Luchtaanval op Barcelona Dc staking op dc scheepswerven Conflict in RIC-vakbon- denbeweging Marktberichten SPANJE De enquête van Van Zeeland De dreigende mijnstaking in Engeland Gaat het Olympische vuur over zee naar Tokio? Dc voedselvoorziening van Duitschland Madonnabeeld op Sardinië aangespoeld Dc nieuwe Kantoeng De loods te vroeg van boord Uit onze omgeving Stoomvaartberichten Bombardement van Madrid. Omstreeks drie uur in den middag hebben gisteren rechtsche vliegtuigen brandbommen op een der entrepots in de haven geworpen. Onmiddellijk werd het alarmsignaal gege ven: de bevolking toonde zich zeer koel bloedig. Toestellen der regeering stegen op ter achtervolging, waarna de aanvallers in de richting van de zee verdwenen. Er zou den twee dooden en eenige gewonden zijn. De volgende bijzonderheden worden nog gegeven over het bombardeeren van Bar celona door vliegtuigen der opstandelingen: de twee toestellen, welke boven de stad heb ben gevlogen, waren jachtvliegtuigen. De bommen, welke zij uitgooiden, waren van 5 kg. het aantal uitgeworpen bommen be droeg zestig ongeveer. Een tramwagen werd getroffen de bestuurder gedood. Voorts meldt men drie dooden en eenige gewonden. Een vrouw van zeventig jaar is op straat van aandoening gestorven. Madrid gebombardeerd. De houwitsers van de opstandelingen heb ben een moorddadig vuur Op de hoofdstad geopend. Te tien uur in den avond werd als officieel verliescijfer opgegeven 71 gewonden Het aantal dooden was nog niet bekend doch moet eveneens zeer hoog zijn. De ver tegenwoordiger van Havas telde in de om geving van zijn huis 9 dooden en op de Grand Via vier dooden. In den sector van het Escorial blijven de regeeringstroepen oprukken, zij hebben zich meester gemaakt van stellingen der opstandelingen bij de Atalayaberg. Twee aanvallen op de stellingen van de regeering bij Natallana nabij Somesierra en in het Noordwesten van de Provincie Guadalajara werden afgeslagen. De opstan delingen vielen hieraan gesteund door tanks en pantserwagens. Een tank en een pant serwagen werden buiten gevecht gesteld. Aanval op Cordova afgeslagen. Het groote hoofdkwartier van de troepen van Franco bericht, dat de rechtsche troe pen een aanval van de regeeringstroepen aan het front van Cordova hebben afge slagen. De aanvallers leden zware verlie zen. Aan het front van Aragon heeft een _es- cader van dertig vliegtuigen der regeering een escadrille van 15 vliegtuigen der recht- schen aangevallen. Zeven Curtissvliegtui gen van de regeering werden omlaag ge schoten. Fransch stoomschip door opstan delingen gepraaid. Het Fransche s.s. „Roches Roeges" varende in dienst van de Fransch-Belgische. maat schappij Solvav, die fabrieken te Requeiada in Spanje heeft is Zaterdagavond buiten de Spaansche territoriale wateren op on geveer 8 mijl ten noorden van Santander door een oorlogsschip der opstandelingen gepraaid" Ofschoon het geen verboden la ding aan boord had, heeft de commandant van den rechtschen kruiser het schip gelast naar de in handen der opstandelingen zijn de haven Pasajes op te stoomen. In het ge zicht van pasajes gekomen vermeerderde de „Roches Rouges" evenwel "lotseling haar snelheid, waarna het schip Saint Jean de Luz kon bei*eiken. Samenzwering in Madrid De Madrilleensche avondbladen maken melding van de ontdekking eener Fangais- tische