Radioprogramma ioister OUD te Miitdenmeer In hotel Smit te Middenmeer, hield Zater dagavond voor een groote schare belangstel lenden, zoowel uit den Wieringermeerpol- der als uit de wijde omgeving, de heer Mr. P. J. Oud, Minister van Finanöën, een po litieke rede. De heer G. Schoorl Pz. heette namens de nieuwe afdeeling van den Vrijzinnig-Demo- cratisehen Bond den Minister welkom en deelde in zijn openingswoord mede, dat ook de vrijzinnig-democraten, die in dezen nieu wen polder wonen, gemeend luidden actief te moeten optreden op het politiek terrein, hoe wel de bijzondere samenstelling van de be volking der Wieringermeer, bet moeilijk maakt de menschen bij elkaar' te krijgen. Met den persoon van Minister Oud als in zet, zou getracht worden een flinke vereeni- ging op te richten en daarom werden pogin gen aangewend om den Minister hier te krij gen. Spr. had altijd gedacht dat een minis ter, en vooral een minister van finantien het maar om t zeggen had, doch dra bleek, dat ook een minister zich had te onderwerpen aan de bepalingen die Z.Exc. zelf had hel pen samenstellen. Welnu, dat is democra tisch. Nadat men zich dus mot het hoofdbestuur van den Yrijz.Dem. Bond in verbinding had gesteld, werd na veel moeite het resultaat bereikt, dat Z.Exc. hier vanavond aanwezig is. Na deze inleiding geeft spr. het woord aan Minister Oud. Bij het betreden van het podium wordt de Minister met een hartelijk applaus be groet. Het tegenwoordig Staatsbestel. De heer Mr. Oud begint met dank te bren gen aan den voorzitter van de nieuwe af deeling Wieringermeer van den V.-D. Bond, voor de wijze waarop hij is ontvangen en ingeleid. Het doet spr. groot genoegen dat het bij de verdeeling van de spreekbeurten zoo geregeld is, dat spr. zijn eerste spreek beurt vervult in dit nieuwe stuk Nederland. Het woord dat spr. vanavond zal spreken zal uit den aard der zaak betrekking heb ben 011 de a.s. verkiezing van de Tweede Ka mer. Wij leven gelukkig nog in een land waar het Staatsbestel van vrijheid. ver draagzaamheid en democratie heerscht, een staatsbestel waarbij het volk om de 4- jaren opgeroepen wordt de volksvertegenwoordi ging te kiezen. En het is vooral in den ver kiezingstijd de taak dei- politieke partijen voorlichting te geven, te spreken over de problemen die zich in dien tijd voordoen. Want als men, zonder eenige voorlichting, in den blinde zou gaan stemmen, zou van het algemeen kiesrecht niet veel terecht ko men. Vooral thans zijn de problemen zooveel en zoo omvattend, dat het vanzelf spreekt, dat hij die de geheolo week werkt, en zijn'ge dachte bij zijn zaak moet hebben, niet zal weten waar het bij deze verkiezingen in hoofdzaak om gaat. Speciaal in verband met de aanvallen op ons tegenwoordig staatsbe stel zal spr. aantöönen waarom naar onze meening liet tegenwoordig staatsbestel het béste is. En als uitgangspunt zal spr. dan nemen het beleid van het 4-jarig tijdperk dat achter ons ligt en zal spr. trachten een richtlijn te trekken voor de toekomst. Spr. wijst er dan op, dat juist hij voor een zeer belangrijk gedeelte de verantwoordelijk heid van dat beleid heeft te dragen, want dat in 1933 radicaal gebroken is met het stelsel der politiek: een kabinet rechts of een kabinet links. Het kabinet-Colijn dat in 1933 is gevormd, was de eerste ernstige po ging tot samenwerking over de scheidingslijn van rechts mi links heen. Dat dit ons heeft verheugd, is bekend; de V.