De Sportgebeurtenissen van Zondag Z.F.C. en Enschu Boys gedegradeerde Texel verliest. Ajax weer bovenaan in de kampioenscompetitie. De voetbaluitslagen Kampioenschap Nederland van N.H.V.B. Q+S*Q~Texel 1-0 Vreugdevolle dag voor W ieringer waard K-RV,B.~beker Rauch-beker Eerste elftal kampioen SucceS'Electra 0-1 Succes II-Helder V 11-0 Succes III-Helder VI 8-0 Berger Sportvereeniging De uitslagen van de gisteren gespeelde voet balwedstrijden luiden: Kampioenschap van Nederland. Be QuickGo Ahead Ajax—P.S.V, AFDEELING I. 3—0 5—2 Promotie degradatie eerste klasse. 't GooiHilversum 51 Promotie/degradatie tweede klasse. VolewijckersBloemendaal 42 Promotie/degradatie derde klasse. Q.S.C.—Texel 1—0 Promotie/degradatie res. eerste klasse. A.F.C. II—'t Gooi II 3—1 AFDEELING II. Promotie/degradatie eerste klasse Z.F.C.—S.V.V. 0—0 AFDEELING III. Promotie/degradatie eerste klasse, HengeloEnschedesche Eoys 43 K.N.V.B.-beker. Victoria—H.R.C. SuccesElectra A.F.C.Kinheim 1—1 0—1 2—1 Ajax weer aan den kop. Het is opmerkelijk hoe wisselvallig dit jaar de eersteklasse-kampioenen spelen in de kam pioenscompetitie: er is op hui. resutlaten ge woon geen peil te trekken. Daar heb je nu Go Ahead. Dat won Zandag 11 April maar eventjes met 30 van PSV; een week later laat ze zich met dezelfde cijfers var Be Quick klop geven! We spraken in ons vooroverzicht al van een „uitvlieger" met betrekking met dien wedstrijd tegen PSV, maar het heeft er veel van weg, dat dit inderdaad het geval geweest is. Feit is, dat de Deventenaren thans 2 nederlagen te pakken hebben en er dus heel wat zal moeten gebeuren, willen zij weer eens de leiding in handen nemen. Intusschen is de eerste plaats thans weer in bezit van Ajax, dat daar de voorafgaande weken ook op ge figureerd had. De Amsterdammers maakten PSV met niet minder dan 25 Kle n-Jan. De cijfers wijzen wel uit, dat er krachtsverschil was. De Eindhovensche kampioen thans de eenige, welke 3 nederlagen op haar naam heeft staan en met door haar nog 4 wedstrijden te spelen, mogen we wel aannemen, dat de licht- menschen niet meer voor den eeretitel in aan- merknig komen. Maar de overige 4 daaren tegen nog terdége, dat laat onderstaande stand duidelijk zien! Ajax 4 3 O l io8 6 Be Quick 3 2 O i 6—6 4 Go Ahead 4 2 O 2 65 4 Feyenoord 3 I O 2 5—5 2 PSV 4 I O 3 8—" 2 Om een plaats in de eerste klasse Z.F.C. naar lagere regionen! Een uitslag die we absoluut niet verwacht hebben, kwam uit Zaandam. Daar heeft zich een drama voltrokken aan de groote Zaan- sche, aan ZFC, dat jarenlang zoo'n eervolle eerste klasser is geweest. Ondanks bovenmen- schelijke inspannnig zijn de roodwitte aanvalers er n.1. niet eenmaal in geslaagd den doelman van het bezoekened SVV, dat zich heldhaftig verdedigde en daarmee haar sportieven plicht keurig vervulde, te passeeren. En ZFC mocht zelfs niet gelijk spelen! Het was en bleef 00 en daarmee had ZFC haar laatsten wedstrijd als eerste klassei gespeeld. Moge de sympa thieke club uit de Zaanstreek de kracht heb ben om spoedig het verloren terrein te her winnen. Volgend jaar? Als zij dan maar niet in de afdeeling van HRC en Alcmaria onder gebracht wordt! Sterkte, ZFC. En welkom in de eerste klasse RFC! Gij zijt d 6e Rotter- damsche eerste-klasser, ge hebt het dorado op schitterende wijze, n.1. ongeslagen, bereikt. RFC ZFC SVV 3 3 3 i 1 4 o i 0 II2 1 2 2 3 3—12 't Gooi wint de tweede derby met groot verschil. Het succes van t' Gooi was gisteren volledig. In de eerste plaats maakten zij een record recette, want het Hilversumsche Sportpark was vol „geladen" (letterlijk en figuurlijk 1 en ten tweede legde zij met een keurige 51 overwinning beslag op de zeer kostbare pun ten. De beide Hilversumsche clubs staan er nu even goed voor, maarRCH béter. Dus toch die twee bekende honden en dat over bekende been? 