België los van Locarno Blum ontmoedigd? Geen wijziging in Oostenrijks binnenlandsche politiei DAGBLAD VOOR DEN HELDER EN HOLLANDS NOORDERKWARTIER Dc blokkade bij Bilbao Internationaal voetbal Buiienlandsch Overzicht Expeditiecorps voor den vrede Toenadering Polen-Roemenië Overwinning der opstandelingen in Baskenland SPANJE Verlaging crisisheffingen en toeslagen De sterke band tusschen Italië en Duitschland HE LDERSCHE COURANT UITGAVE. N.V. DRUKKERIJ EN UITGEVERIJ V/H C. DE BOER JR., KONINGSTRAAT 78. DEN HELDER. TELEFOON 50 EN 412. POSTGIROREKENING 16066 MAANDAG 26 A P R I L 19 3 7 65e JAARG. No. 7985 FRANKRIJK EN ENGELAND BLIJVEN BELGIË'S ONAFHAN- KELIJKHEID GARANDEEREN. De gemeenschappelijke mededeeling der Fransche en Engelsche ambassadeurs aan den Belgischen minister v. Buitenlandsche Zaken behelst o.m. het volgende: De Fransche en Engelsche regeeringen zijn in het verlangen volledige uitdrukking te ge ven aan haar sympathie met den wensch der Belgische regeering, overeengekomen de volgende verklaring af te leggen: De beide regeeringen hebben kennis geno men van de opvattingen der Belgische regee ring ten aanzien van de belangen van Bel gië en meer in het bijzonder van: 1. de openlijk en meer dan eens door de Belgische regering tot uitdrukkeing gebrach te vastbeslotenheid om de Belgische grenzen te verdedigen met al haar krachten tegen een aanval, welken ook, of inval en om te beletten, dat het Belgische gebied gebruikt wordt voor aanvalsdoeleinden, gericht tegen een anderen staat in den vorm van door tocht, of als basis voor operaties te land, ter zee of in de lucht en om de Belgische lands verdediging te organiseeren op een voor dit doelmatige wijze. 2. De herhaalde door België gegeven ver zekeringen van trouw aan het Volkenbonds handvest en aan de verplichtingen, die voor de leden van den volkenbond daaruit voort vloeien. Bijgevolg, rekening houdend met de reeds genoemde vastbeslotenheid en verzekeringen, verklaren de En gelsche en Fransche regeeringen dat zij België thans beschouwen als be vrijd van alle verplichtingen jegens haar, welke voortvloeien, hetzij uit het Verdrag van Locarno, hetzij uit de regelingen, aangegaan te Lon den op 19 Maart 1936 en dat zij je gens België de beloften van bijstand handhaven, die zij op zich genomen hebben te zijnen gunste bij de boven genoemde overeenkomsten. De Engelsche en Fransche regeeringen ko men overeen, dat de bevrijding van België van de verplichtingen, zooals vastgesteld in de hier bovenstaande paragraaph, op geen enkele wijze afbreuk doet aan de bestaande overeenkomsten tusschen Groot Brittanje en B'rankrijk. Het antwoord van den Belgischen minis ter van buitenlandsche zaken aan den Brit- schen ambassadeur te Brussel zegt slechts: „De regeering van Z.M. heeft met groote voldoening kennis genomen van de verkla ring, die haar heden is medegedeeld dooi de Britsche regeering en zegt de regeering van Groot Brittanje warm dank voor deze mededeeling". Een gelijkluidend antwoord is aan den Franschen ambassadeur te Brussel over handigd. „België thans in dezelfde positie als Nederland", De Brusselsche bladen spreken met vol doening over de Fransch-Britsche verkla ring, waarbij België van zijn verplichtingen ten aanzien van het verdrag van Locarno ontheven is. Wat in de eerste plaats door alle bladen naar voren wordt gebracht, is dit: de internationale positie van België is thans gelijk aan die van Nederland. Reeds door negen schepen ge broken. Drie met levensmiddelen geladen Britsche stoomschepen hebben gisteren de Baskische kust bereikt. Thans hebben in het geheel ne gen schepen de blokkade gebroken. Het zijn de „Stesso" en de „Thurston", wel ke in de dokken zijn opgenomen