Abonnetrt II op dit blad Texel K.N.V.B. Dioïjbal *)X)idtonMn $%mnaïtuh Zamttm HELDERSCHE COURANT VAN DINSDAG 28 APRIL 1936 Visscherijberichten sK™ Het H.R.C,-terrein werd afgekeurd. Succes l-N.H.V.B. XI 0-5 Het Nederlandsch elftal tegen België. Bij den kampioenswedstrijd Feyenoord—N.A.C. Het einde van het schoolvoetbal- tournooi 1936. Wat voor weer vandaag? Marineberichten. Marine-personeel wordt voorloopig nog aangehouden in Indië. Twee nieuwe onderzeeërs voor de marine. M V RKTOVE RZICHT, Voor het eerst werd Maandag op Initiatief de landbouworganisaties op Texel en de vereen ">t bestrijding van T.B.C. onder het rundvee alhier, een markt gehouden van T.B.C.- „rn rundvee. Wat de aanvoer betreft mag deze proef geslaagd heeten, er kwamën ruim 30 T.B.C.-vrije koelen aan de markt. Het aan tal koopers van elders was echter niet groot, vermoedelijk ook wel, omdat de koemarkt te Hoorn op denzelfden dag viel. De handel ver lep daardoor stug, toch werden nog flinke orijzen gemaakt; de duurste was een drlejarlgo melkkoe, die f 180 opbracht. De prijs voor melkvee liep van f 135 lot f 180. Verder werd nog een 6.tal andere koelen aangevoerd, die f 125 tot f 150 per stuk op brachten. Een pink deed pl.m. f 80. /eer groot was weder de nuchtere kalveren- aanvoe», de aanvoer worden hiervan thans blijkbaar overvoerd. De prijs liep om de f 5 per stuk. Fokkalveren gingen tot ten hoogste f 15 per stuk, De wolveeaanvoer bestond nog in enkele gelde-schapen. De prijs hiervan was ongeveer f 14 per stuk. Biggen brachten gemiddeld f 10 per stuk op. schrammen, de beste f 20. De varkens op (ie boerderij doen een slechten prys. Betaald wordt pl m. 16 cent p. p. Aan de eteren veiling viel eenige prijsstijging waar t© dbiüod» betere aansluiting op zon- kn feestdagen. nieuwe Zomerdienstregeling der Ned. tr' uW6^efwelke 15 Mei ax ln werking !fr® goeful voor Texel op Zon- en Feestdagen groote verbetering in de verbinding met de bootdiensten. O.a. zal men op Zon- en feest agen, indien men met den trein om 7.59 uit Amsterdam vertrekt, reeds met de boot, di9 om tien uur uit Den Helder vaart naar Texel kunnen komen; bovendien zal Zondags des avonds een nieuwe sneltrein worden ingelegd, die aansluit op den laatsten bootdlenst, om 19.30 van Texel. Deze trein vertrekt om 20.50 Helder aankomst te Amsterdam om zzot>. Deze nieuwe sneltrein sluit aan te Uit geest met een trein die vandaar vertrekt om zi.42 en te Haarlem arriveert te 21.57. p. kist 0. 0. 0. M 4. 1 2. 25 April. Aangebracht door korders: Tarbot Schol Schar Wijting Door haringvisachersi Versche haring Door garnalenvlsschers Gekookte garnalen p. kg Levende garnalen p ut 27 April. Aangebracht door harlngvisschers: Versche haring p. tal 0, Geep m 28. Door garnalenvlsschers Levende garnalen p. llt 1, Gekookte garnalen p. kg 0, ,90—0.58 40—0.20 85—0.80 .50—2.00 .75—1.00 ,00—1.00 p. tal 0.70—0.35 ,18—0.16 25 65—0.35 50 25 16—0.18 Promotie-degradatie tweede klasse. Outsiders zullen wel niet hebben verwacht, dat einde April het H.R.C.-terreln nog eens afgekeurd zou moeten worden. Toch ls dit he( geval geweest en daardoor ging de belang rijke wedstrijd H.R.C.-Klnhelm niet door. Dat het terrein door den consul onbespeelbaar werd geacht ls volkomen verklaarbaar, daar voor hel stadsdoel een groote waterplas stond, welke niet weg was te krijgen, tezwjjl langs den zijkant, grenzende aan bet Tuindorp, zoo veel water stond, dat b.v. het publek hier onmogelijk zou hebben kunnen staan. Er mag hier wel eens de aandacht op ge vestigd worden in welken slechten toestand dit nieuwe H.R.C.-veld verkeert. Is het bi) wijze van spreken enkele weken droog weer geweest en regent hel slechts één nacht, dan is hel veld onbespeelbaar, doordat het water op de grasmat biyft staan. Blijkbaar deugt de bovenlaag-aarde niet, maar hoe dat ook zij, de vereenlging H.R.C. zal, als er geen ver andering komt, nog dikwijls de dupe van haar terrein worden. Zoo ls 'tnog lang niet zeker, dat de wedstrijd HJt.C.