedeeld door net Koninklijk Meteorologisch instituut. Naar waarneming verricht tn den morgen van 13 Februari. Verwachting Zwakke tot matige wind, aanvankelijk ver anderlijk, later üit Oostelijke richting. Afne mende bewolking, weinig of geen neerslag. Lichte tot matige vorst des nachts, overdag om het vriespunt. %Mtnmen NIEUW WERELDRECORD 100 METER VRIJE SLAG. Peter Fick brengt het op 56.4 sec. Uit New Haven: Tijdens zwemwedstrijden te New Haven in den staat Connecticut (V.S.) slaagde de zwemmer Peter Fick er in, het wereldrecord over de 100 m vrije slag, dat hij met 56.6 sec. op 5 Maart 1935 eveneens in New Haven op zijn naam had gebracht, te verbeteren en te brengen op 56.4 sec. Mik.' EEN BELANGRIJKE UITGAVE VOOR MUZIEKVRIENDEN. In de Caecilia-reeks verschijnt bij Bigot vah Rossum, uitgtevers- te Amsterdam, een z.d. „Kleine Bibliotheek voor Muziekyri.enden", onjler redactie van L. M. G. Arntzenius en S. i Bóttènhedm. 1 Het eerste deeltje ls bereids verschenen: „Alphons Diepenbpock" door Eduard Reeser. Dé geheele reeks zal bestaan uit 12 deeltjes, -waarvan wij thans, reed-i noemen: „Mahler" ijdopp. prof, Dr. Willem Mengelberg, en „Diri genten" van de harid van h. M. G. Arntzenius. filet de keuze van 'onderwerp en auteur hepft men getracht het zoo zeer uitgebreide terrein der musicologie in den meest alge meenen; zin te bestrijken. Zoo zyn ln het voorioopig plan klassieken on modernen hls gelijkgerechtigd opgenomen, terwijl In de eerste reeks niet minder dan een twteetal deelen aan kunst van eigen bodem gewijd worden. teder deel omvat ca. 100 pag„ ls geïllu streerd en heeft een artistiek bandje. Afzon derlijk kosten deze boekjes 95 cent. BK in- teekenlng. op de geheele serie wordt dit 0.75 Wat „Diepenbrock" betreft, in een 3-tal hoofdstukken (Het leven van D.; Wezen en Stijl' van zjjn muziek; De werken van D.) Wordt ons op markante wijze deze figuur voorgesteld, welke van zulk een primair be- larig is geweest voor de gewijde muziek van dezen tijd. Voor dengeen, die het wezen van Diepen- brock's muziek wil begrepen, -ls dit, typogra fisch ook uitstekend verzorgde boekje, waar devol. Het ls merkwaardig, dat men, ondanks de zéér beknopte biografische bijzonderheden, 'n klaar beeld van den man krijgt, die het „Te DëW Laudamus" schreef, de magnifieke mu zikale illustratie van Gijsbrecht van Aemstel, vhrt Faust en van Sophocles* Elektra. Men leest van zijn koormuziek, waarvan beweert wordt dat het een modernevoortzet ting zou zyn van den 16-eeuwschèn madrigaal, stijl, en dat niet ten onrechte. En van z(jn „Miasa", die niet alleen het bekendst, doch tekens een zijner machtigste scheppingen ge wéést ls, uit muzikaal oogpunt en qua inhoud. In de nieuwere Katholieke kerkmuziek on getwijfeld een artistiek hoogtepunt. VÓ8 kunnen dit werkje ten zeerste aanbe- velén. (Niet officieel) 5de klasse, .14de lijst Trekking van Dinsdag 11 Februari 1936 Hooge Prijzen f 1U00.— 953. 7607 10432 18544 400— 1667 3445 5516 10037 15252 15460 18862 200.— 2704 12650 12708 16174 100.— 658 1113 3202 3057 3640 4218 4455 5638 5806 7226 10359 12R09 13076 13354 13792 17988 t'rbzen van 70.