en de „Jenny", welke naar gemeld wordt, te San tander is aangekomen. De schipper van de „Thurston" heeft bi.i aankomst verklaard, dat hij van La Pallice af geen oorlogsschepen heeft waargenomen, behalve twee Britsche torpedojagers, die dienst doen bij de internationale controle. Protest der regeering van Bur gos te Londen. Radio Nacional heeft gisteravond om Dcn uur medegedeeld, dat de regeering van Bur gos in zeer krachtige bewoordingen bij de feritsche regeering heeft geprotesteerd tegen het feit, dat Britsche oorlogsschepen zich op het oogenblik, dat Britsche koopvaardijsche: pen zich naar Bilbao begaven en daarbij de blokkade braken, tusschen deze koopvaar dijschepen en de rechtsche kruiser Almi- rante hebben geplaatst, hetgeen flagrante schending beteekent van het neutraliteits- principe." De regeering van Burgos eischt, dat maat regelen zullen worden genomen om een herhaling van dergelijke feiten te vooiko men. Duitsche persstemmen. De Duitsche pers protesteert in heftige termen tegen de „verbreking van de blok kade van Bilbao door Britsche oorlogssche pen." De Angriff schrijft in een geweldig groot opschrift' „het Engelsche reuzenschip „Hood" helpt de blokkade te verbrekem De Deutsche Allgemeine Zeitung schrijft „het is duidelijk, dat de verbreking van de blokkade geslaagd is dank zij de acüeve tusschenkomst van de Engelsche vloot. Opmerkelijke rede van Wickam Steed. De beroemde Engelsche journalist Hcnry Wickam Steed heeft gister avond op een vredesbetooging te Huil de aandacht van zijn gehoor ge vestigd op het gevaar van een nieu wen oorlog en uiteengezet, welke, naar zijn meening, de methoden zijn om een vredesgeest te scheppen. De spreker verheelde niet zijn on gerustheid over de houding van Ita lië en Duitschland, die, naar hij zei- de, beiden machtig gewapend slechts op een gunstig oogenblik wachten om een of verscheidene naties aan te vallen. Hij voegde hieraan toe „Indien niet het gevaar van een oorlog zou be staan, zou de regeering niet voor stellen anderhalf milliard pond ster ling te besteden voor de herbewape ning van Groot Brittannië." Wickam Steed wees met name op het gevaar, dat de tegenwoordige situatie me debrengt als gevolg van het feit, dat Italië en Duitschland om te herbewapenen om zoo te zeggen geruineerd zijn ten koste van de burgerbevolking, welke, voor het groot ste deel niet meer in eigen behoeften kan voorzien. Dat is, zeide hij, wat ons de spontane ont vangst door Hitier van het voorstel van Lansbury, een internationale oeconomische conferentie bijeen te roepen, verklaart. In dien spreker zich evenwel verzet tegen dc nationaal-socialistische of fascistische poli tiek, moet hij er toch op wijzen, dat hij niet minder anti-communistisch is. Hij bracht niettemin hulde aan Rusland welks leiders, naar hij zeide, niet hun toevlucht tot den oorlog zoeken om hun leerstellingen te prediken. Twee methoden. Voor de handhaving van den vrede heeft Wickam Steed het oog op twee metho den. De eerste zou zijn eens voor al te be vestigen, dat Engeland in een nieuw con flict niet neutraal zou kunnen blijven. De tweede in Engeland een expeditiecorps voor den vrede in het leven te roepen, „een contingent, bestaande uit mannen van allen rang en stand en politieke overtuiging, een beweging zooals de padvinders, die tot taak zou hebben hulp te bieden aan alle volken, die in gevaar verkeeren. I-Ict zou de wensch van spreker zijn, dat van een zoodanige beweging de uit- noodiging zou uitgaan aan de volkeren der andere naties, zich aan de zijde van Enge land te scharen en een internationaal expe ditiecorps voor den vrede te stichten. Aldus zou langzamerhand de vruchteloosheid van een oorlog aan het licht treden