-Klnhelm op 10 Mei (Zondag as. Is het België-Holland) gespeeld zal worden. Immers de eerste halve competitie is vastgesteld en volgens het schema speelt op 10 Mei Kin helm thuis tegen D.W.V. Slaan de Velzenoorders er op, dien wedstrijd op dien datum te spelen, dan beteekent dat, dat H.R.C. eerst op 17 Mei ln het veld komt en wel 1d Amsterdam tegen D.W.V. Een niet te miskennen tegenvaller zou dat zijn, die niet alleen ten aanzien van de promotiekansen funest kan zijn, maar ook La.v. de financiën. Het spreekt vanzelf, dat het bestuur der Ra- cing pogingen in het werk stelt om voor 10 Mei den thuiswedstrijd tegen Kinhelm vast gesteld te krijgen. Br*. Tweede klasse A. HRC 2 Het het in de Koog leeiyk liggen en kreeg van de KFC-reserves met 41 klop. Daarmede kwam voor de rood-witten het roemlooze einde van een voor haar eigenaardig seizoen, De ploeg eindigt op de derde plaats West-Frlsla 2 Blauw-Wit 8 4—4. hes. 3e klasse a Hier heeft de strijd om het kampioenschap z|jn beslag gekregen, doch helaas valt er geen twee Heldersche KNVB-kamploen te bewie- rooken. Kennemers 2 heeft n.1. met niet minder dan 30 van WFC 3 gewonnen en verzekerde zich hiermede van het kampioenschap van de afdeeling. Het zal deze dagen wel groot feest zijn ln het Kennemers-kamp, want ook het eerste behaalde Zondag het kampioenschap door den beslissingswedstrijd van Zandvoort met 21 te winnen. Wegens terrein-afkeuring ging de wedstrijd Helder 2—ZFC 3 niet door. Promotio-dognulaUo derde klasse. KVV bleef onder de verwachtingen door het °P eigen veld tegen Alkmaar niet verder te brengen dan een geljjk spel (11). De Krommenleërs moeten nu toch nog oppassen. kam pioen schap van nedebland. Feyenoordnac 3—0. EnschedeAjax 2L I'romoUo-ootn [x-l J 11e. Tweede klasse. AFDEELING I« HOSVelox 21. AFDEELING II. HVV—HFC 1—2. AFDEELING V. BRc —Heerenveen 12. AFDEELING IL te klasse: Blauw Wit—DHC 6—L Tweede klasse Zeeburgia—AFC 0—3. Hercules—Hilversum 0—2. WFC- OVVO 5-1. BFC—zvv 0—1. AFDEELING Hl. W&geningenZAC 2—3. AFDEELING IV. Bleijerheide—Longa 2—4. arsenal wint de CUP. Ten aansohouwe van bijna 90.000 enthou- cj, voetballiefhebbers heeft ln het Wembley Si.,10n te Londen Zaterdag de Cupflnal f'aats gehad. Arsenal heeft den wedstrijd gewonnen: Wm Unite('. tlal K>ch schitterend weerde, met 1o verslagen. Een geflatteerde overwinning. Onder leiding van scheidsrechter v. d. Ho ven speelde het voorlooplg N.H.V.B.-elftal Zondagmiddag een p roefwedstrijd tegen Succes 1. In de samenstelling van het N.H.V.B.- elftal waren ter elfder ure nog een paar wij zigingen aangebracht De opstelling luidde thans i P. Looy (Heldersche Boys) de Graaf F. Been (Egmondsche Boys) (Watervogels) M. Schenk) Spaarman Gorter (Wlerjpgerw.) (Beemster) (ZFC 4) K. Been Hazeloop K. Schenk (Waterv.) (Wlertngerw.) (Wlerlngerw.) Hart S. Wieren (Koedijk) (Helder 8) Direct na de aftrap bouwt Succes enkele goede aanvallen op. We zien aardig samenspel ln de voorhoede en dit doet ons het beste verwachten. Aanvankelijk wist de N.H.V.B.- verdedlglng hiertegen het juiste tegenspel niet te vinden. Schmltt die de middenvoor plaats weer bezette was ln z*n element. Her haaldelijk passeerde hij de backs. Hij kwam zelfs eenige malen alleen voor doet Maar steeds kon op het critieke moment erger worden voorkomen. Keeper Looy kreeg reeds dadelijk een paar schoten te verwerken. Een schuiver ln den hoek werd keurig door hem gestopt. Het was met dit Succes-overwlcht echter spoedig gedaan. Reeds de eerste aanval van het NJL-elftal leverde resultaat op. Een zacht boogballetje van rechts stelde Hazeloop ln staat ln te koppen. Posthumus greep mis en het was 0—L Aangemoedigd door dit succes probeerde men het nog eens. Een hooge bal van K. Been trof onmiddellijk daarop doel. 02. Keeper Posthumus had blijkbaar zi n dag niet, want de bal was te houden geweest. Ook verder ln deze eerste helft was hij niet zoo betrouwbaar als wij van hem gewend zijn. De NHVB-voorhoede ging echter door. Aanval op aanval werd onder nomen. Gesteund door Spaarman die zich goed thuisvoelde op d,. spllplaats