Binnenland Reorganisatie van het spoorwegbedrijf Eerste internationale veilig heidsconferentie te Amsterdam De lange golf radio-conferentie He Rilt seint Buitenland Heropening van de kerken in Spanje Staking bij Londensche autobusdiensten De toestand in Waziristan Vrijwilligers voor Spaoje aangehouden Korte staking in d Fordfabrieken Candidatenlijstcn Tweede Kamer geldig verklaard Ernstig aufo-ongeluk onder Epe Modezaak te Breskens uitgebrand Onder vrachtwagen geraakt en gedood Manufacturenzaak uitgebrand Dc hongersnood in China Militaire dienstplicht in Engeland Baldwin verdedigt regeerings- beleid Gandhi en de onder koning Roofmoord in Oostenrijk De conferentie der Oslo-Staten Obstructie van het parlement bij de kroning! Brand in een kerk in Italië Geweldige was van de Donau Eden te Brussel Communisten in China onder regeerings-appèl De verhouding Japan Rusland Brand in „Hemel" van den Negermessias Opnieuw de zaak-Lindbergh Het Rijk past de tekorten bij. - Toestand blijft in wezen onver anderd. Uit het voorloopig verslag over het ont werp van wet tot reorganisatie van het spoorwegbedrijf blijkt, dat men niet alge meen ingenomen is met het voorgestelde. Er is slechts een teruggang van den ren tevoet, maar van een volledige reorganisa tie is geen sprake. Vele leden merkten op, dat geen verande ring is gekomen in den toestand, dat het Rijk slechts de tekorten der spoorwegen heeft te betalen, zonder invloed op het be drijf te kunnen uitoefenen. Enkele leden waren van meening, dat het woord „reorganisatie" in het onderhavige geval niet als juist kan worden aangemerkt. Huns inziens toch wordt slechts beoogd de door voering van bepaalde financieele manipulaties, noodig, omdat de Spoorwegen feitelijk een faillisse ment nabij zijn. Het werkelijke te kort bedraagt f 554.000.000, waarvan f 325.000.000 ten nadeele van het pen sioenfonds, dat dientengevolge jaar lijks f 13.000.000 aan rente derft, en f229.000.000 aan overkapitalisatie. Voor aandeelhouders blijft alzoo niets over, teiwijl voor pensioen gerechtigden en obligatiehouders zeer weinig beschikbaar is. De staat is echter garant, zooal niet naar de letter, dan toch naar den geest. Deze leden betoogden, dat de looptijden der leeningen zijn verlengd en dat de af schrijvingen volgens 't verslag 1935 van de directie der spoorwegen f4.700.000 lager zijn bepaald dan technisch en wettelijk ver plichtend is gesteld. Naar de meening dezer leden worden alzoo de lasten verschoven naar de nationaal socialistische toekomst. De hoofdstembureaaux te Amsterdam ter verkiezing van leden van de Tweede Kamer in de Kieskringen 1. Den Bosch, 6. 's-Graven- hage, 9. Amsterdam, 10. Den Helder, 11. Haar lem, 13. Utrecht en 14. Leeuwarden, hebben Zaterdag een zitting gehouden ter beslissing over de geldigheid van de 20 April 1.1. inge leverde lijsten van candidaten en de hand having van de daarop voorkomende candi daten. Alle ingediende lijsten zijn goedgekeurd en de op deze lijsten voorkomende candidaten, zooals wij die hebben gepubliceerd, zijn ge handhaafd, met uitzondering van J. J. Geitz die wegens het ontbreken van de be- willigingsverklaring. op de lijst van de Chr. Dem. Unie is geschrapt. Chauffeur door de duisternis mis leid. Twee gewonden. Gisterenavond te ongeveer half twaalf, is te Ernst een auto, waarin vier personen wa ren gezeten en welke bestuurd werd door den 2ü-.jarigen de K. uit Apeldoorn,op den weg van Epe naar Vaassen, tegen een boom gebotst. K., die blijkbaar in