Oelf.V.V.'s in Ooiland boven het Noordzeekanaal Ooilog en Ifiede ^VEEKltl Oe lilt seint Gaan de Duitsche winkeliers Sabbath houden Roosevelt als bemiddelaar in Spanje? Uit onze omgeving Redevoering van rijksminister Hess 8e ALGEMEENE BESTUURSVERGADE RING TE BEVERWIJK. De medewerking van de pers wordt ingeroepen. Het rijwielpad door de duinen te Schoorl. Reorganisatie van de A.N.V.V. Mr. Breebaart candidaat voor het hoofdbestuur der A.N.V.V. Vertegenwoordigd zijn afgevaardigden van de V.V.V.'s te Den Helder, Callantsoog, Pet ten, Groet—Kamperduin, Schoorl, Hoorn, Zaanstreek, Heemskerk, Beverwijk, Heiloo, IJmuiden, Egmond aan Zee en Alkmaar. Voorts de burgemeesters van Beverwijk en Akersloot. De Voorzitter, Mr. D. Breebaart, opent de vergadering met een woord van welkom. Spreker verzoekt allen op te staan en ge denkt de onvolprezen figuur, wijlen den heer Van Deventer, directeur der A.N.V.V. en ook wijlen den heer Schuitemaker, het lid uit IJmuiden, de rondborstige en stoere werker voor het Vreemdelingenverkeer. Vervolgens heet spreker de beide burge meesters hartelijk welkom. Het is goed dat de overheid kennis neemt van het werk van het vreemdelingenverkeer. Dit is een alge meen maatschappelijk belang geworden. De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onder dankzegging aan den bewerker onveranderd goedgekeurd. Bij de ingekomen stukken wordt mededee- ling gedaan van subsidietoezegging van eeni- ge gemeentebesturen. Voorts wordt besproken het adres van de V.V.V. Groet-Kamperduin tegen het plan tot aanleg van een rijwielpad door de duinen te Schoorl. Te Groet ziet men liever dat het pad in een andere richting zal loopen. De verbetering is nu volgens dit plan nog niet afdoende. De secretaris, de heer Mr. Bosman, vindt dit een mooi groot werk, dat zeker in het belang van Schoorl zal zijn. Spreker juicht het van ganscher harte toe. Indertijd heeft de rijwielpadvereeniging „Noord-Ivennemer- land", waarvan spreker voorzitter is, het ook geprobeerd, maar er is ten slotte geen resultaat gekomen. Nu blijkt het mogelijk met rijkssteun en het werkloosheidssubsidie- fonds. De heer Kos (Groet) zet de toestand ter plaatse uiteen. De smalle bochtige weg is niet toereikend voor veilig verkeer. Het rij wielpad zal alleen ontlasten voor interlocaal .verkeer. Voor het locale verkeer is het geen yerandei'ing. Bovendien wordt een gedeelte mooi natuurschoon vernield. Spreker wijst op de verbetering van de wegen in Noord holland, en noemt aanleggen van een weg van Schoorl over Groet en Kamperduin naar Petten en Callantsoog, aansluitend naar Den Helder. Dit zou een prachtige toeristenweg worden, en zal de „moordenaarsweg" langs het Noordhollandsch Kanaal ontlasten. Voorzitter vindt wel veel waars in de redeneering, maar is tegen een snelverkeers weg langs de duinen. Spreker deelt mede, dat in principe de aanleg van den weg langs Petten in kannen en kruiken is. De weg Noordwaarts naar Callantsoog zou alleen met financieele hulp van Callantsoog moge lijk zijn. De tegenwoordige burgemeester van Callantsoog voelt hiervoor echter niet veel. Deze vreest voor schade aan het natuurschoon. Spreker verschilt hierin met hem van meening. Ten slotte meent spr. dat het evrstandiger is in de plannon tot aanleg van een rijwielpad te Schoorl niet te veel te roeren. De heer Winder (Schoorl) brengt nog de financieele bezwaren van het plan, zooals Groet zou willen, naar voren. De verhou ding der overige kosfen ten opzichte van 't arbeidsloon werd te hoog en zou de goed keuring daardoor niet worden verkregen. De heer Bosschaart (Egmond) memoreert de aanleg indertijd van een rijwielpad naar Heiloo vanuit Egmond. Nu is er bovendien een prachtige