H.R.C. wint het tweede klasseschap terug. HELDERSCHE COURANT VAN DINSDAG 16 JUNI 1936 HNK 1- SPORTIEF Watervogels I-Alkm. Boys II 6-4. Een royaal verdiende 5-3 overwinning op Kinheim. De les van Hoorn. Een optocht van 2 0 Heldersche auto s en autobussen door Noord-Holland s dreven. Hartelijke en spre kende ontvangst van duizenden in onze stad. Wat zoo menig H,R.C.-aauiianger en -S|>oier vurig gehoopt heeft, aan de verwezenlijking waarvan hy nauwelyks durfde denken, is waarheid geworden. HRC heeft van Kinlieim mot 53 ge wonnen en 1 toeft daarmede deze Bever- wijksche club uit de tweede klasse ver drongen. Op zeer verdiende wijze hebben de Racers weer bezit genomen van hun plaats In de tweede klasse, waarmede we hen van harte feliciteeren. Het was Zondag op den kop af twee jaar en 9 dagen geleden, dat op een warmen zo- tnerzondagmiddag een vermoeid en terneer geslagen voetbalelftal vergezeld van een fchare even vermoeide en even down gestemde Supporters van Hoorn naar Alkmaar buste, Pm in de kaasstad te trachten weer wat op Verhaal te komen. Dat was de Heldersche ftacing Club en haar getrouwen, die voor het eerst in haar bestaan de beteekenis had leeren Jcennen van „den Weg Zurück" te moeten gaan. Vrijwel geen woord was onderweg ge sproken, geen verwijt werd gemaakt, dan Wellicht alleen aan den scheidsrechter... OSV Was gepromoveerd en HRC naar de derde klasse terugverwezen. Echter een droeve in- Comste in Den Helder is het niet geworden, Want nog op dienzelfden dag en in datzelfde Alkmaar, waar reeds eerder de victorie be gonnen is, werd door het bestuur en de spe lers den duren eed gezworen dat men niet ferder zou rusten of dit verloren terrein moest erwonnen zijn. Plechtig hebben de spelers daar trouw en medewerking aan het Bestuur toegezegd, dat, op zijn beurt gesteund door idezen uitspraak, ijverig aan het werk toog. Ge slagen, maar allerminst verslagen arriveerde ^e club der rood-witten in het Heldertje, en étilletjes ging ieder zijns weegs... Korten tijd later liet het bestuur zien, dat et ernst was. Mr. Leavy, de Engelschman, ie reeds eerder de vereeniging onschatbare diensten had bewezen, werd geëngageerd en toen de spelers dat zagen ondervonden zy éérst den rechten stimulans om voor hun ver- éeniging te gaan strijden. Men weet 't, het ëerste seizoen in de derde klasse bracht niet fiet zoo gewenschte resultaat, doch het pleitte ppnieuw voor het moreel van de club, dat ook deze terugslag werd overwonnen. Ook dit jaar scheen aanvankelijk het kam pioenschap weer in andere handen te zullen belanden, doch door energiek volhouden ge lukte het den Racers een voorsprong te ver krijgen, die zij tot het einde wisten te hand- paven en die na achttien gespeelde wedstrijden pelfs 6 punten op no. 2 bedroeg. HRC was kampioen, doch alhoewel er opgewekt feest gevierd werd, was het enthousiasme niet zoo héél groot, omdat men gezien het spelpeil en gehoord de geruchten over de kracht van DWV én Kinheim niet zooveel vertrouwen had in de promotie-competitie. Het werd Zondag ruiter lijk door de Racers erkend: zij gaven zich aan hankelijk niet veel kans! Edoch, in deze 4 pware, zenuwsloopende wedstrijden is het weer eens gebleken, van welk een doorslaggevende heteekenis andere factoren dan perfecte ken- füs van het voetbalspel zijn. In den eersten jyedstrjjd, in Amsterdam tegen DWV, probeer den de roodjes alleen door spel succes te beha len. Zij waren voldoende gewaarschuwd om p\VV niet met haar eigen wapen te gaan be strijden en toen zij het toch deed, verwonder de het eigenlijk niemand, dat zij met 20 Verloor. Ook nu gingen de koppen niet neer, pok nu was er geen sprake van zak en asch, integendeel men begreep, dat alleen de echte Óuderwetsche HRC-geest nog redding Kon prengen. Men riep de jaren van een Hoender dos, Bouke Prins, Henk Helder, Artz, Jan &ugustein en nog zoovele anderen in herinne- |ing, toen successen uit het vuur gesleept jverden door een geweldig