Binnenland De staking in het Ontbinding der Staten Generaal Waarom de „Sarkani" niet werd geconvoyeerd Twee groote werkobjecten naderen voltooiing Staking op de Amster- damsche scheepswerven Duitscher fe Vcnlo aangehouden Uitslaande brand in Den Haag Dooddijke aanrijding te Utrecht Pastorie afgebrand te Schoonebeek De eerste Lockheed Super Elecfra boven Nederland Uit een hooimijt gevallen Arbeider verdronken Nieuwe mijnenveger tewater gelaten Nieuwe tinbaggermolen van stapel geloopen Café te Wychen afgebrand Vrouw onder tram geraakt en gedood Aanrijding te Heiloo Verkeersstremming te Wieringen Verbetering van de grondstoffen- situatie in Duitschland Fransche amusements-* bedrijf Prins Nicolaas cn het Ijzeren front Geen muiterij aan boord van de „Lackenby" Dc wegwedstrijd Parijs-Caeu Verkiezing voor de Eerste Xa mer op Donderdag 27 Mei. Zaterdag is uitgegeven een extra nummer van de Nederlandsche Staatscourant, bevat tende het volgende Koninklijk Besluit, ge dateerd 17 April 1937 betreffende de sluiting van de tegenwoordige zitting der Staten- Generaal en de ontbinding van de beide Ka mers. De zitting der Staten-Generaal zal geslo ten worden op Zaterdag 5 Juni 1937, terwijl ontbinding der Staten-Generaal volgt op Maandag den 7den Juni. De reeds eerder in dit blad gemelde da tums van candidaatstelling en verkiezing voor de Tweede Kamer worden in dit K.B. vastgeled; het zijn resp. Dinsdag 20 April en Woensdag 26 Mei a.s. De verkiezingen voor de leden der Eerste Ivamer zullen plaats hebben op Donderdag 27 Mei a.s. De eerste samenkomst van de nieuwe Ka mers zal plaats hebben op Dinsdag den Ssten Juni a.s. Een bovenhuis geheel uitgebrand. Gisterenochtend omstreeks half zeven is brand uitgebroken op de bovenverdieping van het hoekhuis Korte Koediefstraat en Fluweelen Burgwal, te Den Haag. Hier woont de familie K., man, vrouw en een zoon. K. is eigenaar van het perceel en heeft een gedeelte daarvan verhuurd. De zoon zou gisteren naar Amsterdam gaan en was daarom vroeg opgestaan. In het keukentje stak hij een z.g. Primustoestel aan om water te koken. Hij pompte daarbij de vlam wat op, doch schijnt daarbij on voorzichtig met de spiritus te zijn omge gaan, want op een zeker moment vloog het apparaat in brand. De jongen schrok hevig en liep naar de kamer om een jas te halen en deze over het brandende toestel te gooien. Hij kon echter nergens een jas vinden en in zijn zenuwachtigheid liep hij toen maar de straat op, om in een garage in de buurt hulp te halen. Deze was echter gesloten. Toen hij weer in zijn woning terugkwam, stond het keukentje al in lichte laaie. D>e vader en moeder waren wakker ge worden en zagen tot hun ontsteltenis, dat hrm huis in brand stond. De vrouw, die reeds 2 jaar ernstig ziek is, werd door haar man met veel moeite naar beneden gebracht. Daar kon men een taxi aanhouden, waarmede de zieke vrouw naar een familielid gebracht werd. Inmiddels was ook de brandweer gewaar schuwd. Hoog sloegen de vlammen op en de vuurzee werd elk oogenblik feller. Toen de brandweer ter plaatse verscheen, werden da delijk vier stralen op het brandende huis gericht en na een half uur spuiten waren de vlammen zoo goed als gedoofd. Het bovenhuis en de zolder zijn volkomen uitgebrand. Er stonden drie sclioorsteenen, welke alle drie door de brandweer omver zijn gehaald. Van het huis is dan ook niet veel overgebleven. Een brigadier van politie, die op het dak bij de blussching was, kreeg nog een onge luk, dat echter gelukkig goed is afgeloopen. Bij het afbreken van de schoorsteenen kreeg hij een balk op het hoofd, waardoor hij te gen den grond geslagen werd en eenige oogenblikken het bewustzijn verloor. Het bleek echter, dat hij