verkeersweg. Spr. vergelijkt, een rijwielpad met een rcdddingslijntje waar mee men het dikke touw, de groote weg, overhaalt. „Laat Groet, aldus spreker, het jeddin™«1:intje tot troost zijn'. Plannen worden gemaakt voor ontvangst van een contingent van de a.s. Jamboree te Vogelenzang. Thans wordt het ajarverslag over 1936 voorgelezen, waaruit blijkt dat de nog jonge Federatie het een en ander reeds verricht Het eene slaagt beter dan het andere. On'- der dankzP""»'ng wordt het goedgekeurd. De penningmeester, de heer Bosschaart, geeft rekening en verantwoording over 1936 Het saldo 1935 was f 110. De ink. over 1936 en de uitgaven bedroegen resp. f 598.68 en f 351.12, zoodat het batig slot 1936 f 247.56 bedraagt. Door de fin. commissie zijn boeken en be scheiden in orde bevonden en zij adviseert den penningmeester, onder dank voor zijn prachtig beheer, te dechargeeren. Tot adjunct-secretaris wordt benoemd de heer Zwart te Alkmaar, administrateur der V.V.V. Alcmaria, die de functie thans tij- deh'k waarnam. Het a.s. congres van de A.N.V.V. Tot afgevaardigden worden benoemd voor zitter en secretaris. In de vacature Vermolen, wordt door de heeren Biersteker (Den Helder) Kos (Groet) en Brussaard (Callantsoog) voorgesteld den heer Mr. Breebaart als candidaat voor het hoofdbestuur der A.N.V.V. te stellen. Onder applaus wordt dit voorstel der heeren aan genomen. De heer Breebaart zal deze candidatuur aanvaarden indien gesteund door het Dag. Bestuur. Daar de agenda van het congres nog niet 5s binnengekomen, en hierop zeer belangrijke punten, i.z. roerganisatie der A.N.V.V. zullen voorkomen, wordt op voor del van den Voorzitter besloten hierom een speciale werkvergadering te Alkmaar bin nenkort te bonden. De heer Bosman doet nog eenige mededee- lingen hierover. De kwestie is zeer belang rijk en gaat over medewerking van regee ringszijde. De regeering, zou van het vreem delingenverkeer misschien wel een speciale tak van dienst willen maken, maar de A.N. V.V. wil liever onafhankelijk blijven. Appl.) Propaganda. Uitvoerig worden propagandavoorstellen besproken. Tenslotte wordt dit onderwerp naar het dagelijksch bestuur gedelegeerd. In dit verband wordt o.m. de krachtige mede werking ingeroepen van de pers. Speciaal van de provinciale pers waar het betreft het steunen van het werk der federatie, wier doel het is de provincie Noord Holland in t bijzonder het deel boven het Noordzeeka naal vooruit te brengen. Indien geen verandering hierin gebracht wordt, zal de volgende vergadering te Den Helder gehouden worden. Tot leden van de financieele commissie worden benoemd de heeren Mr. Broens, Smits en Brussaard. Bij de rondvraag dankt de burgemeester van Beverwijk voor de vriendelijke tot hem gerichte welkomstwoorden en voor de gebo den gelegenheid aanwezig te kunnen zijn. Spr. heeft de overtuiging dat hier uitstekend werk wordt verricht. De heer Butter (Hoorn) wijst op het doen aansluiten der V.V.V.s te Beemster, Enkhui zen en Medemblik. De heer Nijpels (Den Helder) dringt nog maals aan pogingen tot verkrijging van een provinciaal subsidie in het werk te stellen. Wordt toegezegd. Hierna sluit de Voorzitter onder dank aan de aanwezigen en de pers, deze zeer geani meerde vergadering. Na de koffietafel werd het gezelschap in een mooie touringcar door de nieuwe groote gemeente Beverwijk gereden. De zeer mooie oude N. H. kerk werd be zichtigd, waarna men zich naar Heems kerk begaf, ter bezichtiging van de jeugd herberg Slot Assumburg, terwijl ten slotte de mooie bloemententoonsteling op Mar- (Tuette met een bezoek werd vereerd. Wat de kleine vereeniging hier heeft bereikt is schitterend. De mooiste bolgewassen in on telbare soorten en variëteiten zijn hier ten toongesteld Door de VVV. Heemskerk is den heeren op het tentoonstellingsterrein de thee aangeboden. CALLANTSOOG A. TOES jubileert. 