organisatie te Madrid. Vijf en vijftig personen waren hierbij betrokken. Zij zijn gearresteerd Zij hadden een manifest gereed gemaakt voor den dag, waarop Franco Ma drid zou binnenrukken. Frère verricht inleidende werk zaamheden. Naar aanleiding van het door de BritSche en Fransche regeering tot Van Zeeland ge richte verzoek, een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid, te geraken tot een algemeene vermindering van de contingen- teeringsmaatregelen, en andere hinderpalen op het gebied van den buitenlandschen handel, heeft de Belgische premier, in over leg met deze beide regeeringen, den vroe- geren adviseur der Nationale Bank van Oostenrijk, Maurice Frère, belast met de voorbereidende werkzaamheden, welke voor dit onderzoek noodig zijn. Frère heeft zich reeds einde der vorige week naar Londen begeven, waar hij van gedachten gewisseld heeft met den eersten economischen adviseur der Britsche re geering, Sir Frederick Leith Ross, alsmede met vertegenwoordigers van de ministers van buitenlandsche zaken, financiën en han del. Frère zal vandaag te Parijs zijn, en zijn enquete vervolgens ook in andere lan den voortzetten. Dinsdag of Woensdag valt beslissing. de Het laat zich aanzien, dat het in alle steenkoolmijnen georganiseerde referendum om uit te maken of de arbeiders eventueel bereid zijn tot een algemeene staking over te gaan, teneinde erkenning te verkrijgen van de vakvereenigingen in Nottingham* shire. een groote meerderheid ten gunstevan een staking zal opleveren. Onder de eerste uitslagen welke bekend zijn, behooren die van de mijnen van Bedward, waar het conflict verleden jaar uitbrak. Hier hebben 1342 man zich uitgesproken vóór en 142 te gen een staking. Eenzelfde stemverhouding valt waar te nemen in Zuidwales. De defini tieve uitslagen zullen Dinsdag en Woensdag bekend worden. Het Japansche organisatie-comité voor de Olympische spelen in '40 te Tokio heeft zich in zijn laatste bijeenkomst vooral be ziggehouden met de vraag, hoe het Olympi sche vuur naar Tokio zal worden vervoerd. Zeer waarschijnlijk zal het voorstel van een Grieksch lid van het internationaal Olympisch comité om het vuur over zee naar de plaats der Olympische spelen te brengen, worden aangenomen. Er zouden dan 1410 km. over land, 17.876 km. daar entegen over zee zijn af te leggen. Leiders der Engelsche onafhan kelijke arbeiderspartij willen 'n poging wagen de stad van pro viand te voorzien. James Maxton, de voorzitter, en Fenner Brockway, de secretaris van de onafhanke lijke arbeiderspartij hebben optie verkregen voor den aankoop van een schip, ten be drage van 40.000 pond sterling, teneinde Bilbao van voedsel te voorzien. Zij trachten thans het benoodigde bedrag bijeen te krij gen en richten daartoe een oproep tot het publiek en tot allen, die met den toestand van Bilbao begaan zijn. Maxton verklaarde Zaterdagmiddag niet te gelooven, dat er eenig gevaar in schuilt zich over zee naar Bilbao te begeven. Wij hebben de verzeke ring gekregen van de Baskische regeering, zoo zeide hij, dat in de haven geen mijnen liggen, dat zij bereid is de schepen binnen den limiet van drie mijl bescherming te verleenen. Diepe indruk op de bevolking. Aan de kust van Sardinië is een houten, door het vuur verminkt, beeld aangespoeld, voorstellende de Madonna met het kind, waarschijnlijk een werkstuk