geen ernstig letsel be komen had. Voetganger vloog door de voor ruit van den auto en werd op slag gedood. Gisteravond omstreeks kwart over elf uur is op de Polsteegsingel, nabij den Absteder- weg te Utrecht, een voetganger, de 54-jarige J. B. te Utrecht, toen hij den weg wilde oversteken, door een passeerende auto ge grepen en vrijwel op slag gedood. De auto, bestuurd door een Utrechtsch automobilist, reed in de richting Zonstraat en de bestuur der, die den voetganger eerst op het laatste oogenblik zag, kon een aanrijding niet moer voorkomen. Het slachtoffer viel met het hoofd door de voorruit en overleed bijna on middellijk daarna. Door het sterk remmen van den automobilist, kwam de auto op het trottoir te staan. Behalve de voorruit is ook de rechterlamp vernield. Het stoffelijk over schot van het slachtoffer werd overgebracht naar het politiebureau Tolsteegbrug. Het on derzoek naar de oorzaak van dit ongeluk is nog gaande. Vader redt met levensgevaar zijn kind. Zaterdagochtend, omstreeks half vier, is, door onbekende oorzaak, brand uitgebroken in de pastorie der Nederlandsch Hervormde Gemeente te Oud-Schoonebeek. De pastorie is tot Óen grond toe afgebrand. De bewoners, Ds. Wesseldijk en zijn gezin, konden zich met groote moeite in nachtge waad in veiligheid stellen. De beide kinde ren, die boven sliepen en waarvan het klein ste reeds bewusteloos was, ontkwamen ter nauwernood aan den verstikkingsdood. Zij werden door den vader met levensgevaar ge red. Alles werd een prooi der vlammen. De gunstige wind was oorzaak dat de kerk en de omliggende gebouwen behouden konden blijven. De brandweer kon door gebrek aan water slechts weinig uitrichten. Rijks- en gemeentepolitie, en de burgemeester waren op het terrein van den brand aanwezig. De pastorie en de inboedel waren tegen brand verzekerd. De Regeeringspersdienst meldt: Naar aanleiding van de in eenige dagbla den verschenen bericlrten, dat door den marinestaf aan het Ned. Bcvrachtingskan- toor te Amsterdam vóór het vertrek uit Rotterdam van s.s. „Sarkani" toezegging zou zijn gedaan, dat dit schip bij passeeren van de straat van Gibraltar* door een Neder landsch oorlogsschip zou worden geconvo yeerd, deelt genoemde staf ons mede, dat van een dergelijke toezegging geen sprake is geweest. Toen de kapitein van de „Sarkani' op 1 April j.1. mondeling het verzoek om con- vooy deed, werd hem medegedeeld, dat de directie van het Nederlandsch bevrachtings kantoor een dergelijk verzoek schriftelijk behoorde in te dienen bij' het Departement van Defensie, doch dat convooy niet zou kunnen worden toegestaan, wanneer niet aan bepaaldelijk te stellen voorwaarden, o. a. bij de in lading, zou zijn voldaan. Er werd pas op 10 April een verzoek om convooy van het Ned. bevrachtingskantoor ontvangen, waarbij moet worden aangetee- kend, dat het schip toen reeds uit den Nieu wen Waterweg was vertrokken, zoodat daadwerkelijke controle niet meer mogelijk was. Bovendien kon, bij navraag te Rotter dam, de verantwoordelijke instantie niet den waarborg geven, dat er niets anders dan levensmiddelen in het schip waren ge laden. De Britsh Airways Ltd. is Zaterdagmor gen met haar eerste Lockheed Super Elec- tra op Schiphol verschenen, een vliegtuig van hetzelfde type dat door de K.L.M. in West-Indië zal worden gebruikt en waar schijnlijk eveneens voor haar Europeesch luchtverkeer. Dit toestel is op het oogen blik het snelste verkeersvliegtuig in de we reld en het heeft een accommodatie voor elf passagiers. De Lockheed van de B.A.L. werd gevlogen door den oudsten gezagvoer der der Engelsche Maatschappij, den heer Belly. Het nieuwe vliegtuig, de eerste Lock heed Super Electra in Europa, is van Schip hol