Marineberichten. Wüüüiü OF VERLIEZE K.N.V.B. N.H.V.B. Marktberichten HELDERSCHE COURANT VAN ZATERDAG 6 JUNI 1936 ir Land- en Tuinbouwnieuws. Teruglevering van ondermelk. Het Secretariaat van de Kon. Vereeniging „ONZE VLOOT" Afdeeling DEN HELDER is voorloopig gevestigd bij N. V. Drukkerij Uitgeverij v.h. C DE BOER Jr. Koningstr., Den Helder Tel. 50-412 Bij H.R.C.D.W.V. krijgt de winnaar een prachtkans op promotie en is de verliezer uitgeschakeld 1 De Olympische dag. tyveede dag der algemeene vergadering van den ned. bond van kleinhandelaren in (la reserve" te amsterdam. Aan de orde is: Reorganisatievoorstellen, in geleid door den heer C. J. P. Hendriks, 2en Bondsvoorzitter, Lid van den Gemeenteraad te Hoorn. Spr. zegt o.a.: Ondanks het nog slechts korte bestaan van ruim een jaar, is het reeds noodig te komen tot reorganisatie van onzen Bond. Ten eerste is uitgebreider en juister voorlichting noodig uit de afdeelingen aan het Hoofdbestuur, opdat dit Bestuur beter z(jn maatregelen kan nemen. provinciale indeeling van districten is noo dig. Voorbeeld: IJmuiden's kwestie. Deze dient locaal eerst goed besproken te worden vóór het Hoofdbestuur, die in definitieve behandeling kan nemen. Deze provinciale districtsindeeling eischt financieele offers. pe Voorzitter brengt Ir, Houben, die dan binnenkomt, als vertegenwoordiger van den jvtinistcr van Waterstaat, een woord van wel kom; evenals den heer Van der Zee, van den levensmiddelendienst te Amsterdam en het raadslid Seegers, commissielid tot regeling van liet straatventers- en marktwezen. Een ledenraad worde ingesteld; deze ver trouwenslieden uit de prov. districten stellen zich in verbinding met het Hoofdbestuur. Het blad „De Ned. Vischhandel" kan niet voldoende worden verzorgd, omdat de Redacteur, tevens secretaris, niet voldoende tijd daarvoor beschik baar heeft. Een rechtskundig adviseur is noodig. Wordt niet constructief ingegrepen, dan zal pnze Bond niet kunnen blijven bestaan. Ir. Houben, Directeur Zuiderzeesteunwet, kan Xiiet den geheelen dag hier zijn, daarom wordt punt 11 omtrent de uitvoering der Zuiderzee steunwet in behandeling genomen. De afd. Enkhuizen beklaagt zich over de uit voering van de Zuiderzeesteunwet Menschen, die steun krijgen, benadeelen die venters, welke voor dien steun niet in aanmerking komen. Spr. zegt: „Of voldoende steun, of venten. En steun en venten, is uit den booze". Afd. IJmuiden zegt, dat de venters, daar yoor hun negotie afhankelijk zijn van de Urker visschers. Enkele visschers varende met credietsteun, visschen dan, omdat zij het hun voorgeschoten geld boven water moeten zien te krijgen. De andere visschers, die recht- streekschen steun genieten, toonen te weinig Visscheiij-activiteit. Afd. Leeuwarden acht eiken steun uit den tyooze. Anders krijgen we nooit een gezonden toestand. Afd. Eindhoven zegt, dat de steun een be lemmering is voor het geregeld uitvaren van de kustvloot De visch door die vloot aange bracht immers heeft voor ons, venters, veel meer waarde dan de visch, aangevoerd door de trawlers. Afgescheiden van de Zuiderzeesteunwet zou de heer L. Presser den heer Ir. Houben als ver tegenwoordiger van den Minister willen vra gen Z.Exc. te adviseeren, dat de kleinhande laren erkenningskaarten moeten worden ver leend en dat er een scheidingsgrens komt tus schen groot- en kleinhandel. De Voorzitter zegt, dat oneerlijke concur- fentie, tengevolge van de uitkeering door de Zuiderzeesteunwet, dient gekeerd te worden. Op de audiëntie met den Minister, heeft Z.Exc. geadviseerd in contact te treden met den Directeur van de Zuiderzeesteunwet en een rapport in te dienen wat goed en wat verkeerd is in de uitvoering dier wet, zoodat ieder te vreden zou kunnen zijn. Dit rapport is nog niet ingediend, omdat de Bond niet over voldoende gegevens kan be schikken. Voorstel tot contributie verhooging, hoewel bezwaarlijk voor velen, wordt noodzakelijk ge acht. Bij stemming aangenomen. De aftredende Hoofdbestuursleden worden bij acclamatie herkozen. Uitgifte van erkenningskaarten is nood zakelijk. Het doen verbieden van het doen verkoopen Van visch door fruithandelaren: de meening is .verdeeld. Men wacht in deze de beslissing van flen Minister af. Verkiezing tot redacteur