— 191 192 318 441 485 496 603 761 809 849 872 886 1025 1054 1058 12G6 1513 1547 1658 1668 1699 1716 1828 1877 2190 2307 2320 2340 2443 2509 2547 2573 2590 2899 3143 3176 3377 3457 3465 3614 3753 3773 3806 3852 3872 3981 4002 4004 4160 4204 4249 4306 4342 4726 4768 4775 4877 5004 5187 5317 5108 5461 5469 5516 5755 5787 5930 6116 6203 6273 6312 6411 6472 6597 6612 66D1 69o2 6974 6992 7049 7092 7258 7529 7551 7667 7701 7896 8004 8296 8359 8369 8474 8505 8552 8643 8704 8814 8824 8991 9026 9209 9236 9517 9529 9568 9681 9712 10003 10084 10312 10319 10378 10380 10449 10457 10466 11241 11342 11381 11602 11664 11719 11720 1175R 11R2R 11093 12065 12089 12133 12369 12408 12liu Uotii i-uiï laoa» 12720 12788 12804 12991 13051 13094 13181 13438 13463 13465 13619 13789 14039 14161 14176 14302 14447 14»63 14537 14679 14755 14889 15032 15148 15259 15447 15600 1562» 15692 15710 15800 15810 15852 159i3 15918 15972 16094 16168 16297 16298 16336 16432 16458 16561 16600' 16675 16728 16846 16947 17183 17318 17394 17571 17787 17928 18157 18380 18425 18477 18503 18599 18600 18638 18641 18659 18823 18882 19427 19506 19532 19745 19749 19766 19778 19779 19783 20022 20107 20116 20139 20186 20338 20403 20417 20436 20674 20677 20695 20717 20753 20769 20839 21000 Nieten D 3Ï 43 122 126 152 164 167 215 259 263 264 290 294 309 363 417 450 489 563 585 592 620 672 674 679 711 717 735 760 875 877 903 908 911 1070 1103 1125 1216 1238 1272 1274 1341 1396 1403 1426 1489 1500 1519 1538 1580 1593 1612 1633 1656 1605 1715 1730 1731 1735 1740 1749 1769 1790 1811 1838 1880 1885 1939 2007 2034 2050 2077 2109 2146 2197 2209 2256 2401 2438 2444 2558 2564 2577 2611 2676 2751 2792 2821 2826 2854 2902 2931 2963 3004 3058 3084 3101 3139 3143 3189 3216 3237 3256 3288 3336 3348 3386 3389 3438 3508 3511 3519 3535 3594 3622 3653 3661 3662 3685 3701 3720 3726 3731 3734 3747 3788 3827 3842 3844 3871 3894 3950 3956 3977 4037 4038 4058 4067 4073 4079 4100 .4103 4151 415.7 4286 4318 4323 4325 4369 438» 4407 4469 4477 4516 4521 4541 4599 4616 4625 4661 4680 4686 4705 4734 4737 4756 4767 4769 4782 4828 4847 4865 4880 4958 5009 5015 5029 5031 5088 5093 5106 5107 5108 5114 5123 5126 5182 5249 5274 5301 5327 5343 5369 5423 5431 5474 5485 5492 5534 5561 5568 5607 5619 5658 5665 5683 5707 5710 5723 5736 5747 5778 5784 5791 5792 5803 5834 5863 5878 5884 5967 5979 5989 6027 .6037 6079 6099 6233 6280 6291 6303 6310 6311 6331 6343 6356 6382 6395 6490 6496 6513 6528 6529 6544 6564 6594 66!»7 6643 6649 6695 6711 6718 6759 6848 6861 6866 6863 6893 6936 6939 7005 7052 7058 7091 7102 7176 7186 7214 7232 7294 7299 7317 7324 7366 7448 7453 748» 7509 7510 7513 7514 7571 7629 7634 7727 7756 7782 7793 7816 7828 7843 7852 7872 7955 8052 8053 8082 8090 8100 8178 82C8 8215 8269 8300 8321 8353 8356 8357 8360 8426 8428 8430 8467 8470 8498 8521 8573 8576 8580 8619 8649 8700 8706 8745 8764 8775 8784 8979 8986 8997 0010 9018 9021 9025 9097 9120 9135 9138 9241 9303 9307 9312 9368 9376 9401 9442 9455 9496 9554 9592 9598 9654 9657 9663 9672 9714 9738 9755 9756 9770 9801 9817 9905 9942 9959 9993 10036 10151 10184 10186 10220 10226 10284 10296 10353 10434 10437 10454 10460 10464 J0537 10584 10642 10646 10722 10739 10754 1.0774 10780 10794 10855 10981 11005 11038 11039 11077 11118 11128 11141 11157 11170 112)0 1125t> 11267 11270 11328 11337 11404 11435 11436 11443 11459 11476 11480 11495 11497 11539 11546 11590 11604 11627 11651 11702 11773 11796 11807 11839 11854 11915 11951 12001 12015 12022 