25 jaar vee- verloskundige. A.s. Dinsdag zal het 25 jaar geleden zijn dat de heer Arend Toes zijn praktijk als veeverloskundige begon. We hebben hem in verband met dit heugelijke feit eens opgezocht. De jubilaris vertelde hoe hij reeds als jongen met zijn grootvader er op uit ging om kalveren te villen. In 1905, Toes weet het nog precies, want het was op den verjaardag van wijlen Koning Willem III, heeft hij voor het eerst alleen een kalf ge holpen. In 1911 werd op aandringen van de toenmalige vereeniging „Algemeen Belang'' besloten dat Toes het vak goed zou leeren, om dan officieel als veeverloskundige op te treden, en dit is geschied. Nu 25 jaar ge leden heeft de jubilaris zich als zoodanig ge vestigd. In de hierna volgende jaren heeft Toes een fonds opgericht, waarbij bijna alle veehouders uit onze omgeving zijn aange sloten. Hij vertelt ons van benauwde mo menten door hem in zijn loophaan meege maakt, sommige met succes, anderen met minder goeden afloop. Het is in den seizoen- tijd zeer druk. „Vanmorgen", aldus Toes, „werd ik al om kwart voor vijf geroepen en nadien nog vier malen. Altijd staat Toes klaar en is bereid direct mee te gaan, hetgeen door de veehouders zonder uitzondering gewaardeerd wordt. Hij is dan ook zeer gezien. Zoo zal hem, naar we vernemen, door zijn fondsleden bij zijn jubileum een huldeblijk worden aangeboden, t.w. een bureau met bijbehoorende lamp. We willen onze gelukwenschen voegen bij die, welke Toes ongetwijfeld in dezen tijd zullen bereiken, en hopen dat hij nog lang zijn vak mag uitoefenen. ANNA PAULOWNA Dammen. Toen de damclub D.O.S. van Breezand naar Den Helder trok om tegen Wilskracht een beslissingswedstrijd te spelen voor den tweeden prijs in de le klasse van de districts competitie, werd de club vergezeld door de besturen van D.A.P. en Excelsior, resp. de r.k. en chr. damclub van Anna Paulowna, die ook in deze competitie speelden en prijzen wonnen. D.O.S. won den beslissingswedstrijd met 15 tegen 5 en toen na afloop van deze match de districts-leider, de heer J. Doves, tot de prijsuitreiking overging, mocht de heer Boere voor Excelsior twee „takken" in ont vangst nemen, als eerste prijzen voor het eerste en het tweede tiental van deze ver eeniging. De heer A. Huiberts, voorz. van D.O.S., ont ving voor het le tiental van de Breezanders een medaille als tweeden prijs en de twee de prijs voor het 2e tiental, eveneens een medaille, werd door den voorzitter van D.A.P., den heer J. Meijer, in ontvangst ge nomen. De drie voorzitters der Poldersche damclubs, dankten den heer Doves voor het vele werk, dat hij voor het goed doen ver- loopen van de competitie had verzet. De eindstand in de competitie is: le klasse: Verwachting: matige tot krachtige, later af nemende noordwestelijke tot westel. wind, zwaar bewolkt met enkele re genbuien, later opklarend en iets zachter. Verdere vooruitzichten: waarschijnlijk droog en iets zachter overdag. Hierboven BAROMETERSTAND HEDENMORGEN: 8 UUR: 764. Het dunne pijltje geeft den vorigen stand aan den bloei wel een weekje later dan in „de Zuid" en we hadden onzerzijds dan ook nog maar niet tot een bezoek aan de Breezan- der velden opgewekt. In hoofdzaak zijn 't nog maar alleen de narcissen die bloeien. Dat bleek ook op een tentoonstelling van gesneden bloemen, die op initiatief van het bestuur van het R.K. Gezellenhuis in dit ge bouw werd gehouden. Er waren enkele hyacinthen en wat „bijgoed", scilla's enz., maar de hoofdschotel vormden de narcissen. Wat zijn daar toch een variëteiten van! De N.V. Bloembollenkw. en handel, voorheen .T Onderwater en