élan, dat slechts yoortsproot uit de groote liefde die de dragers yan het roode shirt voor hun kleuren koester den. Het was op dat vuur, dat weergalooze Enthousiasme, dat alles overwinnende tempe rament, dat de honderden getrouwen wacht ten, want alleen als dat er kwam, waren de hbs takels die op den weg naar de tweede j|lasse lagen op te ruimen. Het kw&m, heel plotseling en eigenlijk geheel onverwacht. (Namelijk in de tweede helft van den thuiswed strijd tegen Kinheim, waarin de Racers een hoor de rust verkregen 10 voorsprong wisten |e behouden, doordat plotseling de geest van de ploeg van 10 jaar terug over hen gevaren ïtwam. Deze overwinning luidde de groote Victorie in: de spelers voelden nu ook zelf, hoe |le tweede klasse genomen kon worden. Van Stonde af aan werd tegen het sterke en spel- technisch ook betere DWV hetzelfde recept toegepast en ziet, ook thans was de diagnose juist gesteld: DWV kon niet voor de tweede jnaal van HRC winnen en moest zich met een gelijk spel tevreden stellen. Men kent de situ atie die nu ontstaan was: HRC moest in Vel den winnen om tweede klasser te kunnen Worden. En nu is het eigenaardige van deze geheele promotie-competitie, dat deze laatste En belangrijkste wedstrijd voor HRC de ge makkelijkste van de vfer geweest is. In de partijen tegen DWV en Kinheim (thuis) werden aan ausdauer en hardheid veel groo- tere eischen gesteld dan Zondag. Het was zoo'n eigenaardige wedstrijd, waarin verschil lende doelpunten geboren werden uit zwakke momenten van de verdedigingen. Die doelpun ten kwamen zoo „gemakkelijk" ter wereld, dat de spelers blijkbaar onder de psychose kwa men: waarom zullen we ons zoo druk maken als doelpunten toch zoo gemakkelijk vallen! En het gevolg van deze mentaliteit was, dat het spelpeil het hoogste was dat in deze promotiecompetitie bereikt werd. Vooral voor de rust was het een interessante party voet bal, versierd door tal van aardige staaljes samen-, driehoeks en positiespel, en waarin onze voetballers voortdurend den toon aan gaven. Vinnig zaten de roodjes op den bal en het opmerkeiyke was, dat zij vooral op tempo de geelzwarten sloegen. Steeds was een Racer eerder bij den bal. Een tweede voorname fac tor was het optreden van de middenlinie. Tegen DWV had zij zich byna niet over de eigen helft gewaagd, maar nu vatte zy h»nr taak zoo volmaakt op, dat én de achterhoede én de stormlinie daarvan profiteerden. En de voorhoede was op zichzelf al 50 'gevaar lijker geworden nu Dissel zijn plaats op den linkervleugel weer had kunnen innemen. Wel licht dat de capaciteiten van hem en Reinders niet zoo veel uiteenloopen, doch Dissel past beter in het kader van de huidige Racing- voorhoede. Volkomen verdiend hadden de Racers bij het ingaan van de rust een 31 voorsprong en het was zoo, zooals wy naar Den Helder konden telefoneeren: zooals het er thans uitziet, gaat HRC dezen wedstryd win nen! Even dreigde in de tweede helft toch weer alles mis te gaan, doch ook heel even maar. Met hand en tand werd den gereduceerden voor sprong tegen de heftig aanvallende K.-ploeg verdedigd en op het juiste moment wisten de H-forwards door twee doelpunten het moreel van de gastheeren zoo te breken, dat zij vanaf dat moment geslagen en gedegradeerd wa ren. In de resteerende 25 minuten was de Helder sche ploeg meester van het terrein en heeft haar promotie geen oogenblik meer in gevaar verkeerd. Wij geven thans even het woord aan onzen verslaggever voor het weergeven van het spelverloop: Het spelverloop. Onder leiding van den heer L. F. A. van den Burg stelden de teams zich als volgt op: Kinlieim. O. Druyven Geel-zwart Rozemeyer Stals (aanv.) W. Groeneveld I. Groeneveld Schoo Steeman H. Groeneveld Ellen Raaymakers Kuilenburg Dissel Kuiper Zymnl Gast Sanders Striet Stolk Post (aanv.) Scholten Siersma Rood-wlt. Van Es H.R.C. Captain Post verloor den toss, zoodat Zymni dan bal aan het rollen bracht. De be- langrykste kamp, die de beslissing