't Gooi Hilversum RCH 3 i i 3 I i 2 I O 8-5 4—7 4-4 Ook de Boys van Enschede gedegradeerd. Twee eerste klassers zijn dezen Zondag ge wipt, want behalve ZFC ondergingen ook de Enschedesche Boys dit weinig benijdenswaar dige lot. Na zeer spannenden en heroïeken strijd verloren de groenjakken met 34 van Hengelo en daarmede hun eerste klasse-schap. Ook de Boys hebben een prachtigen staat van dienst in de eerste klasse achter den rug, welke thans voorloopig ten einde is. Wel licht, dat we hen echter nog eens in het voetbal-dorado terug zullen zien. Intusschen heeft Hengelo thans verreweg de beste pa pieren, daar zij aan een gelijk spel tegen Quick voldoende heeft om haar plaats in de eerste klasse te hernemen. De situatie is n.1. als volgtt Hengelo Quick Ensch. Boys In 3 2 I 3 I I 410 0 11—9 1 9—8 3 n—14 Afdeeling V is WWHeerenveen niet doorgegaan. Om een plaats in de tweede klasse Volewijckers en HVC wederom geljjk. De Volewijckers behaalden de verwachte 42-overwinning op het gedegradeerde Bloe mendaal, zoodat zij en HVC thans weer gelijk staan. HVCVolewijckers zal dus de beslis sing moeten brengen. Om een plaats in de derde klasse Texel's kans verkleind. Texel is er helaas niet in geslaagd om het kunstukje van 11 April te herhalen. Met het zelfde minieme verschil, waarmede zij toen QSC overwon, moest zij op haar beurt de meerdere in de Wormerveerders erkennen. De kans op promotie is er dus niet beter op ge worden, alhoewel die nog lang niet verkeken is. Een voordeel is n.1., dat QSC nog in the running is, zoodat Alkmaar nog lang niet van haar gewonnen heeft. In ieder geval heb ben de groenzwarten hun kans nog in eigen hand en dat is een heel ding! De stand is: Alkmaar Texel Q.S.C. 211 3 1 1 3 1 o 0 4—1 1 22 2 1—4 HRC in de vierde ronde, Succes niet. HRC heeft de vierde ronde bereikt, maar niet op fraaie wijze. Zij wist het in Hilver sum tegen de vierde klasser Victoria n.1. niet verder te brengen dan een gelijk spel, 11, hetgeen maar juist voldoende was. Wij ver namen, dat het een weinig aangename wed strijd is geweest, de thuisclub speelde een echt afbraak-spelletje. Siersma en een Vic- toria-speler werden van het terrein gezonden. En dat in een beker-wedstrijd Succes vergiste zich leelijk in de kracht van de vierde klasser Electra. Deze ver- rastte door een uitstekend spelletje, waar tegen de thuisclub niet bestand bleek. De Am- sterdamsche roodwitten wonnen met 10 en schakelden dus onze derde klasser voor ver dere deelname aan de bekerwedstrijd uit. Nu- hebben we alleen HRC nog over 18 April. D: WieringerwaardPetten 4—2 JVC—Atlas 1—3 OudesluisZeemacht 4—5 2 D: Succes 2Helder 5 11—0 Texel 2Helder 4 0—3 3 F: CocksdorpZeemacht 2 3—0 Succes 3Helder 6 8—0 4 G: Texel 3—Held. Boys 2 3—3 4 H: Wieringerwaard 2Petten 2 3 Schagen 3Callantsoog 1 2—4 Adspiranten. Afd. S: Helder dSucces b 11—0 HRC c—JVC a 0—7 Den Helder, tweede ronde. HRC 2—Helder 2 Eerste Klasse D. 3—3 Wieringerw aard kampioen. Het pleit is