en zou men door de vrees voor een conflict te over- heerschen, beginnen met in Europa een werkelijkcn geest van vrede te scheppen." De besprekingen te Boekarest. Overeenkomst gepubliceerd. Het Poolsche telcgraafagentschap meldt uit Boekarest, dat de minis ters van buitenlandsche zaken Beek en Antonescu Zaterdag een overeen komst hebben geteekend ter verge makkelijking van het betalings verkeer ten behoeve van Poolsche en Rocmeensche toeristen. De overeenkomst voorziet in een verlaging der kosten van paspoorten en betalingsfaciliteiten om het Poolsch-Roemeensclre toeristenver keer te begunstigen. Overeenkomst geteekend. Het communiqué, dat naar aanleiding van het bezoek van minister Beek aan Boe dapest is gepubliceerd, vermeldt o.m.: De verschillende gesprekken van Beek en Atonescu hebben betrekking gehad op verschillende algemeene aspecten van dc tegenwoordige internationale situatie, op de betrekkingen van Polen en Roemenië met andere landen en op kwesties, welke in het bijzonder voor deze beide landen van belang zijn. De besprekingen werden gehouden in een buitengewoon hartelijke atmosfeer en zij hebben gelegenheid gegeven vast te stellen, dat de opvattingen der beide ministers ten aanzien van de vele kwesties, welke zij hebben behandeld, in geen enkel opzicht van elkander verschillen. De beide ministers hebben de verschillen de economische vraagstukken besproken, welke zich voordoen binnen het kader der PoolschRocmeensche betrekkingen en heb ben een verbetering in het handelsverkeer geconstateerd. Een plan tot uitbreiding van de transito betrekkingen zal door de bevoegde autoritei ten der beide landen zoo spoedig mogelijk moeten worden uitgewerkt. Beek vertrokken. De Poolsche ministers van buitenlandsche zaken, Beek, is gisteravond uit Boekarest vertrokken. Tot de Poolsche grens werd hij vergezeld door den Poolschen gezant Arcis- zweski en een vertegenwoordiger van het Rocmeensche ministerie van buitenlandsche zaken. De Roemeensche minister van buitenland sche zaken en mevrouw Antonescu en ver schillende andere autoriteiten, waren op het station ten afscheid aanwezig. Mevrouw Beek kreeg verschillende ruikers. Op het oogenblik, dat de trein het station verliet, weerklonk de kreet: „Leve Polen!" BESCHIETING VAN MADRID DUURT VOORT. Volgens in Hendaye van het het Baskische front binnenkomende be richten, hebben de troepen van ge neraal Mola de laatste twee dagen een beslissende overwinning behaald De Baskische verdedigingsstellingen op de linie El Gueta-Elorrio zijn, v Igiens Un. Press, totaal vernietigd. Den verderen opmarsch naar Bilbao staan, naar beweerd wordt, geen noe menswaardige hindernissen meer in den weg, afgezien van de verde digingsstellingen, die in de onmiddel lijke nabijheid van de Baskische hoofdstad zijn aangelegd. Elorrio is bezet. Bij de laatste gevechten moeten de Bas- ken zeer groote verliezen hebben geleden. De nationalisten hebben bovendien tal van gevangenen gemaakt. Twee treinen zullen uit Vitoria naar het front vertrekken om deze gevangenen te vervoeren. Elorrio verlaten. Toen de rechtsche troepen Elorrio binnen rukten, vonden zij de stad geheel verlaten. De huizen zijn grootendeels ongeschonden en op het eerste gezicht schijnt het dat de stad weinig van den oorlog heeft geleden. Van regeeringszijde wordt gemeldt, dat in het gebied van Elorrio de strijd wordt voort gezet. De opstandelingen vallen zonder op houden de stellingen van de regeering aan en hun vliegtuigen bestoken de versterkin gen van de regeeringstroepen. De volksfront militie weerstaat evenwel in haar welver sterkte schuilplaatsen de aanvallen. Ook de stellingen van de Regeering bij Olivares werden aangevallen, doch de aan val