van het Bondsor gaanvoor prae-advies aan het Hoofdbestuur. Maatregelen dienen te worden genomen (tegen de groothandelaren, die zich op het ter- fein van den kleinhandel begeven. Telegrafisch wordt de volgende motie aan jflen Minister van Landbouw en Visscherfl ge- Zonden: De algemeene vergadering van den Ned. Bond van kleinhandelaren in het visch- en haringbedrijf, bijeen op 1 en 2 Juni 1936, in Amsterdam, dringt er bjj Uwe Exc. op aan de erkenningskaarten voor groot- en kleinhan delaren te willen uitgeven. De toestand voor den kleinhandel aan den afslag te IJmuiden wordt als buitengewoon treurig geschetst, waardoor het aan die klein handelaren onmogelijk wordt gemaakt hun be- Btaan te vinden. Daarom is voor den kleinhandel een Inkoop centrale noodig om zich vrij te maken van den groothandel. Een rapport over dit vraagstuk van een in koop-centrale zal door een lid worden samen gesteld, waarover dan later zal worden beslist boternoteering een stuiver hooger. De Leeuwarder commissie-noteering voor boter is vastgesteld op 56 cents, dat is een Stuiver hooger dan vorige week. Dit zegt nog niets voor den détailprijs, want deze is afhankelijk van den accijns, die giste ren Werd vastgesteld. Kopenhagen noteerde 1.92 kr. of circa 64 cents, tegen 1.85 kr. of 61 cents vorige week. de bacon-regeling. Naar het Alg. Hbl. verneemt is minister Deckers niet voornemens, om de op 28 April in werking getreden nieuwe bacon-regeling, met ingang van 27 Juni a.s. te doen verlengen. Van bevoegde zijde wordt medegedeeld, dat bet in de bedoeling ligt met ingang van 14 Juni de regeling inzake verplichte terug- ïevering van ondermelk wederom in werking te stellen, echter in eenigermate gewijzigden Vorm, terwijl alsdan het terugleveringsper centage vermoedelijk 5 pet. zal bedragen. Daarbij ligt het in het voornemen, te laten hervallen de voorheen bestaande verplichting der z.g. b-bedrijven, tot contingenteering van de productie van melkpoeder en geconden seerde melk, terwijl voor wat de z.g. a- bedrijven betreft, in overweging is, te doen vervallen de contingenteering van het bijkoo- pen van melk. Voor de b-bedrijven en die a-bedrijven, welke vrij wenschen te zijn in hun melkbijkoopen, zal echter de productie van kaas worden ge- contingenteerd op een nader bekend te maken datum. Enkele nadere bijzonderheden omtrent de uitwerking der nieuwe regeling zullen ten spoedigste aan belanghebbenden rechtstreeks worden medegedeeld. BELEDIGING VAN DRIE RESERVE OFFICIEREN DER MARINIERS. Op het Schuttersveld zijn Donderdagmorgen drie reserve-officieren, die van de onlangs ge boden gelegenheid om zich te laten overplaat sen van de Koninklijke Landmacht naar de Koninklijke Marine Reserve gebruik hadden gemaakt, voor het front der troepen door den commandant van het corps, kolonel C. J. O. Dorren, opnieuw beëelndigd. Bij deze officieele gelegenheid waren aan wezig de gep. officier der mariniers, overste H. baron van Hemert tot Dingshof, de offi cier van administratie der eerste klasse J. W. Goossens en de kapiteins der mariniers F. Lugt, commandant van de afdeeling Rotter dam, P. van Gijn en L. Langeveld, welke laatste het commando over den troep had. Toen de troepen zich om tien uur hadden opgesteld, heeft kolonel Dorren de nieuw benoemde reserve-officieren, de eerste luite nants der mariniers P. H. E. Tattje en W. H. Tasseron en tweede luitenant der mariniers F. M. Ingen-Housz toegesproken. Kolonel Dorren sprak de hoop uit, dat de nieuw benoemde officieren tot eer van het vaderland het corps zulen dienen in den geest van Marnix van St. Aldegonde's strophe. Den vaderland getrouwe, blijf ik tot in den doet Tot besluit van de plechtigheid hebben de mariniers gedefileerd op een wijze, ons keur corps waardig. Hr. Ms. Hertog Hendrik, de Z 5, de O 9, de O 10 en O 11 zijn gisteren te Kopenhagen aangekomen. Hr. Ms. Nautilus is 2 Juni van Reykjavik vertrokken en op 4 Juni in Skjalfandifjord aangekomen. Hr. Ms. Douwe Aukes is Donderdag te Rouaan aangekomen. Bij beschikking vim den minister van defen sie is luitenant ter zee der 1ste klasse van de Kon. marine-reserve M. J. van der Burgt 15 Juni geplaatst aan boord Hr. Ms. wachtschip te Willemsoord en is officier van den marine stoomvaartdienst