doorgevlogen naar Denemarken, Zwe den, Noorwegen, en Finland. Slachtoffer overleden. Zaterdagochtend om negen uur is op de hooi- en stroopletterij der N.V. van Dam te AarleRixtel een ernstig ongeluk ge beurd. Voordat in een der groote loodsen zou worden begonnen met het persen van het stroo, was de 28-jarige ongehuwde werk man van Rixtel uit Milheeze in een der mijten geklommen om het stroo naar bene den te werpen. Van R. heeft daarbij zijn evenwicht verloren en is omlaag gestort. Hij kwam met het hoofd op de betonnen vloer terecht als gevolg waarvan hij een zeer ernstige schedelbasisfractuur opliep. In zorgwekkenden toestand is hij naar het St. Antoniusgasthuis te Helmond overge bracht en is aldaar in den loop van den avond overleden. Ongeval te Breda. Toen de arbeider D., werkzaam bij den aan leg van de nieuwe brug over den Boeimeer- singel te Breda, bij het eindigen van zijn dagtaak Zaterdagmiddag zijn schoenen in het water van den Singel wilde afspoelen, is hij uitgegleden en in de diepte verdwenen. Niettegenstaande onmiddellijk pogingen in het werk werden gesteld den man te red den, kon men er niet in slagen hem tijdig op het droge te brengen. Toen men D. ein delijk had gevonden waren de levensgeesten reeds geweken. Het slachtoffer was gehuwd. Bij Verschure en Co.'s Scheeps werf en Machinefabriek te Am sterdam. Twee belangrijke werkobjecten, welke bij Verschure en Co's Scheepswerf en Machi nefabriek aan de overzijde van het IJ te Amsterdam vele handen werk geven, nade ren thans hun voltooiing. Het eerste betreft den grooten bagger molen „Batavus", welke door de N.V. Aan nemersbedrijf v.h. firma F. den Breej.cn van den Bout te Nijmegen naar Rusland is ver kocht en bij Verschure tot profiel- en cut terzuiger verbouwd is. Het. gevaarte zal binnenkort naar zijn bestemming in de Noordelijke IJszee gesleept worden, voor welk transport echter nog geen opdracht is verleend. Het tweede werkobject is het voormali ge, tien duizend bruto register ton metende kabelschip der Engelsche regeering, dat eveneens naar Rusland verkocht en ver bouwd is tot vracht- en passagiersschip, in welk verband o.m. de groote kuipen, welke oorspronkelijk waren ingebouwd en waarin de kabels, die over den boeg werden uitge vierd. waren „opgeschoten", moesten wor den uitgebroken. De verbouwing heeft tot dusverre ongeveer vier maanden in beslag genomen. liet departement van defensie deelt me de, dat op de werf Gusto, Schiedam, de vijf de van de serie van acht mijnenvegers, de „Jan van Geelder", Zaterdag te water is ge 'aten en dat het vierde schip, de „Eland DuboisV na met goed gevolg zijn proeftoch ten te hebben volbracht, op de werf Gusto is teruggekeerd. Besturen der vakbonden staan niet achter de staking. Me- taalbond dreigt met ontslag, in dien werk niet hervat wordt. De Algemeene Nederlandsche Bond van Metaalbewerkers, de R.K. en de Chr. Orga nisatie hebben Vrijdagmiddag te Amster dam vergaderd in verband met de wilde staking op de scheepswerven aan de over zijde van het IJ te Amsterdam. De drie bij eenkomsten waren zeer druk bezocht, doch tot directe resultaten hebben zij niet geleid. De bestuurders der drie organisaties deel den namens hun hoofdbesturen mecle, niet achter de staking te zullen gaan staan, zoo dat bij een eventueelen voortgang de stakers ook van deze zijde geen financieelen steun zullen hebben. Op de conferentie van Vrijdagmid dag heeft de Metaalbond namens de directies v. d. scheepswerven, naar thans blijkt, verklaard, dat indien a.s. Dinsdag het werk niet is her vat aan het stakende personeel op korten termijn ontslag zal worden aangezegd. De Nederl. Scheepsbouw Maatschappij zou zelfs voor een on- bepaalden tijd