uit de Spaan sche school van de zestiende eeuw. Men meent, dat dit beeld in een of andere kerk eener Spaansche plaats aan de Middelland- sche Zee heeft gestaan en tijdens' den bur geroorlog, nadat de kerk in brand was ge stoken, in zee is geworpen. De vondst heeft diepen indruk gemaakt op de bevolking van Sardinië en de autoriteiten van Oristano hebben het beeld in de kerk aldaar doen plaatsen, waar het een voorwerp van ver eering voor de bevolking vormt. Hij zal niet worden gesleept, doch in onderdeelen per boot naar Indië vervoerd worden. De plannen tot het bouwen van den nieu wen tinbaggermolen, die den verganen „Kantoeng" moet vervangen, hebben thans vasten vorm aangenomen. Vast staat, dat de molen niet zal worden gesleept. Het mechanisme wordt n.1. in Ne land vervaardigd, Werf „Gusto" te Schie dam heeft hier opdracht voor gekregen en zal in onderdeelen per schip naar Indië wor den vervoerd; de ponton wordt in Indië ge bouwd. Alle risico's voor een tweede catastrophe vermijdt men hiermede. Reeds staan verschillende reguliere en secu liere priesters volgens spr. aan de zijde van de K.D.P., al blijkt zulks nog niet naar buiten. Hoe dit zij, wij willen den verkie zingsstrijd ingaan met onbesmeurd blazoen en in de volle verwachting, dat de strijd van de K.D.P. naar waarheid en recht, voor opheffing van de verdrukte massa niet on bekend zal blijven. Onder het zingen van het partijlied ging het congres uiteen. 600 stakers van de Nederland- sche Scheepsbouwmaatschappij hervatten den arbeid. De harde woorden, welke door de verte genwoordigers van den metaalarbeidersbond in de conferentie met de werknemers zijn gesproken, hebben hun uitwerking niet ge mist. Deze woorden kwamen neer op: slui ten van de werf of het werk hervatten. Van de ruim duizend werklieden, die bij de Ned. Scheepsbouw Mij. staakten, trokken ong. 600 hedenochtend de poort binnen en togen aan het werk. Het aantal stakers be draagt dus thans hier nog ruim 400. Reeds zeer vroeg in den ochtend, meer dan een uur voor den aanvang van den werktijd stonden honderden voor de werf opgesteld. Zoo nu en dan liep een enkeling door, doch toen liet het zich nog niet aan zien, dat het aantal stakers zoo belangrijk zou dalen. Van degenen, die om half zes moesten beginnen kwam de spantenploeg geheel op. Zeer velen namen evenwel nog een afwachtende houding aan. Van de honderden voor de werf staande arbeiders, die om half acht moesten begin nen, ging zoo nu en dan een enkele naar binnen. Geen hunner werd tegengehouden of lastig gevallen. Het verloop was volkomen zonder incidenten. De groote stroom kwam eerst tegen het moment, dat de sirenes aan vangen bliezen. Ook van hen, die reeds om half zes hadden dienen te beginnen, hervatte om half acht een belangrijk aantal alsnog het werk, waardoor deze belangrijke ploeg vrijwel volledig werd. Wel waren er enkelen, die, na opgekomen te zijn, zich weer terugtrok ken, doch hun aantal was gering. De overge bleven stakers, voornamelijk nageljongens, klinkers, tegenhouders en ijzerwerkers, de genen, die het initiatief namen bij den inzet van dit conflict, trokken, nadat de poort gesloten was, weg naar Amsterdam, tenein de in een vergadering hun houding nader te bepalen. Bij de Amsterdamsche droogdok maat schappij en de Nederlandsche dokmaat schappij is nog weinig wijziging in den