Sport Texel PAKHUIS ggyradi} S. COLTOF JAN MOEJES De gevolgen van een Fietstocht Sproeten komen vroeg in Sprutol. Bij alle Drogisten Advertentiën DIVERSEN Betrekkingen Betrekkingen TE KOOP TE HUUR f 0.35 per flesch JB. KILJAN, het voorjaar, koop tijdig een pot Schaak-simultaan-wedstrijd in Hotel „Texel" Een kaartclub, die een vliegtocht gaat maken Marineberichten De Officieren van den Marine Stoomvaartdienst nemen afscheid van hun Chef Legerberichten Algcmeene Vergadering „Ons Belang" Het internationale schaaktournooi te Oostende België-Zwitserland Haven van Nieuwediep Bekendmaking Hinderwet aangeboden gevraagd. AANGEBODEN TE KOOP AANGEBODEN: MOLENSTRAAT hoek PALMSTRAAT. Te bevragen: A V O Z kantoor, Plantsoenstraat 3. gevraagd 3e huui aangeboden PAKHUIS 3e hooft gemoogd een Poppenhuis Admtmt in de ffleldmcfie €oumt MANTELPAKJES TWEKA-COSTUUMS Keizerstraat 109 AUTOMOBIELEN MOTORRIJWIELEN MOTORCARRIERS MH HEER HUGOWAARD Tel. 26 „MoftiUooft" Uitgeschreven door de Texelsche Damclub „O.K.K." werd Zaterdagavond een schaak wedstrijd gehouden, waarin als simultaan- speler optrad de heer S. Ros van Texel. Door 15 personen werd aan dezen wedstrijd deel genomen. Bij den aanvang werd even het woord gevoerd door den voorziter der Dam club, den heer Standaart, die er zijn genoegen over Uitsprak, dat de deelname van de zuster- vereeniging „Strijd in Vrede" zoo groot was Spr. gaf er echter zijn teleurstelling over te kennen, dat de leden uit eigen club zoo weini; belangstelling toonden. De uitslag van den wedstrijd was als volgt P. de Graaf 0—2 H. van Heerwaarden 1—1 C. Keijzer 1—1 Adr. Zijm 0—2 Photman 0—2 J. Kikkert 2—0 C. Maas 0—2 D. Lap 0—2 P. Sambeek 2—0 N. Wite 2—0 J. Maas 1—1 P. van Heerwaarden 1—1 J. C. van Heerwaarden 0—2 Alzoo gewonnen 7 partijen, verloren 3, re mise 5. De voorzitter dankte na afloop den heer Ros. die zoo bereidwillig deze moeilijke taak op zich had genomen en een schiterend eind resultaat had weten te behalen. Verder wekte de heer Standaart op tot deelname aan den eerstdaags te houden damwedstrijd, waarop de ex-kampioen van Nederland als simultaan- speler zal optreden. Een Kaartclub uit de Koogerstraat te Den Burg (gevormd door den heer P. Boon e.a.), heeft zich tot de K.L.M. gewend met de vraag of het bedrag van pl.m. 60.dat zich in den pot der club bevindt, voldoende is voor het maken van een vliegtocht, beginnende op het Texelsche vliegveld ,,De Vlijt". De directie van de K.L.M. heeft op deze aanvraag geantwoord: „Of het bedrag voor een vliegtocht met Uw club toereikend is, doet niet ter zake; wij komen tot U in het laatst dezer maand". Luit. ter zee der 2e kl. jhr. P. L. M. van Geen, wordt 26 April overgeplaatst van Hr. Ms. politievaartuig te Nieuwediep aan boord van Hr. Ms. mijnenlegger Hydra te Vlis- singen. Luitenant ter zee der 2e kl. D. J. van Door- ninck J.Azn., wordt 19 dezerovergeplaatst van Hr. Ms. wachtschip te Vlissingen aan boord van Hr. Ms. pantserschip Hertog Hendrik te Nieuwediep. Luit. ter zee der 2e kl. G. Kruijs, wordt 22 dezer overgeplaatst van het Wachtschip te Vlissingen naar Hr. Ms. pantserschip Hertog Hendrik te Nieuwediep. Zaterdagavond werd door de Officieren van den Marine