gaf de voorhoede keurig samenspel te zien. Vooral Hazeloop ontpopte zich ln deze eerste helft als een gevaarlijk man. Zijn passes naar links en rechts stichtten onophoudelijk ver warring voor de jandeiyke veste. K. Schenk maakte er 3—0 van. Ook dit doelpunt leek ons houdbaar. Inmiddels had ook de S-voorhoede niet stilgezeten. Het gevaar kwam hier van Schmltt. Telkens brak hij gevaarlijk door, maar hij kreeg zoo goed als geen steun van zijn medespelers. Het werd de NHVB-verdediging echter spoedig duidelijk dat alleen gevaar van Sohmidt was te uuchten en toen zij dat door had was het meteen gedaan. Intusschen demonstreerde middenlinie en voorhoede van het NHVB-elftal aardig samen spel. Ook ln de voorhoede vlotte het bijzonder goed. Over het algemeen toonde men een kleine veldmeerderheid. Even voor rust maakte Hart een fraai doelpunt 0—4. In de tweede helf.. bad het NHVB-elftal niet veel meer ln te brengen. Men speelde ln W-formatie, hetgeen het samenspel met ten goede kwam. De S-achterhoede kreeg er nu beter vat op en Hazeloop c.s. kregen geen kans meer. Na een kwartier spelens kwam Succes geweldig opzetten. Keeper Looy kreeg nu volop gelegenheid om zijn talenten te toonen. Hij doorstond de vuurproef schitterend. Van Succes-zijde kunnen we dit kwartier van zeer groot overwicht gevoegelijk noemen het kwartier van de gemiste kansen. Men was dan ook wel zeer, zeer onfortuinlijk. Toen Succes haar harde werken niet beloond zag, zakte zij spoedig af. De NHVB-voorhoede probeerde het nu nog eens. Even voor het einde gaf Wieren een hoogen voorzet. Het werd een schot op dort. Posthumus stopte, doch de bal ontglipte hem. Koorn zou met een omhaal wegwerken, maar schoot keihard ln 05 Onmiddellijk daarna was het einde aange broken. J We willen ons thans nog even bezighouden met een bespreking van de spelers van dit voorlooplg NHVB-elftal. Keeper Looy heeft naar hetgeen hy van middag liet zien zeer zeker zijn plaats verdiend. H« heeft geen fout gemaakt. Van de backs was F. Been o.l. de beste. zyn plaatsen was heel goed. M Schenk en vooral Gorter toonden zich een paar knapen die van vasthouden weten. Spil Spaarman gaf prarti- tiz werk te zien. Over zijn opnemen in het officiële elftal behoeft geen twijfel 'e bestaan. Hazeloop toonde zich een emmenten middenvoor. Het is een speler die kansen kan scheppen en zelf over een goed schot beschikt De overige voorhoedespelers zijn vlugge vlotte knapen. Wieren viel het minste op, maar tegen Montulet en Schottlng had hy het dezen middag ook zwaar. K. Schenk biyft een gevaariyk man. Hy weet door te zetten en zyn sohleten is ook goed. Als verbindingsspeler mocht hy ons minder bekoren. Wat dat betreft deed Been beter werk maar deze viel overigens niet erg op. Het Nederlandsch elftal, dat Zondag a.s. te Brussel in het Heyselstadion tegen België zal uitkomen, is als volgt door de keuze- commissie van den K.N.V.B. samengesteld: Doel: Van Male (Feyenoord). Achter: Weber (A.G.O.V.V.) en Calden- hoven (D.W.S.). Midden: B. Pauwe (Feyenoord), Anderie- sen (Ajax) en Van Heel (Feyenoord), aan voerder. Voor: Wels (Unitas), Drok (R.F.C.), Bak-, huys (H.B.S.), Smit (Haarlem) en Van Nel len (D.H.C.). Als reserves zyn aangewezen: Ferwerda (Blauw-Wit), Van Run (P.S.V.), Breitner (Hermes-D.V.S.), Pelltkaan (Longa), Vrauw- deunt (Feyenoord) en Den Hoed (M.V.V.). Van Male, de lange Feyenoord-keeper, dus weer in het doel van het Nederlandsch elftal. Voor de vyfde maal, want ln 1932 speelde hy tweemaal tegen België mee en ln 1934 een maal tegen België en eenmaal tegen Ierland. Het Belgisch elftal. Het Belgisch elftal, dat Zondag tegen Neder land te Brussel zal uitkomen, ls als volgt samengesteld: Badjou (Daring), doel; Paverick(Antw. F.C.) en Smellinckx (Union St. Gtll), achter; Dalem (Standard), Steynen (Ol. Charleroi) en De Winier (Beerschot), midden; Fiéviez (Vorst), Lamoot (Daring), Capelle (Standard), R. Bralne (Sparta) en Isenborghs (Beerschot), voor. Reserves zyn; Braet (C.S. Brugge), Joachlm (Ol. Charleroi), Muldermans (Beerschot, Claes- sens (Union St. G1U), Voorhooft (Liersche), Franckx (Llera). De Vries van Antwerp F.C. kon niet ln aanmerking komen, omdat hy door zyn club geschorst is. Het eerste klasse voetbal is „har der" dan dat van de derde klasse. Feyenoord veel geroutlneerder dan de jonge Bredasche ploeg. Daar onze plicht ons ook voor andere zaken naar de Rotte-stad had geroepen namen wy de gelegenheid te baat om Zondag den wed- stryd om het Kampioenschap van Nederland tusschen Feyenoord en N.A.C. te gaan beky- ken. Dadetyk toen wy op de Feyeooord-ac- commodatie aankwamen trof ons het verschil ln sfeer, dat er by wedst ry den als deze en die in Den Helder pleegt te heerechen. Wacht het Heldersche publiek in alle (ulteriyke) rust bet begin van den wedstryd af, het Rotterdam- sche geeft aan zyn „zenuwen" lucht door zich op luidruchtige wyze te uiten. Zoo bestond er een „helsch" contact tus schen de tribunes achter de doeleD, daar men van schetterende trompetten gebruik maakte om over het speelveld te galmen. Ook voor het overige gedroeg het publiek zich zeer rumoerig, terwyi we anderzyds zyn sportieve inzichten niet altyd konden waardeeren. Zoo stelde de bezetting van de tribune achter het doel van den N.A.C.-keeper Verwymeren hard nekkige pogingen ln het werk om dezen jonge man van zyn stuk te brengen door hem van alles en nog wat toe te roepen, voorts bleken verschillende zuivere scheidsrechteriyke be slissingen van den heer Chr. Boeree, als die toevallig ln' het nadeel van Feyenoord waren, toch voor de Rotterdamsche schare aanvecht baar. Doch de referee's schynen deze menta liteit te kennen, want deze mynheer Boeree tenminste floot flegmatiek zyn party tje verder. Hel was ook vermakeiyk, hoe de schare op kleine individueele succesjes van haar spelers reageerde (luid gejuich) en voor werkeiyk uitstekende staaltjes voetbal van de tegen- party weinig of geheel geen aandacht had. Ter eere van het voetbalwedstryden-bezoekend publiek van Den Helder, dient dan ook gezegd te worden, dat het, sportief bekeken, op een hooger plan staat. Helaas ls het vertoonde spel niet naar even redigheid, want in dezen wedstryd, die van een middelmatig gehalte was, bleek toch dul- deiyk welk een groot verschil er tusschen de Westeiyke eerste en derde klasse bestaat. Het karakter van het spel ls ongeveer hetzelfde, maar in tactiek, strategisch inzicht en tech niek staan de eersteklas-voetballers een stuk voor. Want ons ook opviel was de „hardheid" van den wedstryd, er werd zoo af en toe een behooriyke (faire) duw gegeven en van het forsche doortrappen was de F.-linksachter v. d. Heiden eenmaal het slachtoffer. Aanvankelqk maakte N.A.C., in witte shirts, zwarte pantalons en geel-zwart gestreepte kousen gestoken, den meeslen indruk op ons. Zg nam n.1. het heft in handen en legde de thuisclub de eerste 20 30 minuten haar spel op. De middenlinie onder aanvoering van den uitstekenden en soepelen voetballer Kools bracht den bal steeds weer in het F.-doelge- bied, waar van Male, die toen nog Diet kon weten dat hy een week later in Brussel onder den lat zou staan, druk werk kreeg. Eenmaal zagen wy hem een vengnigen schuiver van „Joep" Simons, den N.A.C.-mldvooor, schitte rend stoppen, terwyi hy ook overigens den geheelen wedstryd een betrouwbaren indruk maakte. Zoo noemen we van hem nog een gedurfd staaltje in de tweede helft, waarby hg den toestormenden Lucassen (linksbinnen) den bal ontDam, door zich boven op diens voeten te werpen. Over de N.A.C.-voorhoede kregen we spoedig het oordeel: ongevaariyk ln het schieten, want dat schot was wel zoo miserabel slecht! Ook werd het voorhoede- spel te veel in de breedte gehouden, waardoor wel spectaculair, doch weinig productief voet bal werd verkregen. Het leek wel of de F..ploeg de N.A.C.