der 2de klasse A. Broere 15 Juni geplaatst aan boord Hr. Ms. Van Speyk. Officier van den marinestoomvaartdienst le kl. J. ten Cate, onlangs uit Oost-Indië terug gekeerd, is geplaatst bij de onderzeedienst- kazerne te Willemsoord, OORLOGSBODEMS TE ROTTERDAM. Van 11 tot 15 Juni zullen de mjjnenlegger Douwe Aukes en het onderzoekingsvaartuig Hydra een bezoek aan de Rotterdamsche ha ven brengen. De schepen nemen ligplaats aan de Parkkade en zullen te bezichtigen zijn voor het publiek. Dit bezoek houdt verband met den leger- en vlootdag van 12 Juni. Uitzending naar Oost-Indië. Ondervolgende schepelingen zijn aangewezen om den 15en Juli 1936 met het m.s. Baloeran naar Oost-Indië te worden uitgezonden: Bootsman P. Monderman, Sergt. monteur A. L. M. den Haan, Sergt der marns. J. A. van Lil, Kwartiermeesters V. O. Snip, J. G. A. v. Velpen, R. Veldman, Korpl. monteur H. Spoelstra, Korpls. schrijver J. H. Vogt, J. van de Woestijne, Stokers 3e klasse G. M. E. Busser, P. Boer, G. van den Brink, J. van Os, T. Boutkan, W. H. van Gent, D. Kouwenho- ven, G. J. Glastra, H. Versluis, A. Koopman, Tamboer le kl. H. J. Breuseker, Marns. 3e kl. T. A. J. Feuth, J. Homan, N. Huber, H. G. van der Heide, J. L. van der Hoek, J. A. B. Husken, G. Jonker, O. B. van der Koogh, A. J. W. van der Kamp, G. Kraaiveld, C. L. Kramer, T. de Klerk, A. Knotter, G. J. A. Kreffer, A. de Lange, A. L. Meiland, F. Men- ten, P. Maat, C. Muller, J. G. van 't Noord- ende, W. Ouweneel, W. Pen, K. D. v. Prooyen J. A. W. M. Roosen, J. D. Rijvordt, C. W. Roggeveen, J. van der Weg, C. Tabak, KorpL torpmkr M. J. van Dijke. Ondervolgende schepelingen zijn aangewe zen om den 8en Juli 1936 met het m.s. Mar nix van St. Aldegonde naar Oost-Indië te worden uitgezonden. Bootsman J. A. Schouten, Maj. monteur F. Meppelink, Sergts. mont. H. F. A. Wagner, J. Stins, Sergt. vltmr. (H) T. Ruiten, Sergts. der marns T. J. W. v. d. Sel, J. Wolf, Kwar tiermeesters A J. van Kuijk, E. H. Spieker, Korpls. monteur P. J. Bosdijk, W. J. le Granse W. H. Wijsman, J. E. Breet, Korpls. schrijver H.' van den Born, J. Marquart, A. J. in 't Veld, C. B. v. Bilderbeek, Stokers 3e kl. A. J. Staal, J. Vonk, M. Bosch, C. Tump, C. Abben- huis, Korpl. der marns. A. Eenhoorn, Tamb. 2e kl. W. Walburg, Marn. 3e kl. F. H. van Wijlick, J. van Tuinen, M. A. Vermaas, N. Walgreen, A. Tempelaar, B. H. G. Mulder, W. C. van Meyeren, J. Rltchi, T. Schut, B. A. Olijmulder, H. van Ammers, H. E. van Bijnen, G. J. T. Brouwer, T. J. van Beek, J7 Blok, J. P. M. Brugmans, G. Burger, G. Bos- ma, W. J. Bobbink, P. T. Ceelen, J. Dekker, J. H. W. Dijkman, J. Derksen, G. H. Pruijm. Bevorderingen In Oost-Indië. 1 November 1935: Seinersmaats A. H. Kemperman, D. Benne tot korpls. telegrafist. 1 December 1935: Stoker-olieman D. Kussendrager tot korpl. macht., Stokersle kl. J. A. Brand, F. J. v. d Maas tot stokers-olieman, Marns. der 2e kl. N. Kleiweg, W. P. Ingelse, F. D. Coppoolsche, J. Groenendijk, H. D. v. d. Graaff, A. G. Dek ker, M. B. van Buren, H. H Tobbe tot marn. le kl. 31 December 1935 Sergt. torpmkr. F. v, d. Molen tot maj. torpedomaker. 1 Januari 1936. Matrozen 2e kl. P. K. Keizer, W. A. Goe man, W. Crisptjn, M, van der Meulen tot ma trozen le kl., matroos 3e kl. J. G. van der Kaaij tot matroos 2e kl. matroos 2e kl. J. P. M. Kamman tot matroos le klasse, stokers lê kl. J. M. Avontuur, R. Koster, D. Gerling, j. J. Venema tot stokers-olieman, stokers 2e kl. J. Leeuwenstein, H. J. Schapenk tot sto ker le kl. 1 Februari 1936: Matrozen 2e kl. P. J. Snijders, J. C. Suur- mond, F. den Dunnen tot matroos le kl, sto ker le kl. J. B. M. van Deurzen tot stoker olieman. 19 Februari 1936. Korpl. ziekenverpl. D. Blom tot sergt. zie kenverpleger.