Co., exposeerde alleen al 25 verschillende soorten, de firma Homan en Van Oosten 15. In totaal waren op deze ten toonstelling 85 verschillende variëteiten, ook nieuwe, want 8 ervan waren nog niet be noemd, nog naamloos. Het doel van deze ten toonstellingen (er komen er meer op de ko mende Zondagen) is den jongen vakmen- schen te laten zien, wat er op dit gebied allemaal te koop is en hun kennis te toet sen. Er is dan ook voor hen een wedstrijd in het benoemen der soorten aan deze ten toonstellingen verbonden. Uitvoering Concordia. Waarom kon de muzikaal zoo goed ge slaagde uitvoering van Concordia maar weer voor een half gevulde zaal gegeven worden? Concordia, de vereeniging, die altijd bereid is haar medewerking te verleenen als een be roep op haar gedaan wordt om een of andere gebeurtenis op te luisteren, verdient waar lijk meer waardeering. Bij een marschje langs den weg of een openlucht-concert, wanneer de vereeniging vaak niet eens vol ledig, of onder andere leiding dan van den eigen directeur kan spelen, trekt, zij wel be langstelling, waarom komt men ook niet eens luisteren naar de zaalconcerten, die in den regel muzikaal veel hooger staan, omdat ze onder gunstiger omstandigheden 'plaats vinden, daar er dan een vollediger bezetting en de leiding is van den bekwamen vakman dirigent. d"n heer .T. Fortsworm. Ook nu. Zondagavond, heeft Concordia den haar getrouwen bezoekers een mooi en goed uitgevoerd programma geboden. Noemen we slechts de Carmen Sylvia-wals, Faustina, Solo voor Clarinet (de heer H. Spigt) en de fantasie over de melodieuze muziek van Schubert. Zoo hartelijk was het applaus na het slotnummer, het „Polderlied" van Wer- necke, gearr. door .T. J. W. Hertsworm, dat nog een marschje als toegift moest gegeven worden. De tooneelvereeniging „Tnternie" gaf, ge heel belangeloos, haar medewerking, en voerde na de pauze de klucht „Vrouwen list" op. We behoeven slechts den naam van den heer Swarts als een der medespelenden te noemen, om den lezers te doen weten, dat er danig om deze klucht is gelachen. Maar niet minder gebeurde dat bij het "schimmen spel, waarin de heer Van der Kruk als chi rurg en de heer J. Daalder als patiënt fun geerden. De wensch van Concordia's voorzitter, den heer C. Prins, bij den aanvang geuit, n.1. dat men een gezelligen avond mocht hebben, was in vervulling geaan. In zijn slotwoord dankte hij de vereeniging „Tnternie", die het hare daartoe had bijgedragen. gesp. gew. gel. verl. pt. bordgem. Excelsior I 6 6 0 0 12 8535 D.O.S. I 6 2 1 3 5 51—69 Wilskracht I 6 2 1 3 5 54—66 D.A.P. I 6* 1 0 5 o K> 50—70 2e klasse: Excelsior II 6 5 1 0 11 71—49 D.A.P. II 6 3 1 2 7 64—56 D.O.S. II 6 1 2 3 4 57—63 Wilskracht II 6 1 0 5 2 48—72 BREEZAND. Bezoek aan bollenvelden en bloe- mententoonstelling. Waarschijnlijk aangespoord door het deze week gepubliceerde artikel van de K.N.A.C., kwamen Zondag reeds de eerste automobilis ten en een erikele wielrijder een kijkje in de bollenvelden nemen. Veel was er voor hen nog niet te zien. Doorgaans zijn we hier met Stemmen in Duitschland voor een vervroegde winkelsluiting op Zaterdag. Het bekorten van den werktijd is een mo derne eisch, die in het sociale beleid van bijna alle landen op den voorgrond treedt. In Frankrijk uit zich dit in het wonderlijk verschijnsel, dat men den vrijen Maandag in gang wil doen vinden. En in Duitschland houdt, thans de vervroegde winkelsluiting op den Zaterdag de gemoederen bezig. Tot dus ver werd in Duitschland in tegenstelling met vele andere landen vastgehouden aan een verkooptijd, waaraan weinig te tornen viel. De winkels sluiten hier zonderonder scheid des avonds om 7 uur. Op de Zonda gen zijn zij natuurlijk den geheelen dag ge sloten. Terwijl