Stoomvaartdienst afscheid genomen van hun Chef, Kolonel A. C. van der Haagen, Inspecteur van den Marine Stoomvaartdienst, die 1 Mei e.k. den zeedienst wegens langdurigen dienst met pensioen verlaat. In het restaurant van de vlieghaven Schip hol werd den scheidenden Kolonel een af scheidsdiner waaraan ongeveer 50 officie ren van den Marine Stoomvaartdienst aan zaten aangeboden. Het welkomstwoord werd uitgesproken door den Voorzitter van de Vereeniging van Officieren van den Marine Stoomvaartdienst, den Officier M.S.D. der 1ste klasse D. J. Monté, waarna de eigenlijke afscheidsrede werd gehouden door den Hoofd-Officier M.S.D. der 2de klasse, toegevoegd aan den Comman dant der Marine te Willemsoord. C. B. Een hoorn. De Vereeniging van Oud-Officieren van den Marine Stoomvaartdienst werd vertegenwoor digd door twee leden van het hoofdbestuur, waarvan de aanwezigheid van den Voorzitter, den Schout-bjj-Nacht-tit. b. d. J. de Winde, op hoogen prijs werd gesteld. Verschillende sprekers voerden het woord, terwijl bij allen tot uiting kwam de erkente lijkheid en groote waardeering van het corps voor den persoon en het werk van den schei denden inspecteur. Kolonel van der Haagen sprak tenslotte een dankwoord, waarin Z.H.E.G. deed uitkomen, dat de medewerking, welke hij steeds onder vond van de officieren zijn taak aanzienlijk heeft vergemakkelijkt en zonder deze toe wijding niet zou slagen. Na het diner bleef men nog geruimen tijd onder gezelligen kout bij elkaar, zoodat het ver na middernacht was, eer de gasten hun respectievelijke woningen bereikten. VLOOTBEZOEK AAN DE MINAHASA. Menado, 17 April. Een eskader, onder bevel van den kapitein-ter-zee Helfrich, bestaande uit de Sumatra, de Witte de With, de van Galen, de van Gent, de Kortenaer en de onder zeebooten K XIV, XV, XVI en XVII, benevens het moederschip van de Dorniers, Canopus, is voor een vierdaagsch bezoek te Menado aan gekomen. De kruiser Sumatra heeft ligplaats gekozen te Menado, de overige oorlogsbodems zijn geankerd in de baai van Kmea. Heden zullen zeventig officieren en 450 onderoffi cieren en manschappen een autotocht maken door de Minahasa, langs het meer van Tondano. (Aneta). DE IN AANBOUW ZIJNDE MIJNEN VEGERS. Det departement van defensie deelt mede dat op de werf van P. Smit de vijfde van de serie van acht mijnenvegers, de van Ewijck Zaterdag te water is gelaten en dat het vierde schip, de Eland Dubois, na met goed gevolg zijn proeftochten te hebben volbracht, op de werf Gusto is teruggekeerd. De e.v. Algemeene Vergadering van de Onderofficiers vereeniging der Kon. Land macht „Ons Belang" zal worden gehouden op 2 en 3 Juni a.s. Reizen voor „half geld" wordt niet gewenscht. Door het Hoofdbestuur van de Onderoffi- ciersvereeniging der Kon. Landmacht „Ons Belang" is voor de a.s. algemeene vergade ring als één der punten van behandeling het n.v. voorgesteld: De Algemeene Vergadering draagt het Hoofdbestuur op, de Directie der Ned. Spoor wegen te verzoeken, de bepaling dat militai ren beneden den rang van officier, in uniform gekleed, voor „half geld" kunnen reizen, voor zooveel dit de beroeps-onderofficieren betreft, weder ongedaan te willen maken. Als