- 8 Maart 1936: Sergt. ziekenverpleger C. v. Deventer tot maj. ziekenverpleger. Ondervolgende schepelingen z(jn den 18en Mei 1936 per m.s. „Dempo" uit Oost-Indië in Nederland teruggekeerd. Kwartiermeesters K. A. van der Lubbe, J. J. Noordink, G. M. van Oosterwijk, A. van Stratum, Matrozen le kl. A. J. van Gij zen, J. M. Dons, P. C. van Luyk, P. J. Signorgo, P. I. Simpelaar, J. Smit, G. Stavast, A. van Tol, H. de Vries, Korpl. konstabel R. A, G. Herm- kens, Sergt. telegrafist H. Zweistra, KorpL telegr. C. Braun, Korpl torpmkr. W. van der Tuin, AdJ. o.o. machinist D. Smids, Korp. mach. F J. Leenders, Stoker olieman J. M. Leurgans, Stokers le kl. A. But, W. J. Goos, N. P. Kuit, C. van Mourik, L. Reinderman, Korpl. machinist J. P. de Graaff, Korpl. zie kenverpleger G. L. van Assen, Matr. zieken verpleger A. van de Ketterij, Korpl. schrijver P. J. van de Sloot, idem J. A. Verboom, Schoenmaker A. F. Mees, Korpls. der marns. C. Mjjnders, J. G. Nicolaas, A. W. van Olmen, Marns. le kl. F. Breedveld, C. van Dronge- len, Püper le kl. C. J. Walder. Met ontslag uit den Zeedienst. Leerling ond. off. vlieger J. Gijzemijter, 14 Mei 1936. Geslaagd voor het examen voor hoogeren rang Bootslieden J. I. Hamers, 25 Mei, K. de Wit, 28 Mei, J. A. Krabbe, 29 Mei, voor schipper. Bevordering. Matrozen 2e kl. T. Bouwhuis, J. Dekker, per 1 Juni 1936 tot matrozen le kl. Aangenomen in den zeedienst Met ingang van 4 Mei 1936. Lichtmatrozen: A. de Lang, H. J. Bresser, H. Benda, G. M. Genet, A. de Moor, J. Rijsdam, J. F. van Dam, J. van den Haak, A. J. van 't Noord- ende, G. de Zeeuw, G. Verbeek, C. van Es, A. G. H. Smid, A. van Brummen, A. van de Leer, G. P. W. Jacobsson, J. Proviljj, N. M. Ris, E. Bron, J. Groenewoud, L. H. Vereecken, L. Vermaning, W. van Zijl, C. van Roseel, W. de Feijter, C. J. Jansen, H. H. Heisen, B. G. de Ridder. Met ingang van 6 Mei 1936. J. F. van Beek, P. J. Nahujjs, W. de Jong, L. Swart, U. van Dam, P. M. Oudendijk, H. van den Bosch, S. van der Heide, P. C. Boek hout, J. T. de Man, H. J. van Heusden, J. de Looper, A. de Deugd, J. van Berkel, H. W. Walraven, C. den Boer, T. J. v. Gelder, H. de Heus, A. van Duin, T. de Bruin, S. J. Eisma, A. Moerland, A. de Berij, A. Adriaanse, J. van der Haar, M. N. van Oeveren, H. Wyker, P. Eelman, J. H. Dee, J. C. de Jong. Met ingang van 8 Mei 1936. R. H. Adema, A. Vonk, W. Vlot, J. van der Laan, P. N. Holthuijzen, W. Boon, L. A. Mul der, W. de Jong, P. Castricum, J. Kaper, J. B. Wijngaards, K. P. Leijs, A. A. Wensink, W. H. van de Vooren, P. Bijl, J. F. Dictus, J. Postma, W. G. Koot, J. H. Bethume, F. J. Dohmen, G. R. Pruis, J. A. Hoexem, M. Zoet, J. van Droffelaar, A. G. van Dam, J. de Wal» M. Overbeke, W. F. van der Stel, J. M. Koop man, L. van Lavieren, J. H. T.de Waart, O. Milhous,, J. W. Bennekom, J. P. de Vries, J. Algra. Stokers der 3e klasse. Met ingang van 4 Mei 1936. G. den Breejen, J. H. van den Berg, G. J. Visser, J. Vlaming, B, Bakker, W. J. Sturm, H. A. Lindeman, M. C. Fonteine, C. A. Pa ling, G. M. van de Haar, J. A. van Huuk- sloot, W. Janssen, T Osthoff, J. G. Reijnders, W. Garssen, W. de Nood, J. H. Muis, L. A. Blankenstein, F. Bakker, G. Ramak, H. Lam- mers, E. J. Kleinbegeerts, H. Nagtegaal, P. J. Meeuwissen, J. Vroegh, C. van der Waai, J. Lagerweq, M. de Ruiter, J. Kain, W. M. Otte, P A. Kouwenberg, M. van den Berg, D. van Dijk, G. J. Franken, J. H. J. de Vries, J. Hulsman, C. M. Lokkerbol, J. W. Schaap, J. F. van Maas, E. Muller, J. Bosgraaf, J. Fontaine, J. Hagen, D. M. Hooft, A. F. Si- mons, D. Veenendaal, A. J. H. G. Beyleveld, F. A. Mooi, K. L. Buker, D. de Keijzer, H. A. G. van Dorland, P. de Ronde, R. de Vos, J. van Os, D. Boeve, C. Riede, J. F. de Krom, J. H. de Graaf, C. F. L. Meyer. Seinersmaats. Met ingang van 1 Mei 1936. J. Landman, R. van Lier, J. Vermeulen. Leerlingen timmerman Met ingang van 4 Mei 1936. D. E. Schot, W. Keesmaat. Leerlingen monteur. Met ingang van 4 Mei 1936. C. de Jonge, J. de Jager, J. O. H. Wille, J. Hoogenboom, C. J. Blom, M. Koene, J. C. de Waal, A. H. Klein, G. J. A. Jumpertz, H. Bron, J. Vos, J. H. Ververs. Leerlingen geschutmaker. Met ingang van 4 Mei 1936. C. J. Stolk, A. Dubbelman, C. van der Jagt, J. C. Eerhart. Leerlingen vliegtuigmaker (M). Met ingang van 4 Mei 1936. H. T. Weehuizen, W. L. Valkenburg, E. van Ostayen, C. P. de Wit, L. Bruinsma, B. Bak ker, P. A. van Keimpema, G. H. A. G. V. L. Cillekens, T. A. Versteeg, A. van Rtjsewjjk, W. C. Noorlander, H. C. Want, J. P. van Dongen, B. R; Dajnwjjk, P. de Zwart, J. H. van Brug- genem, H. M. J. van der Hoogte, G. A. van Schooten, G. G. IJ. Heljneker, H. Deuster, Leerlingen vliegtulgmaker (H.) Met ingang van 4 Mei 1936. W. Vljjm, K. Jansen, L. C. van Roon, O. Snoek, R. Dolders, A. C. Hotting, L. den Roojjen. leerlingen