werd afgeslagen. De artillerie van de re geering heeft een convooi van de opstande lingen bij Oviedo vernield. Aan het front in Asturie hebben de re geeringstroepen een nieuwen aanval ontke tend om te trachten de verbindingen met Galicie af te snijden. De troepen van gene raal Aranda hebben de linksche troepen echter teruggedrongen,- die een groot aantal dooden op hea slagveld moesten achterla ten. Om vijf uur gisterenmiddag trokken de regeeringstroepen aan het front in Biscaye terug met achterlating van 200 dooden. Ne gentien vliegtuigen hebben belangrijke hoe veelheden ontplofbare stoffen op de stellin gen bij Eibar, Galdacano en Guecho gewor pen. De regeeringsvliegtuigen hebben geen teeken van leven gegeven. De beschieting van Madrid. Tusschen vier en vijf uur gistermiddag zijn vijftig granaten op Madrid terecht ge komen. Met korter en langer tusschenpoozen hebben zich vervolgens verscheidene ontplof fingen voorgedaan. Om tien uur gisteravond waren vijf personen gewond en een gedood. Dit geringe aantal slachtoffers is toe te schrij ven aan de genomen voorzorgsmaatregelen. Op haver, gerst, rogge, mais en melk. Verhooging bonificatie tarwebloem B. Van bevoegde zijde vernemen wij, dat met ingang van Zondag 25 April 1937 het invoer- prijsverschil voor haver, gerst, rogge en mais met f 0.50 per 100 kg. is verlaagd. De daarvoor in aanmerking komende overige invoerprijsverschillen en restitutie bedragen zijn dienovereenkomstig gewijzigd. De bonificatie op tarwebloem B wordt met ingang van denzelfden datum gebracht op f 0.95 per 100 Kg. Voorts wordt medegedeeld, dat met in gang van denzelfden datum de toeslag op melk an 2.40 op 2.16 wordt teruggebracht. Behalve het gunstige verloop van de Leeu warder botemoteering is aanleiding tot deze verlaging de lagere kostprijs van geduren de de zomermaanden geproduceerde melk, in verband waarmede een differentiatie wordt gemaakt in het steunbedrag geduren de de winter- en zomermaanden. Wat voert de Duce in het schild? Het teleurstellende resultaat van de be spreking tusschen den Oostcnrijkschen bondskanselier, Schuschnigg en den Itall- aanschen dictator, Mussolini, heeft op een ding sterk de aandacht gevestigd en wel op liet feit van de sterke band die er bestaat tusschen Italië en Duitschland. De Duce heeft Oostenrijk losgelaten, om Duitschland vast te houden en daarmee heeft hij natuur lijk zijn „wijze" bedoeling. Een jaar gele den was zijn sympathie voor Duitschland heusch zoo sterk niet dat hij Oostenrijk ten offer gebracht zou hebben. Oostenrijk werd toen meermalen tegen Duitschland uitgespeeld, om Duitschland in een bepaalde richting te dwingen. Nu Duitschland do toenadering gezocht heeft, die Italië wensch te, trapt het Oostenrijk van zich af en laat het zijn eigen boontjes doppen. Het heeft niet te denken aan herstel van het kei zerrijk, het moet zich geen illusies in het hoofd halen ten opzichte van vriendschaps banden met Tsjecho-Slowakije, den Duit- schen vijand. Het onderhoud moet voor Schuschnigg een bittere teleurstelling zijn geweest. Hij weet nu dat hij van den kant van Italië voorloopig niets te wachten heeft en dat hij dus aan Duitschland is overgeleverd, dat nog altijd met begeerige oogen naar Oos tenrijk uitziet en over de Oostenrijksche grenzen naar Tsjecho-Slowakije, althans Frankrijk's Minister-President zou aan heengaan denken. De „Echo de Paris" schrijft dat binnen kort door Léon Blum zijn ontslag zal worden ingediend als Minister-President der Fran sche republiek. Het schijnt dat de minister ontmoedigd is door de voortdurende moeilijkheden waar op hij bij de uitvoering van zijn program stuit. Do voortdurende stakingen, de vertraging in de opening der