-D. hebben altijd betreurd dat de scheidingslijn tusschen réchts en links de politiek heeft beheerscht. Dat er beginselverschillen zijn, betreuren wij niet, dat is gelukkig, want daardoor ont staat een opgewekt geestelijk leven, tenmin ste wanneer de politiek der partijen op een werkelijk beginsel berusten. Want liet stre ven van één politieke partij, waarbij geen vrijheid wordt gelaten, dat systeem is geen geestelijke rijkdom doch is geestelijke ar moede. Het is de groote verdienste van Dr. Colijn geweest, dat gebroken werd met de vorming Van een ministerie rechts of links, doch een basis te vinden waarop eén bree- der ministerie zou kunnen worden ge vormd. De poging daartoe was temeer toe te jui chen, omdat we midden in de moeilijke eco nomische en finantieelo omstandigheden verkeerden, de omstandigheden waarbij de welvaart slonk, het bedrijfsleven groote te genslagen ondervond. Uitvoerig schetst spr. die moeilijkheden, toen de opbrengst "der belastingen maar steeds daalde, de middelen om te steunen steels minder werden, doch het aantal be- lioeftigen steeds grootcr werd. Dat Dr. Colijn oen .beroep op samenwer king deed buiten de kringen van rechts heeft spr. niet verheugd., omdat hij het aan genaam vond voor die taak gesteld te wor- wordën. Wij hadden inzicht genoeg om te weten dat als wij het belang van onze eigen partij wilden dienen, wij het niet moesten doen Het was immers veel gemakkelij ker om niet al die zorgen op ons te ne men, om in de oppositie te gaan- en zich tegen onaangename dingen te verzetten. Im mers die onaangename dingen, als bclas- tingverhooging, bezuiniging, enz., zijn niet geschikt om de menschen, die dat voorstel len, populair te maken. Maar zouden wij, indien de V.D. zicli in 1933 niet bereid hadden verklaard deel te nemen aan de regeering, blijk gegeven heb ben van groot verantwoordelijkheidsgevoel? Zouden wij de belangen van ons volk daar mee hebben gediend? Waarom vormt men een politieke partij? Om de belangen van het volk te dienen, elk naar zijn beste wij ze. Met liet buiten schot blijven, om winst vor de partij te behalen, met een dergelijke politiek behartigt men de belangen van het volk niet. Met nadruk wijst spr. er op, dat een re- geeringsstelsel zijn bruikbaarheid moet toonen ,als dc omstandigheden moeilijk zijn. En daar ging liet in 1933 om. Als toen de democratie zich onmachtig had getoond, dan zou de democratie, 't stelsel van mede zeggingschap en verdraagzaamheid verlo ren zijn geweest. Vandaar dus dat wij V.D. onze plicht hal den te doen cn een tweetal Vrijz. Dem. ge volg gegeven hebben aan den roepstem van den lieer Colijn. En als er nu zijn die beweren dat wij ge durende dit 4-jaiig tijdvak ons beginsel in den steek hebben gelaten, dat er veel din gen gebeurd zijn, die niet democratisch zijn, 'lan is spr.'s antwoord eenvoudig. Dc Vrijz. Democraten hebben altijd gezegd, wij hebben onze beginselen, wij hebben onze idealen, ons programma, maar wij blijven staan met de voeten op den bodem der wer kelijkheid. Als wij iets nastreven, en de voor waarden om die dingen te bereiken, zijn fi- nantieel en economisch niet aanwezig, dan dienen wij de democratie niet, door ze des ondanks ui te voeren. Dc Vrijz. Democraten hebben, ook in den verkiezingsstrijd, altijd gezegd, dat wij moe ten voeren een verstandige politiek, dat wij ons moeten onthouden van een rijke over vloed van beloften. En bij de beoordecling van het beleid van het huidige kabinet dicne men dan ook goed te zien in welke omstan digheden wij verkeerden, diene men zich rekenschap te geven van den toestand, zoo als die was, Spr. wil niet zeggen, dat