vliegtuigmaker (B.) Met ingnag van 4 Mei 1936. A. Schrijver, B. C. van Donge, F. A, van Hltet. Leerlingen torpedomaker. Met ingang van 4 Mei 1936. IJ. de With, G. H. Vogelzang, A. W. Hes, A. de Best, W. Krikke, M. Bremer, K. de Boer, R. E. Sluimer, E. A. Goor, E. G. Jansen. Overplaatsingen Bootslieden C. P. Voogt, J. Baartscheer, 6 Juni van afb. de Ruyter naar Wachtschip W. oord. Sergt. kok T. A. Meeusen, 6 Juni van afb. Da Ruyter naar Afd. mar. R'dam. Sergt. kok J. v. d. Meer, 6 Juni van afb. De Ruyter naar Wachtschip Vlissingen. Sergt. zvpl. J. v. d. Hoeven van afb. De Ruyter naar Hospitaal. Bootsman P. Snel, 6 Juni van afb. De Ruy ter naar Kazerne Amsterdam. Sergt. hofm. G. J. L. Kenis, van afb. de Ruyter naar Schorpioen. Sergt. kok A. C. Stubart, 6 Juni van afb. de Ruyter naar wachtschip W'oord. Maj. machinist T. M. de Jong Boers, 6 Juni van afb. de Ruyter naar Schorpioen. Maj. macht. H. Hali, 6 Juni van afb. de Ruyter naar van Speyk. Sergt. macht. J. v. d. Kooy, 6 Juni van afb. de Ruyter naar wachtschip Vilssingen. Sergt. macht. G. Brouwer, 6 Juni van afb. De Ruyter naar de van »peyk. Sergt. macht. W. W. Last, 6 Juni van afb. De Ruyter naar wachtschip W'oord. Sergt. macht. J. Last, 6 Juni van afb. De Ruyter naar van Speyk. Sergt. macht A. Darphorn, 6 Juni van afb. de Ruyter naar van Speyk. Sergt. macht. G. M. Blok, 6 Juni van afb. de Ruyter naar wachtschip W'oord. Sergt. telegr. H. Zweistra, 16 Juni 1936 van wachtschip W'oord naar O.Z.D. Sergt. macht. A. Hammer, 9 Juni van wachtschip W'oord naar J. v. Brakel. Bootsman, A. P. v. d. Zande, 17 Aug van wachtschip W'oord naar Mar. Kaz. Woord.. Sergt. konstabel J. Tebbes, 17 Aug. van Gelderland naar Mar. Kaz. W'oord. Sergt. konstabel F. W. Kegge, 17 Augustus van wachtschip Woord naar Mar. Kaz. W' oord. Sergt. maj. d. marns. B. Nijenhuis, 17 Aug. van afd. marns. R'dam naar Mar. Kaz. Woord Sergts. der marns. J. Ales, C. G. M. Abben- huis, M. J. Rentmeester, H. J. Jongen, J. B. Heideveld, J. D. de Goede, 17 Aug. van afd. marns. R'dam naar Mar. Kaz. W'oord. Opp. schipper Z. Besterveld, 29 Juli van w.s. Woord naar Kaz. W'oord. Bootsman J. Bakker, 10 Juni van wacht schip W'oord naar O.Z.D., onder intrekking der bevolen overplaatsing naar de Mar. Kaz. A'dam. Man. le kl. H. B. v. Gemert. Aangewezen om den 26 Juni 1936 per m.s. Colombia, naar West Indië te worden uitgezonden. Sergt. vltmr. E. G. Duin, 4 Juni van de Kooy naar de Mok. Promotie-degradatie tweede klasse. Morgen speelt HRC haar tweeden en dus laatsten thuiswedstrijd in de promotiecompe titie. Na het gunstige resultaat van haar rivalen j.L Zondag in Amsterdam, heeft de wedstrijd dermate aan beteekenls gewonnen, dat hij van beslissenden aard is. Immers elke andere uitslag dan een gelijk spel heeft een ernstig gevolg, n.1. dat de verliezer definitief uitgeschakeld zal zijn! Daarentegen openen zich voor den overwinnaar de schoonste pers pectieven. Denken we ons maar eens in, dat de roodhemden er in zouden slagen de zege palm weg te voeren, dan zouden zij in Velsen slechts gelijk behoeven te spelen om haar rentreée in de tweede klasse te kunnen ma ken! We mogen derhalve verwachten, dat de ploeg nog eens extra de tanden op elkaar zal zetten en nu den vollen duur van de wedstrij den zal spelen zooals in de tweede helft tegen Kinheim gedaan werd. Want laten de spelers wèl begrijpen, dat alleen dén succes voor hen weggelegd is. Enthousiasme en nog eens en thousiasme moet er bij te pas komen, want zooals in Amsterdam wel bleek, heeft in een strijd, waarin alleen de techniek het woord voert, DWV de beste kansen. Het spreekt vanzelf dat op dezen belangrijken Zondag niet alleen belangrijk voor HRC, maar ook voor geheel sportief Den Helder, een zeer groote schare het Tuindorp-terrein zal bevol ken. Dat haar luide aanmoedigingen de Racers mogen inspireeren tot één van de grootste wapenfeiten, n.1. een zege op het sterke D.W.V. RAUCHBEKER. Op Texel zal men wel een beetje met het bezoek van Helder's tweede in zitten. De re deneering: we wonnen van Helder I ai met 42 en dus zullen we 't op eigen terrein tegen het tweede zeker wel redden, gaat, sinds Hel der 2Succes I gespeeld werd, niet op. Zoo dat het een alleszins interessante wedstrijd belooft te worden, welks uitslag geheel on zeker is. GOUDEN KRUIS. Finale afdeeling Den Helder en Omstreken: BKC 2—Petten I. Om het kampioenschap van den N.H.V.B. Gespeeld wordt: KFC 3Alkmaarsche Boys 2. HET NIIV.B.