wereldtentoonstelling, het tragisch voorvallen te Clichy, zijn den Mi nister-President blijkbaar te veel geweest. Hij schijnt geheel ontmoedigd en totaal verslagen. Opvallend is dat nog steeds de openings datum van de tentoonstelling niet is vast gesteld. Er is nog ontzaglijk veel te doen en het ziet er naar uit, dat niet voor eind Mei de opening zal plaats vinden. Blum schijnt zich deze gang van zaken ten zeerste aan te trekken. Duits chland-B elgië 10. Met een 10 overwinning is het Duitsche elftal gisterenmiddag uit den strijd tegen de Belgen gekomen, welke te Hannover ten aan schouwe van 56000 personen werd gespeeld. Over het algemeen was het Duitsche elf tal sterker. In de eerste helft vooral be- heerschte het het veld, maar de Belgische verdediging speelde uitstekend en ook doel man Badjou verrichtte fraai werk. In de Belgische voorhoede werd de motor, Raymond Braine, geschaduwd door den Duitschen spil Goldbrunner, die den Belgi schen crack geen gelegenheid gaf zijn spel te ontplooien. Bij de Duitschers kon de voorhoede de richting naar het Belgische doel maar niet vinden en mede door het altijd maar weer te ver doorgevoerde korte spel kon de Belgische verdediging ingrijpen. Na IS minuten kwam het eerste en naar later blijken zou het eenige doelpunt van den wedstrijd. Hohmann had na goed door zetten den bal bemachtigd, stond alleen voor het doel en met een verrassend schot m de linkerhoek gaf hij zijn land de lei ding. Tot de rust toe kon Duitschland Bad jou evenwel niet meer verschalken. Na de pauze evenwel waren de Duitschers niet zoo meer in de meerderheid. De verde diging van de Belgen verzette bergen werk, maar vooral de middenlinie, met Stijnen aan het hoofd, speelde zoo schitterend, dat de Duitsche voorhoede het zelden tot een schot kon brengen. ItaliëHongarije 2-0. In het tournooï om den Europa-beker speelde gisteren het Italiaansche elftal te furijn tegen Hongarije voor 45.000 toeschou wers. De gastheeren wonnen den wedstrijd maar niettemin stelden zij het publiek zeer teleur, Beide nationale elftallen immers speelden een zwakke partij voetbal, welke geenszins aan de hooge verwachtin gen beantwoordde. In de eerste helft maakte Lolaussi het eerste Italiaansche doelpunt, terwijl na de pauze Frossi voor de tweede maal het Hongaarsche net vond. In hot Luropa-bekertournooi staat Tsjeclioslowa- 'tje thans aan den kop met 5 punten, ter wijl Hongarije en Italië ieder met vier pun ten de tweede en derde plaats deelen. naar een gedeelte daarvan ,op den weg naar KleinAzië. Maar welke bedoeling heeft nu de Duce met zijn vriendschapsbetrekkingen met Duitschland? We zeiden hierboven reeds dat het heusch niet de sympathie was voor Hitier. Die twee, Hitier en Mussolini, heb ben waarlijk geen sterke sympathie voor elkander. Dus moet er iets anders achter zitten en misschien is de oplossing daar van te vinden in de beschouwing van het Hbl. die wij hieronder gedeeltelijk laten volgen. Het blad vraagt: Heeft Italië hoop, dat de uitslag van den burgeroorlog in Spanje het een goede kans zal geven om, dank zij een wijziging van de politieke constellatie in zijn voordeel, heer en meester te worden in de Middel- landsche Zee? Houdt het het oog gericht op Gibraltar? Houdt het daarvoor de handen vrij en zoekt het dekking op het Continent? Heeft het zich daarom zoo lang verzet tegen de noninterventie? Dat de Duce, die tegenwoordig zijn volk vertrouwd maakt met een „imperiaal kin maat", waarin Italië leeft en waarmede luj uitdrukking heeft gegeven aan den geest, die hem bezielt, droomt van verre horizon? ten, moet men aannemen. Op het Abessi- nische avontuur heeft hij zijn spieren ge staald; het heeft hem geleerd, hoe ver Ita lië wel