er geen fouten zijn gemaakt, zeer zeker, maar spr. wil toch ook waarschuwen tegen hen die aankomen met een geheel ander stelsel of die een plan in den zak hebben en 't voor stellen alsof bij de uitvoering van dat plan er van crisis geen sprake meer is. Zoo een voudig is 't niet in de wereld. Om aan te toonen hoe buitengewoon moeilijk de toestand was, vooral op het ter rein (ier finantien, de zenuw in 't Staats bestuur, noemt spreker enkele voorbeelden boe de inkomstenbelasting in 1930 opbren gende 99 millioeri, verleden jaar opbracht 45 millioen, terwijl ook andere belastingen een soortgelijke daling te zien gaven. En aan den anderen kant de geweldige stij ging van de crisisuitgaven. De crisis duur de geweldig lang, het werd een formeele inzinking, met sprongen gingen de crisis uitgaven omhoog en wilden we vaste bodem onder de voeten behouden, dan was bet on vermijdelijk oVer te gaan tot belastlPgvér- hoogingen. en bezuiniging. Uitvoerig toont spr. die noodzakelijkheid aan, en is over tuigd dat als men het beeld zoo ziet, men een billijker oordeel zal vellen. Spr. schetst den afmattenden strijd toen ieder jaar weer bleek, dat bij de met groote 125. DE KONING KOMT. De erfprins, die tot nu toe de leiding bij de belegering had, was niet in staat ge weest veel uit te richten. Door zijn ondoor tastend optreden had hij alleen veel kost baren tijd verknoeid en zelfs geen enkele ernstige poging gewaagd, de Engelschen van het eiland Ré te" verdrijven, vanwaar ze steeds nog de citadel Saint-Martin en het Fort La Pré bestookten terwijl de Franschen de stad belegerden. De koning, die werkelijk, zooals bij ge ruchte reeds verluidde, zeer ongeduldig was, rukte in snelle marschen naar La Rochel- le op, en was juist met zijn geheele gevolg en 10.000 man versterking in het kamp aan gekomen. Voor en achter hem reden zijn musketiers. d'Artagnan, die zijn plaats in zijn com pagnie had ingenomen, begroette zijn vrien den en den lieer de Tréville, die hem dade lijk herkende. 126. EEN VROOLIJK WEERZIEN. Nadat de ontvangstplechtigheid voorbij was, waren dc vier vrienden spoedig veree- nigd. Ze omhelsden elkaar hartelijk. „.Jullie hadden geen beter uur kunnen uitzoeken!" riep d' Artagnan. „Het eten heeft stellig nog geen tijd ge had om koud te worden is het niet heeren. wendde hij zich tot de twee gardisten, die hij vervolgens aan zijn vrienden voorstel- dc „Nu kijk toch eens! Men zou haast denken dat we voor het plezier op reis waren, zei Porthos. „Ik hoop, dat er geen vrouwen bij zijn merkte Aramis op. „Is hier werkelijk wijn te knjgen, die te drinken is?" vroeg Athos. „Natuurlijk! Wc hebben jullie wijntje...! „Onze wijn?" vroeg Athos verbaasd. „Ja. den wijn die jullie mij gestuurd hebt. „Hebben wij je dan wijn gestuurd. „Natuurlijk, dat weet je toch, Anjou-wijn „Zeker, dien wijn ken ik heel .goed „Het is je lievelingsmerk". „Ja, dat wil zeggen, als ik geen champag ne of chambertin kan krijgen. zorg samengestelde begrooting, de werke lijke uitkomsten anders waren, de staten der belastingen steeds weer tegenvielen, de welvar helaas steeds achteruitging. Maar bij dien afmattenden strijd; hadden wij ook steeds de vaste overtuiging, dat we moes ten vasthouden, dat eenmaal het keerpunt zou moeten volgen. Want wij hadden de overtuiging, zegt spr., dat als wij met dc door ons gevolgde politiek ophielden, de ge volgen voor ons volk ontzettend zouden zijn. Tegenover de door het kabinet-Colijn ge volgde politiek wordt van andere zijde een politiek aangeprezen, waarbij de