zou bren gen, was om 2.05 uur begonnen. Even een heen en weer getrap, dan zien we een uitste kend opbrengen van het geel-zwarte binnen- trio, de H.achterhoede werd royaal in de luren gelegd en H. Groeneveld scoorde reeds na 2 minuten spelen een mooie goal! Het spel verplaatst zich vliegensvlug, we konden het vooralsnog niet zenuwachtig noemen en er zit pit in. Het peil was lang niet slecht. Na 6 minuten plaatste Sanders den bal goed voor doel, ook hier kreeg de achterhoede geen vat op het leder en van dichtby was het Zymni die de partyen op gelijken voet bracht. „Janus" kanjerde uit een vrijen trap den bal net over den lat, en „Jopie" liep nogal eens van zgn plaats naar binnen, wat zyn voor- en nadeelen had. Toch kreeg hy eenmaal, vlak voor doel staande, den bal, maar de afwerking duurde te lang en een Kinheimer stuitte zijn poging. Dan zien we Van Es tweemaal achtereen in actie op moeilijke bal len, eerst werkte hy zich cordaat door een kluwen van spelers heen en daarna onder schepte hy fraai een afgemeten center van Kuilenburg. „Chris" werkte daarna niet ver genoeg weg, Striet was echter bliksemsnel teruggeloopen en zorgde met een ferme been- zwaai voor opluchting. Na 17 min. de eerste corner op het Raclng-doel. Zymni, op den vleugel beland, zette zuiver voor, Dissel ving op en kopte in de goede richting, de keeper wist het leder echter nog te stoppen. Prach tig samenspel door het trio Sanders-Zymni- Dissel, werd weer met een kopbal van laatst genoemde besloten, maar de bal werd op cor ner gekeerd, de eerste op het Kinheim-doel. Zymni faalde vlak voor doel en daarna was er even verwarring in het H-doelgebied, waarvan de K-linksbuiten echter niet wist te profiteeren. De stryd bleef zeer levendig, maar na 25 min. spelen kwamen de roodjes iets meer in den aanval. Hun middenlinie stuwde veel meer dan gewooniyk, en dat kwam de voorhoede ten goede. Van 1—I op 13. Een vrye schop op het K-doel bracht de zooveelste spanning en na een voorzet van Sanders was het harde schot van Gast juist De nieuwe 2e klassers. iets te scherp. HRC's aanvallen werden tal rijker en de K-defensie begon af en toe zeer zenuwachtig te doen. Als Siersma en van Es elkaar in den weg loopen, vreezen wy het ergste, maar het loopt nog goed af. Dan komt het moment, dat reeds eerder verwacht werd, een keurige pass door Dissel goed begrepen, de bal suisde voor den doelmond, Zymni miste, niet echter „Jopie", die keurig naar binnen loopend den bal opving en onhoudbaar inzette. HRC had de leiding en heeft die niet meer afgestaan. Kinheim voelde zich nog lang niet verloren en met een vrijen schop door Raay makers genomen, heeft van Es heel veel moeite gehad. Vier minuten na H's 2e goal ontstaan vlak achter elkaar 3 hoekschoppen op het K-doeL By den tweeden corner duikt Sanders als 't ware naar den bal, hij verraste byna den keeper, maar weer werd 't corner. Deze nam Sanders zelf, mooi zweeft den bal voor den doelmand, wordt door K. wel weg gewerkt, maar de vrystaande Gast ving het ronde ding op en scoorde het mooiste doel punt van den wedstryd. HRC overheerschte de resteerende 8 minuten vrijwel geheel, want in de geelzwarte ploeg scheen elk ver band geweken, er wordt wel geploeterd, maar het overleg was werkehjk zoek. Om 2.50 is het pauzeeren. De 2de helft. Kinheim verkleint den achterstand. Even „knijpen" in de roode gelederen. Om 3.05 wordt het spel nervat en reeds na 3 min. spelen ontstond via een vrijen schop gegeven voor een overtreding van Scholten Kinheim's tweede goal. Nu of nooit, dachten de Beverwykers en 20 minuten lang hebben zij het beste van het spel gehad en waren uiterst gevaarlyk, zoodat het werkeiyk „knij pen" is geweest in het roode kamp. Wel was de Racing-aanval niet werkeloos, maar in deze periode is er veel kans op den gelijkmaker geweest. De versterkte roode verdediging heeft zich echter taai en vasthoudend geweerd, maar toch eere wien eer toekomt is het toch de man onder de