-ELFTAL NAAR ROTTERDAM. De finales op het Feyen oord- terrein Morgen worden de finales van het tournooi om den Moorman-beker op het Feyenoord- terrein te Rotterdam gespeeld. Het N.H.V.B.-elftal komt in het strijdperk tegen den Gelderschen Voetbalbond. Mocht het dien zwaren wedstrijd winnen, dan komt het in de finale uit tegen den winnaar van den wedstrijd Rotterdamsche Voetbalbond Friesche Voetbalbond. Opnieuw vuren we de spelers van Den Helder en omgeving aan om hun beste spel te geven om aldus te trach ten den prachtigen beker voor onze provincie te winnen. Kampioenschap van Nederland. Enschedé: EnschedéNAC. AFDEELING Hl. Nijmegen: NECBorne AFDEELING IV. Oosterhout: TSCPalemig. Tilburg: Wil lem II—NOAD. („De Sportkroniek") Interessante wedstrijd tusschen hert Ned. elftal en het Praagsche Sparta verwacht. Wapenschouw van Olympi sche candidaten op atheletiek-, wieler- cn hippisch gebied. Voor de 4e maal léordt morgen in het Olympisch Stadion de z.g Olympische Dag gehouden, waarvan, zooals men ongetwijfeld weet.de baten bestemd zijn om een zoo goed mogelijke Nederlandsche vertegenwoordiging aan de in Berlijn te houden Olympische spe len te verkrjjgen. Zooals elk jaar het géval was is ook nu een aantrekkelijk programma samengesteld, waarvan de clou ongetwijfeld de voetbalwed strijd tusschen het „proef-Nederlandsch- elftal en de kampioen van Tsjecho Slowakye zal zijn. Van Nederlansche zijde bekeken is deze wedstrüd zoo interessant omdat enkele spelers een „kans" krijgen, spelers van wie zeer velen reeds langen tijd zeggen, dat zij in het Nederlandsch elftal thuis hooren. We denken hier b.v. aan Lungen (A.F.C.), Pien ter (Be Quick), Pelikaan (L.O.N.G.A.) en Vrauwdeunt (Feyenoord). Zij zuilen dus mor gen moeten bewijzen of zij inderdaad tot het internationale peil zjjn opgeklommen en zoo ja, of zij beter zijn dan de internationals wier plaatsen zij morgen innemen. Het ant woord wordt morgen gegeven tegen het zeer sterke Sparta uit Praag, wier kracht onge veer gelijk is te stellen aan die van het ver tegenwoordigend elftal van Tsjecho Slowakije. Hoe het resultaat ook moge zijn (eigenlijk is dit maar bijzaak) verwacht mag worden, dat beide partijen fel om de overwinning zul len spelen en de bezoekers dus van een inte ressant voetbalgebeuren getuigen zullen doen zijn. De opstelling der elftallen is volgt: Bandselftal: Van Male; Caldenhove, Pienter; Pellikaan, Den Hoed, Van Heel; Vrauwdeunt, Bakhuys, Lungen, Smit, Van Nellen. Sjxirta, Praag: Klenovac; Burger, Ctyroky; Kostalek, Boucek, Srbek; Faczinek, Braine, Nejedly, Kaloosai. De overige evenementen. Nog drie andere sporten zuUen worden ge demonstreerd en zij zullen eveneens het beste laten zien wat Holland op dit gebied heeft. Er zijn aardige athletiek-nummers, waarbij zeer terecht alleen hardloopen genomen is en wel over de afstanden 100, 200, 400 en 800 meter, benevens estafette en 110 m. horden. Zeer interessant is, dat onze sprinters, die momenteel tot de besten van Europa behoo- ren, tegenstand krijgen van den Zwitser Hünnl die niet ten onrechte als de gevaarlijkste con current van onzen kampioen Osendarp be schouwd wordt. Het zou dus wel buitengewoon te betreuren zijn als deze door een pas opge- loopen blessure niet zou kunnen starten. Bij het wielrennen zal de groote vraag zijn of Arie van Vliet, dit jaar een gooi zal kunnen doen naar den Olympischen titel. In den strijd, dien hij tegen zijn Hollandsche confraters uit te vechten krijgt, kan hij tenminste al aantoo- nen, dat hij nog van de wereldklasse van vorig jaar is. Tevens zal blijken of zijn tegenstanders eveneens rijp zijn voor Berlijn. Als waardig sluitstuk zal weer het optreden van de Nederlandsche ruiters dienen. De Olympische winnaar lt. Pahud de Mor tang es is weer present, maar ook een Greter en een van Schaick, die vele successen in het buiten land behaald hebben, 't Xs dan ook niet on mogelijk, dat Pahud, evenals vorig jaar het geval was, geslagen wordt. Vast staat, dat de duizenden toeschouwers weer enthousiast zullen zijn over dit zeer spectaculaire nummer. Het uitgebreide programma wordt in het tijdsverloop van half twee tot half zes afge werkt, pauze is er alleen tusschen de twee helften van den voetbalwedstrijd. H. R. C.