12052 12061 12064 12111 12125 12162 12168 12211 12243 12291 12331 12354 12375 12400 12432 12461 12490 12527 12566 12588 12598 12615 12632 12664 12702 12764 12828 12847 12868 12893 13010 13071 13091 13111 13182 13211 13246 13254 13283 13313 13407 13418 13434 13445 13450 13466 13514 13417 13492 13596 13613 13620 13646 13673 13684 13721 13723 13727 13812 13836 13841 13860 13878 13887 13903 13919 13930 13946 13952 13979 13988 14014 14034 14035 14063 14112 14125 14127 14150 14152 14258 14277 14309 14316 14338 14355 14382 14401 14532 14541 14582 14590 14603 14608 14619 14626 14633 14634 14666 14671 14675 14678 14680 14681 14746 14752 14753 14824 14882 14913 14923 14957 14958 14990 14998 15009 15017 15050 15081 15102 15118 15151 15163 15199 15203 15217 15219 15250 15264 15340 15480 15487 15535 15578 15620 15625 15650 15662 15676 15684 15687 15691 15708 15736 15741 15784 15785 15878 15907 15956 16033 16050 16063 1607» 16116 16146 16186 16216 16248 16250 16286 16345 16431 16461 16462 16464 16465 16622 16627 16686 16814 16841 16852 16854 16917 16925 16929 16984 17900 17009 17012 17053 17068 17073 17084 17220 17371 17384 17415 17417 17461 17472 17496' 17557 17604 17720 17319 17938 17947 18003 18035 18074 18078 18091 18122 18135 18150 18i59 18164 18190 18192 18237 18250 18262 18301 18315 18338 18478 18576 18585 18610 18611 18614 18635 18733 18746 18757 18792 18831 18890 18921 18945 19000 19031 19Ó42 19065 19072 19078 19068 19129 19185 19189 1922» 19240 19259 19265 19318 19346 19480 19488 19526 19561 19612 19627 1962» 19639 19670 19737 19740 19767 19804 19825 19827 19020 19058 19067 19071 19080 19081 19082 20015 20044 20059 20103 20110 20120 20134 20216 20232 20289 20291 20370 20396 20411 20442 20470 20488 20578 20593 20678 20793 20831 20864 20867 20875 20876 20881 20906 20920 20922 20931 20956 20959 20962 20977 20989 Verbeteringen 5de klasse. 13de UJst: 6586 m. z. 6556; 17048 70.— ontbreekt; 20019 en 20042 ontbreken; 20101 vervalt. Stoomv. Maatsch. Nederland. Chr. Huygens, 12 Febr, v. A'dam. Johan de Witt, 12 Dec. v. Batavia. Johan van Oldenbarnevelt, t., 11 Febr, te Genua. Poelau. Roebiah, t,, pass. 9 Febr, Gibraltar. Salabangka, 12 Febr.. te R'dam. Kon Ned Stoomboot Maatschappij. Agamemnon, 12 Febr. v. Kopenhagen. Ajax, 11 Febr. te Stettin. Amazone, 11 Febr. te New-York. Amsterdam, u., t9 Febr. v. Curagao. Ariadne, 11 Febr. v. Danzig. Aurora, 10 Febr. te Leixoes. Baarn, t„ 8 Febr. v. Palta. Barneveld, 12 Febr. v. A'dam. Bodegraven, ,u., 10 Febr. te Taicahuano, Boskoop, 12 Febr; te A'dam. Ceres, 11 Febr. te Izmir. Cottica, 10 Febr. te Ni w-York. Costa Rica, t., pass. 11 Febr. Fayal. Euterpe, 12 Febr. te A'dam. Fauna, 12 Fe' r. te A'dam. Ganymedes, 10 Febr. v. Vostizza. Hercules, 12 Febr. v. A'dam. Irene, 8 Febr. v. Puerto Barrios, Odysseus, -11 Febr. te Valencia. Oranje Nasau, 12 Febr. te A'dam verwacht Orpheus, 12 Febr. v. A'dam. Perseus, 11 Febr. te A'dam. Stuyvesant, D Febr. v. Curagao. Telamon, 10 Febr. te Alexandrië. *7' (Niet officieel) Sde klasse,; 15de lijst Trekking van Woensdag 12 Febraari 1336 Hooge Prijzen f 10005463 8279 12245 13271 13615 16739 17125 l 400 7009 7355 8281 17022 17094 f 2001508 3400 4812 16162 17387 f '400.— 275 932 1093 4650 8954 9186 9862 12257 14586 16766 17553 19566 Prijzen van 70.