sluiten. Aangezien het hier een advies betreft, werd op geen der vergaderingen een stemming gehouden. De stemming onder de aanwezi gen was zeer verdeeld, doch algemeen bleek men er weinig voor te voelen het werk te hervatten. Eerst vandaag, Maandag, zal moeten blijken, welk effect de gedane mededeeling sorteeren. De ploeg, welke hedenmorgen om half zes bij de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij moet aantreden, zal echter niet, aan het werk gaan. Morgenmiddag hebben de werknemers bonden met den Metaalbond welke dan al leen namens de Nederlandsche Dolcmaat- schappij handelt, oen bespreking. Hier sta ken n.1. slechts ongeorganiseerde jongens, met wie de bonden niets hebben te maken. Een agent van de Gestapo? De politie te Tegelen heeft dezer dagen te Venlo een Duitscher Th. G. aangehouden tegen wien een klacht wegens beleediging was ingediend en die tevens gezocht werd als ongewenschte vreemdeling. Het betreft hier een vrij zonderlinge ge schiedenis. De man was kort geleden in eenige communistische bladen als agent van de Gestapo gesignaleerd. In dit verband was ook de naam van een meisje uit een grenscafé genoemd, die hem ter zijde zou staan. Aan de uitvoerige mededeeling ter zake was zelfs een schriftelijke verklaring van den betrokkene gevoegd, waarin hii tegenover de communistische instanties toe gaf als Gestapo-agent op te treden, het meisje was zijn assistente. De man, die des tijds als communistisch emigrant over de grens zou zijn gekomen, zou langen tijd met de communistische beweging hier te lande nauwe relaties hebben onderhouden. Later bezocht hij resp. Frankrijk, Rusland Nederland en Duitschland. In Duitschland deelde hij mede, door de toestand in Rus land dermate ontgoocheld te zijn dat hij het communisme had afgezworen. Na acht dagen te Vierssen in arrest te hebben doorgebracht, werd hij op vrije voe ten gesteld en ging naar Amsterdam, om zich te verantwoorden tegenover zijn vroe gere communistische vrienden. Deze waren allerminst over zijn optreden te spreken en zij zouden hem toen gedwongen hebben de genoemde schriftelijke verklaring af te geven over zijn optreden als agent van de Gestapo. Het meisje, dat in deze verklaring werd genoemd, had daarop een klacht wegens be leediging tegen den man ingediend oolk te gen de organen die de verklaring hebben afgedrukt. De arrestatie is echter nog niet op dezen grond geschied, doch uitsluitend wegens het feit, dat hij als ongewenscht vreemdeling wordt beschouwd. Er zal nu moeten worden beslist over zijn uitwijzing. De Doejoeng wordt van de zomer naar Indië gesleept. Zaterdagmorgen ruim negen uur is de groote tinbaggermolen „Doejoeng" welke in opdracht van de N.V. Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappij „Billiton" te Den Haag op de werf van J. en K. Smit's Scheeps werven te Kinderdijk gebouwd is, te water gelaten. Voor deze tewaterlating bestond uiteraard, zeer groote belangstelling. De plechtigheid welke verricht werd door me vrouw H. van HasseltDekking, werd o.a. bijgewoond door den president-commissaris van de N.V. Gemeenschappelijke Mijnbouw maatschappij „Billiton" H. C. Baron van Tuyll van Serooskerken van Coelhorst en de directeuren, had een vlot verloop. Het ligt in de bedoeling dat de „Doejoeng" in het begin van den zomer naar Indië zal worden gesleept. Zaterdagavond te ruim tien uur werd brand gealarmeerd in de buurtschap Woe- zik onder Wychen. Het bekende café-restau rant, „De Nieuwe Teersdijk" van den heer 1'. Kellendonk, stond in vlammen. De brand weren van Wychen en Nijmegen rukten on middellijk uit, doch assistentie van de laat ste werd niet noodig geacht. Daar het water over 200 meter moest worden opgepompt duurde h-t