lat geweest, die den gelijkmaker heeft voorkomen. We noemen in dit verband twee fraai reddingen, al gingen die dan ten kostte van hoekschoppen. Was hij toen gepasseerd geweest, het zou hem dat niet als een blaam aangerekend kunnen worden. Een andere keer had Kinheim pech, toen Stee man van dichtbij hard tegen den paal schoot. Voetbal is nu eenmaal een kansspel, geluk hoort er bij! Sanders en Dissel brengen den stand op 25. Juist aan het einde van dezen grooten druk, nam Gast een vrije schop op zoodanige wijze, dat een heftig getrap voor 't vijandelijke doel er het gevolg van was, waaraan Sanders een einde maakte, door den bal onhoudbaar in te zetten. Nog was het gejuich niet verstomd, of Dissel scoorde tactisch HRC's vijfde doel punt. Nu kon HRC de overwinning niet meer Ontgaan! By Kinheim raakte de fut er uit. Ook het tempo verslapte aanmerkeiyk. Er moesten nog 23 minuten gespeeld worden, waarin nog wel spannende oogenblikken voor kwamen, maar het spelpeil was bedenkelijk ge zakt. Kinheim pastte met succes den buiten spel toe, waardoor het spelpeil telkens onder broken werd. Ook dat deed geen goed aan het vertoonde. HRC was over het algemeen de sterkste in het veld en had men alles op alles gezet, wellicht dat de score nog hooger ge worden was. Kort voor het einde was het de middenvoor van de thuisclub die na goed en snel doorbreken den achterstand nogmaals verkleinde, terwijl Post in de laatste minuut zich de luxe permitteerde een strafschop recht op den keeper af te richten, zoodat deze met gemak kon wegwerken! Eén minuut later, om 3.50, was het einde daar. HRC had verdiend gewonnen! De huldiging op het veld. Nauwelijks had de heer van den Burg, die oip een uitstekend geleiden wedstrijd mag terugzien, de laatste solo aan zijn fluit ont lokt of de circa 500 enthousiasten, die de spe lers naar Velzen vergezeld hadden, bestorm den het speelveld en hieven de matadoren op de schouders. Men wist van uitbundigheid niet wat men doen moest, men sloeg elkaar op de schouder, schudde elkaar heftig de hand, daar zagen we zelfs een traan in het marme- ïyk oog blinken en intusschen bracht men de spelers in triomph naar het kleedlokaal onder de tribune. Evenals bij het behalen van het kampioenschap kwamen de spelers voorloopig niet aan het verkleeden toe, want daar was reeds de vertegenwoordiger van Kinheim, die spontaan de club uit Den Helder feliciteerde met het behalen van het tweede-klasseschap, over het verliezen waarvan zijn spelers met weemoed dachten. Naast deze hartelijke geluk- wenschen volgden er nog ettelijke, die zeker niet minder hartelijk en spontaan waren. Ach tereenvolgens hadden de Racers de complimen ten in ontvangst te nemen van: een bestuurslid en den aanvoerder van DWV, Afdeeling I en v.v. Bloemendaal (Cassee), Belangenvereeni- ging (Scherpenhuyzen), WFC, AFC, KFC, Purmersteyn en VSV. De heer J.W. Thijssen nam zooals hij trouwens den geheelen verderen dag en avond doen zou, de honneurs voor zyn vereeniging waar. Een half uur na den strijd lag het prachtige VSV-terrein verlaten: het had weer eens als tooneel gediend van een blijspel-drama, waar in de hoofdrollen ditmaal werden vertolkt door de Heldersche Racing Club, en door Kin heim... Doek. De zegetocht naar Den Helder. Om de spelers de gelegenheid te geven wat op verhaal te komen werden de bussen van de supporters naar Beverwijk gedirigeerd, vanwaar men gezamenlijk naar Den Helder zou tuffen. Intusschen laafden de spelers zich naby het terrein aan een frisschen dronk, by welke gelegenheid de heer Gorter namens het „treinreizend publiek" een vaantje met me daille aanbood. Kort daarop ging het naar Beverwijk, waar de ploeg een waariyk grootsche hulde te beurt viel. In het centrum van dit dorp had de Hel dersche invasie volkomen beslag gelegd op den openbaren verkeersweg. Juichend en hossend begroette men de naderende bus, onder de honderden die de spelers aldus opwachtten be hoorden de beide