-ers had laten uitrazen, want plotseling kwam de middenlinie, de sterkste clublinie in Neder land, er ln en was het verder met de wib- hemden gedaan, v. Heel had van den beginne af al doen genieten van een spelletje, zooals hy dat alleen kan spelen, technisch, fyntjes en verzorgd; nu kwam Bas Pauwe, die in zyn club de spllplaats bezet, er ook in en daar zyn broer Jaap, eveneens een oud-internatlooal, geleidelgk beter werd, verrees er een muur, tegen welken de N.-aanval telkens weer afstuitte. Evenals by de gasten was by de roodwitten de voorhoede de slechtste linie. De meest opvallende voorhoedespeler van de 10 was voor ons Barendregt, omdathy de slechtste was. We hebben ons telkens weer afgevraagd hoe een speler van zyn kaliber ln één ploeg met sterren als v. Male, v. Heel en Pauwe kan komen. We zagen hem soms de onbe- nulllgste hakjes maken, de grandiooste mis- trappen. En daarby ls deze kolos zeer lang zaam. Toch was zyn wedstrijd goed, omdat,. hy twee doelpunten maakte. Gemakkeiyke goals weliswaar, maar hy maakte ze en juist omdat hy dat in bgna eiken wedstryd presteert handhaaft men hem. Maar een voetballer zoo hebben wy ze hier beter! Ging de rust nog met 00 in, daarna heeft de hechte N. verdediging driemaal moeten capltuleeren. De 3—0 uitslag die hierdoor werd verkregen was zeker geflatteerd voor de roodwitten, maar de overwinning was zeker verdiend. En wel omdat het verschil tusschen de linies nergens beter tot uitdrukking kwam dan ln de midden linie. Met welk een gemak speelt de toch niet jeugdige v. Heel nog zyn wedstryd uit. De aanvoerder van het Nederlandsche elftal is de man geweest van wiens spel, dat we nu byzonder goed konden bekyken, aan een stuk hebben zitten genieten! Voetballers als hy zyn er helaas toch maar weinig. Hoorn versus Den Helder. Den Helder bewijst zyn superioriteit. Ge zellige sfeer op het terrein. Vrlen- delyke woorden van burgemeester Ritmeester en den burgemeester van Medembllk. Ja, het Schoolvóetbal-tournool van het jaar 1936 behoort (voor de jeugd helaas!) weer tot 't verleden: de pryzen zyn verdeeld en de spelers hebben de 3-tjes en 5-fles alweer (wellicht met een zucht) verwisseld met een boekje, waarin staat te lezen over gewone en dubbele breuken en waar je zit te zweten over de moeliykheden van de spelling-Marchant Hoe 't ook zy, Zaterdagmiddag hebben beide kampioenen, die van het Centr. 7e leerjaar H van hier en de kampioen Hoorn uit Drechter- land de degens gekruist, welk treffen, zooals men elders ln dit blad zal kunnen lezen, door de „onzen" gewonnen werd met de score 21. Er waren heel wat Horinezen en Medem- blikkers als supporter meegekomen, zoodat het zich denken laat, dat het op het Heider- terrein een gezelligheid van belang was ln de tribune. Temeer daar het weer meewerkte enbet Zaterdagmiddag was. Tal van bekende persooniykheden hadden bljjk van hun belangstelling i gegeven, hetgeen voor het comité, dat tevens een 10-jarig jubileum herdacht, wel zeer prettig geweest moet zyn. We zagen daar o.a. burgemeester Ritmees ter, burgemeester Peters van Medemblik, de heer Feringa, Inspecteur van het L. O .alhier, den wethouder van Onderwijs, den heer W. de Boer, en voorts tal van afgevaardigden van sport- en andere vereenigingen. U ziet: er ls Interesse in Den Helder voor de schoolvoet- ballery. Langs de ïyntjes stonden ze weer, die we er nu reeds 10 jaar in successie gezien hebben, dag-in, dag-uit, het 3-tal, dat ongetwijfeld een speciaal woord van erkenteiykheld toekomt: de heeren Kramer, Mol en Treffers. Wat den eersten wedstrijd betreft, de heer Westenberg leidde, zooals hy dat steeds doet, zeer rustig en wist de stemming er by z'n pupillen ln te houden. Na den eersten wed strijd kwam die van de plaatselijke H.B.S. tegen die van Hoorn, geleid door den heer van der Heyde, die het eveneens wist klaar te spelen zyn wedstryd zonder een enkele onaan gename klank te laten verloopen. Ook hier won Den Helder, zy 't met 10. Deze over winning was trouwens, evenals de vorige, verdiend. Om 5 uur vertrok men daarna naar het Kegelhuis, alwaar behalve de prijsuitreiking, ook de herdenking van het 10-jarig bestaan van het schoolvoetbal-comité even gereleveerd zou worden. Het was vol in 't Kegelhuls, over vol, en velen waren verplicht een plaatsje te zoeken langs den wand. De heer Kramer, voorzitter van het comité, opende de bijeenkomst en heette welkom de velen, die ook reeds dien middag ten terreine present waren, benevens enkele anderen. Hy dankte de gevers der pryzen en de besturen van H.F.C. „Helder", Racing en Heldersche Boys voor de terrein - beschikbaarstelling. Voorts de scheidsrechters, de politie, den ter reinknecht en nog diverse anderen. 