springen kan. Wat men thans in Centraal-Europa waarneemt, is klaarblijke lijk nog maar pionnenspel. Het Oostenrijk sche pionnetje is wellicht geofferd om zoo mogelijk ruimte voor breed aanvalsspel tö krii "en. Die veronderstelling lijkt niet zoo onmo gelijk en men ziet daaruit dus wel dat er nog „muziek" in Europa zit, al heeft de klank een wat donker timbre. Rome dementeert het artikel van de „Giornale d'Italia." De publicatie der „Giornale d'Italia" van een artikel, waarin het blad binnenkort de deelneming der Oostenrijksche nationaal- socialisten voorziet aan de regeering, heeft in politieke kringen te Weenen een zeer on- gunstigen indruk gemaakt. De Weensche pers heeft van deze publicatie geen melding gemaakt. Uit gezaghebbende Oostenrijksche bron wordt verklaard, dat de berichten der „Giornale" over een waarschijnlijke evolutie in de binnenlandsche politiek van Oosten rijk van eiken grond ontbloot zijn en in de bevoegde kringen toont men zich sterk vei> baasd over de publicatie van het artikel, dat niet in overeenstemming is met den aard der besprekingen te Venetië, noch met de daar behaalde resultaten. Schuschnigg zet de zaak recht. Bondskanselier Schuschnigg heeft zelf stelling genomen tegen het artikel van de „Giornale d'Italia", waarin de schrijver deed voorzien, dat binnenkort Oostenrijk sche nat.-socialisten aan het bewind zouden deelnemen. De Oostenrijksche kanselier heeft een lan ge verklaring afgelegd, welke de officieuse „Politische Korrespondenz" publiceert. In de verklaring wordt o.m. gezegd- Het leggen van verband tusschen het ar tikel van Gayda en de conferentie te Ve- netie brengt iemand op den verkeerden weg Evenmin als tevoren, heeft Italië zich ge mengd in de binnenlandsche zaken van Oostenrijk. Wat het indeelcn van „uitge,- sproken nationalen'" bij het vaderlandsche tront betreft -handhaaf ik de openbare ver klaringen welke ik op dit punt als chef van dit front heb afgelegd. De oprichting binnen het vaderlandsche tront van een dienst, welke deze indeeling centraal regelt, en welke oprichting in mijn rede van 14 Februari is aangekondigd, ligt nog altijd in het plan. Het Oostenrijksche regiem sluit elke coa- litie-regeermg uit. Partijen of haar vertegenwoordigers zul len nooit erkend worden. Het vaderlandsche front is het alleen-bestaande. Rome dementeert. Te Londen wordt vernomen, dat de Oos tenrijksche regeering er van in kennis is gesteld, dat het artikel van Gayda dat in de Giornale d'Italia is gepubliceerd, een zui ver particulier werkstuk vormt en niet ge dekt wordt door het Italiaansche ministe rie van buitenlandsche zaken. Enkele perscommentaren. De indruk te New York. De „New York Herald Tribune" schrijft in een hoofdartikel over het onderhoud van Mussolini met Schuschnigg, dat de snelle herbewapening van Duitschland de Duitsche !"v'5d ln. 0,°ftt^njk en Europa aanzienlijk eeft versterkt. Mussolini wil goede vrienden nii i11™! Duitschland, doch hij begrijpt ook, dat dc Britsche herbewapening de sup- van Engeland in de Middelland- scbe Zee versterkt, niettegenstaar '.e de Ita liaansche uitroepen over „Mare Nostrum". De indruk te Berlijn, m-rr we D,uit:>che Pers schrijft uitvoerig Jhl n onderhoud van Venetië. De „Deut- dflt h Tem? Zeituns" is van oordeel, dat door deze besprekingen de as Rome— BeiIijn en de Romeinsche protokollen meer aan ooit organisch zijn verbonden. Zij zul len in de toekomst blijken het dragende or gaan van de veiligheid en de orde te zijn Het „Berliner Tageblatt" verklaart, dat'de conferentie van Venetië bewijst, dat de wes telijke mogendheden niet meer de toestanden in het zuidoosten kunnen yerstoren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1937 | | pagina 1