harmonika spelers, die by eiken thuiswedstrijd van HRC de tribune met hun goede muziek vermaakt hebben. De bus stond nog niet stil of als klitten hingen de enthousiasten aan de portierraampjes en trachtten de helden de hand te drukken. Dat gelukte natuurlijk maar aan de helft, maar des te heftiger waren de pogingen van de an deren! Beverwijk stond gedurende enkele minuten op haar kop, men zal daar wel een eigenaardigen indruk van de Heldersche bur gerij gekregen hebben!... Vervolgens werd de colonne geformeerd. De bus met de spelers en bestuursleden ging voorop en daar achter sloten zich de andere bussen en particuliere auto's in totaal ongeveer 20 wagens aan! Zoo was de opmarsch naar Den Helder en men kan zich voorstellen, dat bij het passeeren van stad of dorp de kelen eens extra geschraapt werden en „wellui dend" verkondigd werd: Van je ras, reis, ras, Racing 1 is tweede klas! Of de volgende ontboezeming van links back Schol ten: Racing 1 is tweede klas, Omdat er in de derde geen pleiats meer was! Deze rijdende file had naturlijk veel be kijks en zoo de Noord-Hollanders nog niet van HRC's victorie vernomen hadden, zullen zj deze toen gewaar geworden zijn. Aan de grens van de stad stonden velen der thuis- geblevenen reeds te wachten, de spelers en supporters hadden eerst nog zorgvuldig „ge stemd" om zoo schoon mogelyk de diverse liederen te kunnen uitgalmen. Toen was de „blyde incomste" begonnen... Langs de Bin nenhaven en Zuidstraat stonden groepjes van menschen, die lachend de overwinnaars be groetten. Natuurlyk was de ware belangstel ling geconcentreerd naby het clublokaal van den heer Snel in de Keizerstraat, waarheen rechtstreeks gereden werd. Hier steeg een luid gejuich op en hadden de spelers handen te kort om de felicitaties in ontvangst te ne men. In het clublokaal zelf werd natuurljk nog eens opnieuw zingend en dansend het behalen van het tweedeklasseschap verkondigd, waar na bestuur en spelers zich vereenigden aan een diner. Het was hier, dat de vertegenwoor diger van de Alkmaarsche Boys, de in voet balkringen zoo bekende Siem Bak, namens zijn vereeniging de beste wenschen kwam overbrengen, terwijl van den heer P. Th. Luyckx een schrifteiyke felicitatie binnen kwam. Onder de best denkbare stemming werd daarop de maaltijd genuttigd en inwen dig versterkt was het gezelschap bereid om het feest voort te zetten. Dit bestond aller eerst uit den rondgang met muziek door de stad. Reeds ver voor het aangekon digde tijdstip haddgn honderden zich opnieuw in de Keizerstraat verzameld. Toen wy uit het bovenhuis een blik naar beneden wierpen, zagen wy, zoover het oog reikte, een deinende menschenmassa, welke al wachtend moeite had om rustig te blyven. Dank zij de voor beeldige organisatie van de politie liep alles op rolletjes. Bestuursleden, spelers en genoodigden na men in de dertien auto's plaats en om ca. 9 uur nam de feestmarsch een aanvang. Voorop ging het Stedelijk Muziekkorps, dat ter ge legenheid van dit sportieve succes zijn mede werking verleende. Daarop volgden de auto's, in de eerste waarvan aanvoerder Geert Post met een grooten lauwerkrans, hem door het bestuur geschonken, pronkte. De stoet trok langs Keizerstraat, Spoorstraat, Weststraat, Kanaalweg, Koningstraat, Spoorstraat naar het Kegelhuis. Overal waar zij langs kwam stonden de menschen in dichte rijen samen geschoold en gaven vol enthousiasme uiting aan hun vreugde. Omgekeerd lieten de inzit tenden zich natuurlijk niet onbetuigd en zoo was het in het centrum der stad van 9 uur tot half tien een schouwspel, dat maar eens in de 10 jaar voorkomt! Voor ons kantoor hingen nog de bulle tins, die des middags honderden belang stellende getrokken hadden en waarop zij in spanning het telefonisch doorgegeven verslag van den wedstrijd volgden. De belangstelling was zoo groot des mid dags, dat het verkeer in de Koningstraat er volkomen door gestremd was! Bepaald overweldigend was ook de men schenmassa