43 elftallen hebben 50 wedstrijden gespeeld en er mag zeer zeker van een geslaagd tour- hooi gesproken worden. Als lid van het Schoolvoetbalcomité van den N.H.V.B., spreekt daarna de heer Mol eenige woorden met betrekking tot het 10-jarig jubileum. De heer Mol wijst op de medewerking, die men van zoovele zyden mag ondervinden en vindt het alleen maar jammer, dat het ln Den Beider bijna uitsluitend het L. O. is, dat zich voor het scnoolvoetbal interesseert. Woorden van groote erkenning spreekt de heer Mol ter nagedachtenis van wijlen burge meester Driessen, tv aarvan men steeds veel steun mocht ontvangen en die het ach ooi voetbal een zeer warm hart toedroeg. Na tot enkele aanwezigen ln 't byzonder gesproken te hebben, wordt een 3-voudig hoeraatje uitgebracht op de commissie. Burgemeester Ritmeester reikt de prijzen uit. Alvorens hiertoe over te gaan, wenscht de burgemeester het comité geluk met zyn 10- jarig Jubileum. Namens het Gemeentebestuur spreekt hy waardeerend over diegenen, welke qteeds hun Paaschvacantie opofferen voor de Voetballende Jeugd. Wat deze sport betreft, het blijkt, dat spr. zelf ook vroeger wel eens achter het leder heeft aangeloopen, en hy heeft er alle respect voor, niet alleen uit een oogpunt van lichame- lijke ontwikkeling, doch ook in moreel opzicht: want daar zyn drie punten, die men ook ln het leven steeds weer noodig heeft: vlug zien, snel beslissen en combinatievermogen. Dan volgen de prijzen en komen ze op: een voor een, de captains, met in der haast rood- gewasschen gezichten en schoone nagels, blozend van trotsch en met een gebaar van „hier-ben-ik". Ieder krygt van den burge meester een vriendeiyk woord, dat vanzelf sprekend hoogelgk op prys gesteld wordt. Ook „Krissle", de ster van dit tournooL komt naar voren en hy gaat de hoogte in onder daverende adhaesiebetulgingen van zyn collega's. Of er ook sfeer was daar op die bovenzaal van 't Kegelhuls Dan komen de vertegenwoordigers der ver eenigingen. De lange ry wordt geopend met den heer Thjjssen, voorzitter van H.R.C., die behalve vriendeiyk woorden, reeds voor het volgend jaar een prgs offreert. Volgt de directeur van de Hoornsche H.B.S. en de burgemeester uit Medemblik. De heer Feringa, Ihsp. van het L. erkent eveneens de paedagogische waarde van het voetballen en zegt zyn steun ook voor de toe- .jortst weder toe. iDè heer De Draayer spreekt als consul van den K.N.V.B., om gevolgd te worden door den Medemblikker „Lotsy", voorz. van het comité West-Friesland. Ook deze biedt een cadeau aan. Voor H.F.C. „Helder" spreekt de heer Goedknecht (die een wisselbeker offreert); namens de R.H.B.S. de heer Visser, die een envelop met Inhoud overhandigt; de heer v. d. Linden als consul van den N.H.V.B.; de heer Schippers namens den commissaris van politie en de heer Penning uit Medemblik. Het zgn de heeren Woud, voorzitter van de ouder commissie van school 5 en de voorzitter van de ambachtsschool, welke laatste bloemen aanbiedt, die de lange rg sluiten. Nadat de heer Kramer tenslotte nog woor den van dank richt tot de firma van Baaren, den heer Burger van het Kegelhuls en de Heldersche Courant, wordt de offlcleele by- eenkomst gesloten. Daarna bleven de gasten uit Hoorn en Medembllk nog een uurtje ge zellig byeen. Het was een prettig einde van een prettigen dag. TREKKING K.V.T.