beslecht: de club van Schenk en Hazeloop is kampioen van 1 D geworden. Door een 42 overwinning op Petten, dat een zeer feilen tegenstand heeft geboden en daar door tot een sportieve oplossing van den strijd tusschen Wieringerwaard en Atlas heeft bij gedragen, zijn de roodbroeken tot een punten tal gekomen, dat hen voor de dapper volhou dende Atlasploeg onbereikbaar maakte. Intus schen heeft Atlas terdege rekening gehouden met een eventueel falen van Wieringerwaard en JVC in eigen home met 31 geklopt. Het baatte echter niet meer. En zoodoende kwa men de gevolgen van dezen uitslag uitsluitend ten nadeele van JVC, dat nu in een vrijwel hopelooze positie is gekomen. Tigchelaar c.s. zijn door deze nederlaag n.1. op 9 punten blij ven staan, terwijl Zeemacht er in geslaagd is Oudesluis thuis inderdaad die punten afhandig te maken. De club van Stammes moest met 45 de vlag strijken voor de Zeelieden, die daardoor op 13 punten zijn gekomen en een nuttigen ja welhaast veiligen voorsprong van 4 punten op de Julianadorpers hebben ge kregen. De strijd om de laatste plaats zal Zondag a.s. waarschijnlijk haar beslissend stadium be leven; en dan is ook 1 D dat ons, der traditie getrouw, weer zooveel spanning heeft doen beleven, tot rust gekomen. De stand Is: Wieringerwaard 18 13 4 I 8726 3° Atlas 18 13 3 2 57—22 29 Petten 18 9 I 8 5i—39 19 Helder 3 17 8 I 8 44—44 17 Oudesluis 18 7 2 9 54—65 16 Zeemacht. 16 5 3 8 38-38 13 H.R.C. 4 17 5 3 9 39—6I 13 Held. Boys 18 3 10 4565 ia Schoorl 18 S 3 IO 4166 «3 J.V.C. 16 4 3 9 2252 91) J.V.C. 2 verliespunten. Tweede Klasse D. Succes 2 heeft tegen Helder 5 niet alleen de competitie beëindigd, maar tevens haar doel- cijfers verbeterd. Ze klopte Helder 5 n.1. met 110! Helder 4 heeft Texel 2 op het eiland met 30 geslagen. Derde klasse F. Cocksdorp deed haar reputatie van kam pioen gestand door Zeemacht 2 met een ne derlaag naar Den Helder terug te zenden. Helder 6 verraste door een 60 nederlaag tegen Succes 3! Vierde klasse G. Texel 3 deed geen slecht werk. Ze dwong het bezoekende Held. Boys 2 tot een gelijk spel (33). Vierde klasse H. Wieringerwaard 2 deed meer dan wij, en velen met ons, verwacht hadden. In een wed strijd, die in aanmoedigingen en enthousiasme nauwelijks voor den daaropvolgenden strijd tusschen de eerste elftallen onderdeed, moest Petten 2 met 31 de vlag strijken voor de roodbroeken. P. heeft nu de kans niet meer in eigen hand. Wint W. n.1. de haar resteerende wedstrijden, dan komt zij boven Petten 2. Callantsoog heeft zich boven onze verwach ting aan het gevaar weten te onttrekken, dat haar op het Schagen veld bedreigde. Van Scheyen c.s. omzeilden deze klip met een 42 overwinning. sw.gsfc Wat niet velen verwacht zullen hebben, is geschied bij HRC 2Helder 2. De witjakken hebben de Racers n.1. een gelijk spel afge snoept (33), waardoor Helder 2 de volgende ronde intreedt. Hier wacht haar een treffen tegen Helder 1. De winnaar hiervan is degene, die het district Den Helder vertegenwoordigt in de demi-finale van geheel Noord-Holland. Helder 1 (of 2) komt dan tegen de Zaan- sche winnaar uit. De zegevierende ploeg van dit Heldersch-Zaansche duel zal de finalist, die Drechterland opleveren zal, op diens ter rein partij moeten geven om het éénjarig bezit van den beker, die de heer Rauch, het Bonds- eerelid, destijds uitloofde. Wie wordt deze Drechterlandsche finalist? Schagen 1 maakt