in het Julianapark, waar de politie moeite had om de schare in bedwang te houden. Bj het uitstappen van de spelers steeg telkens een donderend hoera op. Siersma, die de laatste 3 pro mo tiewedstry den in de plaats van Van Til meespeelde. ginnen we met keeper Jan van Es. Deze nog jeugdige kracht heeft zyn aandeel in het succes gehad door zyn rustige wijze van keepen, van welk vak hij de kneepen door en door kent. Dat men hem destyds in de plaats van den forscheren Manus Prins heeft durven opstellen is een daad van wys beleid geweest. Gedurende vrijwel de heele compe titie, doch alleen in den eersten promotie wedstrijd heeft Jan van Til de rechts- backn'aats bezet, doch wegens een enkel blessure moest hij in de laatste drie mat ches door oud-aan voerder Chris Siersma vervan gen worden. Zoowel over den een als over den ander kan H.R.C. tevreden zyn, al dient gezegd, dat Siersma zyn beste prestatie uit zyn beste dagen niet bereikt heeft. In den aanvang van de competitie vonden we Bob Scholten op de linksbackplaats een zwakke plek, doch de stevig ge bouwde jongeman heeft onder leiding van Mr. Leavy zoo danig getraind dat er heel wat overtollig vet van hem afging, zoodat hy vlugger in zyn bewegingen en resoluter in zijn optreden werd. Vooral in de promotiewedstrijden heeft hy zeer nuttig gespeeld en was.dik- pa wijls de meest op vallende achterspeler. Van de middenlinie noemen we allereerst den spil G e r r i t Stolk, die zoo lang we hem kennen - en dat dateert al van de jaren van SVS nog nooit zoo'n vorm bereikt heeft als juist nu. Het is met hem als met Andriessen: hij moet eens een keer niet meespelen wil men zien hoeveel hij wel voor zijn ploeg waard is. Hij werkt als een paard en heeft vooral zijn kopwerk belangrijk verbeterd. Daarbij weet hij van ouds een wedstrijd op vollen kracht uit te spelen. Rechts van hem speelt aanvoerder Geert Post, een bescheiden jongeman, zelfs iets te bescheiden voor een captain, die echter tal van goede wedstrijden gespeeld heeft, doch in de promotie-compétitie niet erg ge lukkig was. Zijn lange beenen hebben meni- gen linksbuiten den weg naar het H-doel ver sperd! Als linkshalf zagen we dit seizoen N i c. Striet fungeeren, de eenige marineman van de ploeg. We herinneren hem als jongen, dat hij nooit een bijzonder voetballer was, doch na zijn terugkomst uit Indië is zijn groote voetbaltyd gekomen. Hij was 't, die door zijn vurig doch sportief spel steeds de gevoelige snaar der aanhangers liet trillen, hij was 't, die van den eersten competitiewedstrijd af MwKInl Ijl' 1' i li Jg, M H.R.C.'s ZEGETOCHT. De menschenzee in de Keizerstraat na het passeeren van de muziek en de auto's. (foto: atelier „Modern", alhier). In liet Kegelhuis. Wegens zyn beperkte grootte konden na tuurlijk lang niet allen, die graag het feest van H.R.C. hadden willen meevieren, toege laten worden, want in een minimum van tijd was het Kegelhuis eivol. Het is hier geweest, dat in intiemen kring het heroverde tweede klasseschap danig gevierd werd. Zeer wijse lijk gaf men geen gelegenheid om te compli menteeren, anders had men tot laat in den avond speeches moeten aanhooren. Neen, voorzitter tevens ceremoniemeester Thijssen zeide, dat men gekomen was om feest te vie ren, s.v.p. hurry op, maar... netjes! Nu het dient gezegd, de feestelingen hebben zich correct aan dit devies gehouden en fle avond verliep in de beste orde. Met een echte Ra- cing-ambitie werd door de feestgangers aa» de polonaise deelgenomen en daarna werd er op de vroolyke muziek van het Kegelhuis- ensemble lustig en tot vroeg in den morgen gedanst. Ook nu kreeg het eerste elftal een eere-rondje, want ter eere van de grandiose overwinning werd de dansvloer gedurende korten tyd alleen voor de spelers gereser veerd. Af en toe bereikte de curve der stem ming een hoogtepunt en dat was zeker' het geval toen midden in een mobilisatiewals praeses Thyssen op de schouders genomen werd en zoo een tochtje