-LOTEMJ. Pryzen zyn op onderstaande nummers ge vallen: 955 59 1411 1365 624 1236 53 1553 195 47 1909 918 1820 919 26 904 704 71 22 44 1509 1654 860 896 8 11 326 201 1894 902 1264 108 123 1257 1273 95 1259 109 148 1271 204 1221 1525 103 1829 1342 29 132 Hoofdprys: rooktafel, ls gevallen op no. 1273. Pryzen, welke voor 1 Juni niet zyn afgehaald aan 2e Vroonstraat 93, vervallen daarna aan de Vereenlging. ALKMAAIiSCHE WIELERBAAN. Zondag hadden op de Alkmaarsche Wieler baan de openingswedstryden plaats. Er werd goed gereden, maar er waren zeer veel val- partgen, waardoor de koppelwedstryd met 50 ronden moest worden Ingekort De uitslagen waren: Nieuwelingen afvalwedstryd: 1. J. W. Derksen, 2. J. Pronk, 3. D. Oudshoorn. Nieuwelingen 50 ronden: 1. J. W. Derksen, 11 minuten 40 sec., 2 J. Pronk, op 1 ronde, 8. D Oudshoorn. Amateuis sprint; 1. J. Zandvoort. (Laatste ronde 166 m. in 11 sec 2. P. Zandvoort Amateurs klassementswedstryd 5 K.M.: L J. Bak, 8 pnt in 7 min. 20 sec., 2. G. Oukes, 7 pnt., 3. J. Zandvoort, 4 pnt. Amateurs en onafhankelgken 50 ronden: 1. W. Frank, 12 min. 17 sec., 2. B. v. Stek, 8. J. Groot. Achtervolging over 8 K.M.: 1, D. Klink ln 8 min. 52 sec., 2. H. v. Schieven (tot op 80 M. ingeloopen). Koppelwedstrgd 250 ronden: 1. Frankv. Stek, 19 pnt in 1 uiu 2 min,, 2. KuiperKlink 14 pnt. SUCCESSEN VAN O.ICK.-ERS IN ALKMAAR. J.L Zondag nam OKK deel aan de jaariyk- sche wedstrgden van den turnkring Alkmaar en Omstreken, welke gehouden werden ln de Korenbeurs te Alkmaar. Ingeschreven was met 14 dames en 9 heeren in de eene afdeeling en le, 2e en 8e graad. Dat deze deelname een succes gewor den is moge blgken uit den uitslag. Op 2 na alle deelnemers behaalden in hunne afd. een len prgs, terwyi mevr. v. Roon het kampioen schap 1936 van den turnkring Alkmaar en omstreken verwierf. Voorwaar een succes voor OKK en haar directeur, den heer J. F. v. Loo. De gedetailleerde uitslagen luiden als volgt: Dames. Eeregraad. Mevr. v. Roon 51% p.t kam pioene; mej. T. Kok le pr„ 48 p.; mej. N. Brinksma le pr., 45% p. le graad. Mevr. v. d. Heuvel le pr., 22 p.; mevr. Boonen le pr., 22 p.; mevr. Mooy le pr., 21% p.; mej. A. Bakker le pr., 20% p.; mej. R. Coppens, le pr., 21 p. 2e graad. Mej. J, de Graaf le pr., 23% p.; mej. A. de Wolf le pr., 23 p.; mej. G. Gautler, le pr„ 21% p. 3e graad. Mej. L. Dauve le pr., 22% p.; mej. A. Jellema le pr., 21% p.; mevr. Koorn - le pr., 21% p. Heeren, le graad. J. v. d. Heuvel le pr., 38 p.; A. Doriyn le pr., 32 p.; E. Koorn le pr., 31 p. 2e graad. E. Coenen le pr., 28 p.; J. Pietera le pr., 29 p. 3e graad. B. Ox le pr., 31% p.; P. Groot le pr., 28 p.; H. Broeke le pr., 28% p.; R. Baarda le pr., 26 p. Voorts werden de volgende vereenlglngs- prijzen behaald; Vrye oefeningen heeren le prys; toestellen heeren le prys; rhythmische oef. dames 2e pr. NIEUW NEDERLANDSCH RECORD OP DE 200 METER VRIJE SLAG. A. H. Sipkema heeft J.L Zondag het Ne derlandsch record 200 meter vryen slag met 1.2 seo. verbeterd en gebracht op 2 min, 21 sec. DAMMEN, Den tweeden wedstryd, dien de R.K. dam club D.A.P. tegen de Chr, club „Excelsior" speelde won „Excelsior" wederom. Met 155 werd zy winnares van den door D.A.P. uitge loofden „tak". De uitslagen van de partyen waren: J. MeyerH. Veenstra 02 N. Alkemade Az.- -K. Sas 02 H. HuyberaL. Slikker 02 W. KomenA. Boer 20 W. MeyerD. v, d. Walle 6—2 H. ElfrinkT. Wiersma 20 A. v. d. Voort—L. Witte 1—1 W. AlkemadeD. Jansen 02 F. V. d. HoekJ. Jen inga 02 A, Kapitein S. Wiersma 02 PERIODIEKE ZEILWEDSTRIJDEN VAN DE KONINKLIJKE MARINE, onder leiding van de Ken. Marine-Jachtclub. Wedstryden zullen worden gehouden op: Vrijdag 22, 29, 5 12, 19 en 26 Juni, 3 en 10 Juli. De baan zal zyn Wierhoofd, Roode ton no. 1, Malzwin, Lichtboei Texelstroom—Malzwln, Wierhoofd of omgekeerd. Deze baan moet tweemaal worden gezeild. Gezeild zal wroden onder de Reglementen der Koninkiyke Verbonden Nederlandsche Watersportvereenigingen (voor zoover dit programma er niet van afwgkt). Er zyn twee klassen en wel: Eenheids Fan tasiesloepen B 1 en B 2 en Modelsloepen B 1 en B 2. In de klassen wordt geen handicap toegepast. By groote deelname kan de klasse der Modelsloepen B 1 en B 2 worden gesplitst. Naar waarneming verricht ln den j morgen van 28 April. Medegedeeld door net KorunKiyk Meteorologisch Instituut. Hoogste barometerstand 774.3 te La Coruna. Laagste barometerstand 747.8 te Vest Manöer. Barometerstand van Den Helder 770.0 Verwachting: Zwakke tot matige wind uit N.