de duisternis den bocht in den weg niet opmerkte, reed eerst tegen een brugleuning op, waarna de auto voortschoof en tegen den boom botste. Van de inzittenden bekwamen er twee ern stig letsel, n.1. de dochter van notaris B. uit Vaassen, die een pols op twee plaatsen brak, terwijl de bestuurder ernstig aan het hoofd werd gewond. Hij is ter plaatse door Dr. Hengesma verbonden. Mejuffrouw B. is naar het ziekenhuis in Apeldoorn overge bracht. De auto, waarvan de motor werd inge drukt, werd ernstig beschadigd. Geen persoonlijke ongelukken. Gisterenavond heeft brand gewoed in de damesmodezaak van den heer I. Woittiez in de Dorpsstraat te Breskens. In één der ka mers achter den winkel is het vuur om streeks negen uur ontstaan. Snel verspreid de het zich en in minder dan geen tijd stond ook het winkelgedeelte in brand. Langs een trap klauterden de vlammen naar bo ven, waar zij zich mededeelden aan de daar gelegen woonkamers. De bewoners hadden zich kort na het uitbreken van den brand in veiligheid gesteld. Voorbijgangers bonden met motorspuiten van de firma van Melle den strijd tegen het vuur aan. Zij konden evenwel niet verhinderen, dat het perceel uitbrandde. Vooral de direct naast het pand gelegen huizen bekwamen veel waterschade. De oorzaak van den brand is onbekend. De schade wordt door verzekering gedekt. 22-jarig man verongelukt te Al phen aan den Rijn. In de Julianastraat te Alphen aan den Rijn is Zaterdagmiddag de 22-jarige werk- looze A. van Greunirigen, toen hij in een passeerenden vrachtauto van een hem be kenden expediteur wilde springen, geval len en onder den wagen terecht gekomen. Twee wielen gingen hem over het hoofd. Na eenige oogenblikken is de man aan de gevolgen bezweken. Heden geopend. Vandaag is de Eerste Internationale Vei ligheidsconferentie, welke in het Amstel- ilotel te Amsterdam wordt gehouden, aange vangen. De minister van Waterstaat, Z.Exc. Jhr. Ir. O. C. A. van Lidth de Jeude, opende de conferentie en heette de deelnemers uit de onderscheiden landen welkom. Tal van in verband met de veiligheid hoogst interessante onderwerpen staan op het progamma van dit congres, waarvan het allereerst behandeld zal worden het pro bleem der coördinatie van veiligheid en hy giëne en het aandeel hierin van arbeidsin spectie voor de industrie, voor het bouwbe drijf, de mijnen, semi-officieele organisa ties, enz. Vervolgens zullen besproken wor den de propagandamiddelen voor indu- strieele veiligheid en hygiëne; de organisa tie der politie in verband met verschillende verkeersregelingen (o.a. snelheidscontrole). Voorts zal o.a. het onderwerp „ongevallen verzekering" een beurt krijgen. Wij komen op een en ander nog nader terug. Ondanks groote moeilijkheden is Nederland weer een stapje ver der gekomen. Zaterdag zijn de werkzaamheden van de lange golf-radio-omroepconferentie te 's-Gra- venhage geëindigd. Het resultaat kan worden samengevat aan de hand van de besprekingen over een Ne- derlandsch voorstel, dat inhield, de radio- omroepstations Oslo (Noorwegen) en Lahti (Finland) in den band van 255 tot 265 KC-S te plaatsen. Door dezen maatregel zouden Roemenië zoowel als Nederland de beschikking over een eigen langen omroepgolf verkrijgen, omdat Lathi aldus de golf van 166 KC-S zou verlaten en daarvoor dus een plaats vrij zou komen in het bovenste deel van den langen omroepgolfband. Op deze wijze zou den zoowel Finland, dat op het oogenblik ernstige moeilijkheden met zijn omroepgolf heeft, als Roemenië en