bij 90 van de groothandel- bedrijven het werk 's Zaterdagsmiddags om streeks 12 uur eindigt, liggen de verhoudin gen in den detailhandel over het algemeen anders. Ook 's Zaterdags sluiten cle winkels eei'st om 7 uur. Door het aanbrengen van enkele verbreedingen in de Berlijnsche Avusren- baan is een hoogere snelheid der race-auto's mogelijk. Nu streeft ook de afdeeling sociale zaken van het Duitsche Arbeidsfront naar een vroegtijdiger sluiten der winkels op Zaterdag. Men heeft daartoe in 150 Duitsche gemeenten een onderzoek naar de verschillende mogelijkheden ingesteld. Het grootste deel der ingekomen rapporten spreekt zich nu uit voor een sluiting van de winkels op Zaterdag om 4 uur in den middag. Over de verschillende maatregelen, welke zouden moeten worden genomen, om een dergelijk plan ten uitvoer te kunnen leggen, loopen de meeningen intusschen nog zeer uit een. Bijna algemeen is men er van overtuigd, dat de uitbetaling van loonen, welke thans des Vrijdags plaats vindt, op Donderdag .zou moeten geschieden, zoodat de verbruiker vol doende tijd heeft om waren, die buiten het dagelijksch gebruik vallen, in te koopen. De winkelstand is nogal gekant tegen een dergelijke wijziging en beroept er zich op, dat de menschen nu eenmaal het liefst op Zaterdagmiddag hun inkoopen doen. Er is nu een nieuw plan opgedoken, om het per soneel in plaats van een vrijen Zaterdagmid dag een vrijen Maandagmorgen te geven. Een beslissing in deze belangrijke kwestie, zal in ieder geval nog wel wat op zich laten wachten. Een interesante statistiek Oostenrijk houdt het record der zee-oorlogen Kent V den 35jarige oorlog? Een Fransch statisticus heeft zijn wetenschap in dienst van de geschie denis gesteld om te onderzoeken, hoe dikwijls de menschheid naar de wapens greep, om meeningsver- schillen uit te vechten. Hij koos daartoe een bepaald tijdperk en wel de drie eeuwen van 1618, dus voor het begin van den Dertigjari- gen oorlog, tot 1918, het jaar waar in de laatste geweldige wereldbrand tenslotte gebluscht werd. In deze 300 jaren zouden er niet minder dan 1700 oorlogen gevoerd zijn. Elk jaar vonden er dus gemiddeld meer dan vijf oorlogen plaats. In deze 300 jaren heeft Frankrijk de meeste oorlogen gevoerd. Dit land heeft aan de gewapende conflicten tusschen 1618 en 1918 voor 63% deel genomen. De rij wordt voortgezet door Oostenrijk met 48% Engeland met 30%, Rusland, Italië, Prui sen, Spanje, Turkije, Nederland en tenslotte Zweden met slechts 6%. Zeer interessant zijn in deze statistiek ook de gegevens over de verhouding der overwinningen. Rusland hoeft te land de meeste overwiningen behaald, n.1. in 03% van alle veldslagen, waaraan Russische troepen deelgenomen hebben. Op de tweede plaats staan de Vereenigde Staten van Noord-Amerika met 62% overwinningen. Daarop volgen Italië met 50%. Oostenrijk met 42%. Spanje met 36% en Turkije met 30%. Nog een bijzonderheid brengt de statistische beschouwing der zeeoorlogen aan het- dag licht. Hier is het niet het de zeeën beheer- schende Albion, dat de meeste overwin ningen naar verhouding natuurlijkbe haald heeft, maar merkwaardig genoeg... Oostenrijk. De traditie van de Oostenrijk- sche marine was intusschen slechts kort Zij beperkte zich feitelijk tot den zeeslag bij I.issa, alsmede tot de operaties van de kei zerlijke en koninklijke marine tijdens den wereldoorlog. De Amerikanen zijn overigens ook op zee nog nimmer verslagen. In den loop van het bestaan der Vereenigde Staten is de \me- nkaansche vloot slechts in twee zeeslagen verwikkeld geweest en in beide gevallen "be haalde zij de overwinning. Zes dagen oorlog. Tiet langst heeft natuurlijk onze Tachtig- larige Oorlog geduurd, maar deze valt voor het