-richtingen, gedeelteiyk bewolkt, weinig of geen regen, Iets zachter overdag. Uit officieele bron verneemt Aneta, blij kens een telegram uit Batavia, dat de on langs genomen maatregelen om personeel van de marine, dat daarvoor in aanmerking, kwam, geleidelgk weer te laten thuisvaren, voorloopig moeten worden opgeschort, ln ver band met ernstig personeelstekort, zoomede met het oog op den, nog altyd onzekeren, po- litteken toestand. Naar het Alg. Hbld. verneemt heeft de Regeering by de werf Wilton Feyenoord te Schiedam wederom twee onderzeebooten besteld. Het zullen de K 19 en K 20 zgn. Op deze werf wordt ook het gesohut voor het flottielje-vaartuig, dat te Amserdam op stapel staat, vervaardigd. REISPLAN HERTOG HENDRIK, O 9. 10 EN II, Z 5, 7 en 8. Hr. Ms. Hertog Hendrik zal ln de maanden Mei en Juni een oefeningsrels naar de Oostzee maken. De Hertog Hendrik zal vergezeld wor den van de duikbooten O 9, O 10, 011, de tor pedoboot i Z 5, Z 7 en Z 8, Commandant is de kapitein-luitenant ter zee A. C. Wakerlin. Het reisplan is als volgt vastgesteld: Hr. Ms. Hertog Hendrik en O 9, Z 7 O 10 en O 11 en Z 8 vertr. aank. vertr. aank. vertr. aank. vertr. aank. vertr. aank. vertr. aank. vertr. aank. vertr. aank. Willemsoord Aarhus Aarhus Stockholm Stockholm Reval Reval Helsingfors Hlesingfors Reval Reval Kopenhagen Kopenhagen Oslo Oslo Nieuwedlep 4 Mei 13 Mei 18 Mei 28 Mei 2 Juni 4 Mei 9 Mei 11 Mei 13 Mei 18 Mei 23 Mei 25 Mei Z 5 4 Met 9 Mei 9 Mei 13 Met 18 Mei 23 Mei 25 Met 28 Mei 28 Mei 2 Juni 2 Juni 5 Juni 5 Juni 5 Juni 9 Juni 9 Juni 9 Juni 12 Juni 12 Juni 12 Juni 15 Juni 15 Juni 15 Juni 20 Juni 20 Juni 20 Juni Bevorderingen. 5-15 By Kon. besluit van 24 dezer zyn bevorderd, met Ingang van den datum van dit besluit! a. tot kapitein-luitenant ter zee, luitenant ter zee der le klasse D. C. M. Helterschg, b. tot luitenant ter zee der le klasse, luite nant ter zee der 2e klasse D. J. van Door- ninck Azn.; met ingaDg van 4 Mei: tot kapitein der mariniers, le luitenant der mariniers P. J. van Gyn; met ingang van 8 Mei: tot officier van den marinestoomvaartdienst der 2e klasse A. J, Romgn; met ingang van 17 Mei: tot officier van den marinestoomvaartdienst der le klasse, officier van den marinestoomvaartdienst der 2e klasse J. B. Berck. Plaatsingen By besohikik^-g van den minister van defensie is luitenant ter zee der 1ste klasse Kon. Marine reserve D. J. Kommer den 27en April geplaatst aan boord van Hr. Ms. Van 8peyk. By beschikking van den minister van defensie is luitenant ter zee der 2de klasse H. M. L. F. E. van Costrom Soede 22 April geplaatst by het departement van defensie te 's-Gravenhage. By beschikking van den minister van defensie ls luitenant ter zee der 2e klasse A. van Miert, 1 Mei geplaatst aan boord van Hr, MS. Hertog Hendrik. Departement van marine. Overgeplaatst van Hr. Ms. „Van Galen" naar den Dienst der Conservatie, de officer van den Marine Stoomvaartdienst der 8de kt A. J. Buys; van Hr. Ms. „Witte de With" naar den Dienst der Conservatie, de officier van den Marine Stoomvaartdienst der 3e kL W. F. Spangenberg; van den dienst der Con servatie naar Hr. Ms. „van Galen", de officier van den Marine Stoomvaartdienst der 8de kL C. F. CH. Thoms; van den dienst der Con servatie naar Hr. Ms. „Witte de With", de officier van den Marine Stoomvaartdienst der 8de kl. H. Th. A. M. Schoenmakers; van Hr. Ms. K XIV naar Hr. Ms. K. XVIII, de luite nant ter zee der 1ste klasse H. Tichelman en de luitenant ter zee der 2de klasse J. F. A. Knoops; van Hr. Ms. K XVTII naar Hr. Ms. K XIV, de luitenants ter zee der 2de klasse G. Koudys en D. T, Baron Mackay. Vergund om naar Nederland terug te keereti aan den kapitein luitenant ter zee j. W. Termy telen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1936 | | pagina 7