Nederland geholpen zijn. Na langdurige besprekingen kon den de meeste landen, zij het som mige met een kleine reserve, zich met dit voorstel vereenigen, uitge zonderd een 2-tal der hierbij be trokken voornaamste landen, waar van het ééne in geen wijziging meende te kunnen toestemmen vóór de aanstaande conferentie te Cairo In deze omstandigheden kon het Neder- andsche voorstel voor het oogenblik niet worden aangenomen. Echter zal het in de betrokken landen nader worden bestu deerd. Ten slotte is er nog een ander plan aan de orde geweest, van welks inhoud thans geen mededeeling kon worden gedaan en dat eveneens afstuitte op de afwezigheid van twee der daarbij betrokken landen. De Engelsche en de Nederlandsche admi nistratie zullen met deze ontbrekende lan den het noodige contact zoeken. Uitstraling electrische kachel de oorzaak. Gisterenochtend is brand ontstaan in den manufacturenwinkel van den heer W. Dik te Boven-Smilde. Ofschoon de brandweer spoedig ter plaat se was, kon zij niet verhinderen, dat de zaak geheel uitbrandde. Van den inboedel kon niets worden gered. De brand is vermoedelijk ontstaan door uitstraling van een electrische kachel. De schade wordt door verzekering gedekt. Verwacht: matige tot krachtige, N. tot W. wind, zwaar bewolkt tot betrokken met eenige kans op regen, weinig verande ring in temperatuur. Verdere vooruitzichten: Weinig verandering. Hierboven BAROMETERSTAND HEDENMORGEN: 8 UUR: 767. Het dunne pijltje geeft den vorigen stand aan 35 millioen menschen getroffen. Aanvoer van levensmiddelen zeer bezwaarlijk. De algemeen secretaris van de Chineesche commissie tot leniging van den hongers nood heeft bij haar terugkeer van een veertiendaagsche inspectiereis, door het Noordoostelijke deel der provincie S.jetsjoe- an gerapporteerd, dat in de hooggelegen deelen dezer provincie, waar sinds Augus tus verleden jaar geen regen gevallen is, een verschrikkelijke hongersnood heerscht, waardoor 35 millioen menschen getroffen worden. In Tsjoengkiang zijn 18.000 vluch telingen aangekomen, onder wie talrijke sterfgevallen als gevolg van ziekten zijn ont staan. De toevoer van levensmiddelen uit andere gebieden gaat met de grootste moeilijkheden gepaard, daar de rivier de Yangtze als gevolg van den lagen water stand slechts voor kleine vaartuigen be vaarbaar is. „De weg naar den oorlog". In een voorrede op zijn werk „De weg naar den oorlog", dat zoojuist gepubliceerd is, beschuldigt Attlee, de leider der arbei dersoppositie, de regeering er van, door haar aferzelende en verwarde politiek de gemeenschappelijke veiligheid te hebben verraden en ten aanzien .van het binnen land een zuiver reactiónnaire politiekte volgen, die in strijd is met iederen geest van samenwerking ter handhaving van den vrede. Attlee verklaart er van overtuigd te zijn. dat de tegenwoordige regeering het fascisme in geen enkel opzicht weerstand zal bieden uit vrees, dat zij haar eigen aan zien zal schaden. Over een jaar zal de opvolger van Baldwin mededeelen, dat het kabinet besloten heeft den militairen dienstplicht in te voeren. Tegenstrijdige politiek der ar beiderspartij. De minister-president, Baldwin, heeft den conservatieven candidaat voor de tusschen- tijdsche verkiezingen in Wandsworth, een voorstad van Londen, een schrijven gezon den, waarin hij den oprechten wensch der nationale regeering tot den vrede, stelt te genover de volgens hem tegenstrijdige po litiek der labourpartij, die toegeeft, dat inmenging in de Spaansche