toelich ting wordt vermeld, dat de maatregel voor de dienstplichtigen wordt gewaardeerd. Gaarne zullen ook de beroepsonderofficieren goedkoop reizen, maar zij willen dit niet doen ten koste van het aanzien hunner positie. Met het be trokken besluit toch worden de beroepsonder officieren voor een bepaalden maatregel ge scheiden van alle overige militaire- en bur gerlijke rijksambtenaren. Daartegen bestaan bezwaren van moreelen aard. Meer verlofdagen gevraagd. Door de Afdeeling Den Helder van de Onderofficiersvereeniging der Kon. Landmacht „Ons Belang" is voorgesteld de sergeanten met de geschiktheid voor hoogeren rang even veel verlofdagen per jaar toe te kennen als de sergeanten-majoor. Waar de duur van het verlof afhankelijk is gesteld van rang en leef tijd, acht het hoofdbestuur in verband met de trage bevordering dit voor niet on billijk. Landau remise met Keres. Gisteren is de achtste en voorlaatste ronde van het Internationale Schaaktournooi te Oostende gespeeld. Onze landgenoot Landau wist tegen den sterken, jongen Estlandschen speler Keres remise te spelen, terwijl Rey nolds, die uit de vorige zeven partijen slechts één punt winst te behalen, thans voor een verrassing zorgde door van den Amerikaan- schen grootmeester Fine te winnen. De uitslagen luidden: FineReynolds 01. Keres—Landau VaVa- ListDunkelblum 10. GrobTartakower 10. DynerKoltanowski afgebroken. De afgebroken partijen ListGrob en Kol tanowskiGrob werden beide door Grob ver loren. De stand na de achtste ronde luidt thans: 1. Grob 5 Va punt. 2., 3. en 4. Landau, Keres en Fine, allen 5 punten. 5. Koltanowski 4 punten plus 1 afgebroken partij. 6. en 7. Tartakower en List, beiden 4 ptn. Teleurstellend spel der Belgen. Slechts 20.000 toeschouwers woonden in het Heyselstadion te Brussel den landenwedstrijd BelgiëZwitserland bij, welke door de gasten met 21 werd gewonnen na een vooral van de zijde der Belgen teleurstellende ontmoeting. Het Belgische elftal bestond uit doel: Braet, achter: Paverinck en Joacim, midden: Dalem, Stijnen en De Winter, voor: Buyle, Ceuleers, Voor hoof, Raymond, Braine en Van den Eynde. De Belgische voorhoede is vooral sterk tegen gevallen, wederom was Voorhoof geheel uit vorm en miste hij, evenals tegen Nederland het geval was, talrijke kansen. Zelfs een omzetting tegen het slot, Braine als midvoor, mocht niet baten. In het Zwitsersche elftal was Xam Abegglen weer de beste speler uit den aanval, evenals destijds te Amsterdam, werkte hij bijzonder hard en hij smaakte het genoegen na 11 minu ten zijn land de leiding te geven. De beste speler op het veld was echter de Zwitsersche back Minelli, die helaas niet tegen ons land kon uitkomen wegens ziekte. Hij was het groote struikelblok voor de Belgische aanvallen. In de tweede helft de rust was ingegaan met een 10-voorsprong der Zwitsers verhoogde de rechtsbuiten Bickei den stand tot 2—0. De middenlinie der Zwitsers was beter dan die van de Belgen en vooral Stijnen was niet in vorm, waarin hij twee weken geleden te Antwerpen tegen Nederland speelde. Een kwartier voor het einde wist Voorhoof een tegenpunt te maken. In den rêsteerenden tod hielden Minelli c.s. goed stand, zoodat het einde kwam met een 21-overwinning der Zwitsers. 