Tnodeme. Goede raad is duur, Fa. Gez. Gorter, van Galenstraat De gevolgen van een Fietstocht Marineberichten ïïettekhincjen Atofc Mo&twhtxhool A tot M f/' HEERENHUIS JAVASTRAAT 108 Advertentiën OOIEVAARSTRAAT 36 MOORMAN EXPRES naai- en knipkundig advies. Betrekkingen TE HUUR JB. KILJAN, ADVERTEEREN DOEI VERKööPEH Hr. Ms. O 12 en O 14 E. Th* de Veer f Stoomvaartberichten Iets nieuws voor Den Helder 5e h aangeboden ft Vader en Moeder in het Alg. Weeshuis te Texel. gevraagd. PAKHUIS f 0.35 per flesch W. GRIMYSER Heerenweg 128 - Heiloo AOYERTEEREN DOET YERKOOPEN TE HUUR OF TE KOOP AANGEBODEN HET MODERN INGERICHTE TE BEVRAGEN ALDAAR Ter gelegenheid van ons 30-jarig bestaan geven wij tijdens onze lubileurrvweek van 26 April tot 5 Mei lO °/0 extra korting zijden- en wollen stoffen MAATSCHAPPIJ BIEDT HEERENK LEEDING AAN NAAR MAAT 's-Gravenhage, 24 April 1937. Blijkens een bij het Departement van Defen sie ontvangen telegram bevonden de onderzee booten Hr. Ms. „O 12" en „O 14" zich heden 12 u. op 36 gr. 45 min. N.B. en 28 gr. 24 min. W.L. Er valt niets bijzonders te melden. Groep II, de onderzeebooten Hr. Ms. ,,0 12" en ..O 14" zijn 23 April vertrokken van Ponte de Lgada. De heer E. Th. de Veer, oud-directeur van den luchtvaartdienst van het departement van waterstaat, lid van den raad van beheer van de K.L.M., is overleden. De heer de Veer was zijn loopbaan begon nen als zeeofficier en heeft vijftien jaar als luitenant ter zee der tweede en daarna der eerste klasse bij de Koninklijke Marine gediend. In 1920 werd hg aan het departement van waterstaat verbonden als hoofdcommies en met de leiding van de luchtvaartafdeeling op dit departement belast. In 1922 werd hij tot refe rendaris bevorderd en aan het hoofd van het middelerwijl ontstane bureau luchtvaart van het departement geplaatst, een afdeeling, die snel in beteekenis toenam en in 1930 in den luchtvaartdienst werd veranderd. De heer de Veer werd bij deze reorganisatie de eerste directeur van den nieuwen dienst. In de internationale luchtvaartorganisatie, de C.I.N.A., nam hij een belangrijke plaats in, o.a. als voorzitter van haar exploitatiecom missie. Om gezondheidsredenen heeft hij in 1935 afscheid van zijn ambt moeten nemen, na dien is hij dikwijls sukkelende geweest, want zijn arbeid voor den luchtvaartdienst had zijn gezondheid ernstig geschokt. De heer de Veer is 53 jaar oud geworden. De thans ontslapene was ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, commandeur in de orde van Leopold II van België en ridder der Danebrog-orde van Denemarken. De begrafenis zal Woensdag 28 dezer geschie den om half drie op oud Eik en Duinen te 's-Gravenhage. Stoomvaart >iy. Nederland. Tawali, t., 23 April v. Belawan. Enggano, 24 April n. Ham. Johan van Oldenbarnevelt, t., 23 April v. Port Said. Kotterdamsche Lloyd. Kota Gede, t., 23 April v. Makallah. Soekaboemi, t., 24 April te Genua. Kon. Paketv. Maatschappij. Lematang, 22 April v. Sandakan. Nieuw Holland, 23 April v. Brisbane. Roggeveen, 22 April te Batavia. Van Spilbergen, 23 April te Sydney. HollandAmerika Lijn. Boschdijk, 24 April v. Antwerpen. Breedijk, 22 April te Havana. Dinteldijk, 23 April te Southampton. Leerdam, 23 April v. New Orleans. Spaarndam, 21 April te Galveston. Kon. Ned. Stoomboot Mij. Aurora, 24 April te Rotterdam. Agamemnon, 22 April te Manzanillo. Crijnssen, 23 April v. Curaqao. Euterpe, 23 April v. Amsterdam. Flora, 23 April v. New York. Irene, 23 April v. Curaqao. Orestes, 23 April n. Calonica. Pluto, 24 April