toe stand gekomen. Een aantal der stakers is weliswaar aan den arbied gegaan, doch de meesten blijven afwachten. „Ned. Verbond van Kath. Wer kers opgericht" tegenover het „R.K. Werkliedenverbond", In het Zaterdag en Zondag te Amsterdam gehouden congres der Kath. Democratische Partij kwam weer eens het besluit van het R.K. Werkliedenverbond ter sprake, de le den der Kath. Dem. Partij te royeeren uit de R.K. vakorganisaties. Men noemde dit besluit een uitvloeisel van de „dictatuur der Roomsche Vakbonden" en besloot een tegen maatregel te nemen door het oprichten van een „Nederlandsch Verbond van Katholie ke Werkers". Dit verbond zal een tijdelijk karakter dragen, zoolang het royementsbe- sluif niet is ingetrokken. In de Zondagzitting hield de heer Mr. P. Arts een rede waarin hij wees op Duitsch land en andere landen, waar de democratie vernietigd is. Dit zal hier nooit gebeuren. De R.K. staatspartij gaat regelmatig en hard achteruit. Daartegenover huldigt hij de groote gaven en eerlijkheid van minister Colijn, met wiens politiek hij het echter in geen enkel opzicht eens is. Het „geschenk Gods aan de Nederlandsche natie" zooals Colijn in 1934 op de verkiezingspamfletten genoemd werd, mag onze Lieve Heer zoo spoedig mogelijk terugnemen. Toch voorziet hij, dat dr. Colijn ook na de verkiezingen zal aanblijven, maar dan komt dat voor rekening voor degenen, die op hem stemmen en die krijgen de regeering welke zij verdienen. Na een korte pauze, voerde de partij-secre taris, de heer C. D. Wesseling, uit den Haag het woord. Ook hij begon met een overzicht van den stand van zaken in de partij, die veel succes belooft. Het R.K. werkliedenverbond stoot onze leden uit. Wij hebben de handschoen fel opgenomen en ons Nederlandsch Verbond van katho lieke werkers opgericht. De R.K. staatspartij komt met lijsten van candidaten, wier kapitalistische, militairistische mentaliteit niet is te verdoezelen. Een ernstig woord wijdde spr. aan het op treden van sommige geestelijken. Het woord van Giovanni Papini, de voorschrif ten der Pausen en van het Canonnieke recht worden niet ontzien. Dat brengt het gevaar van scheiding ook in dien kring. Uitspraak van den Raad voor de Scheepvaart over de stranding van een uitgaand schip binnen de pieren. De Raad voor de Scheepvaart heeft bij het formuleeren van de uitspraak inzake de stran ding van het Noorsche motortankschip „O. A. Knudsen" in de buitenhaven van IJmuiden aanleiding gevonden zijn meening te kennen te geven omtrent de veel voorkomende ge woonte van zeeloodsen om van boord te gaan voor het schip geheel en al buitengaats is. De Raad kan het niet anders dan betreu ren, dat de loods onder voor de „O. A. Knud sen" zeer moeilijke omstandigheden van boord is gegaan, voordat het schip in zee was. Het is den Raad bekend, dat het binnen de pieren van boord gaan in verreweg de meeste ge vallen geschiedt en ook, dat, na het voorge vallene met de „O. A. Knudsen", de loodsen evenals zulks bij Hoek van Holland sinds vele jaren de gewoonte is, wanneer de loods bij de Berghaven het schip verlaat indien zij binnen de pieren van het schip gaar, in het bezit moeten zijn van een door den kapitein afgeteekende verklaring. Nu zal in verreweg de meeste gevallen tegen dit door den loods verlaten van het vaartuig binnen de pieren geen enkel bezwaar bestaan. Hier