alvast een kansje dat te worden. Zij klopte n.1. thuis Strandvogels met 21. Thans heeft Schagen te wachten op den winnaar van den nog te spelen wedstrijd Nieuwe Niedorp 1Hollandia 1. De winnaar hiervan maakt n.1. op eigen terrein met Scha gen uit wie van de zijde van Drechterland, op eigen terrein, in de finale zal spelen. In een match die we qua techniek niet erg hoog kunnen aanslaan het ongelijke en effectvolle terrein was hieraan niet vreemd hebben de groenzwarten de eer der zege aan de thuisclub moeten laten. Beide ploegen be zaten geen schutters, de ideale middenvoor be zat QSC noch Texel. Over het algemeen heeft Dukers het iets zwaarder gehad dan zijn col lega van Q.S.C. Texel speelde steeds met teruggetrokken bin- nenspelers; een tactiek, waarvan een systeem gemaakt werd. Wat we verkeerd vinden, want een elftal in den aanval zal meer kunnen be werkstelligen met een voorlinie van 5, dan een met 3 menschen. Deze tactiek kan dan alleen nuttig zijn als overmacht daartoe dwingt. Hier was dit echter niet het geval. De middenlinie trok niet genoeg mee, ze zocht haar heil voor driekwart in verdedigen en afbreken van de attaqué's der vijandelijke stormlinie. Niettemin is de spil een goede kracht, wiens spel nog meer tot zijn recht zou komen als hij het meer open hield. De achterhoede was het beste deel van het team. Texel bezit in de backs een paar trapvaste spelers, wier opstelling dikwijls zeer goed is. Zuidewind, de rechtsback, is zelfs een opvallende kracht. Keeper Dukers heeft niet heel veel gevaarlijks te doen gehad, wat hij kreeg werd naar behooren verwerkt. Q.S.C. mangelde het ook aan schutters en haar spel stak in geen enkel opzicht boven dat van Texel uit. Haar backs misten het resolute van die hunner tegenpartij, des te verwonder lijker daarom, dat T. hiervan niet heeft weten te profiteeren. Zooals reeds in den aanhef van dit verslag geschreven, op hoog peil stond dit treffen niet: vooral het plaatsen kon veel beter. Zeker, het lang niet effen terrein speelde dikwijls parten, wat niet wegneemt dat ook in vrije positie het passenspel veel beter kon. Bovendien dwaalden de spelers dikwijls van hun plaats, zoo bijv. iemand als Witvliet die meer „ergens anders" was dan op z'n eigen plaats. Voorbeeldig is diens ijver, maar aan het verband doet dat af breuk. Het spelverloop. In de eerste helft heeft geen der partijen een bepaald overwicht gehad en veel vaart en vuur zat er niet in. Men zou niet zeggen, dat hier twee clubs speelden voor een plaats in de 3e klasse, zoo kalm en gemoedereerd ging het soms toe. es De eerste goede kans krijgt de linksbinnen van Q.S.C., hjj startte juist iets te laat en de geweldenaar Zuidewind mepte den bal het veld weer in. We noteeren vervolgens 2 hoekschop pen op het Texelsche doel, om daarna Henk Ran een van zijn ouderwetsche voorzetten te zien geven, maar Vlaming, die nu eens goed opgesteld stond, kopte ver naast Achtereenvol gens is het eerst Kikkert en daarna de midden voor, die op het beslissende moment hun hoof den kwijt raken (figuurlijk hoor!), door na falen in de roodwitte defensie naast resp. over de lat te kogelen. Na 25 minuten spelen even een spannende situatie voor Duker's veste, een doelpunt hangt in de lucht, maar na driemaal inschie ten, belet de onderkant van den paal een QSC- goaL Na rust. De strijd na rust gaf aanvankelijk hetzelfde spelbeeid als vóór de