geruimen tijd, voordat dc Wv- chensche brandweer een aanvang kon ma ken met de bestrijding van het vuur. Dit Engelsche schepen in de Fransche haven St. Jean de Luz, wachtend op een gelegenheid hun lading naar Bilbao te brengien. had het achterhuis toen bijna geheel ver teerd, en de vlammen lekten langs een dun nen brandmuur reeds door naar het voor huis, waarvan de bovenverdieping weldra in lichter laaie stond. Eerst togen middernacht was men het vuiic meester. Toen bleek, dat liet achter huis, do schuur en de bovenverdieping van het café bijna geheel door de vlammen wa ren verwoest. In het café zelve, waar de meubelen waren blijven staan, werd veel waterschade aangericht. De oorzaak van den brand, waarvan de schade op eenige duizenden guldens wordt geschat en door verzekering wordt gedekt, is onbekend. Eenige jaren geleden is aan denzelfden weg, De Oude Teersdijk" afge brand. De uitspanning is toen herbouwd op eenigen afstand van den weg Nijmegen— Grave. Enstig ongeluk te Amsterdam. Gisterenavond, tegen middernacht, is bij de tramhalte kruising Weteringschans- Nieuwe Vijzelstraat te Amsterdam een 52 jarige vrouw, die de onvoorzichtigheid be ging van een motorwagen van lijn 4 te stappen, voordat de tram tot stilstand was gekomen, gevallen en onder den bijwagen geraakt. Met vereende krachten heeft men den wagen opgetild om de vrouw te bevrij den. Het bleek dat haar borstkas was in gedrukt. Het slachtoffer, dat woonachtig was in de Tweede Rozendwarsstraat, is tij dens het vervoer naar het Wilhelminaggst- huis overleden. Een doode. Zaterdagmorgen is het zesjarig dochtertje van den heer Pancras, wonende te Heiloo, op den Westerweg aldaar, door een haar achterop rijdende vrachtauto, welke moest uitwijken voor een uit de tegenovergestelde richting komende autobus, aangereden. Het kind kwam te vallen, met het gevolg dat de zware achterwielen over haar heen gingen, Met ernstige verwondingen is het meisje naar het St. Elizabethziekenhuis te Alk maar overgebracht, waar het een uur na aankomst is overleden. De K.N.A.C. meldt, dat blijkens opgave van den Rijkswaterstaat de onderstaande wegen zijn afgesloten voor alle verkeer: Wieringerwerf—Den Oever, de traverse door Alkmaar. Het koloniale vraagstuk als sluit steen van de autarkie. Op een vergadering van de Beiersche or ganisatie voor den kleinhandel heeft de mi nister van economische zaken, dr. Schacht, een rede gehouden, waarin hij onder meer een uiteenzetting van toevoer van grond stoffen gaf. Hij zeide, dat het voor het weer baar maken van het Duitsche volk noodig was geweest, bepaalde grondstoffen voor ze keren tijd uit het gebruik te nemen. De beperkingen op het gebruik van grond stoffen hebben thans echter wel haar hoog ste punt gehad. Een zekere verlichting in de grondstoffensituatie kan onmiddellijk verwacht worden. Ten aanzien van de voedselvoorziening is gebleken, dat Duitschland zich voorloopig niet geheel van het buitenland kan losma ken. Dit is een van de redenen, waarom ik steeds weer het koloniale vraagstuk naar voren breng, aldus Dr. Schacht. DRIE COMMUNISTEN IN DUITSCHLAND TER DOOD VEROORDEELD. Drie vroegere leden van de „Communisti sche Jeugd zijn te Berlijn ter dood veroor deeld Een vierde beklaagde, die nog minder jarig was, kreeg tien jaar gevangenisstraf. an«eren kregen straffen tusschen PA jaar en tien jaar opsluiting. Zij waren er van beschuldigd in Mei 1932, een vergaderings lokaal der S.A. stormenderhand te hebben ogenomen in Lichtenberg bij Berlijn. Tij dens de vechtpartij was een S.A. man ge dood, 6 Hot Fransche ministerie van binnenland- sclie zaken deelt mede, dat gisteren een gedeeltelijke staking in zekere amusements gelegenheden te Parijs werd