v. Amsterdam. Poseidon, pass. 23 April Finisterre. Rhea, 23 April te Castellon. Saturnus, 23 April te Algiers. Simon Bolivar, t., 26 April te Plymouth verw. Van Rensselaer, t., 26 April te Plymouth verw. Vesta, 23 April v. Bari. Vulcanus, 24 April v. Rotterdam. Ajax, 23 April v. Amsterdam. Calypso, 24 April te Triest. Deucalion, pass. 24 April Gibraltar. Ganymedes, 24 April te Rotterdam. Hebe, 23 April v. Amsterdam. Mars, pass. 24 April Ouessant. Oberon, 24 April v. Tanger. Perseus, 24 April v. Amsterdam. Tiberius, 24 April te Rotterdam. Venus, 24 April te Genua. Ganymedes, 24 April v. Rotterdam. Nereus, 24 April v. Amsterdam. Tiberius, 24 April v. Rotterdam. Vulcanus, 25 April te Amsterdam. Geboren: JOANNES FRANCISCUS, Zoon van C. RITECO en A. M. RITECO—RIDDER. v. d. Hamstraat 23. Getrouwd: F. J. RITECO en A. J. NAUTA Zij beiden zeggen, mede namens wederzijdsche familie hartelijk dank voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Den Helder, 26 April 1937- DANKBETUIGING. Hiermede betuigen wjj onzen hartelijken dank aan allen, die blijk hebben gegeven van hunne belangstelling betoond tijdens de ziekte en het overlijden van onze lieve Moeder, Behuwd- en Groot moeder NEELTJE GLAS, Wed. van wijlen ARIE KOSSEN. In het bijzonder aan de Heeren Doctoren Rensing en Reilingh, de verpleegsters van het Marine- Hospitaal (burger-afdeeling zaal 11) voor de uitstekende behan deling en verzorging, de Begr. vereeniging „De Laatste Eer" voor de nette bediening en den Heer De Vries voor zijn troost, volle woorden. Uit aller naam, S. KOSSEN. Den Helder, April 1937. DANKBETUIGING. Langs dezen weg betuigen wij onzen oprechten dank voor de vele blijken van deelneming en daadwerkelijke hulp tijdens de ziekte en het overlijden van onzen innig geliefden Man, Vader,Zoon, Behuwdzoon, Broer, Zwager en Oom, den Heer DOMMIS LIEVENSE. Ook onze diepe gevoelens van dankbaarheid jegens H.H. Doc toren van het Marine-Hospitaal en aan de Commandant, Officie ren en Manschappen van Hr. Ms. v. Speyk voor de laatste eer aan den overledene bewezen. Uit aller naam, Mevr. M. J. LIEVENSE— DE LANDMETER. Scherminkelstraat 8, Vlissingen. Familie GRIMYSER. t. a. 26 - 4 - '37. WW1 rffww V VI Vooruitbetaald: 1® et. p. regel minimum Niet vooruitbet: 15 et. p. regel 40 en 60 c. Gevorderd KAPSTER gevraagd, kunnende inkrullen. Aanmelden na 8 uur, Koningstraat 49. Gevr. v. direct een flink DAGM., 20 j., zelfst. kunn. werken, v.g.g.v. Adres: Koningstraat 29. De inschrijving voor leerlingen voor de Dinsdag- middag- en -avondlessen zijn gesloten. Nog een paar plaatsen zijn open voor de Donder dagavondles. Spoedige opgave gewenscht. Begint 29 April, 7.30 uur - Adres leerares: Aldaar dagelijksch te raadplegen van 1012 u., voor het maken van patronen naar maat en het pasklaar maken van japonnen, blouses, rokken, kinderkleeding, enz. De directeur, W. SCHUKKING. Naar AMSTERDAM a.s. Donderdag ter gelegenheid be zoek H. M, de Koningin a f 1. Naar ROTTERDAM a.s. Zondag ter bijwoning Holland België a f 2.— p. p. InlichtingenBRAKKEVELDWEG 64 - TELEFOON 490. echter niet bij de Hebt U iets te vragen op 't gebied van mode, wendt U zich dan even tot de A tot Z Modevakschool. Wij kunnen U op, alle vragen antwoorden en vaak is het iets waar li de rest van Uw leven gemak en plezier van heeft. Laat nu een paar leuke patronen maken voor Uw zomertoiletjes. Durft U niet te knippen? Wij doen het graag voor U en U kunt overtuigd zijn van een onberispelijke coupe. Adres leerares: Ooievaarstraat 36. De Directeur: W. SCHUKKING. Vooruitbetaald: 10 ct. p. regel minimum Niet voorui'bet: 15 ct. p. regel t 10 er. 60 c SPOED. Kattebakcentrale te koop wegeris zaken andere stad, f200, f 100 contant, rest desgewenscht condities. Adres: Molenstr. 