grootste gedeelte voor het tijdperk van 1618 tot 1918. En in deze 300 jaren is het al evenmin zooals velen misschien zouden willen aannemen de Dertigjarige Oorlog geweest, die het langst geduurd heeft, maar het conflict tusschen Venetië en Turkije dat van 1644 tot 1699, dus precies 55 jare'n duurde. De kortste oorlogen vinden wij in de n«< gentiende eeuw. In deze eeuw werden er zestien oorlogen gevoerd, die minder dan een jaar duurden. Daartoe behooren het Grieksch-Turksche conflict van het jaat 1897, dat nauwelijks een maand duurde alsmede de Pruisisch-Oostenrijksche oorlog' die ondanks zijn groote politieke en histo rische gevolgen slechts een maand en z« dagen duurde. De in het jaar 1894 tusschen Sardinië en Oostenrijk uitgebroken oorlog, welke door den slag van Novara beslist werd, heeft in het geheel slechts zes dagen geduurd. Napoleon aan het hoofd, Het historisch bewezen feit, dat een ge niale veldheer het ook tegen een overmach- tigen vijand tot een overwinning vermag te brengen, wordt door deze statistiek nog eens extra onderstreept. Zoo werd vastgesteld, dat Napoleon van de. 60 veldslagen, waarin hi.i tegenover een vijand stond, die over aan zienlijk meer manschappen dan den Fran- schen keizer beschikte, toch in niet minder dan 40 gevallen de overwinning wist te be halen. Op de tweede plaats volgt Frederik" d« Groote, die van de 15 veldslagen tegen over machtige vijanden er 7 wist te winnen. En op de derde plaats staat prins Eugen van Savoye, de edele ridder, die onder der gelijke omstandigheden in vijf van de vijf tien gevallen de overwinning wist; te be halen. Een United Press-bericht maakt er mel ding van, dat volgens mededeelingen uit in gelichte kringen momenteel een krachtige pressie wordt uitgeoefend op president Roo sevelt, zoo spoedig mogelijk in Spanje in te grijpen, ten einde aan den rampzaligen bur geroorlog een einde te maken. De voorstanders van die interventie wij zen op het gevaar, dat te eeniger tijd de vonken van den Spaanschen brand zullen overslaan op andere landen en wenschen, dat Roosevelt al zijn invloed zal aamven- den, om Spanje te pacificeeren. Toelating tot N.S.D.A.P. weet opengesteld. Rijksminister Hess heeft gisteren het woord gevoerd op de slotbijeenkomst van het congres der N.S.D.A.P. in den gouw "a' den. Hij zeide, dat op 1 Mei a.s., precies n vier jaren, weer toelating tot de N.S.D.AJ- mogelijk is. - Velen Duitschers staat hiermede de weg open tot zeer nauwe medewer king aan n tie en staat. Het volk, aldus Hess, is "ia t een gesloten eenheid. Dit zij gezegd voor,* aan degenen, die nog speculecren op de 011 Duitsche tweedracht en hopen de re''8ie'(')01, haat teit van ons volk te kunnen misbruiken politieke doeleinden. Die kringen zijn geweest, de met vervulde tegenstanders der partij en zij J er nog steeds. In hun kortzichtigheid "e zij nog steeds niet erkend, dat slechts nationaal-socialisme het heeft bestaan hoisjewistischen vijand van het mensen0 die uit principe God loochent, te versla ITALIAANSCHE SCHEEPSWERVEN ONDER STAATSCONTROLE. zij" dez« De groote Italiaansche scheepswerven onder staatscontrole geplaatst. Door maatregel worden die werven welker kapitaal niet beneden honderd lioen lire is. Binnenkort zullen de ('ec' worden gepubliceerd, waarbij deze ,kw van zal worden geregeld. De huidige raden beheer zullen worden ontbonden. BRITSCH-ITALIAANSCHE TOENADE RING. Ter gelegenheid van de aanwezigheid^" het Britsche slagschip „Queen Klisabetn de haven van Spezia (Italië) is een aangeboden op het schip aan de Haliaansi' officieren, terwijl de Britsche matrozen w den ontvangen op de „Gonzia" van de liaansche marine.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1937 | | pagina 2