— 54 190 273 375 423 535 698 701 770 923 959 994 1001 1004 1028 1031 1267 1304 1427 1531 1647 1708 1711 1878 1895 1961 2122 2199 2378 2390 2582' 2C97 3530 3864 3996 4035 4053 4093 4288 4303 4332 4376 4382 4383 4490 4538 4582 5005 5228 5251 5283 5437 5501 5510 5538 5734 5758 5895 5912 6132 6210 6266 6453 6462 6555 6585 6590 6673 6734 6807 6834 6913 6916 6971 7014 7048 7054 7069 7408 1423 7426 7484 7561 7592 7617 7822 7841 7851 7903 8084 8182 8374 8519 8729 8737 8854 8917 8928 8988 9165 9325 9352 9405 9421 9448 9449 9468 9511 9518 9521 9640 9700 9820 9838 9885 10074 10203 10264 10298 10422 0446 10481 10507 10696 10709 10715 10990 11031 1063 11117 11131 11278 11463 11607 11880 11988 1990 11994 12090 12184 12500 12545 12572 12901 1907 12970 13019 13135 13362 13400 13429 13481 3558 13577 13847 13865 '13924 14002 14122 14195 4331 14341 14378 14391 14442 14452 14530 14586 4572 14596 14600 14658 14685 14767 14780 14809 4810 14830 14943 14980 15034 15191 15284 15324 -5475 15485 15589 15611 15698 X5761 15762 15989 1C042 16112 16194 16200 16320 16328 16392 16486 16556 16590 16694 16722 16881 16914 17059 17215 17291 17424 17462 17491 17522 17892 18010 18034 18049 18050 18126 18160 18243 18326 18348 18375 18413 18512 18680 18723 18860 18887 18994 19029 19074 19062 19063 19104 19116 19158 19171 19233 19293 19383 19428 19484 19672 19751 19802 19900 19963 20066 20284 20332 20491 20495 20592 20693 20746 20830 Nieten 17 19 29 90 201 203 232 243 304 321 337 436 438 471 475 503 539 630 649 789 878 881 889 904 906 930 986 1020 1022 1089 1097 1116 1128 1141 1169 1207 1211 12771292 1295 1309 1353 1385 1423 1568 1600 1840 1675 1719 1736 1786 1804 1810 1825 1834 1857 1893 1902 1903 1936 1947 1979 1995 1998 2012 2052 2054 2056 2064 2074 2136 2160 2227 2249 2251 2275 2309 2351 2481 2485 2511 2524 2532 255'6 2686 2718 2726 2778 2798 2838 2912 2929 3001 3006 3029 3044 3072 3089 3096 3098 3099 3110 3150 3158 3290 3322 3324 3332 3355 3358 3359 3388 3429 3476 3678 3705 3730 3732 3779 3799 3823 3826 3841 3922 3923 4011 4333 4075 4111 4145 4188 4206 4246 4287 4324 4335 4357 4393 4403 4411 4418 4420 4444 4535 4562 4571 4573 4702 4703 4732 4743 4748 4787 4796 4798 4873 4876 4989 5054 5080 5087 5133 5135 5149 5207 5212 5213 5272 5304 5326 5340 5354 5378 5521 5523 553Ï 5598 5605 5654 5672 5682 5714 5720 5721 5769 5780 5786 5793 5812 5825 5826 5853 5861 5923 5964 5999 6018 6033 6064 6089 8091 6154 ,6181. 6205 6248 6250 6293 6301 6336 6351 6377 6387 6390 6522 6562 6588 6626 6659 6661 6702 6703 6754 6838 6841 6892 6909 7016 7035 7040 7096 7122 7128 7127 7189 7219 7254 7275 7283 7325 7337 7344 7361 7362 7364 7385 7497 7502 7504 7523 7560 7692 7705 7779 7798 7804 7858 7911 7925 7975 8008 8012 8030 8033 8049 8060 8067 8074 8132 8135 8151 8152 8185 8249 8258 8274 8284 8286 8295 8298 8303 8322 8352 8389 8509 8537 8589 8606 8608 8665 8692 8744 8752 8778 8872 8882 8891 8897 8914 8923 8999 9002 9070 9143 9154 9155 9157 9159 9196 9214 9238 9239 9261 9291 9298 9339 934» OS'M 9387 9462 9503 9516 9525 9616 9659 9662 9695 9719 9769 9800 9870 9887 9899 9918 9935 9975 9999 0039 10052 10054 10080 10090 10163 10168 10224 9230 10234 10240 10292 10294 10306 10316 10324 0349 10370 10442 10452 10463 10506 10539 10541 3625 10660 10717 10743 10769 10803 10840 10863 0968 10S86 10995 10997 11027 11072 11091 11093 