19 April: Aangekomen van Harlingen en vertrokken naar Londen de Ned. motorschoener „Ne- jako". Aangekomen van Harlingen en vertrokken naar Londen het Eng. s.s. „Marvies". Angekomen van Londen met bestemming voor Harlingen de Ned. motorschoener „Anna W." Met dankbaarheid geven wij kennis van de geboorte van onzen Zoon MARTIN ARDE. JOH. VAN STRAATEN. C. VAN STRAATEN DE MUNCK. Den Helder, 18 April 1937. Joubertstraat 10. St. Lidwina. In plaats van kaarten Geboren: ALBERTINE HENRIETTE Dochter van: S. T. v. DIJK en H. J. A. v. DIJK—LINSHOF Breezand, 18 April 1937 Met blijdschap geven wij U kennis van de geboorte van onzen lieven Zoon, dien wij JOHAN CHRISTIAAN noemden. J. C. WIELAISD. J. WIELAND—v. d. STEEN. Tijd. Marine-Hospitaal, Burger Afd. Anemonenstraat No.. 19. Heden overleed, na een kortstondig lyden, onze ge liefde Broer, Zwager en Oom, de Heer ADRIAAN BLANKMAN, in den ouderdom van 37 jaar. Den Helder, 18 April 1937. Rijksweg 16 (Koegras) De getroffen Familie. Deter-aarde-bestellingzal plaats vinden Donderdag, 22 April, 11.30 v.m. vanuit het Marine-Hospitaal op de Al gemeene begraafplaats te Huisduinen. De Burgemeester van DEN HELDER maakt bekend, dat op 19, c.q. 20 April 1937, tusschen 0900 en 1300 een SCHIETOEFENIN G zal worden gehouden door Hr. Ms. „Friso" vanuit het Malzwin met de Hors op Texel als doel. Visschers wordt medegedeeld, dat zij zich aan gevaar bloot stellen, indien zij zich tusschen genoemde tijden op of nabij de Hors bevinden. Zeevarenden wordt verzocht het betrokken zeegebied vrij te houden. Den Helder, 17 April 1937. De Burgemeester voornoemd, RITMEESTER. WONDERPAKKET. 15 dubb. anemonen, 15 ranon kels, 15 oxalis, 15 montbretia's, 5 crispa begonia's, 5 Kaapsche en 5 Japansche lelies, 2 Indische wonderbollen, 3 elite dahlia's, 25 gladiolen extra vermengd, 10 vaste snijbl.pl. in 10 soorten ge mengd, met kweekw. voor slechts 1.F. FIJMA, Bloe mist, HILLEGOM, Burg. Wed., 50 j., -. k., Friezin, keurigen inboedel, wenscht ern stige Keninsmaking met Heer, zacht karakter, gep. of financieel onafhankelijk, liefst van Chr. beg. Brieven onder No. 42, aan het Bureau van dit blad. Heden overleed, zacht en kalm, onze geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Over grootmoeder, Mevrouw MARIAJ0HANNALANGHORST, Wed. van den Heer JAN VAN HALEN, in den ouderdom van 90 jaar. Den Helder, 19 April 1937. Emmastraat 52. Uit aller naam, J. VAN HALEN. De ter-aarde-bestelling zal plaats hebben Woensdag 21 April a.s., des namiddags 1 uur, vanuit het sterfhuis. Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank voor de vele blijken van belangst elling bij ons 121/2 jarig huwelijk ondervonden Namens: S. BAKKER H. BAKKER—CORNELISSEN Jan in 't Veltstraat 103 Burgemeester en Wethouders van DEN HELDER maken be kend, dat door hen aan P. SNEL, Keizersgracht 38, Den Helder, en zijn rechtverkrijgenden vergun ning is verleend tot het uitbreiden van de drukkerij in het perceel Keizersgracht 30, alhier, ka dastraal bekend in Sectie D, no. 1739, met 2 electromotoren met een vermogen van 1 en 2 P.K. De voorwaarden liggen ten Raadhuize ter inzage. Den Hedler, 19 April 1937. Naaister vraagt werk, Man tels, Japonnen, ook vermaken, keeren, knippen, verstellen. Zend briefkaart. Adres: L. v. Berkstraat 7, achter Gasfabriek. H E I L O O. Het Woningbureau ter plaatse „EEKHOF" Nw. Tuindorp 210. Tel. 2139. InL en Woninggids Gratis. Gevraagd een flinke WINKELJUFFROUW tegen hoog loon, boven 18 jaar. Aanmelding voor 8 u. Koning- str., na 8 uur Langestr. 