door de zaal moest ondergaan. Voorts verleende het lid Kok zeer verdienstelyke medewerking in de eerste plaats omdat hy zoo spoedig een loflied op de spelers en vooral ook op den trainer kon uitbrengen (het refrein werd braaf meege zongen) en ten tweede omdat hij nog eens een demonstratie gaf van zijn zeldzame be gaafdheid in het imiteeren van dierengelui den. Als Kok op het voetbalveld net zoo all-round is als op dit gebied heeft de H.R.C. een uitstekende kracht in hem. Vermelding verdient ook het melodrama „De verloren zoon", dat onder uitbundig gelach van de toe hoorders niet door kon gaan wegens onge steldheid van den vader. En zoo ging men door, zooals gezegd tot vroeg in den morgen. En toen eindelyk de laatste man het Kegelhuis verliet, kon zeker óók de familie Burger met reden zeggen, dat HRC op waardige wijze de herovering van de tweede klasse gevierd had! IETS OVER DE SPELERS. Als we iets willen zeggen over de spelers, die zoo kranig werk geleverd hebben, dan be- met het ware élan van den echten Racer speelde. Een kanthalf van bijzondere betee kenis, niet in het minst omdat hij beide bee nen even goed gebruiken kan. O.i. is Joop Sanders de groote man van de voorhoede, ja, van de geheele ploeg. Het is altijd een lust om deze rasvoetballer aan het werk te zien en al zou men hem gaarne nog wat meer dash in zijn spel zien leggen, gezien zijn physieke gesteldheid mag van hem toch geen grootere prestatie ge- eischt worden. Joop is de speler bij de gratie van King Soccer; hij is dit seizoen voor zijn club van onschatbare beteekenis geweest. Hy vormde met Janus Kuiper de rechter vleugel. Kuiper moest het steeds hebben van zeer hard werken en stevig doorzetten en vandaar dat ook menig doelpunt, ontstaan uit een ferm schot van zyn rechtervoet, ge noteerd staat. De groote verwach tingen, die men dit seizoen van Frans Zymni gehad heeft zyn elgenlyk niet heelemaal beantwoord geworden. We hebben hier te doen met een byzonder handigen voetballer, die echter zoo bekend is, dat hy voortdurend een extra bewaking te genieten had. Toch heeft hy' et telijke verrassende doelpunten gemaakt en steéds stempelde deze hem mede door zyn dikwyls onver wacht opengooien van het spel tot een der beste spelers van de ploeg. Appie Gast is de jeugdige linksbinnen, een populaire figuur van het voetbalveld. Hy is wat te licht en deinsde nog wel eens terug, maar door tallooze fijne trekjes deed hy zich als de right man in the right place kennen. Tenslotte linksbuiten Dissel, van wien we in ons overzicht al iets zeiden. Zijn wedermeespelen was een van de voor naamste factoren, die de beslissende zege op Kinheim tot een feit maakten. Tenslotte linksbuiten J o Dissel, van dien oefenmeester. Wij hebben het reeds ter ge legenheid van het behalen van het kampioen- H.R.C. TWEEDE KLASSER! Onze Racing heeft gewonnen, H.R.C. is tweede klas, Het Bestuur en al de leden Zyn geweldig in hun sas. Door een 53 overwinning Heeft de H.R.C. getoond, Dat haar zwoegen en haar werken, Juist naar waarde werd beloond. Zondagmiddag was er spanning, Heel Den Helder leefde mee, Ieder zat met zijn gedachte Bij den stryd van H.R.C. Maar wij bleven op de hoogte, Dank zy de Heldersche Courant, Net als bij een Iandenwedstryd, Zooals BelgiëNederland. 't Was voor velen een verluchting, Toen de uitslag was bekend, Want een 53 overwinning, Was voorwaar een „happy-end", Met muziek, enthousiasme, En een ware bloemenschat, Maakten zy een eererondje, Door het centrum van de stad. En de tweede klasser Racing Werd van harte gefêteerd, Door een schare van supporters, Danig gecomplimenteerd. 