aangelegenhe den vermoedelijk tot een Europeeschcn oor log zou leiden en toch bij de regeering aan dringt op het nemen van maatregelen, die zouden neerkomen op een actieve inmen ging. Gandhi heeft ontkennend geantwoord op de vraag, of hij zelf het initiatief zou ne men voor een onderhoud met den onder koning. Hij begeeft zich naar Allahabad, waar een comité van actie van het congres heden zal bijeenkomen, om, naar men veronderstelt, te beslissen over de ten aanzien van de im passe, waarin men met de constitutioneele kwestie is geraakt, te volgen ■gedragslijn. In antwoord op de vraag of hij den on derkoning zou willen ontmoeten, indien daartoe van deze laatste het initiatief zou uitgaan zeide Gandhi: Ik heb geen enkele positie. De eenige persoon, die uitgenoodigd kan worden, is de president van het con gres, Pandit Nehroe. De Hertogin van Atholl, die een bezoek heeft gebracht aan Spanje, verklaarde in antwoord op een vraag over den godsdien st igen toestand in het door de regeering bezette deel, dat de vicaris-generaal van Madrid op goeden voet staat met de socia listische en communistische comité's. Hij hoopt, dat de katholieke kerken over een maand geopend kunnen worden. In afwachting hiervan wordt de H. Mis gelezen in de huizen van particulieren. De Hertogin voegde hieraan toe, dat Largo Caballero haar heeft verzekerd dat de re geering de algeheele vrijheid van godsdienst zal herstellen. Dochter van den gezant van Paraguay vermoord. Mep Indrig Wiendgreen, de dochter van den gezant van Paraguay te Weenen, werd bij Neunkirchen op weg naar den Sem- mering ernstig gewond angetroffen in haar auto. Zij was door drie revolverkogels ge troffen Me.j. Wiendgreen werd overgebracht naar het ziekenhuis te Neunkirchen, waar zij inmiddels is overleden. Men veronderstelt, dat de auto door een onbekende was aangehouden om de reizig ster die zelf chauffeerde, te berooven. Van den aanrander ontbreekt nochtans ieder spoor. VEERTIEN MIJNWERKERS IN TSJECHO SLOWAKIJE IN GEVAAR. De kolenmijn „Ferdinand," in het dis trict Pilsen is gisterenmorgen onder water geloopen. In de schacht bevonden zich veer tien arbeiders, voor wien men niet veel hoop op redding heeft. Op 24 Mei te 's-Gravenhage? Naar ons ter oore komt, zouden de experts der Oslo-landen, die onlangs in Brussel bij een geweest zijn aan de regeeringen der betrokken landen in overweging hebben gegeven de conferentie van regeeringsgede- legeerden der Oslo-landen op 24 Mei te 's Gravenhage te doen aanvangen. Met ingang van 1 Mei. De gedelegeerden van het personeel der Londensche autobusdiensten hebben in hun Zaterdag gehouden vergadering besloten dat het werk om middernacht 31 April zal wor den neergelegd. Aldus luidt de officieele me dedeeling van Sevin, den algemeenen secre taris van den bond van transportarbeiders. Dit besluit beteekent dat op 1 Mei in de straten van Londen geen enkele autobus zal rijden, tenzij inmiddels een wijziging in dit besluit tot stand komt. Bemiddelingspoging. Lord Ashfield, de president van den raad voor het personenvervoer in het district Lon den, onthult, dat deze raad den vertegen woordigers van het autobuspersoneel heeft aangeboden het onderzoek naar de vraag stukken voor de oplossing waarvan onder handelingen zijn geopend, een maand uit te stellen. Aangezien dit voorstel van de hand is gewezen, stelt Ashfield het perso neel verantwoordelijk voor de staking, wel ke, naar Ashfield zegt, het publiek ernstige ongemakken bezorgt in verband met