138, hoek Singel. JAAP GODSCHALK, Koningstraat 5860. Schoenenmagazijn H. v. d. POLL Spoorstraat 109. Wordt direct gevraagd flinke, nette LOOPJONGEN. Gevraagd een nette JONGEN, 1415 jaar, eenige kennis van bloemen strekt tot aanbe veling. Aanmelden tusschen 67 uur Koekoekstraat 11. Net Meisje, 15 jaar, biedt zich aan als Kinderjuffrouw of voor een lichte betrekking als Dienst meisje. Adres: Ooievaarstraat 90. Te koop aangeboden een 1 laqué Slaapkamer met Bed, en een 1- persoons Led. met Bed, 1 ge haakte Sprei. Adres: Bureau van dit blad. Dame, m.1., zoekt Gem. Kamer, omtrek Hoofdgracht. Gastoestel vereischt. Brieven onder No. 43, aan het Bur. van dit blad. Vooruitbetaald: 10 et. p. regel f minimum Niet vooruit bet: 15 et. p. regel 40 en 60 c Te huur het perceel Hoogstr. 101, huurprijs 3.50 per week. Adres: Het Woningbureau, Weststraat 100. vanaf 1.per week. Adres: Keizerstraat 96. Voomitb«iaald: 10 ct. p. regel minimum Wet yooruitbet: 15 et. p. regel 40 en 60 c. Te koop gevraagd: Adres: WULFFELÈ, Dijkstr. 22. Op 14 April 1.1. is, sedert in 1903 de vrijwielremnaaf in Nederland werd geïntro duceerd, in de afleveringen hier te lande en Nederl.- lndië, het getal bereikt Wat wellicht nog meer vermelding verdient, is het feit, dat nu nog exemplaren zelfs van het jaar 1905 in gebruik zijn, blijkens de nog wel eens voorkomende vraag naar onderdeelen van het model van dat jaar welke deelen ook nog beschikbaar zijn. Wel nagebootst, nimmer geëvenaard! De stempels op hevel en huls zijn waarborg voor eerste klas werk. IN MOOIE KEUZE DKW HOOFDVERTEGENWOORDIGER MAATSCHAPPIJ BIEDT HEERENKLEEDING AAN NAAR MAAT vanaf f 5.per maand, betere genre. Vraagt inzage stalen- collectie, coupeurs bezoeken U door het geheele land. Brieven onder no. 93, aan het Bureau van dit blad. Moet U evenals brood steeds in huis hebben. Voor alle mogelijke ernstige ziekten en kwalen '•elpt het zeker niet, maar bij hoest, keelpijn, en verko udheid helpt het zeker wel voor U en Uw kind. Bij de meeste drogisten verkrijgbaar en omzetbelasting. Ondergeteekende beveelt zich san voor het weghalen en opbergen van kachels en het schoonmaken van haarden. Wij repareeren alle soorten en merken kachels, haar den of fornuizen, en houden een uitgebreide sorteering onderdeelen in voorraad. Uw gebruikte haarden worden weer als nieuw, wanneer zij worden gemoffeld met onaf- brandbare lak. Nieuw procédé. smederij, Zwaanstraat. door G. Th. Rotman Toen gingen ze naar den Iorrenman, Die bood hun twee fijne wielen an: „Maak daar 'n fiets van, neem ze maar mee Voor een kwartje krijg je ze alle twee?' Ze gingen aan 't timmeren en hakken, En 's Woensdags was de fiets gebakken; Er zaten wel geen trappers aan, Maar ze vonden, 't zou zó ook wel gaan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1937 | | pagina 6