koop kracht niet zou worden verminderd, doch verhoogd, n.1. door de uitvoering van het Plan van den Arbeid. Met voorbeelden toont spr. echter aan. dat de uitvoering van dat plan beteekent interen van kapitaal opeten van vermogen. Het is de taak der regeering om na te gaan of bepaalde bedrij ven levensvatbaarheid bezitten en die be drijven dienen dan gesteund te worden. De regeering-Colijn heeft dit dan ook op groote schaal gedaan. Er wordt wel gezegd dat niet genoeg aan openbare werken is gedaan maar spr, vraagt zich af, hier in dezen nieuwen polder staande, of er wel een land is te noemen, dat een werk als de droogma king der Zuiderzee ten uitvoer bracht. Ner gens op de wereld zag men dat. Mans. Trouwens op 't oogenblik is een v beeld voor do hand, is het resultaat te zien van de politiek, die in Nederland is gevoerd en die van een ander land, Frankrijk. In Frank rijk, waar verleden jaar een regeering aan het bewind kwam, die de koopkraht zou verhoogen, de loonon verhoogen, de 40-urige werkweek invoeren, dc verplichte vacantie, met behoud van loon. Allemaal prachtige sociale dingen, maar waarvoor de mogelijk heid tot invoering moet bestaan. Wij zien dan ook nu wel het verschil in positie, Frankrük of Nederland. Wij gaan nu de goede vruchten van de gevoerde politiek lilukkcn. De opbrengst der belastingen be weegt zich langzaam in stijgende- lijn, zij gaf in het eerste kwartaal beduidend meer aan dan vorig jaar; de werkloosheid is be zig af te nemen. In alle bescheidenheid meent spr. dan ook te mogen zeggen: de regeering heeft goed gezien. En van andere zijde moet men dat ook erkennen. Maar in de politiek is ook wel humor men voegt er dan aan toe, dat die verbetering geconstateerd kan worden ondanks de po litiek van de regeering. Hierna wordt gepauzeerd. De verzorging van de ouden van dagen. In het tweede gedeelte van zijn rede, vraagt Minister Oud aandacht voor het vraagstuk dat vooral den laatsten tijd de be langstelling van ons volk weer heeft, n.1. de verzorging van de ouden van dagen. Spr. stelt op den voorgrond dat het standpunt van de vrijz. democraten t. a. v. dit vraag stuk in geen enkel opzicht veranderd is. Dat naar hunne overtuiging een werkelijk afdoende oplossing is, de invoering van een premie vrij. staatspensioen. Tusschen de partijen van links en rechts bestaat een verschil van meening, de rech terzijde (de groote partijen) .t/faat afkeerig tegenover Staatspcnsionneering, zij wil het vraagstuk opgelost, zien langs .den weg.vaa verzekering. Wij vrijzinnig democraten, heb ben geen beginsélbezwaar tegen verzekering, maai de ervaring heeft geleerd, dat het vraagstuk langs den weg van verzekering niet op te lossen is. Duidelijk toont spr. aan dat de wet-Talma en de vrijwillige ouder- domsverzekering door minister Aalberse in gevoerd, een afloopend staatspensioen is ge bleken te zijn, en de voorstanders van pre- mievrij staatspensioen hebben dan ook vroe ger reeds gezegd dat men er op die wijze niet kwam. De groep menschen, die zich hebben kunnen verzekeren is steeds kleiner geworden en deze vermindering is nog door de moeilijke tijdsomstandigheden bevorderd.' Dc oplossing van het vraagstuk is de in voering van echt staatspensioen aan hen, die een inkomen beneden een zeker bedrag hebben. In 1928 zou dat hebben gekost 55 millioen gulden; in dat jaar stond de zaak zoo, (lat de Staat in de verzekeringsfondsen stortte een bedrag van 50 millioen cn spr. heeft toen dan ook verdedigd om deze stor- ting aan te vullen met 5 a 6 millioen cn dan voor de verzekering inplaats, het echte staatspensioen in te voeren. 