rust. Ook nu weer een over en weer gaand spel. Toen Texels rechts back voor het eerst eens leelijk over den bal heenmaaide, wist hij zich toch onmiddellijk prachtig te herstellen, alvorens de linksbuiten van de roodwitten het leder kon inpikken. Na een kwartier spelen komt er meer geestdrift in de gelederen, althans bij QSC. De thuisclub begint veel pittiger te spelen en een tijdlang wordt Texel in een verdedigende positie ge drongen. De Graaf verricht in deze periode uitnemend werk, maar hij, noch zijn backs kunnen het helpen, dat vo:r QSC, voorname lijk door goed vleugelspel, kansen ontstaan. Maar ook hier blijft het onfeilbare schot ach terwege, zoodat Dukers niet eens zooveel ge vaarlijks te doen kreeg. Uit een der Texel- aanvallen schoot Kikkert van dichtbij naast. Een corner op het Texel-doel gevolgd door een schot, maar de paal gaf niet thuis! Tenslotte wisten de gasten het spel weer te verplaatsen en moest er nog een kwartier gespeeld, die allengs slinken tot acht minuten. Het QSC-doelpunt. Toen gebeurde het: de rechtsbuiten van QSC zwenkt met den bal naar binnen en richtte laag op doel. De bal werd maar half geraakt en rolde daarna met behulp van Jo Ran over den doellijn. Zoo kreeg rood wit de leiding. Eerst nu laat Texel zien, dat zij ook geestdrift in haar spel weet te leggen; fanatiek komen Ran c.s. opzetten, sluiten QSC in en bekogelen als het ware het doel. Maar het gaat alles veel te onstuimig; een vrije schop doet veel verwachten, maar de doelman verwerkte den bal uitstekend. De laatste minuten kenmerken zich door een groote verslapping in beide teams. Het einde kwam aldus met een 10 zege voor QSC, kostbare punten! Maar Texel is nog niet uit den strijd! Tweede elftal klopt zijn grootste concurrent. Niettegenstaande het minder aanlokkelijke motregentje, dat de adspirant-bezoekers heeft heeft kunnen doen twijfelen tusschen thuisblij ven of heengaan, heeft de Wieringerwaarder voetbalclub een groote menschenmenigte om haar lijnen geschaard gezien. Wieringerwaard 2 zou om 12 uur haar groote rivale Petten 2 te woord staan en slechts door haar te kloppen zouden Slikker c.s. nog verdere aanspraken op den eeretitel in 4 H kunnen doen gelden. Dit is hen gelukt ook, zooals men in het N.H.V.B.-overzicht kan lezen. De onzekerheid heeft de W.-aanhanger nog wel een geheele speelhelft moeten ronddragen, want de tegenweer, die P. bood met 2 in vallers voor A. Eriks en J. Vriesman, de back was dusdanig, dat Schenk en Hazeloop. on danks hun lichte veldmeerderheid, maar geen gat konden vinden en het eerste doelpunt dan ook zeer lang uitbleef. P. legde zich op verdedigen toe. W. was voortdurend in den aanval. Maar het „moeten winnen" stond den W.-spelers zoo zeer voor oogen, dat ze wel een maximum van enthou siasme aan den dag legden, maar de koele overleg in het gedrang raakte. Hoogstaand kon de match daarom nauwelijks worden. Wat we echter aan stijl en allure misten, werd grootendeels vergoed door de spanning. De eerste helft dreigde puntloos te eindi gen, ondanks een hard schot van Rob, dat van den onderkant van de lat terugspatte. Doch ongeveer een minuut voor rust slaagde K. Schenk er in een slecht weggewerkten bal te bemachtigen en van vlak bij Eriks te pas seeren. De tweede helft kon W. dus met een goeden moreelen steun aanvangen. Niettemin is het daarna Petten geweest, die circa een kwartier lang het beste van het spel had. Het was dan ook geenszins verrassend, dat de P.