-NIEUWS. HRC I—DWV I Aanvang half drie. Terrein Sportlaan. Morgen spelen de roodjes de returnmatch voor de promotie-competitie tegen de geel zwarte Nieuwedammers, waarvan in Amster dam met 20 verloren werd, voor de roodjes een der vele motieven om revanche te nemen, die bovendien noodzakelijk is willen z(j hun momenteel nog goede kans verbeteren. We vertrouwen dat de jongens er van over tuigd z(jn, dat zij alleen door van begin tot einde te zwoegen, in staat zullen zijn een gunstig resultaat te boeken, en door DWV geen moment gelegenheid te geven hun spel te ontplooien, doch dit zelf in handen te nemen. TEXEL-NIEUWS. Voor den Rauchbeker speelt Texel I morgen ope eigen veld tegen Helder II (reserve 3, kl.). Een tegenstander waarmede niet valt te spot ten, dat heeft dit elftal ook j.L Zondag nog bewezen door met 21 van het sterke Succes I te winnen. Met het eerste elftal dezer club heeft Texel I het in de Rauch-beker-compe- titie klaar kunnen spelen; het is echter zeer twijfelachtig of dit met het tweede ook wel het geval zal zijn. Het Texelsche elftal is als volgt samen gesteld: Dukers. H. Neijens C. Dros. H. Ran, G. Witvliet, A. Huizinga. M. Vlaming, J. Bruin, N. de Graaf, P. Kikkert, P. Netjens. Reserve I. Boon. NEDERLAND—NOORWEGEN. Op 1 November. Op 1 November zal in ons land de wed strijd NederlandNoorwegen worden ge speeld. Waar de ontmoeting zal plaats vin den, moet nog nader vastgesteld worden. (Amsterdam of Rotterdam. Red.). &%mna6tiek O.K.K. behaalt 6 prijzen op het Bondsfeest 1936 van het K.N.G.V., I.T.O.S.A. te Amsterdam. Zaterdag j.L is de Gymn.-Ver. O.K.K. naar Amsterdam getogen met 95 adspirant-leden, 20 dames en 10 heeren, om deel te nemen aan het bondsfeest, waaraan in totaal door pl.m. 9000 turnsters en turners werd medegewerkt. Zaterdagmorgen werd door 2 groepen meisjes deelgenomen aan den gymnastiek- driekamp in de Apollohal, terwtjl een groep jongens in het Stadion aan de athletiekdrle- kamp deelnam. De uitslag was als volgt: Meisjesklasse A. le prijs gymnastiekdrie- kamp. Meisjesklasse C. 2e prfls gymnastiekdrie- kamp. Jongensklasse C. le pr(js athletlekdriekamp. Voorts werd door de damesafdeeling deel genomen aan den natlonalen wedstr(jd rhyth- mische oefeningen, waarmede een 3e prfls werd behaald. In den optocht kwam O.K.K. uit met 120 deelnemers (sters) en mocht menig applausje van het publek ontvangen. Zondagmorgen volgden de gymnastiekdrie- kampen voor dames en heeren in de Apollo hal. Hieraan werd deelgenomen door een ploeg dames en een ploeg heeren. Beide ploegen behaalden een 2en prjjs. Daar O.K.K. ons gisteren dit bericht liet toekomen, kunnen we het eerst thans plaat sen. In het algemeen willen we er op wijzen, dat we verslagen van gebeurtenissen, die meer dan enkele dagen achter ons liggen, niet meer zullen opnemen. Stelt men prijs op publicatie, dan moet de copie voor de eerstvolgende courant, verschij nende na de plaats gevonden gebeurtenis, in gezonden worden. Redactie. *Ü)andeltyoït W. S. V. ,»DE ZILVERMEEUW". Bovenstaande vereeniging trekt morgen naar Den Haag om aldaar deel te nemen aan de „Residentie-marsch", uitgeschreven door de Haagsche W.S.V. „De Vierdaagsche". Deze marsch, welke onder de algemeene leiding staat van Kapt. Breunesse, de marsch- leider van de Vierdaagsch te Nijmegen, be looft iets bijzonders te worden. Niet alleen dat het parcours schitterend is, maar door de geweldige deelname uit geheel Nederland zal er een „Vierdaagsche-sfeer" heerschen en een gezonde rivaliteit tusschen de Wandel- sport-vereenigingen. Wij wenschen de „Zilvermeeuw-groep" (28 personen) veel succes toe in Den Haag! De reis geschiedt per bus. Vertrek 6.15 v.nu vanaf het Clubhuis, Goudsbloemstraat. %eilen KON. MARINE JACHTCLUB. Periodieke zeilwedstrijd No. 3 op Vrijdag 5 Juni 1936. Tijdschot (hijschen clubvlag) 8ul5. Modelsloepen B I en B n, vijf min. schotl hijschen vlag Z 8u25; afvaartschot: strijken vlag Z 8u30. Fantasiesloepen, vijf min. schot: hijschen vlag W 8u40; afvaartschot: strijken vlag W 8u45« Uitstel van een uur voor alle klassen, Vlag U. Wedstrijd gaat niet door, Vlag N. Afkorten baan: Indien de baan voor één of meer klassen wordt afgekort, wordt vlag S boven de betrekkelijke klassevlag geheschen, Baaninrichtlng tegen zon, Roode vlag. Baaninrichting met zon, Witte vlag. Lijn van afvaart en aankomst is: Vlet met vlag. Wierhoofd (vlaggestokken Ineen). UITSLAG PERIODIEKE ZEILWEDSTRIJD 5 Juni 1936. Wedstrijd no. 8. Modelsloepen B I en fi II. 1. Sergt. tel. G. Meng, O.Z.D., 21 punten? 