1 hans echter staan de zaken er geheel an- deis looi'. De Slaat heeft n.1. tengevolge van de giootc finantieele moeilijkheden dc stor tingen in de verzekeringsfondsen bijna ge heel moeten stop zetten, en op "t oogenblik v.°01' cen volledige staatspensionneering W) millioen op tafel gelegd moeten worden. En een dergelijk bedrag is er op 't oogenblik met. Alle politieke partijen met verantwoor delijkheidsgevoel erkennen dit en in Het olk is dan ook uitdrukkelijk verklaard dat menschen, die beweren dat thans vol ledig staatspensioen kan worden nitgekeerd met geloofd moeten worden, want dat die' weiischen thans niet zijn te vervullen. Be teekent dit nu, dat we voor de onverzorgde ouden van dagen niets moeten doen Dat behoett gelukkig niet. Er is een voorloopigo inauliegel mogelijk, waardoor de groep on verzorgde ouden van dagen, alsnog in de verzekering kunnen worden opgenomen. De poging oin daartoe te komen kan beproefd worden en er is uitzicht dat die poging zal gelukken. Voor de menschen die niets heb ben, zal met 10 a 12 millioen al heel wat bereikt kunnen worden. Voor dezen nood maatregel zal wel steun van rechts te ver krijgen zijn. En wanneer dan de toestanden beter worden, dan kan weer getracht vvor- sioen Cn tot een Premievrij staatspen- De Vrijz. Dem. bond handhaaft dus ook t^«LZ1J" °a ?PvattinS> dat liet einddoel moet zijn de algemeene invoering van staatspensioen. Maar spr. doet nog eens scherp uitkomen, dat in de moeilijke tijden die achter ons liggen vóór alles dé finantien gezond gehouden moesten worden. Als we voor een finantieele instorting zouden zijn geplaatst, was er niets van terecht gek" voor hnVL't10?0," °nze °°Ren niet sluiten dat er nog vele menschen zijn die wel uit keering hebben en spr. wil wel zeggen dat in het 4-jarig tijdvak dat achter ns ligt, een van sprekers grootste zorgen is geweesl niet in dc noodzakelijkheid te ko men de bestaando pensioenen niet meer uit e betalen. Voor spr.'s deel' heeft hij erloe bijgedragen dat die uitkecringcn mogelijk zijn gebleven. Applaus. Tegen de dictatuur. Samen werking is noodzakelijk. Tenslotte vraagt Minister Oud dan de aandacht voor de allerbelangrijkste quaes- DINSDAG 37 APRIL 1937. Hilversum I. KRO-Uitzendiiig. 8.009.15 en 10.00 Gramofoonmuziek. 11.30 Godsdienstig halfuur. 12.00 Berichten. 12.15 KRO-orkest en Gramofooiimuziek. 2.00 Vrouwenuur. 3.00 Modecursus. 4.00 Gramofoonmuziek. 4.15 KRO-orkest. 5.00 Gramofoonmuziek. 5.15 De KRO-Melodisten en solist. (Van 5.456.00 Felicitatiebezoek). 6.40 Esperantocursus. 7.00 Berichten. 7.15 Causerie „Het Permanente Hof van In ternationale Justitie". 7.35 Sporthalfuur. 8.00 Berichten ANP. Mededeelingen. 8.15 Het Stedelijk orkest van Maastricht en solist.. 9.00 Gramofoonmuziek. 9.10 J. C. Bunge-Herdenking. 9.25 Gramofoonmuziek. 9.30 Revue-programma. 10.30 Berichten ANP. 10.40 Bela Kiss' Hor.gaarsch orkest. 11.1012.00 Gramofoonmuziek. Hilversum H, AVRO-Uitzending. 8.00 Gramofoonmuziek. 10.00 Morgenwijding. 10.15 Gramofoonmuziek. 10.30 Kovacs Lajos'orkest. 11.00 Huishoudelijke wenken. 11.30 Lyra-trio. 12.15 Solistenconcert. I.45 Modepraatje. 2.05 Omroeporkest en solisten. 3.00 Knipcursus. 4.00 Zangvoordracht. 4.30 Kinderkoorzang. 5.00 Kinderhalfuur. 5.30 Het Omroeporkest en Gramofoonmuziek. 7.00 Voor de kinderen. 7.05 AVRO-Dansorkest. 7.30 Engelsche les. 8.00 Berichten ANP. Mededeelingen. 8.10 Gramofoonmuziek. 8.20 Bonte Dinsdagavondtreln. 9.25 Radiotooneel. 