-linksbui- ten eindelijk een der vele aanvallen in een uitstekend doelpunt omzette. Dit tegendoelpunt een beslissingsmatch tegen Atlas dreigde heeft W. echter ge ïnspireerd. Onvervaard trok zij er op uit. P. kreeg het zwaar te verantwoorden. J. Boon tjes mocht met assistentie van Geensen nog zoo goed verdedigen, tenslotte moest dit vol hardende backstel de vlag strijken voor een geraffineerde pass van Schenk naar Hazeloop die op de bekende wijze doorliep en uiterst zuiver den uitloopenden Eriks passeerde, 21. Een paar minuten hierna belandde K. Schenk, in duel met het linkerverdedigings- blok van P„ in de buurt van de cornervlag. Schenk wist zich vrij te maken. Een voorzet volgde. Eriks dook er overheen en Hazeloop zette zuiver in (3—1). Toen was het ijs fei telijk gebroken en de beklemming, die W. tot dusverre liad bevangen, geweken. In die periode schoot M. Schenk, wiens spil-partij boven allen lof verheven was, met een boog naar voren en in de verwarring die de neerdalende bal teweeg bracht, tikte Haze loop het leder langs Eriks (4—1). „„P?"en kwam nu wat meer in den aanval Wrw t !f Vnesman om nogmaals het u-net te vinden, waardoor de stand op 4—2 Het einde. van den wedstrijd was, het sein voor al wat „Wieringerwaard" was, om luide zijn vreug de over het behaalde kampioenschap te uiten. De spelers en de bestuursleden hadden tal van handen te schudden en vele complimenten in ontvangst te nemen. In het clublokaal, café Veeter, hebben de spelers, vele andere leden, het bestuur en en kele belangstellenden zich na afloop vereenigd. Nadat de eerewijn was rondgediend, heeft de voorzitter, de heer Woestenburg, het woord genomen om zich, naar hij zeide, van den aangenamen plicht te kwijten, zijn elftal te complimenteeren. Hoewel hij er van door drongen was, dat de overgang naar den KNVB nog tal van kwesties zou voorleggen, twijfelde hij er niet aan, of van de zijde van de spelers zou het noodige enthousiasme ge toond worden om zich in het nieuwe milieu in te werken. De heer Van Duijse, de scheidsrechter, heeft de vereeniging daarna op hartelijke wijze toe gesproken, waarbij hij zijn gelukwenschen liet gepaard gaan van een aantal nutitge wenken, met betrekking tot de a.s. promotie naar den K.N.V.B. Terwijl het gezelschap nog geruimen tijd gezellig bijeen was, werden bloemen namens een „onbekende" aangeboden. De sportredacteur van ons blad kon uiter aard niet achterblijven met het aanbieden'van zijn gelukwenschen. Hij wees o.a. op het com pliment, dat het onversaagde volhouden van Atlas waard was, hetgeen spontane bijval vond. De heer Woestenburg heeft tenslotte het mede-bestuurslid, den heer C. van Zandwijk voor zijn veel en verdienstelijk werk gehul digd. Na afloop van deze officieele bijeenkomst in intiemen kring bijeen, heeft K. Schenk, de aanvoerder zijn mede-spelers bedankt en hen verzocht om in de a.s. kampioenscompetitie van den N.H.V.B. hun uiterste best te doen. Verdienstelijk spel van de 4e klasser. Gistermiddag ontmoetten elkaar te Hippo de plaatselijke 3e klasser Succes en de Amster- damsche 4e klasser Electra. Deze laatste ploeg gaf zoo goed partij, dat Succes er nagenoeg niet aan te pas kwam en voor verdere deel name aan de bekerwedstrijden uitgeschakeld werd. Electra stond op veel beter peil, dan dat van de 3e klasser D.E.C., vorige week. Over