1094 11104 11147 11158 11176 11198 11211 11229 1237 11288 11312 li316 11317 11322 11326 11332 l1341 11356 11377 11380 11492 11457 11483 11543 1573 11611 11686 11709 11737 11742 11750 11783 11812 11823 11867 11874 11887 11890 11927 12006 12023 12028 12039 12106 12112 12147 12150 12173 12189 12204 12210 12233 12264 12312 12326 12338 12341 12484 12514 12516 12525 12665 12683 12684 12697 12714 12727 12746 12774 12820 12835 12860 12853 12904 12905 12980 13058 13093 13162 13167 13208 13209 13220 13256 13277 13334 13369 13393 13421 13511 13512 13516 13531 13532 13553 13587 13648 13680 13874 13921 13944 13960 13966 14001 14090 14114 14115 14210 14212 14249 14287 14317 14456 14480 14511 14519 14520 14523 14547 14580 14598 14639 14730 14744 14766 14779 14847 14877 14892 14901 14969 15002 15020 15113 15114 15127 15129 15142 15158 15172 15176 15177 15211 15239 15246 15248 15249 15255 15258 15332 15385 15391 15413 15430 15445 15463 15538 15540 15580 15583 15630 15636 15680 15689 15694 15708 15732 15743 15798 15807 15890 15920 15931 15945 15949 15958 15965 15986 15998 16002 16015 16075 16077 16091 16128 16135 16185 16188 16192 16267 16280 16380 16439 16506 16540 16541 16553 16562 16563 16575 16604 16639 16685 16700 16756 16767 16795 16858 16857 16897 16905 16915 16924 16941 16969 16983 •17011 17029 17176 17186 17216 17276 17262 17297 17332 17334 17375 17379 17435 17497 17507 17558 '17569 17616 17645 17675 17738 17780 17785 1(803 17804 17815 17830 17861 17914 17917 17S77 17992 17998 18040 18119 18179 18201 18255 13259 18276 18349 18397 18445 18459 18481 18534 18555 18645 18759 18765 18867 18896 18913 18951 18988 18992 19034 19061 19066 19095 19112 19156 19271 19273 19296 19333 19339 19356 19362 19385 19398 19564 '19575 19596 19616 19642 19688 19773 19784 19816 19832 19834 19877 19912 19950 19956 19996 "0051 20064 20074 20079 20092 20171 20249 20251 20"52 20281 20300 20313 20340 20357 20377 20388 20391 *>0554 20633 20648 20687 20700 2Ó744 20813 2CI-9 20863 20674 20879 20899 20909 20906 20961 20994 Verbeteringen 8e klas 14e lijst; 6993 mot 170 m. z, 6992. Tlberius, 10 Febr. v. Kimassi. Trajanus, 10 Febr. v. Barcelona. Ulysses, 10 Febr. te Istanbul. Venus, 12 Febr. v. A'dam. Vesta, pass. 11 Febr. Finisterre. HollandAmerika L(]n. Beemsterdljk, pass. 9 Febr. Lizard. Boschdljk, 9 Febr. te New Orleans. Damsterdljk, 10 Febr. te Cristobal, Delftdijk, 9 Febr, v. Vancouver. Edam, 13 Febr. voorgaats van den N. Wa terweg verwacht, Leerdam, 11 Febr. te IJmuiden. Lochkatrine, 9 Febr. v. Seattle, Maasdam, 10 Febr. v. New-York. Narente, 11, Febr. v, Glasgow. Volendam, 11 Febr. te New-York, Kotterdamsche LloyflL Baloeran, u., 12 Febr. v. Suez. Buitenzorg, 11 Febr. te R'dam. Dempo, t., pass. 10 Febr. Perim, Garoet, t., 12 Febr. te Suez. Kertosono, 11 Febr. v. Hamburg. Kota Inten, u„ pass. 10 Febr. Ouessant» Kota Gede, u., 12 Febr. te Sabang. Kota Radja, t., 10 Febr. v. Colombo. Modjokerto, t., pass. 12 Febr. Point de Galle, Soekaboemi, t., pass. 11 Febr. Finisterre, Kon Paketv. Maatschappij. Houtman, 10 Febr. te Port Natal. yj/ Nieuw Holland, 10 Febr. te Adelaïde. Roggeveen, 11 Febr. v. Mombassa, Swartenhondt, 10 Febr. v. Shanghat. Tasman, 1» Febr. v. Batavia. Van Rees, 9 Febr. v. Batavia.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1936 | | pagina 7