151. Wegens vertrek ter overname aangeb.: eiken boekenkast, Phi lips' radio-toestel, electr. fan, wieg op wielen, kinderwagen (f 5.-) en kachel. Te bezichtigen van 12 4 uur. Adres bureau van dit blad. Gevraagd een nette SLAGERSLEERLING. Adres: R. WIT, v, d. Duyn v. Maasdamstr. 7. Net Meisje gevraagd, zelf standig kunnende werken en koken. Zonder prima getuigen, onnoodig te reflecteeren. Brieven onder nr. 78 aan het Bureau van dit blad. Het Bestuur van bovengenoemd Weeshuis roept op: SOLLICITANTEN naar de betrekking van Vader en Moeder ïn die instelling. Jaarwedde: f 1000.met vier éénjaarlijksche verhoogingen van f 50.benevens vrije kost, in woning, vuur, licht en genees kundige behandeling. Op dit salaris wordt een korting toegepast van 10 pet. van den pensioengrondslag, welke is vast gesteld op f 2200.tot f 2400. Ontwikkelde echtelieden, zonder inwonende kinderen tusschen 35 en 40 jaren, kunnen een schrifte lijke sollicitatie inzenden aan den voorzitter, A. DROS Albz., Den Burg, vóór 5 Mei 1937, met opgaaf van leeftjjd, godsdienst, tegen woordige werkkring, adressen voor informatiën, genoten onder wijs, enz. Geen bezoek dan na oproep. Mevr. WORM, Soembastraat 52, vraagt voor direct net MEISJE R.K. Voor dag en nacht. H. H. Biedt zich aan een TIMMERMAN, voor het onder houd- en reparatiewerk. Ook genegen huishuur op te halen. Aares: Bureau van dit blad. aangeboden Te huur Janzenstraat 69, bev. 3 slaapkamers, badkamer, vaste waschtafel enz. Bevr. aan genoemd adres. Te huur het WOONHUIS, Ruijghweg 273, electr., doorl. W.C., water vrij, per week f 3.75 AdresEmmastraat 88. Te huur het WOONHUIS Kapperstraat 15. per week f 3.20, water vrij. Adres Emmstraat 88. Te huur flink Woonhuis, Achter straat 31, per week f 4, w. vrij. Tevens te huur le Vroonstr. 76. Te bevr.Kanaalweg 169. vanaf ƒ1.per week. Adres: Keizerstraat 96. Moei U evenals brood steeds in huis hebben. Voor alle mogelijkt ernstige ziekten en kwalen elpt het zeker niet, maar bij hoest, keelpijn, en verko udheid helpt het zeker wel voor U en Uw kina. Bij de meeste drogisten verkrijgbaar en omzetbelasting. Ondergeteekende beveelt zich aan voor het weghalen en opbeigen van kachels en het schoonmaken van haarden. Wij repareeren alle soorten en merken kachels, haar den ot fornuizen, en houden een uitgebreide sorteering onderrieelen in voorraad. Uw gebiuikte haarden worden weer als nieuw, wanneer zij worden gemoffeld met onaf- brandbare lak. Nieuw procédé. smederij, Zwaanstraat. HALT!! Het Warmwaterbedrijf MIDDEN STRAAT 59 maakt bekend, dat het warm water is afgeslagen van 5 cent op 3 cent per emmer, thuisbezorgd. VERHUISD: van Parallelweg 65 naar op al onze HEILOO. Het Woningbureau ter plaatse „EEKHOF" Nw. Tuindorp 210. Tel. 2139. Inl. en Woninggids Gratis. vanaf f 5.per maand, betere genre. Vraagt inzage s collectie, coupeurs bezoeken U door het geheele land. Brieven onder no. 93, aan het Bureau van dit blad. door G. Th. Rotman De fiets komt met een bons tot staan Juist tegen 's bedelaars zitvlak aan; Vrouw Sneb verdwijnt in de meloen,* Geen aap, die 't zo gauw na zou doen! De groenteboer heeft, dat is vast, Van watervrees beslist geen last: Hij neemt subiet in 't frisse nat Der dorpsfontein een heilzaam bad.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1937 | | pagina 4