de kroningsfeesten. In het communiqué wordt tenslotte den wensch tot uitdrukking gebracht, dat over de eischen van het personeel een openbare enquete zal worden ingesteld. Volgens het communiqué zijn de arbeidsvoorwaarden en de loonen van dit personeel gunstiger dan elders in Groot-Brittannië. De „Sunday Referee" verklaart, dat indien de kanselier van de schatkist het ontwerp van de verdedigings-belasting niet intrekt of wijzigt, de leden van het Britsche Lagerhuis dreigen het Huis te bezetten en daardoor de kroning onmogelijk te maken. Het ontwerp zal Dinsdag in het Huis wor den Ijgsproken en de „Sunday Referee" voor spelt dat de conservatieven, liberalen en afgevaardigden van de Labourpartij zich zullen verzetten tegen de stemming over het ontwerp en dat zij zoo noodig in verga dering bijeen zullen blijven gedurende de geheele periode welke is voorzien voor de kroningsplechtigheid.. De zuiveringsactie in Waziristan (Britsch- Indië), duurt voort. De' tweede infanterie brigade trekt on de richting van het dal van de Khaisora. Zij ontmoet geringen tegen stand, doch slachtoffers zijn niet gevallen. Men meldt, dat vijandige stammen een dorp bij Deraismailkhan (Noordwest-provin cie) hebben aangevallen. Zij hebben twee Hindoes medegenomen en dertig winkels ge plunderd. Een formatie van Tirubs, ter sterkte van twee tot drie honderd krijgslieden, heeft een inval gedaan in het dorp Gulman nabij de grens van Waziristan. Twee hindoes werden ontvoerd, eenige winkels werden geplun derd en in brand gestoken. De actie thans in ernst begonnen. Naar uit Simla gemeld wordt, zijn de mi litaire operaties in Waziristan tegen den lei der der oproerige stammen-, den fakir van Ini, thans in ernst begonnen. In totaal ne men ongeveer 33.000 man Britsche troepen aan de actie deel, onder beyel van generaal Sir John Coleridge. Bij de krijgsverrichtin gen worden vijf lichte tankcompagmes en twee luchteskaders gebruikt. In een kleine botsing met de opstandelingen werden twee Britsche soldaten gedood en acht anderen gekwetst. Vijftig gewonden. Twee uur nadat een nieuwe kerk te Fog- gia (Italië) voor de geloovigen geopend was raakten de papieren hloemcn en exvoto's in brand. Het vuur verspreidde zich snel en ver nielde en deel der kerk. Onder de geloovi gen ontstond een paniek. Een vijftigtal per sonen werd gewond. Vier hunner zijn stervende. Tengevolge van het aanhouden van een zestal vreemdelingen, die de Fransch-Spaan- sche grens wilden overschrijden, om dienst te nemen in het leger der Spaansche regeo- ring, heeft men een uitgebreide recrutee nngsorganisatie ontdekt, welke vertakkin gen had in het geheele gebied en vooral in loulouse. Dc vijf voornaamste werfagenten ztjn gearresteerd. Het onderzoek wordt voortgezet. Fabriek spoedig weer oim. In de montagewerkplaatsen d Ford-fabriek te Richmond heeft n Reuter seint, een korte „sit-dou^ staking plaats gehad, waarbij 13^ man waren betrokken. De oorzaak der staking was beweerde discriminatie tegen twaalf leden van het fabriekspersoneel De fabriek moest worden stil» legd. De stakers bereiden zich voor op een langdurige bezetting. Nadat de stakers echter van hun leiru, I verzekering hadden ontvangen, dat sa S-!l een regeling kon worden verwacht de werkplaatsen door hen ontruimd Voorts is de stakingsmanie ook overe». gen op de stationskruiers. Volgens c»,, richt uit New York hebben 20 nna v."6-1 •icht uit New York hebben 20.000 hunner 1 rrrl F» orl ortm i H c\ a ar i n $6- len iiooging der