den wedstrijd het volgende. Tegen drie uur laat scheidsrechter Metselaar( een goede bekende!) beginnen. De midvoor van E. brengt den bal aan het rollen en kunnen wij een groot overwicht van de Amsterdammers constatee- ren. Keer op keer wordt de bal prachtig opge bracht. Vooral de rechtsbuiten is een uiterst handig en snelle speler. Na 5 minuten scoort de midvoor na goed samenspel met dezen rechtsbuiten het eenige doelpunt van den wed strijd. Wel neemt Posthumus nog een duik, doch de bal verdwijnt in den uitersten hoek. Een pracht-doelpunt (01). E. blijft sterker en Posthumus redt vele malen op sublieme wijze. Een heele serie cor ners volgt op het S.-doel, welke echter niets opleveren. Na de rust is S. in den aanval. Wij noteeren een schot van Jan Lont, dat over gaat en een schot van Cor Lont, dat de keeper vallende stopt. Een kopbal van Dirk Kuiper gaat tegen de paai. Met veel geluk wordt even later een mooi schot van denzelfden speler door de E.- verdediging verwerkt. Bij het nemen van een corner maakt een E.-back hands, de scheids rechter laat echter doorspelen. E. verdedigt met zes man, terwijl alleen midvoor en rechts buiten in de voorhoede spelen. Beiden laten prachtig spel zien. Het is bijna niet te gelooven voor een 4e klasser. Ondertusschen is er voor S. geen doorkomen aan. Weer wordt er hands gemaakt in het strafschopgebied van E., doch het ontgaat den scheidsrechter. Kort hierna blaast de heer Metselaar voor het laatst. Suc ces is gesneuveld! Zondagmorgen om half elf speelde Suocee 2 tegen Helder 5. De wedstrijd werd met 110 door de kampioene gewonnen, waarmee zij een totaal van 100 doelpunten bereikten. Aan Th. Wuiterberg viel de eer te beurt om het 100ste doelpunt te scoren. De midvoor Jb. Ott is top scorer met 30 doelpunten. Het 3e elftal probeerde het 2e na te doen. In den beginne leek het er niet erg op, want met de rust was de stand nog 0—0, dank zij goed keepwerk en veel geluk van den Helder-doel. man. Na de rust kwamen de S.-spelers er beter in en werd de stand geleidelijk opgevoerd tot 80. De derby tusschen B.S.V. en Berdos werd door de Ka tholieke club met 2—1 gewonnen. De BS.V.-voor hoede niet op dreef. Een groot aantal toeschouwers is gistermid dag op het Berdos-terrein getuige geweest van de plaatselijke ontmoeting tusschen de eerste elftallen van Berdos en BSV. Voor den aanvang werd BSV voor haar overgaan naar de vierde klasse van den K.N.V.B. door haar zustervereniging met bloemen gehuldigd Een sympathieke geste, welke zeer op prijs is ge- steld. Z0-13 J? PIaataelijke ontmoetingen veelal gaat, hebben we weinig fraai spel ge zien, behoudens misschien in het eerste kwar- iv. *!en de BSV"voorh°ede een vlot partijtje voetbal speelde en de aanhangers der blauwhemden de beste verwachtingen van hun onvei»aH u' 111 deze periode werden nog twee f ^aafen gemist. Kort na het begin reeds had BSV-succes, toen Koster een kogel ,Waar de Berdos-keeper geen hand naar LI di f' dat al sPoedig bleek, dat tein rrp' ?°r een °PSelo°Pen blessure te en Schagen 2 met fit was en zich absoluut met geven kon. Nog voor de pauze liet hij dan °ok door K' v- d- Berg vervangen. Onnoodig te zeggen, dat de voorhoede door uerrT» VfU1 Jl0mp duchtig gehandicapt werd en in een andere formatie spelende, niet dat spel het zien, wat we van haar in de com-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1937 | | pagina 9