2. Ltz. 2e kl. J. K. Kempees, Wachtschip, 15 punten; 3. Ltz. 2e kl. J. v. Staveren, v. Speyk 12 punten. Fantasiesloepen 1. Schipper H. J. Steyn, Schorpioen, 19 punten; 2. Ltz. 2e kl. G. F. Zegers Veeckens, Gelderland, 13 punten; 3. Opp. schipp. W. P. H. Smit, Mar kaz. 10 punten. Summmw SCHEFFER VERBETERT NED. RECORD 400 M. RUGSLAG. Tyd van 5 min. 41 sec, Scheffer heeft weer een Nederlandsch re cord op den rugslag verbeterd en wel de 400 M., die hij in 5 min. 41 sec. aflegde, hetgeen 3.6 sec. minder is dan het oude record, dat met 5 min. 44.6 sec. op naam van Metman stond. Zooals men weet, had Scheffer op 15 Mei jl. ook reeds het record 200 M. verbeterd zoodat thans alle Nederlandsche records rug slag op zijn naam staan. Motm-jmt MOTORRACES TE ALKMAAR. Groote sterrit naar Alkmaar, Alomaria V. V. V. herdenkt den 14den Juni a.s. haar 40-jarig bestaan en zij mag zich dan tevens verheugen in het geheel alleenstaande feit, dat zij 15 jaren achtereen motorraces heeft georganiseerd. Het spreekt vanzelf, dat Alcmaria V. V. V, getracht heeft, om dit dubbel-jubileum op waardige wijze te vieren en wij gelooven, dat ze daar in geslaagd is. Allereerst de motorraces. De April-races waren op nieuwen leest geschoeid en bleken toen een ongekend succes. Welnu, Zondag 14 Juni zullen we een dergelijk programma kun nen zien. Opnieuw zijn alle senioren ingeschre ven, opnieuw zal men tegelijk starten in man* ches en series met herkansingen en opnieuw zal blijken, dat een sterk bezet veld voortdu rend strijd geeft, omdat elke plaats van belang is voor de uiteindelijke beslissingen. Daarnaast heeft Alcmaria V. V. V. een sterrit georganiseerd, die heel eenvoudig van opzet is, voor de deelnemers niet te moeilijk en waaraan een fraaie prijs verbonden is: een 4-persoons auto! De deelnemers aan den ster rit hebben gratis toegang op het paddock, d.i, de rang voor de groote overdekte tribune. De Graanmarkt. ALKMAAR, 5 Juni 1936. Op de heden gehouden Graanmarkt waren in totaal 146 H.L.'s aangevoerd, waarvan soort en prijzen als volgt: 3 Hl. voertarwe 6.25; 10 Hl. gerst chev. 6—6.10; haver 6.40—7.10; 23 Hl, boonen, w.o.: paarde 5.25, bruine 10.50—- 13.50, citroen 1316, duiven 11 en witta boonen 1015; 26 Hl. karwijzaad 21.50, 2a s. 18.50; 12 Hl. erwten, w.o.: kleine groenfc 8.10, grauwe 2026 en vale erwten 22, Alles per 100 Kg. Handel goed. De Kaasmarkt. ALKMAAR, 5 Juni 1936. Op de heden ge houden kaasmarkt waren in totaal 77 stapels, wegende 148000 Kg. kaas aangevoerd, waar van de prijzen als volgt: Fabriekskaas: 45 stapels Kleine ƒ21; 3 stapels Commissie 18.50 Boerenkaas: 4 stapels Kleine 19 en 25 sta pels Commissie 24. Alles met rjjksmerk, Handel goed. Amsterdamsche aardappelprijzen. AMSTERDAM, 5 Juni 1936. Op de heden gehouden aardappelenmarkt waren de prijzen onveranderd. Aanvoer 277.200 Kg. BROEK OP LANGENDIJK, 5 Juni 1936. Aanvoer en prjjzen waren heden als volgt( 22000 Kg. Aardappelen, w.o. Schotsche muls zen 8.6011.60, Drielingen 9.5012.70 en kleine 10.2012.70; 6625 Kg. Tomaten: A 23.30, B 24.40—24.70, C 22.50 en CC 18.20, alles per 100 Kg.; 600 bos Peen 7.20 —7.60 en 2830 bos Rabarber 1.60—2.50 pee 100 bos. SCHAGEN, 4 Juni 1936. Op de heden ge houden eierenveiling waren aangevoerd 70.000 kippeneieren, waarvan de pr(jzen als volgtt 54—56 Kg. 2.35—2.40; 56—58 Kg. 2.40-» 2.45; 58—60 Kg. 2.45—2.55; 60—62 2.50-» 2.65; 62—65 Kg. 2.65—2.95. 4000 Eenden» eieren 2.152.30 per 100 stuks. „Holdorsoho Eierenveiling". DEN HELDER, 4 Juni 1936. Aangevoer4 werden 23730 kippeneieren en 774 eenden» eieren. 52—54 Kg. 2.60—2.70; 55—57 Kg. 2.6p 2.90; 58—60 Kg. 2.60—3.00; 61—63 Kg, ƒ2.70—3.20; 64—70 Kg. 2.90—3.40; Eenden» eieren 2.102.30,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1936 | | pagina 11