loonen, niet worden ,tr' dreigd hedenmiddag in staking te i gaan, indien hun eischen, o.a. inzake v" ingetvii. ligd. Bulgaarsch ministerie beraad slaagt over te nemen niaatr.' gelen. Onafgebroken regens hebben het peil y» de Donau doen stijgen. De watermassa's hïh 'I ben een laag gelegen deel der stad Vidine in Bulgarije overstroomd. De bevolking is gevlucht. Er zijn wen slachtoffers, maar de materieele schade 1 aanzienlijk. De Buigaarsche ministers zijn in buiten, gewone vergadering bijeen gekomen om is beraadslagen over de te nemen maatregelen, Bij hun aankomst op het vliegveld van' Haeren werden de Britsche minister van Buitenlandsche Zaken en Mevrouw Eden verwelkomd door den Belgischen minister van Buitenlandsche Zaken en Mevrouw f Spaak. Eden is afgestapt op de Britsche ambas- 'j sade, waar hij tijdens zijn verblijf te Brus-1 sel zal logeeren. Hedenochtend zal Eden een bezoek bren-1 gen aan Spaak, 's Middags zal de Koning I den Britschen staatsman op het kasteel te 9 I.aeken ontvangen, terwijl minister Spaak 9 des avonds ter eere van Eden een diner zal I geven. Er zullen vijftig gasten aanzitten, I o.w. de Luxemburgsche staatsminister 9 Bech. Eden zal morgenmiddag per vliegtuig naar Londen terugkeeren. DE VLIEGTOCHT VAN DEN ENGELSCHMAN BROOK. De Britsche vlieger Brook, die een poging doet het record EngelandKaapstad te ver- j beteren, is gisterenmiddag, komende uit Londen, te Brindisi gearriveerd. Na getankt te hebben, is Brook om kwart voor vier met zijn toestel naar Caïro vertrokken. Naar verluidt zullen de besprekingen tus- schen de regeering te Nanking en de coni-1 munisten weldra tot het resultaat leiden, dat Nanking met de elementen van het roodt leger twaalf regimenten zal vormen, die een j nieuwe militaire opleiding zullen genieten- De regimenten zouden in garnizoen kom® I aan de grenzen van Kansoe en Spansi. Berichten over accoord zijn voorin"'! De woordvoerder van de Gaimucho hw,t aan ITavas verklaard, dat het bericht vo^ gens hetwelk een accoard tusschcn -IaPa1^ en Sovjet-Rusland is tot stand gekom voorbarig is. Sato en Joerenef hebben kaar sinds den terugkeer van den laatste - Moskou slechts tweemaal ontmoet. De „Nitsji Nitsji" meldt echter, dat Japansche regeering de autoriteiten Mandsjoekwo en van het Kwantoen»" raadpleegt over de geschiktheid om handelingen met de Sovjets te openen i.i i.. «nnnm'fl 'U5 basis van het principieele accoord schen Sato en Joerenef. Sato, zoo zeg^ blad, is zulk een accoord stellig Kn en de militairen schijnen hun verzet het accoord te hebben opgegeven, vve lichte waarnemers zijn van mecning. thans aan den gang zijnde besprek tusschen Sato en Joerenef vooral over de algemeene methoden t°t 1 e7. jp. der hangende kwesties, voornamelijk o zake de grenzen en de visscherij. ■cMjief Een van de „Hemels" van den nj,5 Divine" den negorprediker, die j, werd gearresteerd, doch inmiddels vrijgelaten, is in vlammen opgegaa -pg|ta was het „Goddelijke terras" 'e, ,.nr(itop in den staat New York. De schade, w 30.000 dollar geraamd. De oorzaak brand is nog niet bekend. icaiilh' Er is een bevel tot arrestatie van ^(is ner uitgevaardigd, den man die oP1mi- 2.980 dollar aan bankbiljetten, b_ ^„,1- de tot het losgeld van de baby van bergh, in betaling heeft aangebw e aali wordt verdacht van medeplichtig'!® dc ontvoering van den kleinen C.hai ,jaUpt- bergh, waarvoor, zooals men wee mann ter dood veroordeeld is.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1937 | | pagina 2