echter be stond dit bezwaar wèl. De loods had, na te hebben gewezen op de gevaren en moeilijkheden, den kapitein moeten adviseeren hem aan boord te houden. Wan neer hier aan het stuurgerei van de „O. A. Knudsen" niets heeft gehaperd en dienaan gaande is niets gebleken dan is de Raad ervan overtuigd, dat, wanneer de loods aan boord ware gebleven, zij veilig naar buiten zoude zijn gekomen. Thans deed zich het toch wel bedenkelijke geval voor, dat een vaartuig, mede teneinde de haven te verlaten, wordt beloodst, dat de loods van boord gaat en dat het schip, vóór dat het de haven inderdaad heeft verlaten, op nieuw om loodshulp seint. En zulks alleen ten gevolge van de ongunstige weersomstandig- welke den loods bekend waren. Ontvangst van den Britschen Rijksorganisatieleider Dr. Ley door Mussolini. Ge heel rechts de Italiaansche arbeids-leider Cianetti. Statendam 16 April te New York. Volendam 16 April te New York. Kon. Paketvaart Hij. Bontekoe 15 April van Singapore. Houtman 16 April van Dahe. Ombilin 15 April van Port Natal. JavaNew-York Lijn. Tabinta 15 April van Savannah. Tabian, 16 April te Halifax. Djambi 15 April v. Boston. Silver JavaPacific Ljjn. Sembilan 16 April te Singapore. JavaChinaJapan Lijn. Tjibadak 16 April van Manila. Tjisadana 15 April van Hongkong. Rotterdamsche Lloyd. Buitenzorg, 17 April v. Rotterdam. Dempo, t„ pass. 17 April Finisterre; wordt 20 April 8 u. v.m. te Rotterdam verwacht. Blitar, t., pass. 16 Sagres. Garoet, u., 17 April van Londen. Kota Gede, t„ 17 April v. Pt. de Galle. Kota Radja, 17 April v. Bremen. Kota Tjandi, 17 April v. Hamburg. Sibajak, u„ pass. 17 April Ouessant. Sitoebondo, t., 17 April van Port Soedan. IJselhaven 16 April van Antwerpen. Stoomvaart Mij. Oceaan. Deucalion, 17 April v. Port Said. Diomed 16 April te Hamburg. HollandAustralië Lijn. Nijkerk, u., 16 April van Karachi. HollandBritsch-Indië Lijn. Streefkerk, t., 17 April van Colombo. HollandOost-Azië Lijn. Meerkerk, t„ 15 April van Manila. Serooskerk, u., 16 April van Manila. HollandAfrika Lijn. Heemskerk, t„ pass. 17 April Gibraltar. Upesi, u„ 17 April te Port Said. HollandWest-Afrika Ljjn. Amstelkerk, u„ 15 April v. Monrovia Jaarstroom, u., 16 April te Liberia. Z1JPE 'T ZAND. Biljartseance. Op Zaterdagavond 17 dezer gaf de prof. de biljart Soliën een biljartseance in café Mod der alhier. Hij speelde een partij van 500 car. 35/2 cadre tegen den heer P. Vader Cz., welke 150 car. moest maken. De uitslag was dat Soliën maakte 500 car. in 11 beurten, hoogste serie 149, moyenne 45.45; P. Vader 75 car. in 11 beurten, serie 17, moyenne 6.81. Na afloop demonstreerde de heer Soliën een reeks kunst- en fantasiestooten, welke hij goed uitvoerde. De opkomst van het pu bliek was, mede in verband met den regen, niet groot. WIERINGEN Stoomv. Mij. Nederland. Enggano, 17 April te A'dam. Marnix v. St. Aldegonde, u„ 16 April v. Genua Poelau Laut, t., pass .16 April Gibraltar. Saleier, t., pass. 16 April Gibraltar. Kon. Ned. Stoomboot Mg. Ajax 17 April te Antwerpen. Baarn, u„ pass. 16 April Dungeness. Bacchus, 17 April v. Amsterdam. Bennekom, t„ 16 April van Cristobal. Breda, t., 15 April te Talcahuano. Ceres 17 Maart van Amsterdam. Euterpe 16 April van Bordeaux. Hercules pass 17 April Ouessant. Irene 14 April van Kingston. Merope, 16 April v. A'dam. Oberon, 17 April