ontketend. De minister-president en de minister van binnenlandgche zaken zijn bereid do inmid dels reeds aangevangen beraadslagingen met het bureau van den algemeene raad voor den Arbeid (C.G.T.) en de werknemers in het amusementsbedrijf en de belangheb bende patroons voort te zetten, ten einde een overeenkomst tot stand te brengen om trent zekere punten. Nader wordt gemeld, dat het stakingspa rool van den Bond van werknemers in het amusementsbedrijf niet alleen debioscopen maar alle amusementsinrichtingen betreft. In het begin van den namiddag leek 'het overigens, dat de order door niet veel werk nemers werd opgevolgd. Vooral de groote boulevards boden den gewonen Zondag- schen aanblik. In den loop van den middag weigerden echter het personeel van verscheidene bios copen aan den arbeid te gaan. In de jour naaltheaters werd het personeel door nieu we arbeidskrachten aangevuld. Vele inrich tingen, zooals de Folies Bergere en het Ca sino de Paris, zijn gesloten. De opera en de Comedie Francaise ondervonden geen hinder van de staking. Eerst na de verga dering der werknemers zal men Hunnen zeggen, of de beweging van grooten om vang zal worden. Van acht uur af heeft gisterenavond een groote menigte voor de bioscooptheaters gewacht totdat de deuren zouden opengaan. Intusschen onderhandelen de gedelegeerden der werknemers met de patroons. In verschillende gevallen word overeen stemming bereikt, zoodat zekere inrichtin gen weer voor het publiek werden openga steld. Er wordt geen melding gemaakt van inci denten. De bioscooptheaters van Pathe en Gau- mont (Place Clichy) zijn nog gesloten. Des avonds hadden de groote boulevards denzelfden aanblik als op andere Zonda gen. In de theaters werden wel de stukken opgevoerd, waarvoor van overheidswege subsidie wordt ontvangen. De prins onderhoudt geen rela ties met het fascistisch centrum. Prins Nicolaas, dc broeder van koning Carol, van Roemenië, die onlangs afstand heeft gedaan van zijn prerogatieven, heeft den minister-president het volgende schrij ven gezonden, met het doel een einde te ma ken aan de geruchten, welke omtrent hem in omloop zijn. „Ik heb vernomen, dat men mijn naam verbindt met zekere politieke groepen, als mede aan politieke agitaties. Indien deze ge ruchten voortgaan, zouden zij verderfelijk kunnen zijn. Ik verklaar geen enkel per soonlijk contact te onderhouden met een po litieke groep. Ik protesteer tegen de geruch ten en verzoek u de maatregelen te nemen, welke gij noodig ooi-deelt om hieraan een einde te maken". w.g. Nicolaas. De „Ropner Shipping Company", de eige- naies van het Britsche schip „Lackenby", deelde Zaterdagavond aan de pers mede dat zij van den kapitein van de „Lacken by bericht heeft ontvangen, over het zoo genaamde „geheim van de Lackenby". Er is geen sprake van muiterij. Alleen werd de stoker Poole, die den stoker Seymour aan viel, door dezen neergeslagen. Eenige uren later is Poole overleden. De kapitein is even wel van meening, dat Poole is overleden ten gevolge van het overmatig gebruik van rum Dit is het eenige incident, dat zich onder weg heeft voorgedaan. De discipline van de bemanning is uitmuntend, Het schip zet de reis voort. t,.. Ernstig ongeluk bij Lisieux. f'J de? viersprong van St. Jean, op en kele K.M. van Lisieux, is een motorrijwiel in botsing gekomen met den wagen van Ra dio Normandië, welke zich aldaar bevond voor het ooggetuigeverslag van den weg. wedstrijd Parijs—Caen. De bestuurder van bet motorrijwiel werd gedood, de passagier ernstig gewond. De radiowagen sloeg tenge volge van den hevigen schok om, waardoor vijf toeschouwers ernstig werden gewond.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1937 | | pagina 3