10.00 Vervolg Dinsdagavondtrein. 10.45 Causerie over het Giroverkeer. II.00 Berichten ANP 11.00 Berichten ANP. Hierna tot 12.00 AVRO- Dansorkest en Gramofoonmuziek. tie bij déze verkiezing, n.1. die der onder linge samenwerking. Het Staatsbestel van vrijheid en verdraagzaamheid zal kunnen blijven, als het volk zijn invloed op de sa menstelling van de nieuwe Kamer zal kun nen blijven uitoefenen. Vrije critiek moet blijven bestaan, al kan die critiék dan in onaangenamen vorm gevoerd worden. Meerdere malen heeft de regeering in het afgeloopen tijdvak voordeel uit die critiek gehaald; de regee ring vraagt om critiek, zij is een van de beste goederen van het volk, zij voémt de band tusschen regcering en volk. Tegenover het stelsel vrije critiek ziet men echter gesteld worden een ander stel sel van de dictatuur, een stelsel dat betee kent dat de Koningin, het hoofd van de Staat, afgesloten wordt van het volk. Dictatuur sluit de Kroon van het volk af. Als er bij dictatuur critiek komt moet zij on der den grond blijven en wanneer de spanning te sterk wordt, dan komt de bur geroorlog. Bij het stelsel der democratie is leiding noodig, de leiders in de democratie zijn in tegenstelling met den Leider bij dictatuur, die alleen heeft te commandceren en zijn volgelingen hebben te zwijgen, de leiders in de democratie zijn veel bescheidener en trachten de beginselen hunner partijen slechts ingang bij de kiezers te doen vin den. De kiezers moeten daarna zelf naden ken. In dit stelsel van democratie ligt de groote rijkdom van ons volk. Wij willen het aderland van vrijheid cn verdraagzaam heid houden en voor dat behoud is nood zakelijk een echte eenheid, met behoud van verschil in politieke inzichten. oor die eenheid doet spr. een beroep op de aanwezigen. Zelf heeft hij in de 4 jaar die achter ons liggen, met dc daad getoond die eenheid te willen bevorderen. De sa menwerking tusschen de 5 richtingen die in het kabinet-Colijn vertegenwoordigd wa ren is voortreffelijk geweest en toch heeft cte lieer Colijn nooit vergeten dat hij anti revolutionair is, en spr. niet dat hij vrijzin nig-democraat is. Het is de invloed van (te groote mannen der verschillende politie ke richtingen geweest die hun stempel heb ben gedrukt op het Ned. Volk die het volks karakter hebben helpen vormen. Het is dan ook de samenwerking tusschen die politieke partijen, waarop wij moeten aanstu ren. En voor ons vrijz. democraten is dan de aangewezen weg, dat wij optrekken voor onze beginselen, dat wij trachten een krach tige vertegenwoordigde V.D. te krijgen opdat ook in de toekomst de Vrijz Dem' opnieuw hun invloed zullen kunnen doen gelden Wij verzetten ons tegen en bestrijden ben die zich richten tegen dit Staatsbestel. Moeihjke jaren liggen achter ons, maar spr. hoopt dat nieuwe lichtpunten gloren. Samenwerking is echter noodzakelijk. Laat vrijzinnig democratisch Nederland met dit voor oogen 20 Mei a.s. ter stembus gaan. Spr. is overtuigd dat het dan goed zal we- ,dat dom. Nederland ook dan zijn plaus hebben gedaan. Langdurig ap- De voorzitter dankt den Minister voor rijn mooie rede en dankt Z.-E. vooral voor <ie wijze waarop hij het gesprokene naar voren heeft gebracht. Ook dankt spr. de Mi nister voor dew ijze waarop Z.E. z'n taak tij dens de zittingsperiode heeft vervuld en daarmee getoond heeft de rechte man op de rechte plaats te zijn. Spr. wekt de aanwe zigen-dan ook op, op/26 „Mei te stemmen op -No. 1 van lijst 6, op Mr. P. J. Oud.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1937 | | pagina 3