v. Rotterdam. Orpheus'16 April van Aarhus. Poseidon 16 April van Malta. Rhea 16 April van Napels. Simon Bolivar, t., 15 April van Barbados. Telamon 16 April van Alexandrië. Theseus, 17 April te Rotterdam. HollandAmerika Lijn. Binnendijk, 17 April v. Rotterdam. Blomersdijk 16 April 1000 m. Z.W. v. Valentia. Burgerdijk 16 April van Antwerpen. Dinteldijk 16 April te Liverpool. Lochmonar 15 April te Swansea, 1927 Gymnastiekfeest 1937. Zaterdag ƒ.1. vierde de gymnastiekver. „Wiermgen" haar tienjarig bestaan. Ter ge legenheid hiervan had in Concordia een feestavond plaats. Concordia was feestelijk versierd en over al waren de kleuren blauw geel, de kleuren der gymver., die de hgofdtoon voerden. De voorzitter en leider, de heer H. Pen nekamp opent den feestavond met een har telijk welkom, in het bijzonder tot de oud- bestuursleden, de pers, en eenige gemeente raadsleden. Spr. huldigt dan hen, die de stoot tot de oprichting van de gymnastiek- vereen. gaven, ten eerste Dr. v. d. Veen en daarnaast de heer R. Windsma, benevens de heeren H. Lucker, P. de Vries, P. Ruiten burg en de dames J. Molenkamp—Ruiten burg en T. Noordende Vries. Als bijzonder trouw lid werd aan Piet de Vries een kistje sigaren aangeboden. Meer persoonlijk wil spr. dank brengen aan het echtpaar Bruul—Lont-Vet. In de eer ste vijf jaren, zegt spr. hadden we geen gymnastieklokaal en trainden we hier in Concordia en dan was steeds de toenmalige eigenaar met zijn vrouw bereid alles voor de vereeniging te doen. Was het dan slecht weer dan gebeurde het maar al te vaak dat Biuul zei. „Het is voor jou geen weer om weg te gaan. Gerretje heeft boven al een bed voor je klaar gemaakt. Aan Jaap en Ger retje dus mijn hartelijken dank. Hierna werd de jubileerende vereen, ge complimenteerd door de heeren D. Oden voorz. van Succes; P. Jongkind, dir. Mando- linever. O.K.K.; J. C. de Haan, voorz. Zang en Vriendschap; J. W. J. Comeliss secr. der Wielerclub. Alle sprekers lieten hun geluk- wenschen gepaard gaan met een bloemstuk Ook van de muziekver. Harmonie is een bloemstuk binnengekomen en schriftelijke felicitaties van: Turnkring N.H. Noorder kwartier; DOKEV te Anna Paulowna; Olym- pia te Wienngerwaard; Verder van den heer Jb. Kaan te Wierin- gerwaard en van den oud-voorzitter den heer H. J. O. Lucker. Aan deze laatste brengt spr nog woorden van hulde voor het vele door hem gedaan. De lieer M, Kooij komt /dan pp de plan ken met een door den heer M. J, Boske« geschreven en door den heer H. Zon on muziek gezet jubileumlied. Na een korte pauze wordt opgevoerd gym-revue in 3 bedrijven van den heer M J. Bosker, getiteld: „We zitten niet stil", jn dat ze niet stil gezeten hebben, is getoond Heel mooi was een der eerste tafereelen, waarin de goede hoedanigheden van de op! richters naar voren worden gebracht. We zien verschillende mooie standen en eeniga oefeningen. Heel aardig waren de jurken der dames, n.1. geel-blauw. Verschillende aardige liedjes en voordrach ten werden naar voren gebracht door mevr, LeeuwenkampBooth en de heer M. Kooij en S. de Jongh Mz. Ook het Vaandellied, door de aanwezigen staande meegezongen! had veel succes. Het slot-tafreel had ook een daverend sip. ces. Het applaus was zoo geweldig, dat niet een of tweemaal „gehaald" werd, maar wel zesmaal. Dan aan het einde van deze zoo goed ge- slaagde feestrevue treedt