1-i H.R.C., zeg lui, van harte, Het is reuze voor elkaar, Bly'f zoo doorgaan, en succes geeft Ook weer 't volgend voetbaljaar! WEGGIE. is een Overhemd met vast boord HERMAN DE HAAN Koningstraat 92. Tel. 660, schap gezegd, dat hij de man is geweest, die de spelers ontzettend veel heeft geleerd en de ploeg op een zooveel beter plan heeft weten te brengen, dat de promotie daardoor bewerk stelligd is kunnen worden. Terecht verdient Mr, Leavy alle respect voor zijn werkwijze en voor zijn opoffering, want het hoeft hier niet verzwegen te worden: de joviale Engelschmay deed veel meer dan de club ooit van hem had durven eischen. We gunnen hem van harte de voldoening, die de promotie van HRC ook voor hem moet zijn. Daar K.F.C. m zich teruggetrokken heeft,; was het de voorlaatste kampioenswedstrijd der Watervogels, welke werd gewonnen door do Alkm. Boys met 6i. Niemand zal wel ge dacht hebben in de rust, dat Watervogels, met een 41 voorsprong, nog met 64 zou ver liezen. Maar Alkm. Boys dacht er anders over, en liep op schitterende wyze den achter stand in. Als de scheidsrechter de beide aanvoerders by zich fluit, overhandigd captain Been zijn collega een mooie ruiker. Als Watervogels tegen wind in aftrappen, gaan ze direct tot den aanval over, maar deze loopt op niets uit. Meteen zet Alkm. Boys mooie aanvallen op en moet de W.-defensie alle zeilen bijzetten om erger te voorkomen, Dit overwicht duurt ruim 10 min. en er wordt dan ook elk oogenblik een doelpunt verwacht. Maar dit komt onverwacht aan den anderen kant, als de W.-linksbinnen op een voorzet van links doorloopt en den keeper van dicht by passeert. Na dit doelpunt geven de Water vogels den toon aan,. Er wordt nu uitstekend samengespeeld en het duurt dan ook niet lang of W. maakt er 20 van als de W. rechts binnen goed inschiet. Het spel wordt na dit doelpunt meer verdeeld en het duurt niet lang of Alkm. maakt een tegenpunt uit een corner, na twijfelen van den W.r.half (21). W. gooit er weer een schepje en met succes. Als de W.- rechtsbuiten den bal goed krijgt aangegeven^ zet hy goed voor en met een pracht-kopbal maakt de midvoor er 31 van. W. komt er nu beter en beter in. Na den aftrap gaat de bal van man tot man, er komt dan ook geen speler van A aan te pas, de rechtsbuiten zet voor en met een pracht-schot maakt de W,- midvoor er 41 van. Kort hierna is het rus ten. De eerste min. na de rust zijn voor W„ hoopvol en ze krijgen dan ook direct een kans om den stand op te voeren, uit een strafschop,; maar deze wordt goed door den keeper ge stopt. Alkm. Boys neemt, na een inzinking van W. het spel geheel in handen. W. heeft letteriy'k niets meer in te brengen. Vooral de A.-linksbuiten kenmerkt zich als een uitste kend speler, hij was het dan ook die een groot aandeel in de overwinning had. Geregeld bracht hij met zyn zuivere voorzetten en ge weldige harde schoten de W.-achterhoec!e in wanhoop. En met tusschenpoozen zag dan ook de W.-doelman vijf maal den bal in zy'n hei ligdom verdwijnen. Wel kwam W. er vlak te gen het einde weer wat in, maar het baatte niet meer, de tyd was te kort om dien achter stand in te loopen, en als de scheidsrechte® voor de laatste maal fluit, heeft Alkmaarsche Boys H ten koste van Watervogels, het kam pioenschap van den N.H.V.B. behaald. Ten bate van het M.S.F. Herwonnen Levens kracht, Zonnestraal. HELDERSCHE BOYS-NIEUWS. ZEEMACHT I HELD. BOYS I Terr. Ankerpark Aanvang half acht, Hedenavond spelen de Boys voor de neder- laagwedstryden van het „MSF" tegen het sterke Zeemacht. De Boys zullen zich ge ducht moeten inspannen om tot een goed resultaat te komen. Het elftal is als volgtl Rykers Post v. Hees Markus Blom Tesselaar Clowting J. O. Snyder, Pruiksma G. Snyders de Cock ZEEMACHT I—J.V.O. I 10—3. Er was in dezen wedstrijd maar één elftal, dat voetbal speelde en dat was Zeemacht. By J.V.C. zat er totaal geen verband in. Neen, dit was niet het J.V.C. dat wy in de com petitie hebben zien spelen; de ploeg telde twee uitblinkers, n.1. de doelman en de spil Heyblok. By Zeemacht was de linkshalf naar de linksbuitenplaats verhuisd, wat ons een groote verbetering leek. Het einde kwam met 103 voor Zeemacht. De wedstrijd stond onder leiding van den heer Freeke.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1936 | | pagina 7