mej. Bets Rul. tenburg naar voren en biedt met eenige -wel- gekozen woorden een fraaie pendule aan den heer Pennekamp aan en aan mevr, Pennekamp een vaas aan. Getroffen door deze hulde dankt Penne kamp met een paar woorden voor de fraais cadeaux. Dan richt de heer Pennekamp dankwoon den tot de auteur der revue, den heer M. J, Bosker en biedt deze een kistje sigaren aan De drie medewerkenden op het. tooneel, me. vrouw LeeuwenkampBooth, de heer M, Kooij en de heer S. de Jongh Mz. ontvan gen een fraai Wieringer wapenlepeltje. Aan mevr. KooijSavoyen wordt een wand- .schemerlamp aangeboden, voor aJl het werl dat zij aan de costumes enz. gedaan teel Aan den heer Zon voor de steeds zoo ge waardeerde muzikale begeleiding wordt eveneens een wapenlepeltje geoffreerd. En dan aan den stillen medewerker, den Sont fleur Jaap Bruul zal, daar nog geen pas send geschenk voor Bruul gevonden werd, dit later gegeven worden. Hierna sluit ds heer Pennekamp het officieele gedeelte. ALKMAAR, 17 April. Op de heden gehouden veemarkt wareii aanvoer en prijzen als volgt: 13 geldekoeieit f 140210; 17 nuchtere kalveren (slacht)! f 612; 3 bokken en geiten f 714 ALKMAAR. 17 April. Op de heden gehouden botermarkt wa ren de prijzen voor groothandel 70—72V2 et en kleinhandel T2Vz—771/? cent. Handel ma tig. Kipeieren (groothandel) f 2.50—3; eend eieren f 2.60. Handel stug. ALKMAAR, 17 April. N.V. Eierveilng voor Hollands Noordcr kwartier. Aanvoer: 285.000 kipeieren: 56- 58 Kg. 2.60—2.75, 58—60 Kg. 2.75—2.85, 60-68 Kg. 2.80—2.90, 62—64 Kg. 2.85—3, 64-66 Kg. f 2.903.30, eendeieren 2.402.50, P. 100 st NOORDSCHARWOUDE, 19 April. Aanvoer: 900 Kg. uien 80 ct., grove 70 eb 2400 Kg. peen 80 ct. 1000 Kg. roode kool f 1.40, 600 Kg. gel?' kool f 3.20, 6200 Kg. D. w. kool f 11.80, BROEK OP LANGENDIJK, 19 'April. Uien 0.701, drielingen 60 ct., grove 1l.-h, peen 70—80 ct., witlof f 5. 150 bos rabarber f 4.40, 10.000 Kg. roods kool f 1.80—2.40, 1800 Kg. gele kool f Z-SM- 11000 Kg. D. witte kool f 1—1.7a ALKMAAR. 19 April. 79 vette .koeien f 145—310, 6 wette kalw ren f 40—90 per Kg. 60—90 ct., 374 kalft slacht f 4—15, fok f 12—18, 266 vette var kens per Kg. 44—48 ct. WARMENHUIZEN, 17 April. 1ft Roode kool 1.40—2.30, gele kool 2.20—kH Deensche witte kool 11.50, drielingen r „L - /-V A/N Art i QA hl neenscne witte kool 1—1.50, drieling" -• ct., uien 0.901.10, grove uien 1.20 ten -40—60 ct. Aanvoer: 97200 Kg. roode Koo- 28700 Kg. gele kool, 48700 Kg. D. witte koot I 1325 Kg. uien, 400 Kg. bieten. DUITSCHE LANDBOUWMARKTEN. Groenten en Fruit, 17 April. Er was geen nieuwe aanvoer van j landsche producten. De voorraden aanim4 landsche groenten zijn ook bijna geru n De prijzen toonen weinig verandering- een Zaterdagmarkt was geen sprake. teerd wordt: Ital. bloemkool 22—58 PJ stuks; Canarische tomaten 6—8 Per ,,15 Ital. sla 57 per 100 krop; Holl. sla 1 per 100 krop; Hol. radijs 1620 Pc. „g, bos; Holl. spinazie 23—28 per 50 gisch witlof 28-32 per 50 Kg.; Ital. aal' r pelen 1416.50 per 50 Kg.; Muncbcn. tenl. prod.: roode kool 6.50-7 pe-r 50 hfl( Hol. kropsla 3.20-4 per 30er. Kar1?' t Buiten!, prod.; Holl. kropsla 18—22 P- 1W HEFFING OP BOTER. vag De heffing op boter is voor de wee 18 tot en met 24 April, behoudens tussi tijdsche wijziging, .vastgesteld op

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1937 | | pagina 4